Werkloosheid in t gewest Deventer verder afgenomen Protest tegen het melkprij sbeleid Plattelands vrouwen AHOY! Gepensioneerde leden plaatselijke vakbeweging gehuldigd Vriendelijk versoek Echtpaar Beldman 60 jaar getrouwd Advertenties en berichten Botsing Raalterweg liep wondergoed af Deel jeugdigen pasl zich niet aan Inlevering bonnen Canadese herdenking Inlevering vakantiebonnen W edvlucht Bergvliegers vanaf Roermond LOMPEN VOOR Reisje van de bejaardensociëteit OFFICIËLE PL BIJ KATJE Kerkelijke verkiezing TWAALF GOED IN DE TOTO Jonge plaatsgenoot H. Kromdijk, bij aanrijding gedood ONZE AGENDA Medische dienst KERKDIENSTEN Burgelijke stand Het lag op straat HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 13 mei 1968 Jaargang 20 - No. 20 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) f 3,Iedere mm. meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr, 875587 HOLTEN De 21-jarige H. Bekfccr- nens uit Holten is donderdagmiddag omstreeks half twaalf met zijn zware motor (500 c.c. B.M.W.) op de Raal terweg ter hoogte van de uitmonding van de Motieweg, bij een inhaalma- noevre, op een personenauto gebotst en heeft het er levend afgebracht. B. reed met een behoorlijke snel heid in de richting Raalte en wilde een lfch't type personenauto inhalen bestuurd door de 19-jarige A.J. Ke- velam, op het moment, dat deze de toegangsweg tot het Erve "Over- meen" wilde inslaan. Hoe de aan rijding, zich precies afspeelde is niet bekend, maar door de botsing kwam de auto met de wielen in de lucht in het weiland terecht en B. met zijn motor een eind de weg over. B. had geluk, dat zijn benen beschermd wer den door de valbeugels van zijn mo tor, zodat hij niet ernstig" gewond werd. Hij had 'n pijnlijke rechter en kel. KV kroop ongedeerd uit zijn wa gentje en kwam met de schrik vrij. Er hadden ook doden kunnen vallen. De werkgelegenheidssituatie blijft zich in het gewest Deven ter, blijkens het overzicht van het arbeidsbureau, aldaar, over de maand april, gunstig ontwik kelen. De geregistreerde man nelijke arbeidsreserve is gedu rende deze maand met 114 af genomen. Er heeft zich een voortgaande afneming voltrok ken van de seizoenwerkloosheid met name in de bouwnijver heid, de landbouw, 't verkeers wezen en in de horecasector. Het is opvallend dat het aan- bodcijfer medio april 1967 be langrijk hoger was dan in de afgelopen maand (640-477). Ondanks de omstandigheid, dat een aanzienlijk aantal personeelsaanvra- gen uit het geregistreerde aanbod voldaan kon worden, steeg de open staande vraag naar arbeidskrachten. Het is niet alleen duidelijk, dat zich geleidelijk een evenwichtsherstel op de arbeidsmarkt in het gewest afte kent, doch op enkele deelmarkten doen zich reeds spanningen voor ten gevolge van een onvoldoende ge- Op maandag, 20 mei a.s. hoopt het echtpaar H. Beltman en B. Beltman- Bosschers zijn 60-jarige echtvereni ging te herdenken. De heer en mevr. Beltman zijn geboren en gelogen Hol tenaren, maar wonqn sedert 'n vier tal jaren in het bejaardencentrum „De Wellehof" te Rijssen. De heer Beltman is na zijn pensionering als Haltechef der Ned. Spoorwegen, in welke junctie hij tal van standplaat sen heeft gehad, bijna 16 jaar admi nistrateur geweest van Holtens Nieuwsblad.. Bijgestaan door zijn echtgenote heeft hij deze taak met grote liefde en grote accuratesse ver vuld, totdat het vertrek naar Rijssen hem noopte deze functie op 1 septem ber 1964 neer te leggen. Hij wordt op 19 mei a.s. 84 jaar en mag zich nog in een vrij goede gezondheid verheu gen. Mevr. Beltman is 81 jaar. Zij heeft meer dan een jaar geleden een attaque gehad, waarvan 'n licht her stel merkbaar is, maar die niet toe laat het heugelijk feit dezer langdu rige echtverbintenis buiten de fami liekring te herdenken. Een druk be zoek zou nadelig kunnen zijn voor haar gezondheid. Ons blad is met nauwe banden ver bonden met het echtpaar Beltman, niet alleen door dat het de belangen van ons blad op zo'n eminente wijze heeft helpen bevorderen en omdat de heer Beltman een van haar oprich ters is, maar vooral ook door de pret tige relaties die in de loop der jaren zijn ontstaan met bestuursleden en medewerkers. Mede namens hen loensen wij hen van harte geluk met de bijzondere dag, die zij maandag hopen ie beleven en wensen wij hen nog een aantal geluk kige jaren op de Wellehof. De Overijsselse veehouders gaan protesteren d.w.z. zij zijn door de drie provinciale standorganisaties uitgenodigd voor een bijeen komst op zaterdag 18 mei a.s. 's morgens om half elf in de grote hal van de Coöp. Groente- en Fruitveiling aan de Kranenburgweg in Zwolle. Ook de vrouwen zijn uitgenodigd. Zij zullen worden toegesproken door de voorzitters van de OLM, ABTB en CBTB. Gezien de onrust onder de boeren over de melk prijs en het beleid van minister Lardinois ten aanzien van de zuivel- situatie wordt dit een protest. Jammer, de Overijsselse boeren zijn te laat. Het zuivelbeleid van de minister is reeds op 14 mei in de Tweede Kamer der Staten- Generaal aan de orde geweest. Het viel samen met het debat over de samenstelling van de consumptiemelk en het afstoten van de grote voorraden boter, die in de koelhuizen liggen opgestapeld. Het debat is daardoor verwaterd en wat het melkprij sbeleid betreft, niet helemaal tot zijrx recht gekomen. De minister heeft het, naar uit de krantenverslagen valt af te leiden, bij de bespreking van zijn melkprij sbeleid niet al te moeilijk gehad. Men moet daarbij wel be denken; heel veel Kamerleden kennen de noden der agrarische be volking maar nauwelijks en beseffen de gevolgen van de opgetre den prijsval niet. Om de gevolgen van de prijsval te verzachten heeft de heer Dijkstra van D '66 een motie ingediend, waarin een toeslag van één gulden per honderd kg industriemelk voor de maanden april en mei wordt gevraagd. Een dergelijke toeslag zou, naast de, door de minis ter toegezegde inleveringsregeling voor magere melkpoeder, voor tal van veehouders enig soulaas kunnen bieden. Voor de leveran ciers aan de kaasproducerende fabrieken zal dit echter niet vol doende zijn om niet belangrijk in hun inkomsten achteruit te gaan. Wij geven de motie-Dijkstra niet veel kans te worden aangeno men. De regeringspartijen zullen enkele leden van het z.g. groe ne front mischien uitgesloten de minister in zijn beleid steunen. Daarom, jammer dat de Overijsselse boeren te laat zijn. De standorganisaties hebben voldoende tijd gehad om desnoods een mars naar Den Haag te organiseren. Van deze minister hebben de veehouders, wat het melkprijsbeleid betreft, weinig te verwachten, maar zij hadden met hun demonstratie de politieke partijen, en met name de regeringspartijen, van de onhoudbaarheid van hun toe stand op de hoogte kunnen brengen. Niettemin adviseren wij alle veehouders de bijeenkomst in Zwolle WEL te bezoeken. De penningmeester van de afdeling Holten van het Ned. Oorlogsgraven Comité, de heer J. Broere, Mr. Vixse- boxscstraat 31. vraagt ons de Holten- se winkeliers te verzoeken de nog in hun bezit zijnde consumptiebonnen van de herdenking op 6 mei 1.1. zo spoedig mogelijk bij hem in te wil len leveren, opdat deze verzilverd kunnen worden. Men verzoekt ons mede te delen, dat de inlevering van de vakantie bonnen der werknemers in het maat- kledingbedrjjf en in de textielindus trie moet geschieden op zaterdag 18 mei a.s. tussen 14 en 15 uur aan het •dres Deventerweg 4. Aan de wedvlucht vanaf Roer mond werd zaterdag door de post duivenvereniging ,,De Bergvliegers" deelgenomen met 138 duiven. De af stand bedroeg 124 km. De duiven werden gelost om 10.30 uur met zuid-westen wind. Aankomst eerste duif 11.59.54 uur, laatste duif 12.22.57 u. De uitslag was: 1-5-15 D. Müller, 2-9 L. Gazan 3-24 W. Aaftink, 4-28 Joh. Paalman, 6-26 G. Schuiterd, 7-10 G. Veldhuis, 11-20 T. Meester, 8-13 II. J. Aaftink, 12-23 J. W. Willems, 14 Joh. Veld huis, 16-18 J. Paalman, 19, G. Kw'.n- tenberg, 21 G. J. Bekkernens, 22 G. Steunenberg, 25. H. van Beek en 27 L. Munnink. „Plattelandsvrouwen.... ahoy" was vorige week een slogan, die in Rotterdam viel te beluiste ren. Van 6 tot en met 10 mei werd in de Ahoy-hallen aldaar een beurs gehouden, georgani seerd door de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, met het doel meer bekendheid te geven aan het werk van de bond en met name aan niet-leden. Aan alle afdelingen was gevraagd hun jaarlijks reisje dit jaar naar Rotterdam te maken. Daaraan werd door velen voldaan. De afdelingen Holten en Dijker- hoek zijn resp. dinsdag en woensdag per touringcar ter beurse gegaan. Niemand zal daar spijt van gehad hebben want door de uitstekende or ganisatie was ieder in de gelegen heid rustig rond te dwalen en de tal rijke stands te bezichtigen, waarvan er ruim twintig door de bond waren verzorgd. Woning, kleding, handwer ken, bloemschikken, weef-voórlich- ting, foundation, gezinsbegroting, voorlichting, voeding en nog vele an dere dingen waren tentoongesteld of uitgebeeld. Daarnaast was er de han del met droomkeukens, open haar den, sanitair, huishoudelijke voor werpen en nog talrijke andere zaken, teveel om op te noemen. Het geheel bood een fleurige en sfeervolle aan blik. Vooral de prachtige handwer ken inzendingen- van verschillende afdelingen trokken wel in het bijzon der de aandacht van de dames. De reisgezelschappen van beide af delingen hebben meteen van de ge legenheid gebruik gemaakt om een rit met de Metro te maken, een be zoek te brengen aan de Lijnbaan en om te gaan winkelen. Holten pauzeerde en dineerde op de terugreis in café-restaurant ,,De Exelse Tol". Dijkerhoek deed het zelfde in Oudewater. Men arriveerde om 9.00 uur bij ,,'t Bonte Paard", waar het samenzijn nog een gezellig slot vormde van het mooie uistapje. Doordat enkele toegezegde vracht auto's op zaterdag 11 mei wegens bijzondere omstandigheden niet be schikbaar waren, zijn de inzamelings- ploegen die dag niet klaar gekomen met het ophalen van de lompen die mogelijkal waren klaar gezet. Het. bestuur van HMV heeft in overleg met de supportersclub besloten om in de buurtschappen Look, Borkeld, Beuseberg (tussen Larenseweg en Beüsebergerweg)Holterbroek en Waterhoek de lompen in te zamelen ap zaterdagvoormiddag 25 mei Jus. geschikt aanbod ten opzichte van de stijgende vraag. Deze discongruentie is ten dele toe te schrijven aan de veranderende inhoud van de be roeps- en metaliteitseisen, welke door het bedrijfsleven worden ge steld en waaraan het aanbod zich in onvoldoende mate aanpast. Bijna 24 pet van de geregistreerde arbeidsreserve word gevormd door jeugdigen tot 25 .jaar, waarvan een deel moeilijk of niet tot erkenning van gevestigde normen en gezags verhoudingen kan komen. Het aanbod van vrouwen blijft zich op een laag niveau bewegen, terwijl vooral de vraag naar meisjes In de administratieve en verzorgende sec toren toeneemt. Het aanbod over de gemeenten in het gewest was als volgt ultimo april met tussen haakjes de cijfers over april 1967: Deventer 315 (477), Bath- men 3 (8), Diepenveen 24 (31), Holten 11 (26), Olst 23 21), en Raalte 101 (77). Alleen in Raalte en Olst is de toestand nu ongunstiger dan in 1967. De cijfers in de provincie waren per eind april als volgt: Almelo 1175 4,5%, Nijverdal 313 .3,2%, Deven ter 477 2,1%, Emmeloord 200 2,7%, Steenwijk 331 4,9%, Ensche de 2227 5,6%, Hardenberg 800 8%, Hengelo 487 1.7%, Kampen 227 2,0%, Oldenzaal 583 4,7% en Zwolle 527 2.3%. Het percentage van de provincie is 3,7 en van het rijk 2,5. De geregistreerde arbeidsreserve en de vraag in enige belangrijke be roepsgroepen is voor het gewest De venter als volgt: bouwvakarbeiders (aanbod-vraag): .92-43, metaalbewer kers 39-129, textielarbeiders 4-5, le vens- en genotmiddelenbereiders 8-58, kantoorpersoneel 15-25, personeel in algemene dienst (incl. losse arbei ders) 59-9, minder geschikten 192. Ruim vijftig bejaarden hebben donderdag met twee bussen van de O AD een reisje gemaakt, dat ge organiseerd werd door het comité van de bejaardensociëteit. In de bus sen werd het reisprogramma bekend gemaakt, waarnaar ieder nieuwsgie rig was. Het eerste reisdoel was het kasteel „De Cannenburgh" in Vaassen, waar men rondgeleid werd. Het kasteel dateert uit de 14e eeuw en wanneer de muren zouden kunnen spreken, zouden ze van veelbewogen taferelen kunnen verhalen, o'a. over Maarten van Rossum,- de ropfridder. De prachtige oude meubels oogstten veel bewondering. De koffie in het koetshuis naast het kasteel deed goed na het vermoeien de dwalen door alle kamers en zalen. De tocht werd voortgezet over de Veluwe door prachtige bossen naar het Uddelermeer, waar het diner werd gebruikt. Tenslotte voerde de reis via Kootwijk, Eerbeek, Woeste Hoeve en Zutphen naar het oude plaatsje Bronkhorst, waar in „De Gouden Leeuw" het laatste kopje koffie werd genuttigd. De rezigers kwamen - de meesten beladen niet een echte Bronkhorster koek - voldaan weer in Holten terug. Het minder goede wer heeft aan de goede stemming geen afbrulc gedaan. OPHALEN HUISVUIL Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter kennis van be langhebbenden, dat in verband met Hemelvaartsdag het huisvuil niet op donderdag 23 maar op vrijdag 24 mei a.s. zal worden opgehaald. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. SPREEKUR BURGEMEESTER De Burgemeester van Holten maakt bekend, dat hij niet in gelegenheid is om op maandag 20 mei e.k. spreek uur te houden. De Burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Lijst natuurgebieden Overijssel Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat ingaande 20 mei ter gemeente-secretarie voor een ieder TER INZAGE LIGGEN 1. het besluit van de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 1 april 1968, afd. RPD, nr. 43, ten gevolge waarvan ieder die het voornemen heeft bin nen het aangewezen natuurgebied enig werk uit te voeren of wat openbare lichamen betreft, grond aan te kopen die werken of aan kopen tijdig te voren moet mede delen aan de directeur - van de rijksplanologische dienst, Lange Voorhout 19 te 's-Gravenhage; 2. de^ lijst van deze natuurgebieden in Overijssel; 3. fotografische kaarten waarop het in Holten gelegen gedeelte van dit gebied is aangegeven. Bovengenoemde natuurgebieden bin nen de gemeente Holten zijn gelegen in de Holterberg en omgeving, gedeel ten van de buurtschap Beuseberg (w.o. de Zuurberg) en gedeelten van de buurtschap Borkeld. Holten, 17 mei 1968. Burgemeester en wethouders voor noemd, W. I-I. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris In verband met Hemelvaartsdag, donderdag, 23 mei a.s. wordt er op de drukkerij niet gewerkt en is er één dag minder om de krant gereed te maken. ADVERTENTIES EN BERICHTEN MOETEN DAAROM UITERLIJK WOENSDAGMORGEN, 10 UUR, WORDEN INGEZONDEN. Vriendelijk verzoeken wij allen hiermede wel rekening te houden. Redactie.en Administratie Holtens Nieuwsblad Ter voorziening in de vacatures ont staan door het aftreden van de ouder lingen Joh. Aanstoot en .J. W. Stam en uitbreiding van het aantal ouder lingen met twee zijn door de ker- keraad der gereformeerde kerk kan didaat gesteld de heren: G. H. Aan stoot Hzn., Diessenplasstraat; J. Ab- bink,Ligtenberg; J. W. Beldman Hszn,, Beuseberg; H. Beltman, Rou- daalterweg; G. J. Ekkelkamp, La renseweg; G. W. Rietman, Look; M. Scholman, Beuseberg; B. Span, Gaar- denstraat. Voor de vei'kiezing van twee dia kenen zijn in de vacature J. A. Schuppert DJzn,, Markepad en uit breiding .kandidaat gesteld de heren: G. J. Klein Nagelvoort, A. .J. Gold- steinstraat; J. A. Kolkman JAzn., Beuseberg: Js. Kolkman Gerh.zn., Gaardenstraat; H. Stam GJzn., Gaar- denstraat. De stemming zal plaats hebben zondag a.s. na de morgendienst in gebouw Rehoboth. De heer G. Dijkstra, Noordenberg straat te Holten, heeft 12 goede voor spellingen in de laatste voetbaltoto. Hoe groot het bedrag is, dat zal wor den uitgekeerd is nog niet bekend. De tweeëntwintigjarige H. W. Kromdijk uit Holten is dinsdag avond omstreeks kwart voor zes op de Deventerweg door 'n per sonenauto geschept en vrijwel op slag gedood. Henk Kromdijk, die werkzaam was bij het schil dersbedrijf van de heer J. H. Wissink te Dijkerhoek, was met de achttienjarige leerling van de schildersvakschool te Zwolle, Johan Broekmaat, eveneens uit Holten, die stage loopt op ge noemd bedrijf, per bromfiets op weg naar huis toen van de Door- lopendedijk een personenauto naderde, bestuurd door de heer W. W. uit Zwolle, die zonder aan de beide bromfietsbestuur ders voorrang te verlenen, de drukke verkeersweg wilde over steken. Beiden werden door de auto als het ware geschept en tegen het fietspad geworden, waarbij Kromdijk zo ernstig aan het hoofd werd gewond, dat hij vrijwel terstond overleed. Broekmaat kwam ér zonder 'ernstig letsel af. Hij klaagde over pijn in één van zijn benen. De personenauto, maar vooral de beide bromfietsen werden zwaar be schadigd. De tweeënzestig]arige be stuurder was met zijn echtgenote op weg naar Zwolle. Het uitzicht ter plaatse is belangrijk verbeterd sinds enige tijd geleden al de bomen langs de Deventerweg zijn gekapt. De aan dacht van de bestuurder is waar schijnlijk te sterk geconcentreerd ge weest op het autoverkeer, dat op deze tijd van de dag op deze verkeersader zeer druk is, zodat hij de beide brom fietsers niet tijdig heeft opgemei'kt. De familie Kromdijk wordt wel zwaar getroffen. Op 21 maart is de vader van het slachtoffer, de heer G. H. Kromdijk, plotseling overleden. De heren II. J. Pinkert en J. Paal man, leden van de afdeling Holten van de Ned. Bond van Vervoersper- soneel (N.B.V.) zijn zaterdagmiddag gehuldigd in verband met hun meer dan vijftigjarig lidmaatschap van hun vakbond. Dat geschiedde zater dagmiddag in café ..De Waag" van de heer J. Haverslag, tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de gepen sioneerde leden van de bij het N.V.V. aangesloten vakorganisaties, georganiseerd door de Iloltense Be- stuurdersbond. De leiding van deze middag berustte bij de nieuwe voor zitter. de heer G. Tijhof. die in het bijzonder welkom heette de districts bestuurder van het N.V.V.de heer J. C. Moolekamp uit Almelo en diens echtgenote. De heer G. J. Veneman, secreta ris van de N.B.V.-afdeling, deelde mede, dat aan genoemde, leden de legpenning was toegekend en wees er op, dat het vijftig jaar geleden niet altijd zo'n eenvoudige zaak was om lid van de vakbeweging te zijn. De spoorwegen bestonden toen uit ver schillende maatschappijen en men had niet zoveel op met de vakorga nisaties. Desondanks werden velen lid, soms zelfs onder een nummer. De oude Ned. Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel fuseerde later met andere bonden en zo ontstond de N.B.V. Hij complimenteerde Paal man en Pinkert, dat zij hun organisa tie waren trouw gebleven en ver zocht de /-heer Moolekamp de bron zen legpenning uit .te reiken. Deze herinnerde er aan, dat in het verleden broodroof niet tot de uitzon deringen behoorde, wanneer iemand lid van een vakbond durfde te zijn. In die dagen moest de vrouw wel goed achter haar man staan om sa men hetzelfde ideaal na te streven n.l. de verheffing van de arbeidende stand en het streven naar een be tere samenleving. Hij feliciteerde beide leden namens het N.V.V. De heer Veneman bood daarna na mens de afdeling een doos sigaren aan. terwijl hij hun vrouwen een boeket bloemen overhandigde. De middag werd daarna in een ge zellige sfeer doorgebracht. De heer Moolekamp vertoonde dia's met een weergave van de strijd der arbei dersbeweging aan het eind van de •19e en het begin van de 20e eeuw, waarin o.m. grote figuren als Troel stra. Domela Nieuwenhuis, Abraham Kuiper, Herman Heijermans en Jan van Zutphen voorkwamen. Een van de oprichters van het N.V.V. was Henri Polak, voorzitter van de dia- mantbe.werkersbond, die grote in- Van r.n.l.: het echtpaar H. J. Pinkert-Koopman, het echtpaar J. Paaïman-Kölling en de voor zitter van de NVV-bestuurders- bond, de heer G. Tijhof. vloed heeft uitgeoefend op de ont wikkeling van de vakbeweging. Met een gezamenlijke broodmaal tijd werd de middag besloten, waar bij de voorzitter, de heer Moole kamp en echtgenote bedankte voor hun aandeel in deze prettige samen komst der gepensioneerde leden met hun echtgenoten. Zaterdag 18 mei: Grote lompenactie te Espelo ten bate van het gebouw Het Trefpunt (zie adv.) Zaterdag 18 mei 14 uur: Vergade ring personeel plasticfabriek in café Jansen voor leden en niet-leden der vakbondsafdelingen. Zaterdag 18 mei 14-15 u.: Inlevering vakantiebonnen Maatkledingbedrijf en Textiel bij Deventerweg 4 (zie adv.) Zondag 19 mei 19.30 uur: Wip-Wap- avond (volksdansen) in gebouw Irene (zie ber. en ard.) Maandag 20 mei: Opening kantoor Algem. Bank Nederland (zie adv,) Maandag 20 mei t.e.m. 25 mei: Slot- man's Levensmiddelenbedrijf we gens vakantie gesloten (zie adv.) Dinsdag 21 mei 7.45 uur: Vertrek dames uit Holten bij het gebouw Irene voor uitstapje Herv, Vrou wengroepen Holten en Dijkerhoek. Donderdag 23 mei 15.15 u.: Vertrek van o.l. Dorpsschool voor de zwem wedstrijden van de leden der Z.C. „Twenhaarsveld" (zie be.) Dinsdag 18 juni 19.30 uur: Jaarver gadering ZVV Blauw Wit '66 in ca fé De Poppe. Zaterdagmiddag 25 mei inzameling van lompen voor HMV in de Beu seberg, Look, Borkeld, Holterbroek en Waterhoek (zie adv.) Zaterdag 18 mei vanaf 12 uur t/m maandagochtend 8 uur dokter J. F. Sijtsema, tel. 1870 (alleen voor spoed gevallen). Zaterdag 18 en zondag 19 mei Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515. Zondag 19 mei HOLTEN Ned. Herv. Kerk. 8.30 en 10.15 uur past. medew. A. Schel- levis. Extra collecte ,,De Alerdinck". Ger. Kerk 9.30 en 3 uur ds. Hoog kamp. In beide diensten is het ene offer voor,de diaconie. Bij de uit gang collecte voor bouw van nieuwe kerk. R.-k. kerkdienst 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 uur ds. Stehouwer van Nijverdal. Extra collecte voor ,,Den Alerdinck". Hemelvaartsdag HOLTEN Ned. Herv. Kerk 8.30 uur ds. Israël. Ger. Kerk 9.30 uur ds. Oosterhoff. In deze dienst is het ene offer voor de Ger. Jeugd Centrale. Bij de uit gang collecte voor bouw nieuwe kerk. R.-k. kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Geboren: Geertrude Jenny, dv H. J. Zwiers en J. Berkel, Lichtenberg 14. Edmond, zv G. J. Haarman en E. M. van Dijk, Mr. G. Vixsebóxse- straat 25; Hendrika, dv H. Vruggink en G. Hutman, RÓrikstraat 12, (ge boren te Almelo). Lambert, zv G. Blaauw en G. G. Megelink, Borkeld 57, (geboren te Deventer). Overleden: M. J. Tuitert ev Nij- land, 66 jr, Burg. v. d. Borchstraat 26. H. W. Kromdijk, 22 jr, Borkeld la. J. H. Wilmerink ev Traanman, 69 jr. Dijkerhoek 96, (overleden te Deventer) Ondertrouwd: A. Aalpoel, 19 jr, Voorst en J. W. Kettelarij, 18 jr, Hol terbroek 24. Gehuwd: H. W. A, Caarels, 23 jr, Goor en J. F, R, Koopman, 21 jr. Zwartepad 8. G. J. Beldman, 26 jr, Holterbroek 48 en W. A. Wegsta- pel, 22 jr, Espelo 32. BEVOLKING Vertrokken: H. Meesters van Beu seberg 26 naar Voorst. J. F. R. Caarels-Koopman van Zwartepad 8 naar Goor. Gevonden1 handelaarskenteken plaat: 1 lichte regenjas; 1 zwaailicht. Verloren: 1 parapluie (donker blauw) 1 scholieren maandkaart O.A.D.; 1 jongensfiets; 1 lichtblauw regenjack; 1 paar voetbalschoenen (Quick)1 verzekeringsplaatje brom fiets. INLICHTINGEN dagelijks aan het groepsbureau der rijkspolitie te Hol ten tussen 8 en 22 uur, DOCH NIET tussen 13 en 14 uur. indien u ons wat toezendt voor opname in ons blad: schrijft dan niet op de achterzijde van het blad. dat aan de voorzijde reeds beschreven is, maar gebruikt een' afzonderlijk vel papier; gebruikt geen afkortingen en vermeldt vooral de namen van de functionarissen, die wat gezegd, geschreven of gedaan heb ben, met hun voorletters; schrijft vooral duidelijk, want wij hebben vaak nauwelijks tijd om uw schriftuur, indien nodig, te corrigeren of aan te vullen; stuurt uw bijdrage vooral tijdig in (UITERLIJK donderdag morgen). Bij voorbaat vriendelijk dank. Redactie Holtens Nieuwsblad

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1