Gereformeerde haar 125-jarig kerk herdacht jubileum Extra actie voor zending en werelddiaconaat 18-22/3 Holten genoot intens van „Als je maar geld hebt Bevolkingsonderzoek op longtubercnlose Jaarfeest G.J.O.-clubs in Rehoboth OHik AGENDA MEDISCHE DIENSTEN Predikbeurten Geref. jeugdver, houdt bazaar „KOM OVER DE BRUG Actie Tientjes van Tieners Bej aar densocië teil Officiële publikatie Jan Müllex won Zuidwolde m Gezinsdienst in Herv kerk BURGERLIJKE STAND Lachspieren goed gebruikt Gezellig bal met „Sunbeams'' HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 9 maart 196# Jaargang 20 - No. 10 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 0548? 128* Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) j 3,Iedere mm. meer 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. §75557 ïn het gebouw „Rehoboth" werd dinsdagavond onder grote be langstelling het 125-jarig bestaan van de Gereformeerd Kerk te Holten herdacht. Ds. R. A. Hoogkamp liet bij de aanvang zingen het eerste vers van Psalm 118, las hierna Psalm 121 en ging hierna voor in gebed. In zijn openingswoord herinnerde ds. Hoogkamp aan de herdenking rond het 120-jarig bestaan. Wat vorm en opzet van de herdenking van het 125-jarig bestaan betreft, is er veel ver schil met 5 jaar geleden doch de dankbaarheid is even groot als toen. God was met onze kerk en heeft ons rijk gezegend en bij deze herdenking op bescheiden schaal en in eigen kring past in de aller eerste plaats dankbaarheid jegens de Koning der Kerk die alles zo wel heeft gemaakt. (de De scriba der kerk de heer A. J. Nijkamp deed in' verband met dit jubileum een duik in de veelal ver geelde geschriften en documenten en constateerde dat de eerste domine die de z.g. ..afgescheiden kerk" van Holten diende niet is geweest ds. J. ■T. Schuurman (aug. 1846 - februari 1859) maar ds. H. J. Budding. Hij schreef op 29 april 1844 ..Door mij is eene deur geopend om het Evange lie vrij en ongehinderd te prediken en dat wel door een éënparige be roeping, voor zoveel ik kan inzien in Gods vreeze, bij de afscheiden ge meente te Holten in Overijssel. L.L. zondag heb ik er driemaal en voor veertien dagen ook in de week twee maal dienst gedaan" (Uit „Leven en arbeid H. J. Budding" door Dr. J. H. Gunning JHzn predikant te Utrecht) Ds. Huibert Jacobus Budding geb. 19 januari 1810 was een zoon van Willem Budding, bierbrouwer en vermogend koopman te Rhenen. De jonge dominee Budding, die steeds preekte in kuitbróek en met steek, correspondeerde geregeld met ds. Hendrik de Cock werd een tijd opge- 1 slolgn in de gevangenis te Nijmegen" wegens het houden van onwettige vergaderingen". Hij vertrok latei- naar Amerika doch kwam na enkele jaren weer terug naar ons land en werd de grondlegger en stichter der Vrij Evengelische Gemeenten. Vah 3 oktober 1869 - 13 januari 1873 was ds. J. B. van Mechelen pre dikant in Holten. Iiij werd geboren in Arendsdonk (België) en komt in Brabant waar hij werd opgeleid tot schaapherder in aanraking met de Vrijdag 8 maart 20,00 uur Gezellige bridge-avond in 'hotel „Hoog Hol ten" (zie adv.) Zaterdag 9 maart 20.00 uur: Ont spanningsavond PJGO - afdelin gen in zaal Bonte Paard Zaterdagavond 9'maart Dansen in café „De Poppe" (zie adv.) Maandag 11 maart des avonds 7-30 uur in café „De Waag'5 (Jan Ha, verslag) Openbare Vergadering, Boeren Partij (zie adv.) Maandag "11 t.m. 16 maart: Vakantie kruideniersbedrijf H. Koopman (De Spar) (zie adv.) Maandag 11 maart 20.00 uur Jaar vergadering fokver. „Holten e.o." in café Kalf sterman Dinsdag 12 maart 14.30 uur Bejaar densociëteit in het gebouw Irene Dinsdag 12 maart 20.00 uur (pre cies) Bijeenkomst Hevv. Vrouwen groep Dijkerhoek in Bethanië. Spreker de heer Nijkamp van de Rekkense Inrichtingen 12 maart 15.30 uur opening van win kel G. J. Maats, Dorpsstraat 36, (zie adv.). Woensdag 13 tm. zaterdag 16 maart Bazaar Ger. Jeugdcentrale in ge bouw Rehoboth Maandag 18 maart 20.00 uur Jaar vergadering VVV „I-Ioltens Be lang" in hotel Holterman Maandag 18 maart 20-00 uur: Open bare vergadering van de VVV n hotel Holterman. Spreker mr. H. P. Talsma Maandag 18 maart: Herkeuring van maten en gewichten in gebouwtje voorm. kleuterschool (zie off- pu- blikatie). Maandag 18 - vrijdag 22 maart: Grote interkerkelijke actie voor Zending en Werelddiaconaat „Kom over de Brug" Maandag 18 maart 19.30 uur: Quiz en ruiiavond I-Ioltense Postzegel club ,,1-IPC" in café „DWe Waag," (gewijzigde datum) Zaterdag 9 maart vanaf 12 uur tot maandagochtend 8 uur: J F Sijtse- ma, tel. 1870 (alleen voor spoedge vallen) Weekenddiensten dierenartsen Zaterdag 9* maart, zondag 10 maart, j Warrink, Noordenbergstraat 19, tel- 1803. HOLTEN 10 maart Ned- Herv, Kerk 10 u ds. C C Addink, gezinsdienst, 19 u ds j I-I Israël, zangdienst Extra coll. in beide diensten: In wendige zending. Ger. Kerk 9-30 en 8 u ds. R A Hoogkamp RK Kerkdienst 8.45 u H Mis in 't geb. Irene DI JKERHOEK Bethanië .10 u ds. J I-I Israël, extra coll. Iwendige zen ding- Biddag voor gewas en arbeid HOLTEN Ned. Herv. Kérk '10 en 19-30 u ds. Pv A Hoogkamp (Inter kerkelijke dienst) Ten onrechte, staat in Herv. Hol ten vermeld, dat er woensdag slechts één dienst is.. 9.30 en 3 uur: ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang .col lecte voor „eigen kerkbouw". protestantse boer Bart Michaël grootvader van prof. Michaël va V-U- te Amsterdam) De schaapher der in opleiding komt tot bekering en ontvlucht het ouderlijk huis als hij er achter komt dat men hem in een klooster wil opsluiten. Na zijn oplei ding bij prof. Helenius de Cock te Kampen doet hij met goed gevolg zijn kandidaatsexamen en wordt hij be roepen door de kerk van Holten welk beroep hij aanneemt ondanks de be zwaren van zijn meisje Lamberdina Stegeman. Ds. van Mechelen trad te Oirschot voor de rechter in het hu welijk bij welke gelegenheid de deur- waarder hem toevoegde „je vader zou je naakt aan 'n boom willen han gen en, net zo lang met takken wil afranselen tot de ketterij er uit was". Ds. van Mechelen nam in het na jaar van 1872 een beroep aan naar Vrijhoeve-Capelle waarheen hij als jongeling van 18 jaar was gevlucht. Na. het vertrek van dominee van Mechelen waren tot aan de komst van ds. R. A. Hoogkamp (mei 1946) aan de gereformeerde kerk te Holten als dienaar des Woords verbonden: ds. J. H. Brilman (1873-1876) die, zo stond in de beroepingsbrief benevens het tractement kon beschikken over de petroleumrestjes uit de lampjes in de leerkamer; ds. A. van Apeldoorn (1876-1885); ds. G. Goris (1885-1887) ds. T. Oegema (1889-1891); ds. A. Voogel (1892-1893) ds. R. W. de Jong (1894-1897) ds. G. Bax (1901-1936) ds. J. W. Dragt (1937-1946). De vacature, die ontstond bij het vertrek van ds. Dragt (afscheid op 15 jan. 1946) duurde slechts kort want op 12 mei 1946 deed ds. R. A. Hoogkamp van Elim zijn intrede. De kerk van I-Iolten heeft in ds. Hoog kamp haar veertiende predikant, waarvan er in de periode van 1844 tot 1901 elf het: Woord bedienden en na 190.1 drie ,n l._,cls. -Bax,,, cis. Dragt en ds. Hoogkamp, terwijl sinds 1 oktober 1966 als hulp in pastoraat werkzaam is ds. R. Oosterhoff, em. pred.'van Sliedrecht. Op 1 januari 1968 bedroeg het zielental van de ge meente 990,waarvan 537 belijdende en 453 doopleden. Ds. ït. Oosterhoff hield in deze her denkingsbijeenkomst een causerie over wat in de kerkgeschiedenis wordt aangeduid als „De Afschei ding". Hiermee wordt direct verbonden naam van ds. Hendrik de Cock geb. 1801. In 1829 heeft hij z'n intrede ge daan in zijn derde gemeente ül- rum. Het is verwonderlijk hoe God in ons oog kleine gebeurtenissen ge bruikt om iets groots in Zijn konink rijk tot stand te brengen. Ds. De Cock geeft'o.a. Catechetis onderwijs aan een reeds op gevorder de leeftijd gekomen persoon Klaas Pieter Kuipinga. Toen het in een ge sprek ging over de Christelijk deugd zaamheid van de mens zei deze Ca techisant „Als ik ook maar één zucht tot mijn zaligheid moest bijbrengen De Geref. Jeugdverenigingen hou den in de komende week een bazaar in het gebouw „Rehoboth". De jon gelui hopen dat de winst van dit eve nement zo groot zal zijn dat 'n elek tronisch orgel en een bandrecorder gekocht kunnen worden. De bazaar met tal van attracties en, stands (voor kinderen een grabbelton met o.a. prachtige sleutelhangers) is geopend woensdag (Biddag), donderdag en za terdag telkens vanaf half twee des middags. dan was het voor'eeuwig verloren." Dit bracht ds. De Cock tot naden ken en ernstig biddend en onderzoek van God's Woord. Zijn prediking werd in 't vervolg gekenmerkt door de verkondiging van een rijke Chris tus voor een arm en verloren zon daar. Uit wijde omtrek kwamen men sen 's zondags naar Ulrum om deze rijke bediening van het Evangelie te beluisteren. Het dopen van kinderen uit naburige gemeenten, waar de ou ders zich niet met prediking, waar in 't ontbrak aan de verkondiging van de rijke genade God's alleen in Chris tus konden verenigen, bracht hem in moeilijkheden. Eveneens zijn open- blijk getuigen tegen collega's, die zich in woord en geschrift verzetten tegen God's verkiezende genade, zo als deze in de Dordtse Leerregels zo duidelijk wordt beleden. Door een zeer onvoltallig classi caal bestuur werd hij onwettig ge schorst. Een poging om deze onrecht matige schorsing ongedaan te krij gen, o.a. door 'n reis naar Den Haag en een audietie bij de Koning misluk te. In mei 1834 volgde het vonnis van afzetting, waarna op aandrang van zijn medestander ds. Scholte van Doeveren ds. De Cock met z'n hele kerkeraad zich losmaakte van de re glementaire bestuursorganisaties van de kerk (13/14 oct. 1834) Men wilde één zijn met alle trouwe belijders van God's Woord en weer echt kerk zijn naar de drie Formu lieren van Enigheid en de Dordt se Kerkorde. Evenals anderen kwam ook de jonge ds. Brummelkamp te Hattem in moeilijkheden. Hij sloot zich bij de kerkelijke beweging te Ulrum aan en is vele aanvankelijk kleine groepjes in dit kerkelijk leven tot steun geweest o.a. hier in Hol ten. Aan de herdenkingsavond werd me- werking verleend door de chr. Gëm. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" Welk koor o.I.v. mevr. Schuppert- Stukker een drietal geestelijke liede ren zong .terwijl verder een kort klankbeeld werd vertoond over de actie „Kom over de brug". Nadat ds. Hoogkamp een woord van dank had gesproken tot allen die hadden meegewerkt aan het welsla gen van deze avond werd nog gezon gen gezang 93 (Nooit kan 't geloof teveel verwachten en eindigde ds. R. Oosterhoff met dankgebed. Deze jeugd-actie, waarover wij vo rige week reeds schreven, staat thans te beginnen. Wanneer dit blad verschijnt? De meeste tieners van „de Hit- brug" zullen de speciale courant voor deze jeugd-actie, reeds ontvan gen hebben. In de komende week verwachten wij, dat de jeugd loskomt met een stroom van giften voor de speciale jeugdprojecten: het TBC-centrum van het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Lambarene', de school voor gees telijk gehandicapte kinderen „Sum- ber Asih" te Djakarta, het jeugdin ternaat „Rennies Mill" in Hongkong,, een jeugdcentrum in Paramaribo, een jeugdinternaat in Sao Paulo, het Mississippi Delta Pastoraat .in de Verenigde Staten en mediscb-sociale jeugdzorg in de Gran Chaco van Pa- raquay. Giften of verzamelde giften voor deze actie kunnen ingeleverd worden op de volgende adressen: Hr. G. W. Knapen, l.anenseweg 3: Mevr I, li S.iéufienbe; g— Schui'.e, Dijkerhoek 59; llr. II. Lar.deweerd. Look 78: Ilr. J. Markvport, Espelo 35. In verhand met de publikatie van de opbrengsten voor de televisie wordt men dringend verzocht de gil len oi verzamelde giften uiterlijk za terdag 16 maart bij genoemde adres sen in te leveren, wat: natuurlijk niet betekent, dat zij daarna niet meer welkom zijn. Help zelf, laat anderen de „Ilil- brug" lezen en beweeg andere tie ners om óók mee te helpen! DOEL: Assistentie bij de veelzijdige activi teiten van de christelijke kerken De veelheid van taken waarvoor de ze kerken zich gesteld zien en die een belangrijke bijdrage betekenen aan hun land en volk, is uit de be staande bijdragen van zending en werelddiakpnaat niet te financieren. Nodig is dus een „schep er bovenop". STREEFBEDRAG Hónderdveertig zorgvuldig uitgeko zen projecten zijn door de actie ge accepteerd. Het hiervoor benodigde bedrag be loopt ongeveer 21 miljoen gulden. WELK WERK WORDT GESTEUND? De onderverdeling der projecten js als volgt: De maandelijkse bejaardensocië teit wordt gehouden op dinsdag 12 maart in het gebouw Irene. Alle be jaarden zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om half drie. Burgemeester en wethouders wijzen alle ingezetenen van 15 jaar en ouder er op, dat gedurende de periode van maandag 18 maart tot en met maandag 25 maart a.s. weer een be volkingsonderzoek op longtuberculose zal plaats vinden, zoals reeds vanai 1951 om de drie jaren gebruikelijk is. Het onderzoek wordt gehouden in het Wykgebouw van het Groene Kruis aan de Gaardenstraat, alhier. In het belang van een krachtige be strijding der tbc is het noodzakelijk, dat van iedere opgeroepene een rönt genfoto wordt gemaakt. De kosten van het onderzoek bedragen f 2,50 per foto. De oproepen zullen in de loop van de volgende week worden verzonden. Wij menen, dat het de plicht is van een ieder, niet alleen jegens zichzelf, maar ook tegenover zijn huisgenoten, ja, ten opzichte van de gehele ge meenschap, om aan deze oproep te voldoen. Juist het zich nog telkens weer openbaren van tbc-explosies, waarbij ziektehaarden worden ontdekt, welke men niet voor mogelijk had gehouden geven voldoende reden ook al mo ge dan de tuberculose als volksziekte zijn teruggedrongen met de pre ventieve maatregelen, die nu al jaren door het bevolkingsonderzoek worden genomen, door te gaan. Door een regelmatig terugkerend onderzoek van de gehele bevolking is het mogelijk dergelijke uitbarstin gen zoveel mogelijk te voorkomen. Wil daarom dit onderzoek tot zijn recht komen, dan is het noodzakelijk, dat allen worden gefotografeerd. Bovendien komen bij het bevolkings onderzoek soms kleine afwijkingen aan andere organen aan het licht te gen de genezing waarvan men zich op tijd kan laten behandelen. In de navolgende gevallen behoeft men niet deel te nemen aan het be volkingsonderzoek: le. bij ziekte; 2e. wanneer men korter dan 2 maan den geleden is onderzocht; 3e. wanneer men regelmatig onder controle staat van het districts consultatiebureau 4e. wanneer men regelmatig via het bedrijf waarin men werkt wordt onderzocht. Wij hopen, dat alle voor het be volkingsonderzoek op tbc in aanmer- king komende inwoners voldoende van de noodzaak en de wenselijkheid van dit onderzoek zijn doordrongen, zodat dit onderzoek evenals in voor gaande jaren weer aan zijn doel be antwoordt. De leiding van de voorbereiding en de administratie van het bevolkings onderzoek berust bij de heer R. Pet ter, Larenseweg 22, alhier. Voor inlichtingen kan men zich tot de heer Petter wenden of tot de ge meentesecretarie, De telefoonnum mers zijn resp. 1812 en 1666. De uren van het onderzoek zijn op de in de aanhef genoemde dagen van 10 tot 12.15 uur en van, 1.45 tot 4.00 uur. Op zaterdag heeft geen onderzoek plaats. Wij verzoeken u zoveel mogelijk op het in de oproepingskaart aangege ven tijdstip te komen en gepast geld mede te brengen. In het wijkgebouw zullen voldoende helpsters aanwezig zijn om een vlot te gang van zaken te waarborgen met kleding, enz. Holten, 8 maart 1968. Burgemeester en wethouder* van Holten, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. 13 steun aan kerken 10 diaconaie projecten 11 kade.' en vormingswerk 16 theologisch onderwi s 5 studentenwerk 27 onderwijs en jeugdwerk 10 landbouwprojecten 17 medische projecten 10 lectuurprojecten 5 technisch onderwijs 6 vluchtelingenhulp VOORBEELDEN: Landbouwwerk Ghana medische en sociale zorg Kenya mobiele kliniek voor Ghana studenteninternaat Djakarta kerkbouw óp Sumba vormingscentrum op West-Irian medische en sociale hulp in Vietnam internaat voor blinden in Lahore -vormingswerk voor. meisjes in de Li banon scholenbouw bosland-indianen Suri name Landelijk ruiter Jan Müller heeft vrijdag met „Joyx Joux" op het in- doorspringconcours te Zuidwolde het. z.g. parijsspringen gewonnen en za terdag beslag gelegd op de 5e prijs bij het springen klasse M waaraan door 40 combinaties uit het land werd deelgenomen. Donderdag zijn de honderdzestien leerlingen van de o.l. Kolschool in hun prachtige nieuwe school in het Kolplan getrokken. Zij behoeven nu niet meer de gevaarlijke verkeersader door het dorp over te steken om naar de noodlokaliteiten te gaan. Di nsdagmiddag fungeerde het hoofd der school, de heer H. Wilpshaar, voor de laatste maal als klaar-o ver om de schooljeugd de Dorpsstraat veilig te laten oversteken. De datum van de o fidele ingebruikneming van de nieuwe school is nog niet vast gesteld. bejaardenhuis Paramaribo tehuis voor verlaten kinderen Sao Paulo (Brazilië) medisch centrum Platanos (Argenti nië) maatschappelijk opbouwwerk Sicilië en nog 126 andere projecten. WAT GEVEN? Gevraagd wordt 1 procent van het jaar-inkomen. Men meldt ons: Zondag wordt in de Ned. Herv. Kerk de eerste van de drie voor dit jaar vastgestelde z.g. gezinsdien sten gehouden. Deze dienst zal ge- -leid worden door ds- C. C. Addink en begint om 10-00 uur. In verband hiermede zal er zon dag a.s. geen zondagsschool gehou den worden. Zaterdagavond, 2 maart, hielden de vier clubs van de Gereformeerde Jeugdorganisatie een jaarfeest, dat door een groot aantal ouders en jon geren werd bijgewoond. Vanwege de lengte van het geboden programma begon men reeds om 7.30 uur met een opening, getiteld „Moderne jeugd rond het oude Woord". De voorzitter van de Oudercom missie, de heer E. D. Stam, heette vervolgens allen hartelijk welkom en bracht tevens dank aan de leiding, die steeds maar weer paraat staat voor de jeugd. Daarna kwamen de jongens van 12-13 jaar, o.I.v. de heer Kruissink, aan het woord met het spannende spel „De gouden armband". Het werd met overgave gespeeld en de zaal was dan ook tot het laatst ge spannen', wie de armband gestolen zou hebben. Een quiz, verzorgd door twee leden van een oudere club, bracht de zaal in beweging. Hieruit bleek, dat mo derne muziek zoveel van elkaar weg heeft, dat het nog wel eens moeilijk is de juiste titel te raden. Vervolgens kwamen de pupillen van mevrouw Van Engbrink (meis jes van 12-13 jaar) voor het voetlicht- 't Ging er maar wat gezellig toe rij de oude vrouwtjes in het „Bastion - Bastiaan". Vooral de zang in dit stukje deed het bijzonder goed. Een programmapunt vol vraagte kens bleek een zeer griezelige ma nier van pauze-aankondiging te zijn. In de pauze werden alle kelen „ge smeerd" met koffie en limonade, het geen niet overbodig was voor een zangnummer van de zaal na de pauze. Het lentespel van een achttal meis jes werd perfect op muziek uitge voerd. Ook de aankleding van deze meisjes was bijzonder fleurig. De jongens en meisjes van 14 jaar. o.I.v. mejuffrouw ,1, Landeweerd, toonden hun kunnen in het zeer hu moristische stukje: „Knelske neemt zangles". Knelske was beslist nog niet geschikt om één der plaatselijke koren te gaan versterken. In. hun spel echter deden deze jongelui het subliem. Na nog een quiz over plaatsnamen gingen dé jongelui van 15-17 'jaar, o.I.v. de heer Van Engbrink, ..Me neer Pumps als hulp in de huishouT ding" opvoeren, 't Was met recht een mannen-huishouding, hetgeen de nodige lachsalvo's in de zaal ontlok te. Aan het eind van dit zeer geslaag de jaarfeest sloot ds Oosterhoff de avond om pl.m. 11 uur met gebed. GEBOREN: Hendrika Marjanne, dv F. J. Pasop en C. A. M. Stoel- horst, Bergmanstraat 14; Teunis, zv T. Stukker en W. Aijtink, Molenbel- terweg 2; Hendrik, zv H. Jansen en. G. Jansen, Espelo 27. OVERLEDEN: G. J. Dikkers, 76 j.. Look 71. ONDERTROUWD: geen. GEHUWD: H. J. A. Brands, 24 jr., Boschkampstraat 16, en H. W. Vene klaas, 20 jr., Borkeld 96. BEVOLKING INGEKOMEN: geen. VERTROKKEN: R. Smid en ge» van Bessinkpasstraat 8 naar Olst. 55 G HOLTEN Dc P.J.G.O.-afdelingen „Jong. Holten" en „De Plattelands- meisjes" hebben hun leden en dona teurs, tal van genodigden en betalen de bezoekers een mooie avond be zorgd met de opvoering van het to neelspel in drie bedrijven van Wil- fried W'roost „Als je maar geld hebt" zaterdagavond in de zaal van „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Het is geen stuk met grote diepgang, maar het telt wel tal van leuke momen ten, die vooral in het tweede en der de bedrijf de lachspieren telkens in beweging brengen. Het werd door het gen dan ook vlot voor het voetlicht gebracht. De wisselloper, Julius Kappelhof, gespeeld door Derk Janssen, is geen gemakkelijk man. Hij is in plaats van opgeklommen, gedaald op de maat schappelijke ladder van boekhouder op een bankiei-skantoor tot wissello per. Milie, zijn ongetrouwde zuster (Rikie Bronsvoort) heeft de kinderen op gevoed. Zij waant zich al 30 jaar ver loofd en draagt nog altijd de verlo vingsring van de jongeman, die haar in de steek gelaten heeft. Zij en. haar broer hebben heel wat te stellen met de drie kinderen Rudolf, taxichauf feur (Jan Ulfman), Lissi, dienstbode (Gerrie Reijlink) en Freddy, picco lo (Jan Markvoort). Het spel wordt pas interessant, als blijkt, dat een oud-legerkameraad, Oscar Pomme- renko, (Hans Toorneman) van de to to-prijs, die hij gewonnen heeft f. 350.000,- mark op naam van Kap pelhof op een geblokkeerde spaar rekening heeft gezet, omdat hij wat met de justitie he'eft. Vijf jaar mag hij er niet aankomen, maar de rente is voor Kappelhof. Natuurlijk wordt het spaarbankboekje gevonden en dan vindt iedereen het maar onbe grijpelijk waarom of vader het geld geblokkeerd heeft. Iedereen voelt zich nu rijk en dat leidt tot tal van dol le situaties. Als Pommerenko naar Zweden zal gaan om in het bedrijf van zijn oom te worden opgenomen, de inmiddels tweemaal getrouwde verloofde van Milie - zoals later blijkt - wordt hij in huize Kappelhof ver liefd op Lissi. Papa Kapelhof stemt grif in met een verloving, want nu openen zich ruime perspectieven Het spaargeld kan beleend worden. Daarvan profiteert eerst mevr. Alma Roggenbuck (Hanny Pasop) van wie dochter Helga (Mrentje Sluiter) ver kering heeft met Rudolf. Zij krijgt, f. 80.000,- mark om een aandeelhou der van haar garagebedrijf uit te kopen. Kappelhof, die inmiddels ont slag genomen heeft, krijgt dan be zoek van bankdirecteur Dörman (Joh. Tuitert) die hem verzoekt als boek houder terug te komen. Kappelhof biedt hem zelfs aan om tweehon derdduizend mark in de bank te ste ken die wat zwak staat. Hij komt zelfs terug als bankier van de fa. Dörman en Kappelhof en dat doet de kinderen tenslotte uitroepen „Als je maar geld hebt". le situaties. Als Pommerenke naar De heer P. H. Cammeraat, direc teur van de Holtense huishoudschool die het stuk regisseerde, kan met ge noegen op het resultaat terugzien. De toneelclub heeft het leuk gedaan al was het spel van de een wei wat beter dan van de ander. Het spontaan applaus na elk bedrijf was wel ver diend. De avond werd geopend door de voorzitter van „Jong Holten", de heer J. A. Podt, die een. groot aantal ge nodigden welkom heette, o.m. de heer Dekema, jurylid voor de toneel- en verzorgingswedstrijden en de dona teurs van de beide verenigingen oe- dankte voor de manier waarop zij jaarlijks een stuk jongerenwerk in stand helpen houden. Hij kantte zich jegens degenen, die menen, dat het vormingswerk uit de tijd is, om dat de televisie daarin zou voorzien, „wat hebben wij echter aan voorlich ting en discussie, als wij er zelf niet actief aan kunnen deelnemen", aldus de heer Podt. Hij gaf een opsomming waar deze activiteiten uit bestaan. De laatste jaren liggen deze voor een. groot deel op maatschappelijk en cul tureel terrein, waarin men naast ern stige zaken voldoende gezelligheid en ontspanning kan vinden. Na afloop van het toneelspel dank- hij, met voor iedere speler en speel ster een klein geschenk, voor de mooie uitvoering. En voorts de heer Cam meraat, als regisseur, en de heren J. E. J. Meijerman, als souffleur, E. .T. Kers voor de verlichting en de heer W. Drent voor de goede grim- mering. Ook de familie Paalman- Koosterboer werd in zijn dankwoord betrokken, terwijl hij mevr. Camme raat bloemen aanbood. Met een gezellig bal met mu««k van de „Sunbeams" uit Ra-alk» artod de avond besloten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1