•I FRONTALE BOTSING OP DE BANNINK PAASVUREN KIJKEN.... Een groot aantal vreemdelingen in Holten verwacht Paasvuren zullen weer hoog oplaaien VVV heeft programma gereed Geslaagde Palmpaasoptocht Jan K<)<)Pimm (7 jaar) Pasen: geen graf hield Davids zoon omkneld aai WV-prograi as 19, Of f icicle publikatie ONTTREKKING AAN OPENBAAR VERKEER Minder animo voor wedstrijd V.V.V. Twintig C.P.B.O. jaar 8, 9, 5.- 9.- I,- Show automobiel bedrijf Arendzen Burgerlijke stand KERKCONCERT Lezing in Eepelo over voetafwijkingen en voetverzor ging Gezellige dropping plattelandsvrouwen won ere en len derden dage opgestaan"(Lucas 2d: 7) ONZE AGENDA MEDISCHE DIENST Be j aarciensocië tei t had gezellig „uitje" WeeËënddienst dierenartsen Voor mej. Ten Bos nog vrij goed afgelopen Mei markt op de laatste donderdag van april Predikbeurten me vooi 'Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3,-r-. Iedere mm. meer 0,12 IEUWSBL Zaterdag 13 april 1968 Jaargang 20 - no. 15 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483- 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Wanneer de voortekenen niet bedriegen mag Holten een druk paasbezoek verwachten. De hotels en de beroepspensions op de Holterberg zijn voor de paasdagen en zelfs voor verdere dagen op een kleine uitzondering na, vol geboekt. En ook de campings „Twenhaarsveld", „De Haspel", ,,De Borkeld" en-,,De Poppé" (Markelo) hebben al veel aanmeldingen binnen gekregen. Bovendien zullen de talloze zomerbungalows en zomerhuisjes, voor zover zij verwarmd kunnen worden, door vele vakantiegangers bezet zijn. Woensdag d.a.v. wordt een middag wandeltocht gemaakt, uitgezet dooi de VVV, van plm. drie uur. Vertrek om 14.00 uur vanaf het VVV-kantoor. De deelnemers moeten ouder zijn dan lade. De VVV heeft op deze paasdrukte tvel gerekend. Zij heeft een lange lijst van ,.Tips voor Vakantiegasten" op gesteld, waarin niet alleen de eigen aantrekkelijkheden slaan verjncld, maar ook melding wordt gemaakt van de diverse paasgebruiken elders in Overijssel en met name in ooste lijk Twente. liet eigen programma bevat onder meer een verwijzing naar het ontste ken van de paasvuren op de avond van de eerste paasdag, een auto- tocht, een excursie en een wandel tocht. Op maandag 15 april (tweede paas dag) wordt een autotocht door de )eeld! omgeving gemaakt (met eigen auto), it'll waarbij tijdens de pauze in een boe- |*4 i renherberg koffie wordt aangeboden door de VVV. Kosten f 1,- per per- soon, opgave uiterlijk 12 uur op de dag zelf. Telefoon 1533. Bij voldoende deelname vindt dins dag 16 april een excursie plaats naar de,kaasboerderij van de familie Cats. Vertrek 15.00 uur vanaf het VVV- kantoor. Kosten; f 1,— per persoon. 12 jaar. Ook hiervoor bedragen de kosten f 1,- per persoon. Door het Staatsbosbeheer zijn in de omgeving van de picknickplaatsen aan de Toeristenweg op de Holter berg en Nijverdalseberg een vijftal wandelingen uitgezet aangegeven door witte, gele, blauwe en rode paal tjes. De wandelingen lopen door een zeer mooi bosgebied en variëren van een half uur tot een uur. Aangeraden wordt voor kinderen de mooie nieuw aangelegde, dagcamping op de Holterberg te be zoeken. Zij kunnen daar vrij rondlo pen en heerlijk spelen. Kinderspeel tuinen treft men aan bij de uitspan ning „Het Bonte Paard" te Dijker- hoek, aan de druke verkeersweg Holten-Deventer en bij de Camping en café „De Poppe" aan de weg Holten- Markelo. Het Nat. Historisch Museum „Piet Bos" en de midgetgollbaan op de Holterberg zullen tijdens de paasda gen geopend zijn. Burgemeester en' wethouders van Holten brengen ter kennis van be langhebbenden, dat zij voornemens zijn de raad dier gemeente voor te stellen de weg, lopende vanaf de Rijksweg van Holten naar Rijssen (km. 2.200) door het terrein van de Waterleidingmaatschappij Overijs sel" in ongeveer oostelijke richting tot aan de Geskesdijk (weg nr. 135 van de wegenlegger), aan het open baar verkeer te onttrekken. Bezwaren tegen deze Onttrekking kunnen binnen 30 dagen na heden schriftelijk bij hun college worden in gebracht. Holten, 11 april 1968. Burg. en weth. voornoemd, W, H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. In alle buurtschappen en zelfs in de bebouwde kom, in het z.g. Kolcomplex, zullen op de avond van eerste paasdag, wanneer de duisternis is ingevallen, overal de Paasvuren weer hoog opvlammen. De schooljeugd, die de laatste dagen voor Pasen door de ouderen wordt bijgestaan met vrachtauto's en wagens, is al weken druk in de weer om grote brandstapels bijeen te brengen. Een bijna ongelooflijke stijging van de uitleencijfers van de CENTRA LE PLATTELANDSBIBLIOTHEEK VOOR WEST-OVERIJSSEL over het eerste kwartaal van 1968 in vergelij king met het eei-ste kwartaal van 1967 van 270.852 tot 352.612 of 30 pet. is voör lezers, fiersoneel en bestuur een verheugend geschenk bij hét 20- jarige bestaan van de CPBO. De vooruitgang is voor een deel toe te schrijven aan de geslaagde samen werking tussen de KCVL en de CPBO, met name in Lemelerveld waar de stijging maar liefst 132 pet. bedroeg. Opvallende vooruitgang boekten verder: Giethoorn (68 pet), Wijhe (48 pet), Wierden (41 pet), Raalte (40 pet), Westenholte (40 pet), Vol- lenhove (38 pet), Zwartsluis (35 pet), Hellendoorn (43 pet), Rijssen (33 pet), Nijverdal (30 pet), Kerkbuurt (29 pet), Diepenheim (27 pet), Har- denberg (26 pet), Mai-kelo (26 pet), Berkum (25 pci). Ittersum (21 pet). Diepenveen (20 jict), Genemuiden (20 pet), Ommen (20 pet), Steenwijk (20 pet). Het aantal uitleningen in Holten be droeg in 1967: 7.820 (v.j. 7.265). Het automobielbedrijf I-Ienk Arend zen te Markelo houdi in haar bedrijf Holterweg 2 te Markelo op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 april a.s. een grote show waar de diverse NSU-modeilen o.a. de farrjpuse NSU R.O. 80 getoond zullen wor den. Betreffende openingstijden van deze show verwijzen we naar de ad vertentie in dit nummer. Geboren: Hendrik Jan, zv G. Aan- j stoot en J. Timmerman, Look 64 Marinus, zv I-I, J. Plekkenpol en H. G. Greutink, Salonwagen Beuse- I berg. Ondertrouwd: A. Robaard, 24 jr., Enschede en G. Smit, 23 jr., Burg. v.d. Borchstr. 18'. Getrouwd: E. Agterkamp, 21 jr., Bathmen en J. G. Huzen, 19 jr., Look 4 T. F. Koudijs, 24 jr., Goor en A. H. Wansink, 23 jr., Dorpsstr. 39. BEVOLKING Vertrokken: A. H. Koudijs-Wansink van Dorpsstraat 39 naar Goor B. A. Veltkamp van Holterbroek 50 naar Enschede G. J. Beldman van Bergmanstraat 38 naar Deventer J. Vukkink van I-Ioffesstraat 28 naar Deventer G. Dijkstra van School straat 5 naar Locherr). Er waren prachtig opgetuigde palmpasens te bewonderen. Waarschijnlijk op vrijdagavond 26 april zal in de Ned. Herv. Kerk door Holtens Gemengd Koor (dirigent de heer J. K. Warmink te Goor) een kerkconcert worden gegeven waar aan medewerking zal worden ver leend door de sopraan Riek Bolink - Landeweerd en het Almu ensemble (beroepsmusici Overijssels Philhar- monisch Orkest) te Enschede-. Koor en sopraan zullen o-a. ten gehore brengen „Hör mein bitten" van F. Mendelssohn Bartholdy. Wij komen in het nummer van a.s. week op dit kerkconcert nader terug. „Bevestiging ambtsdragers" De Espelose Plattelandsvrouwen hielden woensdagavond in het ge bouw „Het Trefpunt" hun laatste samenkomst in dit seizoen. De avond was gecombineerd met de af daling Dijkerhoek. Als spreekster trad op mevr. Ph. Rijsimger uit Eindhoven, die een lezing hield over voetafwijkingen en voetverzorging. Voor de pauze werden de voetaf wijkingen behandeld en de hulpmid delen om deze afwijkingen te corri geren of zelfs geheel te genezen. Na de pauze werd de voetverzor ging uitghreid behandeld. Mevr. Rij- singer zette duidelijk uiteen wat men zelf kan doen en wat men over moet laten aan bevoegde mensen. Het geheel werd door de aanwezi ge dames zeer aandachtig gevolgd, zodat men op een geslaagde laatste avond kan terugzien. Voor het-jaarlijkse reisje, dat op 7 mei gehouden wordt gaven zich 45 leden op; een record aantak Aan het slot bedankte de presi dente mevr. H. J. Hol - Groothoff de inleidster voor haar duidelijk betoog en wenste zij alle leden een wel- thuis en een tot ziens in het volgen de seizoen. De afdeling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen orga niseerde het afgelopen weekend een dropping voor haar leden en hun fa milieleden. Tweeëndertig deelneem sters en deelnemers reden in een vrachtauto op stugge cierkisten het dorp uit in afwachting waar zij te recht zouden komen. De dropping geschiedde, zoals la ter bleek, midden in de bossen van het landgoed De Veldhorst te Almen. Om de vijf minuten mochten hier groepjes van 3 of 4 personen vertrek ken. De opdracht luidde om zich met een exemplaar van de GOC van woensdag 3 april en een rode aard appel te vervoegen bij de familie Ter Kogt te Aimen. Dit bleek al spoedig het Sta'donskoffiehuis, aldaar te zijn. De eerste groep arriveerde aldaar reeds na drie kwartier, maar er was ook een groep, die er een uur langer overdeed. Toen allen binnen waren werd het een gezellige bijeenkomst, waarin een drankje en een warm hapje werd geserveerd. Er was on derweg veel gelachen in de vracht wagen, maar ook in Almen heerste een gezellige sfeer, zodat men pas te middernacht weer huiswaarts toog. Drie groepen hadden een prijsje gewonnen, t.w. de le prijs groep me vrouw Pekkeriet, 2e prijs groep Steenhuis en 3e prijs groep Plekken- pol. Een lange stoet van bijna tweehonderd kinderen trok zaterdag middag met muziek van „HMV" voorop, vanaf Kalfstermansweide, via de Stationsstraat, door de Gaarden en over de Boskamp. Zij droegen prachtig opgetuigde palmpasens met zich mee, in talloze vormen en soorten. Het was een kleurrijk schouwspel, waaraan veel fantasie ten grondslag heeft gelegen. Er was bijzonder veel werk gemaakt van deze palmpaaswedstrijd en -optocht, waarvan de organisatie in een spontane opwelling tot stand is gekomen, door een initiatief van mej. W. E. Wolters, die deze middag werd bijgestaan door de heer en mevrouw Koopman-Hartèuiker, de heer J. H. van Engbrink en de heer Beijers, die via de geluidsinstallatie van de heer G. ter Harmsel, de nodige aanwijzingen gaf. Gezien de betrekkelijk korte tijd van voorbereiding moest er wel enige improvisatie aan te pas komen, maar het geheel kan zeker als ge slaagd beschouwd worden. prijs Voordat de optocht begon moesten de kinderen hun palmpasen in Kalf stermansweide meer dan een uur aan de keuring onderwerpen, aange zien voor de piooiste en meest juiste uitvoering van <!e palmpasen een ere-prijs en vijf andere geldprijzen waren uitgeloofd. De jury, bestaande uit mevrouw Enklaar-var) Andcl, me vrouw A. Schuppert-Ebrecht en de heren W. ten Berge en Js. Beldman, had beslist" geen gejnakelijke taak, maar kwam na de keuring toch heel ^enel tot volledige overeenstemming. Voor de kinderen duurde dat wach ten echter veel te lang, om zo lang met hun palmpasen waaronder zwaar opgetuigde exemplaren in hun handen te moeten staan. VEEL VARIATIE Er vielen, zoals gezegd, zeer uit eenlopende exemplaren te bewonde ren. Behalve zwaantjes, met of zon der krakeling en de daarop gestoken palmtakjes, waren er kruisen, dub bele exemplaren, grote en kleine exemplaren, die verder waren opge tuigd met gekleurd papier, suiker eitjes, appels, sinaasappels, noten, pinda's, pruimen, rozijnen, gekleurde eieren en paashazen. Eén van de palmpasen bevatte het opschrift: „Hulde aan de oprichteressen en op richters van de Palmpaasoptocht." Voor de Amerikaanse filmprodu cer Marek Jablonka, Pool van orgi- ne, die hier bij de familie Wansink logeert, was deze opleving, van de folklore een bijzonder buitenkansje. Hij en zijn vrouw kwamen juist van het filmfestival van Florence, waar de heer Jablonka met één van zijn documentaires een prijs behaald had. Hij greep deze gelegenheid gretig aan om dil paasgebeuren te filmen. Duidelijk had de Heiland tegen Zijn discipelen gezegd, dat Hij ge kruisigd moest worden. Hij zou een vervloekte worden en van God verlaten worden, opdat er vergeving van zonden zou zijn voor onze zonden. Zij hadden echter maar met een half oor geluisterd en daar om voelden zij zich na Jezus sterven eenzaam en verlaten. De vijanden hadden dan toch overwonnen en er was geen andere hoop meer. Jezus was toch maar een gewoon mens geweest, terwijl zij er zo zeker van waren geweest dat Hij de Messias was. Wat kan oppervlakkig naar Jezus luisteren een mens in grote ver legenheid brengen. Want even duidelijk als de boodschap over Zijn lijden was ook de profetie geweest over Zijn opstanding ten derden dage. Zullen wij de discipelen en die vrouwen ook maar iets verwijten? Wij zijn zeker niet beter, al weten we wel wat er in de Bijbel staat. Wij zijn vaak zo menselijk bezig met de moeilijke vragen van onze tijd, net als de discipelen met de moeilijkheden die er toen waren. En zo kwamen zij tot de gedachte dat leven met Jezus Christus ook al op niets uitliep. Wij denken vaak net zo en dat maakt dat er allerlei moeilijkheden blijven tussen mensen, rassen en volken. Een man die heel goed naar Jezus' woorden geluisterd heeft, was ds. King. Hij geloofde vast in Jezus Christus als de opgestane Heiland en Heer. Altijd weer predikte hij dat het leven met de opgestane Hei land en Heer de mensen en de rassen en de volken dichter bij elkaar kan brengen. Immers wie Jezus Christus als zijn Heiland heeft tot vergeving van zijn zonden, zal Hem ook elke dag en in alle verhou dingen als zijn Koning erkennen en beleven. Dan gaat men meehelpen aan het beoefenen van gerechtigheid, dat de anderen ook aan hun trekken komen en ook hun leven zich in vrij heid kan ontplooien. Als. mens willen wij graag de baas wezen -en anderen moeten zich maar naar ons schikken. Laten wij meer naar de Bijbel leven, opdat yij persoonlijk weten dat Jezus Christus onze Heiland is en Hij ook onze zonden aan het kruis gedragen heeft en wij door Hem met God verzoend zijn. Opdat wij uit dankbaarheid voor die verlossing in alle verhoudingen Hem als onze Koning erkennen. Het moet dus in ons eigen leven be ginnen. Laten wij daar goede aandacht aan geven, want dan alleen zullen wij voor elkaar bidden en het goede voor elkaar zoeken. Kiezen, wij allen een blij paasfeest met den levende Heiland en Heer. Denken wij er nog maar eens goed over na: Geen graf hield Davids' Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke held, Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, Want Hij is God, bekleed mét macht. Medeburgers van Holten, een goed Paasfeest. DS. R. A. HOOGKAMP Holten, Pasen 1968 Zaterdag 13 april: Grote koek ver koop-actie ten bate van ZVV „Blauw Wit '66" Zie bericht onder „Blauw Wit in koek" en ad vertentie. Zondag (le Paasdag) 14 april pl.m. 20 uur Ontsteken, van paasvuren (Zie overzicht). Maandag 15 april: Autotocht met eigen wagen georganiseerd door de VW, tel. 1533. (Zie bericht). Dinsdag 16 april 15 uur: Excursie naar kaasboerderij met de VVV, tel. 1533 (zie bericht). Dinsdag 16 april 20 uur: Ledenver gadering van „Jong Holten, afd. der PJGO in café Jansen. Dinsdag 16 april 19 uur: ZC „Twen- haarsveld" voor zwemtraining naar Deventer. Woensdag 17 april 13.30 uur: Vertrek vanaf gebouw Irene Herv. Vrou wengroep voor excursie naar Se- ven-Up fabriek in Goor. Woensdag 17 april 14 uur: Middag wandeling met de VVV, tel. 1533 (zie ber.) Donderdag 18 april 14-22 uur: Grote Fiat-trekkershow b- G. H. Broek huis en Zn. te Dijkerhoek (zie adv.) Donderdag 18 april 13.30 uur: Publie ke verkoop hoerenvoortvaring te huize Hs. Barvelink, Espelo 69, door notaris Pluimers (zie adv.) Vrijdag 19 april: 's avonds van 6 10 uur NSU-show. Automobielbe drijf Arendzen, Markelo. Zaterdag 20 april van 's morgens 10 tot 's avonds 10 uur NSU-show. Automobielbedrijf Arendzen, Mar kelo. Zondag 21 april van 's morgens 10 tot 's avonds 8 uur NSU-show. Automobielbedrijf Arendzen, Mar kelo. Dinsdag 23 april 20 uur: Jaarverga dering Plattelandsmeisjes in café „De Waag". Zaterdag 13 april vanaf 12 uur tot dinsdagochtend 16 april 8 uur dokter C. H. Rietdijk, tel. 1280 (alleen voor spoedgevallen). De commissie voor de bejaarden- sociëteit heeft de trouwe bezoekers en bezoeksters van deze maandelijk se bijeenkomst in het gebouw Irene gistermiddag getrakteerd op een „uitje". Er waren trouwens ook wat. nieuwe gezichten bij, die men op de volgende soos gaarne weer zal ont moeten. Met twaalf auto's werd een tocht gemaakt over Laren, Verwolde en door enkele buurtschappen van Markelo, met o.a. een blik op de tele visietoren. Men heeft de drukke verkeerswe gen vermeden om langs aardige bin nenwegen er een rustige rit van te kunnen maken, zodatde bejaarden op hun gemak het landschap, dat hier en daar al wat voorjaarstekenen vertoont, in ogenschouw konden ne men. Zij hebben er zeer van genoten. Dat. bleek wel in de „Köpp'ren Smorre" in Markelo, waar koffie werd gedronken met een ouderwetse snee krentenbrood erbij. Hier werden de ervaringen uitgewisseld'- en heerste een gezellige sfeer. Men toonde zich dankbaar jegens de twaalf automobilisten, die deze middag hun wagen en tijd ter be schikking stelden om deze middag mogelijk te maken. De leiding be rustte bij de voorzitster der commis sie, mevrouw C. P. K. Enklaarvar. Andel, die de waardering namens de bejaarden tot uitdrukking bracht.. Door mevrouw KrekelSchoolder- man werd tijdens de tocht nog ge filmd, om met deze koi*te rolprent ir. een latere bijeenkomst nog eens een terugblik te kunnen werpen op deze gezellige en geslaagde middag. Zaterdag 13 april tot en maandag 15 april J. Warrink, Noordenberg- straat 19, tel, 1803. De vorige week zaterdag had op de Bannink, door een verkeerde in haalmanoeuvre van I,. uit Hooge- veen, een ernstig verkeersongeval plaats, waarbij de auto van onze plaatsgenote, mej. H. ten Bos en van de beer -I. D. uit Deventer, totaal werden vernield en zij zelf vrij ern stig- letsel opliepen. Voorts werden in de file, waarin de Deventenaar reed nog twee auto's beschadigd. Het ongeluk gebeurde omstreeks half drie. Mej- Ten Bos, was op weg naar een receptie in verband met de opening van een boetiekje van haar vriendin. Op de Bannink maakte zich plot seling uit een file uit de richting De venter een auto los, die haar in de berm drong. Bij het weer op de weg sturen van haar wagen, raakte zij vermoedelijk door de betonrand van de weg de macht over het stuur kwijt, waardoor zij in fron tale botsing kwam met de auto van de heer J. D., die in de file reed. Beide auto's waren totalos. Mej. Ten Bos zat nog beklemd in de 'wrak stukken, toen haar moeder, die een kwartier later uit Holten was ver trokken, de plaats van het olgeval passeerde. Zij schrok ontzettend toen zij plotseling tot de ontdekking kwam, dat de auto van haar dochter bij deze botsing was betrokken en rende naai- haar toe. Na uit haar netelige positie be vrijd te zijn, is mej. Ten Bos naar 't St. Geertruiden Ziekenhuis in De- Zijn 3-jarig dochtertje Koram deed ook mee aan deze palmpaaswed strijd. Er werd op nummer gekeurd, zo dat de jury de namen van de kinde ren niet kende. De ere-prijs behaalde nr. 95, de 7-jarige Jan Koopman Azn., die veel werk had gedaan aan zijn palmpasen. Hij kreeg f 12,50. De vol gende prijzen verwierven: le prijs nr. 90, Alice Wierbos (f 10,-) 2e prijs nr. 34, Petra ter Doest (f 7.50); 3e prijs nr. 120, Marian Brands (f 5,-) en twee 4e prijzen: nr. 71, An- nemie Schuppert en nr. 118, Gerda Brands (f 2,50). De prijzen waren beschikbaar ge steld door de beide Oranjeverenigin gen, de Holtense Handelsvereniging en enkele particulieren. Eén van de juryleden, mevr. A. Schuppert-Ebrechtin actie. De jury had geen gemakkelijke taak. venter vervoerd, waar uit het on derzoek bleek, dat het ongeluk, ge zien de totaal vernielde auto, nog -bijzonder was meegeval le:). Zij heeft een paar gebroken ribben en een zware hersenschudding. De heer D. uit Deventer had een verbrijzelde knieschijf, enige tanden uit de mond en verwondingen aan gelaat en han den. De automobilist, die hef ongeluk veroorzaakte is doorgereden, maar de Rijkspolitie te Schalkhaar heeft, zoals uit de aanhef blijkt, zijn iden titeit al vast gesteld, maar hem nog niet verhoord. De vernielde auto staat bij huize „De Berg". Mevrouw Ten Bos ver telde ons, dat zij en haar man zich nog iedere dag verbazen, dat daar iemand levend is uitgekomen. HOLTEN Op donderdag 25 april wordt de Holter Meimarkt gehouden en worden in Kalstermansweide weer Kramen geplaatst en misschien wat biggen en runderen aangevoerd. De veemarkt heeft weinig me*-r te be tekenen, maar de kramefrmarkt mag zich de laatste jaren weer in een gro tere belangstelling verheugen. Vroe ger en zelfs tot voor de tweede wereldoorlog was de Meimarkt, even als de Kermismarkt, een feestelijk evenement. Dan hadden de school kinderen vrij, vanwege de kermis attracties, welke op de Smidsbelt en later - bij de heroprichting van de veemarkt - in Kalfstermansweide, waren opgesteld en kwam ieder naar het dorp om de markt te bezoeken. Wijlen jhr. van Coeverden uit Goor - een nazaat van de Twentse land adel - heeft in zijn geschriften tal van malen de betekenis belicht van de Holter Meimarkt in de dagen, dat de jonkers en de baronnen daar hun vertier kwamen zoeken. Deze mai-kt moet toen voor het hele gewest van grote betekenis zijn geweest. Nu ko- men er nog slechts de gewone dorpe lingen en b.uurtschapsbewoners om eens rond te kijken en er inkopen te doen. Vooral de planten en bloemen zijn bij de dames zeer in trek. Waar schijnlijk komen er dit jaar enkele kleinere kermisattracties. Zondag, 14 april (Eerste Paasdag): HOLTEN. Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur: ds C. C. Addink - Zangdienst met medewerking kerkkoor; 10.15 ur: Ds C. C. Addink; 8.00 uur v.m.: Jongerendienst in 't gebouw Irene - Paasappèl. Geref. Kerk: 9.30 uur: ds R. Ooster hof f; 15,00 uur: sen. R.-K. Kerkdienst: 8.45 uur: H.mis in het gebouw Irene. Met medewer king van een dames-kerkkoor uit Rijssen. Aan het orgel: Gerard Ho- des. DIJKERHOEK. Bethanië: 10.00 uur: ds J. H. Israël. - In alle Paas- diensten der Herv. Kerk: Groto Paascollecte voor het Algem. Ker- kewerk van de Gen. Synode. Maandag, 15 april (Tweede Paasdag) HOLTEN. Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur: ds J. H. Israël. Geref. Kerk: 9.30 uur: Zangdienst met medewerking van de chr. gem. zangvereniging „Soli Deo Gloria". Tijdens de Paasdagen is het ene offer voor de Kas Algem. Chr. 'Doeleinden. Bij de uitgang collecte voor eigen Kerk. R.-K. Kerkdienst: 3.45 uur: H.mis in het gebouw Irene. Jongerendienst Paasappèl! Eerste Paasdag: 8 uur in Irene. Daarna gezamenlijk ontbijt. Opgave nog mogelijk tot 9 uur, vrijdagavond. Uitsluitend telefoon 1716. ds Brinkman van Rijs-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1