Gemeente dode plaats Holten moet worden geen maar een woon-, recreatie- en werkgemeente Uit het plaatselijk parlement Uitvoerige toelichting over bestemmingsplan O.L.M.-leden stellen vragen op vergadering PLANOLOOG IR. R. HAJEMA MEENT: Gevonden en verloren Geslaagde feestavond van de NY V-bestuurdersbond Charmante woonplaats Auto's botsten in Oranjestraat Oliebollenactie van ver. 'Bato' 'Bokken en geiten' van Gerei'. Jeugdcentrale Centrifuge op lotnummer 1449 MEDISCHE DIENST Officiële publikalie Aanvrage jachtakte graag voor 1 maart ONZE AGENDA Ops telling Holten Holtense pupillen wonnen van Go Ahead Burgerlijke stand KERKDIENSTEN HOLTENS NIEUWSBLAD Jaargang 20 - No. 7 Zaterdag 17 februari 1968 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyer» Advertentieprijs 1-15 mm. contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar. Betaling via de CoÖp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 Het beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening zal er op gericht moeten zijn Holten te maken tot een woon-, recreatie- en werk gemeente. Dit is een van de gedachten, die ir. 'R. Hajerna te Assen,, de planoloog der gemeente formuleerde bij de toelichting, die hij gaf op het bestemmingsplan „De Haar", de schets van een struc tuurplan en het schetsontwerp van een komplan, tijdens de in formele bespreking vorige week vrijdagmiddag na afloop van de openbare raadsvergadering. Er komen regelmatige streekplannen tot stand. In het streekplan Salland zal Holten o.a. als taak de recreatie krijgen toegewezen. Ir. Hajema noemde Holten in dit verband „een charmante woon plaats". Maar zij moet geen dode of slapende plaats worden, met alleen forensen, die 's morgens vroeg naar hun werk gaan en des avonds pas terugkeren. Daarom moet zijook „een werkfunctie" hebben en is in het plan „De Haar" onder meer industrieterrein gepland. Tegen de achterwand van de raads zaal waren op een rek de tekeningen opgehangen waarvan de raadsleden kennis konden nemen terwijl op efen tafel een maquette van het Haar-plan was geplaatst, die een zeer duidelijk beeld geeft hoé ir. Hajema zich de ontwikkeling daarvan voorstelt. Holten is de laatste jaren snel ge groeid. Ir. Hajema ziet een ontwik keling in de toekomst naar een plaats van 15000 zielen (thans 6868) of een verdubbeling althans van het huidige aantal inwoners. Het verkeer door de dorpskom zal enige vermindering oudergaan wan neer straks de nieuwe E 8 klaar zal zijn, maar paar zijn mening niet voor heel lang door de toename van het meer localeverkeer. Ir. Hajema ■meende dan ook, dat het noodzakelijk zal' zijn de Deventerweg voor het verkeer naar Rijssen door te trek ken langs de noordzijde van de spoor baan. Leefbaarheid Als enkele belangrijke facetten van de leefbaarheid noemde hij voorts het creëren van speelruimte en recreatie mogelijkheden voor de locale bevol king. Het spelende kind wordt wel eens te veel vergeten. Het zal dan ook noodzakelijk zijn in de toekomst een behoorlijk leefklimaat te leandha- vcn. Een slagvaardige slogan zou zijn „Wonen is uw geld wel waard". Er zal derhalve gezorgd moeten worden dat men kwaliteit gaat scheppen. Ernstig te betreuren valt, dat ter wille van de economie zoveel vermin dering moet plaats vinden. Ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling merkte spreker op, dat men de bevordering van de recreatie niet meer individueel kan bekijken. Holten ligt tussen Deventer en Twen te. Men wil het dan ook gaan zoeken in een recreatieschap. Structuurplannen Bij de bespreking van de schets van het structuurplan dat de toe komstige ruimtelijke ontwikkeling be oogt wees de heer Hajema er op, dat uitbreiding naar h noorden af gegrendeld wordt door de spoorlijn Deventer-Almelo. Daarachter ligt de Holterberg. Na de realisatie van hef plan ,,De Haar" zal men de dorps- In de Oranjestraat, ter hoogte van de slagerij Gazan had zaterdagmid dag een botsing plaats tussen twee personenauto's, waarbij de wagen van mevrouw E. B. uit Almelo zo zwaar beschadigd werd, dat hij door een garagebedrijf uit Almelo moest wor den weggesleept. Mevrouw B., die uit de richting Rijssen komende, de Oranjestraat was ingereden, had te veel aandacht voor een personenauto die eveneens de Oranjestraat inreed- en nog op de invoegstrook was, dal zij de bijna stilstaande auto van de heer R. uit Holten niet opmerkte. Zij kwam met een fikse klap achter op deze wagen terecht met het hiervoren geschetste gevolg. Zelf liep zij geen noemenswaardig letsel op, maar de schade aan haar wagen is groot. De ■lutovan de heer R. werd minder ïwaar beschadigd. uitbreiding moeten zoeken in zuide lijke richting (naar Zuurberg en Beu- seberg). Ook in oostelijke richting over de Rijssenseweg zijn moge lijkheden om te komen tot een capa- citeit van 10 a 15.000 inwoners. Ver der is nog een afronding te vinden in westelijke richting over de Aaltinks- steeg (waar de sportvelden oorspron kelijk zouden komen). Uitvoerig besprak ir. Hajema het plan ,,De Haar" (waarover wij reeds uitvoerig hebben geschreven). In dit plan is 15 ha gereserveerd voor in dustrie- en bedrijfsruimte. ,,Men be hoeft er in de provinciale hoofdstad niet wakker van te liggen", aldus spreker. Het grote probleem vormt 't verkeer n.l. om dit zoveel mogelijk buiten het woongebied te houden. De gedachtengang is de kom zoveel mo gelijk te ontzien van verkeer. Er zijn enkele nieuwe verkeerswegen gepro jecteerd om het woongebied zo rustig mogelijk te houden. Komplan Sprekende over het „Komplan" verklaarde ir. Hajema, dat dit geen zaak is waar alles al vast ligt. Aan het plan ligt de gedachte ten grond slag om in die kom ten behoeve van de bestaande en de nieuwe inwoners mogelijkheden te scheppen om te win- Gevonden: 1 vulpen, 1 wandelwa gentje, .1 regenbroek. Verloren: 1 blauwe damesglacé, 1 rijbewijs B-E, 1 buskaai-t OAD, 1 ijs muts. Inlichtingen dagelijks aan 't groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 en 22 uur, dóch niet tussen 13 en 14 uur. De Sportvereniging ,,Bat.o" gaat zaterdagmiddag" weer een oliebollen- actie houden om daarmede te trachten haar financiële positie wat te verbetSren. De verschillende tak ken van sport, welke worden beoefend vragen veel geld dat door de contri butie alleen onmogelijk kan worden opgebracht, omdat de vereniging voor een belangrijk gedeelte uit junioren bestaat, die geen hoge bijdrage kun nen betalen. Een plaatselijke bakke r-ij zal weer enkele duizenden oliebol len bakken, die door de leden voor f. 1,- per zak huis aan huis zullen worden aangeboden. Voor een voor treffelijke kwaliteit zal weer worden zorg gedragen. Door de Geref. Jeugdcentrale is in het kader van de vrije tijdsbesteding een toneelavond georganiseerd in ge bouw „Rehoboth" op zaterdag 17 fe bruari. Op deze avond het doek gaat om 8 uur open zal ,,COC" over 't voet licht brengen Johan Zonruiter's luch tige spel „Bokken en geiten". Het gaat in dit spel om de vraag: Wie zal het winnnen, en ,,wie" dat zijn dan de muziekkorpsen ,,Con Amore" en ..Euterpe" die alle twee hun uiterste best doen om op het concours een eerste prijs te behalen. Dil is de plaats waar in de toe komst wanneer het komplan wordt gerealiseerdhet nieu we gemeentehuis zal worden gebouiod nl. aan de tuinstraat ten wensten van het gebouw Irene. Het komt op de plaats van de woningen op de foto als afsluiting van het plein, dat rond de kerk gevormd zal wor den. kelen en er een nieuw gemeentehuis te bouwen. Geracht zal worden om niet rigoureus te gaan breken. Doel is de intimiteit te bevorderen en geen lege ruimte te scheppen. Dat alles is helemaal afhankelijk van de toekom stige ontwikkeling van Holten. Er zal een wisselwerking moeten zijn tus sen grootte en niveau. De behoefte aan parkeerruimte moet uitermate goed worden bekeken en men zal er een verkeersdeskundige ad hoe moe ten bijhalen. Gedacht is om rondom de kerk een winkelcentrum te stich ten, maar daar binnen niet allemaal parkeerruimte, want dan staat alles vol met blik, aldus spreker. In de schets is parkeerruimte geprojecteerd bij de Kolweg (café Jansen) en ten zuiden van de dorpsstraat (achter 't Groene-Kruisgeb.buw) Nieuw gemeentehuis Een nieuw gemeentehuis,is gedacht ten zuidwesten van de kerk, aanslui tend op het centrum op enige af stand van de Verkeersader niet omringd dooi- grote plantsoenen, maar aansluitend aan de stenen ge bouwen, (Gedacht is aan het terrein ten zuiden begrensd door de Tuinstr. en ten westen door de Larenseweg). Ieder die boodschappen moet doen moet in alle windrichtingen parkeei"- gelegenheid kunnen vinden. Ir. Haje ma acht vier terreinen voor vijftig auto's beter dan één terein voor twee honderd voertuigen. De schets vertoont duidelijke plein- vorming op twee plaatsen ten noor den en ten zuiden van de Dorpsstraat (situatie bij café Jansen en het hui dige dorpsplein ,,De Smidsbelt"). Het behoeft naar de mening van ir. Hajema bepaalt' niet te komen tot nieuwe doorbraken. De planoloog wees- ten slotte nog op twee facetten bij de ruimtelijke or dening n.l. de économie (den centen), die nare parten speelt en op de men selijke factor. De mens zal bij alles dominant moeten zijn, juist omdat de menselijke behoeften zoveel wijzigin gen ondergaan. Plet geheel 'zal een flexibel karakter moeten hebben. Een plan met een bepaald karakter ech ter met veel vrijheden, öm te voor komen, dat het 'ontworpene niet over een paar jaar verouderd is. (Wie de plaatselijke situatie kent en zich dé financieringsproblemen reali seert, zal begrijpen, dat het nog vele jaren zal duren voordat een definitief plan uitgevoerd zal kunnen worden. Red.) Ir. R. Hajema geeft een uiteen zetting van de schets van het structuurplan betrekking heb bend op de toekomstige uitbrei ding van het dorp Holten. De NVV-besluurdersbond organi seerde zaterdagavond in Amicitia de Jaarlijkse feestavond voor de leden van bij deze centrale aangesloten vakbondsafdelingen, die weer op lof waardige wijze verzorgd wei'd door het ontspanningsorkest „De Noten krakers" van de arbeidersmuziek vereniging „Concordia" uit Hengelo. „Mans" en „Graads" voor de NVV-leden geen onbekenden wa ren weer geweldig op dreef. De be zoekers hebben zich tranen gelachen om dit tweetal met hun oubollige conference in Twents dialect, hun zang en hun voordrachten. Zij wer den daarbij weer uitstekend begeleid door het orkest en de accordeonist Henk Hor-sin an uit Westenholte bij Zwolle, die evenals de- andere leden van het gezelschap, met zijn solisti» sche optreden een daverend applaus in ontvangst mochten nemen. Spontane reactie uit de zaal ver wierven de beide jonge dames op het toneel met het „Bipsjewippen" waar bij zij op de maat van de muziek ge kleurde ballonnetjes moesten laten springen. Ook had de heer Harmsen (Mans) met zijn optreden als „Ali Ben Ossepoot" een enorm succes, vooral met het messenwerpen. De smeuïge conference tussen de bedrij ven door deed de lach in de zaal tel kens luid opklinken. Na dé pauze volgde het optreden van het soldatenorkest en de aanmel ding van „Mans" en „Graads" als vrijwilligers. Het. werd een tumultus gebeuren op het toneel, toen er plot seling alarm werd gegeven, waarme de het publiek zich zeer heeft ge amuseerd. Het Tiroler orkest zorgde daarna voor een gezellig samenzijn, dat tot flink na middernacht duurde. Bij de opening van de feestavond door de voorzitter, de heer IT. Koop man, hield de districtsbestuurder, de heer J. C. Moolekamp uit Almelo, een korte toespraak, waarin hij wees op de noodzaak van aansluiting bij een vakorganisatie. Ons land telt momenteel 114.000 werklozen. Nie mand komt om door bittere armoede maar velen leven aan de rand van een bestaansminimum. Spreker had ernstige kritiek op. de regering, die niet voldoende doet voor de oplossing van dit probleem, waarbij zij het doet voorkomen, dat het hier gaat om seizoensinvloeden, In 't café De Poppe had dinsdag avond de trekking plaats van de door de ZVV „Blauw Wit 66" gehouden verloting. De prijzen die op vertoon van het prijswinnende lot na zaterdag 17 februari a.s. kunnen worden afge haald bij de heer G. Stroeve, Schou tenstraat 20, vielen op de volgende nummers. 1449: centrifuge; 691 elek. strijkijzer; 151 wandschemerlamp; 1016 elektr, koffiemolen; 916 rookstel; 465 orna ment; 1086 1000 gram koffie; 1373 1000 gram koffie; 770 fles wijn; 1440 half dozijn kop en schotels; 1457 doos sigaren. Zaterdag 17 febr. vanaf 12 uur tot maandagochtend 8 uur dokter C. H. Rietdijk, tel. 12 80." (Alleen voor spoedgevallen). Het hoofd van de plaatselijke poli tie te Holten brengt ter kennis van belanghebbenden, dat formulieren voor het aanvragen van een jacht akte geldig voor het jachtseizoen 1968-1969 verkrijgbaar zijn ter ge-> meentesecretarie. Hte verdient aanbeveling de aan vrage in te-dienen vóór 1 maart a.s. De aanvraagformulieren moeten in tweevoud worden ingevuld en moeten vergezeld gaan van twee goedgelij- kenae pasfoto's van degene voor wie de akte wordt aangevraagd. Jachtakten voor minderjarigen van achttien jaar en ouder behoren door ouders of voogden te worden aange vraagd. Datum: 14 februari 1968. Het hoofd van de plaatselijke poli tie voornoemd, W. IT. ENKLAAR. terwijl er voor verschillende gebie den als Twente, het Noorden en Friesland duidelijk sprake is van een structureel probleem, dat om een andere oplossing vraagt dan de tot nu toe genomen maatregelen. - Het is gewoon nodig, dat het NVV en ook de andere vakcentrales, waar mede goed wordt samengewerkt, ex- zijn, om hnn invloed ter verbetex-ing aan te wenden. Het gaat om een Het kiesdistrict Markelo van de Overijsselse Land- bouwmaatschappij, waartoe behoren de afdelingen Die- penheim, Goor, Holten, Mar kelo en Rijssen, heeft zich met een achttal vragen tot het hoofdbestuur gewend, welke het gaarne beantwoord zou willen zien op de kring vergadering, welke de vol gende week vrijdag in De venter gehouden zal worden. Uit enkele vragen spreekt een zekere mate van on gerustheid ten aanzien van de positie van de Neder landse landbouw in verband met de ontwikkelingen bin nen de EEG. 1. Hoe denkt men over de aankoop van landbouwgronden door onze oosterburen, vlak over de grens? Wordt de grondprijs in Neder land hierdoor nog beïnvloed? Deze grondaankoop wordt die in Duitsland gesubsidieerd met gel den uit het Grüne Plan (verkap te rente-subsidie) 2. De inzate van los land en boer derijen heeft dit tot gevolg, dat de grondprijs uiteindelijk hoger wordt; naar onze mening wordt de prijs speculatief beïnvloed. Is dit een wettelijke regeling? 3. Het kiesdistrict .Markelo' maakt er ziclj ongerust over dat er te veel grond aan de landbouw onttrokken wordt en geen com pensatie hiervoor beschikbaar komt. 4- In het streekplan Twente komt men vaak in moeilijkheden met verbouw van boerderijen e.d. Wat is hiertegen te doen? 5. Indien een gem. een bestem mingsplan heeftt, wanneer moet de georganiseerde landbouw hier inspraak hebben, na het ont werp, of is het mogelijk, dat de georganiseerde landbouw bij de vaststelling hiervan betrokken wordt? 6. Plet kiesdistrict .Markelo' maakt zich ongerust over de concur rentievervalsing binnen de E.E.G- Is het juist dat Duitsland en Frankrijk aan renté-subsidies doen Kent men in Duitsland een gun stiger oudedag-voorziening dan bij ons? Hoe zijn de belastingen geregeld binnen de E.E.G.? Hoe denkt men over de politieke stukje xxxexxselijkheid, dat ook die mensen een plaatsje oixdex- de zon kx-ijgexx. Daax-voox* spannen hondei-- den, ja zelfs duizendexx zich in, aldus de heex- Moolekamp. De avond was druk bezocht. De veiToting met door de Holtense win keliers beschikbaar gestelde prijzen, bracht ruim f 160.op. houding van enkele grote mach ten (met name Frankrijk) bin nen de E.E.G.? 7. In de Landbode mist men vaak een Overijsselse editie; graag zag men een Algemeen overzicht van onze secretaris, speciaal ge richt op Overijssel- Het Overijssels standpunt ten opzichte van de vele landbouw problemen, moet middels het landbouwblad aan de leden doorgegeven worden, 8. De vaste lasten op onze bedrij ven worden steeds hoger, terwijl de inkomsten van de boer geen gelijke tred hiermee houden. Vooral de vele entingen die te genwoordig, hetzij vrijwillig of verplicht moeten geschieden, wat toch uiteindelijk weer een algemeen belang is en de boer individueel een massa geld kost. Kunnen deze entingen niet ho ger gesubsidieerd worden?, of is de mogelijkheid aanwezig, dat deze door minder vakkundige krachten worden uitgevoerd? Wordt de georganiseerde land bouw betrokken bij de kostprijs van de verschillende entingen? (Thuis tegen TVC' '28) Doel: Breukink- Achter: .Soer, Hommes en Brands. Midden: Kaiser en Markvoort. Voor: Veneklaas, Menkhoes, Klein Velderman, Den Heijer en W. Nijenhuis. Reserves: Joh. Jansen,1 S. Meinsma en G. Kwintenberg. Jong 'voetbaltalent was zaterdag morgen in actie tijdens de wedstrijd van de Go Ahead-pupillen tegen de beide Holtense pupillenelftallen op de gemeentelijke sportterreinen bij het Rielerbad in Deventer. De Holtense jongens arriveerden met particuliere auto's van clubleden en supporters. Holten d2 verloor met 2-1 van de Go Ahead combinatie. De ruststand was 0-1 voor de Holtenai-en, maar in de tweede helft waren het Pack Gouwman en A. School die de De- venternaren de overwinning bezorg den, waarbij zij door een strafschop de gelijkmaker scoorden. Albert Lonink maakte het Holtense doelpunt. De tweede ontmoeting werd ge wonnen door de Holtenaren (dl-elf- tal). Martin Hulshof gaf Go Ahead de leiding (1-0). Daarna maakte Dick Meuleman de gelijkmaker (1-1). In de tweede helft zorgde Theo Maats door een fraaie kopbal uit een goed genomen corner voor de Holtense overwinning (1-2). De Holtense jongens wax-en over '1 algemeen wat groter in deze ont moeting. Uit het spel van de Deven- ternaartjes bleek duidelijk de invloed van een regelmatige training. De Hol tenaren zijn daar nog maar pas mee begonnen onder leiding van de heer F. Paule. De jongens hebben deze morgen echt genoten. Zo'n uit nodiging van een beroemde club in- spireei-t de knapen. Ze werden ge- tracteerd op chocomel. Voor zaterdag staan wedstrijden tegen de pupillen van GFC (Goor) op het programma. Zaterdag 17 febr. 20.00 uur Toneel uitvoering van de Ontspannings club „COC" in het gebouw Reho both (zie adv. i Maandag 19 lebr. 19.45 uur Voor lichting ruilverkaveling door Hei de Mij voor de Borkeld in café „De Poppe". Maandag 19 febr. 20 uur Gezamen lijke ledenvergadering P.JGO-af- delingen ..Jong Holten" en Platte landsmeisjes" in hotel Holterman Dinsdag 20 febr. 14.00 uur Voorlich ting ruilverkaveling door RLVD voor Beuseberg en Look jn hotel Holterman Dinsdag 20 febr. 19.45 uur Voor lichting ruilverkaveling door Hei de Mij voor Neerdorp en Holter- broek in hotel Holterman Dinsdag 20 febr. 1900 uur Z.C. Twe.nhaarsveld voor zwemtrai- ning naar Deventer Woensdag 21 febr. 20.00 uur Leden vergadering Holtense Oranjever eniging in de O.L. Dorpsschool. Woensdag 21 febr, 2000 uur Bijeen komst Holtense Plattelandsvrou wen in hotel Holterman. Optre den mevrouw Pirn Siegers, voor drachtkunstenares. Donderdag 22 febr. 's avonds 7.45 uur in de school aan de School straat jaarvergadering Chr. Klem terschoolvereniging. Donderdag 22 febr. 19.b5 uur Her vormde Vrouwengroep in gebouw Irene. Spreker ds J. I-I. Israël. Vrijdag 23 febr. 20.00 uur Deelne- mersvergadering K.I.-vereniging „Z.W. Overijssel" in café M. Kalf- sterman. Maandag 26 febr. 20-00 uur Lezing met kleurenfilm van Jan P. Strij- bos in Amicitia (zie adv, i Maandag 26 febr. 20.00 uur Leden vergadering Onderlinge Paarden- verzekering „Holten" in café Jan sen. Maandag 26 febr. 19.30 uur Leden vergadering „H-M.V" in café -,De Waag" Maandag 26 febr. 14.00 uur Voor lichting ruilverkaveling over Alg. soc. econ. aspecten door CBTB of OLM voor vrouwen Beuseberg en Look in hotel Holterman Dinsdag 27 febr. 14.00 uur Voor lichting ruilverkaveling door RL VD voor Neerdorp en Holter- broek in hotel Holterman Dinsdag 27 febr. 13.30 uur Voor lichting alg. soc- en soc.-econ. as pecten ruilverkaveling voor de Borkeld in café „De Poppe" Woensdag 28 febr. 14.00 uur Voor lichting alg. soc. en soc.-econ as pecten ruilverkaveling voor Neer dorp en Holterbroek in hotel Hol terman Woensdag 28 febr, 14.00 uur Voor lichting ruilverkaveling door RL VD voor de Borkeld in café „De Poppe" Vrijdag 1 maart 20.00 uur Vrouwen wereldgebedsdag in gebóuw Re hoboth Zaterdag 2 maart 20.00 uur Ont spanningsavond PJGO-afdelingen in zaal Bonte Paard Zaterdag 9 maart 20.00 uur Ont spanningsavond PJGO-afdelingen in zaal Bonte Paard Woensdag 13 tm. zaterdag 16 maart Bazaar Geref. Jeugdcentrale in gebouw Rehoboth Maandag 18 maart 20.00 uur Jaar vergadering V.V.V. „Holtens Be lang" in hotel Holterman Geboren: Sylvia dv W. Oplaat en J. Visscher. Hoffesstraat 24* Ai'end Jan zv H. F, Oolbekkink en H. El- bei-sen, Oranjestraat 71. Ondex-trouwdH. J. A. Brands 24 jr., Boschkampstraat 16 en H. W. Veneklaas 20 jr., Borkeld 96. bevolking Ingekomen: geen. Vertrokken: E. Muizebelt en gez. van Kozakkenstraat 1 naar Hengelo (O.) WEEKENDDIENST DIERENART Zaterdag 17 febr. en zondag 18 febr. Th. Oostenbrug. Diessenplasstr., tel. 1515- HOLTEN: Ned. Herv. Kerk 10.00 uur ds Ad- dink (viering en dankz. H.A.j; 19.00 uur ds Israël (viering en dankz. H.A.). 10.00 uur Jongerendienst in het gebouw Irene. Geref. Kerk 9-30 en 3.00 uur ds R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor gem. taken van het geref. kerkelijk leven, R.K. Kerkdienst 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK: Bethanië 10.00 uur ds Israël (vier. en dankz. H.A. De gemeente Holten zal een bedrag van.f 22.160,beschikbaar stellen ten behoeve van de verbetering van zandwegen (modder wegen) die wethouder Rietborg (CH) in de vrijdagmiddag gehou den raadsvergadering als „crepeergevallen" betitelde. De raad vo teerde dit bedrag, nadat de wethouder had verklaard, dat de wegen commissie, naar aanleiding van een suggestie van de heer Wansink (VVD) in een vorige vergadering, besloten heeft met de aangelan den dezer zandwegen, die een abominabel slechte toestand verke ren, samen te werken om met mijnsteen en puin enige verbetering aan te brengén. De aangelanden hebben gevraagd of zij in dit ver band iets doen kunnen in de vorm van het vervoer van het -mate riaal. Zijn zijn bij gemeentewerken gekomen en hebben en hebben overeenstemming bereikt. Het puin zal door de aangelanden gele verd worden. De wethouder was van oordeel dat het nog maar bit ter weinig is wat gedaan kan worden. Het gaat om plm. 5 km, maar er zal zo snel mogelijk gehandeld worden. Met de initiatiefnemers zal de zaak nog schriftelijk worden vastgelegd verklaarde de bur gemeester, mr. W. H. Enklaar, om moeilijkheden voor later te voor komen. Het betreft de volgende wegen: a. Scholmansdijk (vanaf de Stationsweg tot DooxTopende Dijk en eèn gedeelte van de Stationsweg (DijkexTioek)b. 'n gedeelte van de Sangeldijk vanaf de Rijksweg tot het K I.-station, c. Pasopsweg (geheel), d. de Mars- harmsweg (naar perceel 37), e. Vijf- huizenweg (gedeeltelijk) en Meilinks- steeg (gedeeltelijk), f. de Evertjes- weg van de Brenderweg tot Beuse- bei-gex'weg en g. de Twijgsteeg. Aan de heer W. Veltkamp werd een bouwterx-ein verkocht aan de Kolweg (tegenover garage Schipper) groot 580 m2 voor f 10.440.-. Op een sug gestie van de heer Wansink (gem. bel.) om betrokkene het daarnaast liggende perceeltje te verkopen wilde de raadsvoorzitter niet ingaan. Voors hands bestaat de bepaling, dat men er dan ook een huis op moet bouwen. De heer Jansen (PvdA) zag hierin 'n bouwterx-eintje voor iemand met een smalle beurs. De x-aad ging na enige discussie accoord met een wijziging van de bouwverordening, waardoor in na volging van de nog in te voex'en nieu we bouwvex-ordening ook in het dox-psgebied blauwgrijze gesatineei-de asbestcement golfplaten als dakbe dekking mogen worden gebruikt. De voorzitter stelde nadrukkelijk, dat b. en w. echter de z.g. welstandsbepa lingen met alle accuratesse zullen naleven, opdat geen ontsiering van het landschapschoon zal plaats vin den. Met deze wijziging willen b. en w. een aanvrager van een bouwver gunning tegemoetkomen die deze platen onder de nieuwe veroi'dening wel zou mogen gebruiken Een langdurige en wat naargees tige discussie ontstond toen de heer Ten Berge (gem. bel.) bij het voor stel om de woning Beusebex-g 7 onbe woonbaar te verklaren, er op wees, dat de eigenaar van het voornemen daartoe over te gaan niet schriftelijk was in kennis gesteld. Hij vond het onjuist, dat de betrokkene het plan tot onbewoonbaai-vei-klaring in de krant had moeten lezen. De raadsvoorzitter erkende, dat het eleganter zou zijn geweest tevoren even een briefje te sturen, hij. wilde hiervoor het boetekleed aantrekken. De heer Ten Berge deelde mede, dat de betrokkene de woning nog zo slecht niet vindt en voerde voorts nog als argument aan, dat bij verde- re bebouwing van het dorp het huis meer waarde zou hebben gehad. De burgemeester verklaax-de, dat het onjuist is zich te begeven in fi nanciële manipulaties. Wat is het huidige beleid, aldus mr. Enklaar, krotopruiming en sanering. Wat de heer Ten Berge wil is de klok terug zetten. Het huis voldeed niet meer aan redelijk te stellen eisen. De woon- ruirhtecómmissie wil deze woning niet meer in het woonpakket betx-ek- ken. De hoofdingenieur-directeur van de volkshuisvesting in deze provin cie heeft de woning op tal van pun ten onbruikbaar verklaard. Men moet de mensen soms tegen zichzelf be schermen. Het boeekleed van de raadsvoox- zitter noch diens argumentatie kon den de heer Ten Bex'ge overtuigen, dat het hier gaat om het algemeen belang en de volksgezondheid. Hij wenste ten slotte de aantekening te gen te hebben gestemd. De raad ging accoord met het voor stel tot aansluiting bij het borgstel lingsfonds „Overijssel". De destijds gestorte kapitaalsbijdrage bij het fonds „Salland" wordt naar het nieu we fonds overgeboekt. Behalve een krediet van f 22.160.- voor de aanschaffing van mijnsteen voteerde de raad nog f 500.- voor in richting van een leerlingen prakti- kum biologie en een klein bedrag voor de aanschaffing van ioldera voor de openbai-e scholengemeen schap.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1