Koninginnedag vooral een feestdag voor de kinderen 1 Brandweerstrijd in het Kolcomplex won IJsselmuiden Personenauto ramde winkelpui en rijwiel Mel een gevarieerd programma M WIP-WAP spelavond in gebouw .Irene'' Brievenbus PTT Oranje feestavond in „Reiiobotli" V erkeersonge vallen Weekenddienst ONZE AGENDA PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND Jeugddienst in Irene Het lag op straat Bejaardensoos LTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 4 mei 1968 Jaargang 20 - No. 18 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W Beyeri Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) f 3,Iedere mm. meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Koninginnedag, die vooral een echte feestdag werd voor veel kinderen, begon met een aubade van ruim zevenhonderd leerlin gen der drie dorpsscholen voor het gemeentehuis. Zij werd op de bordes in ontvangst genomen door het dagelijks bestuur der ge meente. Er had zich veel publiek voor deze jaarlijks terugkerende Oranje-manifestatie verzameld, toen om klokslag negen uur meester Brouwer, het hoofd der o.l. Dorpsschool, zijn diri geerstokje ophief voor de kinderschare. Gezongen werd: „Wilt he den nu treden", „Feest te Soestdijk", „Blij klinkt uit onze kelen" en tot slot het aloude „Wilhelmus". Burgemeester mr. W. IJ. En klaar, sprak de jongens en meis jes toe en zei o.a. „Ik geloof, dat dit een zinvol begin is voor de feestelijkheid van deze dag. Er is feest in onze harten, omdat wij' ons bewust zijn, dat wij in Soestdijk een wijze Koningin hebben. Ons land is weigevaren bij de regering van de Oranje vorsten". De burgemeester be dankte de kinderen voor hun mooie liederen en de heer Brou- wer en het onderwijzend perso neel voor het instuderen daar van. Na zijn toespraak bracht de muziekvereniging die zich met haar drumband, voor het gemeentehuis had op gesteld enkele marsen ten geho re, waarmede zij een hartelijk applaus oogstte. Radio Ter Harmsel zorgde voor het geluid. De leerlingen van de o.l. Dorpsschool en o.l. Kolschool begaven zich daar na naar Irene waar zij een kleuren film te zien kregen getiteld ,,Met Kalle de lucht in". De kinderen van de School met de Bijbel gingen naar het gebouw Rehoboth, waar het Ca baretgezelschap ,,X U Z" uit Henge lo een aardig programma bracht met een burgemeester, een veldwachter en „Kokkie". In beide zalen werden de kinderen getracteerd. Ze hebben zeer genoten van het gebodene. In Dijkerhoek zongen de schoolkin deren in tegenwoordigheid van de oudercommissie, der o.l. school, al daar, onder de vlaggemast 'van de school een aantal liederen. Fier klonk 't; .Wilhelmus' aan het begin uit al die kinderkelen. Nat dit zang- ceremonieel werd op de tegels van de speelplaats èen tekenwedstrijd gehou den met krijt over het onderwerp „30 april". Daarna deden de kinderen spelletjes. De klassen 1 en 2: Hard lopen met hindernissen, 3 en 4 zalt- lopen en de klassen 5 en 6: koekhap- pen, Ook hier werden de kinderen op lekkers getrakteerd. In Amicitia traden het artisten-echt- paar Dolf Driessen en Lia Belmer op voor meer dan 350 kinderen. Het ini tiatief hiertoe ging uit van de Speel tuinvereniging „De Kol". Men had dit optreden op de muziekkoepel in Kalfstermansweide gepland, maar 't weer was er minder gunstig voor. In Amicitia kwamen de kinderen echt aan hun trekken. De beide ar- tisten hadden volop contact met de zaal en wisten de kinderen goed te vermaken. Clownerie van Oom Dolf en een potpourrie van accordeonlied jes van Tante Lia vormden het be gin. De goocheltrucs brachten de kin deren tot enorm enthousiasme. Ook het touw-experiment waaraan enkele kinderen deelnamen- evenals de huls waaruit een ontelbaar aantal gekleur de doekjes te voorschijn werd ge toverd vielen zeer in de smaak. In de pauze kregen alle kinderen een ijs je en cfaarna volgde nog een poppen kast voorstelling bedoeld voor de kleinsten. De speeltuinvereniging had 140 betalende kinderen toegelaten, die ook allemaal een ijsje kregen. 's Avonds, toen goed en wel de duis ternis was ingevallen, na een flinke plensbui, trok 'n lampionoptocht door 't Kolcomplex. Zij was georganiseerd door de actieve specltumvcr; ..De Kol". Met de muziekvermi ing en haar drumband voorop trokken naar schatting een kleine dui zend kinderen vanaf de speeltuin dooi de verschillende straten. Met 't oog op de taptoe had men de route voor de muzikanten niet te lang gemaakt. Dat was ook goed voor de kleintjes, die 't niet altijd konden bijbenen. I-Iet was een leuk gezicht, die gekleurde lampions, soms met ballonnetjes er bij. Koninginnedag werd 's avonds om 10.00 besloten met de sublieme uitvoe ring van een taptoe, die op het grote geplaveide plein voor de garage van het Transportbedrijf Oolbekkink en Zn. aan de Waagweg bijzonder goed toL haar recht kwam. „I-I.M.V." heeft nog nooit de kans gehad haar kun nen in dit opzicht zo duidelijk, te de monstreren. Onder leiding van haar dirigent de heer H. J. Fransen en de tamboer-maitre, de heer L. Meinsma, werd het een magnifieke muzikale manifestatie. Daaraan werkte bij zonder mee de speciale verlichting, die door de mannen van het GEB rondom het grote plein was aange legd. Om dat plein geschaard heeft het talrijk opgekomen publiek deze taptoe prachtig kunnen gadeslaan. Zij werd besloten met 't Wilhelmus, waarna bij het rondmarcheren van bet- korps van alle kanten een. spon taan applaus als een verdiende belo ning opklonk. Het was een prachtig slot van een mooie Koninginnedag. OFFICIËLE PUBLIKATIES Woonruimte commissie De voorzitter van de woonruimte commissie maakt bekend, dat de zit ting der commissie niet op dinsdag 7 mei 1968, maar op dinsdag 14 mei d.o.v. zal worden gehouden, des avonds van 7.30 tot 8.30 uur. Holten, 3 mei 1968. De voorzitter voornoemd. J. Kroon. Wijziging bouwverordening Burgemeester eh wethouders van Holten maken bekend, dat gedurende drie maanden ter secretarie voor een ieder ter inzage is neergelegd 't be sluit van de raad dezer gemeente d.d. 9 februari 1968, nr. 641, tot vast stelling van een verordening tot wij ziging van de bouwverordening voor de gemeente Holten, welk besluit door gedeputeerde staten dezer pro vincie is goedgekeurd bij hun besluit van 25 maart 1968, 4e afdeling, nr. 41320. Holten, 3 mei 1968, Burgemeester en Wethouders van Holten. W. H, Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Holten maken ter uitvoering van ar tikel 24, sub. e van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan Holten (Kolplan) bekend, dat door de heer W. Veltkamp, Oude Deven- terweg 5, alhier, èen verzoek is in gediend om vergunning voor de bouw van een woning op het perceel, kada straal bekend gemeente Holten, sec tie F. nr. 3201 (ged.), gelegen aan de Kolweg, welk verzoek slechts kan worden ingewilligd met toestemming tot afwijking van het geldende be stemmingsplan Hollen, Dit verzoek ligt met ingang van 6 mei a.s, gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage op de ge meente-secretarie. Burgemeester en wethouders zijn voornemens afwijking van het be stemmingsplan toe te staan. Schriftelijke bezwaren tegen het bouwplan kunnen door een ieder ge durende bovengenoemde termijn worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Holten, 3 mei 1968. Burgemeester en Wethouders van Holten, W. H, Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Bestemmingsplan „Holterberg" De -faurgemeesiïi van Holten brengt ter openbare kennis, dat ter voldoening aan hef" bepaalde in ar tikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ingaande 8 mei 1968 ge durende één maand, ter gemeente secretarie voor een ieder Ter inzage ligt het bij raadsbesluit van 26 april 1968, nr. 1666 met een geringe afwij king van het ontwerpplan en voor schriften vastgestelde bestemmings plan .Holterberg' met kaart, toelich ting en voorschriften. Zij, die zich tijdig met. bezwaren tot de gemeenteraad hebben ge wend, kunnen gedurende genoemde termijn bij gedeputeerde staten van Overijssel bezwaren tegen het be stemmingsplan indienen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwai-en, heeft tegen de wijzigingen, welke bij de vaststel ling van het plan in ontwerp en voorschriften zijn aangebracht. Holten, 3 mei 1968. De Burgemeester voornoemd, W. I-I. Enklaar. Een grote Amerikaanse wagen, bestuurd door J. van 't L. uit Amsterdam en eigendom van de Uitgevers Mij „Sportweekbladen" aldaar, is maandagmiddag omstreeks kwart over twaalf tegen de winkelpui van de zelfbedieningszaak „De Fruitax" van de familie Den Heijer in de Oranjestraat gebotst en heeft daar flinke schade aangericht. De bestuurder kwam uit de richting Rijssen en moet met een vrij grote snelheid gereden hebben. Tegenover hotel Vos man zag hij hoe een tegenligger zich uit een file losmaakte. Bij het sterk afremmen is de wagen door de gladheid van de weg geslipt, tegen een ijzeren hek in het voortuintje van de familie H. B. Vos man gereden, dat gedeeltelijk vernield werd en vervolgen tegen 'n met aarde gevulde betonbuis opgereden. Door deze botsing moet de auto een volle slag rechtsom gemaakt hebben, waardoor hij met de achterkant de winkelpui ontzette en de grote spiegelruit aan diggelen kraakte. Door de schok werd de rechterwinkelopstand beschadigd en viel de kassa van haar voetstuk. Een voor de winkel staand rijwiel van de heer H. J. Aaftink werd totaal vernield. De schade bedraagt zeker vierduizend gulden. De auto werd eveneens flink beschadigd. De bestuurder kreeg een lichte shock en is door de heer R. den IJeijer per auto naar zijn woonplaats vervoerd. (Men verzocht ons plaatsing van het volgende bericht) De eerste volgende W1P-WAP- av'ond is op zondag 5 mei 's avonds om half acht in „Irene". We gaan de ping-pong competitie, waarmee we veertien dagen geleden vat) start zijn gegaan, afmaken. Wim Klein Velderman, Bertus Bronsvoort en Carl Israël zullen dan strijden om de titel -„Wip-Wap ping-pong kampioen". Het barretje dat vorige keer in de kelder stond zetten we weer in de zaal, zodat het daar heel wat gezel liger wordt. Zij die een dansje'willen maken kunnen dat nu op het podium. Breng grammofoonplaten mee dan kunnen jullie zelf uitzoeken wat je dansen wilt.. We gaan zondagavond ook aan een sjoelcompetitie beginnen. Zet 'm op! Bovendien kun je natuurlijk zo als altijd tafeltennissen, dammen, scha ken, enz. enz,.,..., en zo maar wat zitten lezen terwijl je geniet van een flesje limonade, een stukje mars of ander lekkers. Zondag komt er ook een spel dat we- nog nooit hebben gedaan n.l. bussen gooien! Als jullie allemaal meewerken (voorwaarden: 1. sportief gedrag; 2. goed humeur3. leeftijd 14 jaar) wordt het vast, weer een gezellige •vond. Tot ziens. De Wip-Wap groep, Zes ploegen van gemeentelijke brandweren en tien ploegen van bedrijfsbrandweren uit het gewest leverden zaterdag op een braak liggend terrein in het Kolcomplex strijd tegen een denkbeeldige brand in een kruideniersbedrijf, met aangebouwde schuur. Alleen de brand in een bak met olie en benzine was echt, het overige was gefingeerd. Het ging hier om de klassen IV en IVa van de geweste lijke brandweer wedstrijd, die onder leiding' stond van de heer J. Huisman, commandant van de brandweer te Steenwijk. 's Morgens traden de gemeen telijke korpsen aan, 's middags was het woord aan de bedrijfs brandweren, die allen in hun brandweeruniformen en met hun eigen materiaal volgens het z.g. aflegsysteem de brand moesten aanpakken. De benzi nebrand, die telkens zwarte rookwolken in de richting van de IJolterenk stuwde was met 't droogpoederapparaat snel ge blust. Voor het overige kwam het aan op de bevelen en de handelingen van de brandweer lieden. Een jury beslaande uit de heren B. W. Brand, adj.-hoofdbrandmeester te Oldenzaal, voorzitt. en H. D. de Vries onder-brandmeester te Nijverdal, E. G. B. Wélhuis, hoofdbrandmeester te Zwolle moest de verrichtingen van de deelnemende ploegen beoordelen. Het werk in de reken- en typekamer de jury wagen van de motor- cross-commissie - werd verricht dooi de' heer H. Bergsma t;e Steenwijk en mej. H. J. Abbink uit Vriezenveen. De 1-Joltense brandweer had, onder leiding van haar commandant, de beer T. Prak, voor een z.g. pand gezorgd en voor de nodige olie en benzine. De verrichtingen van de verschillen de korpsen trokken grote publieke be langstelling, maar er waren ook supporters van de betrokken ploegen, die een kijkje kwamen nemen. Na afloop van de wedstrijd werd de uitslag in Amicitia bekend gemaakt door de burgemeester van Holten, mr. W. H. Enklaar. Dat geschiedde, nadat de wedstrijdleider, de hr. Huis man, het gemeentebestuur van Hol ten dank gebracht had voor zijn me dewerking en de Holtense brandweer voor de uitstekende verzorging van de outillage en de voorzitter van de ju ry, de heer Brands, nog enkele dé tails van de wedstrijd belicht had, Mr. Enklaar zei in een korte toe spraak, dat iedere burgemeester dankbaar is, wanneer het gemeente lijk brandweerapparaat goed functio neert. Ilij wilde de bedrijfsbrandwe ren onder dezelfde noemer brengen, want ook goede bedrijfsbrandweren zijn voor een plaats van grote bete kenis. Hij dankte wedstrijdleiding, ju- I-Iet afgelopen weekend is in het Kol complex op de hoek van de Pannen bakkersstraat cn de Kolweg' door de PTT 'n brievenbus geplaatst. De tijd stippen van de lichtingen zijn op de brievenbus vermeld. MEDEDELING Tof onze Spijt moet hoi slag wegens tijdgebrek een week blijven overstaan. ry en dc Holtense Brandweermen sen voor de opoffering, welke zij zich deze dag getroost hebben. De uitslag van de wedstrijden was: Klasse IV: gemeentel, brandweren- IJsselmuiden 428 pnt, Almelo 425 pnt. Steenwijk 424 pnt, Enschede 420 pnt, Borne 407 pnt. en Vollenhove 384 pnt. Klasse IVa, bedrijfsbrandweren: NV Rubberfabriek Hevea, Raalte 444 pnt, Nijverdal-Ten Cate, weverijwest Nijverdal 432 pnt, Van Iieek-Scholco, Almelo 431 pnt, N.V. Philips, bedrijfs- apparatuur Almelo I 430 pnt. Texo- print N.V. Boekelo 429 pnt, N.V. Ned. Linoleumfabr-, te Wijhe 427 pnt, Diep druk Industrie N.V. Deventer 418 pnt, N.V. Philips Machinefabriek. Alme lo 409 pnt, N.V, Textielfabriek Hede- man, Almelo 407 pnt, en de NV Ol- ster Asphaltfabriek, Olst 377 pnt. De nummers 1 en 2 van de beide klassen mogen op 28 september a.s. deelnemen aan de landelijke wed strijd, die vermoedelijk op 28 septem ber te Hengelo (0) gehouden zal wor den. Er heerste bij de prijsuitreiking in Amicitia een zeer gezellige sfeer on der al die brandweerlieden. Geen spreekuur Burgemeester en Wethouders van Holten brengen ter kennis van be langhebbenden, dat de directeur van gemeentewerken, de heer T. Prak, op 6 en 7 mei afwézig zal zijn en derhalve op maandag, 6 mei a.s. geen spreekuur zal houden. Holten, 2 mei 1968. Burgemeester en Wethouders voornoemd, W. 71. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Dc Chr. Oranjevereniging „Vreest God eert de koning" heeft met de feestavond die ter gelegenheid van de verjaardag van H.M, de Koningin in gebouw „Rehoboth" werd gehou den in de roos geschoten. Het gebouw dat plaats biedt aan ruim 300 personen was bijna geheel bezet, een feit waarover de voorzit ter der vereniging de heer J. Kroon z'n vreugde uitsprak. Hij liet bij de aanvang zingen Gezang 136 vers 1 ging hierna voor in gebed en wees in een kort openingswoord op de grote zegen die God land en volk schenkt in het huis van Oranje. In dit huis van Oranje is het steeds goed wonen geweest. Moge God dit huis nog vele jaren sparen voor ons zo besloot de heer Kroon. Na dit openingswoord ging het doek open voor het cabaretgezelschap „X.I-J.Z." te Enschede dat met. veel vaart en afwisseling het programma „Lach-injecties" presenteerde. Dicky de Vree en Coby Prins speelden op accordeon tal van be kende wijsjes die spontaan werden meegezorigen, de Belgische zangeres Maya Soinettv oogste veel bijval evenals sneltekenaar John Dyco en conferencier Tsjoe die veel applaus kreeg voor z'n komische goochel toeren en manupilaties. Al met al een zeer geslaagde avond die met het. zingen van het -Wilhel mus werd besloten. Nog geen uur na de botsing bij ,,De Fruitax" had in de Dorpsstraat, net voor de hoek van de Kerkstraat een aanrijding plaats waarbij eer Duitse tankauto, bestuurd door W. K. uit Hamburg, flink werd beschadigd. Een vrachtauto met aanhanger moest plotseling remmen voor een jongetje met een fiets, dat bij de Kerkstraat stond. Door het sterk af remmen kwam de aanhanger op de linker weghelft terecht, waardoor de uit de Oranjestraat komende tankwa gen werd geraakt en flink bescha digd. De tankwagen was bestemd voor kerosinevervoer op Malta. Per soonlijke ongevallen deden zich niet Om 16.50 uur veroorzaakte een Belgische vrachtauto met aanhang wagen een aanrijding op de Deven- -terweg ter hoogte van het erve Ven- neman. De heer A. Brinkman uit Holten stond hier met zijn tractor voorgesorteerd om linksaf naar de boerderij te rijden. Een personenauto bestuurd door de heer E. J. van F„ uit Apeldoorn stopte daarachter. De Belgische bestuurder F. C. uit Steke- ne (België) kon blijkbaar niet tijdig genoeg remmen, schoot langs de stil staande voertuigen en raakte daarbij de personenauto, die van achteren beschadigd werd. De vrachtwagenbe stuurder reed door. De heer G. D. Tuitert, rijschoolhouder uit Holten, die uit de richting Holten kwam aan rijden en als tegenligger het ongeluk zag aankomen, heeft de Belgische chauffeur achterhaald, die daarop naar de plaats van het ongeval is te ruggereden, zodat door de rijkspolitie proces-verbaal kon worden opge maakt. HOLTEN Zaterdag 4 mei vanaf 12 uur t.m. maandagochtend 8 uur: dokter J F Sijtsema tel. 1870 (alleen, voor spoedgevallen HOLTEN Zaterdag 4 mei en zon dag 5 mei J. Warrink, Noordenberg straat 19 (tel. 1803) r Vrijdag 3 mei 20.00—22.00 uur: Ex positie Huishoudschool (zie ber.). Zterdag 4 mei 10—12 en 24 uur: Expositie Huishoudschool. Zaterdag 4 mei 19.30 uur Stille tocht voor dodenherdenking bij 't monu ment aan de Molenbelterweg, van af de Herv. kerk. Zaterdag 4 mei zondag 19 mei: Adminisratiekantoor W. Bouwhui® gesloten (zie adv.). Zondag 5 mei 14.00 uur: Puzzelrit M.A.C. „De Holterberg" vanaf ca fé Vruggink (zie adv.). Zondag 5 mei 19.30 uur: Wip-Wap- groep in Irene (zie adv.). Maandag 6 mei 14.30 uur: Herden king Canadese gevallenen op Ca nadese Kerkhof op de Holterberg. Maandag 6 mei t.m. 11 mei Winkel Gebr. Wansink wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 6 mei 1.9.30 uur: Ruilavond Holtense Postzegelclub „HPC" in café De Waag. Dinsdag 7 mei 19.30—21.00 uur: Be zichtiging Kolschool door belang stellenden (zie ber,). Dinsdag 7 mei 20 uur: Voorjaarsver gadering Coöp. Zuivelfabriek De Vrijheid in café Kalfsterman. Donderdag 9 mei 9.30-12.00 uur: Zit dag OLM bij M. Kalfsterman (zie adv.). Donderdag 9 mei 19.45 uur: Herv. Vrouwengroep in Irene. Gezellige avond met verloting. Donderdag 16 mei 9.00 uur: Reisje van de beiaardensociëteit (zie ber.) Vrijdag 10 mei 19.30 uur: Jeugd-Ap- pel-avond in Irené (zie adv.). Vrijdag 10 mei, 19.00 uur: Jaarver gadering Zwemclub „Twenhaars- veld" bij M. Kalfsterman (zie adv.) Zaterdag 11 mei 14 uur: Bijeenkomst gepensioneerden NVV-bonden in café De Waag. Zaterdag 11 mei: Lompeninzameling van de verschillende buurtschap pen l.b.v. HMV, tevens na-inzame- hng in het dorp. HOLTEN Ned. Herv. Kerk 8.30 en 10.15 u ds. C C Addink. Extra collecte: Stichting '40-'45. Ger Kerk 9.30 en 3 u ds. R A Hoogkamp. In beide diensten is 't ene offer voor het fonds Algemeen Kerkelijke Arbeid. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkgebouw. RK Kerkdienst 8.45 u H Mis in 't gebouw Irene DIJKERHOEK Bethanie 9-30 u ds J H Israël (bed. HD). Extra col lecte Stichting '40 - '45 Koop- Overleden: A. Meilink man, 75 jr, Neerdorp 3 0. Ondertrouwd: G. J. Beldman, 28 jr, Holterbroek 48 en W. A. Wegsta- pel, 22 jr, Espelo 32. H. W A Caarels, 23 jr, Goor en J. F. R.' Koopman, 21 jr, Zwartepad 8. J. '?0^fh,uis' 22 jr, Wageningen en 'J- Slukker, 19 jr, Oranjestraat 70. BEVOLKING Vertrokken: H. Barvelink en gezin van Espelo 69 naar Bathmen. Jeugddienst-commissie van d* e„--hervormde gemeente belegt op vrijdag 10 mei a.s. een jeugddienst. Deze dienst zal niet, zoals gebruike lijk worden gehoude.n in het kerkgeb. doch in het dienstgebouw „Irene" Voorganger in deze dienst is' de past, medewerker A. Schelle vis. Hij spreekt over het onderwerp: De laatste loodjes". Al-zi;)nt tijd en Plaats verschillend, oe dienst is een normale jeugddienst. Dat betekent, dat in de eerste plaat» alle jongeren, doch ook ouderen van harte welkom zijn. Enkele jongeren zullen aan de dienst hun medewerking verlenen. Na af loop van de dienst is er voor de jon geren een ontspannjngsprogramma. Men hoopt hierdoor te bereiken, dat jongeren ook inderdaad de voor hen bestemde dienst zullen meemaken. De aanvangstijd (op vrijdag 3 0 mei dus) is 19.30 uur. Elke bezoeker ont vangt bij het binnenkomen een ge stencilde liturgie. Sluiting pl.m. 10.30 Gevonden: 1 rode kinderportemon- naie met inh. 1 bruine portemonnaie met. inh. 1 hoofddoek. 1 vulpen plus ballpoint. 1 muntbiljet. 1 bromfiets. 1 paar dameshandschoenen. Autosleu tels. 1 leesbril. 1 portemonnaie met inhoud. Verloren: 1 blauw windjack met plastic zakje met 4 of 5 schriften en een paar boeken. HOLTEN, 2 mei 1968. Inlichtingen dagelijks aan 't groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 en 22 uur, doch niet tussen 13 en 14 uur. De leiding van de Bejaardenso ciëteit heeft, aangemoedigd door de successen van de voorgaande jaren, het plan opgeval om ook dit jaar weer met de bejaarden op reis te gaan. Zoals steeds "blijft het reisdoel ge heim, zodat 't een verrassing zal zijn waar de O.A.D.-bus de deelnemers en deelneemsters heen zal voeren. Donderdag, 16 mei, is het verza melen geblazen bij het O.A.D.-station waar de bus klaar zal staan om in on bekende richting te vertrekken. Men hoopt omstreeks 6.00 uur 's namid dags weer in de thuishaven te zijn teruggekeerd. De kosten zullen f. 17,- per persoon bedragen. De administrateur van de VVV, de heer Kers zal gaarne de op gave tot deelname in ontvangst ne men. Men dient hem gelijktijdig het reisgeld te betalen. Hij is ook op de hoogte van het reisplan en weet waar de bejaardensociëteit onderweg te bereiken is, zodat hij eventuele bood schappen kan overbrengen. Het is noodzakelijk, dat opgaven tot deelneming voor donderdag 9 mei bij de heer Kers zijn binnengekomen. Beslist u daarom snel of u ook dit jaar weer van de partij wilt zijn of met deze reis kennis wilt maken. Zegt het de heer Kers en reken met hem af e.k.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1