ALS BRUIDSSCHAT EEN „BROEDSKOO" Schooljeugd leverde unieke prestaties Spannende te wachten strijd tijdens de motocross Wandelen met N.S. kreeg officieel tintje Drie Dorpsschoolreisjes Verkoop van woningen uit woningwet den boze? Medische dienst PREDIKBEURTEN Oud gebruik herleefde.... Christelijke Kleuterscholen dagje uit Vijfscholen-sportdag Zondag in de Beuseberg... Eerste 4-jarige Mavo-examens aan Scholen gemeenschap R. Mud directeur scholengemeenschap 'Sft Het lag op straat SUCCES VOOR JAN MULLER Officiële publikatie AFSLUITING WEGEN VRIJSTELLING BEPALINGEN BESTEMMINGS PLAN Burgerlijke stand Joh. Paalman eex*ste vanaf Pont St. Max. HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 8 juni 1988 Jaargang 20 - No. 23 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers föémrtentteprijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Zaterdag 8 juni 8 uur v.m.: Vertrek kinderuitstapje leden NBV vanaf Smidsplein. Katerdag 8 juni 13-18 uur: Inlevering vakantiebonnen bouw- en nevenbe- drijven bij de heer P. F. v. Doorn, Rietmolenstraat 4. Maandag 10 juni 19.30 uur: Laatste ruilavond voor de zomervakantie van de PHC in eafé De Waag. Maandag 10 juni en volgende maan dagen in juni, juli en augustus mo gen de winkels 's middags geopend zijn. (Zie adv.) Maandag 10 t.e.m. zaterdag 15 juni: Collecte t.b.v. Vereniging ,,Het Zonnehuis". (Zie ber.) Dinsdag 11 juni v.m. 9 uur: Opening Babyhuis fa. Gebr. Schuppert hoek Kerkstraat-Dorpsstraat (Zie adv.) Dinsdag 11 en woensdag 12 juni: Kap salon Mini Aaftink gesloten (Zie adv.) Zaterdag 15 juni 19.30 uur: Geluksrit MAC „De Holterberg". (Zie adv.) Zaterdag 15 juni: Laatste dag opga ve uitwisseling met afdeling Ber- gum door leden afd. OLM. Maandag 17 t.e.m. zaterdag 22 juni: Melkwinkel Aaftink, Dorpsstraat, wegens vakantie gesloten (zie adv.) Dinsdag 18 juni 20 uur: Jaarverga dering ZVV Blauw Wit '66 in café De Waag (gewijzigd). Donderdag 4. juli: Uitwisseling afde ling met Bergum (gewijzigd), opga ve uiterlijk 15 juni. Zaterdag 8 juni (vanaf 12 uur) tot maandagochtend 8 uur dokter C. H. Rietdijk, tel. 1280 (alleen voor spoed gevallen) Weekenddienst Dierenartsen Zaterdag 8 juni en zondag 9 juni: Th. A. Oostenburg, Diessenplasstr. 2, tel. 1515. HOLTEN Ned. Herv. Kerk 8.30 en 10.15 uur ds. J H Israël, extra col lectes Inwendige Zending, 10 uur jon- gerendienst in het gebouw Irene Ger. Kerk 8.30, 10 en 15 u ds. R. Oosterhoff. In alle diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor bouw nieuwe kerk. Eucharistieviering: 8.45 H Mis in 't gebouw Irene. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 uur j past. medew. dhr. A. Scheilevis. Ex-1 tra coll. Inwendige Zending J Bij het huwelijk van Dirk ten Dam uit Espelo en Dina van Schooien uit het Neerdorp, dat dezer dagen in Hol ten werd voltrokken, is een oud ge bruik herleefd, dat al vele jaren niet meer in zwang is. De bruid, die bij haar man en haar schoonouders op 't adres Espelo 7 is komen inwonen, heeft nl. een bruidskoe meegebracht en de buren uit Espelo hebben, dat prachtig weten te organiseren. Vroeger, toen er nog niet zoveel geld onder de mensen was, bestond de bruidsschat uit voorwerpen in na- De kleuters van de Christelij ke Kleuterscholen Schoolstraat en Hoffesstraat maakten dins dag hun jaarlijks uitstapje. Ze bleven dicht bij huis of zo als men het ook wel vaak zegt „on der de rook van Holten". Het eerste bezoek gold de prachti ge dagcamping op de Holterberg, waar, nadat men leuk had gespeeld, om plm. 12.00 uur van de heerlijke pannekoeken die de moeders hadden gebakt werd gesmuld. De tweede pleisterplaats was de camping-uitspanning „Klomp Jan" in Herike bij Markelo waar de kleintjes zich kostelijk vermaakten met de po ny's. Er werd een ritje met de pony wagen gemaakt. De thuisreis werd op de Friezen- berg nog even onderbroken voor een praatje met schaapherder Aanstoot (zonder breikous) wiens witgewolde kudde (waaronder een groot aantal lammeren) zich tegoed deed aan het jonge gras langs de wegen. Om plm. 4 uur arriveerden de kleu ters weer bij de beide scholen waai de moeders reeds wachten om ze af te halen. Op woensdag 4 juni kregen de leerlingen van de lagere scholen in de gemeente Holten gelegenheid om een sportdiploma te ver werven van de vierde klas af en hoger. Er namen 349 deel aan de proeven voor hardlopen, kastiebalgooien, verspringen en behendig heid. De heer J. Kroon, hoofd van de School met de Bijbel, was dit jaar de algemene leider en had reeds weken van te voren allerlei maatregelen genomen die voor het vlotte verloop van zo'n sport dag nodig zijn. Een deel van het onderwijzend personeel werd in gezet op het sportveld, waar de heer H. Wilpshaar de leiding kreeg. De overige leerkrachten waren belast met de administratie in de hal van de Dorpsschool, onder leiding van de heer B. H. Brouwer. De proeven moesten wegens de regenbuien tijdelijk even worden gestaakt, doch verder verliep alles naar wens. De totale uitslag: Van de School met de Bijbel, de Kolschool, de Espeloschool, de Dij- kerhoekerschool en de Dorpsschool behaalden respectievelijk 125, 22, 27, 34 en 136 een graad in goede ge oefendheid voor alle onderdelen. Voor een A prestatie waren de aantallen in dezelfde volgorde als bovenge noemde scholen 15, 6, 1, 6 en 19. Voor B 44, 7, 7, 12 en 48. Voor C 44, 7, 11, 10 en 44. Voor D 18, 2, 5, 6 en 19. Voor E 4, 0, 3, 0 en 6. Op gemerkt. wordt nog dat de Kolschool deze keer nog slechts met een vier de klas uitkwam. E-prestaties voor alle onderdelen leverden G. Beid- man, J. J. Bolink, W. A. L. Rey- link, H. Teeselink, D. Krikkink, Jan- nie Volkerink, Anja van der Lin den, A. G. H. Vincent, I-I. Bronsvoort, W. Hartkamp, W. T. Leeftink, R. Krikkink, A. Bos, Wilma Schöppers, Martha Oolbekkink, Lammie Stoffer, Gerrie Kalfsterman en Hanneke Broekhuis. In het totaal waren er 5 kinderen die nog geen A- prestatie leverden. Voor de Espelo school lag het gemiddelde van het gepresteerde ver boven aan de kop. Bij de springbak was Geert Beid- man de kampioen van alle jongens. Hij sprong 4,10 m. De meisjes Ger- rie Kalfsterman en Ria Leeftink over troefden hem nog met een sprong van 4.20 m, waardoor ze zich aan de top van alle verspringende meisjes plaatsten! In het balgooien toonde Bert Bulsink zich de baas door een worp van 51 m. Van de meisjes won Lammie Stoffer door 34 m. te gooien. Op de 60 m hardloopbaan was Ton- nie Haan de snelste. Hij stormde in 8,5 seconde over de baan, dat is met een snelheid van 25,4 km. per uur! Gerrie Kalfster man vloog in 9,4 seconde over de baan. De hindernisbaan werd door Wim Hartkamp genomen in '22,2 se conde. Van de meisjes waren Ria Beldman en Jannie Volkerink de snelsten met een tijd van .25,0 secon den. Nadat alle leerlingen hun proeven hadden afgelegd, begonnen de wed strijden voor lijnbal en voetbal. De uitslag was als volgt. Lijnbal meisjes: 1 Dorpsschool, 2 Espelo, 3 School met de Bijbel, 4 Kolschool. Lijnbal jongens: 1 Dorpsschool, 2 School met de bijbel, 3 Kolschool, 4 Dijkerhoek. Betreffende de voetbal waren er voorwedstrijden gehouden waarbij de beide grote scholen zich in de finale plaatsten. De beslissingswedstrijd had plaats na de lijnbalwedstrijden. De Dorps school won met 4-3 van de School met de Bijbel. De heer L. Meinsma was scheidsrechter. Bij het treffen van de voorbereidin gen verleende Gemeente Werken alle medewerking, terwijl de voetbalver eniging het terrein beschikbaar stel de. Door veler medewerking en dooi de minitieuze voorbereiding was het een zeer geslaagde sportdag. tura en dan was het bijna zeker, dat daar ook 'n koe bij behoorde. Die koe werd dan door de buren opgehaald en het was geen zeldzaamheid, dat de koe weer naar de oude stal terug keerde, omdat de buren zoveel geest rijk vocht genoten hadden, dat zij 't dier niet meer konden leiden. Zij hadden dan ieder een fles jenever bij zich en ieder die onderweg de koe aanhield om haar te taxeren, kreeg een borrel, maar de geleiders dronken ook van harte mee. Zo is het met de koe, die vader K. W. van Schooten, zijn dochter als bruidschat heeft meegegeven niet ge gaan, maar men heeft er toch wel een plezierig ceremonieel van ge maakt. De buren H. Nikkels en A. Lubber- sen hebben de koe op de dag van het huwelijk met de trekker en wagen uit het Holterboek gehaald en haar eerst in het Neerdorp op stal gezet. Voordat zij er mee veder trokken moest er eerst getrakteerd worden. Op 't Erve Ten Dam in Espelo had men echter de toegang tot de boer derij versperd. Er moest eerst on derhandeld worden om toegang tot het erf te krijgen. Ook hier werd ge trakteerd en toen kon de bruidsschat de plaats tussen de overige levende have inniemen. Tegenwoordig bestaat die bruids schat vaak uit koelkasten, diepvries- kisten en wasautomaten, maar aange zien men bij de familie Ten Dam al van dit modern comfort voorzien was, besloot schoonpapa Van Schooten zijn dochter een van zijn beste koeien mee te geven. Men heeft er veel plezier van gehad, dit oude gebruik nog eens weer te hebben opgehaald. Tijdens de motocross in Holten, op het prachtige circuit in de Beuseberg, mag men zondag een enerverend ge vecht verwachten in de strijd van 250 cc senioren om 't kampioenschap van Nederland. Nu Frans Sigmans, de in vrij korte tijd naar de top gestegen coureur uit Brakel (N.-Br.), Pinkstermaandag in Zaltbommel zij het door pech in Jo Lammers zijn meerdere heeft moeten erkennen, zal deze er alles op zetten om in Hollen revanche te nemen. Maar ook Wiebe Plöts. de winnaar van Markelo en Jan Keijzer, die in Rheden de erepalm wegdroeg, zullen zich zeker tijdens de Holtense motocross niet onbetuigd laten. Al zal de strijd zich waarschijnlijk toe- Aan de openbare scholengemeen schap (Ilavo-Mavo-Meao) startte woensdag het mondeling examen van de vierjarige Mavo. Ruim zestig kan didaten zullen dezer dagen moeten to nen, wat zij waard zijn. Het vorige jaar werd voor 'l laatst deelgenomen aan het ulo-examen, dat in Deventer of Almelo werd afgeno men. Dit jaar beleven leerlingen en leraren de primeur (met nog vier scholen in Nederland) van het vier jarige Mavo-eindexamen, dat in d eigen school plaats vindt. Dit Mavo-examen wordt afgenomei in de geest van de Mammoetwet. Het laatste jaar hebben de leerlingen les gehad in, zes vakken, waarin ze nu geëxamineerd worden. De leerlingen hebben in overleg met hun ouders, gehoord de leraren van de school en rekening houdend met hun toekomstplannen deze zes vakken gekozen. Behoorde het vorige jaar de Holtense Schob, ngemeenschap bij de koplopei-s van het eindexamen van heTfTïTè'jarig'ê "Mavo en het Meao. dit jaar geldt dit voo.r het eindexa men Mavo-vierjarig. Het volgende schooljaar, cursus '69 zal ook het Havo zijn eerste exa men hebben. Dan zal de gehele scho lengemeenschap een school zijn als bedoeld in de Mammoetwet. De volgende week beginnen ook de mondelinge examens van het MEAO en de week daarop dat van de drie jarige Mavo-cursus. De ruim honderddertig kandidaten we veel succes. Het "Wandelen met NS van Holten naar Nijverdal" heeft woensdag nog een officieel tintje gekregen, doordat een twaalftal dagblad- en tijdschrift journalisten aan de uitnodiging ge hoor hadden gegeven de gast van Ned. Spoorwegen te zijn om een deel van de route mee te wandelen. De reporters werden verwelkomd door de heren Meinsma en Van Zuilen van de afdeling bijzonder vervoer te Ut recht toen zij om half elf in Holten arriveerden. Na een wandeling dooi de Beukenlaan werd in hotel "Hoog Holten" de koffie geserveerd en bracht het gezelschap vervolgens 'n bezoek aan het museum "Piet Bos" op de Holterberg, dat in verband met een gereduceerde toegangsprijs in 't goedkopere reisbiljet Is inbegrepen. Daarna bracht een touringcar de be zoekers naar de Piaggenweg en wan delde men naar een der hoogste pun ten met een prachtig' uitzicht over Salland. In verband met de naderende regenbuien werd van 'n verdere wan deling afgezien. In hotel "Holterberg" werd het ge zelschap tijdens de lunch verwelkomd door de burgemeester van Holten, Mr W.H. Enklaar, mede in zijn kwaliteit van voorzitter der V.V.V. en werd door de heer Meinsma nog een nade re toelichting gegeven op dit initia tief van N.S., dat landelijk gezien uit 1959 dateert met de "Duinwandeling Castricum" en dat grote opgang heeft gemaakt. Het eerste contact voor de lTolter- bergwandeling vond plaats in oktober 1967 tussen NS en de V.V.V.'T-Iolten". Dank zij de deskundige medewerking van de heer A.G. Teering van Staats bosbeheer (boswachterij TJaaxTe) en de bereidwilligheid van Mr. J.W. de Jong Schouwenburg, die zijn grond gebied voor de wandelaar openstelde kon een schitterende route worden uitgezet. De wandeling biedi. veel af wisselingzoals glooiende hellingen met akkers, bossen, heidevelden, ra vijnen en vergezichten. Daarnaast heeft de wandelaar, zoals reeds ge zegd. de mogelijkheid om het muse um "Piet Bos" te bezoeken (f 0.50 entree op vertoon NS-plaatsbewijs) en een bezoek te brengen aan het prachtig verzorgde Canadese Kerk hof. De route is zodanig gekozen, dat de drukke, overigens prachtige Sal- 1 and-route, die de A.N.W.B. via de Holterberg heeft laten lopen, wordt GESLAAGD Onze plaatsgenote Hike Brouwer, slaagde te Deventer voor het eind examen van de MMS, aldaar. gemeden. Wil men toch genieten van het prachtige vergezicht van wat de ze Sail and-route biedt bij de Noetse- lerberg, dan kan men, indien even van de route wordt afgeweken, ook hier een bezoekje brengen. Ruim 150 reizigers hebben reeds van de speciale kaartjes gebruik ge maakt sinds deze enkele weken gele den werden ingesteld. 42 op Hemel vaartsdag en ruim 80 met Pinkste ren. De wandeling duurt ca 3| uur en wordt door paaltjes met groene band aangegeven. De heer R. Mud, die dinsdagavond door de gemeenteraad benoemd werd tot directeur van de openbare scho lengemeenschap is 49 jaar en werd geboren in Drachten. Hij trad op 1 september '65 in functie aan de Scho lengemeenschap als leraar aan de af deling M.E.A.O. in het bijzonder voor de handels vakken. Voor dat hij deze functie aanvaarde was hij v.a. 1 aug. 1959 leraar aan de openbare u.l.o. school te Winschoten en sedert 1 dec. 1961 leraar aan de middelbare Han delsavondschool, aldaar. Zijn intex-es- se ging toen reeds sterk uit naar de onderwijsvernieuwing en met name het middelbaar economisch en admi nistratief onderwijs. 1-lij is in het be zit van de akten handelskennis, wis kunde, boekhouden M.O.A. en de akte Q (pedagogische en didactische voorbereiding) De heer Mud heeft zich sedert, zijn aanstelling in Holten met de ontwik keling van de scholengemeenschap vertrouwd kunnen maken, zodat hij niet vreemd staat tegenover dit on derwijsinstituut, dat voortgevloeid is uit de Mammoetwet. spitsen lussen deze rivalen, bijna in één adem kunnen genoemd worden Stef van der Sluis en Harry Dries- sen, terwijl o.a. Roessink uit Dicpen- heim, die in Markelo tweede werd, tot de kanshebbers op een overwin ning mag worden gerekend. Verder zullen o.m. Ton, Martin en Paul van Heugten van de partij zijn. Vooral Ton van Heugten Is de laatste tijd weer sterk naar voren gekomen. Het circuit van bijna twee kilome ter, is een bosrijk en geaccidenteerd terrein, is bijzonder snel-en biedt de rijders alle gelegenheid om elkaar te passeren. Het is gelegen aan de zuid zijde van het dorp Holten en men kan er gemakkelijk komen door de, over al langs de invalswegen aangebrach te O.K.-pijlen te volgen. Verder staat op het programma de 350-500 cc junioren, waarvoor 35 rij ders hebben ingeschreven, waarbij o.a. Freddie Broersma uit Deventer, Dries Willems uit Holten, Henk Tragt uit Eefde, Henk van 't Lam uit Lochem, Henny Vruwink en Evert Jan Broekhuis, beiden uit Holten. Voor de 50 cc senioren hebben o.m. ingeschreven Jan Tijhuis, Nijverdal, Joh. Braakhekke, Barchem, Henny Jansen, Hellendoorn, Bertus van de Brink, Harskamp en André Gebben uit Rouveen. Voor deze klasse zijn 24 inschrijvers. Voor de 250 cc senioren hebben uit deze omgeving nog ingeschreven Jt Roosink (De Bico) uit Rijssen, Joop Roelofs, Gorssel en Jan Eggink uit Harfsen, alsmede de reeds genoemde J. Roessink uit Diepenheim. De training begint om 11 uur en de wedstrijd om 14 uur. Gevonden: 1 zwarte hond; 1 snoep- trommel; 1 leesboek; 1 zwart bonte hond. Verloren: 1 rechter zwarte dames handschoen; 2 handelaarskent. HF 5814; 1 wijnrode sweeter; 1 kap van Honda-motor met gereedschapset in euti; 1 fietspompje; 1 bruine dubbe le fietstas; 1 zwarte portemonnaie; 1 dameshorloge met zwart bandje; 1 dameshorloge met double armband je; 1 bril met donker montuur; 1 donker bruine heren-portemonnaie. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 en 22 uur, doch niet tussen 13 en 14 uur. Landelijk ruiter Jan Müller heeft met „Joux Joux" op het nationaal concours-hippique op 2e pinksterdag georganiseerd door de Landelijke Rijvereni- ging „De Marleruiters" te Hat- tem bij het MZ springen met 0 straf punten en een tijd van 64.4 sec. de tweede prijs behaald. Ino Meijer van de L.R. „Fle- voruiters" Won de eerste prijs (0 strafpunten 64.2 sec.). Bij het L.-springen eindigde Jan Jacob ter Horst met „Majes tic" op de zeer eervolle vijfde plaats. Aan het concours te Hat- tem namen meer dan 200 com binaties deel. Müller en Ter Horst zullen op zondag 16 juni op uitnodi ging deelnemen aan een con cours-hippique van de Reit und |U..rverein „Borghorst" bij JVi-u ^er. In de dagen voor Pinksteren gin gen verschillende klassen van de O.L. Dorpsschool het traditionele reis je ondernemen. Hiervoor was maan delijks gepaard en eindelijk was de dag aangebroken om te genieten van de uitgestippelde tocht onder leiding van het personeel en enkele leden van de Ouder- of van de Feestcom missie. Alleen de laagste klassen hiel den hun reisje te goed tot na de Pink sterdagen. Door de Polder en in de Punter Met Stralend weer ging op donder dag 30 mei de 3e en 4e klas op Om 8 uur vertrokken de twee bus sen naar Kampen, waar een wande ling werd gemaakt door het park en de oude stadspoorten bezichtigd wer den. Daarna ging het verder naai Emmeloord, waar wel 250 treden be klommen moesten worden om op de watertoren te komen. Na het uitzicht bewonderd te hebben ging het verder naar Urk. De haven met de vele vissersboten werd bekeken. Daarna voelden de meesten toch echt wel hun magen rammelen en werd er gege ten tussen de vissershuisjes met een heerlijk glas limonade erbij. Vervol gens werd de reis voortgezet naar Giethoorn. Dat was wel het hoogte punt van de dag, want er werd ge varen! En nog wel een uur lang! Na al dat stilzitten moesten toch ook de benen eens gestrekt worden en dat gebeurde vol enthousiasme op een speelweide. Maar de tijd vloog voor bij en er moest aan het teruggaan gedacht worden. De reis ging over Staphorst, Ommen en Hellendoorn, waar nog gestopt werd bij ,.de elf provinciën". Een speeltuin hoort er ook bij op zo'n dag. Om ongeveer 7 uur kwamen de bussen weer in Holten aan, na een zeer geslaagde dag vol zon. Door Utrecht en Gelderland Op vrijdagmorgen, 31 mei. om half acht vertrokken de klassen 5A en 5B. Via Deventer Apeldoorn en Amers foort was het eerste reisdoel bereikt: De Domtoren in Utrecht. Het was een hele klim om helemaal boven in de toren van het prachtige uitzicht over de stad en de omgeving te genieten. Op weg naar boven werden de grote klokken en het carillon bekeken en ter ere van de Dorpsschoolkinderen luidde de gids de grootste klok in de klokkenzaal. Wat een geweldig ge luid! Langs de wenteltrappen met meer dan 400 treden ging het weer naar beneden. De bus stond klaar en de reis werd voortgezet. Het automu seum in Driebergen was het volgen de punt op het programma. Eerst werd er een prachtige kleurenfilm vertoond over de Alpenrally en daar na konden de kindeeren hun hart ophalen aan de vele „automobielen" uit de vroegere jaren. Van Driebergen ging de reis verder naar de speeltuin „Austerlitz". Na het eten van de voorraad broodjes en het fruit en het drinken van een consumptie, werd het sein „spelen maar" gegeven en 'binnen enkele ogenblikken waren de kinderen in de grote speeltuin verdwenen. In de bus kon er daarna lekker uitgerust worden voor het volgende hoogte punt van het Schoolreisje: het golf- slagbad in Doorwerth. Fijn. dat het weer zich van de beste kant liet zien: want nu was het zwemmen een dub bel plezier. En wie niet zwemmen kon. liet zich heerlijk aan de kant door de grote golven overspoelen. Zo lang zamerhand was het tijd aan de te rugreis te denken. Via Dé Hoge Ve- luwe ging het naar het pretpark bij Apeldoorn. Onderweg konden de kin deren zien dat de nieuwe E8 steeds dichter bij Holten komt. Gelukkig waren de juffrouwen de meesters zo verstandig geweest nog wat geld te bewaren voor het gro te pretpark, zodat de kindex-en nog even fijn in de botsautootjes, de boot jes, het spookhol of doolhof konden rijden, varen, griezelen en rennen. Nog een ijsje tot besluit en om half acht 's avonds stopte d.e bus voor de Dorpsschool, waar een hele schare ouders en belangstellenden de kin deren opwachtten. Honderd uit ver tellend ging ieder naar huis. Naar Nunspeet aan Zee De leerlingen van de zesde klas sen startten om 7 uur woensdag avond, 29 mei, in de Tuinstraat, na dat de portieren van 18 auto's wa ren geopend om hen binnen te laten. Tegen ongeveer half negen was het Piashuis aan het Veluwemeer bereikt en na het verkennen van het terrein, het strand, het water en de slaap zalen, begon de pret met te slapen in een vreemde omgeving en in klasse- verband, het pex-soneel heel gewoon tussen de kinderen liggend. Toen het sein gegeven werd om te rusten en te zwijgen ging de een na de ander spoedig onder zeil, maar om half vier waren enkelen al weer wakker en ze konden geen oog meer dicht krijgen. Tegen vijven kregen een paar jongens permissie om te gaan vissen, doch ze vingen niets. Met de exploitant van het Piashuis, de heer Slager, was een schikking getroffen waardoor er altijd gevax-en kon worden, de hele dag door. Soms gingen allen tegelijk en voer „de vloot" uit en soms werd alleen liet kanovaren beoefend. Vrijdag tegen vijven waren er weer 18 auto's met evenveel ouders om de meute weer op te halen. Velen hadden in die 2 dagen goed leren roeien en peddelen. Ook was de temperatuur geschikt ge weest om in het water te spelen en bruin te worden. De eenden met de kuikentjes tussen het riet, de witte wilde zwanen op het meer, de eiland jes en de klotsende golfjes bleven zich vasthaken in het geheugen. Het samen tafelen en spelevaren zou on vergetelijk zijn. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat in verband met een op zondag, 9 juni 1968 te hou den motoi-ci-oss in de buurtschap Beu seberg de navolgende wegen, alsmede de op het circuit uitlopende wegen vanaf 9 uur tot 18.00 uur voor alle weggebruikers, behalve voetgangers, gesloten zullen zijn: 1. Brenderweg: het gedeelte, lopende vanaf de Kwintenweg tot aan de Evertjesweg. 2 F.--ertjesweg: het gedeelte, lopends vanaf de Beusebergeweg tot aan de Langstraat. 3 Boscheweg: het gedeelte, lopende vanaf de Evertjesweg tot aan de Zuurbergweg. 4 Zuurbergweg: het gedeelte, lopende vanaf de Langstraat tot aan de Boschweg. 5 Kwintenweg: het gedeelte, lopende vanaf de Beuseberge .veg tot aan de Bx-enderweg. Op genoemde zondag zal voor de Langstx-aat de weg lopende van de Rijksweg 44 (Holten - Markelo) tot aan de Gogelweg en voor de Beuse bergeweg, vanaf de Vogelweg tot aan de Wilgenweg. voor beide zijden van deze wegen tijdelijk een stopverbod worden ingesteld. Voetgangers (zonder honden) wor den tot het terrein toegelaten. Auto's, motoren, bromfietsen en fietsen moeten elders worden gepar keerd. Holten, 4 juni 1968 Burgemeester en wethouders voor noemd, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Laftgenbarg, secretaris De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heef G. W. Barvelink, Borkeld 80, alhier, vex-gunning heeft gevraagd voor het verbouwen en uit breiden van een kippenhok op het perceel kadastraal bekend gemeente Holten, sectie B. nr. 1289, plaatselijk gemerkt Borkeld 80. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het ter plaatse gelden de bestemmingsplan kunnen rechtheb benden op aangrenzende en nabijge legen gronden gedurende veertien da gen, ingaande 10 juni, schriftelijk be zwaren bij burgemeester en wethou- des indienen tegen het verlenen van vrijstelling van de bepalingenvan het desbetreffende bestemmingsplan ten behoeven van het onderhavige bouw plan. Dë bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn een ieder ter inzage, op de gemeentesecretarie, alhier, voor Holten, 7 juni 1968 De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaèr Gebox-en: Albertien, dv G Stx-oeve en B H Kevelam, Schoutenstraat 20: Hendrik Jan, zv H J Kalfsterman en J H Jansen. Stationsstraat 9; Gerrit André, zv H J Kalfstex-man en J II Jansen. Stationsstx-aat 9. Overleden: M Klax-en ev Rogge, 77 jaar, wonende te Hengelo O. Onderti-ouwclH Oonk, 24 j, Laren Gld-, en G Oolbekkink, 26 j, Look 74; H A Oonk, 24 jr, Bathmen en W Pas op. 21 jr, Borkeld 70. Getrouwd: D ten Dam, 26 jr, Espe lo 7 en D van Schooten, 20 jr., Neer dorp 34; A Aalpoel, 19 jr., Voost, en J W Kettelarij, 18 jr., Holterboek 24, A Poliste, 27 jaar, Beuseberg 59 en J E Kruimelaar, 20 jr., Look 91. Ingekomen: J van de Westelaken van Bome naar Look 92; H B Lubbersen en gez. van Markelo naar Espelo 69; G Kex's van Enschede naax* Laren- seweg 35: J Jacobs - Antonisse van 's- Gravenhage naar Holterbroek 57; P M Marani van Ede naar Lax-enseweg 3: R Hosmar van Almelo naar II J Wansinkstraat 16: J H Scholten van Diepenveen naar Bessinkpasstr. 7. Vertrokken: J Potkamp van Look 84 naar Zwolle; G D Wansink van Look 28 naar Lochem; A J Hax*thoorn van A J Goldstenstraat 8 naar Ouder kerk a.d. IJssel. In de dinsdagavond gehouden raadsvergadering heeft de burge meester, mr. W. H. Enklaar, de politiek van de rijksoverheid met betrekking tot de verkoop van woningwetwoningen aan de tegen woordige huurders uit de boze genoemd. Er zijn nu reeds een groot aantal gegadigden voor een woningwetwoning, omdat men daar mede de gevolgen van de te verwachten huurbelastingwet kan ont gaan. De burgemeester meende dat de woningwetwoningen daar voor niet zijn gebouwd. Het college van B. en W. is hoe langer hoe meer tot de overtuiging gekomen, dat dit een verkeerde zaak is Bovendien brengt de overdracht van woningen midden in een blok tal van puzzels en moeilijkheden met zich mee. De postduivenvereniging „De Berg- vliegers" nam zaterdag met 110 dui ven deel aan de wedvlucht vanaf Pont; St. Maxense. afstand 426 km. De duiven werden gelost om 6.30 uur. Aankomst eei-ste duif om 13.46.39 u, laatste duif 15.31.52. De lossing ge schiedde met zuid-oosten wind. Het werd een zware vlucht. De aankomst tijden lagen nogal uitéén. De uitslag was: 1, 9. 15 Joh. Paalman; 2, 8, 17 IT. J. Aaftink; 3, 24 M. Lodeweges; 4. F. Meester; 5, 6 en 19 G. Veldhuis; 7 en 27 H. van Beek; 10, .16 en 18 L. Ga- zan, 12 en 22 G. Steunenberg; 11, 13 en 14 W. Aaftink; 20 en 26 Gebr. Wil lems; 21 en 25 H. J. ten Velde. De burgemeester antwooi-dde hier mede op een vraag van de heer Wiggers (A.R.), die o.m. aanvoerde, dat mensen, die in juli 1967 reeds een vex-zoek om tot aankoop te mogen overgaan, tot nu toe nog niets heb ben gehoord. Hij noemde het een „nare zaak", die de indruk,wekt, dat burgemeester en wethouders niet aan de ver-koop willen medewerken. Hij meende, dat het mogelijk moet zijn, dat mensen, die met veel moei te wat geld bij elkaar gespaard heb ben om de woning waaraan zij ge hecht zijn geraakt te kunnen kopen. De heer Wiggers was voorts van oor deel. dat B. en W. de taak hebben de regeling van de rijksoverheid uit te voeren. Zijn partijgenoot, de heer Lande- weerd sprak van een prijzenswaar dige spaarzin, die op deze wijze kan worden beloond. De burgemeester wees er op, dat B. en W. met de verkoop kunnen in stemmen. Het college heeft uitein delijk de zorg voor' de huisvesting. Wij staan hier toch wel zeer geréser- veerd tegenover, aldus de raadsvoor zitter, die verschillende bezwaren opsomde, welke uit de verkoop kun nen voortvloeien b.v. ten aanzien van het onderhoud, het gebruik van an dere kleuren en o.a. het hebben van een uitweg wanneer het meer dan een blok van twee woningen betx-eft. De heer Wiggers meende uit de woorden van de voorzitter te moeten afleiden, dat het college iets moet doen, wat het niet wi.' doen. Wethouder Rietberg wees er op, dat er later een chaos zal ontstaan door de px-aktische moeilijkheden, die zich bij de verkoop voordoen. In zijn antwoord had de burge meester al gezegd, dat de eerste brieven uit zijn. Het is een lange procedure. De vertraging heeft ech ter niets te maken met de wijze waarop het. college zich in deze op stelt. De voorstelling van zaken, zoals de heer Ten Befge (Gem. Belang), die geeft, dat men wel elders zelf kan gaan bouwen, g^at niet .hele maal op, verklaarde de raadsvoor zitter. Men kan niet zeggen ^a hier maar wonen. De burgemeester zag ten slotte de gedachtenwisseling ais een oriënterend gesprek.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1