Uitgebreide voorlichting over de ruilverkaveling Tientjes va Tm Aantal landbouwpaarden sterk af te nemen begint „Soli Deo Gloria neemt deel aan N.C.R.V.-koor- en muziek wedstrijd Bijeenkomst voor actie „Kom over de Brug in Zuid er kerk te Zwolle Vernieuwde wandelkaart uitgekomen Velen bewezen laatste eer aan G. H. Mekenkamp In 15 middag- en avondvergaderingen W», mtsSgMMm ONZE AGENDA MEDISCHE DIENSTEN Jaarvergadering Onderlinge Paarden verzekering GESLAAGD Predikbeurten BURGERL. STAND GEVONDEN EN VERLOREN HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 2 maart 1968 Jaargang 20 - No. 9 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyer» 'Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3Iedere mm. meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar. f 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeis'enbank Holten, giro nr. 875587 Ruilverkaveling is een zuiver zakelijke aangelegenheid, het gaat om de dubbeljes en het is goed om zich vooraf ernstig rekenschap te geven of er voor- of nadelen aan verbonden zijn, zei de heer J. H. Huiskes, ruilverkavelingsdeskundige van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst (RLVD), dinsdag middag in hotel Holterman tot de bewoners van het Neer dorp en het Holterbroek. Het was de vierde economische vooriiehingsmiddag, die vanwege deze dienst gegeven werd over het ruilverkavelingsplan Holten-Markelo. Woensdag had voorlopig de laatste plaats. Deze middagbijeenkomst was in tegenstelling tot de avondvergaderin gen waarop de Ned. Heide Mij tech nische voorlichting geeft slechts matig bezocht. Aan de hand van een aantal bereke ningen gachtte de ijer Huiskes aan te tonen, dat ruilverkaveling voor de boer belangrijk voordeel kan bren gen. Ze waren allemaal duidelijk van op zet, op een bord te volgen. ..Schrief maor op een sigarendeuze hbvöle oj der better van könt wor den", zei inleider na bespreking van de cijfers. Maar zo eenvoudig was 't voor de aanwezigen niet, want nie mand kan nog zeggen welke, voor ie dere boer, de lasten zullen zijn, die Dat komt pas veel later aan de orde. Het ruilverkavelingsblok Holten- Markelo omvat plm. 12.500 ha. Hier van is 10.500 ha. cultuurgrond en d van heeft 5500 ha in sommige perio den last van een te hoge waterstand. Dit vormt 't knelpunt om deze grond goed te kunnen benutten. Door de betering van de afwatering, maar an derzijds ook dog waterbeijersing, kan hierin via ruilverkaveling verande- worden aangebracht. De vei'deling van de bedrijven naai de oppervlakte cultuurgrond in het blok Holten-Markelo is als volgt: 1-5 ha. 73 bedrijven meh298 ha. grond 1960: 12 pet. 1965: 9 pet.; 5-7 ha. 162 bedrijven met 915 ha grond 1960: 20 pc. 1965: 19 pc. 7-1.0 ha 279 bedrij ven met 2271 ha grond 1960: 35 pet, 1965: 33 pet; 10-15 ha 226 bedrijven met 2556 ha. grond 1960: 23 pet, 965 27 pet; 15-20 ha, 80 en boven 20 ha 24 bedrijven met 1864 ha grond 1960: 10 pet, 1965 12 pet, In 5 jagr werden 62 bedrijven opge heven en was 160 ha cultuurgrond te koop. Is 9.8 ha. met 5.6 kavels, waarbij een kavel een a.h.w. afgesloten geheel vormt. Dit betekent een behoorlijke versnippering. OFFICIËLE PUBLIKATIE HERIJKING VAN MATEN, GE WICHTEN EN MEETWERKTUIGEN Burgemeester en wethouders van HOLTEN, gelezen het besluit van de Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel van 20 november 1967, nr. 34286 (provinciaal blad nr. 114) en de brief van de directeur van de ijk- kring Zwolle van 20 februari 1968 nr. 241brengen ter algemene ken nis, dat de herkeuring der maten, ge wichten, en meetwerktuigen in 1968 voor deze gemeente zal plaats heb ben op plaats, dag en uur, in onder staande staat vermeld. Zitting te HOLTEN in het Gebouw van de voormalige Openbare Kleu terschool aan de Dorpsstraat, Dorps straat nr. 24, op maandag 18 maart n,s, van, 9.30-1230 uur en van 13.30 17 uur. In het bijzonder wordt nog de aan dacht gevestigd op het volgende: 1. Aan de herijkplichtigen zullen door de dienst van het ijkwezen zo veel als mogelijk is oproepingen wor den gezonden, vermeldende het tijd stip, waarop de maten, gewichten en meetwerktuigen ter herkeuring aan geboden kunnen worden. Men houde zich, in zijn eigen be lang, aan dit tijdstip! Er wordt uit drukkelijk op gewezen, dat de ver plichting tot herkeuring blijft be staan, ook ai wordt geen oproeping ontvangen. 2. De maten, gewichten en meet werktuigen moeten schoon, droog en roestvrij worden aangeboden om on derzocht te kunnen worden; ijzeren maten dienen van binnen en van bui- te geverfd te zijn, koperen gewichten afgewassen en ook de gaten gerei nigd; ijzerep gewichten mogen niet gepotlood zijn, doch moeten roestvrij zijn gemaakt en daarna ingewreven zijn met gekookte lijnolie. 3. De maten en gewichten moeten vóór 1 oktober 1968 gestempeld zijn met. de letter D; bij verzuim of ver hindering om van de zitting gebruik te maken bestaat nog gelegenheid maten en gewichten te laten herkeu ren aan het ijkkantoor te Zwolle op elke maandag, uitgezonderd feestda gen, van 9-12 en 14-17 uur, adres Govert Flinckstraat 1. 4. De maten en gewichten, die ge stempeld zijn met het afkeuringmer" A mogen niet in winkels, enz, woi den teruggebracht. 5. Ten bate van 's rijks schatkist moet voor het onderzoek der maten en gewichten, keurloon en voor het justeren der gewichten justeerloon worden betaald. 6. De milligramgewichten kunnen niet op de herijkzitting doch uitslui tend aan het ijkkantoor ter herkeu ring worden aangeboden. De gezegel de enveloppe, afgegeven bij de vo rige verificatie, moet met de gewich ten franco per post worden opgezon den, daar deze anders moeten vol doen aan de eisen, welke aan nieuwe gewichten worden gesteld. Voor elk gewicht, dient drie dagen vóór de verzending van de gewichten een bedrag van 60 cent te worden overgeschreven of gestort op postre kening nr. 807638 van het ijkkantoor Zwolle. Datum 28 februari 1968. Burgemeester en wethouders voor noemd, De secretaris, G, J. LANGENBEJRG. De burgemeester, W.H. ENKLAAR. Van de grond met gebouwen is 77 pet grasland en 23 pet bouwland. Door middel van een aantal bere keningen, die de heer Huiskes de beo- ren toonde, kwam hij o.m. tot de con- slusie, dat het arbeidsinkomen in dit gebied, aan de lage kant is en wel spe ciaal in de vader-zoon bedrijven. Dat er voorlopig gezien althans, wel wat zit in ruilverkaveling, toonde hij o.m. aan met een cijferopstelling waarbij is uitgegaan van de structuurverbete ring van een bedrijf van 10 ha. door o.a. betere ontwatering wegen en ver harding en kavelconcentratie: Bij dit voorbeeld is uitgegaan van 7.75 ha grasland en 2.25 bouwland, een vee bezetting naar de oude toestand van •1.3 melkkoe plus jongvee per ha gras land en naar de nieuwe toestand van_ 2 melkkoeien plus jongvee per ha der-' halve bij dit bedrijf 15.5 xlkkoe. Meerdere kosten: Krachtvoer 5Va x f 500 is f 2750; K.I. melkcontrole enz 5x f 50 is f 275.-; Gebouwenkosten 11.000 gld a 8 pet is f 880.- (rente, afscheijving en onder houd) Rente veestapel 9350 a S'h pet is f 608; Diversen 5'/s x f 50. is f 275; Extra bemesting f 1550; totaal f 6338., Meer opbrenst: (Een berekening toonde aan dahde opbrengst per koe f 1850,- per jaar bedraagt) 5'h x f 1850 is f 10.175; Sal do f 3837.-; Meer opbrengst 2.25 ha bouwland (moeilijk te berekenen) aan genomen f 163.-; Totale meerop brengst f 4000.-. Naar hier zullen de ruilverkavelings- lasten moeten worden afgetrokken. De specialisten van de Cultuur-Techni sche Dienst komen straks met de be rekening waaruit zal blijken dat 60-70 pet van die lasten door het Rijk wor den gedragen, terwijl belanghebben den plm. een derde daarvan betalen. In een zeer uitgebreid rapport zal men dat allemaal kunnen lezen. Er zihnatuurlijk een marge in de begro ting, aldus de heei' Huiskes, omdat een ruilverkaveling tien jaar en lan ger kan duren en loonstijgingen enz. te verwachten zijn. 1. Aan de vanuit enkele jeugdorgani saties geuite wens om ook in de ak'.ie te kunnen participeren is vorm gegeven door een soort sub- aktie onder de titel „Tientjes van Tieners". 2. In deze jeugd-aktie werkt het me rendeel der Christelijke jeugdor ganisaties samen, inclusief de Christelijke sportbonden. Tevens zal de jeugd in klassikaal verband worden benaderd op de Christe lijke scholen voor voortgezet on derwijs. 3. Doel is tenminste honderdduizend tientjes van tieners bijeen te bren gen. Plet hierdoor beschikbare be drag van één miljoen gulden zal worden verdeeld over de in over leg met de jeugd gekozen prnjek- ten, t.w. het t.b.c.-centrum van het Albert Schweitzer-ziekenhuis in Lambarene, de school voor geestelijk gehandicapte kinderen „Sumber Asih" in Djakarta, het jeugd-intemaat „Rennies Mill" in Honkong, een jeugdcentrum in Paramaribo, een jeugdinternaat in Sao Paulo, het Mississippi Delta Pastoraat in de Verenigde Staten en medisch-sociale jeugdzorg in de Gran Chaco van Paraquay. 4. Ten behoeve van „Tientjes van Tieners" verschijnt een speciale „Hitbrug", geheel uitgevoerd in de' tegenwoordig weer zo geliefde „Jugendstil", die in een oplage van 500,000 ex. via jeugdorganisa ties en scholen verspreid zal wor den. Bovendien komt voor het prikbord op school een speciale muurkrant beschikbaar. Daarnaast zullen uiteraard de vereniging- en kaderorganen dei- betrokken jeugdorganisatie aan deze aktie aandacht geven. 5. De plaatselijke verzamelde tien tjes zullen ongeveer 15 maart ge stort worden op het speciale gi ronummer 527600. Het totaal door de jeugd samen gebrachte bedrag is het eerste dat op 22 maart a.s. in de extra-tele visie-uitzending wordt bekendge maakt. 6. Nadere inlichtingen en exempla ren van de „Hitbrug" zijn ver krijgbaar bij ds, C. C. Addink, Raalterweg 12, Alhier. De honger is nog steeds een trieste werkelijkheid in vele overzeese landen. Vandaar dat de actie Kom over de Brug, de kerken steun wil verlenen bij de agrarische voorlichting en trai ning. Na de uitvoering van de tweede waardeschatting xkan men pas zijn aandeel weten want men draagt bij over de waardestijging van grond en bedrijf. In deze bijeenkomst, die geleid werd door !t nog jeugdig lid van de contact commissie voor de voorlichting G. PI. Bieleman, secretaris van „Jong Hol ten", werden veel vragen besproken, die met de economische voorlichting niet veel uitstaande hadden. Daarbij wordt sommige problemen toegelicht door de heer L. Wetering, econ-soci- aal voorlichter van de C.B.T.B. en de heer L. W. Lubbersen, rayonvoorlich- ter der R.L.V.D. Eerstgenoemde ad viseerde zijn gehoor om straks ook te kijken naar de taxatie van de grond va de buren, omdat de kans bestaat dat deze bij het bedrijf worden ge voegd. Enkele besproken punten: de bijdrage in de kosven moet over 30 jr betaald worden. Bezwaren tegen de procedure. Als ruilverkavelingswet wordt gewijzigd kan dat wel eens na delig zijn voor de boei-en, thans nog 'n lage retevoet. Ieder heeft recht om te stemmen en de verkaveling niet te ac cepteren. Het Dorp valt buiten het blok. Verschenen is een nieuwe druk van de wandelkaart van Holten uitgave van de VW "Holtens Belang". De oplage bedraagt 6000 stuks waarmede men plm. drie jaar hoopt te doen. Dat deze wandelkaart - in lithogra fie - met tal van frisse kleuren waar mede bos, heide, verharde wegen, wa terlopen enz zijn aangegeven goede diensten bewijst aan de vreemdelin gen blijkt wel uit het feit dat zij al acht drukken mocht beleven. Bijzon der' praktisch voor de gebruikers is dat alle boerdert m'mét de naam van de hoofdbewoner erop staan aan- gegevehTTh de 'hieuwe druk zijn tal van verbeteringen aangebracht. Ver schillende wegen welke als zandweg stonden vermeld en inmiddels zijn verhard zijn nu in de gebruikelijke rode kleur aangegeven. Postweg en Vianenweg zijn duidelijker aangege ven. Opgenomen zijn uitzichtpunten o.a. op Zuurberg en Holterberg en de dagcamping van het Staatsbosbe heer' op de Holterberg. De hoogste punten zijn in cijfers N.A.P. vermeld evenals de genummerde stenen van de wandelpaden. De oorspronkelijke kaart is van wijlen de heer A. J. Gold stein gemeentesecretaris van Holten en vele jaren voorzitter van de VVV. De prijs bedraagt f. 1,-. Een boer in Bad Wörishofen in Duitsland had een schrander idee en verwezenlijkte het. Om de vrijheidsdrang van zijn koeien af te remmen, die met ongewone intelligentie hadden uitgevonden, dat hun horens ongevoelig waren voor de elektrisch geladen afraste ring van het weiland, monteerde hij electrovoelsprieten op hun kop. Het apparaat, dat de koe verder in het geheel niet stoort, leidt de stroomimpulsen van de afrastering verder en stelt de isolerende horens dus buiten werking. Thans hoeft de handigeboer niet om de paar dagen zijn hek te- repareren en zijn koeien bij de buren te zoeken. Vrijdag 1 maart 20.00 uur: Vrouwen wereldgebedsdag in het gebouw Irene (gewijzigde vergaderplaats). Vrijdag 1 maart: Laatste dag opga ve moedercursus (zie adv.). Zaterdag 2 maart 20.00 uur: Ont spanningsavond PJGO-afdelingen in zaal Bonte Paard. Zaterdag 2 maart 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Zaterdag 2 maart 20.00 uur: Muziek in café „De Poppe" (zie adv.). Dinsdag 5 maart 10.00 uur: Officiële oepning Wennekes Schildersbedrijf (zie adv.). Donderdag 7 maart 20.00 uur: Jaar vergadering Chr, Oranjevereniging in de School met de Bijbel (zie adv.). Vrijdag 8 maart 20.00 uur: Gezellige bridge-avond in hotel „Hoog Hol ten" (zie adv.). Zaterdag 9 maart 20.00 uur: Ont spanningsavond PJGO-afdelingen in zaal Bonte Paard. Maandag 11 maart 19.30 uur: Quiz- en ruilavond Holtense Postzegel club „H.P.C." in café „De Waag." Maandag 11 t.'rn 16 maart: Vakantie kruideniersbedrijf H. Koopman (De Spar) (zie adv.). Maandag 11 maart 's avonds 7.30 uur in café „De Waag" (Jan Haver slag) Openbare Vergadering, Boeren Partij (zie adv.) Woensdag 13 t/m zaterdag 16 maart: Bazaar Geref. Jeugdcentrale in gebouw Rehoboth. Maandag 18 maart 20.00 uur: Jaar vergadering VVV „Holtens Belang" in hotel Holterman. Maandag 18 maart 20.00 uur: Open bare vergadering van de VVD in hotel Holterman. Spreker mr. H. P. Talsma. Maandag 18 maart: Herkeuring van maten en gewichten in gebouwtje voorm. kleuterschool (zie off.® pu- blikatie). Maandag 18 - vrijdag 22 maart: Grote interkerkelijke actie voor Zending en Werelddiaconaat „Kom over de Brug". Zaterdag 2 maart, vanaf 12 uur tot maandagochtend 8 uur: H. Rietdijk, telef. (Alleen spoedgevallen). Weekenddienst Dierenartsen Zaterdag 2, en zondag 3 maart: Th. Oostenburg, Diessenplasstraat 2, te- tefoon 1515. In de maandagavond in café Jansen gehouden ledenvergade ring van de Onderlinge Paar- denverzekering „Holten", heeft de voorzitter de heer J. Aaltink het overlijden herdacht van het bestuurslid de heer E. Rietberg Op de nieuwe begraafplaats had zaterdagmiddag de teraardebestel ling plaats van het stoffelijk over schot van de heer G. II. Mekenkamp, oud-gemeentebode en oud-waag- meester, die woensdag 21 februari op 84-.jarige leeftijd is overleden. Na dé rouwdienst in het gebouw Irene, die geleid werd door ds. J. II. Israël, herv, predikant,, vertrok de stoet naar het kerkhof, waar zich evenals in Irene, velen verzameld hadden om de overledene de laatste eer te bewijzen. Het gemeentebstuur Van 18 tot 22 maart zal er in Nederland door een tiental Prot. Kerken en het Leger des Heils een grote gezamenlijke actie, onder het motto „Kom over de brug" gehou den worden, waarin zij hopen on geveer i' 21.000 000 bijeen te brengen voor 140 projecten van zending en werelddiaconaat. Reeds zijn in praktisch alle ge meenten in Nederland plaatselijk ac- tie-comité's gevormd. Ter voorbereiding op deze actie is voor District XII (Overijssel en N.O. Veluwe) een grote bijeenkomst be legd in de Zuiderkerk in de Zuider kerkstraat in Zwolle op maandag 4 maart a.s.. - Deze bijeenkomst vangt aan om 19.30 urn*. Prof. dr. J. Verkuijl, alge meen secretaris'van de Nederlandse Zendingsraad en een van de gees telijke vaders van de actie „Kom over dë brug", zal op deze bijeen komst het woord voeren, terwijl ook een klankbeeld over deze actie ub gebracht zal worden. Alle leden van de gemeentelijke actie-comité's in District XII en hun medewerkers worden hier verwacht, terwijl ook andere belangstellenden hartelijk welkom zijn. was hier vertegenwoordigd door de burgemeester, mr. W. H. Enklaar, de beide wethouders de heren J. Riet berg en H. Klein Velderman en de gemeente-secretaris, de heer G. -J. Langenbarg. Aan de geopende groeve vertolkte mr. Enklaar de gevoelens van dank baarheid jegens de overledene voor het veie werk, dat# deze als ge meentebode en als waagmeester, voor het keurings-, waag- en slacht- huisbedrijf, tijdens zijn langdurige baan heeft verricht. Met zijn hulp vaardigheid, dienstbetoon en plichts betrachting was hij een voorbeeld voor anderen. Zijn kinderen kunnen met trots op het leven van hun vader terugzien. Dit soort mensen vindt men tegenwoordig niet zoveel meer, aldus mr. Enklaar. Ds. R. A. Hoogkamp, geref. predi kant te Holten wees eveneens op de grote bereidheid van de overledene om anderen te helpen, waar dit no dig was. Ds. Israël besloot de begrafenis met het bidden van het „Onze vader De oudste zoon van de overledene de heer W. Mekenkamp te Rijssen, dankte namens de familie voor de laatste eer zijn vader bewezen. Dini Vasters te Markelo en Jannje Stegeman te Laren (G.) slaagden te Utrecht voor het diploma coupeuse. Voor het diploma costumière slaag de eveneens te Utrecht Hannie Bouw huis te Espelo. Allen werden opgeleid door Ensaid-lerares mevr. D. Brons- voort-Sligman, Hoffesstraat. Marjan Leget, Dini Pieffers en Riki Rensen, Espelo 47, zijn te Apel doorn aan de kweekschool voor kleu terleidsters geslaagd voor het ver- keersexamen. M.zn., die 11a slechts een jaar als zodanig te zijn opgetreden, plotseling is overleden. Men had nog gaarne van zijn waar devolle adviezen gebruik willen maken. De heer Aaltink zag de geringe opkomst der leden als een groot vertrouwen in het be leid van het bestuur. Uit het jaarverslag van de secreta ris, de heer J. H. Sprokkereef, bleek, dat de vereniging 227 paarden'nou- ders telt met 273 verzekerde paarden met een verzekerde waarde van f 259.700,- of gemiddeld f 947,50 pér paard. Drieëndertig voormalige paarden- houders hadden bij de premie-heffing geen paard meer door aanschaffing van een landbouwtrekker, bedrijfsbe ëindiging of anderszins. Er zijn drie nieuwe leden toegetreden. Er werden in het verslagjaar vier paarden door de vereniging overge nomen, waarvan er twee waren ge- storven en waarvoor een bedrag van f 322-5,- werd uitgekeerd. De twee le vend overgenomen dieren brachten voor de slacht f 1.173,90 op. Volstaan kon worden met de heffing van één procent premie. Uit het financieel verslag van de administrateur, dat door ziekte van- de heer Vosman, door de secretaris werd uitgebracht, bleek, dat de in komsten f 4.602,47 en de uitgaven f 4.265,32 hebben bedragen. Het voor delig saldo ad f 337,15 werd bij de De chr. gem. zangvereniging Soli Deo Gloria (dirigent de heer J. Plomp te Ngverdal) zal op uitnodiging deel nemen aan een door de NCRV ge organiseerde wedstrijd voor zangko ren en muziekkorpsen. Aan deze wedstrijd die de NCRV organiseert in samenwerking met de Koninklijke Bond van Christelijke Zang- en Oratoriumverenigingen nemen in totaal 40 zangkoren deel (uit elke afdeling twee). Het bestuur van de afd. Twenthe heeft als 2de koor uitgenodigd de chr. gem. zang vereniging Hoop op Zegen te Wier den, De koren die aan deze zangwed strijd deelnemen zullen tussen don derdag 16 mei en donderdag 26 sep tember tussen 6 uur en 6.30 uur n.m, in de rubriek „Tijd vrij voor vrije tijd" voor de radio komen en na de 20 weken wijst de NCRV een jury aan die op één of meerdere dagen, in de studio alle uitzendingen (die op de band zijn opgenomen) zal beluisteren en een puntenwaardering zal geven naar de 7 rubrieken, welke ook voor normale concerten gelden. Ten einde de luisteraars te anime ren, worden er ook z.g. publiekprij- zen uitgeloofd. In de NCRV Radiogids zal steeds een formuliertje worden af gedrukt met de naam van het deel nemende koor (per week 2) met pre cies dezelfde rubrieken als het jury rapport. Uit die luisteraarsvapporten die hetzelfde totaal puntenaantal hebben als die van de ;ury, zullen winnaars worden aangewezen voor aantrekkelijke prijzen. reserve der vereniging bijgeschreven die op 29 januari f 15.724,67 bedroeg. De heren Joh. Bekkernens en J. Oolbekkink hadden als kascommls- sie de bescheiden, keurig in orde be vonden, zodat de administrateur on der dankzegging décharge werd ver leend. De nieuwe commissie bestaat uit eerstgenoemde en de heer A. Bronsvoort. Bij de bestuursverkiezing werd de heer J. Aaltink met bijna algemene stemmen herkozen, terwijl in de va cature ontstaan door het overlij den van de heer E. Rietberg werd gekozen de heer G. Meijerman. De periodiek aftredende taxateur, de heer A. Kolkman, werd eveneens met bijna algemene stemmen herko zen. Bij de rondvraag werd de aandacht er op gevestigd, dat bij dood, ver koop of ruiling de verzekering onmid dellijk ophoudt. Overeenkomstig arti kel 24 van het reglement is ieder echter gerechtigd zijn dier 42 dagen verzekerd te houden tegen koopver nietigende gebreken, door een nieu we verzekering af te sluiten tegen een pi-emie van een half procent mits deze binnen 3 maal 24 uur wordt aangevraagd bij de boekhouder of één der taxateurs. HOLTEN Ned.-herv. kerk 10 uuh past. medew. dhr. Schellevis. 19.00 uur ds. C. C. Addink. In bei de diensten: nagiften voorjaarszen- dingscollecte. 10.00 uur jongerendienst in het ge bouw Irene. Geref. kerk 9.30 en 3.00 uur ds. R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor art. 17 KO. (Emeri tus predikanten, predikantswedu wen en -wezen). Bij de uitgang col lecte voor eigen kei-kgebouw. R,-k. kerkdienst. 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK Bethanië 10.00 uur ds. C. C. Addink. Extra collecte: Nagiften voorj aarszendingseollecte. Geboren: Edwin zv G. Wissink en fti. A. Garssen, Oranjestraat 9 Gerritdina dv G. J. Koetsier en J. ten Berge, A. J. Goldsteinstraat 16 Si mon. zv J. Vuuregge en G. Hesseling, Bergmanstraat 8. Gehuwd: G. J. B. Vlogtman 18 jr, Dijkerhoek 37 b en E. Reijlink 20 jr, Dijkerhoek 45. bevolking Ingekomen: F. Flnntua en gez, v. Utrecht naar Kozakkenstraat 1 L. C. van der Neut en gez. van Hellen- doom naar Bessinkspasstraat 33. Vertrokken: H. D. Klein Hegeman- Bosschers van Dijkerhoek 77 naar Ooststellingweif. Verloren: 1 bontmuts, 1 zwarte stoffen portemonnaie met inhoud, 1 auto-crick met slinger, Wieldop Opel Kadett, 1 rechter Grolse want. Gevonden: 1 knipperportemormaie met inhoud, 1 rode kïnderpodtemon- naie mrf inhoud. 1 groene overall. Inlichtingen dagelijks a 't groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 en 22 uur, doch niet tussen 13 en 14 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1