VVV hield „Holten* Belang jaarvergadering Zilveren voor \Y. Boedspeld Maneschijn Mr. Talsma sprak over middenstand Oudermiddag van landbouwschool KOM OVER DE BRUG Gemeente Holten in recreatieschap Salland ONZE AGENDA MEDISCHE DIENSTEN PREDIKBEURTEN Het lag op straat Aantal overnachtingen steeg met II procent V) WIP-WAP NIEUWS Uxtlotixig aandelen Waardenborclxgroep Ponvliengst kwam onder de trein HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 23 maart 1968 Jaargang 20 - no. 12 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 ram. (a contant) 3,—. Iedere mm. meer f 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaarf 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Vrijdag 22 maart 20-00 uur Leden vergadering afd-. Holten. Ned. Bond van Vèrvöerspersoneel (NBV) in café Kalfsterman Vrijdag 22 maart 20.00 uur Ouder avond van de Kolk-kleuterschool in het schoolgebouw Zaterdag 23 maart 's avonds 2 uur Filmavond in gebouw ..Rehoboth" (zie adv.) Zondag 24 maart 19.30 uur: Wip-Wap spelavond in gebouw Irene (zie be richt en adv.) Maandag 25 maart 19.30 uur Raads vergadering ten gemeentehuize Dinsdag 26 maart 's avonds 8 uur in gebouw „Bethanie" bijeenkomst Hervormde Vrouwengroep. Donderdag 28 maart 20.00 uur Ver gadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holterman Zaterdag 30 maart 19-30 uur Jaar feest CJV ,,De Vriendenschaar" in het gebouw Irene (zie adv.) (aan gevuld) Vrijdag 29 maart van 4 tot 22 uur Grote Show wasautomaten etc. „METALU HOLTEN NV" in feestzaal „Vosman" Zaterdag 30 maart van 10 tot 22 uur- Grote show wasautomaten etc. „METALU HOLTEN NV" in feestzaal Vosman" Donderdag 4 april 's avonds 7.45 uur Paaswijding Chr. Plattelandsvrou wen en meisjes Zaterdag 13 april Grote Koekver- koopactie t-b.v. ZVV Blauw Wit '66. Maandag 1 april 20.00 uur Leden vergadering Ver. „Het Groene Kruis' 'in hotel Holterman (zie adv. Dinsdag 2 april 19.00 uur ZC Twen- haarsveld voor Zwemtraining naar Deventer. Maandag 8 april 19.30 uur Be stuursvergadering van de NVV- bestuurdersbond in café aJnsen Dinsdag 16 april 19.00 uur ZC „Twenhaarsveld" voor zwemtrai ning naar Deventer. Medische Zaterdag 23 maart vanaf 12 uur tot maandagochtend 8 uur: J. F. Sijtse- ma, tel. 1870 (alleen voor spoedge vallen) Weekenddienst Dierenartsen Zaterdag 23 maart, zondag 24 maart J. Warrink, Noordenbergstraat 19. tel. 1803. HOLTEN Ned. I-Ierv. Kerk 8.30 en 10.15 uur past. medew. dhr. Schel- levis. Extra coll. Region-commis- sie boven het IJ Ger. Kerk 9.30 u ds. R A Eloog- kamp, 3 u ds. W G Bovendorp van Wijhe. In beide kerkdiensten is 't ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor Eigen kerk gebouw. RK Kerkdienst 8.45 u PI. Mis in het gebouw Irene DIJKERHOEK Bethanië 10 u ds. J H Israël. Extra collectie: Region, commissie boven het IJ. Verloren: rechter gummi laars, schooletui kleur bruin, rechter blau we plastic want, groen met blauw geruite wollen das, hond reu, kleur bruin met schimmels, Nimrod, paar zware handschoenen, rood-wit-zwar-te poes, paar lichte bruine dameshand schoenen, zwarte-rode das. Gevonden: zakmes, regenjas, hoofd doek, collie (aan komen lopen). Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 en 22 uur, DOCH NIET tussen 13 en 14 uur. De heer W. Schalk, Waardenborch- straat is te Assen geslaagd voor het diploma centrale verwarmingsinstal lateur. Mr. W. H. Euklaar, die als voorzitter van de VVV „Hol tens Belang" de op 13 maart .1697 gehouden jaarvergadering besloot met de wens dat 1967 voor Holten een goed seizoen mocht worden heeft de toen geuitte wens volledig in ver vulling zien gaan. Dit bleek maandagavond zonneklaar uit het uitvoerige verslag dat de secretaris de heer J. Wiggers uitbracht tijdens de in Dorps hotel „Holterman" gehouden jaarvergadering, die matig be zocht was. WEINIG NIEUWS OVER VERLE DEN EN TOEKOMST. Na een woord van welkom hield anr. Enklaar z'n openingstoespraak waarin zo zei hij niet veel nieuws over verleden en toekomst verteld kon worden. Het VVV werk voltrekt zich op de wijze zoals we dat gewend zijn, de zomergasten komen in steeds gro ter getale naar Holten en zij blijven zich verheugen in het vele .goede dat Holten als toeristengemeente hun heeft te bieden. De activiteiten van Holtens Be lang" ontwikkelden zich ook in 1967 langs het oude en vertrouwde stra mien wat niet wil zeggen dat slechts oude en platgetreden paden werden bewandeld. De financiën, welke de vereniging ter beschikking staan, zijn beperkt en verhinderen ons veel te doen,'wat wij wel zouden willen doen. Niette min kon, mede dank' zei het enthou siasme van de administrateur de heer Kers en zijn vrouw, aan de zo mergast de service worden geboden waarop hij recht heeft. STREEK V.V.V. De Streek VVV ,,De Overijsselse Heuvelrug" kon in het afgelopen jaar nog onvoldoende tot ontplooiing kojnen. Alle VVV's welke in onze ogen tot samenwerking en samengaan ge roepen zijn, waren in principe gaar- -nehiertoe bereid. \tt«.|—een organisa tie, zoals ons in de vorm van een streek VVV voor ogen staat, kunnen functioneren, dan is het noodzakelijk, dat aan deze streek VVV een goed apparaat ter beschikking staat. Het is gebleken, dat de samenwerkende VVV's het bedrag, dat daarvoor no dig is. niet uit eigen middelen kun nen opbrengen. In het kader van de x-eox-ganisatie van de provinciale VVV wordt ook aandacht geschonken op welke wijze de streek VVVs zullen kunnen func tioneren, zodat deze in de streek, waar hun ax-beidsterrein gelegen is, hun taak op een dynamische en ef fectieve wijze kunnen vervullen. Het spreekt vanzelf dat de hand die men elkaar in streekverband in casu Heu velrug-verband, heeft, gegeven, ste vig wordt vastgehouden. In Heuvel rug-verband maken wij daarom even een pas op de plaats. NAAR VERMOGEN BIJDRAGEN. Het VVV wezen in Nederland kan slechts zijn krachten ontplooien wan neer zij die daarbij belang hebben, naar vermogen hun bijdrage voor het werk afzonderen. Wij verkeren in Holten in vergelijking tot andere VVV's niet in een ongunstige situa tie. toch zijn de inkomsten niet vol doende om het VVV werk bevredi gend te kunnen volbrengen. Het blijft de taak der vereniging, om met inzet van alle krachten, met de financiële hulp ook van allen, die bij het VVV werk betrokken zijn, het toerisme naar Holten te bevorderen, bet is evenzeer de plicht van allen, d:e de toeristen ontvangen en bedie nen er voor te zorgen dat de VVV goede waar aan prijst. We moeten er op bedacht zijn, dat onze toeristische met de heer E. Vincent boeken en be scheiden controleerde deed de sug gestie om de contributies nog wat op te trekken doch het bestuur zag op grond van de begroting 1968 voorals nog hiervoor geen aanleiding. Wel verklaarde het bestuur bij monde van voorzitter mr. Enklaar de spon tane suggestie zeer te waar-deren. Alsleden van de kascontrolecom missie 1968 werden benoemd de heren E. Vincent en E, Oostendorp. De aftredende bestuursleden de he ren G. A. Heek en G. Wissink wer den bij acclamatie herkozen. Van de gelegenheid om tegencandidaten te stellen werd door de leden geen ge bruik gemaakt. Bij de „Rondvraag" werd o.a. ge sproken over het in het aanstaande naseizoen weer aan bejaarden uit een der grote steden gratis beschikbaar stellen van bungalows. Het vorige seizoen werd evenals in 1965 en 1966 bungalows beschikbaar gesteld divi de bedrijven ,,De Haspel" (eig. Je heer Oostendorp) en „De Borkeld" (eig. de heer Bos),-Beide exploitan ten zijn gaarne bereid om weer mee te werken doch zouden (nu Rotter dam al drie seizoenen heeft geprofi teerd van deze unieke gelegenheid!) nu eens bejaarden uit een andere grote stad die om financiële redenen niet met vakantie kunnen gaan een kans willen geven. Het bestuur dat in de loop der ja ren prettige ervaringen heeft opge daan met de Sociale Raad van de gemeente Rotterdam zal met de wen sen en opmerkingen ernstig rekening houden doch men moet van haar aannemen dat wanneer er ook dit naseizoen weer Rotterdammers naar Holten komen hiervoor dringende re denen waren. VOOR DE GAS- YERSTROOIING TEN. Bij het bespreken van deze mate rie werd een wqord van dank ge bracht aan de kqrkeraden der Her vormde Gemeente en Gex-ef. Kerk voor hun financiële en andere mede werking aan het recreatiewerk in de tent in de weide van de heer Vene klaas aan de Borkeldsweg. Twee teams onder leiding van de heer J. v.d. Spiegel hebben met assistentie van de Holtense interkerkelijke re- crëatiecommissie vier weken lang enorm hard gewerkt bij het geven van gezonde ontspanning aan kinde ren en jeugd. Naar schatting kwa men gedurende deze vier weken 2500 vakantiegasten op bezoek voor 't bij wonen van een gezellige avond, dag sluiting etc. Veel belangstelling be stond er ook voor de door de teams uitgezette puzzel en speurtochten, waarvoor kleine prijsjes beschik baar wérden gesteld. In het kader van het VVV-Vakan- lieprogramma 1968 zullen op 19 juni, 3, .17, 31 juli en 4 augustus in de muziekkoepel in „Kalfstermanswei- de" demonstraties worden gegeven door de Boerendansgroep „De La- rense Schotsers terwijl tussen 22 en 25 juli een folkloristische dansgroep uit Zweden zal optreden in de grote tent die t.g.v. de Bx-aderie zal wor den geplaatst in. „Kalfstermanswei- de". Verschillende plaatselijke vex-eni- gingen zullen voor medewerking aan het VVV-Vakantieprogramma wordt den gevraagd en met afgevaax-digden uit deze vex-ervigingen zal een en an der nader worden besproken op maandag 1 april - avonds om 8 uur in hotel Holterman". receptie zo goed mpgelijk is. Eén slechte ervaring in een horecabedrijf bederft voor alle. anderen meer dan reclame goed kan doen. Goede receptie bestaat niét alleen uit goede accommodatie en redelij ke prijzen, maar ook uit een vrien delijk gezicht en een hulpvaax'dige ge zindheid. Sedert de oorlog zijn de MEN SCHRIJFT ONS Zondagavond a.s. wordt er in „Irene" een W.W.-avond georgani seerd. Je kunt er dan de TOP-TIEN beluisteren, verzoekplaten draaien, tafeltennissen, dammen, kaarten, sjoe len, of zomaar wat zitten pi~aten on der het genot van een frisse drank. ALLE jongelui van 14 jaar en ouder zijn van hare welkom. Wij zullen het trouwens niet bij deze ene avond houden. Voorlopig zullen we eens in de veertien dagen „Irene" open heb ben voor elke jongere rooms-katho- liek of gereformeerd, hervormd of van alles niets. Deze avonden zullen beurtelings op zaterdag, en zondag avond zijn. Kritiek, ideeën of wen sen zijn welkom. De Wip-Wap groep Het college van B. en W. heeft de raad een voorstel voorgelegd tot het aangaan van een gemeenschappelij ke regeling met de gemeenten Batix- men, Deventer, Diepenveen, Heino, Hellendoorn, Olst, Raalte en Wijhe voor het Recreatiegebied Salland. Zij zullen met de gemeente Holten sa menwerken ter behartiging van de aanzien van de openluchtrecreatie binnen de grenzen van het gebied van die gemeenten en vormen daar toe een rechtspei-sooxxlijkheid bezit tend lichaam genaamd „Recreatie gemeenschap Salland dat gevestigd is te Diepenveen. De voornaamste doeleinden laten zich aldus omschrijven: Het opstellen van een ontwikkelingsplan voor dé recreatie, dat rekening houdt enex-- zijds met de te verwachten, nationa- De heer W. Manenschijn, Pastorie straat 12; herdacht zaterdag liet feit, dat hij 25 jaar lid "was van de Alge mene Bcdrijfsbond voor de Textiel- cn Kledingindustrie „De Eendracht", 's Middags werd hem in zijn woning door de voorzitter van de nog vry jonge Holtense afdeling, die momen teel 33 leden telt, de heer H. Koop man, de zilveren NW-speld op de rever gespeld en werd lxem met een toepasselijk woord een klein geschenk overhandigd. Mevr. Manenschijn ont ving bloemen. Dat geschiedde, nadat dc districtsbestuurder van de ABTK, de heer Priggc uit Almelo, bad ge schetst, dat vroeger de positie van dc textielarbeiders niet zo rooskleu rig- was, maar dat hun rechtspositie nu bijzonder veel gunstiger afsteekt, dan plm. veertig jaar geleden, toen de neer lVianenscixijn zijn loopbaan bij dc Kon. Jutespinnerü en -weverij Ter Horst Co. N. V. te Rïjsscn begon. Vroeger kwamen de zaken klaar op taïel en werd de stx-ijd soms zelfs op straat uitgevochten. Tegenwoordig denken de vakgenoten, dat het lid maatschap van een vakbond niet zo noodzakelijk meer is, De regering doet toch alles, zegt men dan. Dc situatie van vroeger kennen we niet meer, aldus de heer Prigge, maar de onderhandelingen met de werkgevers vormen nog wel een keihard spel en daarom is het werk van de vakbond vandaag aan de dag zeker zo belang rijk als in de tijd, dat de heer Ma- n 'nscl.:,n zijn arbeid begon. Het gaat nu echter niet meer alleen om de lonen, maarom de medezeggenschap in de bedrijven, om dë pósitie bij de fusie van bedrijven en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Behalve enkele bestuursleden van de afdeling was ook de NVV-bestuur- dersbond in de persoon van de heer L. v. d. Steen bij de uitreiking aan wezig. De heer Manenschijn ging op 15- jarige leeftijd al naar de fabriek in Rijssen. In het oorlogsjaar 1943, was de fabriek in Rijssen op een zekere dag door de S.S. omsingeld bij een De heer Manenschijn (in 't mid den) wordt hier gelukgewenst door de heer H. Koopmanvoor zitter der afdeling Holten van „De Eendracht" z.g. raz'ia. De heer Manenschijn wist rhet enkele collega's echter de om singeling te doorbreken. Hij heeft toen een aantal jaren als bosarbeider voor de heren Ter Horst gewérkt. Op 1 mei a.s. hoopt hij zijn 40-jarig dienst]ubileum te hei-denken. Hij is een groot liefhebber van de hengel sport. Ie, regionale en plaatselijke behoef ten terzake van de onderscheidene re- creatievormen dagrecreatie, week endrecreatie en .vakantie- of verblijfs- recreatie -en anderzijds met de na tuurlijke mogelijkheden van de ver scheidene onderdelen van het gebied. Voor zoveel nodig het aanpassen van het voornoemde plan aan gewijzigde inzichten en omstandigheden. Voorts, het, waar mogelijk in samenwerking met andei'en, bevorderen van de in standhouding en verbetering van het natuur- en landschapsschoon, het co- ordineren van de plannen der afzon derlijke deelnemende gemeenten, de bereikbaarheid van de recreatiege bieden, de instandhouding c.q. verbe tering en totstandkoming van de no dige gebouwen, tex-reinen en werken, ten dienste van de openluchtrecreatie samenjverking met naburige gemeen ten en andere instellingen inzake de in de aanhef genoemde doelstelling, het overleg, over eventuele maatre gelen op het gebied van de openbar? orde, rust, zedelijkheid en gezondheid, uitsluitend ten behoeve van genoemde doelstelling en overige, de openlucht recreatie in zijn gebied dienende ac tiviteiten en in het algemeen het be vorderen van al datgene wat zal kunnen bijdragen tot verbetering var de recreatiemogelijkheden. Ten slot te wil men nog het verzamelen gegevens en het inrichten van 'n do cumentair archief. De organisatie wordt opgedragen aan een algemeen bestuur bestaan de uit tweemaal zoveel leden als het aantal deelnemende gemeenten 'n dagelijks bestuur en een voorzitter. Of en in hoevei're naast een secre taris en 'n comptabele behoefte aan personeel zal bestaan, valt thans nog niet te overzien, zeggen B. en W in hun uitvoerige toelichting. De kosten over het eerste exploi tatiejaar zullen volgens globale ra ming f. 131.916,- bedragen of 16 cent per inwoner. De gemeente Hellen doorn zal in de kosten voor de helft bijdragen, omdat zij ook belangen heeft in andere richting. Het is thans moeilijk in enigermate zuivere kos tenraming te maken. De raad en B. en \V. wijzen ieder een vertegenwoordiger aan in het algemeen bestuur. I-let college stelt voor de heer W. ten Berge namens de raad aan te wijzen en als plaatsver vanger de heer J. Wiggers. Beiden zijn actief werkzaam op het gebied van het vreemdelingenverkeer. De plaatselijke commissie van de Waardenborchgroep onder voorzitter schap van de heer R. Petter, heeft jl. woensdag weer tien renteloze aan delen kunnen uitloten. Deze aande len zullen door enkele P.C. leden persoonlijk bij de houders worden thuis bezorgd. De uitgelote aandelen zijn als volgt genummerd: 7, 23, 40, 51, 63, 87, 175, 176, 194 en 199. eisen van het met vakantie gaande publiek ingrijpend veranderd. 'Wij moeten er op ingesteld zijn of blijven dat wij met de accommodatie van onze horecabedx-ijven gelijke tred houden met de eisen van deze tijd. Aan hotelkamers met privé bad en w.c. zullen wij ook in Holten niet meer kunnen ontkomen, willen wij de plaats als toeristencentrum blijven behouden. Holten is het waard, dat het blijft beschikken over een toeristenaccom modatie, welke van deze tijd is. Wij zullen als VVV moeten bouwen san een organisatie, die slagvaardig en actief Holten als toeristen plaats kan verkopen, die service kan geven aan de vex'wende mens van deze tijd. De toeristische dienstverlenende be drijven zullen er een open oog voor moeten hebben, dat zij kunnen blij ven voldoen aan de eisen en wensen van de toerist anno 1968, tegen en re delijke prijs, zo besloot mr. Enklaar zijn openingstoespraak waarin hij een woord van dank sprak tot het be- - stuurslid de heer A. Nekkers, die de Ned. Spoorwegen wist te animeren om een dagtocht naar Holten te maken gecombineerd met een wande ling over de Holterberg naar Nijver- dal, waar de trein weer wacht om de wandelaar weer naar huis te bren gen. MEER GASTEN. Blijkens een uitvoerig jaarverslag van de secretaris de heer J. Wiggers trok Holten in 1967 meer gasten dan in de zomer van 1966 en meer dan ooit tevoren. De administrateur de heer Kers kwam aan de hand van de nachtregisters tot een totaal van 38798 gasten d.i. ruim 5000 meer dan in 3966. Het aantal overnachtingen steeg met 30830 nachten d.i. 11 pet. meer dan het vorige seizoen (totaal aantal overnachtingen in 1967 bijna 268000)-. Het aantal inlichtingen door het katoor verstrekt steeg met 285 tot ruim 20.000. Het ledental steeg over 1967 met 9 en bedroeg op 31 december 1967 320. FINANCIëN. Uit de „Staat van baten en lasten" over 1967 bleek o.m. dat penning meester W. ten Berge de boeken kon afsluiten met een batig saldo van f, 376.01. Aan contributies kwam bin nen een bedrag van f. 9631,75 d.i. f. 1215,05 meer dan het voorgaande jaar. o Ter hoogte van de Populierendijk in het Holterbroek is woensdagmor gen om 7.09 uur een pony van mevr. J. W. Beumer-de Vries Neer dorp 84 door een trein uit de richting Deventer aangexreden en gedood. De trein had enige schade aan de koppe ling en kreeg twintig minuten vex-- traging, maar kon zijn reis wel voortzetten. Deze kleine hengst was al eerder losgebroken en dinsdag nog door de rijkspolitie opgevangen en weer in de weide gedaan. Hij heeft zijn losbandigheid met de dood moeten bekopen. Het cadaver is naar het gemeentelijk abattoir- ver- Y 'f'-.? Ook hij behoort tot onze Rijksgenoten! Deze Bosland Indiaan van Suriname op de bovenste foto is analfabeet. Een uitgebreid scholen bouwprogramma in dit letterlijk onderontwikkeld gebied wordt via de riktie gesteund. Hieronder: Om hun toekomst en om die van miljoenen andere „verre naasten" gaat het bij de aktie die het werk van de kerken overzee via 140 concrete projecten wil ondersteunen. Voor de jeugd-actie „Tientjes van Tieners" is in onze gemeente reeds ruim f 600 binnen gekomen. Dit hoofdzakelijk afkomstig van Her vormde catechisantten en leden van de Hervormde jeugdverenigingen, terwijl van vele van hen nog een bijdrage verwacht wordt. Van prac- tisch alle Gereformeerde catechisan ten en jeugdverenigingen (een en kele uitzondering daargelaten) moe ten de bijdragen voor deze actie nog binnen komen. Op de scholen is de actie juist goed op gang gekomen, zodat de goede resultaten daarvan binnenkort kunnen worden tege moet gezien. Ook van de padvin- vinders en de voetbalclubs zijn nog geen resultaten bekend. Deze f 600 is dus slechts een eerste begin. Met spanning ziet men het eindresultaat tegemoet, dat naar gehoopt wordt alle verwachtingen zal overtreffen. Voor de grote actie „KOM OVER DE BRUG" valt op vrijdag 22 maart de belissing. Het belooft een zeer ge slaagde actie te worden, want er is veel meer collectemateriaal aange vraagd dan voorradig was, zodat in allerijl nog grote partijen nieuw col lecte - materiaal gedrukt moest worden. Ook kwam reeds voortijdig een stroom van giften binnen op het gironummer 7600 van „Kom over de Brug (Amsterdam), nl. in totaal ruim f 250-000. Wanneer op vrijdag 22 maart de torenklok van Holten om kwart over zeven is uitgebeierd kunt u de op halers van uw offer verwachten. Hartelijk en dringend, terwille van de nood van zo vele medemensen, wordt alle verdienende gezinsledén van 20 jaar en ouder gevraagd de 1 pet. van hun zuiver jaarinkomen bij te dragen voor deze actie in het ge- zinsofferzakje, wanneer zij tenmin ste geen eigen offerzakje ontvangen hebben In een goed bezochte openbare ver gadering van de afdeling Holten van de VVD sprak Mr. H. P. Talsma uit Enschede hoofdbestuurslid van deze partij, over de problemen van de middenstandex-. Vooral sociale lasten en verzekeringen zijn, volgens spre ker, nauwelijks op te brengen door deze groep. Dit wordt mede veroor zaakt door de loonstijging, die boven dien werd het nationale inkomen van 1953 tot 1966 in cijfers driemaal zo groot. De sociale lasten daarentegen negen maal zo groot. De belastingen voor deze inkomensgroep zijn ge daald. maar dit is niet merkbaar door de waardevermindering van het geld. Het meewerken van de vrouw in het bedrijf, die daarvoor niet ge honoreerd wordt, en het feit, dat het bedrijf particulier is en geen N.V. maken de positie van de middenstan der vaak moeilijk. De VVD tracht de kleine onderne mer te helpen, maar stelt daarbij voorop, dat hij wel moet beseffen, dat hij als vrije ondernemer ook zelf zijn risico's moet di-agen. Sommige ondernemingen zxjllen nu eenmaal moeten verdwijnen. Samenwerking Mr. Talsma pleitte voor grotere sa- m en werking tussen de ondernemers bij voorbeeld op het gebied van de inkoop, service, reclame,- administra tie, enz. De middenstandex-s moeten actief hun eigen belangen behartigen, ook op po litiek gebied (winkelsluitingswet, be lastingen, enz.). Spreker gaf ook nog zijn visie op de v ex-schil lende politieke partijen, waarbij hij o.a. D'66 verfrissend, maar px-ogx-ammaloos noemde en de Boerenpartij verweet alleen maar te klagen zonder oplossingen te geven. De confessionele pax-t. zijn door hun linker- en rechtervleugels te gehan dicapt om iets voor de kleine onder nemer te doen. De socialisten geven er, volgens de heer Talsma, de voor keur aan, om iedereen in loondienst te krijgen. Tijdens de discussie werd nog aan dacht besteed aan de naar- men meent eenzijdige linkse voorlichting door TV en pers. De positie van de, al dan niet christelijk radicalen werd ook in de gedachtenwisseling betrok ken. Aan het slot betoogde Mr. Talsma, dat een ieder mee moet wérken en eigen initiatief moet ontplooien om de welvaart en het welzijn van ons volk te kunnen verwezenlijken. De voorzitter der afdeling, de heer C. IT. Rietdijk, die de spreker van de ze avond had ingeleid, bracht hem aan het slot dank voor zijn uitstekend betoog. Helpt allen mee deze belangrijke actie voor zending en werelddiaco-. naat tot een succes te maken. Komt èehi dver de brug! RAAD KOMT BIJEEN De gemeenteraad komt maandag, 25 maart a.s. des avonds 7.30 uur in openbare vergadering bijeen voor de behandeling van de volgende AGENDA 1 Notulen van de openbare verga deringen van 19 december 1967 en 9 febr. 1968. 2 a. Ingekomen stukken b Mededelingen. 3 Voorstel tot aankoop van grond van: dae heren G. J- Podt en H. J. Oplaat, alhier. b de heer F. J. Pasop, alhier, c de Stichting „Burgerweeshuis en Kinderhuis" te Deventer, als mede vaststeling pachtersvergoe ding. 4 Voorstel tot verkoop van grond aan: a de heer E. D. Vincent, Mr. G. Vixseboxsesti-aat 14, alhier, b de heer H. van Wijngaarden te Utrecht. c Mevr. M. M. J. Kromhout van der Meer - Speet te Almelo, d de heer J- Warrink, Noorden bergstraat 19, alhier. 5 Voorstel tot tiet deelnemen in 't aandelenkapitaal van de Deven ter IJssport Centrum NV 6 Voorstel tot wijziging van de vei'- ordening op het beheer van de bedrijven. 7 Voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de heer G. S. E. Vegter, als direkteur van het keurings-, waag- en slachthuis- bedrijf en hoofd van de vleeskeu ringsdienst 8 Voorstel tot het instellen van een adviescommissie ten behoeve van het komplan. 9 Voorstel tot het vaststellen van een nieuwe procedure verordening planschadevergoefling voor be stemmingsplannen. 10 Voorstel tot het verlenen van een garantie voor rente en aflossing ten behoeve van een te sluiten hypothecaire geldlening. 11 Voorstel tot het vaststellen van het voorschot, als bedoeld in art. 101 der lagér-onderwijswet 1920 ten behoeve van het Bestuur der Bijzondere School, alhier, voor 't jaar 1968. 12 Voorstel tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Salland en aanwijzen vertegenwoordiger en plv. vertegenwoordiger. 13 Voorstel tot' wijziging van de gemeentebegrotingen voor 1967 en 1968 (o.a- crediet bibliotheek o.l. school Dijkerhoek, plaatsen lichtpunten Rijssenseweg, verbe tering wegen, uitbreidingen GEB en Gasbedrijf, subsidie muziek school Rijssen e.o. over voorgaan de jaren). 14 Rondvraag. Maandagmiddag hield de La gere Landbouwschool te Mar- kelo haar jaarlijkse oudermid dag in het gebouw aan de Weh- mekamp. Nadat de ouders van de leerlingen het handvaardig- heidsonderwijs, uitgevoerd door een klas jongens, van nabij had den bekeken en op koffie ont- haald waren, opende de vice- voorzitter van het schoolbestuur de heer Wesseldijk de bijeen komst met een kort openings woord. Hierna gaf hij één der leraren, de heer Sevenster, het woord, die een zeer interessante inleiding hield over het ondex-werp „Ontwikkeling van de kastelenbouw en het beheer ervan in NedeiTand". Na de pauze hield de di recteur der school de heer Harkink, een praatje over het ondei-werp „De Mammoetwet". Deze gaf een duide lijke uiteenzetting over deze nieuwe onderwijswet, welke dit najaar inwer king zal treden Hij legde hierbij vooral de nadruk op de gevolgen van deze wet voor het lager landbouwon derwijs. Vervolgens was er gelegen heid om vragen te stellen, betreffen de dit ondei-werp en schoolaangele- genheden, waar 'n dankbaar gebruik van gemaakt werd. In z'n slotwoord bracht de voorzitter dank aan de he ren inleiders en aan de oudex's voor hun goede opkomst, waaruit bleek, zo stelde hij, dat de landbouwschool hen allen nauw aan het hart lag

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1