De Kol had het grootste paasvuur Druk bezoek aan Holterberg de WEER EEN PRINSJE School met de Bijbel bekerwinnaar Kinderprogramma en lampionoptocht Overal vlamden de paasvuren hoop op Nieuwe grasdrogerij Raalte Oekumene in de praktijk PUBLIKATIE OFFICIËLE Raadsvergadering \Y j p- Wap nieiuvvs Laatste open deur-samenkomst Papegaaien PREDIKBEURTEN ONZE AGENDA MEDISCHE DIENST HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 20 april 1968 Jaargang 20 - no. 16 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer« Advertentieprijs 1-15 mm. (d contant) f 3,Iedere mm. meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 Het grootste paasvuur van Holten werd op de eerste paasdag ontstoken door de burgemeester van Holten, mr. W. H. Enklaar, die er, met een, in benzine gedrenkte, geïmproviseerde fakkel, de brand in stak. De Holbewoners hadden op een braakliggend ter rein in het Kolcomplex een mammoet-brandstapel bijeengesleept, die in de door de VVV met financiële medewerking van der den uitgeschreven wedstrijd, de eerste prijs was toegekend. Het leek wel of het gehele dorp was uitgestroomd en of alle vakantie gangers zich in het Kolcomplex verzameld hadden om van dit paasgebruik getuige te zijn, zo druk was het. De burgemeester en mevrouw En- klaar werden om goed acht uur bij 't. paasvuur verwelkomd door de heer M. Pasop, die het burgemeesterlijk echtpaar uitnodigde op een grote vrachtwagen te klimmen, waarop een microfoon klaar stond voor een korte toespraak. Mr. Enklaar zei de KoL- bewoners zeer dankbaar te zijn voor de energie, die zij opgebracht hadden om deze grote brandstapel bij een te brengen, want het' paasvuur betekent niet al-legen een vreugde voor de Holtenaren maar ook voor de vele gasten, die met de paasdagen in hun midden vertoeven. De burge meester verklaarde het zeer te waar deren, dat men dit folkloristisch ge bruik in ere wil houden en dankte daarvoor niet alleen de jongens en meisjes, die weken geleden al begon nen -zijn het hout bijeen te slepen, maar ook de Kolbewoners, die daar voor, hun vrachtauto's beschikbaar stelden. Hij deelde mede, dat de paas vuurbouwer besloten hadden van de prijs die zij gewonnen hadden en het geld dat was opgehaald f. 25,- beschik baar te stellen voor de Kol-speeltuih, ging ,,De Trekkers" en f. 20,- voor de Padvindstersgroep ,,De Waarden- borch". Deze geste werd met een luid applaus begroet. Daarna bood dhr. Pasop mevrouw Enklaar bloemen en de burgemeester 'n doos sigaren aan. Toen het met benzine doordrenkte stro aan de voet van het paasvuur door de burgemeester in brand ge- stoken werd, week iedereen achteruit, want de brandstapel brandde onmid dellijk als een fakkel. Ook elders in de gemeenten laaiden Inmiddels de paasvuren hoog op. Bij Meermanskamp had men er even daaraan enorm veel plezier beleefd. De keuringscommissie bestaande uit de heren G, J. Langénbarg, J. Wig- gers P. B. Müller en W. Beijers had de volgende uitslag vastgesteld: le prijs ,,De Kol" (f. 60), 2e prijs „De Iiaar" (f 40.3e prijs „Dijker-- hoek" (f. 25,-) en 4e prijs: „De Wip- pert" (f. 15,-). Heel veel automobilisten hebben een rondje gemaakt om ook elders de brandende paasvuren in ogenschouw te te voren reeds de brand in gestoken. Rosse vlammen en zwarte rook stegen ten hemel op. De bewoners van ,,De Haar" hadden aan de Larenseweg een enorm paasvuur bijeengebracht, bij de Wippert stond op de Schip- b eek wal eveneens een enorme brand stapel en ook aan de Tromopsweg in Dijkerhoek had men zich niet onbe tuigd gelaten. Hier zaten twee levens grote poppen op het paasvuur met o.a. de opschi'iften „Het leste Paos- veur van Jan en Marie", „Het simpe le paar van Romelaar" en „Leve de Dykerhookers". Vooral de jeugd heeft Op de top van het paasvuur in Dijkerhoek aan de Tromopsweg prijkte „Het sim.pele paar van Romelaar". ITet was het Leste paosvuur van Jan en Marie". Uitloting en rentébetaling obligatie lening 1952, groot f 60.000.00- Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat in een op 11 april '68 gehouden openbare ver gaderingvan hun college zijn uitge loot de obligaties nrs. 18 en 25 S de obligatielening 1952, oorspronke lijk groot f 60.000.00. Het bedrag dezer obligaties is op 2 mei a.s, betaalbaar gesteld bij de gemeente-ontvanger tegen inwisse ling van de uitgelote obligatie. De rente van deze lening is op 2 mei a.s. betaalbaar gesteld tegen inwis seling van rente-coupon nr. 16. Holten, 20 april 1968 Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. Enklaar, burgemees ter, G. J. Langénbarg, secretaris. DIJKERHOEKSE SCHOOL In de paasvakantie nam een elftal van de O.L. school in Dijkerhoek deel 'aan het jaarlijkse schoolvoetbaltoer- nooi in Goor. De spelers en reserves werden ver voerd in auto's van de leden der Oudercommissie. Dijkerhoek was ingedeeld in een afdeling, van. vijf clubs, waaronder de School met de Bijbel uit Holten, die later het toernooi zou winnen (zie elders in dit nummer). De Dijkerhoek.se jongens, zelfs gerecruteerd uit de derde klas, had den een goede inzet. Enthousiast werd er gespeeld, zodat de eerste wedstrijd tegen' de CNS uit Goor met 1-1 werd gelijkgespeld. Jan Hon- coop was de maker van het doelpunt. Tegen de overige sterke schoolelftal len, hadden de Dijkerhoekers, die nog erg jong waren en over te weinig er varing beschikten, geen voldoende verweer. Moe gestreden en een schat aan ervaringen rijker, keerden de jongelui laat in de middag terug. Met ingang van 1 mei draait in Raalte 'n nieuwe grasdrogerij, I)e drogerij heeft een capaciteit van plm. 3000 ton per seizoen, dus zeer veel groter dan de oude drogerij. De nieuwe drogerij staat tussen Heet en en de grote weg Wesepe - Raalte. Thans is er nog wel enige ruimte om van deze drogerij gebruik te maken. In een gesprek met één der be drijfsleiders zijn wij hierover enige mededelingen gedaan, die.ik gaarne aan u door geef. Voor de opzet van de nieuwe dro gerij is overleg gepleegd met de boe ren van de omliggende gemeenten.. Men heeft een behoorlijk aantal boeren bereid gevonden zg- aande len te nemen, waarop zij kunnen le veren en hierdoor ook een zekere aansprakelijkheid hebben. Het bestuur heeft een voldoend aantal aandelen kunnen plaatsen, waardoor de bouw gerealiseerd kon worden. Deze drogerij is er op in gericht om niet alleen jong eiwit rijk gras te drogen, maar ook en vooral jong hooigras. De voordelen Het zwartmaken van de meisjes bij het paasvuur is altijd een ge liefkoosde bezigheid van de Hol- tense jongens 'geweest. De gemeenteraad komt op vrijdag 26 april, om 19.30 uur in openbare vergadering ten gemeentehuize bij een voor de behandeling van de vol gende agenda: I Notulen van de openbare verga dering van 25 maart 1968: 2 a. In gekomen. stukken, b- medelingen"; 3 Voorstel tot wijziging van de naam Oranjestraat in Dorpsstraat; 4 Voor stel tot aankoop van grond van de heren H. en I-I. J. Wansink, Look U, alhier; 5. Voorstel tot vaststelling van de huur van het voormalige kleuterschoolgebouwtje; 6. Voorstel tót het verlenen van eervol ontslag aan de heer I-I. J. Hiddink als direc teur van de Scholengemeenschap, alhier; 7 Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing en in vordering van een baatbelasting voor de Lichtenbergerweg; 8 Voor stel tot vaststelling van een veror dening op de heffing en invordering van een belasting wegens het ver strekken van sterke drank. 9 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan .Holterberg"; 10 Voorstel tot onbewoonbaarverkla ring-van de woning Binnenstraat 6; II Voorstel tot wijziging van de ge meentebegrotingen 1967 en 1968. lo.a. subsidies aan muziekschool Rijssen en Omstreken en interker kelijke recreatiescommissie, alsme de crediet l.b.v. onderhoud rioolwa terzuiveringsinstallatie)">2 Rond vraag. (Men verzocht ons'<r plaatsing van het volgende) Zondag 21 april 's avonds om half acht in „Irene' is het weer zover: een Wip'-Wap-avond. Je kunt er zoals gewoonlijk lekker tafeltennissen, sjoelen, schaken, dam men enz. enz. maar...... we gjaan de kelder ook inrichten, zodat we daar fijn een dansje kunnen maken. Als je ideeën hebt breng ze dan toch mee, want die hebben we zeer drin gend nodig! I-Ieb je leuke platen? Wei, breng ze gerust mee! Wij zor gen wel voor een pick up. Verder kunnen, jullie je zondag- avond opgeven voor de ping-pong competitie. Doe je best! We hopen dat „Irene" zondag avond' goed bezet zal zijn maar we stellen wel' drie voorwaarden: Ten, eerste: Je moet minstens 14 jaar zijn. Ten tweede: Gedraag je sportief, en ten derde: Breng een goed hu meur mee. Als jullie daar nu allemaal aan vol doen wordt het. vast. en zeker een ge weldige avond. Tot. ziens zondag- Avond in „Irene". De Wip-Wap groep. De Paasdagen brachten 'n record aantal bezoekers naar de Holterberg en omgeving. Reeds op eerste Paas dag was er een druk verkeer over de toeristenweg, maar de grote drukte kwam Paasmaandag toen meer dan vijfduizend auto's de recreatieweg over de Holterberg passeerden. Bij de hotels, café-restaurants en de IJs* tent "De Vijftien manden" bracht dit grote bedrijvigheid met zich mee. De midget-golfbaan was de gehele middag bezet en ook het nat.histo risch museum "Piet Bos" ontving veel bezoekers. Op de dagcamping van Staatsbosbeheer midden op de Holterberg hadden velen hun tenten opgeslagen en heerste een gezellige drukte voor de kinderen. Meer dan driehonderd auto's reden de camping op. Ook op de pick-nickplaats aan de toeristenweg hadden velen 'n plaats je uit de oostenwind en in de voor jaarszon gezocht. Velen bezochten ook de Canadese begraafplaats op de A.s. zondagavond 21 april dus, zal de laatste, Open Deur-samenkomst van dit seizoen worden gehouden. De aanvangstijd is weer 19.15 uur. On geveer 10 minuten van tevoren zal er weer gemeenschappelijk zingen zijn. Spreker is ds, A. Broek, die ook m de vorige samenkomst heeft gespro ken. Naar aanleiding daarvan zijn enkele vragen bij hem binnengeko men, die hij aan het begin zal beant woorden. Het onderwerp waarover ds. Broek nu hoopt te spreken luidt: „DE DROOM VAN DR. MARTIN LU THER KING". In veel plaatsen in Nederland zijn herdenkingsbijeen komsten gehouden i.v.m, de moord op Dr. King. Het is een goede ge dachte van de Open Deur-groep om in de komende samenkomst aandacht te vragen voor wat deze negerpredi kant. de wereld heeft te zeggen. Er is medewerking van de neger zangeres Truus Simons. Onder meer zal. zij enkele Negro-spi rituals zin gen. Voor belangstellenden zal zij na afloop in de kerk een toelichting ge ven op het ontstaan enz. van deze spirituals. De plaats van samenkomst is de Ned. I-Ierv. kerk alhier. Behalve eni ge plaatsen voor de Open Deur-groep in de omgeving van de kansel', zijn alle plaatsen vrij. Aan de uitgang zal een collecte worden gehouden voor het plaatselijk Open Deur-werk. Iedere bezoeker ontvangt een gestencild programma, waardoor alles gemakkelijk is te vol gen. Ongetwijfeld zal er voor deze laat ste bijeenkomst weer een grote be langstelling beslaan. Holterberg. Met het oog op '1 brand gevaar was de uitkijktoren van de bosbrandweer de gehele dag bezet- Brandmeldingen hebben zich echter niet voorgedaan. In de dorpskom heerste zo'n inten sief verkeer, dat de rijkspolitie van 14.00 tot plm 18.00 uur op drie plaat sen het verkeer stond te regelen, n.l. bij de Rijssenseweg waar het verkeer van Rijssen en Markelo samenkomt, bij de kruising Dorpsstraat-Stations- straat-Larenseweg en bij de Viaduct, waar het verkeer uit de Holterberg zich moet invoegen in de grote ver keersstroom. Tegen vijf uur toen de bezoekers van de motorcross bij Wes- terhaar en de voetbalwedstrijd in Reutum terugkeerden vormde zich 'n file van wel twee kilometer door het dorp, van Slotman tot aan de via duct. Verkeersonggevallen hebben zich ge lukkig niet voorgedaan. Allerwege manifesteert zich de lente. Aan de waterkant zijn het de kleine donzen nieuwkomers, die het „voorjaarslied piepen". van het" kunstmatig drogen van jong hooigras zijn de -volgende: 1 Men is verzekerd van een goed produkt. 2 Grote arbeidsbesparing (alleen maaien en op wiersen brengen). Men behoeft niet behulpzaam te zijn bij het opladen en men heeft hulp bij het in de schuur brengen. 3 Besparing op machines en werk tuigen. 4 Men heeft direct het Jand wéér vrij, zodat men weer stikstof kan stroooién. De droogprijz.c^.variëren van 10 - 16 cent per kg, 'afhankelijk van het vochtgehalte--van- bet aangevoerde materiaal. Van deze droogprijs moet 4 ct. per kg als voorschot worden be taald. Er worden aandelen uitgegeven van 3000 kg. Dit is de opbrengst van plm- l ha. Op deze aandelen rust een aanspra kelijkheid van C 800 maar er hoeft niets te worden gestort. Niet-leden betalen voor droogkos- ten 2 ct per kg meer. Momenteel zijn er nog wel aandelen te krijgen. Zoals u allen weet brengt het kunstmatig drogen van gras en hooi behoorlijk kosten met zich mee. Onder gunstige omstandigheden is het normaal winnen van hooi en voordroog kuil veel goedkoper, maai er kunnen zich omstandigheden voordoen dat het kunstmatig dro gen voordelen biedt, denk o.a, aan De geboorte van de zoon van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven is ook in Holten als een verrassingmaar met grote vreugde ontvangen. Tal van ingezetenen hebben voor de geboorte van het prinsekind de nationale driekleur, soms voorzien van oranjewimpel, uitgestoken. Van alle openbare gebouwen wapperde de vlag en de schooljeugd had een vrije dag. Overigens had er niets bijzonders plaats. Bijna een halve maand eerder dan werd ver wacht heeft prinses Margriet in het Academisch Ziekenhuis haar zoon ter wereld gebracht, vandaar, dat de extra-uitzending van de radio-nieuwsdienst allen die haar hoorden toch nog verraste. Het prinsekind is langs operatieve weg ter wereld gekomen. De beval ling is geheel naar wens verlopen. In de dagbladen heeft men er uitvoerig over kunnen lezen. Moeder en kind maken het goed. (Foto Max Koot) De papegaaien in Ouwehands Die renpark waren tot nog toe de eni ge bewoners op de Grebbeberg, die in beperkte vrijheid moesten, leven. Zij zaten op stokjes en waren daar aan bevestigd door middel van 'n mi niatuurketting. Thans zijn ook zij de finitief in vrijheid gesteld, overeen komstig een al lang bestaand plan. "Weliswaar zitten de vogels nog bin nen, maar ze zijn van hun stokjes gestapt en de ketting is voorgoed op geborgen. Wanneer ze over enkele weken wat aan elkaar gewend zijn raakt, gaan ze naar buiten. Vlak ach ter de hoofdingang van het park heeft men langs een groot gazon een gracht aangelegd. Daardoor is er een eiland je ontstaan, waarop de mooie vogels straks worden losgelaten en er net kunnen doen en laten wat ze maar willen. de arbeid en slechte weersomstan digheden. Op ieder bedrijf moet men dit voor zichzelf uitmaken. De Co-op. Gras drogerij rekent als haar werkgebied aan: de zuidelijke rand van de rijks weg Holten - Deventer, zodat hier onder Espelo, Dijkerhoek en Neer dorp vallen. Voor nadere inlichtingen kar. men zich wenden tot een der bedrijfs leiders. t.w.: G. Schrijver, Waira- venstraat, tel. 05720-2253II. Vel- derman. Pleegte 31, tel. 05720-1460 of secr. H. Ogink, Nieuwe Deven ter weg 6a, tel. 05720-1404. J. W. Lubbersen Rayonass. R. L. V. D. I-let schoolelftal van de school met de Bijbel te Holten heeft met succes deelgenomen aan het schoolvoetbal- toernooi te Goor. waaraan dit jaar negen lagere scholen deelnamen, na melijk 6 scholen uit Goor, 1 uit Die- penheim en de school uit Dijkerhoek en de School met de Bijbel. De elftal len waren in twee poules onderge bracht. Na op dinsdag 4 wedstrijden tegen de deelnemers van poule B gespeeld te hebben, eindigden de jongens met 7 punten, door 3 wedstrijden te win nen en 1 gelijk te spelen. Als eerste tegenstander werd de o.l.s. ,,'t Gij-' mink uit Goor, reeds drie jaar be kerwinnaar, verslagen, waarop over winningen op de C.N.S. Goor en Dij kerhoek volgden en een gelijkspel tegen o.l.s. „De Malberg" uit Goor. Met een doelgemiddelde van 11 te gen 0 moest woensdagmorgen tegen de winnaar van poule 1 n.l. de R.K. St. Paulusschool 2 te Goor worden aangetreden om de eerste twee plaat sen. Na een spannende strijd werd deze door een doelpunt van Richard Beldman met 1-0 gewonnen, waar door de school met de Bijbel beker winnaar werd en een vergulde me daille ontving. Bij de uitreiking van de wisselbe ker feliciteerde de voorzitter van het schoolvoetbaltoernooi de Holten- se jóngens, omdat ze op fraaie wijze deze beker hebben gewonnen 12 doel punten gemaakt (Joh. Bolink 4, Jan Ilarbers 4, Dick Meuleman 2. Jan Verveda en Richard Beldman 1) geen enkel doelpunt tegen. Verheugd keerden de jongens met hun supporters woensdag naar Hol ten terug. Ze hebben een paar pretti ge, sportieve vakantiedagen beleefd. HOLTEN Ned. Herv. Kerk 8.30 en 10.15 u past. medew. dhr. A. Scheilevis, extra collecte: Ned. Bijbelgenootschap, 19.15 uur Open deur dienst spr. ds. A. Broek Ger. Kerk 9.30 u ds. Brinkman van Rijssen, 15 u ds. R. A. Hoog kamp, In beide diensten is het ene offer voor de Kerk. Bij de uit gang collecte voor „Eigen Kerk" RK Kerkdienst 8.45 u H. Mis in het geb- Irene DIJKERHOEK Bethanrë 10 u d.s. Add ink. Tlx tra collecte: Ned. Bij belgenootschap Vrijdag 19 april: 's avonds van 6 10 uur NSU-show, Automobielbe drijf Ardendzen, Markelo. Zaterdag 20 april van 's morgens 10 tot 's avonds 10 uur NSÜ-show- Automobielbedrijf Arendzen, Mar kelo- Zaterdag 20 april: vanaf 13-00 weilenaetie van de „Bato" /zie berj Zondag 21 april: 19.15 Deur-samenkomst n Herv. Kerk <zie ber. Zondag 21 april: 19.30 u, Sportver. uur Open de Ned. n adv.) YVip-Wap- spelavond in het gebouw Irene /zie ber. en adv.) Zondag 21 april van 's morgens 10 tot 's avonds 8 uur NSU-show- Autome^ lel bedrijf Arendzen, Mar kelo Dinsdag 23 april 20 uur: Jaarver gadering Plattelandsmeisjes in ca fé „De Waag" Dinsdag 23 april, 20 uur Laatste bij eenkomst in dit seizoen Herv. Vrouwengroep in Botanie. Woensdag 24 april: 20.00 uur Pro- pagandaavond Ned. Ver. van Sui ker-zieken afd, Deventer e.o. in geb. Irene. 'Spreker dokter G. Ver meer over „Insuline of tabletten"? en de heer J- Rotte over het werk der NVS. Donderdag 25 april Kaartverkoop Salland.se Bruiloft in zaal „Visser" Okkenbroek Vrijdag 26 april: 19.30 uur Raads vergadering ten gemeentehuize. Vrijdag 26 april Kaartverkoop Sal- landse Bruiloft in zaal Visser" Okkenbroek Zaterdag 27 april: 19.30 uur Sal- larrdses Bruiloft in zaal „Visser" te Okkenbroek Dinsdag 30 april: Na 13.00 uur alle winkels wegens Koningirindag ge sloten Dinsdag 30 april 22.00 uur Taptoe Holtense muziekver. m.m.v. Drumband Maandag 6 mei 19.30 uur Ruilavond Holtense Postzegelclub „HPC" in café „De Waag?" Dinsdag 7 mei: 20.00 uur Voorjaars vergadering Co-op. Zuivelfabriek „De Vrijheid" in café Kalf ster man Zaterdag II mei: Lompeninzameling van de verschillende buurtschap pen t-b.v. ITMV, tevens na-inzame ling in het dorp. Zaterdag 20 april vanaf 12 uur tzt maandagochtend 8 uur: dokter J F, Sijtsema. tel. 1870 (alleen voor spoedgevallen) Weekdienst Zaterdag 20 april en zondag 21 april:. Th. A. Opstenbrug; Diesson- piasstraat 2, tel. 1515. Op Koninginnedag, 30 april a.s. zal voor de jeugd van de Ko! een gezelschap niet een kinderprogramma optreden met o.m. clowne rie, goochelen, enz. Het ligt in de bedoeling, dat dit zal geschieden in de muziekkoepel in Kalfstermansweide. Ook kinderen, wier ouders geen lid zijn van de Speeltuinvereniging „De Kol" zullen deze voorstelling kunnen bijwonen tegen een lage toegangsprijs. Mocht de weersgesteldheid een openluchtvoorstelling onmogelijk maken, dan zal het gezelschap optreden in Amicitia, alleen voor de speeltuinkinderen. Onder speeltuin kinderen worden in dit verband verstaan, kinderen, die de lagere scholen bezoeken en jongere kin deren. 's Avonds om ruim acht uur wordt weer de traditionele lampion optocht gehouden met medewerking van de muziekvereniging „H.MV'u en haar drumband door het Kolcomplex. Deze mededelingen deed de voor zitter van de speeltuinvex-eniging „De Kol", de heer J. Calkhoven, in de vorige week dinsdag in café „De Waag" gehouden ledenvergadering. In die vergadering bracht de se cretaris, de heer H. Wilpshaar, het jaarverslag uil, waarin de activiteiten van he tafgelopen jaar werden opge somd en waaruit bleek, dat de ver eniging weer gegroeid is in ledental. Uit het verslag van de penning meester, de heer J. W. W. Blue- mink, bleek dat er geen financiële moeilijkheden waren en dat het boek jaar met een batig saldo kon worden afgesloten. De heren A. Boele en G. J. Klein Nagelvoort werden aangewe zen om de boekhouding en kas te con troleren. Nadat nog enkele plannen waren besproken, deed de voorzitter de in de aanhef genoemde medede lingen. Zondag 7 april LI. had in de Nederl. Herv. Kerk de bevestiging plaats van 25 nieuwe lidmaten uit wijk I met als voorganger ds. C. G. Addink. Enke le dagen tevoren hadden deze vijfen twintig meisjes en jongens een be zoek gebracht aan klooster „Sion' Diepenveen. Het aangrijpende van dit bezoek was wel dat dit expres bedoeld was om deze jonge mensen, die in een nogal uitsluitend hervormd milieu waren grootgebracht, nu, hun groei naar volwassenheid en so ciale openheid, ook eens in contact te brengen met een specifieke rooms- katholieke omgeving en zelfs met een rooms-katholiek beschouwend kloos ter. Bovendien was dit bezoek ook echt bedoeld als voorbereiding hun bevestiging, 's zondags daar konden een gebedsdienst in de kloos terkerk meemaken,, daarna werd er 'n filmpje over de dagelijkse kloos terlijke dag gedraaid en vervolgens kwam het tot een levendige dialoog met ondergetekende. Ik heb dan ook een beroep gedaan op hun jong idealisme en hen ge vraagd die geloofsbelijdenis van ko mende zondag zo diep, echt en ge meend mogelijk te doen, niet allJen voor dat ogenblik, maar vooral voor hun verdere mooie jonge leven. I-Iet ontviel mij toen. dat ik er graag bij aanwezig zoü willen zijn. maar dat ik in de geest wel degelijk bij hen zou zijn. Maar onmiddellijk werd ik door ds. C. Addink uitgenodigd om inderdaad te komen, zo 't enigszins mogelijk was. Dit is dan ook gebeurd en tot ge noegen van beide kanten. En hier be gint dan het tweede gedeelte van „oecumene in de praktijk". Ook hier was misschien weer 't aangrijpende dat een" rooms-katholiek Pater naast mevrouw Addink in de predikanten-bank zat en volledig mee kon doen en meeleven met deze ge- loofsbevestiging. Op de eerste plaats heb ik, zover ik kon, de liederen van harte meegezongen; vooral als daar de verkondiging van hét Gebod Gods (de liefde) gebeden en gezon gen werd: „O Heilige Geest, Hei lige God, maak ons getrouw aan uw gebod: ontsteek in ons uw liefdegloed die alle tweedracht wijken doet"'. Ik heb meegeleefd met de woorden van de voorganger die. deze jonge men sen aanspoorde tot een diep geloofs leven naar aanleiding van de woorden van de joden: „zijn bloed kome over ons en over onze kinderen" (Matth. 27:25. Ik heb vooral met ontroering naar het _geloofs-ja-woord geluisterd van die 25 jongens en meisjes, hun antwoord voor heel hun leven op de belijdenisvragen, en weer met aan dacht geluisterd naar hun wel met schriele stemmetjes maar toch van harte gezongen „Door enen Heer zijn onze harten, Door enen Geest en'Doop vereend... Ja, zo verbinden w'ons te nemen In trouw aan u en aan uw Woord..." En mét het gebed van de gemeen te.heb ik ook van harte meegebeden en gezongen: „Gedenk aan onze 'nieuwe leden, die door 't belijden van Uw Naam, niet ons nu in gemeenschap treden: o Vader, heilig z'in uw Naam! Zo zal 't geen zij eens beleden hun wandel 't sprekendst AMEN zijn". In de konsistorie-kamer mocht ik hen allen persoonlijk de hand drukken tot gelukwens en al was het maar een stille verstandhoudende blik, wij be grepen samen dat wij in Christus één waren: de praktische oecumene! Pater Thomas Snijders," klooster „SION" Diepenveen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1