38 woningwetwoningen in het Kolcomplex Zwembad Twenhaars veld opent zaterdag zijn poorten Prov. kampioenschappen op zaterdag 17 augustus MZE AGENDA Officiële publikatie Qèpaagden lascursus te Rijssen Te midden van een brok na tuur Zondag 16 juni VADERDAG Laatsle grond voor.... School rei: klassen Kolschool laagste e kof tic na kerktijd Een gebed omstreeks Pinksteren Schoolreisje hoogste i klassen Dijkerhoek Pinksterfeesten in in Loo-Batlimen Examen ha ml mei ken L.LS. Ie Bathmen Hervormde vrouwen-1 groepen Holten - Dijkerhoek dagje uit Groene Kruis geeft be j aarden g v m na stick Maatregelen tegen ongewenste bouw Slechte opkomst mals 'en bieten PREDIKBEURTEN Medische dienst BURGERLIJKE STAND Het lag op straat Zeven en negentig inschrijvingen Motocross Holten beloofd zeer spannend te worden Voorbereidingen motocross 9 juni a.s Groot hippisch festijn NIEUWSBLAD Zaterdag 1 juni '1968 Jaargang 20 - No. 22 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W Beyer« Advertentieprijs 1-15 mm, (d contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar. Betaling via de Coöp, Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Zaterdag 1 juni 14 uur herenkapper I W. Drent wegens vakantie gesloten (zie adv.) Zaterdag 1 juni 8 uur v.m.Zwem bad Twenhaarsveld geopend (zie adv.) Zaterdag 1 juni: Inlevering vakan tiebonnen ANB bij J. H. Dangre- mond (zie adv.) Zaterdag 1 juni 19.30 uur: Dansen bij Dika van de Kruusweg in Markelo (zie adv.) Zondag 2 en maandag 3 juni: Grote Pinksterfeesten te Loo-Bathmen bij café Jachtlust (zie adv.) Maandag 3 t.e.m. 8 juni, afd. Winkel j Fa. Gebr. Veldhuis wegens vakan tie gesloten (zie adv.) Dinsdag 4 juni t.e.m. 2.3 juni Dokter j J. F. Sijtséma wegens vakantie af wezig (zie adv.) Dinsdag 4 juni t.e.m. maandag 10 juni herenkapper W. Drent wegens vakantie gesloten (zie adv.) Woensdag 5 juni: Bezoek aan Bergum OLM-leden. Woensdag 5 juni 18.30 uur: Hervat-j ting zwemtraining ZC Twenhaars- veld (zie adv.) Woensdag 5 juni 10-12 en van 2-6 uur Demonstratie Hoover klopzuiger bij Mien en Geurt, Kolweg 76 (zie adv.) Zaterdag 8 juni 8 uur v.m. Vertrek kinderuitstapje leden NBV vanaf 't Smidsplein. Maandag 10 juni 19.30 uur: Laatste j ruilavond voor de zomervakantie j van de PHC in café De Waag. Dinsdag 18 juni 20 uur: .Jaarverga dering ZVV Blauw Wit '66 in café De Waag (gewijzigd). OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat bij hun be sluit van 28 mei 1968, nr. 2056, op grond van het bepaalde in artikel 137 van het Reglement verkeersregels en j verkeerstekens, in het algemeen be- lang van het verkeer, is besloten de Burgemeester van der Borchstraat j vanaf het perceel Burgemeester van j der Borchstraat 47 tot aan 'de grens van de bebouwde kom door plaatsing van bord 6 van bijlage II van het j Reglement verkeersregels en ver keerstekens tijdelijk aan te wijzen als voorrangsweg en bord 9 van genoem- i de bijlage te plaatsen op de aanslui- j tende Sparrenweg. Het besluit van 28 mei 1968, nr. 2056 is in afschrift gezonden aan de hoofd ingenieur-directeur van de Rijkswa terstaat, aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, de Koninklijke Nederlandse Automo bielclub KNAC en de Koninklijke Ne derlandse Moiorrijdersvereniging. Van het besluit kan door iedere be langhebbende beroep bij de Kroon worden ingesteld binnen 30 dagen na de dagtekening van deze openbare kennisgeving. Hel adres van beroep moet aan de Kroon worden gericht, maar bij de Commissaris der Konipgin in de pro- Overijssel worden ingediend. GESLOTENVERKLARING Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat zij, we gens de uitvoering van bestratings- en rioleringswerkzaamheden in het Kolplan-Oost, bij hun besluit van 29 mei 1968 hebben bepaald, dat de onbewaakte spoorwegovergang in de zgn. Dikke Steensweg met ingang van heden door plaatsing van bor den 11 en 14 van bijlage II van het Reglement verkeersregels in ver keerstekens gedurende 2 a 3 wpken, of zoveel langer als noodzakelijk of zoveel korter als mogelijk is, voor alle verkeer, behalve voetgangers, j zal zijn gesloten in beide richtingen. De omleiding van het verkeer in-j deze omgeving zal door borden wor- den aangegeven. OPHALEN HUISVUIL Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter kennis van be- I langhebbenden, dat in verband met het Pinksterfeest het huisvuil niet op j maandag 3 juni, maar op dinsdag 4 juni. a.s. zal worden opgehaald. Voorts wijzen zij er op, dat de vuilnisemmers reeds vanaf 7.30 uur 's morgens worden geledigd. Belanghebbenden worden daarom dringend verzocht de emmers tijdig tevoren ter lediging aan de weg te I plaatsen. Emmers, welke niet tijdig I aan de weg zijn geplaatst, zullen in I het vervolg diezelfde dag niet meer j wórden geledigd. De voorzitter van de woonruimte-J commissie maakt bekend, dat de zit ting niet op dinsdag 4 juni 1968, maar op dinsdag 11 juni d.o.v. zal worden gehouden, des avonds van 7.30 tot 8.30 uur. Burgemeesteer en wethouders der gemeente Holten brengen ter openba-j re kennis, dat vanaf 3 juni 1968 ge durende twee maanden voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage lig gen. de navolgende van gedeputeerde staten der provinciae Overijssel in af schrift ontvangen stukken: A. een aanvrage met bronstaten en si tuatietekeningen van de Waterleiding-1 maatschappij, Overijssel" NV te Zwolle om vergunning voor het wijzi gen van de bestaande inrichting tot onttrekking van drinkwater aan de bodem, gelegen aan de Rijksweg Hol ten - Rijssen, Kadastraal bekend ge-I meente Holten, sectie B nrs. 993, 1000. 1961, 1962, 1963, 1964, 2017, 2018, 20.19 en 2513. B. 'I; advies van de commissie grond-i watei'wet waterleidingbedrijven om- trent de onder A. bedoelde aanvraag: C. een brief van gedeputeerde staten houdende mededeling, dat op woens dag 11 september 1968, des namid-' dags om 3 uur ten gemeentehuize van Holten de openbare zitting als bedoeld in artikel 11 van meergenoemde wet, 1 zal worden gehouden. Gedurende de termijn van ter-lnza- j geligging kunnen belanghebbenden bij i burgemeester en wethouders dezer gemeente schriftelijk bezwaren indie- nen tegen het verlenen van de ge vraagde vergunning. In de onder c. bedoelde openbare j zitting bestaat gelegenheid de inge diende bezwaren mondling toe te hch-l ten en overleg te plegen met de aan- vraagster, de waterleidingmij. „Over-I ijssel" NV. Aan de lagere technische school te j Rijssen slaagden de volgende leer- lingen uit Holten voor de cursus elektrisch lassen: beginners: G. J. ten Dam, W. Tuitert. Gevorderden: J. Vincent. Het beste nummer waarin u kunt adverteren voor VADERDAG is zaterdag 8 juni a.s. Uw reclame komt dan tijdig onder de ogen van de lezers. Zendt ons ook TIJDIG uw opdracht - UITERLIJK WOENSDAG, 5 JUNI - want het is een korte weck in verband met pinkstermaandag en er kan dan goede aandacht aan uw annonce besteed worden Redactie en administratie. Zaterdagmorgen om acht uur opent het natuurbad „Twenhaarsveld" voor het eerst zijn poorten in dit seizoen. Dat is wat aan de late kant. want an- deze zwembaden zijn al geruime tijd open. al zal er in verband het koude weer in de tweede helft 'van mei wel niet zo'n druk gebruik van gemaakt zijn. Het bad heelt een grondige re paratie ondergaan de wanden van het bad en het kinderbad zijn geschilderd er er zijn tal van verbeteringen in dc gehele entourage aangebracht. Giste ren hebben enkele specialisten van hei aaniïëmingsbcdriji Roelofs en Haase N.V. te Rijssen de laatste hand aan het karwei gelgd met het aankit- ten van de "z.g. delctatievoegen. Zoals bekend vertoonde de bodem van 't bassin verschijnselen van ero sie en kwam het betonijzer bloot, zo dat dè vloer erg ruw wasgéwordén, Het gemeentebestuur zag hierin een bewijs, dat het bad niet met de no dige zorgvuldigheid was gebouwd en sprak de Rijssense N.V. daarvoor Na veel heen en weer geschrijf is men tot een minnelijke, schikking ge komen en hebben de heren Roelofs en Haase aangeboden een belangrijke bijdrag te leveren in het herstel van het bad, waarvan de vloer thans, met uitzondering van de kuip, geheel be tegeld is. Chef-badmeester Van Lemel was zeer in zijn nopjes, dat het bad nu eindelijk geopend kan worden en dat deze verbetering is aangebracht. Vooral voor de kinderen, die van het ondiepe bassin gebruik moeten ma ken, is de zaak nu prettig opgelost. Hij is vanaf de oprichting aan het gemeentelijk zwembad verbonden, maar is nog altijd even enthousiast over het bad en de prachtige omge ving waarin het is gecreëerd, ,,Als ik 's morgens tegen acht uur hier kom en alles is nog stil en rustig, dan is het net een sprookje" zegt de heer Van Lemel". Dit is niet een bad, als andere zwembaden, het is veel mooier, I-let is een recreatiebad, echt iets voor vakantiegangers met die prachtige zonneweide en omzoomd, door veie soorten groen. Als kinderen mij vragen of zij over het gras mo gen lopen en flc beantwoord hun vraag bevestigend, dan kijken zij mij aan of dat antwoord ongeloofwaardig is „Het Op 24 mei maakten klas 1 en 2 van de Kolschool een reisje naar Arnhem en omgeving. Om half negen vertrok de bus en onder het zingen van vrolijkeliedjes ging de tocht naar Arnhem, waar een bezoek weid gebracht aan Bur gers Dierenpark. Vooral bij de apen amuseerden de kinderen zich best, maar het was wel een beetje grieze lig, toen er twee apen uit de kooi kwamen. Voor de kamelen moet je goed oppassen, want ze kunnen bij ten. De speeltuin werd natuurlijk ook bezocht. Ook de verschillende attrac ties, zoals de bewegende dieren had den veel aftrek. Verfrist cloor een flesje limonade' vertrokken we naar de aanlegsteiger van de boot. Het was heerlijk weer voor de boottocht naar de Wester- bouwing. Aan boord zorgde een mu zikant in zeemanskostuum voor ge zellige accordeon muziek. Met het Zwaantreintje reisden we naar de speeltuin. De kettingen gin gen dicht, zodat niemand uit de trein kon vallen. In de speeltuin viel de familie schommel erg in de smaak. De bo terhammen gingen met een flesje drinken vlot naar binnen. Van de Westerbouwing ging de tocht verder naar het Pannckoeken- huis in Lunteren. Het pannekoeketen was een groot feest. En wat een hoge glijbaan was er! Heerlijk om langs d° slurf van een olifant naar bene den te glijden. Het feest werd besloten met een coupe ijs, waarna de tocht naar Hol ten weer werd aanvaard. In de bus zongen veel kinderen liedjes voor de microfoon, zodat niemand tijd nad om busziek te worden. Om 6 uur kwamen al ie kinderen weer gezond en wel thuis, waar ze met een zucht van verlichting wer den verwelkomd door hun ouders. is voor hen vaak een ongekende weel de". De dienst van gemeentewerken heeft de grote speelweide gemaaid en alles, wat daarop niet hoort, verwij dert. Het geheel maakt thans een bij zonder verzorgde indruk. Varaf zaterdag kan Holten en kun nen de pinkstergasten zwemmen. De temperatuur van het water zal dan nog wel niet vriendelijk zijn, maar met een paar zonnige dagen wordt dat gauw beter. Woensdagavond houdt de Zwemclub ..Twenhaarsveld" in het bad zijn, eer ste trainingsavond om dit gedurende het seizoen regelmatig voort te zet ten. Vooruitlopende op het aan de ge meente toe te wijzen contingent wo ningen besloot de raad op 23 oktober 1967 om 35 woningwetwoningen te bouwen. Inmiddels hebben Ged. Sta ten van Overijssel het contingent be paald op 38 woningen, waarvan er 15 moeten worden beschikbaar gesteld ten behoeve van personeel Aan de RijksAvaterstaat betrokken bij de aan leg van de E-8, aldus schrijven b. en av. in hun toelichting betreffende het voorstel tot de bouw van deze wonin gen. Elen plan voor deze 38 Avoningen is thans voorbereid door het architec tenbureau W. R. M. van Werkhoven te Kampen. Volgens dit plan zullen er 8 worden gebouwd aan de Iloffes- straat 27 in het Kolplan-Oost en 3 Avoningen bij hel gemeentelijk slacht huis. Zij worden gebouwd volgens onge veer dezelfde arbeidsbesparende methode als de reeds gebouwde 49 In A'erband met een te verwachten druk bezoek van vreemdelingen tij- dens de komende Pinksterdagen biedt' de Kerkeraad der Ned, 1-Ierv, Kerk dc gasten gelegenheid om na de dienst van 10.15 uur op de Eerste Pinkster dag in het gebouw Irene een kopje j koffie te komen drinken en tevens-: kennis te maken met de voorganger en de dienstdoende leden van de leer-,] keraad. Hiermede wordt een bijna j traditioneel gebruik tijdens liet vreem- delingenseizoen in eïé gehouden, liet. gebouw Irene ligt op korte afstand van dé Herv. Kerk aan rie.Bosch-' kampsstraa 1. Temidden van de oude wereld, wakker geworden door Uw Licht., roepen wij tot U, lk-zal-zijn, uil de diepte, uit de ongeboren schemer, om de moedwil tegen Uw schepping om de wrevel tegen Uw bedoeling om de domheid en de haat die zich op aarde, openbaren waardoor Uw goedheid wordt vergooi en Uw dag wordt verdiiisterd o de moeizame rnenswording, langzame geboorte tegen wil en dank, dit trage, ontwaken, lot het leed geleden is en het bloed niet meer wraak schreit omdat er zoveel mensen zijn die maar wat zeggen, die zomaar God zeggen tot hun eigen grote mond, bidden wij in de naam van Jezus de'joodse messias, de man die gekruisigd is aan kerk en staat, om een reine ongerepte gemeente bidden wij (wal weten wij van rein, onheilig is ons hart, maar niettemin vanwege, het licht dat ons is opgegaan, vanwege de verwachting gewekt door de verrijzenis, bidden wij om een gemeente die heilig is) O, Heer, Uw kerk, zo druk en bereddeng bezig, zo nuffig en in zichzelf gekeerc en ook is zij Uw toegewijde Bedremmeld, beduimeld is het voorkomen van dc bruid, die U verwelkomt, het is onze schoonheid. hel is onze domheid die hel beeld van Uw kerk bewolken on verduisteren, toch, in Uw ogen is zij daar, blozend en tintelend. zo ivordt ons ware bestaan bewaard bij U in de kemel om eenmaal te voorschijn le treden zoals Johannes haar zag: Jeruzalem, een nieuwe wereld, een lichaam van mensem, een vrouw in de zon! En daarom bidden wij, dat Uw dag moge dagen. niet als een verschrikking als alle machten hondsdol worden en niét als een groot vuur uit dc he me', maar als een bevrijding. een ochtend van behoedzaamheid om de aarde te zegenen die ons zolang verdragen heeft, een dageraad van eerbied, het uur der verzoening van ma>n tegen man, als de angst en de drift zijn uitgewoed en de levenden niet- langer kromliggen in de nacht, als de harten van steen gesmolten zijn en de volken zullen welen waarvoor ze geboren zijn: voor de liefde die- voor de lofzgng die. leriqst en verenigt \V. BARNARD De hoogste klassen van de o.l. school te Dijkerhoek maakten vrij- I dag hun jaarlijkse schoolreisje onder leiding van het personeel en de voor- zitter en penningmeester der ouder- commissie, de heren T. Pinkert en A. Tuitert. In één ruk werd Assen bereikt, waar de verkeerstuin werd bezocht. Hier konden de kinderen, die dit jaar zonder uitzondering, zowel theo retisch als praktisch voor hun ver- keersexamen slaagden, het geleerde op een aangename manier in de praktijk brengen. Via Borger, waar een hunebed werd bezichtigd, ging de reis naar het fraaie Noorderdierenpark in Em- men, Vooral het kolossale Nijlpaard, dat. juist gevoederd werd, maakte indruk op de kinderen. Van de mo gelijkheid om een ritje op de rug van een ezel te maken, werd duk gebi'uik gemaakt. Nadat de kelen gesmeerd waren, ging het oncler het zingen van het lijflied in de richting van I-Iellen- doorn, waar de kinderen zich in de uitspanning De elf provinciën heer lijk konden uitleve en enthousiast dwalen in de dwaaltuin. Ook de lor- riebaan en spi'ookjestuin waren zeer in trek. Na een versnapering werd de terugtocht aanvaard. Moe maar voldaan, kwamen de kinderen in Dij kerhoek weer aan. I De traditionele pinksterfeesten zul-; len dit jaar in verband met de ver- t keersdrukte niet bij de „Oude Mo len", maar bij café Jachtlust in Loo worden gehouden. De plaatsverande ring zal overigens waarschijnlijk wei nig afbreuk doen aan de feestelijkhe den. Er worden al voorbereidingen getroffen om de diverse kermisattrac ties op te bouwen. Er komt o.a. een autoscooter, een zweefmolen, een draaimolen, een schiettent en diverse gok- en eettenten. Bovendien zal er een grote feest- en danstent worden geplaatst. i Op het bedrijf van de heer B. J. Reilink te Apenhuizen (gemeente Bathmen) werden op drie achtereen volgende avonden de examens hand- melken gehouden voor de leerlingen j van de lagere landbouwschool te j Bathmen. Als juryleden fungeerden j de heren J. W. Jansen, Holten, J. i Lueks, Almen, IJ. J. Niemeijer. Olst j en H. Reilink, Bathmen. De volgende leerlingen uit HcH' i kon een diploma worden uitgereikt: J. W. H. Nijenhuis 176 punten, H. Boode 171 punten en J. W. Rensen 164 punten. i woningwetwoningen in hel Koiplan- Oost (het Zwarte Woud). De firma B. J. ter Steeg te Gene- muiden heeft een aannemingssom van f 985.923.bedongen, inclusief i electra, loodgieters-, verf en behang- werk, almede het centraal antenne- systeem. Voor het voorzien van 24 woningen van een individueel gasgestookte centrale verwarming doormiddel van j warmwaterinstallaties heeft het be drijf van T. Breman en Zn. te Gene- j muiden een aanneemsom van f 62.400 I bedongen, B. en W. zeggen, dat zij deze aan- neemsommen alleszins aanvaardbaar achten. De 8 woningen aan de Hoffesstraat j zullen een voorlopige huurprijs doen van plm f 24.60 per week, voor 21 in het Kolplan-Oost, welke zullen wor-1 den voorzien, van cetrale verwarming wordt aan plm. f 29.70 per week ge dacht, de overige 6 zullen plm 1 24.70 moeten doen en de 3 woningen bij j het slachthuis plm f 33.30 per week. In totaal zal met de bouw f 1 243.017.91 gemoeid zijn. B. en W. spreken als hun oordeel uit, dat op deze wijze de woning- j bouw in Holten op aantrekkelijke .voorwaarden kan worden voortgezet, terwijl hierdoor een zo efficiënt mo- gelijk gebruik van de daarvoor nog j beschikbare bouwterreinen in het Kolcomplex wordt verkregen. Zij stellen de raad voor tot de bouw van 38 woningwetwoningen te besluiten. Op dinsdag 21 mei 1.1. gingen de da- j - mes van de Herv. vrouwengroepen in Holten en Dijkerhoek op reis. Om- streeks acht uur v.m, vertrok men in 1 de richting Deventer vanwaar men via Terwolde in Vaassen arriveerde j waar het kasteel „Cannenburg" werd i bezichtigd, waarna een lekker kopje koffie in het Koetshuis werd gedron- 1 ken. Om half elf werd de reis voortgezet en ging men door het prachtige na- luurschoon van de Veluwe door de Kroondomeinen via Elspeet, Soeren, j Beekbergen. Klarenbeek en Baak naar het kleinste stadje in Nederland Bfonkhorst waar de kerk met haar j Kabinetorgel werd bezichtigd. Verder i Averd er nog even in het kleine stad- I je rondgekeken. Hierna werd de bus weer opgezocht j en vertrok men naar Drempt om daar in het jeugdgebouwtje het meegeno- men brood te nuttigen waarbij door I de dames van de vrouwengroep ter j plaatse koffie of zo men wenste thee werd geserveerd wat geschiedde ten bate van de kerk restauratie. Na de broodmaaltijd werd de gotische j dorpskerk met haar 15e eeuws koor j en schip en de Romaanse toren uit de 12e eeuw bezichtigd. In de jaren 1949-1957 werd deze kerk gerestau- reerd en werden de muren behangen met door de gemeenteleden zelf ge- j knoopte kleden waarvan er tien stuks hangen elk ter grootte van 2 x 3 m allen met bijbelse voorstellingen uit i 't nieuwe testament. Deze kleden zijn er opgehangen ter bestrijding van de j nagalm (6-8 sec.) die er na de res- tauratie in deze kerk was. Na dit bezoek aan Drempt vertrok men naar Doetinchen waar een uurtje j werd ontwikkeld. Om 5 uur werd door de dames de 1 plaats in de bus weer opgezocht en J werd de reis voortgezet om in Lievel- de het „Erve Kots" te bezichtigen. I Hier werd eerst één of andere \'er- frissing genuttigd waarna op de tonen j van de harmonika een tiental oude j liedjes wérden gezongeen. Vervolgens I werd het oude „Löshoes" bezichtigd met alles Avat er in die oude tijd bij j hoorde. Toen men hier uitgekeken was Averd de reis Aveer aanvaard en ging men naar Ruurlo waar in hotel „De Lui- fel" het diner gereed stond dat de da- i mes zich best lieten smaken. Met 'n gezelschapspel werd deze prachtige dag besloten. Om half elf keerden I de dames zeer voldaan huisvA-aarts. Mieke Enklaar slaagde bij het j eindexamen van het Alexander He- l gius-Gymnasium te Deventer voor 't diploma A. De oud-Holtenaar A. Jansen Gzn., i voorheen werkzaam bij het electro- j technisch bedrijf A'an de Fa. J. van j Bruggen en Zn., alhier, en thans leraar aan een lagere technische school te Rotterdam, slaagde te Voor- i burg voor de Nijverheidsakte elee- j ti'otechniek. In verband met-de prettige ervarin gen die elders worden opgedaan met de beoefening van gymnastiek door bejaarden heeft het bestuur van de Vereniging „Het Groene Kruis" be sloten, die mogelijkheid ook in Holten open te stellen cn daarvoor gelegen-1 held te bieden in het wijkgebouw. De ruime hal biedt daarvoor z.i. vol doende ruimte. Eejaarden, die hier-1 aan willen deelnemen kunnen zich hiervoor opgeven bij de wijkverpleeg- i sters in de middagpauze tussen 13.00 i en 14.00 uur. De gymnastiekbeoefe- j ning- zal geleid worden door dhr. G. j J. Kraaij, heilgymnast, masseur en j fysiotechnicus te Deventer, dig regel matig zitting houdt in het wijkge- j bouw voor massages en dergelijke en het voornemen heeft zich in Hollen metterwoon te vestigen, zodra er een] woning voor hem beschikbaar is. De herziening van het bestem- j mingspian voor het buitengebied en de vaststelling van een bestemmings- plan voor de kom van het dorp, waarvan de voorbereiding nog in j studie is bij de stedebouwkundige, j vérgen zoveei tijd, dat het nog niet mogelijk is de ontwerp-plannen ter I A'isie te leggen, schrijven B. en W. aan de raad. De plannen voor de gronden De Haar, het Sportveldencomplex, Zo- merhuisjesterrein en Kolplan vragen eerst om een definitieve oplossing. Dit is noodzakelijk, teneinde onge- wenste bouwkundige ontwikkelingen in de eerstgenoemde gebieden te j A'oorkomen. De raad heelt, op grond i van artikel 21 van ae Wet R.O., an- j dermaal verklaard, dat voor het bui- j tenge'oied en de kom van het dorp bestemmingsplannen worden voorbe- j reid. De laatste dagen worden zeer veel klachten geuit omtrent de slechte op- komst van o.a. maïs en voederbie ten. Door de minder gunstige weers omstandigheden komen hierop veel kiemschimmels voor, waardoor de op komst wordt belemmerd. Ook ziet men veel vogelschade, vnl. in mais. j Van veel percelen is de opkomst en de stand momenteel dermate slecht dat overgezaaid dient te worden. j De vraag doet zich dan voor. welke j gewassen thans nog in aanmerking- king komen om te worden gezaaid. I Er zijn gelukkig enige groenvoe- I dergewassen die thans nog met re- t delijk succes gezaaid kunnen worden. Deze.zijn snijmais. Door thans snijmais I te zaaien kan in de herfst nog een J redelijk gewas worden geoogst. Voor- j al op percelen waar In het voorjaar maais is gezaaid en het onkruid.,isI behandeld met een lang wérkend middel, o.a. Atraz.in. kan niet an ders dan mais worden gezaaid. An dere gewassen zullen door het lang- i werkend onkruidbestrijdingsmiddel i beschadigd kunnen worden. kunstweide. Hiervoor komt zowel 'n 1-jarige als 'n meer-jarige kunst-1 weide in aanmerking. Bij een 1-jari- j ge kunstweide denken we vooral aan Westerwolds raaigras en bij een 2- jarige kunstweide aan tetraploïd Ita liaans raaigras. Voor andere kunst- weide-mengsels: tie de Rassenlijst voor Landbouwgewassen. De kosten van het zaaizaad zullen j voor beide gewassen f. 70,- a f. 100,- i p_er ha. bedragen. Voorkoming van vogelschade is een j moeilijke zaak. Mocht hiervoor wor- j den gevreesd, dan kan een knal- apparaat worden geprobeerd. Deze I apparaten zijn via de plaatselijke handel-coöperatie verkrijgbaar. De Rijksiandbouwconsulent. j ir. G. K. Veldman. Zondag 2 juni, le Pinksterdag HOLTEN, Ned.-herv. kerk 8.30 uur past. medew. dhr. Schellevis. Mede werking van het Herv. Kerkkoor.. 10.15 uur Past. medew. dhr. Schelle vis. Kopje koffie na deze dienst in Irene. (Zie ber.) In beide diensten extra collecte: Prov. Kerkewerk; Geref. kerk 8.30 uur, 10 uur en 3 u. ds. R. A. Hoogkamp. R.-k. kerkdienst 8.45 u. H. Mis in het gebouw Irene (Eucharistievie ring) met medewerking van het Da meskerkkoor en organist uit Rijssen. DIJKERHOEK. Bethanië 9.30 uur ds. C. C. Addink. Extra collecte: Prov. Kerkewerk. Maandag 3 juni, 2e Pinksterdag HOLTEN. Ned.-herv. kerk 10 uur ds. Beerthuis van Bathmen. Extra collecte: Prov. Kerkewerk, Geref. Kerk 9 uur Zangdienst m. medew. van Riek Bolink-Landeweerd sopraan. Tijdens de Pinksterdagen ia het ene offer voor de zending. Bij de uitgang collecte voor de bouw nieu- W R.-k. kerkdienst (Eucharistievie ring) 8.45 H. Mis in 't gebouw Irene. Zaterdag 1 juni vanaf 12 uur tot er» met dinsdagochtend 8 uur dokter J. F. Sijtsema, tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen). maandag 3 Diesenplas- Zalerdag 1 juni t.e.m. juni Th. A. Oostenburg, straat 2, telef. 1515. Geboren: Gerardus Josephus, zv G, W. van Brussel en J. T. C. Ro- thengatter, Koz-sJckenstraat 24; Ma ria Johanna, d\' J. G. Nijland en M. Dijkslag, Gaardenstraat 15; Ingrid, dv G. Slotman en G. Post, Oranje straat 75; Johan. zv G. J. Stam en J. G. Bosschevs, Look 55a; Hendri- kus Johannes, zv H. W. Rietberg en J. G. Markvoort, Beuseberg 89; Ger- rit Marinus, zv A. Scheperman en J, G. Markvoort, Schoutenstraat 25; Paulina Maria, dv H. W. Roodink en M. T. Harleman, Hoffesstraat 19 (geboren te Deventer); Catharina Johanna, dv IJ. W. Roodink en M. T. Harleman, Hoffesstraat 19 (geboren te Deventer). Overleden: W. van Strik, 62 jr., wonende te Rijssen; A. C. Schuppert ev Tulier, 66 jr, Holterbroek 21: H. Stam, 18 jr, Raalterweg 22, (over leden te Deventer). Gevonden; 1 Lips sleutel; 1 ports- monnee mét inhoud; 1 bril: 1 kinder- ambandje; 1 jaar kniekousen. Velroren: 1 donkerbruine portemon nee met inhoud; 1 transistor radio, Blaupunkt; 1 portemonnee met inh. plus EHBO diploma en rijbewijs; 1 jongens jack, groen met gebreide kraag; 1 leesbril met bruine montuur; 1 zwarte poes met witte pootjes; 1 witte jas; 1 bruin-zwarte jack ge streept; 1 khaki kleurige korte meis jesbroek (short)1 verzekeringsplaat je DLH 096; 1 kentekenplaat motor TH 95-15; 1 Wieldop van een Merce des; 1 kindervestje, licht blauw; 1 zwarte portemonnee met inh. met zie kenfondsbriefje en foto; 1 donkergrijs lamswollen damesA'est; 1 sigaretten koker (met stof bekleed, daarop een rood bloemetje)1 groene portemon nee inh. 0.90 met pasfoto en lippen stift; 1 zwarte regenbroek met don ker blauwe regenjas. Inlichtingen dagelijks aan het. groeps- bureau der rijkspolitie te Holten, tus sen 8 en 22 uur, doch niet tussen 13 en 14 uur. Het motocross-minnend publiek zal zondag 9 juni in Holten zijn hart kun- j nen ophalen. De KNMB heeft de or- I ganisatïecommissie van de Holtense motocross de lijsten van de deelne- i mers toegestuurd en daarop prijken j niet minder dan 97 namen van zeer I bekende tot minder bekende rijders. Voor de klasse 250 cc senioren, waar- van deze wedstrijd meetelt voor het I kampioenschap van Nederland, heb ben zich niet minder dan 38 renners aangemeld, waaronder een groot aan- tal zgn. internationalen. Daaronder j zijn de namen van Franske Sigmans, Jan Keijzer. Stef A'an de Sluis, Jo i Lammers, Wiebe Flöts, Harry Drie- sen en o.a. Roessink uit Diepenheim! j Bovendien komen op deze lijst namen voor van de drie gebroeders Ton, Martin en Paul van Keugten. Het is maar een willekéurige greep uit de lijst van top-rijders, die uit de 1 andere klassen, gemakkelijk aange- vuld kan worden met namen van even I prominente renners. Voor de 350 cc junioren en hoger schreven 35 ren- i ners in, terwijl bij de snelle 50 cc se- nioren 24 rijders A'a n start zullen j gaan. In verband met het feit. dat de I Sportcommissie van de KNVB, de motocross in Holten laat meetellen voor het kampioenschap in de klasse 250 cc senioren, zijn op het circuit be- langrijke verbeteringen aangebracht. In A'erband met de geaccidenteerd- heid A'an het terrein heeft men op enkele plaatsen bomen moeten ver wijderen. Het circuit heeft thans een lengte van bijna 2 kilometer. Het is zo ingericht, dat men thans overal gemakkelijk de grote strijd, die ver wacht wordt, kan volgen. Dat gelooft gezien de kwaliteit van de deelnemers een spannende strijd te worden. De wedstrijd vangt aan om 14 uur. De wegen naar het terrein in de Beuse berg zullen overal met pijlen worden aangegeven, zodat de rust in het dorp niet door motorgeronk verstoord behoeft te worden. Op de te ZavoIIs gehouden jaarver gadering van de afd. Overijssel van de Kon. Bond van Landelijke Rij ver en! gingen zijn de wedstrijden om de provinciale kampioenstitels toegewe zen aan de Land. Rijvereniging „Bërgruiters". De wedstrijden zullen op zaterdag 17 augustus Avorden ge houden op het erve „ïwenhaar" aan de Rijssenseweg. Dc MAC De Holterberg hield maandaga\'oncl een druk bezochte le denvergadering in haar clublokaal café Vruggink, onder voorzitterschap van de heer H. W. Goorman. De motorclub moet namelijk de man kracht leveren voor de motocross, die op zondag 9 juni a.s. op het prachtige circuit in de Beuseberg ge houden zal worden. De motocross wordt georganiseerd door de moto- crosscommlssie, die gevormd is uit De IJolterberg en de Braderiecom missie. Behalve de 500 cc junioren en de 50 cc senioren zal tijdens deze cross verreden worden de 250 cc senioren, die meetelt voor het kampioenschap van Nederland. Tal van clubleden werden inge deeld bij de verschillende commis sies o.a. voor het rennerskwartier, het startterrein, de terreinbeveili ging, de motorkeuring, terwijl de verschillende onderdelen der organi satie uitvoerig wei-den besproken. De motocross-commissie zal dins dag na Pinksteren de laatste hand leggen aan de voorbereidende werk zaamheden. Aangezien verschillende zesdagen- rijders moeten Kunnen deelnemen aan de kampioenschappen te Holten heeft de sportcommissie van de KNMV er van afgezien Nederlandse rijders te doen deelnemen aan de trainingswedstrijden te Bergamo in Italië, zoals een ogenblik in de be doeling heeft gelegen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1