Ouders hielden de kinderen thuis u Drukke ouderavond O.L.S. Dijkerhoek Boeiende lezing van mevr. Ziegers Oranjevereniging niet opgeheven Ongeluk Rijssenseweg aanleiding tot een protestvergadering Protest tegen gevaarlijke Rijssenseweg WEER NAAR SCHOOL Moedercursus Gevonden en verloren i "A'T I i WÊMk ONZE AGENDA Zangdienst in Ned. herv. kerk In memonam G. H. Mekenkamp Medische diensten KERKDIENSTEN BURGERLIJKE STAND HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 24 februari 1968 Jaargang 20 - No. 3 Uitgav» van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer» Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer 0,1 Abonnementsprijs 5,per half jaar10,per jaar. Betaling via de Coop. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Ruim twintig vaders van kinderen uit de buurtschappen Look en Lichtenberg hebben maandagavond in café Ligtenberg (op de grens van Holten en Rijssen) een protestvergadering gehouden over de onhoudbare toestand op de Rijssenseweg, welke drukke verkeers ader nog steeds niet voorzien is van parallel lopende rijwielpaden. De kinderen zouden vanaf dinsdag de scholen te Holten niet meer bezoeken totdat afdoende maatregelen zijn genomen door een snel heidsbeperking en een inhaalverbod, in afwachting van de defini tieve maatregelen van Rijkswaterstaat. (Inmiddels zijn reeds enkele maatregelen genomen, waarover elders meer in dit nummer Red.) De grote ongerustheid van de ouders, die deze avond tot uitdruk king kwam in de vele gesprekken in de gelagkamer van café Lichtenberg leeft al jaren en is ook al herhaalde lijk onder de aandacht van de be voegde autoriteiten gebracht, zonder dat dit tot nu toe tot énig zichtbaar resultaat heeft geleid. De laatste ja ren is het aantal aanrijdingen, waar van sómmige met dodelijke afloop, sterk toegenomen. Op 15 januari j.l. is de 11-jarige Jan Albert Boode op zijn fiets door een auto aangereden en dodelijk verongelukt. De aanrij ding' van het 16-jarig meisje Lande- weerd heeft bij de ouders de maat doen overlopen. Overal worden snel heidsbeperkingen toegepast. Op deze weg, waar geen rijwielpaden zijn, rij den de auto's met onbeperkte snel heid, zeggen zij. Levensgevaarlijke situaties doen zich voor bij het inha len op deze vrij smalle weg, wanneer de spoorbomen bij Holten of Rijssen De kinderen uit de Look en van de Lichtenberg zijn donderdag weer naar school gegaan. De ouders heb ben hiertoe voorlopig besloten, omdat hun protest-actie, mede door het ini tiatief. dat de burgemeester, mr. W. H. Enklaar, heeft ontwikkeld, reeds enige resultaat heeft opgeleverd. Nadat de burgemeester dinsdag morgen reeds een onderhoud had ge had met de arrondissemcnts-inge- nleur van de Rijkswaterstaat, ir. T. Heltema te Almelo heelt hij woens dag een bezoek gebracht aan_het mi nisterie van Verkeer en Waterstaat. Daar was men door het telegram, dat de ouders hebben verzonden en de publiciteit, die hun actie gekregen heeft, reeds op de hoogte, al reali seerde men zich niet, dat het om de veiligheid van zoveel schoolkinderen ging. Mr. Enklaar kreeg op het mi nisterie een gewillig oor toen bleek hoe ernstig de situatie met de ver keersveiligheid op de Rijssenseweg gesteld is. Er werd onmiddellijk een snel heidsbeperking ingevoerd tot 80 lqrt. Dat is niet de 70 km., die de ouders zich hadden voorgesteld, maar in elk geval wordt de snelheid aan banden gelegd. De borden zijn al geplaatst. Een inhaalverbod is op het vrij lan ge traject niet realiseerbaar, maar men heeft wel de toezegging gedaan dat de eerstkomende maanden met de aanleg van een parallelweg voor langzaam verkeer zal worden begon nen. Rijkswaterstaat heeft nog niet ■alle gronden voor een dergelijke weg in handen, maar de burgemeester heeft toegezegd op korte termijn met de betrokken grondeigenaren een be spreking te houden, zodat de nog be staande bezwaren tegen grondaf- stand uit de weg kunnen worden ge ruimd en men, op latere afrekening, met de werkzaamheden zal kunnen beginnen. Er staat een boerderij in de weg, maar ook dat probleem zal bij voldoende samenwerking kunnen worden opgelost. De burgemeester heeft voorts de toezegging gekregen, dat door de Rijkspolitie een intensieve controle zal worden gehouden op de naleving van de snelheidsbeperking, situatie bij het viaduct Ook de noodzaak van een rijwiel en voetgangerstunnel naast 't grote viaduct tussen Dorpsstraat en Deven- terweg is op het departement ter sprake gekomen, een probleem waar over het gemeentebestuur reeds ja ren bij de minister aan de bel getrok ken heeft, zonder dat in deze kwestie ook maar enige vooruitgang viel te bespeuren. Er bestaat thans gegron de hoop, dat spoedig plannen voor een dergelijke doorgang onder de spoorlijn zullen worden opgesteld, zo dat binnen afzienbare tijd ook in de ze verkeerssituatie verbetering zal komen. geopend worden. Wel tachtig tot hon derd kinderen moeten van deze weg gebruik maken om op de fiets naar school te gaan, want in feite gelden dezelfde gevaren voor de kinderen, die vanuit Holten b.v. de lagere tech nische school of ulo te Rijssen bezoe ken. Sommige ouders doen hun kinderen met de bus naar school, omdat zij het risico per fiets niet meer aandur ven. Maar als zij dan te laat op school komen wordt er gezegd of de kinderen bij goed weer niet met de fiets kunnen komen, zo werd gezegd. Ma.ndagmorgen hebben de heren J. A. Reevoort en J. Brinks een on derhoud gehad met de burgemeester v. Holten, mr. W. II. Enklaar. die o.a. verklaarde, dat het gemeentebestuur bij herhaling deze gevaarlijke situa tie ter kennis van de bevoegde instan ties heeft gebracht. Na het ongeluk met het jongetje Boode is dat nog eens zeer nadrukkelijk opnieuw ge beurd. 's Avonds heeft een deputatie van vier ouders de burgemeester op nieuw benaderd over dit brandend probleem. Mr. Enklaar heeft de ouders alle medewerking van het ge meentebestuur toegezegd. In de gesprekken in café Lichten berg werden nog eens de vele geval len opgehaald waarbij o.a- mensen werden aangereden en waarbij auto mobilisten doorreden en zich mis schien. ook wel eens onwetend niet om hun slachtoffer bekommerden. Men was het dan ook volstrekt met elkaar eens dat deze toestand niet bestendigd kan blijven; Met algemene stemmen werd besloten het volgende telegram aan de minister van Verkeer en Water staat te zenden: „Heden wederom ongeluk op rijksweg Holten^-Rijssen met -..-^schoolgaande jeugd. Vorige maand dodelijk ongeluk schoolkind. Aan leg rijwielpaden onverwijld gebo den. In afwachting daarvan snel heidsbeperking en inhaalverbod. Houden kinderen thuis in afwach ting van afdoende maatregelen. Vertrouwen op onverwijlde maat regelen Uwerzijds. Namens de ouders te Holten (w.g.) H. van Kampen, Look 40b (w.g.) W. J. Jansen, Look 53a. Voorts werd besloten de volgende motie ter kennis van het gemeente bestuur te brengen: „Buurtgenoten Look-Lichtenberg Men verzoekt ons te melden: Op woensdag 13 maart a.s. be gint er in het Groene Kruisgebouw een moedercursus, die onder leiding zal staan van de districtsverpleeg ster voor de Itinderhygiëne, mevr. zr. J. uit Hof-Klein Teeselink. Deze cursus is vooral bedoeld voor aanstaande moeders of moeders 'met zuigelingen. Deze cursus be staat uit zes lessen en begint om 2.30 uur. Opgave gaarne voor 2 maart a.s. bij éen van de wijkverpleegsters - Gaardenstraat 31, tel. 1436. Verwezen wordt naar de aankon diging in dit nummer. Gevonden: 1 bankbiljet; 1 linker dameshandschoen. Verloren: 1 bruin lederen porte monnee met rits met inhoud; 1 zil veren halskettinkje met hertje; 1 gouden bedeltje; 1 hond met twee jongen. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 en 22 uur, doch niet tussen 13 en 14 uur. in protestvergadering bijeen over onhoudbare toestand op de Rijssen seweg tussen Oranjestraat en café Lichtenberg (4 km.), stellen, dat over deze afstand de snelheid be perkt dient te worden tot maxi maal 50 km.; dat tevens over dezelfde afstand een inhaalverbod voor alle motor rijtuigen moet worden ingesteld, zolang de in ontwerp zijnde secun daire parallelweg niet gereed is; Besluit de kinderen, welke de scho len in Holten bezoeken vanaf 20 fe- bruari 1 1 thuis te houden, zolang de bedoelde borden niet geplaatst zijn". 1-Iet betreft hier pl.m. vijftig leer lingen, die zowel de lagere scholen, als de huishoudschool en de ulo be- zoéken, zo bleek uit de verklaring van de ouders. Zij waren vast beslo ten hun actie voort te zetten, totdat afdoende maatregelen zijn genomen. Volgens de protesterende ouders moet dat op korte termijn mogelijk zijn, evenals zulks geschiedt bij weg- verbeteringen en dergelijke. Naor wij vernemen, zal de dienst, die zondagavond in de Ned. Herv- Kerk alhier zal worden gehouden een z.g. zang-dienst worden. Dit houdt in, dat het accent in deze' dienst komt te liggen op het lied, dat vooraf door de voorganger zal wor den ingeleid. De voorganger in deze dienst is de eerw. heer A. Schellevis. In de dienst, die om 19.00 uur begint zal medewerking worden verleend door het Hervormd Kerkkoor. On danks het bijzondere karakter van de dienst, zal er wel 'n korte prediking worden gehouden. Door omstandighe den kon deze mededeling niet in „Hervormd Holten" worden opgeno- DIJKERHOEK Op de ouderavond van de o.l. school te Dijkerhoek, die gehouden werd in een van de klasse- lokalen, dat geheel gevuld was met belangstellende vaders en moeders,, heeft de heer H. J. Hiddink, direc- eur van de openbare scholengemeen schap donderdagavond een inleiding gehouden over de nieuwe vormen van onderwijs, die op 1 augustus a.s. in verband met 't inwerking treden van de z.g. Mammoetwet, in ons land zullen worden ingevoerd. Zijn cause rie „Na de lagere school" was o.m. bedoeld de ouders enig inzicht te ver schaffen over de toekomstmogelijk heden van hun kinderen. Het onder wijsstelsel onder de oude wet vol deed niet meer en was geen voldoen de waarborg meer om het kind de maximale ontplooiingsmogelijkheden te geven. Er is nog veel onwetenheïd over de Wet op het voortgezètonderwijs, zelfs bij de mensen van het onderwijs. Spreker had dan ook gehoord, dat er A'oor de afdeling van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen heeft de bekende voordrachtskunstenares, me vrouw Pirn Ziegers uit Delden woens dagavond in hotel Holterman voor 'n geheel gevulde zaal gesproken over het onderwerp „Woord en Spel". Bij zonder boeiend en duidelijk werd door inleidster de betekenis, waarde en in houd van de twee woorden behan deld. Het „Woord" heel belangrijk als communicatiemiddel begint al bij de baby, die op eigen manier probeert te praten. Het is nodig dat de kleine dat doet en dat moeder meepraat. Moeder, die als model en klankbord moet fungeren, zodat het kind zich zoveel mogelijk woorden eigen kan maken en later op school een be hoorlijke woordkeus heeft, hetgeen vaak heel veel te wensen overlaat. Spreekster zou ook gaarne de mo derne onderwijsmethode zien toege past n.l. kleine klassen, meer vrij heid om eigen initiatieven te ontwik kelen, eigen fouten te ontdekken, waardoor het kind minder geremd zal zijn. Het moet wel een klein uitrus tingspakket meekrijgen, maar be langrijker is het, volgens inleidster, dat het de bron van de studie vindt. Over het "Spel", samengaand met vrijetijdsbesteding, zei mevr. Ziegers, dat het nuttig is, dat de mens ergens mee bezig is waar hij of zij zelf ple zier aan beleefd. Creatief bezig zijn is belangrijk, het resultaat niet. Dat komt meestal later wel. Na de pauze liet mevr. Ziegers alle leden meedoen aan een woord- en ge barenspel, dat met grote animo ge speeld werd. Met een hartelijk dank woord voor haar optreden werd de avond besloten. Bij de aanvang van de bijeenkomst herinnerde de presidente mej. M. ter Borg aan de provinciale voorjaars- vergadex-ing op 3 april in Zwolle, waar o.a. een kindershow van feest kleding gehouden zal worden. In het nieuw te bouwen Landbouw- huis zal evenals in het oude plaats zijn voor kantoren en een vergader zaal voor de plattelandsvro Voor de inrichtting hiervan werd 'n kleine bijdrage gevraagd. Voortaan is het de leden mogelijk hun contri butie per giro te betalen. De afde ling Holten gaat met haar tijd mee. Na de herverdeling van de fuxxe- tiès, na de in de vorige vergadering gehouden bestuursvei'kiezing ziet het bestuur er thans als volgt uit: mej. M. ter Borg, presidente, mevr. Ter Hoeven-Meilink, secretaresse, xnevr. Arfman-Sluiter, vice-presidente, me vrouw D. Viiicent-Bronsvoox-t, 2e se- eretaresse, mevr. Ter Harmsel-Aaf- tink, penningmeesteresse, mevr. Keu- terman-Boode, 2e penningmeesteresse en mevr. Wansihk-Timmer, lid. t.v.-uitzendingen zullen komen om het publiek uit te leggen'hoe het nu ei genlijk worden zal. Ook schriftelijk zal er nog veel voorlichting moeten komen. De ouders, die nu kinderen in de 6e klas der lagere school heb ben worden echter op 1 augustus met de nieuwe situatie geconfronteerd. Het gymnasium - opleiding voor xmiversitair onderwijs blijft de H.B.S. verdwijnt en wordt gesplitst in Atheneum (6-jarig) en in de Havo met 5-jarige cursus, het u.l.o. wordt Mavo, met een 3-jarige en een vier- jarige opleiding. Zij wormen het alge meen vormend onderwijs. Het lager beroepsonderwijs als l.t.s., landbouw onderwijs, huishoudonderwijs, school voor detailhandel blijven. Als een kind in staat is het alge meen vox-mend onderwijs te volgen, dan moet men het naar het oordeel van de heer Hiddink, die kans geven. Van veel belang achtte de inleider de brugklas, die voor alle vormen van onderwijs de basis gaat vormen voor de verdere keuze van het onder wijs, dat dé leerling gaat volgen. Hierin worden de leerlingen gewogen. Men onderzoekt voor welke vorm van onderwijs zij het meest geschikt zijn. Vroeger kwam men er niet toe een kind naar-een andere vorm van on derwijs over te brengen. De dikke scheidingsmuren zijn nu gesloopt. Het lager beroepsonderwijs Ijrijgt ook een brugklas, maar in een' wat andere vorm. Het mooie van dit sy steem vond spreker, dat men uit alle vormen van onderwijs kan ko.men tot een universitaire opleiding. Een meis je van de huishoudschool kan 't b.v. brengen tot de landbouw hogeschool in Wageningen. Geen enkele school is meer een doodlopend slop en daar zijn wij als onderwijsmensen bijzon der blij mee. Uitvoerig ging de heer Hiddink in op de voordelen van de in opkomst zijnde scholengemeenschappen om ten slotte nog uitvoerig stil te staan bij de onderwijsmogelijkheden aan de scholengemeenschap te Holten. Wij adviseren de ouders naar beste weten in welke richting of hun kind moet gaan en daarbij wordt altijd overleg met hen gepleegd. Wij willen gaarne, dat de brugklas inderdaad 'n brug is naar het voordgezet onder wijs. Spreker schetste de diverse mo gelijkheden, die de verschillende vor men van onderwijs aan zijn school: Mavo III, Mavo 4, Havo en Meao, de leerlingen voor hun verdere vorming De ouderavond werd geopend door de voorzitter der oudercommissie, de bieden. heer T. Pinkert, die zijn vreugde uit sprak over de grote opkomst der ou ders. Aan alle ouderparen zal het boekje „Na de lagere school" worden uitgereikt, zodat men het gesprokene door de heer Hiddink nog eens rustig kan nalezen. Dat is mogelijk gewor den door de opbrengst van de papier actie, die zeer vlot verloopt. Wij zijn trots op onze kinderen, aldus de heer Pinkert, die dit met U hulp zo goed doen. Hij droeg hierna de leiding van de avond over aan het hoofd der school, de heer J. W. Kroon. De penningmeester van de ouder commissie bx-acht het financieel ver slag uit van het schoolfeest, waaruit bleek, dat men de beschikking had over f 1.386,-. De uitgaven bedroegen f 1.286,87. Met het saldo van het vo rige jaar was er een batig slot van f 129,92. MEDEDELINGEN Na zijn inleiding heeft de heer Hid dink een aantal vragen beantwoord en werd hem een boekenbon aange boden voor zijn leerzame causerie. De heer Kroon deed verder nog mededeling, dat vanaf de 2e kias een bibliotheek is opgebouwd. Hij drukte de ouders op het hart hun kinderen toch vooral tot lezen aan te zetten. Het handwerkondeiwijs zal een mo dernisering ondergaan, zodat de kin deren ook thuis kunnen handwerken in de geest van een „doe het zelf" systeem, aldus zijn verdere medede ling. De Holtense Oranjevereniging zal niet worden opgeheven, zoals uit de oproep voor de jaarvergadering kon worden afgeleid. Aldus is besloten in de woensdagavond onder leiding van de heer M. Bouwhuis in de o.l. Dorps school gehouden vergadering, die slechts door vier personen was be zocht. De geringe belangstelling van de leden is daxi ook de oorzaak dat men tot dit vooi'stel is gekomen, vei-- klaai-de de voorzitter in zijn toelich ting op het voorstel. 30 april, de ver jaardag van H.M. de Koningin, is geen geschikte dag voor buitenfees ten. Ook de feestavond op die dag is inmiddels verwaterd. De vereniging heeft het de laatste jax-en als haar taak gezien voor de leerlingen van de openbai-e lagex-e scholen en de kleuterscholen een bij drage in de filmvoorstelling en in de tractatie te vex-lenen. Deze taak wil men, voorlopig althans -blijven voort zetten met financiële medewei-king van de leden. Aangezien het aantal kinderen thans echter veel groter is dan vroeger (nl. 1.540) werd besloten de contxdbutie te brengen op f 2. per jaar. Voorts zal getracht wox'den uit de leden een aantal jongere mensen in het bestuur te kx-ijgen. De heer B. H. Bx'ouwer verklaarde zich bereid op deze basis voorlopig het voorzittex-- schap te aanvaarden. De secretares se, mej. W. E. Wolters, en de pen ningmeester, de heer Bouwhuis, zul len hun taak nog blijven vexwullen totdat binnen afzienbare tijd opvol gers voor hen zijn gevonden. Uit het financiële vex-slag bleek, dat er nog een batig saldo is van bijna vierhonderd gulden, dat men in x'eserve wil houden voor eventuele feestelijkheden. Getracht zal worden de oude Palrn- paasgebruiken weer in ere te her stellen, waarvoor de Oranjevex-eni- ging hoewel dat niet tot haar taak behoort een klein bedrag voor prij zen beschikbaar wil stellen. Mej. Wolters wil zich gaarne in verbinding stellen met hen, die met deze gebrui ken op de hoogte zijn en eventueel hun inedewerking op Palmzondag, 7 april a.s, willen vex'lenen. Dit is tot voor enkele jaren nog altijd een aardige attractie geweest voor de kindex'en. Op 84-jarige leeftijd is alhier plot seling overleden de heer G. H. Me kenkamp, oud-gemeentebode, oud- waagmeester en voormalig onbezol digd gemeenteveldwachter. De overledene was van 1 januari 1910 tot 16 april 1950 gemeentebode. Hij heeft gediend onder twee burge meesters, n.l. A. P. R. C. baron van der Borch van Verwolde en mr. W. H. Enklaar, bij wie hij een zeer groot vertrouwen genoot door zjjn uitste kende plichtsbetrachting en zijn ge slotenheid als hem belangrijke pro blemen bekend waren. Voor het pu bliek dat met de gemeentelijke za ken in aanraking kwam was hij vaak een vraagbaak. Als waagmeestex-, welke functie hij vanaf 1 januari 1911 tot zijn pensio- nering op de in de aanhef genoemde datum vervulde, genoot hij bij de boeren en vax'kenskooplieden een groot vertrouwen. Heel vroeg in de morgen, vaak al voor vier uur, be gon het wegen van de varkens aan de gemeentelijke waag, die nu geen dienst meer doet. Men kon bij Me kenkamp nooit te vroeg of te laat aankloppen. Hij stond altijd voor iedereen klaar. Als onbezoldigd veldwachter heeft de heer Mekenkamp, in de dagen, dat het in Holten bij feestelijkheden en bij dansgelegenheden nogal ru moerig kon zijn, steeds als politie man dienst gedaan met de beide ge meente-veldwachters Heijehk en Bx-uins. Dit nam een einde toen in de tweede wereldoorlog het politie apparaat werd gereorganiseerd. De begrafenis vindt plaats op za terdag a.s. om 14.00 uur op de nieu we begraafplaats te Holten. Vrijdag 23 febr. 20 uur: Deelnemers- vergadering K-I.-vereniging „Z.W. Overijssel in café M. Kalfsterman. Zondag 25 febr. 19.30 uur: Wip-Wap- spelavond in Irene (zie adv.). Zondag 25 febr. 19.30 uur: Carna valsfeest zaal Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag 26 febr, t.e.m- 2 maart: Collecte ten bate van de Groes- beekse Tehuizen (zie ber.) Maandag 26 febr 20.00 uur: Lezing met kleurenfilm van Jan P. Strij- bos in Amicitia (zie adv.). Maandag 26 febr. 20.00 uur: Leden vergadering Onderlinge Paarden- verzekering „Holten" in café Jan sen. Maandag 26 febr. 19.30 uur: Leden vergadering „H. M. V." in café „De Waag". Maandag 26 febr. 14.00 uur: Voor lichting ruilverkaveling over Alg. soc- econ. aspecten door CBTB of OLM voor vrouwen Beuseberg en Look in hotel Holterman. Dinsdag 27 febr. 14,00 uur: Voor lichting ruilverkaveling door RL VD voor Neerdorp en Holterbroek in hotel Holterman. Dinsdag 27 febr. 13.30 uur: Voor lichting alg. soc. en soé.-econ. as pecten ruilverkaveling voor de Borke'ld in café ,,De Poppe". Dinsdag 27 febr. 20-00 uur: Bijeen komst Herv. Vrouwengroep in „Bethanië". Woensdag 28 febr. 20.00 uur: Leden vergadering M.A.C. „De Holter- berg" in café Vruggink. Woensdag 28 febr. 14.00 uur Voor lichting alg. soc. en soc-econ. as pecten ruilverkaveling voor Neer dorp en Holterbroek in hotel Hol terman. Woensdag 28 febr. 14.00 uur Voor lichting ruilverkaveling voor RL VD voor de Borkeld in café „De Poppe". Donderdag 29 febr. 19.45 uur: Ver gadering Chr. Plattelandsvrouwen met demonstratie Philips huish.- apparaten in -kantoor Coöp. Aan- en Verkoop. Vrijdag 1 maart 20.00 uur: Vrouwen wereldgebedsdag in het gebouw Irene (gewijzigde vergaderplaats). Vrijdag 1 maart: Laatste dag opga ve moedercursus (zie adv.). Zaterdag 2 maart 20.00 uur: Ont spanningsavond PJGO-afdelingen in zaal Bonte Paard. Zaterdag 9 maart 20.00 uur: Ont spanningsavond PJGO-afdelingen In zaal Bonte Paard. Maandag 11 maart 19.30 uur: Quiz- en ruilavond Holtense Postzegel club „H-P.C." in café „De Waag". Woensdag 13 t/m zaterdag 16 maart: Bazaar Geref. Jeugdcentrale in gebouw Rehoboth. Maandag 18 maart 20.00 uur: Jaar vergadering V.V.V. „Holtens Be lang" in hotel Holterman. Maandag 18 maart 20.00 uur: Open bare vergadering van de V.V.D. in hotel Holterman. Spreker mr. H. P. Talsma- Zaterdag, 24 febr. vanaf 42 uur tot maandagochtend 8 uur J. F. Sijt- sema, tel 1870 (alleen voor spoed gevallen). WEEKENDDIENST DIERENARTSEN Zaterdag, 24 febr. en zondag, 25 febr. J. Warrink, Noordenbergstraat 19, telefoon 1803. Ned.-herv. kerk 10 uur ds. J. H. Is raël (Bed. H. Doop)19.00 uur Pst. medew. A. Schellevis, zangdienst m.m.v. het Herv. kerkkoor. In beide diensten: voorjaars-zen- dingscollecte. Geref. kex'k 9.30 uur ds. R. A. Hoog kamp: 3.00 uur ds. W. S. Schenk van Enter. In beide diensten is het ene offer voor het fonds Algemeen Kerkelij ke Arbeid (FAKA). R.-k. kerkdienst 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK Bethanië 10.00 uur. Past. medew. A. Schellevis. Extra collecte Voor jaarszen dingscollecte. Geboren: geen. Overleden: R Dikkers wv Egberts, 70 jr, Waardenborchstraat 2: G H Mekenkamp, 84 j, Oranjestraat 40; D J Kuiper, 63 jr, Oranjestraat 58 (over- leden te Deventer); G Maties, wv Maat, 86 jr, Gaardenstraat 18 (over leden te Deventer). Ondertrouwd: G J B Vlogtman, 18 jr, Dijkerhoek 37b en E Reijiink, 20 jr., Dijkerhoek 45. Gehuwd: geen. Bevolking: ingekomen: E Muller van Deventer naar Beuseberg 96. Vertrokken: P J Huwaë van Hol- terberg 26 naar Deventer. Op weg naar haar werk in Deventer, waar zij werkzaam is op het kantoor van de Firma Kluwer, is de 16-jarige Henny Landeweerd maandagmorgen om 8 uur op de inmiddels be rucht geworden Rijssenseweg, waar geen rijwielpaden zijn, aangereden door de personen auto van de heer H. W. G. Vix- seboxse uit Holten. Het meisje werd aan 't linkerbeen gewond en is naar haar woning op de grens van Rijssen vervoerd, waar de behandelende huisarts nog niet kon vaststellen of het inmiddels sterk opgezwollen heen op een of meer plaatsen gebroken is. Het meisje klaag de over pijn aan beide henen. De heer Vixseboxse had aan deze aanrijding geen enkele schuld. Hij was op weg naar Almelo. Voor hem re.ed een trailer van de Fa. T. C. bestuurd door H. H. M. K. uit Horst (L). De vrachtauto, die in de rich ting Rijssen reed kwam even voor het zwembad .Twenhaarsveld", door tot nu toe onopgehelderde oorzaak, aan de rechtex-kant van de weg in de berm terecht. De bestuurder heeft toen het stuur bijgegooid, waardoor hij op de linker weghelft belandde, juist toen de heer Vixseboxse bezig was hem in te halen. Beide voertui- gen raakten elkaar, waax'door de pex~- sonenauto van de heer Vixseboxse over de kop sloeg en in het lager ge legen bouwland langs de weg tex-echt kwam, juist toen het meisje Lande weerd en de jeugdige M. Sprakel uit Rijssen per rijwiel uit de tegenover gestelde richting kwam aanrijden. Beiden werden gegrepen. De jongen en het meisje kwamen voor de gekan telde personenauto terecht, met het hiervoren geschetste gevolg, de bei de fietsen lagen onder de auto en wa ren geheel vernield. De jongeman en pok de heer Vixseboxse hadden geen letsel bekomen en kwamen met de schx-ik vrij. Het meisje heeft bijna een half uur op een dunne deken in de ochtendkoude gelegen voordat zij naar huis kon worden vervoerd en voelde zich 's avonds nog erg ziek. Hoewel dit gecompliceerde verkeers ongeval niet rechtstreeks op rekening van het ontbreken van rijwielpaden kan worden geschreven is een spoe dige verbetering van de verkeerssi tuatie langs de weg Holten-Rijssen dringend noodzakelijk. Nauwelijks een maand geleden had aan de andere zijde van de spoorwegovergang een dodelijk verkeei-songeval met een fietsende schooljongen plaats. De ouders van schoolgaande kin deren in de Look en op de Lichten berg hebben dezelfde avond nog een protestvergadering gehouden, waar van elders in dit nummer een ver slag.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1