Ouderavond o.l. dorpsschool trok veel belangstellenden A.BIV.A. Holten huldigde vijf leden-jubilarissen Jeugdactie „Tientjes van kieners van start gegaan a Kom over de brug nadert zeer snel Bijeenkomst Jonge Kerk Bevolkingsonderzoek Oprichting op 21 januari 1928 Verantwoording Zwemmersgeld meebrengen Het lag op straat ONZE AG IN DA PREDIKBEURTEN MEDISCHE DIENSTEN Burgerlijke stand HOLTENS NIEUWSBLAD Jaargang 20 - no. 11 Zaterdag 16 maart 1968 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3Iedere mm. meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10 fper jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. S75587 De vorige week vrijdag kwamen circa 150 leerlingen van de Dorps school op 't toneel van Irene" voor een geheel bezette zaal om voor hun ouders op te treden. Na de meer zakelijke ouderavond van de vorige herfst had de oudercommissie thans een feestelijke bijeenkomst belegd. Er werden geen problemen bespro ken of verslagen voorgelezen. De kin deren mochten optreden. De héér H. W. Veneklaas gehuldigd. Op bescheiden wijze was er in ok tober 1967 afscheid genomen van de heer H. W. Veneklaas, waarbij zijn verdiensten als lid en voorzitter van de oudercommissie waren belicht en geprezen. Naderhand bleek dat de scheidende functionaris meer dan 20 jaar de ouders had vertegenwoor digd en de schoolkring had gediend. In alle stilte was besloten om hem op de feeselijke ouderavond opnieuw voor het voetlicht te halen. De. heer J. S. Molewijk haalde de heer en mevrouw Veneklaas voor de ze gelegenheid van huis. Bij de in gang der zaal begeleidde de heer 1-1. J. Arfman, vooi'zitter van de ouder commissie het echtpaar naar de voor hen gereserveerde plaatsen. terAvijl de aanwezigen een welkomstlied zon gen, gedicht door de heer Molewijk, waarnemend hoofd der school. De heer Arfman heette alle aanwezige ouders en de genodigden hartelijk welkom, doch in 't bijzonder het echtpaar Veneklaas-Stevens. Hij gaf gaf in 't kort een verklaring van een en. ander aan de verbaasde ex- voorzitter, waarna scholieren hem namens de ouders een lectuurbak en een tuinstoel aanboden. Mevrouw Ve neklaas kreeg een bloemstuk. Voorts bood het personeel nog een tuinpa rasol aan, waarbij het schoolhoofd, de heer B. H. Brouwer waarderende woorden sprak. Hierna kon het spel van de kinderen beginnen. Natuur lijk kon niet elke leerling meespelen, maar ongeveer de helft kreeg de kans om mee te doen. De lagere klassen treden op. Allereerst kwamen 'er een paar kinderen van klas la op het toneel en. vertolkten 1 Er was eens, 2 In Hol- ■land staat een huis, 3 De poppen kraam Jennie Stevens zong ee.n lied je bij het derde nummer. Klas lb leverde zijn aandeel in de vorm van liedjes, die uitgebeeld wer den. In het eerste liedje ,,Zeg Rood kapje waar ga je heen" traden Al berta Dollekamp en Henk Ebrecht als 'solist op. In het tweede liedje waren de solisten Bennie Krikkink en Mieke Stegeman, verkleed als boer en boerin. Daarna ging het met (Jatöotje naar de Rozenstraat, ach ter Jan Beltman, Gerdien Kleinbu- rink, Marijke Bos, Marian Brands en Bert Balies. Tot slot maakte dé klas een dansje. Door de tweede klas werd een klein stukje opgevoerd, n.l. De Tuinkabou ter. Tn de tuin stonden 8 bloemen die van een meisje water zouden krijgen. Zij viel echter in slaap en de tuinkabouter nam haar taak over. Deze tuinkabouter werd ge speeld door Ate Oostenbrug. Het meisje, Gerida Hols werd wakker en ontdekte dan dat alles al klaar was. De bloemen, die tijdens het be sproeien tot leven kwamen, zijn dan ook weer stil. De klassen 3, 4 en 5 spelen, Jan Rozendom opende het stukje van Idas 3a. Acht meisjes van die klas voerden een chinees dansje op. Het waren Anja Aaftink, J. Broek huis, Marietje Vincent, Willie Kap- pert, Liesbeth Oostenbrug, Gerdien Lammers, Gerda Brands en Leida Podt. Zij gingen gekleed als echte Chi nezen met wijde blouse, grote hoed met een lange vlucht van zwart pa pier en een lantaarntje in de hand. Ook de muziek, waarop zij dansten deed leuk chinees aan en met steeds wisselende gekleurde verlichting leek het net of zij zo uit China nqar Hol ten waren gekomen om hun kunsten op deze feestelijke avond te tonen. Uit klas 4 droeg Ida Stegeman het gedichtje „Het spreekuur van dokter Haas" voor. Daarop kondigde Wim Dissevelt Gé ten Kampc aan als: „Vader in de huishouding". Zonder daarbij één woord te zeggen en zon der hulpmiddelen beeldde hij leuk uit hoe vader de baby verzorgde en daar na pannekoeken bakte. „De klompjes" was een klein to neelstukje. Het speelde in een groot gezin. Iedere avond telde moede: de klompjes om te zien of all^lO kin deren er waren. Nu ontbrak er één paar klompen. Achtereenvolgens tel den ook vader, de buurvrouw, de te hulp geroepen meester en de veld wachter de klompen. En juist passe rende liedjeszanger en een dominee telden op hun manier de klompjes eveneens. Ze kwamen echter allen maar tot negen paar. Tenslotte gaf één der kinderen (Annie Meesterbe- rends) de oplossing door te vertel len dat „Onze Dieksken met ziene klumpkes an in 't berre lea". Leida van Hoevelaak was de moeder. Eric Cammeraat de vader, Teunie Grob- ben de buurvrouw, Henk Wegstapel de sommenmakende meester, Her man Aaftink een barse veldwachter en Henk Knapen, een vrolijke lied jeszanger. Johan Scholten speelde de rol van dominee. Zwaan kleef aan. Klas 3B en 5B voerde het toneel stukje Zwaan kleef aan op. Wolter Wïerbos was I-lans', de jóngste van de drie broers, die door Hoog in. 't Hoofd (Jan Nijland) en Weet het Be ter (Adrie Ulfman) geplaagd wordt. Van 'n oud vrouwtje (Jennie Ebrecht) ki'ijgt Hans een toverzwaan en trekt ermee naar de stad. Onderweg ont moet hij vele mensen, die aan de toverzwaan blijven vastzitten, zoals de wasvrouw en kind (Martha Ooi- .éT: H. W. VENEKLAAS bekkink en Anneloes Kramer) twee werklieden (Bert Groenewoudt, Leo Leeftink) de bakker (Rex v. Geere- stein), de schoorsteenveger (Jan Vos) Twee clouwns (Anneke Oostenbrug en Wim Bulsink), de burgemeester (Jan Aanstoot), en zijn .vrouw .(Alie Jansen) Als Hans in de stad komt, komt juist de koning (Gerrit Kooiman) met zijn huilende "dochter (Jannet Schimmel) uit het peleis en looft een' beloning uit aan diegenene die zijn dochter aan 't lachen maakt. Als de prinses de vreemde stoet ziet, schatert zc het uit en... Hans trouwt met de prinses. De hofdames (Anke Meerman en Erna Fransen) hoeven nu niet zoveel zakken meer te wassen. Mieke Vin cent kondigde het programma aan. 1-Iet Parijse modehuiis „Laatsta- disnor", verzorgd door klas 5A, bracht; een internationale show van topmannequins. Als eerste kondig de de speaker, jhr. Gerrit van Coe- verden, het model Monique (Willie Veenstra) aan; met de „lange" mo de. Een hip vogeltje was Clara (Wil- ma Schöppers). Het Schotse model Mac Donald (Albei't Lönink) show de voortreffelijk waarna een model uit het Olympisch land kwam, de Mexicaanse Josefien (Anneke Ger- bers). Susanne (Hanneke Vukkink) toonde weer een lang model. Twee plaatselijke modellen (Ineke Goor- man en Marinus Nijland) moesten geraden worden. Kluk-kluk verscheen ook nog even ten tonele .(Mariëtte Dijkgraaf), waarna Ed Close de weg werpkleding toonde (Gerrit Vincent) Zowaar verscheen er nog een bruids- paar (Toosje Oolbekkink en Theo Maats) dat door twee huilende babys (Marijke v.d. Weerthof en Herman Hofman) gevolgd werd. Daarna volgde het optreden van Mans uut Neerdorp (Dinant v. Beek) die het gedoe met die „Mannekijns" Onder voorzitterschap van ds. R. Oosterhol'f vergaderde maandag j.l. het plaatselijk comité van „Kom over de brug", des avonds in de con- sistoriekaer van de gereformeerde kerk". Alvorens de bijeenkomst werd geopend vertoonde dc heer J. Schup- pert een set kleurendia's over de ac tie. waarbij via een speciaal voor dit doel vervaardigde grammofoonplaat een toclichtting werd gegeven. In de vergadering werden de vol gende besluiten genomen. 1. Aan B. en W. van Holten zal wor den verzocht de torenklokken te laten luiden van 19-19.15 uur bij de inzet van de actie op vrijdag 22 maart a.s. Voorts zal dit college worden ver zocht toestemming te willen verlenen om 'tijdens de lesuren voor cul tuurgeschiedenis van het Christen dom op de Scholengemeenschap al hier dat de betreffende docenten na een toelichting aangaande de actie „Kom over de brug" de zogenaamde Hitkrant kunnen uitdelen aan de leer lingen en dat deze in de gelegenheid zullen worden gesteld om te zijner tijd eventueel een bijdrage te schen ken. 2. Uiterlijk zaterdag moet alle ma teriaal bij de 154 medewerkers zijn bezorgd. 3. Wanneer een der medewerkers het benodigde materiaal maandag heeft afgegeven aan de gezinnen en inwonende personen van zijn wijk en daarna wegens ziekte of anderszins zou zijn verhinderd om op vrijdag 22 maart opnieuw rond te gaan, dan kan de plaatsvervanger eventueel -'n, door de voorzitter en de secretaris ondertekend identiteitsbewijs ontvan gen van de heer W. Drent. 4. Er worden 3 telcommissies inge steld. die vanaf 8 uur op vrijdag avond 22 maart aanwezig zijn te Be- thanië, 't Trefpunt en in het boven zaaltje van de Raiffeisenbank te Hol ten.. 5. Aan de medewerkers zal worden »o kom over de brug giro 7600 verzocht er op aan te dringen bij de gezinnen, dat men het te schenken bedrag even aan de buitenkant van de enveloppe wil vermelden, tenein de de telcommissie in staat te stel len voor 10 uur 's avonds de einduit slag voor I-Ioltèn te kunnen, weten, zonder alle enveloppen te openen. 1-Iet comité meent dat dit weinig be zwaren zal ontmoeten bij de gevers,, daar die zelf de enveloppe door een gleuf van „de geldzak" kunnen laten glijden. Door medewerking van de Raiffeisenbank kan met telmachines vlug worden getotaliseerd, waardoor de televisie dezelfde avond al veel zal kunnen publiceren. 6. Op maandag e.k. zal door de me dewerkers worden gevraagd de offer- zak te willen lateh bezorgen vóór 22 maart indien men op die dag afwezig mocht zijn. De voorzitter sprak nog woorden van dank jegens de heren Brouwer en Drent, die veel werk hebben ver zet om de wijkverdeling, die de heer G. II. Wittenberg reeds had opgezet, te voltooien en diens plannen uit te voeren. maar flauwekul vond. Hij zong het „I^armselied" en oogstte daarbij een langdurig applaus. Om négen uur werd er gepauzeerd. Aan het begin van de avond had de voorzitter reeds meegedeeld dat de leerlingen en het personeel op.koffie zouden trakteren als een kleine tegen prestatie jegens de ouders voor alle medewerking, die steeds wordt onder vonden bij de papierinzamelingen, zodat de ouderkas deze kosten niet behoefde te dragen. De leerlingen kregen frisdrank. Er werd een verlo ting gehouden, daar sommige ouders dit erg op prijs bleken te stellen. Deze bracht f. 365,- op. De klassen 6 A en 6 B. Het optreden van 6a werd aange kondigd door Wim Hartkamp en Wim Spak man. Allereerst werden enke le t.v. reclames uitgebeeld. Daarna speelden enkele meisjes twee leuke drie-stemmige' stukjes op blokfluit. Het waren de meisjes Diana Mol, Ali ke Broersma, Tea Hommes, An neke Calkhoven, Inge v.d. Harst, Ria Hospers en Alie Schippers, die het verdiende applaus in ontvangst na men. Hierna volgde een generale repe titie van een bekend toneelgezelschap. Het stuk moest telkens onderbro ken worden door de regisseur. Eerst was het te traag gespeeld, dan te snel, dan te vrolijk enz. Uiteinde lijk werd het repeteren door de wan hopige regisseur gestaakt. De rolverdeling was alsvolgt: Ri- nus Nieuwenhuis (regisseur), Paul Post (Tandarts), Ans Aaftink (moe der), Martin Hols (vader), Bert Kamperman (zoon). Tot slot liet mi- crofonist Chris Enklaar horen en zien waarom de dorpsschool zo'n bloeien de school is. Allerlei schoolactivitei ten werden summier ten tonele ge voerd: (betere) schoolmelk, oud-pa pieracties, sportdag, schoolzwemmen enz.. Tenslotte natuurlijk de gezelli ge schoolreisjes, waarbij 6a (met feestneus) en de ouders, zonder (feestneus) uit volle borst het vrij bekende lied zongen: Mien waar is m'n feestneus! Bertha Aanstoot van 6b kondigde het optreden aan van een paar klas jes uit het jaar 2001, onder leiding van meester Bergschild (Bertus van den Bos) en juffrouw Ilunnepe (Han- nie Lammers). De jongens kwamen zeer modern gekleed op, terwijl de meisjes zich hadden gehuld in ï-Iol- tense klederdracht met knipmutsen op. Jan van den Bérg, Willie Vene klaas. Arent Jan Steenhuis, Anton van Beek en Tonnie Haan spraken naar aanleiding van vertoonde dia's, waarbij Arent Jan opvoelvolje wijze „Wintervrede" zong. Van de meisjes spraken Ria Krikkink, Gerda Jansen,. Willie Paalman, Joke Nijland en Mi- nie Pasop, terwijl Willie Kevelam „Dierenleed" zong voor de microfoon vol overgave. Weldra deed de zaal mee, gedirigeerd door Willie. Hierna kondigde de voorzitter aan, dat het programma was afgewerkt. De heer Veneklaas vroeg het woord en dankte voor hetgeen hem en z:jn echtgenote was ten deel gevallen de ze avond. Het was onvergetelijk geweest. Voorzitter Arfman bedank te het onderwijzend personeel en de kinderen voor alle moeite die gedaan was om zulk een programma te pre senteren. Hij sprak voorden van dank jegens de familie Wolters, die behulp zaam was geweest en de heer Joh. van Bruggen, die licht en geluid ver zorgde. Daarna verklaarde hij de bij eenkomst als gesloten. Officiële publikatie Burgemeester eh wethouders van Holten herinneren de gehele be volking der gemeente er aan, dat gedurende de periode van maandag 18 tot en met maandag 25 maart e.k. in het Wijkgeboiyv van het Groene Kruis aan He Gaardenstraat, alhier, een bevolkingsonderzoek op longtuberculose wordt gehouden. Zij mogen evenals in hun pu blikatie van de vcijhge week nog maals wijzen op hét grote belang en de noodzaak van een dergelijk on derzoek. Zij hopen dan ook, dat alle ingeze tenen van het grote belang van dit onderzoek zijn doordrongen. Wil dit onderzoek tot zijn recht komen, dari is het noodzakelijk, dat alle ingeze tenen van 15 jaar en ouder hieraan meedoen. Zij geven dan ook dringend in over weging op het in de oproep vermel de tijdstip te verschijnen in het Wijk- gebouw, zodat het onderzoek ook dit jaar weer aan zijn doel beantwoordt. Zij hopen op aller medewerking. Holten, 15 maart, '08 Burgemeester en wethouders van Holten, W H Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris (V.l.n.r.): de heren J. Mossink, W. Beijers, voorzitter Goorman, die de secretaris de NVV-speld opsteekt, G. J. Nekkers, J. Aan- stood en H. Oolbekkink (55 jaar lid). Daaronder zittend de da mes Mossink, Beijers, Nekkers Aanstood en Oolbekkink. De afdeling Holten van de Algemene Bond van Ambtenaren (ABVA) had in haar feestelijke jaarvergadering, die woensdag avond in Dorpshotel Holterman gehouden werd, vijf jubilarissen in haar midden. De heer H. Oolbekkink, oud-hesteller I der PTT •ontving de bronzen legpenning van het NVV. Hij werd in 1913 lid van de CBPTT en herdacht derhalve zijn 55-jarige lidmaatschap. De heren J. Mossink, besteller I der PTT; J. Aanstoot, oud-opzich- ter-keurmeestèr van het slachthuis te Holten, G. J. Nekkers, ge pensioneerd voorman-arbeider en W. Beijers, oud-hoofdcommies ter secretarie van Holten, ontvingen de gouden NV V-speld, omdat zij. veertig jaar lid waren van hun vakorganisatie. Voorzitter H. W. Goorman had voor-ieder een hartelijk woord van gelukwens en schetste hun verdiensten voor de bond, waarbij hij de vijf dames van de jubilarissen een suikerstrooier en een fraai handboeket aanbood. Hij richtte zich daarbij nog in het bijzonder tot de secreta-^ ris van de afdeling, de heer Beijers, die destijds de stoot heeft gegeven tot de oprichting van de Plaatselijke Vereniging van Amb tenaren en. Werklieden, waar de afdeling uit voortgekomen is en -die veertig jabj. op. de. bres gestaan Jieeft „voorde belangen der ambtenaren, zoals de heer Goorman o.m. verklaarde. Als waar dering voor zijn veelzijdige activiteiten bood hij hem namens de afdeling een gouden polshorloge aan. In zijn antwoord mede de vier andere jubilarissen vertel de de heer Beijei'S, dat in het jaar 1928 de ambtenarensalarissen de sluitpost zouden worden van de ge meentebegroting. Men besloot toen daartegen in het. geweer te komen. Op 21 januari van dat jaar werd de plaatselijke vereniging opgericht, waarbij alle ambtenaren en werklie den zich aansloten en waarvan de genoemde oud-gemeente-ambtenaren de mede-oprichters waren. Op 15 december 1932 ging de ver eniging op in het Nationaal Verbond van Gemeente-Ambtenaren, dat fu seerde met een aantal andere bon den, waaruit per 1 januari 1947 de ABVA ontstond. Deze bond heeft - in goede samenwerking met het ge meentebestuurveel bereikt voor De jeugd actie „Tientjes van Tie ners" is in de afgelopen week in on ze gemeente nil gegroeid tot een massale jeugd-actie. Alle Hervormde en Gereformeer de catechisanten, alle Hervormde en Gereformeerde jeugdverenigingen, de beide voetbalclubs in onze ge meente, de padvinders,- de leerlingen van de Scholengmeenschap en van de Landbouwhuishoudschool vor men één machtig geheel van jonge mensen, die als stoottroepen en vaandeldragers voorop willen gaan in deze actie en als eerste „over de brug" komen ten bate van de mil joenen jongeren, die een veel min der zonnige jeugd hebben dan zij. De éérste tientjes van de I-Iolten- se jeugd zijn reeds binnen. Eigenlijk is dat geen wonder, want „WIE NAAR DE ZWARTE EN BRUINE TIENER ZIET, VERGEET ZIJN TIENTJE ALS TIENER NIET!" Wat de grote actie ,,KOIYI OVER DE BRUG" betreft staan thans méér dan 160 medewerkers in onze ge meente klaar voor de start. Op maandagavond 18 maart, na dat van de televisie Ned. 1 om 19-20 uur het startsein voor de actie gege ven is zullen zij een enveloppe met folder, offerzakje en toezeggings kaar t bij elke gezin afgeven. Lees die folder gofid en kijk vooral ook diezelfde avond naar de televisie- uitzending op Ned. om 20.50 uur. Op vrijdag 22 maart zal de to renklok van Holten van 19 uur tot 19.15 uur de ophaal-actie inluiden. Dan kunt u de ophalers van uw offer verwachten; bij de meesten zullen zij echter pas komen wanneer ook voor de televisie Ned. 1 om 19.50 uur het attentie-sein „Ze ko men" gegeven is. Brengt allen een offer voor deze goede zaak.'Werkt er allen aan me de, dat de ophalers snel hun werk kunnen afdoen, want om half tien moet de opbrengst ingeleverd zijn, omdat u diezelfde avond voor de te levisie op Ned. 1 van 22.45 uur tot 24 uur kunt zien wat de actie „Kom over de brug" over het gehele land heeft opgebracht. Inmiddels stro men de giften voor de actie „Kom over de brug" al binnen op giro 7600. Enkele gevers schrijven wel eens iets op liet girostrookje. D. v. V. uit Den Haag maakt f 300.- over en schrijft: „Ik kan niet wachten tot 18 maart; H. D. G. uit Den Haag stuurt f 25.- en schrijft: „Totale be drag f 250 in maandelijkse termijn ad. f 25, le termijn hierbij. J. A. v. d. K. uit Den Haag maakt f 5 over en zet op het girostrook: „Lid Ge reformeerde Gemeente, die helaas niet aan deze actie meedoet". H. v. d. B. te Hilversum stuurt f 75 en schrijft: „Dit bij voorbaat. De rest komt via de enveloppe". M. J. v. S. maakt f 500 over en schrijft: „Op naar de 21 miljoen". Hef, is in heel Nederland bekend, dat Holten de éérste gemeente in Nederland was, „waar het plaatse lijk actiecomité „Kom over de brug" op poten stond- Het is aan u allen samen om er voor te zorgen, dat ook wat de op brengst voor extra-actie voor zen ding en werelddiaconaat betreft Holten in de éérste gelederen staat. Zoals u weet wordt voor deze actie 1 proeent van uw zuiver jaar-inko men gevraagd. Beknibbel niet een paar tientjes op de arme mensen, waarvoor uw hulp gevraagd wordt, maar geef de volle één procent. U kunt immers ook in termijnen be talen. de rechtspositieregeling van de amb tenaren. Ook in andere overheids diensten werd veel bereikt. Zij telt momenteel meer dan honderdduizend leden. De heer Beijers verklaarde zeer getroffen te zijn door dit hulde betoon en het mooie cadeau. Voordat het tot de huldiging van de vijf leden en hun dames kwam, werd eerst nog een korte agenda afge werkt. In zijn openingswoord ver klaarde de heer Goorman, dat men voor wat de afdeling betreft over het afgelopen jaar niet ontevreden mag zijn. Voor verschillende leden kon een verbetering van hun salarisposi tie worden bereikt. Op zijn voorstel besloot de vergadering het bestuurs lid, de heer G. H. Wittenberg, die weer een operatie heeft ondergaan, in het ziekenhuis een attentie te stu- ren. De secretaris, de heer Beijers, bracht een uitvoerig jaarverslag uit, waarin hij het werk van de bond en van de afdeling releveerde. De afde ling telde op 31 december jl. 66 leden. Financieel staat de afdeling er goed voor. Uit het financieel verslag van de penningmeester, de heer P. Viet, bleek, dat de inkomsten, inclu sief batige saldi van voorgaande ja ren, f 2.248,96 en de uitgaven f 1.515,25 bedroegen. Er was een ba tig saldo van f 733,71, dat door de kascommissie was akkoord ver klaard. Leden dezér commissie zul len zijn de heren W. C. v.d. Weerthof en T. Oosterdijk. Bij de bestuursverkiezing werd de heer G. W. Bekkernens (Staatsbosbe heer) bij enkele kandidaatstelling herkozen. In de plaats van de heer J. Brands, die zich wegens zijn benoe- ming te Enschede niet herkiesbaar kon stellen, werd als vertegenwoordi ger van het secretariepersoneel geko zen de heer M. Aanstoot, kassier der gemeente. Na een korte rondvraag volgde het feestelijk gedeelte, dat met een ge zellige koffiemaaltijd besloten werd. O Men verzoekt ons te melden: De leden van Zwemclub Twen- haarsveld die de wintertraining vol gen in Deventier, wordt verzocht om dinsdag a.s. f 2.50 mee te brengen voor de laatste drie zwemavonden. Dank zij de medewerking van vele ouders, die voor het vervoer hun auto ter beschikking stelden, heb ben de leden de laatste twee keer zonder extra betaling kunnen zwem men. Aangezien de ruimte in het over dekte bad volledig benut wordt, kun nen er geen nieuwe gegadigden voor deze avonden worden opgege ven. Op 20 irt a.s. om 7.45 uur, avonds komt de Jonge Kerk gxx-ep weer bijeen, ten huize van de fam. Slotman, Oranjestraat 73. Onderwerp van bespreking is „De vergadering van de wereldraad van kerken" welke in juli van dit jaar in de Zweedse plaats Uppsala gehou den zal worden. Verloren: 1 zwarte gymnastiek- broek gemerkt E. R.; 1 rood lerèn damesportemonnee met inh- plus scholierenkaart O AD; 1 groene he renportemonnee met inh.; 1 heren horloge met zwart nylon bandje; 1 aktetas inh. belastingformulieren; 1 bruine knipperportemonnee met inh.; 1 bruine reepinster (teef) aan kopen lopen; 1 rechter blauw-witte wollen want. Gevonden: 1 paar dameshandschoe- nen; 1 kentekenplaat; 1 regenbroek; 1 etui inh. een pakje tabak; 1 rode vuisthandschoen 1 kinderportemon nee; 1 paar kinderhandschoenen; 1 soort Belgische herder (aankomen lopen). Inlichtingen dagelijks aan het groepsbureau der rijkspolitie te Hol ten tussen 8 en 22 uur, doch niet tus sen 13 en 14 uur. Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart Ba zaar Ger. Jeugdcentrale in gebouw Rehoboth Zaterdagavond 16 maart: Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" naar zangavond Ring Twenthe v. d- Bond van Chr. Zang- en Oratoriumver- enigingen te 'Vriezenveen. Vertrek bus 7 uur vanaf gebouw „Reho both". Zondag 17 maart 19.30 u Dansen in zaal Boode te Bath men (zie adv.) Maandag 18 maart 20.00 uur Jaar vergadering VVV „Holtens Be lang" in hotel Holterman Maandag 18 maart 20.00 uur: Open bare vergadering van de VVD in hotel Holterman. Spreker mr. H. P- Talsma (zie adv. Maandag 18 maart: Herkeuring van maten en gewichten in gebouwtje voorm. kleuterschool. Maandag 18 - vrijdag 22 maart: Grote interkerkelijke actie voor Zending en Werelddiaconaat „Kom over de Brug" Maandag 18 maart 19.30 uur: Quiz- en ruilavond Holtense Postzegel club „HPC" in café „De Waag" (gewijzigde datum) Maandag 18 maart 20 00 uur Leden vergadering ,afd. OLM in café Kalfsterman Makndag 18 t.m. zaterdag 23 maart Cql.Jecte i.en ba'e van Algemeen Sociaal Fonds „Draagt Elkanders Lasten" ('zie bei', en adv.) Dinsdag 19 maart 19.00 uur ZC „Twenhaarsveld" voor zwemtrai- ning naar Deventer. Woensdag 20 maart a.s. om 7.45 uur Bijeenkomst Jonge Kerk, ten hui ze van de fam. Slotman, Oranje straat 73- Donderdag 12 maart 20.00 uur Jaar vergadering varkensfokv.er. „Hol ten e-o." in café Kalfsterman Donderdag 21 maart 19.45 uur Herv. Vrouwengroep in het gebouw Ire ne Vrijdag 22 maart 20.00 uur Leden vergadering afd. Holten Ned. Bond van Vervoerspersoneel (NBV) in café Kalfsterman Vrijdag 22 maart 20.00 uur Ouder avond van de Kolk-kleuterschool in het schoolgebouw Zaterdag 23 maart 's avonds 8 uur Filmavond in gebouw „Rehoboth" (zie adv.) Maandag 25 maart 19.30 uur Raads vergadering ten gemeentehuize Zaterdag 30 maart 19.30 uur Jaar feest CJV „De Vriendenschaar" in het gebouw Irene Dinsdag 2 april 19.00 uur ZC Twen haarsveld voor Zwem training naar Deventer HOLTEN Ned- Herv. Kerk 8.30. en 10-15 u ds. J H Iraël, extra col lecte voor het kerkkoor, 10 u Jon- gerendienst in het gebouw Irene Ger. Kerk 9.30 en 3 u ds. S G Bloem van Goor. In beide dien sten is 't ené offer voor de kerk van Goor (aflossing schulde nieu we kerk). Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkgebouw RK Kerkdienst' 8.45 u H Mis in 't geboyw Irene DIJKERHOEK Bethanië 10 u ds C C Addink, gezinsdienst. Extra col lecte voor het kerkkoor Zaterdag 16 maart vanaf 12 uur tot maandag ochtend 8 uur, C H Riet dijk, tel. 1280 (alleen voor spoedge vallen) Zaterdag 16 en zondag 17 maart: Th. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 1515- Geboren: Gerardus Antonius zv G. B. Kemper en G. A. Bessembinder, Espelo 14; Niclas Egbert, zv J. Koe- lemaij en G. O, Abspoel, Oranjestraat 52; Gerritje, dv B. 3. Eertink en F. J. Struik, Borkeld 87; Richard Jan, zv E. Aaltink en H. W. Kevelman, La- renseweg 37; Johanna Janna dv H. Dikkers en J. A. G.. Slomp, Dorps straat 20; Hendrika dv J. A. Elber- sen en G. G Hammers, Lichtenberg 11; Janna Hermanna, dv J, W. Ren- sen en A. Paalman, Raalterweg 1. Ondertrouwd: H. M. B. Rozemuller, 25 jr., Rijssen en B. A. J. Knijff, 21 jr., Holterberg 16. BEVOLKING Ingekomen; B. A. J. Knijff van Utrecht naar Holterberg 16; A. H. «Wansink, van Almelo naar Dorps straat 30; M van der Laan van Gors- sel naar Schoutenstraat 46. Vertrokken: A. W. Langenberg en gez van Bessinkpasstraat 9 naar Eist; G. Kolkman van Gaardenstraat 13 naar Zutphen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1