Plechtige herdenking op Canadese kerkhof H.M.V. brengt taptoe ALGEMENE OPROEP Programma voor koninginnedag Coöp. Raiffeisenbank „Holten maakte meer dan f 60.000 winst Drukke en gezellige meimarkt H| m Wgmw ^HH H BHh H| WH ÈBKBU nH BH hBBB HHfflV Wbb WM ^bBBH HÉV HHjH HWr»* ?Ssw aan de gang naar het Monument der gevallen Strijders MAANDAG 8 MEI. Twintig miljoen spaargeld net niet gehaald Een zilveren bakkers jubileum Emmabloem-collecte kin-derbeschèrming „Soli" en de NCRV-wedstrijd MEDISCHE DIENST PREDIKBEURTEN ONZE AGEND/Cj Noot van de redaktie Canadese Pelgrimage naar Elolten en Croesbeek Herdenking der g gevallenen Feestavond Chr. Oranjevereniging HET LAG OP STRAAT UAITENC NIFIIWCRf AH Ippi J j ^&dÊjfjw ffllf [|l|jf tfBIII 1 jP?, j t -^5j r 1 j {$*0®!$ c. JyPy BÊÊBÊ^ ^nL^W Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) f 3, Iedere mm. meer f 0,12 Abonnementsprijs 5— per half jaar, f 10, per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 •4. - =*iv' 9.00 uur (precies) Aubade van de leerlingen der dorpsscholen voor het gemeentehuis. (Na afloop gaan de kinderen van de Dorps school en de Kolschool naar het gebouw Irene en de kinderen van de School met de Bijbel naar het gebouw Rehoboth voor een feestprogramma). 14.00 uur Luchtbuks-schietwedstrijden van ,,De Eendracht" op verschil lende banen in de feestzaal van Hotel Vosman. (Hoofdprijs 'n dames- of herenrijwiel en diverse andere prijzen o.a. braad- haantjes op de geluksbaan), 15.00 uur Optreden van het Gezelschap Driessen in de muziekkoepel op Kalfstermansweide voor de kinderen van de speeltuin ..De Kol", met clownerie, goochelen, poppenkast. De voorstelling is ook toegankelijk voor andere kinderen tegen betaling van 50 cent. Zij krijgen een ijsje toe. 19.30 uur Optreden van het Cabaretgezelschap „X IJ Z" uit Hengelo in het gebouw Rehoboth met een non-stop-programma onder de titel „Lach-injecties", uitgaande van de Chr. Oranjevereni ging. (Nadere bijzonderheden vindt men elders in dit blad). 20,00 uur Lampionoptocht van de Speeltuin „De Kol" door het Kolcom- plex met muzikale begeleiding van de muziekver. Verzamelen bij de speeltuin. 22.00 uur (plm.) Taptoe van de muziekver. „H.M.V." met drumband op het piein voor de garage van het expeditiebedrijf Oolbek- kink aan de Waagweg. Alle oud-strijders en alle Ingezetenen worden hierbij opgeroepen om deel te nemen aan de Molenbetterweg op zaterdag 4 mei. Verzamelen om 19.30 uur bij de Herv. Kerk. De burgers worden verzocht zich onderweg bij de stoet aan te sluiten. Bij het monument vindt een korte herdenking plaats plaats onder leiding van ds, R, A. Hoogkamp. Mogen wij allen verzoeken aan deze herdenking deel te nemen? De Bond van Oud-Strijders, Indonesië-Strijders en de B.S. staf, luitenant-generaal F. van der Veen. Behalve door de ambassadeur en de vertegenwoordiger van de mi nister zullen onder meer kransen ge legd worden door de commissaris der Koningin in deze provincie, jhr. mr. dr. O. F. A, H. van Nispen tot Pannerden, namens het gemeentebe stuur van Holten door burgemeester m'r. W. H. Eklaar en door de heer H. J. Bouwhuis, namens de afdeling Holten van het Nederlandse Oorlogs graven Comité. Ongeveer duizend schoolkinderen zullen bloemen leggen op de graven van de gevallen militairen. De her denkingsdienst zal geleid worden door ds. J.w van der Willigen van der Veen. luchtmachtpredikant van do vliegbasis Twente en door een aal moezenier van de Canadese bezet tingstroepen in West-Duitsland. De Jan Willem Frisco-kapel, onder leiding van de kapitein-kapelmeester P. van Bruggen, zorgl voor de muzi kale omlijsting van de plechtigheid, die zal aanvangen 's middags 3.00 uur precies. De plechtigheid is voor iedereen vrij toegankelijk, mits men vóór half drie op de militaire begraafplaats aanwezig is. Na afloop van de plechtigheid zul len burgemeester en wethouders Holten een ontvangst houden v genodigden in hotel Hoog Holten. De heer J. Bolink van de Borkeld, herdacht woensdag dat, hij 25 jaar in dienst was van Gebr. Dikkers N.V., bakkerij en supermarkt. Op 17-jarige leeftijd begon hjj zijn loopbaan als broodbezorger. Na enkele jaren kwam hij in de bakkerij; te werken- waarin hij thans nog als brood- en banketbakker werkzaam is. Zijn dienstjubileum werd ten zijnen huize gevierd waar de vennoten en hun familie de jubi laris kwamen opzoeken om hem dank te brengen voor zijn trouwen plic.hts vervulling en vakbekwame arbeid. De heer H. J. Dikkers, die de bakkerij beheert, overhandigde hem daarbij de gebruikelijke enveloppe met in houd. De collega's hadden hem voor dien reeds hun gelukwensen aan geboden en daarbij ook een geschenk onder couvert overhandigd. Op de meimarkt, die de laatste jaren wat in de verdrukking was gekomen, heerste donderdagmor gen een gezellige drukte. Vooral toen de leerlingen van de Scholen gemeenschap een bezoek brachten aan Kalfstermansweide kregen de zweefmolen, de schietsalon en het kanalenspel het erg druk. De huisvrouwen hadden meer belangstelling voor de talrijke kra men en de vele planten en bloe men, die waren aangevoerd. Er was een grote verscheidenheid van ar tikelen te koop. Nadat twee jaar het mond- en klauwzeer een spaak in het wiel gestoken had, waren er nu ook weer biggen aangevoerd. Een klei ne honderd, die in prijs varieerden van f 65,- tot: f 75,- per stuk. Het geheel bood bij het zonnige lente weer een fleurige aanblik. Na een paar jaar van mond- en klauwzeer waren er donderdag ioeer biggen op de Meimarkt. OFFICIëLE PUBLIIvATIE Verhuur garageboxen Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat nog 3 garageboxen aan de Kozakkenstr. in het Kolcomplex en 0 garage boxen aan de Lageweg in het ,.Kol- plan' Oost" beschikbaar zijn. De huurprijzen voor de huur hier van bedragen resp. f 25 en f 28 per maand. Gegadigden voor de huur hiervan kunnen zich daartoe schriftelijk aan melden bij burgemeester en wethou ders. Holten, 26 april "1968. Burgemeester en wethouders van Holten, W H. Enklaar, 1 G. J. Langer.bei rgemeoster secretaris OFFICIëLE PUBLIIvATIE Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter kennis van be langhebbenden, dat in verband met de verjaardag van H. M, de Ko- nngin het huisvuil in plaats van dins dag 30 april, op maandag 29 april a.s- zal worden opgehaald. Holten, 26 april 1968. Burgemeester en 'wethouders van Holten, W H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenberg, secretaris In de maandagavond in Dorps hotel „Holterman." gehouden le denvergadering van de Coöp. Raiffeisenbank „Holten" heeft voorzitter J. H. Sprokkereef in zijn openingstoespraak een opti mistisch geluid laten horen be treffende de resultaten die over het afgelopen jaar werden be reikt. Zowel de cijfers van het balanstotaal en de daarbij beho rende posten, alsmede de winst waren weer hoger dan andere jaren en geven een normaal en goed beeld ten opzichte van de zusterbanken. Het is gelukkig dat dit vastgesteld kan worden, want was er een zekere stilstand of •achtcmilganag te signa leren dan zou men veel minder aan het in de statuten der bank gestelde doel ..Verbetering en instandhou ding van de Bedrïjveiï en de bevorde ring van de financiële belangen dei- leden kunnen beantwoorden". Dit doel is: Zoveel mogelijk de toevertrouwde middelen veilig beleggen en daar voor de hoogst mogelijke rente te ver goeden en anderzijds gelden te ver strekken aan allen, die voor de terug betaling de nodige zekerheid kunnen stellen, tegen een zo laag mogelijke rente. Hierij valt bijzonder op dat, in te genstelling met de commerciële ban ken, het maken van winst geen doel is, doch dat alles ten goede komt aan hen die hun financiële zaken toever trouwen. aan de Raiffeisenbank. Dank zij het gevoerde beleid was 't mogelijk dat over 1967, ondanks de 'schaarste op de kapitaalmarkt de te betalen rente van, hypotheken nog op 6 pet. kon worden gehandhaafd wat uitzonderlijk laag mag worden ge noemd. De heer Sprokkereef deed een drin gend beroep op allen die in het werk gebied van de Coöp. Raiffeisenbank Bloemen en planten vonden op de Meimarkt gretig aftrek. „Holten" wonen om ook in de toe komst aan de bank de zaken toe te vertrouwen, waarmee men in de eer ste plaats zijn eigen belang dient, maar tevens de belangen van de Hol- tense gemeenschap. Want juist nu zal het er om gaan of onze cliënten begrepen hebben wat ze kunnen doen om hun eigen be drijfszekerheid veilig te stellen. Laat men zich niet late nverleiden door reclame. „Gunstige" voorwaarden zijn later soms „.ongunstig" uitgeval len en z.g.n. „goedkoop" geld bleek later heel duur te zijn. Mogelijk is de Raiffeisenbank wel wat conservatief bij het bekijken van verschillende aanvragen om geld maar in de eerste plaats is de client hiermee gediend. Men moet: niet ver der springen dan de (financiële) pols stok toelaat. Door de spaargelden toe te vertrou wen aan de eigen Raiffeisenbank zal deze daardoor in staat zijn aan de steeds grotei; wordende vraag om voorschotten en bedrijfskredieten ruimschoots te voldoen. LAWINE Wijzende op de uitbetaling der roelk- gelden en van de salarissen en lonen van diverse instellingen en bedrijven sprak de beer Sprokkereef van een enorme lawine van meerdere werk zaamheden waardoor aanschaf een tweede boekhoudmachine nodig bleek en meer personeel moest wor den aangetrokken. Een woord van dank sprak de heer Sprokkereef tot de directeur der bank de heer I-I. J. Oolbekkink en zijn staf die dank zij grote inspanning en ijver alles tot een goed einde hebben gebracht. HONDERVIJFTIG JAAR Aan het slot van zijn toespraak her innerde de heer Sprokkereef aan de geboorte van de grondlegger van de organisatie Friedrich Wilhelm Raif- feisen te Neuwied op 31 maart 1818 Aan, de daden en gedachten van deze man heeft men ontzaglijk veel te danken. Door de beschikbare krach ten samen te bundelen, door een drachtige samenwerking is er enorm veel bereikt ter verhoging van de welvaart ten plattelande. Op 30 mei a.s., de dag w aarop de Coöp. Raiffeisenbank haar Algemene Vergadering houdt, zullen de verte genwoordigers van de lokale banken getuige zijn van het voor het voet licht treden van de Stichting 150 jaar Raiffeisen". Deze stichting opge richt in het kader der Raiffeisen her denking stelt zich eenzelfde doel voor ogen als .wijlen Friëdrich Wil helm Raiffeisen en zal de eerstvol gende jaren belangx-ijke bedragen be schikbaar stellen ter bevordering van de maatschappelijke ontplooiing in binnen- en buitenland. DANS DER MILJOENEN Na de openingstoespraak van voor zitter Sprokkereef las de directeur der bank, de heer H. J. Oolbekkink, de nqtulen en hij gaf tevens een over zicht van de '67 bereikte financiële resultaten. Het spaargeld bedroeg op 1 jaunar 1967 f 18.274.721,41 en op 31 december 1967 f 19.974.205,07, al zo een toename van f 1.699.483,66 inclusief de bi; schreven rente van f 735.379,14. Er werd in '67 f 11.041.993,54 ge spaard en f 10.078.489,02 terugbetaald Het aantal spaarders nam in 1967 toe met 195 tot 6186. Het bedrag dat aan hypothecaire voorschotten werd ver strekt bedroeg in '67 f 1,589.674,42 (in 1966 f 2.106.1^4,10). Aan hypothecaire voorschotten werd in 1967 afgelost f 1.147.650,33. Totale uitzet aan hy pothecaire voorschotten op 31 dec. '67 f 6.399.372,86 (op 1 januari 1967 f 5.957.348,77). Voorschotten met andere zekerheid in 1967 verstrekt f 311.600 in 1966: f 323.200), in 1967 afgelost f 384.118 De volgende week wordt in deze ge meente de jaarlijkse Emmabloemcol- lecte gehouden. Het bestuur van, de Vereniging 't Groene Kruis dat deze collecte organiseert, doet een beroep op de ingezetenen hun bijdragen, bij voorkeur ten minste één. gulden per gezin, in het toegezonden collectezak- je te doen en dit. gereedte leggen, zodat de collectanten niet tevergeefs behoeven te komen. Ofschoon deze gevreesde ziekte voor.een.groot deel is teruggedrongen, uitgebannen is zij geenszins, zoals de toch gerégeld ver schijnende krantenberichtjes leren. Aan 't onlangs gehouden bevolkings onderzoek heeft men nog eens kun-, nen zien dat de kruis- en tbc-vereni- gingen werkzaam blijven om onheil te voorkomen. De onlangs in het dorp gehouden buscollecte voor Sakor ten behoeve van de kinderbescherming heeft f 250.01 opgebracht. Alle gevers, geef sters en collectanten heel hartelijk dank. (in 1966 f 312.130). Totale uitzet aan voorschotten op 31 dec. '67 f 346.993,50 (op 1 januari 1967 f 419.511,50). REKENING COURANT Totale uitgaven in '67 f 50.478.572,0' (1966: f 44.148.756,10). Totale inkomsten in '67 f 49.659.438,46 (in 1966 f 44.464.218,69). Aantal rekeningen met krediet 203 (101), zonder krediet 250 (297), priv< rekeningen 147 (64). Het aantal reke ning-couranthouders nam toe met 138 tot 60(L Het aantal boekingsposten steeg met 27679 tot 122881 en bij de kasposten was er een stijging van 9183 tot 38496. Balans totaal per 31 december '6' f 22.300.922,56 (stijging f 1.752.944,22) jaarrekening f 139.549.490..97 (stij ging f 1.616.641.014. Voordelig saldo 1967 f 61.992,68 (v.j. f 55.363,08). Een bestuursvoorstel om de ge maakte winst bij de reserve te voe gen werd met algemene stemmen ge accepteerd. Het reservefonds steeg - hierdoor tot f 533.023,73. BESTUURVERKIEZING Bij de gehouden bestuursverkiezing werd met bijna algemene stemmen herkozen de heer G. J. Rietberg (se cretaris). Door het bestuur was te genkandidaat gesteld de heer H. W. Luggenhorst, Holterbroek 83. Als lid van de Raad van Toezicht werd her kozen de heer E. H. Hulsman, Dij- kerhoek 84 (tegenkandidaat de heer J. W. Rietberg, Neerdorp 78), terwijl als plaatsvervangend lid van de Raad van Toezicht werd herkozen de heer J. W. Reilink, Dijkerhoek 90 (tegen kandidaat de heer Js. Rensen, Dij kerhoek 98). In platas van de heer H. Stevens, Larenseweg, die wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd reglemen tair niet herkiesbaar was) werd als plaatsvervangend lid van de Raad v. Toezicht uit het door het bestuur voorgestelde dubbeltal t.w. de heren E. J. Keuterman, Holterbroek 78 en J. A. Wechstapel, Larenseweg, laatst genoemde met algemene stemmen gekozen. Voorzitter Sprokkereef wenste de heren geluk met hun herbenoeming resp. verkiezing en zei evenals voor gaande jaren in de komende zittings periode weer graag te willen rekenen op hun steun en medewerking in het belang van de eigen plaatselijke bank die voor alle ingezetenen steeds klaar staat om hun financiële belan gen op deskundige wijze te dienen en te behartigen. De Chr. Gein. Zangver. ,,Soli Deo Gloria" (dirigent de heer J. Plomp te Nijverdal) zal op uitnodiging deel nemen aan een door de Ned. Chr. Radio Ver. georganiseerde wedstrijd voor zangkoren en muziekkorpsen- Aan deze wedstrijd die de NCRV organiseert In samenwerking met de Kon. Bond van Chr. Zang- en Oratoriumverenigingen nemen in totaal 40 zangkoren deel. „Soli" heeft voor deelname aan deze wedstijd gekozen „Uw naam waarvoor ik knielde" van Joh. Beb. Baoch en Agnus Dei" van G. F. Handel. Beide werken zullen maandag avond 6 mei om kwart voor ut?gen op de band worden opgenomen in de Ger. Kerk te Wierden en t.z.t. door de NCRV worden uitgezonden in de rubriek „Tijd vrij voor vrije tijd". Zaterdag 27 april vanaf 12 uur tot maandagochtend8 uur dokter C. H. Rietdijk, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). Weekenddienst dierenartsen Zaterdag 27 april en zondag 28 april de heer J. Warrink, Noorderberg straat 19, tel. 1803. HOLTEN Ned. Herv. Kerk 8.30 u ds. J H Israël, 10.15 u ds. J H Israël (bed. HD). Extra collecte: inwen dige zending; 1 Ouur jeugddienst in het gebouw Irene. Geref. kerk 9.30 en 15 uur ds. R. Oos- terho'ff. In beide diensten is het ene offer voor de evangelisatie in Ne derland. Bij de uitgang collecte voor „Eigen kerkbouw". R.-k. kerkdienst 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK. Bethanië 10 u.: Fast, medew. de heer A. Schëllevis. Ex tra collecte: inwendige zending. Ter afsluiting van de viering van koninginnedag zal H.M.V. m.m.v. de drumband op het grote plein voor de garage van het Transportbedrijf Ool bekkink en Zn. aa.n de Waagweg (In dustrieterrein) om plm. 10.00 uur de volgende taptoe uitvoeren: I. Openingsfanfare 2. Figuurlopen (Punjaub) 3. Staande 16 maten Drum a. Aartshertog b: Drumband c. A Banda 4. Figuurlopen met Alia Marcia tot trio 5. Staande 16 maten Drum a. Juliana b. Drumband c. 16 maten Drum d. Boston Mars 6'. Gewone opstelling a. Roffel b. Wilt heden nu treden c. 16 maten Drum standaard d. Drumband e. Blijf bij mij Heer f. Taptoe g. Wilhelmus Voorgaande jaren bracht HMV de taptoe steeds op het plein voor „De Vrijheid" aan de Stationsstraat en hier heeft men steeds kunnen reke nen op de belangstelling van enkele duizenden bezoekers. Aangezien dit plein zich niet leent voor figuurlopen, een onderdeel dat bij een taptoe hoort en de show aan het geheel moet ge ven, wordt de taptoe nu gebracht op het genoemde grote plein aan de Waagweg waar het G.E.B. zal zorgen voor feestverlichting. „HM.V." re kent dinsdagavond op de belangstel ling van vele, vele honderden. - Vrijdag 26 april 19.30 uur: Raadsver gadering ten gemeentehuize. Vrijdag 26 april Kaartverkoop Sal- landse bruiloft in zaal Visser, Ok- kenbroek. Zaterdag 27 april 19.30 uur: Salland- se bruiloft in zaal Visser Okken- broek. Zaterdag 27 april 19.30 uur: FJGO- puzzeltocht vanaf 't Bonte Paard. Na afloop bal. Zaterdag 27 april: Drumband HMV naar concours te Markelo. Zondag 23 april 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 29 april t.m. woensdag 1 mei, Koopman „De Spar" gesloten (zie adv.) Maandag 29 april 20 uur: Sorteren, van voor de zending ingezamelde postzegels in gebouw Rehoboth. Dinsdag 30 april (koninginnedag) na 13 uur alle winkels gesloten, (zie adv.) Dinsdag 30 april 9 uur (precies) Aubade schooljeugd voor het ge meentehuis. Dinsdag 30 april 14 uur: Grote lucht buks-schietwedstrijden in zaal Vos man (zie adv.) Dinsdag 30 april 15 uur: Kindervoor stelling in Kalfstermansweide (zie adv.) Dinsdag 30 april 19.30 uur: Feest avond Chr. Oranjevereniging in ge bouw Rehoboth (zie ber. en adv.) Dinsdag 30 april 22 uur: Taptoe HMV met drumband, terrein garage Ool bekkink, Waagweg. Donderdag 2 mei .9 u.: Officiële ope ning Spar-Supermarkt H. Koopman Dorpsstraat 16 (zie adv,) Donderdag 2 mei 14 uur: Officiële in gebruikneming O.L. Kolschool. Donderdag 2 mei 20 uur: Ledenver gadering Holtense Handelsvereni ging in hotel Holterman (zie adv.) Zaterdag 4 mei 19.30 uur: Stille tocht voor dodenherdenking bij 't monu ment aan de Molenbelterweg, van af de Herv. kerk. Zondag 5 mei 14 uur: Puzzelrit MAC „De Holterberg" vanaf Vruggink. Maandag 6 mei 14.30 uur: Herden king Canadese gevallenen op Ca nadese Kerkhof op de Holterberg. Maandag 6" mei t.m, 11 mei Winkel Gebr. Wansink wegens vakantie gesloten (zie adv.) Maandag 6 mei 19.30 uur: Ruilavond Holtense Postzegelclub „HPC" in café De Waag. Dinsdag 7 mei: 20 uur: Voorjaars vergadering Co-op Zuivelfabriek De Vrijheid in café Kalfsterman. Donderdag 9 mei 9.30-12 uur: Zitdag OLM bij M. Kalfsterman. Zaterdag 11 mei 14 uur: Bijeenkomst gepensioneerden NVV-bonden in ca fé De Waag. Zaterdag 11 mei: Lompeninzameling van de verschillende buurtschap pen t.b.v. HMV tevens na-inzame ling in het dorp. Wegens tijdgebrek kon 'n aantal b* richten niet meer mee in deze editie. Ze worden geplaatst in ons nummer van volgende week. De plechtigheid ter herden- ding van de gevallen Canadese militairen in de tweede wereld oorlog zal dit jaar plaats hebben op het Canadese Militaire Kerk hof op de Holterberg, op maan dag 6 mei a.s. in tegenwoordig heid van de Canadese ambassa deur Mr. W. F. Buil en tal van andere autoriteiten. De minister van Defensie zal ver tegenwoordigd zijn door de staatsse cretaris van Defensie (Kon. Land macht) J. C. E. Plaex en de generale Irr de periode van 9 tot en met 17 f September zullen weer plm. 150 ver- wanten van in de tweede Wereld- oorlog gesneuvelde Canadese militai ren een pelgrimage maken naar Ne derland. De organisatie berust, bij de Canadian Legion en het Nederlandse j Oorlogsgraven Comité. Vijfenzeventig i Canadese gasten zullen het milita j kerkhof in Groesbeek bezoeken en j Nijmegen worden ondergebracht, ter- wijl voor de overige vijfenzeventig verwanten weer een beroep zal wor den gedaan op de Holtense bevolking om ze hier gastvrij onderdak te be- I zorgen. Men is er in Canada van uitge gaan, dat voor deze reis, die per vliegtuig van de KLM geschiedt, ouders en weduwen van de gesneu velde militairen in aanmerking zul len komen en eventueel kinderen, in dient dit voor de begeleiding noodza- j kelijk mocht zijn. Het verblijf in Nederland wordt be- kostigd uit de opbrengst van de jaar lijkse Klaprooscollecte, die in Holten i bijvoorbeeld f 2.246,36 heeft opge- bracht. De dodenherdenking, met daar aan voorafgaande de stille tocht naar het monument der gevallenen in de tweede wereldoorlog aan de Molenbelterweg, zal plaats vinden op zaterdag, 4 mei a.s. des avonds 8 uur. De bond van oud-strijders, B.S- en oud-Indonesië-strijders heeft behalve tot haar leden een oproep gericht tot; alle burgers om zich om half acht te verzamelen bij de Ned. I Herv. Kerk. De burgers kunnen I zich ook onderweg bij de stoet aan sluiten. Na de kranslegging aan de voet van het monument en het overige ceremonieel zal ds R. A. Hoogkamp, geref. predikant, alhier, een korte toespraak houden, zoals i dit de laatste jaren te doen gebrui- g kelijk is. Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit koningin Juliana Hi oi ganiseert de Chr. Oranjevereniging op dinsdag 30 april 's avonds om half «acht een feestavond in gebouw Reho both aan de Stationsstraat. Het non-stop feestprogramma /a! (Jfl wc den verzorgd door het bekende cabaretgezelschap ..XYZ" dal twee uur variété, muziek, zang, etc. pre- I sertieerl onder de titel „Lach-ir.jec- tics" ..XYZ" een semi-beroepsge/c'- scnap dat reeds enkele jaren be staat, heelt in de amusementswere'.d een goede naam en trekt overal volle zalen. In verband niet de taptoe van HMV en de drumband zal de tees', avond precies half acht beginnen. Gevonden: 1 zonnebril niet gee '"1 montuur; I kanarie. I bankbüjèh patronen i jack, l kirderpoiTemor. nee, i I rood ie en portemonnee, I vil boodschappennetje. voetbal, lirf Verloren: l linker bruine riames- handsdioen, 1 autosleutel, 1 «toen nylo.i regenjack (J.A.R.), l porte monnee rood met groen Inlichtingen dagelijks aan bel groepsbut eau der rijkspolitie te i lol - ten lussen S en 22 uui doch niet tyssen 13 en 14 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1