Holtense hun nu boeren leggen eigen wegen aan geen Ingezetenen onmondige burgers Enorme aanmelding pa lm paasoptoch l Jaarfeest van CJV De Vriendenschaar Nationaal drumbandconcours op saterdag 7 september Sakor- collecte Collecte DEL bosbrand Begin van Hel lag op straat Bejaarden gaan reisje maken Velen bewezen laatste eer aan j. Wegstapel Ruim f 1500 voor rli eumabestrij ding OFFICIËLE PUBLIKATIE Men schrijft ons Ledenstop opgeheven Inbraak in bungalow van familie Idema ONZE AGENDA KERKDIENSTEN MEDISCHE DIENST Burgerlijke stand HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 6 april 1968 Jaargang 20 - no. 14 Uitgave van de Stichting „Hollens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer f 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 In verschillende buurtschap pen hebben de Holtense boeren zelf de handen uit de mouwen gestoken en zijn zij, in overleg met het gemeentebestuur, over gegaan tot het verharden van de zandwegen, die in de meest deplorabele toestand verkeren. Gemeentewerken schaaft de aardebaan en vormt een zgn. cunette en daarin brengen de betrokken buurtschapbewoners een puinfundering aan, -waar over straks, wanneer deze brok ken puin gewalst zijn en met aarde ingewassen, de zgn. ge brande mijnsteen in een laag van gemiddeld 3 cm wordt aan gebracht. Het is dan wel geen harde weg, maar wel een ver harde weg, die blijkens de erva- ï'ing, welke reeds elders is op gedaan, aan redelijke verwach tingen voldoet. De slechte toestand van de zand wegen in de buurtschappen is al ja ren een doorn in het oog geweest van de gemeentelijke overheid van allen, die dagelijks van deze gen gebruik moesten maken. Het be hoorde niet tot de uitzonderingen, dat een overleden buurtschapbewo ner niet naar zijn laatste rustplaats kon worden gebracht, voordat ploeg gemeente-arbeiders eerst weg, waarlangs de lijkstoet moest passeren, begaanbaar had gemaakt. De onhoudbare situatie had wel haar hoogtepunt bereikt toen in de herfst van 1966 de raad op uitnodiging van B. en W. een tocht door dé gemeen te maakte en énkele keren in modder bleef steken. Deze toestand was geen kwestie vna nalatigheid of van een onzorgvuldig beleid, maar men had gewoon de geldmiddelen en de mankracht niet om al die zand wegen in goede staat te houden. Waar mogelijk werd soulaas gebracht maar dat was vaak bij lange na niet voldoende. En om alle zandwegen te verharden, daarvoor ontbreken ten enenmale de geldmiddelen. Waar schijnlijk zal de ruilverkaveling uit komst brengen, als deze wordt aan genomen. Een nieuw materiaal de zgn. mijn- steen zal thans reeds op verschillen de plaatsen enige uitkomst brengen. Enige maanden geleden heeft de ge meenteraad aan B. en W. een kre- De brandweer werd vorige week vrijdagmiddag omslreeks hall drie gealarmeerd voor een begin van bos brand op de I-Iolterberg ter hoogte van de kruising van Motieweg en Heksenweg, Men rukte terstond uit met groot materiaal, maar het bleek, dat het brandje - dat nog geen grote omvang had aangenomen- met enkele stralen van de nevelbluswagen ge makkelijk bestreden kon worden. Het vuur deed zich voor in een per ceel kaalslag met wat stobben en ruwigheid. Ook de rijkspolitie was spoedig ter plaatse maar kon nog niet de oorzaak van dit brandje vast stellen. De brandgevaarlijke periode in bos en heide is weer aangebroken, zodat grote voorzichtigheid geboden is. Bezetting van brandtorens gedu rende het weekend zal geen overbo dige luxe zijn. S'Tl cl et verleend voor de in de aanhef genoemde procedure van wegvciha;- aing van ruim f 30.000,-. IN DE BEUSEBEE*! Een achttal aangelanden aan de Brenderweg en de Evertjesweg in de Beuseberg heeft met ,,naoberhulp" reeds meer dan 1000 kubieke meter puinfundering in eerstgenoemde weg aangebracht .en is nu bezig met net laatste stuk van de EVertjesweg. Het puin wordt in enorme klompen met vrachtauto's aangevoerd uit Almelo. Het materiaal zelf kost niets, maar- het vervoer zal deze mensen zes a zeven duizénd gulden kosten. De ge meente betaalt de boeren f 2.- per strekkende meter vergoeding. De mijnsteen wordt binnenkort per schip aangevoerd en zal door het aanne- mirigs- en wegenbouwbedrijf J. Kre kel en zn. n.v. te Holten op de fun dering worden aangebracht, nadat men deze eerst flink gewalst heeft. NAOBERHULJ Met zWare mokers waren donder dagmiddag elf boeren in de Beuse berg bezig de brokken puin aan re delijke stukken te slaan en er lag weer een paar honderd meter gereed om met zand ingewassen te worden. Het is. een zwaar werk, waarmede men nu al bijna drie weken, met en kele onderbrekingen, bezig is ge weest. De Brenderweg kan men heel voorzichtig al vanaf het Erve ,,De Grieze" tot aan de Beusebergerweg met een auto berijden. Hier is hét initiatief o.m. uitgegaan van de he ren M. Schutte en A. J. Aanstoot. De mensen hadden plezier in hun werk en de heer Schutte grapte straks hew een rechte weg, m'aor kromme butte (botten)". Buurman J. Brinks, die zelf aan een mooie harde weg woont, komt zijn buren helpen, opdat zijn kleinkinderen niet over de grote verkeersweg, maar binnendoor, naar school kunnen. Een prachtig staaltje van ,,naobei-plicht". ANDERE WEGEN Een puinfundering is al gereed in andere wegen: o.a. 750 meter en 1200 meter in de Scholmansdijk en de Sta tionsweg door het Holterbroek, 600 meter in de Pasopwcg. 800 meter in de Vrfhuizenweg en 180 meter in de Mcilmksweg, terwijl men nog bezig is met de Sangeldijk, waar 500 meter bij het K.I.-station wordt klaar ge maakt en nog 1100 meter verderop. De reeds genoemde Evertjesweg zal worden verhard tot het perceel B 145 van de heer J. W. Paalman. Men moet een 500 meter laten liggen tot aan de Langstraat, omdat er geen geld meer is. Verschillende boeren hebben een beroep gedaan op de za kenmensen in het dorp, op de huis artsen en dierenartsen en anderen, die regelmatig van deze wegen ge bruik maken, om een financiële bij drage. Ook dit verzoek om hulp zal niet onbeantwoord blijven. Bij de be groting voor 1969 zal zeker door an deren een beroep op de gemeente worden gedaan. I-Iet initiatief tot deze hele wegver hardingsprocedure is eigenlijk af komstig van de aangelanden van de .Pasopweg. Zij waren met de verhar ding bezig van deze weg, die gedeel telijk „eigen weg" is en kwamen plotseling tot de ontdekking, dat zij reeds een paar honderd meter ge meenteweg verhard hadden. Toen moest er eerst met het gemeentebe stuur gepraat worden en dat bracht de zaak aan het rollen. VERLOREN: 1 dameshorloge (zil verkleurig) 1 pr. zwarte dameshand schoenen; 1 zwarte portemonnaie m. inhoud; 1 bixnne portemonnaie met inhoud, o.a. consumptiebonnen; 1 badtas inhoud voetbalspullen; 1 brui ne plastic portefeuille, inh. verz.be wijs bromfiets, nr. RFQ 254; 1 pad- vindersriem. GEVONDEN: 1 militaire helm; 1 doublé ketting; 1 zonnebril; 1 verze keringsbewijs; 1 rode sjaal; 1 lede ren bromfietshaTidschoen. Inlichtingen dagelijks aan het groepsbureau der rijkspolitie te Hol ten, tussen 8 en 12 v ur, DOCH NIET tussen 13 en 14 uur. Er is een enorme belangstelling van de zijde van de jeugd voor het palmpaas-evenement, dat zaterdag a.s. in onze gemeente gehouden wordt. Er hebben zich al meer dan 160 deelnemertjes aangemeld en het De door de leden van het Chr. Na tionaal Vakverbond (CNV) ten bate van het Algemeen Sociaal Fonds D.E.L, (Draagt Elkanders Lasten) gehouden collecte heeft f 689.35 op gebracht (vorig jaar f 582.05). In zijn vergadering van 25 maart j.l. heeft de gemeenteraad zonder hoofdelijke bestemming besloten, het schetsontwerp van het komplan (bestemmingsplan voor de dorpskom) om advies in handen te stellen van de Holtense Handels vereniging. De raad kwam tot dit besluit, nadat burgemeester en wethouders hadden verklaard het niet wenselijk te vinden ten. behoeve van het komplan een adviescommissie in te stellen. Door het instellen van een commissie worden maar enkele middenstanders ingeschakeld, aldus de toelichting van B. en W„ terwijl bij de thans ge volgde methode niemand van de middenstanders wordt gepasseerd. „Het komplan is een specifieke aangelegenheid van de middenstanders en alleen daarom is het gerechtvaardigd deze vereniging in te schakelen" heeft de burgemeester op een vraag van een der leden geantwoord. De raadsvoorzitter-heeft ver der nog gezegd; „dat wanneer nog meer ver enigingen worden ingeschakeld de raad zich zelf gaat .uitschakelen. Het uitbrengen van een advies moet niet door een te breed gezelschap geschieden. De raad vertegenwoordigt de kies gerechtigde ingezetenen van Holten en is als zodanig gekozen om plannen voor deze gemeente vast te stellen". Wij zijn het met de hier voren weergegeven gedachtengang niet eens. Hoezeer het van belang is en valt toe te juichen, dat de middenstand een advies over het komplan mag uitbrengen, de vaststelling d.w.z. de voorbereiding tot de vast stelling van het komplan, zoals het thans in schetsontwerp ter tafel ligt, is beslist geen zaak van de middenstand alleen. Het is een zo diep gaande ingreep in de dorpsontwikkeling, dat ook anderen de gelegenheid moet worden geboden hun visie op het plan kenbaar te maken, althans vfm het plan vóór de tervisie-legging kennis te kunnen nemen. Met name, ook de consument heeft er belang bij te weten op welke wijze een winkelcentrum zal worden gevormd en waar in toekomstige bestemmingsplannen gelegenheid tot winkelen zal worden geboden. En zeker alle belangstellende ingezetenen hebben er belang bij te weten op welke wijze de bouw van het nieuwe gemeente huis zal worden opgelost. Zo zijn er nog tal van andere voorbeelden te noemen, waarbij wij b.v. denken aan de oplossing van de verkeersproble men. Het zal het dagelijks bestuur onzer gemeente niet onbekend zijn, dat de agrarische standsorga nisaties een heel sterk verlangen koesteren om inspraak te hebben bij de voorbereiding van be stemmingsplannen, waarbij o.m. gedacht wordt aan het moment waarop de herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaken aan de orde zal komen, dat voornamelijk het z.g. buitengebied onzer gemeente bevat. Het standpunt, dat de raad het enige lichaam is, dat de plannen voor de gemeente vaststelt is formeel volkomen juist, maar het is, wanneer het gaat om advies en inspraak vóór de vast stelling, en daar gaat het per slot van rekening om, een verouderd standpunt. De ingezetenen willen niet meer als onmondige burgers worden beschouwd, wanneer het gaat om zaken, die zo diep ingrijpen in het economisch en sociale leven der gemeenschap. Zij willen van te voren gaarne worden ingelicht over de plannen van deze aard. Niet alleen een advies van de middenstands vereniging is hier de juiste weg, maar een hea ring (openbare bijeenkomst) waaraan alle t be langstellende burgers kunnen deelnemen. De gemeenteraad heeft met zijn in de aanvang genoemde besluit een precedent geschapen, dat, wil men het rechtsgevoel van de burgers niet te zeer krenken, verdtesrf^ande consequenties zal dietatfcn te b,ebben. aantal aanmeldingen blijft nog door gaan. De kinderen, die met hun palmpa sen in de optocht willen meelopen en willen deelnemen aan de keuring van hun opgetuigde palmpasen moeten zaterdagmiddag om 3 uur in Kalf- stermansweide aanwezig zijn voor de keuring. Als juryleden hebben zich beschik baar gesteld mevr. C. P. K. Enklaar- Van Andel, mevr.. A. Schuppert- Ebrecht en de heren W. ten Berge en Js. Beldman. De volgende prijzen zullen beschik baar zijn: Ere-prijs f 12.50, le prijs f 10.-, 2e prijs f 7.50, 3e prijs f 5.- en 4e prijs f 2.50. De prijzen worden uitgereikt in de vorm van waarde bonnen, die de volgende week besteed moeten worden. Het is mogelijk, dat er frieer dezelfde prijzen worden toe gekend. Alle kinderen die meedoen krijgen een troostprijsje. Om 4 uur zal de muziekvereniging ,,HMV" de optocht begeleiden, die deze keer zal rondgaan in het com plex „De Gaarden". De politie zal voor een veilige oversteek van de Dorpsstraat zorgen. Het volgend jaar hoopt men het Kolcomplex te bezoe ken. De ontbinding van de stoet zal plaats hebben bij het gebouw Irene. De bejaardensociëteit zal deze maand gehouden worden op dins dag, .9 april. Het wordt ditmaal ech ter geen gewone sociëteit. De be doeling is n.l. om in particuliere auto's een eindje te rijden en tot slot bij de „Köp'ren Smorre" in Markelo een kopje koffie te drinken. Voor de goede gang van zaken verzoekt; het bestuur diegenen, die niet geregeld op de soos komen, maar nu wel graag mee wil len, dit even op te geven bij: mevr. C. P. K. Enklaar-van Andel, telefoon 1201, mevr. D. Langenbarg-Hols, te lefoon 1327 of bij mevr. J. Wiggers- Aanstoot, telefoon 1356, Het begin punt zal zijn om 2.30 uur bij het gebouw Irene. Op de Oude begraafplaats is zater dagmiddag het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de heer J. Wegstapel, oud-wethouder dezer ge meente, oud-voorzitter van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" en voorts tal van jaren secretaris van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Holten", thans C.A.V. „Trio". Zeer velen waren naar het gebouw Irene en naar het kerkhof gekomen om de overledene de laatste eer te bewij zen. Na de rouwdienst in Irene, die geleid werd door ds. C. C. Addink, herv. predikant, werd op de begraaf plaats het woord gevoerd door de burgemeester van Holten, mr. W. H. Enklaar, die er aan herinnerde, dat wijlen de heer Wegstapel 26 jaar raadslid van de gemeente is ge weest, waarvan hij 14 jaar het ambt van wethouder vervulde. De overle dene heeft al die jaren zijn beste krachten gegeven aan het welzijn der gemeente en verdient het, dat aan zijn graf daarvoor de waarde ring wordt uitgesproken namens de gehele gemeente. Namens de Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrijheid" sprak haar voorzitter, de heer .J. H. Veneklaas Slots, die in waarderende woorden tot uitdruk king bracht wat de overledene ge durende de veertig jaar van zijn be stuurslidmaatschap. als zodanig, maar vooral als secretaris en voor zitter voor de fabriek en daarmede voor de Holtense boerenstand is ge weest. Ds. Addink besloot de teraar debestelling met het bidden van het „Onze Vader". Het was de wens van de wens van de overledene, dat na zijn sterven geen bloemen zouden worden aangedragen. De collecte voor het Nationaal Rheumafonds heeft f 1569,33 opge bracht. Dat is na het belangrijke be drag, dat Holten voor de actie „Kom over de brug" heeft gegeven, wel een bijzonder mooi en spontaan gegeven bijdrage voor de rheumabestrïjding. waarvoor gevers en collectanten dan ook een bijzonder woord van dank toekomt. Uitloting obligatielening 52 groot f 60.000, Burgemeester en wethouders van Holten brengén ter openbare kennis, dat in een op 9 april a.s, te 2 uur te houden openbare vergadering van hun college zullen worden uitgeloot twee obligaties van de per 1 mei 1952 gesloten obligatielening, groot f 60.000,00. Holten, 5 april 1968. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester, G. J. Langenbarg, secretaris. OFFICIËLE PUBLIKATIE Burgemeester en wethouders van HOLTEN brengen ter kennis van be langhebbenden, dat in verband met Goede Vrijdag en Pasen het huisvuil nie top vrijdag 12 en maandag .15 april, maar op resp. ^donderdag 11 en dinsdag 16 april a.s. zal worden op gehaald. HOLTEN, 5 april 1968. Burgemeester en wethouders voor noemd. W. I-I. Enklaar, burgemeester G. J. Langenberg, secretaris. OFFICIËLE PUBLIKATIE De burgemeester van HOLTEN maakt bekend, dat de heer J. Hurris. Holterberg 45a, alhier, heeft vergun ning gevraagd voor het verbouwen van hel hotel-restaurant ,,'t Lósse Hoes", kadastraal bekend, gemeente Holten, sectie A ,nr. 1285. Aangezien het verbouwplan zich niet verdraagt met het thans nog ter plaatse geldende bestemmings plan worden rechthebbenden op aan grenzende percelen en nabijgelegen gronden gedurende veertien dagen, in gaande 8 april a.s. in de gelegenheid gesteld, schriftelijk bezwaren bij bur gemeester en wethouders in te die nen tegen het verlenen van vrijstel ling van de bepalingen van het be stemmingsplan „Holterberg" ten be hoeve van het onderhavige verbouw plan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voomemde termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. HOLTEN, 5 april 1968. De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. Op zaterdag 30 maart j.l. vierde CJV ..De Vriendenschaar" haar 21e jaarfeest. Voorzitter J. Mark voort opende de avond waarna hij dadelijk de leiding overgaf aan de heer E. Rietberg. Begonnen werd «iet het zingen van Gez. 121 1 en 2. Waarna de heer Rietberg voorging in gebed en een bijbelgedeelte las. Nadat het jaar verslag was voorgelezen door secre taresse mej. D. Luggenhorst, trad de jongenclub ..Jonge Kracht" voor het voetlicht met het schetsje „Avontuur aan de grens". Ze werden opgevolgd door de In- dini's uit Bathmen, die met gitaar begeleiding van Teunis Jansen enkele liederen ten gehore brachten. O. a. Ave Maria en Middellandse Zee Ook de meisjesclub „Erica'' oogstte met het schetsje ..Lijsbeth wordt mens" veel succes. Er werd af en toe harte lijk gelachen. Na de pauze werd het toneelstuk „Oom Albert op huwelijksreis", ge schreven door Gerard van Deijk, voor het voetlicht gebracht. Het stuk speelt zich af in pension „Zeelucht", eigen dom van Willem van Doesburg (W. Drenth jr.). Oom Albert (W. Brinks) en zijn vrouw Andrea (T. Jansen- Stevens) kwamen hier om hun witte broodsweken dfior te brengen, even als Toon Velthuis (H. Schooien) en zijn vrouw Dora (Joh, Bekkernens). Door een merkwaardig toeval had ook de broer van Albert. Jos van Zon tJ. Markvoort) zijn pension in de steek gelaten voor een vakantie in „Zeelucht". De dochter van Andrea, Paulien van Duivenvoorde (Jo Mark- voört) arriveerde ook hier voor haar vakantie. Allen hadden een bepaalde reden waarvoor zij juist naar „Zee lucht" kwamen. Evenals Paulien die kwam voorde ober (Rob (G. Jansen), kwam Jos voor de huishoudster Ger'da van Mierlo (M. Paalman). Door allerlei gebeurtenissen en misverstanden werden er nogal boze woorden gewisseld. Aanvankelijk werd er gedacht dat oom Albert op stap was geweest met Gefda van Mierlo doordat hij lippen stift in z'n overhemd had en een dameszakdoekje met de letters G.v.M. in z'n zak. Naar later bleek, was dit Het bestuur van de Sportvereniging „BATO" verzocht ons te willen mee delen dat de ledenstop voor de HE REN-SENIOREN groep van vrijdag avond half tien is opgeheven. Nieuwe leden kunnen zich vanaf heden weer melden aan het gymna stieklokaal aan de Tuinstraat. weer het werk van sluwe Toon Velt huis. Ondanks alle verwikkelingen kwamen de geliefden toch bij elkaar. Jos van Zon maakte bekend dat hij zich had verloofd met Ger'da van Mierlo en Paulien van Duivenvoorde met de ober Rob van Praag, die geen ober was, maar student in de rechten bleek te zijn. Ook kwam uit dat Paulien een dochter was uit het eerste huwelijk van Andrea. Zij had dit de gehel tijd voor haar echtgenoot verzwegen. Toen alle problemen en misverstan den waren opgelost werd een uitbun dig feest gevierd. De toneelclub heeft het stuk weer keurig gespeeld, zoals men dat van dit gezelschap gewend is. De heer Rietberg bedankte allen die aan deze avond hadden meege werkt. In het bijzonder de heren W. Drent sr., (grimage), E. J. Kers (ver lichting) en J. Jansen (regie). Hij ging voor in dankgebed. Tenslotte werd nog een verloting gehouden. Een of meer personen hebben zich in de nacht van zaterdag op zondag toegang verschaft tot de bungalow van de heer T. H. Udema aan de Pan nenbakkersstraat en zich meester ge maakt van enig geld, sieraden, oude munten, een transistorradïo en an dere voorwerpen. Toen de familie Udema zaterdag omstreeks midder nacht thuis kwam bleek haar, dat de zaak niet in orde was. Kasten waren geopend, laden waren uitgetrokken en in de slaapkamer trof men een complete chaos aan. Onder het ge- stolene bevinden zich familiestukken waaraan men gehecht is en die niet vervangen kunnen worden. De waar de van het gestolene is niet bij be nadering te zeggen. De inbreker of in- bi-ekers hebben zich vermoedelijk aan de achterzijde toegang tot de wo ning verschaft, die aan die zijde door struikgewas is omgeven. De heer Udema, die wij om inlichtingen vroegen, zei het nogal laconiek: behoeven de eerste jaren niet terug te komen". De woning van de familie Udema staat op het industrieterrein nogal vrij eenzaam tussen de kunètstofem- ballagefabriek van Vaessen-Schoen- maker en Co, N.V. aan de Waagweg en de Vleeswai-enfabriek van de heer Udema, U-vlees N.V. annex het ge meentelijk slachthuis aan de Pannen bakkersstraat. Deze omgeving is al tal van jaren het doelwit en opera tieterrein van lieden, die met de situa tie ter plaatse blijkbaar goed op de hoogte zijn. De rijkspolitie stelt in sa menwerking met de Technische Re cherche te Arnhem een onderzoek in. Van de dader(s) ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Tn de dinsdagavond 'gehouden Ver gadering van het bestuur van de Holtense Muziekvereniging „II M.V." en het bestuur van de Supporters-' club van HMV werd met algemene instemming besloten het door de Kon. Ned. Federatie toegewezen drumbandconcours voor zaterdag 7 september te accepteren. Alhoewel de officiële mogelijkheid hiertoe nog niet is opengesteld heeft de drum band van Markelo's Fanfare reeds te kennen gegeven aan het concours te Holten te zullen deelnemen. On getwijfeld zal er t.z.z een groot aantal inschrijvingen binnen komen want blijkens de agenda DRUM BAND-CONCOURSEN worden er in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel slechts 2 con coursen gehouden n.l. te Irnsum (Friesland) op 22 juni en op zater dag 7 september te Holten. In de regelïngscommissie werden benoemd de heren J. Wiggers, voor zitter; A. Vincent, secretaris; A. Nekkers, penningmeester en G. Brands, 2e voorzitter. Deze commissie zal t.z.t. een be roep doen op een aantal ingezetenen die als lid van verschillende com missies medewerking verleenden bij het zo buitengewoon geslaagde mu ziekconcours dat „I-I.M.V." -in juni 1965 organiseerde ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Over de plaats waar het concours op 7 september zal worden gehouden werd nog geen definitief besluit ge nomen doch als de meest geschikte plaats werd de grote parkeerplaats voor de garage van transporbedrijf Oolbekkink en Zn. aan de Waagweg genoemd. Zaterdag 6 april vanaf "s morgens half negen inzameling lompen voor H.M.V. (zie ber.) Zaterdag 6 april 15.50 uur: Verzame len deelneemstertjes aan Palm- paasoptocht in Kalfstermansweide en 16.00 uur rondgang met H.M.V. door de Gaarden en over de Bosch kamp (zie ber.) •Zaterdag 6 april 19.30 uur; Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Zaterdag 6 april 19.30 uur: Wip-Wap- spelavond in het gebouw Irene (zie adv.) Zaterdag 6 april 19.30 uur: Openings bal zaal Visser te Okkenbroek (zie adv.) Maandag 8 april 19.30 uur: Ruil- avond Holtense Postzegelclub „H.P.C." in café „De Waag". Maandag 8 april t.m. zaterdag 13- april, Collecte ten bate van Sakor (zie ber.) Maandag 8 april 19.30 uur. Be stuursvergadering van de NVV-be- stuursdersbond in café Jansen. Dinsdag 9 april: Laatste dag inleve ring opgave-formulieren Varkens- fokdag te Raalte (zie adv.) Dinsdag 9 april 14.30 uur: Bejaar densociëteit met rondrit. Vertrek vanaf het gebouw Irene (zie ber.) Dinsdag 9 april 20.1)0 uur: Paaswij- dingssamenkomst Herv, Vrouwen groep Dijkerhoek in Bethanië. Woensdag 10 april 19.00 21.00 uur: Openbare les Lagere Technische School, Wierdensestraat 126, Bijs- sen. Donderdag 13 april, Paaswijdingssa- menkomst Herv. Vrouwengroep in het gebouw Irene. Zaterdag 13 april: Grote Koekver- koopactie t.b.v. ZVV Blauw Wit '66. Dinsdag 16 april 19 uur: ZC „Twen- haarsveld" voor zwemtraining naar Deventer. Woensdag 17 april 13.30 uur: Vertrek vanaf gebouw Irene Herv. Vrou wengroep voor excursie naar Se- ven-Up fabriek in Goor. (Zondag 7 april) Palmpasen HOLTEN Ned.-herv. kerk: 10 uur ds. Israël, bevestiginf nieuwe lidmaten. 15 uur ds. Addink, bevestiging nieuwe lid maten. Extra collecte: Bouwfonds Irene. Geref. kerk 8.30 en 10 uur ds. R. A. Hoogkamp, 15 uur ds. R. Oosterhoff (bed. H.A.) In alle diensten is het ene offer voor het Fonds Algemene Kerkelijke Arbeid (FAKA). Bij de uitgang col lecte voor eigen kerkgebouw. R.-k. kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK Bethanië (zie Plolten). KERKDIENSTEN (Goede Vrijdag, 12 april) HOLTEN Ned.-herv. kerk 10 uur ds, Israël, 19 uur ds, Addink. In beide diensten: Vier. en dankz. H.A. Geref. kerk: 19.30 uur ds. R. A. Hoogkamp. Het ene offer is in deze dienst be stemd voor het Ned. Bijbelgenoot schap. DIJKERHOEK Bethanië 10 uur ds. Addink (Vie ring en dankz. H.A.) Zaterdag 6 april vanaf 12' uur tot maandagochtend 8 uur: J. F. Sijtse- ma. tel. 1870 (alleen voor spoedge vallen). Weekenddienst dierenartsen Zaterdag 6 april en zondag 7 april Th. A. Oostenburg, Diessenplasstraat 2, telef. 1515. Geboren: Marinus Jan zv M. den Heijer en A. Nijkamp, I-I. J. Wan- sinkstraat 2 Bernarda Renate dv A. J. Leppink en J. Breukink, A. J. Goldsteinstraat 18 Anna dv G. J. Barneveld en H. J. Udema, Schou tenstraat 28 Derk Johannes zv G. PI. Rouwenhorst en B. J. Imming-, Schepenenstraat 9. Overleden: J. Wegstapel 74 jr., Dij kerhoek 2 (overleden te Almelo). Ondertrouwd: geen. Gehuwd: W. J. Heemskerk 23 jaar, Bergmanstraat 38 en J. Beldman 24 jaar. Bergmanstraat 33. BEVOLKING Iingekomen: G. H. Beldman, van Duitsland naar Kolweg 69; J. PI. Groen en gez. van Den Plaag naar Mr. G, Vixseboxsestraat 6: J. Op iaat-Neuteboom van Deventer naar Kolweg 22. Vertrokken: B. A. J. Rozemuïler- Kuijff van Holterweg 16 naar Rijs- sen; P. A. C. Bosboom van Postweg 50 naar Ruurlo; A. M. Nijkamp en gez. van Dijkerhoek 48 naar Bath men; T. Bolink-Wilmerink van Dij kerhoek 6 naar Laren Gld. In de week van maaqdag 3 april t.m. 13 april zal in de kom van onze gemeente een collecte worden gehouden voor de Kin derbescherming. Meer dan 40.000 Nederlandse kin deren, van alle gezindten, missen bij hun opvoeding voldoende bescher ming door eigen ouders. Voor hun op voeding en begeleiding zorgt de kin derbescherming. Zij rekent gaarne op uw sympathie en op uw gave bij de jaarlijkse na tionale collecte. Sakor Samenwer kende kinderbeschermings organisa ties omvat ruim 400 instellingen, aangesloten bij: Algemeen Verbond voor Kinderbescherming. Centrale Bond voor Inw. Zending en Chr. Maat schappelijk Werk. Ned. Plervormde Kinderzorgbond, Ned. Ver. voor Maatsch. Werk „Humanitas". Ver bond voor Joodse instellingen voor kinderbescherming. Katholiek Ver bond voor Kinderbescherming. Ned, Vex-bond der Vei'enigingen „Pro Ju- ventute". Voogdij vereniging, Tot Steun."

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1