Fokvereniging „Holten Omstreken vergaderde en Boekenweek 30 maart tot van zaterdag en met 6 april Holtens oud-wethouder J. Wegstapel overleden Grote aanmelding voor de palmpaasoptocht IN CAFE KALFSTERMAN Prachtig resultaat van Betsie II Afscheid en kennismaking op ouderavond kleuterschool Holten kwam over de brug Burgerlijke stand j. W. Roeterdink vond hel eerste kievitsei Enorme drukte op toeristenweg HET LAG OP STRAAT Opstelling Holten 1 OFFICIËLE PUBLIKATÏE Ontsteken van de paasvuren Standplaatsen voor verkoop van ijs e.d. ONZE AGENDA PREDIKBEURTEN Medische dienst Prijzen voor de grootste paasvuren BOEKEN ZIJN KOSTBAAR BEZIT Reportage van 't schrijversbal HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 30 maart 1963 Jaargang 20 - no. 13 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyera Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 De Fokvereniging „Holten en Omstreken" vergaderde maandagavond in café „Kalf- sterman" onder voorzitterschap van de heer G. J. Klein Hege man die in zijn openingswoord herinnerde aan het mooie weer in deafgelopen weide periode met veelal ruim voldoende gras van hoge voedingswaarde dat resulteerde in melkop- brengsten die er mochten zijn. Voorzitter Klein Hegeman maakte met grote voldoening melding van het feit dat de koe Betsie 11 van de heer G. li. Blankena in het stam boek werd ingeschreven met 86 pun ten voor algemeen voorkomen en hij feliciteerde de fokker met dit prach tige resultaat. Betsie staat met deze 86 punten royaal boven aan de lijst en een zo hoge waardering werd sinds de oprichting van de fokver eniging nog niet eerder gegeven. Nadat secretaris de heer J. G. Toorneman de notulen had gelezen bracht de heer J. W. Jansen finan cieel verslag uit over het afgelopen jaar. De kascommissie die bestond uit de heren H. Bouwhuis en J. Ha verslag had alle bescheiden in orde bevonden. Als leden van de kascom missie 1968 werden benoemd de he ren H. Bouwhuis en G. H. Blankena. Bij de gehouden bestuursverkie zing werd inplaats van de heer J. G. Toorneman (die niet herkiesbaar was) gekozen de heer M. Meijerink. De heer Toorneman die als bestuurs lid/secretaris enkele jaren veel en belangrijk werk voor de vereniging De vorige week vrijdag hield de Kolkleuterschool haar tweede ouder avond, die door een groot aantal oud bijgewoond werd. Het eerste gedeelte van deze ouder avond, vond niet plaats in het school tje zelf, maar in het overblijflokaal van de nieuwe Kolschool, dat zich bijzonder goed leent voor dit doel. Het gebruik hiervan was mogelijk gemaakt door de zeer gewaardeerde medewerking van het gemeentebe stuur en het hoofd van de Kolschool, de heer Wilpshaar. I.v.m. het feit, dat de voorzitter, de heer Kromdijk wegens familieom standigheden verhinderd was, werd de bijeenkomst geopend door de hoofd leidster mevr. Wittenberg-Geers, die ouders en genodigden verwelkomde. "Vervolgens gaf de secretaris de heer G. Schutte een kort overzicht van de gang van zaken en de activiteiten van het afgelopen jaar gevolgd door een beknopt financieel verslag van de en- nigmeester de heer H. F. Klein Vel- dèrman. Daarna stelde mevr. Wittenberg- Geers een bestuursplan aan de orde, dat een vereenvoudiging beoogt van de financiële bijdragen van de diver se activiteiten te weten het jaarlijkse uitstapje, verjaardagspot. afscheids- cadeaux leidsters en kwekelingen, schoolfonds en ziekenbezoek. Was het tot dusverre zo, dat de ouders voor elk onderdeel apart be naderd werden, het nieuwe voorstel behelst de inning van een bedrag in eens van f. 1,50 per kind per maand. In de pauze werd een verloting ge houden ter dekking van de kosten en werd de aanwezigen koffie geser veerd. Voorts stond de avond in het teken van afscheid nemen en kennis ma ken. Wat het bestuur aangaat, de voorzit ter de heer G. J. Kromdijk, alsmede de dames Aansrtoot, Bronsvoort en Meijer hebben de wens te kennen ge geven hun functie over te dragen in verband met het feit, dat ze geen kinderen meer op school hebben. Voor de ontstane vacature zijn de volgende dames gepolst: mevr. Boele, mevr. Wassink en mevr. Nijland, als mede de heer J. Nikkels, die zich in principe bereid verklaard hebben. Door de ouders worden geen tegen kandidaten gesteld waardoor genoe- de personen bij enkele candidaatstel- ling benoemd zijn. Wat het onderwijzend personeel be treft stond het afscheid van mevr. De Graaf-Moorman en eveneens van mevr. Eshuis. Wolters op het programma en kon te vens kennis gemaakt worden met de nieuwe leidster mej. Brands uit En schede. Vóór de pauze had de hoofdleidster de ouders erop attent gemaakt, dat zij vaak niet ten volle beseffen, hoe veel moeite het een kind kost om een of ander werkstukje te maken. Daar om bestond het tweede gedeelte van de avond uit een werkles voor de ouders. Hiertoe waren in het Kleuter schooltje zelf verschillende tafels voorzien v. materiaal en konden de ouders aan hun werkstukje beginnen. Er werd veel gelachen. Soms bleek 't moeilijk, maar er kwamen ook leu ke werkjes tot stand. Het werd over het algemeen zeer ge waardeerd. Tevens waren er werk stukjes en vooral ook tekeningen van de kleuters te bezichtigen. Mevr. Wit tenberg-Geers had een. serie tekenin gen geselecteerd en opgehangen in volgorde van de verschillende stadia. Zeer leuk was ook de opdracht aan de kleuters om het hele gezin in beeld te brengen. Tegen half elf was de bijeenkomst ten einde en kon men op e*n ge slaagde ouderavond terugzien. heeft gedaan werd hiervoor door voorzitter Klein Hegeman hartelijk dank gezegd. TWAALF KOEIEN IN KEÜRSTAMBOEK Blijkens het verslag van de con troleur J. W. Jansen werden er in het afgelopen jaar 12 .koeien in het „Keurstamboek" opgenomen met ge middeld 80.6 punten. In het stam boek werden 48 dieren ingeschreven met een gemiddelde van 80,2 punten en in het „Register" 19 stuks met gemiddeld 77.1 punten. Verder wer den nog 2 stiertjes „voorlopig" inge schreven en 1 stier werd definitief opgenomen. Er werden 802 vaarskalveren en 50 stierkalveren geregistreerd. PRODUKTIE VERERVING MINDER GOED GESLAAGD Na afhandeling van de agenda hield de heer Miedema te Bathmen hoofdinseminator K.I.-Vereniging Zuid-West-Overijssel, een lezing over „Kunstmatige inseminatie en de op de K.I.-station in Dijkerhoek gesta tioneerde stieren". Door het toepassen van k.i is het exterieur sterk verbeterd, doch he laas kan dit van de produktieverer- ving tot nog toe niet gezegd worden, zij is minder geslaagd. Het vetgehalte is wel gestegen maar men had t.a.v. hiervan iets meer verwacht. In de toekomst zal hieraan nog eens extra aandacht geschonken worden. Bij de stieren viel de goede produktievererving bij de dochters van „Hannibal" op als ook de zeer goede vetvererving bij de dochters van „Rolanda's Sjaak". De dochters van „Rob" die pas aan de melk zijn gingen goed van start vooral ook wat de melkbaar heid betreft. „Elly's Chrïstiaan 5" geeft zware kalveren en sperma van deze stier moet voor pinken worden ontraden. Van de stier „Ezoie" zijn op het bedrijf, waar deze natuurlijk heeft gedekt, melkvaarzen gezien welke uitblinken door een hoog vetgehalte. Van de jongere stieren is alleen op verzoek sperma te krijgen en van deze dieren zal in afwachting van gegevens omtrent produktieverer ving slechts op zeer bescheiden schaal sperma worden gebruikt. Door de heer H. Kei~s werden als „aanvulling" op de causerie van de heer Miedema enkele films vertoond over de dagelijkse gang van zaken op de K.I. stal, folcveedagen en hoe of het niet moet bij de praktische uit voering van kunstmatige inseminatie. Voorzitter Klein Hegeman sprak een woord van dank tot de heren Miedema en Kers voor hun bijdrage aan het welslagen van de jaarver gadering en dankte tevens de leden voor hun opkomst. In het Prol. Chr. Verpleegtehuis Eugeria le Almelo is op 74-.jarige leeftijd, na 'n langdurige ziekte, toch nog vrij onverwacht, overleden de heer J. Wegstapel, oud-lid van de raad en oud-wethouder dezer ge meente. De overledene was 26 jaar raadslid en daarvan, met een onder breking, 14 jaar wethouder. Hij had zitting voor de kiesvereniging „Alge meen Belang", die sedert enige jaren herdoopt is in „Gemeentebelang". Hij heeft in beide functies belangrijke ar beid verricht voor de publieke zaak, maar zijn grote liefde ging toch wel in het bijzonder uit naar liet zuivel bedrijf in onze gemeente, de Coöp. Fabriek van Melkprodukten ,De Vrij heid'. Deze sector van de agrarische in dustrie heeft, hij veertig jaar ge diend. Op 28 december 1913 werd hij gekozen als bestuurslid, op -6 januari 1928 volgde zijn benoeming tot secre taris en op 21 januari 1946 zijn ver kiezing tot voorzitter van dit zuivel bedrijf. In deze periode zijn heel wat veranderingen en, verbouwingen tot stand gebracht. Hij heeft vooral in de na-oorlogse periode zijn stempel gedrukt op de expansie van het be drijf. Toen hij in december 1958 in de na-jaarsvergadering van De Vrijheid In Holten is de actie „Kom over de brug" bijzonder geslaagd. Het be drag in contanten en aan toegezegde bijdragen is de f 30.000 reeds gepas seerd. Op het tijdstip, dat de resul taten van de actie moesten worden doorgebeld naar Zwolle beliep het be drag ruim f 28.000, maar na de slui ting van de Raiffeisenbank, waar de eindtelling plaats vond, zijn er nog ettelijke enveloppen met geld uit de buurtschappen en uit de omgeving van het dox-p bijgekomen. Er waren drie inzameiingsplaatsen t.w. de Raif feisenbank, het gebouw „Bethanië" te Dijkerhóek en 1-Iet Trefpunt te Es- pelo. In de Raiffeisenbank stonden vier telmachines op de bovenverdieping opgesteld met bedienend personeel van de bank. De commissieleden zorgden voor de spreiding en, wan neer nodig, omdat niet alle deelne mers het bedrag van hun gave op de enveloppe hadden vermeld, voor het tellen der contanten. Uit Dijkerhoek en Espelo kwamen de commissiele den met de ingenomen gaven snel naar Holten, zodat men op tijd het bedrag kon doorgeven. De resultaten waren als volgt: Raif feisenbank f 26.203,50, Bethanië f 1546, Plet Trefpunt 1' 1179,50 en voorts wa ren reeds binnengekomen van de ac tie „Tientjes van Tieners": scholen gemeenschap f 301.-, Huishoudschool (ook reeds geofferd bij de grote ac tie) f 70.-, chr. jeugdverenigingen ruim f 700.-, totaal ruim f 30.000.-. Holten heeft hiermee een goed fi guur geslagen. Verwacht wordt, dat dit bedrag, door nakomende giften, nog zal stijgen. Geboren: Gerrit Jan zv G. J. Paal man en M. J. Vosman, Borkeld 55 Willemina Johanna Christina dv W. G. Tijhof en B. W. H. Bruil, Hof fes straat 21 Gerrit Hendrik zv G. H. Vincent en G. PI. Bloemendaal. Beu- seberg 21 Hieronymus Johannes Cornells zv IP, J. C. Truschel en J. Hof) an, Kolweg 56. Overleden: G. H, Kromdijk 54 jr., Look 71 Pt. Ull'man 61 jr., Beuse- berg 67 (overleden te Deventer).- Ondetrrouwd: T. F. Koudijs 24 jr, Goor en A. PI. Wansink 23 jr., Dorps straat 39 E. Agterkamp 21 jaar, Bathmen en J. G. Huzen 19 jaar, Look 4. Gehuwd: J. E. Julien, 33 jaar, Amsterdam en J. Meex-man, Kerk straat 5. BEVOLKING Vertrokken: B. de Haas-Boekbin der van Larenseweg 46 naar Ren- kum H. J. Schintz van Larenseweg 46 naar Renkum A. Michiels en gez. van Holterberg 26 naar Deven ter J. Julien-Meertnan van Kerk straat 5 naar Amsterdam. Ingekomen: geen. afscheid nam, door voor zijn be stuursfunctie te bedanken, is zijn ar beid voor de publieke zaak, maar in het bijzonder voor zijn werk in de zuivelsector, geëerd door zijn benoe ming tot Ridder in de Orde van Oran je Nassau. Op 25 oktober 1957 had hij zijn openbare bestuursfuncties neergelegd en werd hem een hartelijk afscheid bereid door het dagelijks bestuur en de gemeenteraad van Holten. Ten tijde van zijn afscheid van de zuivelfabriek was de overledene ook nog commissaris van de NV Koelhuis ,.De Landbouw" te Zutphen. En zo heeft de heer Wegstapel in de loop der jaren nog tal van andere functies in het maatschappelijk leven vervuld. Met hem is een verdienstelijk mens heengegaan. De teraardbestelling van het stoffelijk overschot zal plaats vinden op zaterdag 30 maart a.s. des namiddags 2 uur op de Oude Be graafplaats te Holten. Van zo'n carrière had Ingrid Pitt nooit durven dromen, toen zij thans vijf jaar geleden over de ijskoude Spree zwom. Het blonde Oostberlijnse meisje zag destijds geen andere mogelijkheid, het vrije deel van de oude Duitse hoofdstad te bereiken. Thans staat zij met Hollywood-ster Richard Burton voor de camera, die, in ge zelschap van zijn vrouw Liz Taylor, op het ogenblik in de Alpen de film „Agenten sterven eenzaamdraait. Ingrid heeft al aan ver schillende films meegewerkt. Door haar jongste rol hoopt zij op een doorbraak naar internationaal succes. Het eerste kievitsei is vorige week donderdag in Holten gevonden door de landbouwer J. W. Roeterdink op het erve De Walboer, Holterbroek 96 op de grens met Bathmen. De heer Roeterdink heeft het aangeboden aan de burgemeester, mr. W. II. Enklaar in huize De Kroepenkaamp alhier. HOLTEN De Iloltense bakkers worden druk voor Palmzondag. Zij moeten haantjes, zwaantjes en ronde gevlochten deegranden bakken, want de Palmpaasoptocht op zaterdag 6 april a.s. gaat door. Er hebben zich via de scholen in het dorp - aanvan kelijk liep de aanmelding nog niet zo vlot - reeds meer dan honderd kinde ren aangemeld, en verwaciit wordt, dat dit aantal nog zal stijgen. Mej. W. E. Wolters, voormalig onderwijze res van de o.l. Dorpsschool en secre taresse van de HoRense Oranje vereniging, die het initiatief nam, om te trachten dit oude gebruik weer in ere te herstellen, heeft assisentie ge kregen van de heer J. H. van Eng- brink, onderwijzer aan de school met de bijbel. De heer E. Koopman Azn. en mevr. A. Koopman-Hartsuiker had den hun medewerking reeds toe gezegd. De komende week zal een drietal dames worden aangezocht om een jury te vormen om de palmpasens te keuren. Er zullen behalve enkele gro tere prijzen, voor alle kinderen ook troostprijsjes beschikbaar worden ge steld. De bedoeling is om het oude gebruik o.a. door het zo mooi moge lijk optuigen van de palmpasens weer in te voeren. Het verzamelpunt is in Kalfster- mansweide, waar de kinderen met hun versierde palmpasen uiterlijk om 3 uur aanwezig moeten zijn. Bij voor keur iets vroeger, om de keuring vlotter te doen verlopen. Daarna wordt een optocht gehouden, waarvan de route in overleg 'met de politie nog nader zal worden bekend ge- De prachtige voorjaarsdag heeft zeer veel autobezitters er toe ge bracht er zondag een middag op uit te trekken. Op de Toeristenweg over de Holterberg bewoog zich één lange file van auto's. De eerste drukte be gon 's morgens al. maar tussen 2 en 5 uur was de stroom niet te overzien. Velen hebben hun wagens geparjigjerd en gewandeld of een beschut plaatsje in de zon gezocht, de pi-nic-plaatsen bij Holten en Nijverdal waren over bezet, terwijl ook de dagcampings en hotels op de Holterberg veel aanloop hadden. De rijkspolitie trad waar no dig vei'keersregelend op. Incidenten hebben zich niet vo.oi-gedaan. VOOR DE KERK VAN GOOR De in de geref. kerk ten bate van de Geref. Kei'k tè Goor (waar een nieuwe kerk werd gebouwd) gehou den collecte heeft f 1295,63 opge bracht. maakt. De commissie -denkt dat het gehele kijkspel tot ongeveer 5 uur zal duren. Bij regenachtig weer heeft de samen komst. plaats in zaal Amicitia, die dooi de heer W. ten Berge, evenals de heer M. Kalfsterman dat doet met zijn terrein, belangeloos wordt afge staan. Behalve de beide Oranje verenigingen hebben ook enkele'par ticulieren reeds een financiële bij drage in de kosten van de prijsjes voor de kinderen, toegezegd. VERLOREN: 1 sleutel en 1 Lips sleutel: 1- zwarte cowboyhoed; 1 bankbiljet; 1 zakmes; 1 antiek zilve ren zakhorloge met gouden ketting. Achterzijde afbeelding van koeien; 2 verchroomde pijpjes van opvouw bare kinderwagen; 1 zakmes; 1 don kerbruine portemonnaie met inhoud; 10 schetsen (gezondheidsdienst v die ren) 1 conifeer; 1 bruine portemon naie met inhoud. GEVONDEN: 1 benzine-dop; 1 huis sleutel; 1 padvindersriem; 1 bankbil jet; 1 sjaal; 1 portemonnaie; 1 paar dameshandschoenen. Inlichtingen dagelijks aan 't groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 en 22 uur, doch NIET tussën 13 en 14 uur. Holten (uit tegen De Zweef). Doel: Breukink; achter: Soer, Hommes en Brands; midden: Kaiser en Mark voort; voor: Veneklaas, Kwintenberg, Klein Velderman, Den Heijer en Nijenhuis. De burgemeester van HOLTEN maakt bekend, -dat de heer A. Schip pers, Neerdorp 31, alhier, vergun ning heeft gevraagd voor het verbou wen van het bedrijfsgedeelte van de boerderij, kadastraal bekend, ge meente Holten, sectie D nr. 1253, plaatselijk gemerkt Neerdorp 31, tot woongedeelte. Aangezien het verbouwplan zich niet verdraagt met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan worden rechthebbenden op aangrenzende en nabijgelegen gronden gedurende 14 dagen, ingaande op 1 april a.s. in de gelegenheid gesteld, cshriftelijk be zwaren bij burgemeester en wethou ders in te dienen tegen het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan voor het bui tengebied ten behoeve van het on derhavige verbouwplan. De bouw- en situatietekeningen lig gen gedurende voornoemde termijn op de gemeente-secretarie, alhier, voor een ieder ter inzage. HOLTEN, 29 maart 1968. De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. De burgemeester van Holten ves tigt de aandacht van belanghebben den op het bepaalde in artikel 74a der Algemene Politieverordening voor de gemeente Holten, waarbij het zonder zijn toestemming verbo den is in de openlucht paas- of kamp vuren te ontsteken. Aanvragen om vergunning voor het ontsteken van paasvurën moeten uiterlijk 5 april a.s. schriftelijk ter secretarie worden ingediend en een aanduiding bevatten van de plaats waar het vuur ontstoken zal worden. Aangezien de aanvragen door de brandweer moeten worden gecontro leerd, is het noodzakelijk, dat bo venstaande termijn stipt in acht wordt genomen. Holten, 26 maart 1968. De burgemeester voornoemd, W. H. ENKLAAR. Burgemeester en wethouders van Holten zijn voornemens voor het ko mende zomerseizoen te verpachten de navolgende standplaatsen langs de openbare weg voor IJSKARRETJES 1. op de Smidsbelt, 2. aan de Forthaarsweg bij steen 18 en 3. aan het einde van de Forthaars weg, tegenover de woning van de fam. Tant. De juiste'plaats van de karretjes wordt door of vanwege de groeps commandant der rijkspolitie aange- De inschrijvers dienen er rekening mede te houden, dat de te plaatsen karretjes geen ontsiering van het dorp of. van het landschap mogen vormen. Zij moeten overigens ten genoege zijn van het gemeentebe stuur. Inschrijvingen, met opgave van de tijdsduur (in het seizoen) en pacht som worden uiterlijk 7 april a.s. in gewacht ter gemeentesecretarie. VERGUNNINGEN VOOR PARTICULIERE GROND De aandacht van belanghebbenden, die een vergunning tot het innemen van een standplaats voor de verkoop van ijs en andere kleine eetwaren wensen in te nemen op particuliere grond, wordt er op gevestigd, dat zij daartoe eveneens uiterlijk 7 april a.s. een verzoek bij het gemeentebestuur moeten indienen. Bij de beoordeling van deze ver zoeken zal o.m. nauwlettend worden nagegaan of door het innemen van de standplaats verkeersbelangen zouden kunnen worden geschaad. Holten, 26 maart 1968. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. II. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Vrijdag 29 maart van 4 tot 22 uur: Grote show wasautomaten etc. „METALU HOLTEN N.V." in feestzaal „Vosman". Vrijdag 29 maart van 14 - 22 uur Grote Show wasautomaten etc. „Me- talu Holten" in feestzaal „Vosman" (zie adv.). Zaterdag 30 maart van 10 - 22 uur Grote show wasautomaten etc. „Me- talu Holten" in feestzaal „Vosman" (zie adv.). Zaterdag 30 maart 19.30 uur: -Jaar feest CJV „De Vriendenschaar" in het gebouw Irene (zie adv.) (aan gevuld). Zaterdag 30 maart van 10 tot 22 uur: Grote show wasautomaten etc. „METALU HOLTEN N.V." in feestzaal „Vosman". Zondag 31 rnaart 17 uur: Jeugddienst in de Ned.-herv. kerk. Spreker dr. .J. D. Pienter, directeur van „De Alerdinck" te Heino (zie adv.) Zondag 31 maart 19.30 uur: Dansen in zaal Boode, Bathmen (zie adv.) Maandag 1-6 april: Simavi-coilecte (zie bericht). Maandag 1 april 20 uur: Ledenver gadering Ver. „Het Groene Kruis" in hotel Holterman (zie adv.) Dinsdag 2 april 19 uur: ZC Twen- haarsveld voor zwemtraining naar Deventer. Donderdag 4 april 19.45 uur: Paas- wijding Chr. Plattelandsvrouwen en -meisjes in gebouw Rehoboth. Zaterdag 6 april vanaf 's morgens half negen inzameling van lompen voor „HMV" (zie bericht en adv.). Maandag 8 april 19.30 uuro Bestuurs vergadering van de NVV-bestuur- dersbond in café Jansen. Dinsdag 9 april: Laatste dag inleve ring opgave-formulieren Varkens- fokdag te Raalte (zie adv.) Woensdag 10 april 's avonds van 7 - 9 uur Openbare Les Lagere Techni sche School, Wierdensestr. 126, Rijs- sen. Zaterdag 13 april: Grote Koekver- koopactie t.b.v. ZVV Blauw Wit '66. Dinsdag 16 april 19 uur: ZC „Tweu- haarsveld" voor zwemtraining naar Deventer. HOLTEN Ned. Herv. Kerk 8.30 uur ds. Addink, 10.15 uur ds. Addink (H.D.). Extra collecte: plaatselijke ge zinsverzorging. 5 uur jeugdienst, spreker dr. J. D. Pienter, .directeur van ,.Den Alerdinck". Gebouw Irene 10 uur jongerendienst Geref. Kerk 9.30 uur ds. R. A. Oos- terhoff; 3 uur ds. R. A. Oosterhoff (openb. geloofsbel. en voorber. H.A.). R-k. kerkdienst 8.45 uur H. Mis in gebouw Irene. DIJKERHOEK Ned. Herv. Kerk Bethanië 10 uur past. rnedew. de heer A. Schellevis. Extra collecte voor gebouw Bethanië. Zaterdag 30 maart vanaf 12 uur tot maandagochtend 8 uur dokter C. H. Rietdijk, tel. 1280 (alleen voor spoed gevallen). WEEKEND DIERENARTSEN Zaterdag 30 en zondag 31 maart Th. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515. Even&ls voorgaande jaren zullen ook nu weer voor de drie grootste paasvuren in Holten flinke geldprij zen beschikbaar worden gesteld. De jongelui moeten bedenken, dat GROOTSTE iets anders is dan hoog ste. De prijzen zullen worden toege kend aan die groepen, die het mees te hout en ander materiaal bij elkaar hebben gesleept. Wanneer men wil meedingen naar een der prijzen (hoofdprijs in ieder geval vijftig gulden!) moet men dit opgeven vóór zaterdag 13 april bij de secretaris van de VVV „Holtens Be lang" de heer J. Wiggers, Kolweg 14, tel. 1356. De plaats waar de „boa- kens" staan moet dan tevens worden opgegeven. Van zaterdag, 30 maart töt en met zaterdag, 6 april wordt weer de boe kenweek gehouden, die ons volk wat- nader brengen wil tot het boek. Boe ken zijn een kostelijk bezit, wanneer men althans in deze jachtende we reld ook de tijd kan vinden om ze te lezen. Uw boekhandelaar kan u bij uw keuze behulpzaam zijn met het „Boekemvceknummer" en de „Boe kengids". I-Iet gratis üioekenweekboek Iedereen die tijdens de Boeken week in de boekhandel voor een be drag van minimaal f 7,50 boeken koopt, krijgt gratis het nieuwe boek van Max Dendermonde „Kom eens om een keizer". Dit boek heeft een winkelwaarde van f 5,90. De oplage is 214.000 exemplaren. Omvang 160 pagina's. Ontwerp om slag en typografie van Alje Olthof. De illustraties zijn van Peter Vos. In „Kom eens om een keizer" be schrijft Dendermonde de pogingen van verschillende Europese landen om aan het einde van de eerste we reldoorlog de Duitse Keizer Wilhelm II te ontvoeren. De man waarop gejaagd wordt blijkt echter de zanger Eric Auer te zijn. De speciale BoekemVeekuitgave In opdracht, van de Commissie CPNB hebben de heren W. A. C. Whitlau en drs. II. van Praag de spe ciale Boeksmvcekuitgave geschreven, onder de titel „Het argument van Solimon' Het 128 pagina': is verkrijgbaar v f 1,S omvattende boek nor de prijs van Oplage 31.000 exemplaren. Omslag en typografie Joost van de Woestijne met illustraties van Jo Klingers. „Het argument van Solimon" be vat opstellen over het gevaarlijk boek. Een boek kan gevaarlijk genoemd worden omdat het voor de lezer een risico meebrengt aangevallen te wor den in zijn persoonlijke overtuiging en in zijn innerlijke zekerheden. Iedereen kan voorbeelden noemen van boeken waarin heilige huisjes worden omvergeworpen, complexen worden blootgelegd en misstanden aan de kaak worden gesteld. Naast deze greep op het individu, kunnen boeken ook het hele wereld beeld aantasten en nieuwe ïdeolo- giën opwerpen. Met. als voorbeelden de Bijbel, de Koran, Das Kapital, het recente „rode" boekje van Mao, of op een heel ander vlak Lady Chat- terly's Lover of 1984. De opsomming van zulke „zware" lectuur wil niet zeggen da't de schrij vers klakkeloos de eenvoudige „da mes" roman of het spionageverhaal als niet terzake doende wegschuiven. Deze beschouwen ze als snoepgoed: Lekker, maar je kunt er niet van le ven, en een teveel is zonder meer schadelijk. „Waarom leest de mens?" De VPRO-televisie zendt op zondag 31 maart van 20.30-21.30 uur een spe ciaal voor de Boekenweek 1968 ver vaardigde film uit, die vervaardigd werd in opdracht van de Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. De opnamen voor deze film zijn overal m ons land gemaakt: in de grote steden, maar ook in de dórpen en op het platteland. Op zoek naar een antwoord op de vraag: „Waarom lezen mensen? Wat lezen ze? Wat betekent het voor hen? Honderden mensen zijn geïnterviewd over hun leesgewoonten. Allerlei per sonen vertellen in eigen bewoordin gen hun lievelingsboek na. Er zijn opnamen gemaakt van de eerste klas in een dorpsschool, waar kinde ren worstelden met hun eerste woordjes. Deze maandenlange speur tocht leverde naast ontroerende mo menten ook veel vrolijke situaties op, waarin toch een duidelijk antwoord wordt gegeven op de vragen die aan de orde zijn gesteld. Het Boekenbal kreeg de laatste ja ren een steeds grotere omvang. In het feest ter opening van de Boekenweek dreigden schrijvers ver loren te gaan in de massa van dui zenden boekenvrienden. Dit jaar wordt hier radicaal mee gebroken. Geen Boekenbal meer, maar een Schrijversbal. Geen RAI- gebouw meer met vrije kaartver koop, maar het Stedelijk Museum in Amsterdam en alleen toegang op zeer exclusieve uitnodiging voor 750 personen. Uitnodigingen, die voorna melijk gericht zijn aan de schrijvers van Nedeiland en verdere belang rijke landgenoten. Op deze wijze hoopt de Commissie Collectieve Pro paganda voor het Nederlandse Boek aan het Schrijversbal weer het oor spronkelijke uitgangspunt te geven: een feest door de Boekenwereld aan geboden aan hen die het uitgeven en vei-kopen mogelijk maken. Vrijdag 29 maart kan men via een rechtstx-eekse N.T.S.-uitzending van 22.25 tot 23.15 uur op Nederland 2 in de huiskamer getuige zijn van een deel van deze exclusieve avond. De camera's zullen de kijkers meevoe ren door de zalen van het Stedelijk Museum, zodat zij veel schrijvers zullen ontmoeten, maar ook musici als The Stork Town Dixie Kids, Euson and Stax en Rita Dalvano. Bert Voeten voert de speciaal voor deze gelegenheid gevormde Boeken- kapel aan en Nico Knapper treedt met jonge artiesten uit zijn „Werk winkel" op. De dames zullen zich weer zo feestelijk mogelijk kleden en een des kundige jury zal de meest feestelijk geklede dame kiezen. Het programma, aan de voorbe reiding waarvan Nico Scheepmaker zijn medewerking verleende, wordt gepresenteerd door Ageeth Scherp huis en Ton van Duinhoven. De pro- duktie berust bij Jan Venema, de re gie bij Ger Roos. Gezamenlijke programma's van de radio-omroepverenigingen onder het motto „LITERATUURLIJK", een inventarisatie van de Nederlandse literatuur na 1960. 30 maart: 19.35-20.15 uur VARA - Artistieke Staalkaart. De ontwikke ling van essay en kritiek na 1960 door Paul de Wispelaëre. 31 maart: 10.00-10.30 uur IKOR - Het geladen schip. Het geestelijk lied en zijn dichters door Ad den Besten, Huub Oosterhuis en Frits Mehrtens 1 april: 22.00-22.30 uur NCRV - Lite- rama. De Nederlandse toneellitera tuur na 1960, m.m.v. Otto Dijk, Di- mitri Frenkel Frank en Hans van den Bergh. Ingeleid door Hazeu. 2 april: 22.00-22.30 uur KRO - Kunst. In kort bestek. Een radio-essay voor vier stemmen door J. Starink. Een programma over het Neder landse korte verhaal. 3 april: 20.45-21.00 uur NRU, De kunst van het vertalen door Char les B. Timmer. 4 april: 14.25-15.00 uur AVRO. De Nederlandse Roman na 1960. Een gesprek onder leiding van Johan van der Woude met Hella S. Haas- se, Piet Calls, Alfred Kossmann en Sjoerd Leiker. 5 april: 19.35-20.00 uur VPRO - Cri terium. De Poëzie door K. L. Poll en Alain Teister. 22.00-22.30 uur TROS - Kans op Kunst. Een gesprek van Jacques Besanoncon met Ernst van Altena. Direct na de laatste uitzending worden de teksten met overzichten van de literatuur na 1960 geplubi- ceerd in een naslagwerkje. De mogelijkheid bestaat dit boekje te bestellen bij VARA-Hilversum, giro 1991. Prijs f 1,-,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1