Duizend kinderen legden bloemen op de graven Y Stoptreinen lopen door tot A dam Nieuwe vormen bij huishoudonder wij s liet Zware vrachtauto reed meubelzaak binnen n! Herdenking der Canadese gevallenen will K.I.-stier „Sjoerd" naar Miinclien OFFICIËLE PUBLJ KATJE De duiven vlogen weer Gezellige rit met moeilijke puzzels Nieuwe Binnen dienstregeling N.S. afzienbare tijd. ONDER DE MAMMOETWET... André Dekker in Ned. Jeugdelftal KERKDIENSTEN MEDISCHE DIENST Burgerlijke stand Herdenking 40-45 HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 11 mei 1968 Jaargang 20 - No. 19 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyer» Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3}Iedere mm. meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaarf 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 Op het Canadese Militare Kerkhof op de Holterberg had maan dagmiddag, in de volheid van het jonge lentegroen, de herdenking plaats van de Canadese gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar viel Holten weer de eer te beurt deze jaarlijks terugkerende plechtigheid binnen haar grenzen te hebben. De herdenking ge schiedde o.m. in tegenwoordigheid van de Canadese Ambassadeur, Mr. W. F. Buil, de Staatssecretaris van Defensie, mr. J. C. E. Haex en tal van militaire en burgerlijke autoriteiten. Aan het einde van het gebruikelijk ceremonieel legden bijna duizend schoolkinderen bloemen op de graven van de 1300 Canadezen, die op de Holter berg hun laatste rustplaats gevonden hebben. Ondanks de gestaag vallende regen waren velen getuige van deze plechtigheid, die steeds weer een diepe indruk achterlaat. Toen om precies drie uur de Cana dese ambassadeur met in zijn gevolg de genodigde autoriteiten aankwam, speelde de Jan Willem Friso-kapel, onder leiding van de kapiteink-apel- - meester P. van Bruggen, het Canade se volkslied ,,0 Canada". Mr. Bull inspecteerde met mr. Haex de wacht, die zich naast het grote kruis had opgesteld, gevormd door een de tachement militairen van het Cana- dese bezettingsleger in Duitsland. Nadat een Canadese aalmoezenier de plechtigheid met gebed geopend had, zong men met begeleiding var ltoraalmuziek hetgezang ,,0 God. Our Help in ages past." Meditatie Ds J. W. van der Willigen van dei Veen, luchtmachtpredikant van de vliegbasis Twente hield een korte meditatie in de Engelse taal, waarin hij herinnerde aan het sterven van zoveel jonge mensen voor onze vrij heid en aan aller opdracht de vrede te helpen verzekeren. De Duitse schrijver Goes zegt, dat er mensen zijn, die gauw vergeten, en dat is ook onvermijdelijk, anders kunnen niet verder leven. Maar eens moeten wè ook gedenken en dit is als fakkel die niet uit mag gaan. Daar om, aldus ds Van der Willigen, denken we alles wat de Canadezen gedaan hebben. De moed en het ver zet tegen het brute geweld, alsmede hun toewijding aan de zaak van dc vrede. Maar toch moeten we ooi naar de toekomst zien en aan eer wereldvrede bouwen in deze tijd waarmee we al een heel eind op weg zijn.- Kennedy heeft gezegd: ,,In het midden van de twintigste eeuw heb ben we niet alleen het nodige geld, maar ook de techniek om de nood in de wereld te bestrijden." Al deze dingen hadden we de vorige ec niet. Deze wereldvrede is een heel proces. Dat betekent oorlog tegen de armoede, honger en verdrukking, waar ook ter wereld en welke kleur ze ook hebben. Noch hebben ouder wets militarisme, noch engelachtig pacifisme, dat ooit op kunnen lossen. We moeten doordrongen zijn van de geest Gods, Die ons overal en altijd zal leiden, aldus de luchtmachtpredi- leant.. Onder de tonen van koraalmuziek werden vervolgens kransen gelegd door Canada's ambassadeur mr. Buil, door staatssecretaris mr. Ilaex en luitenant-generaal F. van der Veen, namens de regering en de generale staf door de commissaris der konin gin in Overijssel jhr. mr. dr. O. F. H. A. van Nispen tot Pannerden, na mens het gemeentebestuur van Hol- ±ii De Coöp. K.I.-vereniging Zuid- West Overijssel" te Dijkerhoek valt de eer te beurt, dat een van haar stieren door het Ned. Rundvee-Stam boek is aangewezen om het M.R.IJ- veeslag en daarmede de Nederland se veehouderij te vertegenwoordigen op de D.L.G.-tentoonstelling te Miin clien, die van 1!) tot en met 26 mei, aldaar, gehouden wordt. Voor deze grote landbouwtentoonstelling mogen twee stieren en zes rood-bonte koeien worden ingezonden. Het is dc be kende stier „Sjoerd" van dc Iïolten- se .KI.-vereniging, die uitverkoren werd en „Prins" van de Vereniging voor K.I. „Aalten-Winterswijk". „Sjoerd" is qua exterieur en af stamming een van de beste rood-bon,- te stieren van onsland. Iiij is vier en een half jaar oud. Vader is „Ro land" (Laren (Gld.) gefokt door mevr. de Wed. I-lofmeijer in Heino en moe der: „Elsje G" (dochter van de beken de stier „Sjaak" van de K.I. veren. „Z.W.-Overijssel") eveneens gefokt door mevr. llofmeijer te Heino. Het is wel een bijzondere samenloop van omstandigheden, dat „Elsje G" een van de zes koeien is, die naar Mün- chen zal gaan. Moeder en zoon gaan j dus naar Duitsland om daar de pi'i- ma kwaliteit van het M.R.IJ-veeslag aan de tentoonstellingsbezoekers te to nen. Sjoerd vertrekt op 15 mei en wordt op 28 mei in Dijkerhoek terugver wacht. Hij zal gedurende die perio de geen dienst kunnen doen, maar de veehouders behoeven zich daarover geen zorgen te maken, want zijn sper ma is in voldoende mate in diepvries- tablattea voorradig. ten door burgemeester mr. W. II. Enklaar, voor het Canadese bezet tingsleger in Duitsland namens dc landmacht door brigadier-generaal Gardner en namens de luchtmacht door brigadier-generaal Thompson en ten slotte namens het Ned. Oorlogs graven Comité en haar Holtense afde ling door jhr. R. M. J.F. L. van Gro tenhuis, oud-burgemeester van Groes- beek. Voordat de schoolkinderen op ieder graf bloemen legden, vertelde de burgemeester mr. W.'H. Enklaar de kinderen waarom zij deze bloemen legden op de graven van de gesneu velde Canadezen. De burgemeester sprak als volgt: „Beste jongens en meisjes, Voordat jullie over enige ogen blikken jullie bloemen gaan leggen op de graven van de 1300 Canade zen, welke hier op de Holterberg te ruste zijn gelegd, is het goed, dat wij er eerst nog een ogenblik bij stil staan, waarom dat gebeurt en waarom wij hier samen zijn. Jullie hebben goddank de oorlog niet mee gemaakt, jullie zijn in een vrij land als vrije mensenkinderen geboren. Voor jullie is vrijheid iets vanzelfsprekends en jullie kunnen je de verschrikkingen om in onvrij heid te moeten leven, dan ook nau welijks voorstellen. Wij ouderen maakten die vreselij ke tijd wel mee en wij herinnreen ons nog maar al te goed, hoe het toen was, toen wij hadden te ge hoorzamen aan een vreemde en wrede overheerser, toen wij niet mochten doen, waarvan wij meen den dat het goed was, toen wij niet mochten zeggen wat wij dachten en geloofden. Wij vergeten niet hoe vaak de besten onder ons werden dood geschoten, hoe onze joodse landgenoten werden uitgemoord. Zo was ons leven zonder vrijheid in die laatste oorlog!! Maar waarom, zo zullen jullie vragen, moeten wij telkens en tel kens weer aan die vreselijke tijd worden herinnerd, waarom laten wij het verleden niet rusten, problemen van vandaag zijn toch reeds groot genoeg? Dat is waar, jongens en meisjes, maar toch wat er in die laatste oorlog is gebeurd, is belangrijk voor vandaag en morgen, omdat een les inhoudt, die jullie en wij en allen, die na ons komen, moeten kennen, wil de vrijheid, waarvoor zo ontelbaar velen hebben geleden en hun leven hebben gegeven, niet opnieuw verloren gaan. Wij mensen worden niet geboren om dood te worden geschoten of omvermoord te worden, wij wor den geboren om te leven en om van dit leven iets goeds te maken. Onze geallieerde vrienden, waar onder ik in het bijzonder de Cana dezen noem, schonken ons in 1945 weer de vrijheid, maar zij gaven ons daarbij tevens de opdracht om met die vrijheid iets goeds te doen, Zij maakten het mogelijk, dat wij weer onszelf konden zijn, dat wij weer in vrijheid onze eigen rege ring konden kiezen, dat wij het niet eens mochten zijn met een, ander en dit ook mochten zeggen. Betekent dit, dat wij nu maar doen kunnen, wat wij willen, dat wij ons van anderen, die er anders overdenken dan wij niets behoeven aan te trekken? Neen en nog eens neen!!! Ons is in 1945 een vrijheid in ge bondenheid,een vrijheid in verant woordelijkheid jegens de ander, een vrijheid gebonden aan een opdracht daarmee zuinig om te gaan, omdat deze slechts verkregen kon worden dankzij enorme offers aan mensen levens en menselijk leed. I-Iet oorlogsgraf. waarvoor jullie thans staan, de oorlogsmonu menten, het grote kruis hier op deze begraafplaats, zij spreken alle dezelfde taal: „Zorgt, dat de vrijheid, welke wij jullie nalieten, nooit weer' verloren 'gaat, daarvoor is de prijs welke wij daarvoor moesten betalen te hoog." Daarom, jongens en meisjes, zijn wij vandaag hier, daarom zijn jul lie in het bijzonder hier. Wij kun nen de boodschap, die deze graven ons brengen, niet vaak genceg ho ren. Daarom willen wij blijven gaan naar deze stille plekken in ons land, daarom Willen wij de doden blijven herdenken, daarom willen wij ons blijven bezinnen op de waarde van vrijheid en gerechtigheid.' Legt daarom dan nu jullie bloe men op deze oorlogsgraven en denk aan hem, die daar rust en aan de opdracht, die hij ook jullie naliet." Na de bloemlegging en na het ge zamenlijk zingen van het Canadese gezang „Abide with me", klonk on der doodse stilte het hoomsignaal „The Last Post", werden alle vlag gen halfstok gestreken en na een minuut stilte en het reveille weer ge hesen. Weer klonken de commando's voor de erewacht, die de verschillen de ceremoniële handelingen begeleid hadden. Met het „Wilhelmus" en hel Engel se volkslied „God save the queen" werd de indrukwekkende plechtigheid besloten. De mensen verlieten in de regen het militaire kerkhof. De ambassadeur maakte kennis met de vertegenwoordigers van de schoolkinderen, schoolpersoneelsle- den, jongens en meisjes en dankte hen voor de wijze waarop zij de ge- Burgemeester en wethouders van Holten makenbekend, dat de heren G. J. en A. C. Reterink, Holterbroek 16, alhier, vergunning hebben ge vraagd voor de bouw van een dubbe le woning op het perceel, kadastraal bekend gemeente Holten, sectie F, nr. 3230 ged., gelegen aan de Bessinkpas- straat in het toekomstige bestem mingsplan „De Haar". Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het nog ter plaatse geldende bestemmingsplan (in hoofd zaak) worden rechthebbenden op aan grenzende en nabijgelegen gronden gedurende veertien dagen, ingaande 13 mei a.s. in de gelegenheid gesteld, schriftelijke bezwaren bij burgemees ter en wethouders in te dienen tegen het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan (in hoofdzaak) ten behoeve van het onderhavige bouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. Holten, 10 mei 1968. Burgemeester en wethouders yn. W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. De postduivenvereniging „De Berg- vliegers" nam met 154 duiven deel aan de wedvlucht vanaf Roozendaal, afstand 158 km. Zij werd gelost om 12.30 uur. Aankomst eerste duif 14.01. 10 uur. De uitslag was 1 en 3 Joh. Veldhuis, 2 en 22 W. Aaftink, 4 en 24 G. Veldhuis, 5, 11. 12 en 29 II. J. Aaftink, 6 II. van Beek, 7 .10 en 15 L. Gazan, 8 en 23 D. Müller, 9 en 19 Joh. Paalman, 13 en 24 L. M. Mun- nink, 14 en 31 G. Steunenberg, 16 T. Meester, 17 G. G, Kwintenberg, 18, 20, 26, 28 en 30 J. W. Willems, 21 H. J. ten Velde en 27 M. Lodewe- ges. vallen militairen deze. middag geëerd hadden. Ontvangst. Na afloop van de herdenkingsplech tigheid hield het gemeentebestuur van Holten een .ontvangst iri hotel Hoog Holten, waar alle militaire en burgerlijke genodigden hun opwach ting kwamen maken. De organisatie van deze herden king was uitstekend geregeld. De ver sterkte Holtense politie, voorzien van walkie-talkies, verzorgde ondermeer de verkeersregeling. Voor de puzzelrit, die zondagmid dag door de M.A.C. „De Holterberg" gehouden werd, bestond grote belang stelling. Niet minder dan 68 auto's en 4 brommers namen er aan deel. Mo toren waren deze keer niet van de par tij. De rit ging door praktisch alle buurtschappen onzer gemeente, zo dat de deelnemers volop van de mooie omgeving konden genieten. Hun pro bleem was echter de diverse puzzels, die tijdens de rit opgelost moesten worden en die voor velen beslist niet gemakkelijk waren. De benzinepomp „Snor", „Seven Up-flesje" de dikke boom. de leren laars in plaats van 1277 (op een langs de weg geparkeer de bestelwagen)waren zo enkele van de moeilijkheden, die onderweg onder vonden werden. Er waren ook enke le onvolkomenheden. Maar de rit was door enkele jongere bestuursleden uitgezet, zodat voorzitter Goorman bij. het bekendmaken van de uitslag in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman, mede deelde (J. W sink, D, J. Schooien en D. Jansen), die men dit niet al tekwalijk kon nemen. Hij bracht dank aan deze uit zetters, controleurs, controleuzes en alle overige medewerkers. De prijzen bestonden uit bekertjes, standaardjes en schildjes. De uitslag was als volgt: Auto's: le pr. Mevr. Tromp te Twello 11 strp., 2 G. Voort man, Holten 12 strp. 3 A. ter Harm- sel, Holten. 13 strp., 4 ,J Arfman jr. Holten 16 strp., 5 J. de Kaste, Deven ter, 21 strp., 6 II. D. Klein Hegeman, Oosterwolde, 23 strp.. 7 G. J. Tem pert, Hellendoom. 23 strp.. 8 J. Meij- .erman, Holten, 23 strp., 9 G. II. Wit tenberg, Holten, 24 strp. Brommers: G. J. Bekkernens, Hol ten, 17 strp. VOETBALPROGRAMMA Zaterdag: Holten clSVVN cl, 3 uur; Holten d2De Zweef dl. 10 uur; Holten dlSDOL dl, 11 uur; Holten d3Holten d4, 9 uur. Zondag: Holten 2Stevo 2, 12 uur; Holten 3Luctr 3. 10 uur; Holten 5 SOS 3, 2.30 uur. De nieuwe dienstregeling van N.S., die op 26 mei a.s. ingaat en zal gelden tot 29 september a.s. brengt deze keer voor de vertrektijden in Holten weinig verandering. De meeste treinen zowel in de richting Deventer als Almelo vertrekken één mi nuut vroeger. Een uitzondering geldt voor de trein van 7.18 naar Almelo, die met de nieuwe dienstregeling om 7.09 uur zal vertrekken. Er openen zich echter pretti ge perspectieven voor de trein reizigers. N.S. zijn met deze dienstregeling begonnen om en kele stoptreinen door te laten lopen naar Amersfoort, zodat men in Deventer niet behoeft over te stappen in de sneltrein naar het westen en daar derhal ve geen half uur behoeft te wachten. Het zijn nu nog maar twee treinen. Hetzelfde is het geval als men uit het Westen komt. Op 29 september 1968, bij de Tijdens een hevige regenbui woensdagmorgen omstreeks negen uur een truck met oplegger van het transportbedrijf c.v. J. A. Megens er Zn. uit Echt (L). pardoes de meu belwinkel van de heer G. H. Koop man in de Dorpsstraat binnen gere den. De ravage die de truck daar aan richtte was enorm. De linker voor- en zijgevel werden voor een groot Dc nieuwe wet op het voortgezet onderwijs de z.g. Mammoetwet zal ook het huishoudonderwijs niet onberoerd laten. Als een „nieu we lading onder een oude vlag", zal dit onderwijs met ingang van 1 augustus a.s. gegeven worden aan de school voor „huishoud- en nijverheidsonderwijs". Voor de Holtense school „De Noordenbarg" hebben zich voor de nieuwe cursus niet minder dan 53 leerlingen aangemeld, zodat men in verband met de z.g. praktische vakken, zelfs zal moeten overwegen om de leerlingen voor het „brugjaar" in drie klassen te splitsen. Teneinde de ouders van de toekomstige leerlingen en andere belangstellenden voorlichting te geven over de nieuwe gang van zaken bij het onderwijs, hebben de leiding van de school en het onderwijzend personeel een kleine expositie in de verschillende lokalen ingericht en heeft de directeur, de heer P. H. Cammeraat, het afgelopen weekend bij de rondleidingen aan groep jes ouders een uiteenzetting gegeven van het onderwijs, dat hun kinderen krijgen. Van de gelegenheid om nader geïnformeerd te worden hebben velen gebruik gemaakt. De heer Cammeraat heeft daarbij laten uitkomen, dat de huishoudschool misschien wel de meest met misver standen belaste vorm van onderwijs is, die we kennen. Als men over het huishoudonderwijs spreekt, denkt men onmiddellijk aan allerlei huis houdelijke taken, waarin de kinderen getraind zouden worden. Niet; geweten of vergeten wordt, dat in de loop van de. jaren het zwaartepunt steeds meer is komen te liggen op de algehele en algemene vorming van het meisje. Steeds meer is men gaan inzien, dat de school in de eerste plaats een taak heeft bij de vorming van het meis je op weg naar de volwassenheid bij het innemen van een plaats in de maatschappij. Al zal de huishoud school bij de inwerkingtreding van de Mammoetwet per augustus a.s. tot hel lager beroepsonderwijs ho ren, dat wil nog niet zeggen, aldus de heer Cammeraat, dat van meet af aan ook opgeleid wordt voor een be roep. .Het onderwijs, dat de meisjes krijgen houdt rekening met hun gerin ge aanleg voor theoretische vakken en hun mogelijk meer praktisch gerichte belangstelling. De. ,pi;aktische vakken op de rooster, dienen zeker in de eer ste twee jaren, naar de mening van de heer Cammeraat, niet om hen tot een bepaalde vakbekwaamheid te brengen. Dat komt pas later in een opleiding aan de orde. Deze praktische vakken geven in de eerste plaats de kans om doormiddel daarvan allerlei gebieden van de per soonlijkheid van ieder kind te ont wikkelen het denkvermogen, de fan tasie, de beweging, de zorgvuldig heid. de flexibiliteit, de mede-men selijkheid, enz. Het meisje van nu zal getraind moeten worden in de situa ties in de maatschappij van morgen. Daarom is dc algemene vorming, aaneooast aan individueel tempo en kunnen, van groot belang. Daarom is dit onderwijs in eerste instantie lager algemeen vormend onderwijs. Het eerste jaar is, aldus de heer Cam meraat, een voorbereidend jaar, waar in een brug wordt geslagen tussen de lagere school en de school waar in begonnen word.t aan de verdere op leiding. In dit „brugjaar" kan de aanleg en de belangstelling beoor deeld worden. De leerling kan gehol pen worden de stof, die verwerkt moet worden, ook goed aan te pakken. De leerkrachten kunnen een inzicht krijgen in persoon en kunnen van de leerling, zodat zij een richting kun nen aanwijzen, waarin het verdere onderwijs zal moeten gaan. Voor het huishoudschoolmeisje kan dat 'n twee de leerjaar met meer nadruk op de praktische of op de theoretische vak ken zijn, al naar de ontdekte capaci teiten. In het derde jaar kan hierop voortgebouwd worden en er, door de keuze van (examen-) vakken een voorbereiding op de keuze van een beroep plaats hebben. Aan de echte bei-oepsopleiding kan dan in één van de vormen van het middelbaar beroepsonderwijs of leer lingenstelsels gewerkt worden. Mocht het meisje niet verder leren, maar een werkkring gaan zoeken, dan vveet ze zich een meisje, dat een opleiding gehad heeft, waarbij men zich tot taak gesteld heeft haar weerbaar in de maatschappij te doen zijn, aldus de heer Cammeraat. Met. een schematische voorstelling en een overzicht van alle onderde len, was het gehele programma van de school, in het lokaal van samen komst, duidelijk aangegeven. In de andere lokalen waren een keur van werkstukken van de „naald vakken" tentoongesteld, was aan de z.g. „zorgvakken" (voeding, voedings leer, bereiding, netheid, hygiëne) gro te aandacht besteed, ontbrak ook de sportbeoefening niet, alsmede luin- bouwonderdelen, enz. Een lokaal was geheel ingericht met leermiddelen en werkstukjes met betrekking tot .de theoretische opleiding, het algemeen vormend onderwijs, met plakboeken over de meest actuele onderwerpen, schoolradio- en televisie. De bezoekers hebben zich 'n zeer gevarieerd beeld kunnen vormen ven dit onderwijs, 1 deel weggeslagen. Mevrouw Koop man, die in de winkel aan 't werk was kwam door de opschuivende meu bels in de winkel te vallen en werd door vallend puin aan boofd en be nen gewond. Maar deze verwondin gen waren niet van ernstige aard. Zij vluchtte van schrik naar boven. De zware combinatie, die bestuurd werd door de 28-jarige F. W. T. uit Echt en van. Rijssen kwam, waar stenen waren afgeladen, zou tegen over garage E. H. A, G. in een slip zijn geraakt. De grote oplegger moet toen de truck naar de linkerkant van de straat geschoven hebben, waardoor deze, na eerst een mast van de straat verlichting te hebben gekraakt in de winkel terecht kwam. De lichtmast heeft de vaart al gedeeltelijk opge vangen, waardoor misschien nog er ger werd voorkomen.De zolderver dieping, die ook ontzet werd, moest eerst gestut worden, voordat ti-uck uit de winkel kon trekken. De ze is, na onderzoek door de verkeers politie, later op eigen kracht naar Limburg terug kunnen keren.Vol gens de politie zou de bestuurder niet hard gereden hebben. Omwonenden hebben de botsing met de gevel wel gehoord,maar dachten dat het on weerde. De schade bedraagt naar schatting wel 12.000 tot 15.000 gulden. Gedu rende de tijd, dat de oplegger mid den op de weg stond, werd het ver keer omgeleid via de Gaardenstraat en Larenseweg. Dit is nu al de vijfde keer, binnen ongeveer anderhalf jaar, dat een auto in of tegen een woning of in een tuin langs de Rijkstraverse in het dorp terecht is gekomen. Het ongeluk is nog bijzonder goed afgelopen doordat er geen tegenlig gers of mensen op de weg André Dekker uit Holten, speler van Go Ahead, is bij de laatste selectie wedstrijd op het sportcentrum te Zeist aangewezen voor het Neder lands elftal voor spelers van 16 tot 17 jaar, dat op woensdag 22 mei in Duisburg zal uitkomen in de jeugd- interland tegen West-Duilsland. Geselecteerd werden Broers (Wil lem II), Maliepaard (Feijenoord), Vredenbregt (Ajax), Weiland (Go Ahead). Dekker (Go Ahead). Van de Munnik (Sparta), Ilovenkamp (GVAV). Van Leeuwen (Feijenoord), Van de Worp (Heer), La Cröix (Cae sar), Doorneweerd (Fortuna VI.), Tillar (PSV), Van der Vall (Feijen oord), De Vries (Be Quick Gr.), Van Toorn (Feijenoord). Bleijenberg (Go Ahead) en Streuer (Germanicus) Onder leiding van de voorzitter van de afdeling Twente van de KNVB. de heer H. ter Riet, zullen deze spe lers op 21 mei de 'reis maken naar Duisburg. Op 14 mei heeft nog eerst een oefenwedstrijd plaats tegen een nog niet bekende tegenstander. dienstregeling, welke geldig zal zijn tot 31 mei 1969 hoopt men deze regeling weer met enkele treinen uit te breiden en ingaan de 1 juni 1969 denkt men alle stoptreinen van en naar Ensche de door te kunnen laten lopen. Het is zelfs mogelijk, dat er dan rechtstreekse verbindingen met Amsterdam tot stand komen. Definitief zijn deze plannen nog niet, omdat, zoals ter bevoegde plaatse gezegd werd, deze dienstregelingen nog volop in bewerking zijn, maar er wordt hard gewerkt aan versnelling van de verbindingen. Reeds nu wordt een reële tijdwinst geboekt in de snel- dienst naar en van het Noorden en Oosten des lands. HOLTEN Ned. Herv. Kerk 8.30 en 10.15 uur past. medew. A. Schellevis. Extra collecte: algemene diaconale doeleinden. Geref. Kerk 9.30 en 3 uur ds. Oos- terhoff. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor bouw nieuwe kekr. R.-k. kerkdienst 8.45 uur H. Mis in gebouw Irene. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 uur uur ds. Addink. Extra collecte alge mene diaconale doeleinden. Zaterdag 11 mei (vanaf 12 uur) tot maandagochtend 8 uur dokter C. H. Rietdijk, tel. 1280 (alleen voor spoed gevallen) Dierenartsen: zaterdag 11 mei en zondag 12 mei Th. H. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515. Geboren: Johan, zv H. J. W. J. Derksen en J. 11. Volkerink, Vianen- wég 154. Elisabeth Johanna Mar- tine, dv J. van den Berg en J. Hof man, Kolweg 20. Rudi Antonius Maria, zv A. J. G. Veldkamp en M. W. Herder, Espelo 17, Willem Jo han, zv E. D. Rietberg en J. W. Ste vens, Bergmanstraat 13. Ondertrouwd: A. Poliste, 27 jr, Beuseberg 59 en J. E. Kruimelaar, 20 jr, Look 91. R. Smid, 21 jr, Bessinkpasstraat 6 en T. Mane schijn, 22 jr, Noordenbergstraat 2. Gehuwd: J. van de Westelaken, 57 jr, Borne en W. H. Tant, 44 jr, Look 92. BEVOLKING Ingekomen: C. Septer en gez. van Geldrop naar Voorsboersstraal 4. J. Lohuis van Rijssen naar Burg. v. de Borchstraat 18. W. G. Haan- Ligtenberg van Laren Gld. naar Oranjestraat 19. J. J. H. Hobert van Wierden naar Schepenenstraat 15. J, A. G. Hobert-Kamphuis van Almelo naar Schepenenstraat 15. Wederom werd op de Scholenge meenschap te Holten de jaarlijkse herdenking gehouden. Net als andere jaren trachtte men het herdenken te koppelen a. h. heden. Dit jaar was het thema de rassen discriminatie. Voor de pauze droe gen enkele leerlingen gedichten voor over de jodenvervolging in de tweede wereldoorlog. Ter afwisseling speel de een van de leerlingen enkele pianostukjes. Het tweede gedeelte van het pro gramma vulde de heer Otto Sterman uit Amsterdam. Hij hield een aantal voordrachten over de rassendiscriminatie in zuid- Afrika en de V.S. Teruggrijpend op het velleden droeg hij de achttien doden van Jan Campert voor. Hij besloot zijn optreden met een ge dicht van Mïchaél v. d. Plas over de drie gehangenen in Rhodesïë. Na een ogenblik stilte volgde toen een welverdiende ovatie. Vorige week donderdag, werd door de burgemeester mr. W. H. Enklaar, de Spar-sup er markt van de familie H. Koopman ge- opend. Mariët Koopman bood de burgemeester de sleutel aan. In ons vorige nummer werd het verslag opgenomen. Wegens een technische tekortkoming kon toen, tot onze spijt, de foto niet loorden geplaatst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1