PvdA ontwikkelde streekconcontact feilil X N N' N W-n /êjy fiyr-. NN Werkloosheid in Gewest Deventer zal snel dalen --\ 7 7rf - -f-*.# £§§11 Hoofdstad van West-Duits land gaat veranderen RESULTATEN 'DER BEDRIJFSVERENIGING Ruime opzet van het bestemmingsplan „De Haar Auto reed op loslopend paard ik>> komt naar Holten Gevotndeiü en verloren OFFICIËLE PU BI I KATIE De lieer W ilpsliaar vertrekt niet Bekroonde boxer Ingezonden Het Holtense bankwezen Openbare kennisgeving Parf umeur BejSardensociëteit Na winterseizoen ONZE AGENDA Burgerlijke stand Medische dienst Weekenddiensten Kerkdiensten ***4 m mi sW S NIEUWSBLAD Zaterdag 10 februari 1968 Jaargang 20 - No. 6 Uitgave van-de Stichting „HoStens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) f 3,Iedere mm. meer f 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 In de jaarvergadering van de afdeling Holten van de Partij van de Arbeid, woensdagavond in hotel Holterman gehouden, heeft de waarnemend voorzitter, de heer Bcijers, sprekende over de activi teiten in de partij o.m. gewezen op de „open brief", die de Federa tie van jongerengroepen in de partij de K.J.G. aan het partij bestuur heeft gericht. Fr is na het geslaagd congres, waarin de partij haar eigen zaken heeft geregeld, zo n stroomversnelling in het politieke denken in Nederland ontstaan, dat het z.i. van wijs beleid getuigt, zich eerst binnenskamers op de ontstane situatie te beraden. Bovendien zijn problemen als de werkloosheid, Viet nam en andere belangrijke zaken hij de begrotingsbehandeling aan de orde. waarbij de Kamerfracties hun standpunten bepalen en het partijbestuur zich voorlopig van activiteit onthoudt. De geuite kritiek achtte hij dan ook niet geheel gerechtvaardigd. Fr is een vruchtbare gewestelijke vergaderingen gehouden n Almelo, terwijl wat de afdeling Holten betreft, een een samenspreking is geweest met de om Deventer gegroepeerde afdelingen, die nog herhaald zal worden. Gp zaterdag 17 februari a.s. zal drs. J. M. den üyl, fractievoorzitter der Tweede Kamer in een besloten gewestelijke vergadering te Hengelo o.m. spreken over de vraag: „Wel ke ontwikkelingsmaatregelen voor 't Oosten en Noorden van het land", al dus bleek uit de ingekomen stukken. Deze bijeenkomst zal door een vier tal afgevaardigden worden bezocht. Voorts zullen door de sectie pro vincie en gemeenten van de Dr. Wiardi Beckmanstichting voorlich tingsbijeenkomsten "worden gehouden voor raadsleden, bestuurders en eventuele andere belangstellende partijgenoten te Almelo en Zwolle, resp. op 29 februari, 21 maart en 25 'april a.s. Op 6 maart start een ledenwer vingsactie met een televisie-uitzen ding, waarvoor het afdelingsbestuur op korte tei-mijn een programma zal opstellen. De secretaris, de heer L. Kaan, De afdeling van Volksonderwijs be sloot'op de in november gehouden ledenvergadering een culturele avond te organiseren infebruari van dit jaar. Het is gelukt de heer Strijbos te laten optreden op maandag, 26 februari. Jan Strijbos,,. bekend bio loog, heeft elders veel succes geoogst door de vertoning van zijn prachtige kleurenfilms over de waddeneilanden, die ongeveer twee uur duren. Na tuurliefhebbers kunnen ongetwijfeld genieten van de prachtige Nederland se vogelfilm, die in Amicitia zal wor den gedraaid. Maandagmiddag en dinsdagmorgen wordt de film in het gebouw Irene voor scholieren ver toond en verkort toegelicht door de heer Strijbos. Gevonden: 1 damesglacé; 1 ijs muts; 1 plastic regenponcho; 1 Grolsche want. Verloren: 1 gouden ring met rode steen. INLICHTINGEN dagelijks aan het groepsbureau der rijkspolitie te Holten tussen. 8 en 22 uur DOCH NIET tussen 13 en. 14 uur. bracht een uitvoerig jaarverslag uit, waaraan ontleend kan worden, dol er 4 ledén- en 5 bestuursvergaderin gen werden gehouden ,en dat het le dental enigszins is teruggelopen dooi vertrek naar elders en enkele be dankjes. Uit het financieel vérslag van de penningmeester, de heer G, W. Kna pen, bleek, dat de inkomsten f 1438,66 en de uitgaven 1 1432,87 hebben be dragen, zodat er een batig saldo is van f 15.79. Aan de contributie-ophaler w dank gebracht voor de correcte wij ze waarop hij zijn taak vervulde. Het afdelingsbestuur bestaande uit mevr. Schimmel-Schipper, J. II. v. de Harst, G. W. Knapen, L. Kaan, W. Beijers, L. Veneklaas en W. C. v.d. Weerthof trad in zijn geheel af en werd bij enkele kandidaatstelling herkozen met uitzondering van mevr. Schimmel., die zich niet herkiesbaar stelde. Aangezien er geen vrouwelij ke kandidate beschikbaar was, werd in haar plaats gekozen de heer J. Calkhoven. De heer Kaan bracht verslag uit van de op 31 januari gehouden bij eenkomst van de afdelingsbesturen rondom Deventer, waarbij, als een streek-beraad, tal van problemen de orde zijn gekomen. Bij de rondvraag werden enkele kritische opmerkingen gemaakt aai het adres van de raadsfractie -ove een geval van heffing van baatbelas ting. <mi De skyline voor Bonn, de hoofdstad van de Duitse. Bondsrepubliek, verandert zienderogen. Door de lucht gemeten slechts honderd meter verwijderd van de 18 verdiepingen tellende flat op het vroegere tulpenveld"waarin de inter nationale pers en 800 medewerkers van drie minsteries ondergebracht zijn, groeithet dringend noodzakelijk geworden nieuwe huis van afgevaardigden aan de Rijnoever. In de volksmond naar zijn initiatiefnemer, de president van de Bondsdag Eugen Gerstenmaier, lange Eugengenoemd. Met zijn geplan de 30 verdiepingen zal liet nieuwe ,,Bundeshaus" boven alle bestaande bouw werken in Bonn uitsteken en de Bondshoofdstad een zweem van Manhattan verlenen. Op zijn laatst in de herfst van 1969 kunnen de 518 leden van de Duit se Bondsdag hun intrek nemen in de nieuwe werkvertrekken. De berichtgeving in sommige bla den over de benoeming van een plaatsvervangend hoofd der o.l. Dorpsschool heeft bij sommigen de in druk gewekt, dat de heer H. Wilps- haar uit de gemeente zou zijn ver trokken. In het raadsvoorstel wordt met het vertrek van de heer Wilps- haar echter bedoeld zijn vertrek van de Dorpsschool. De heer Wilpshaar is n.l. sedert geruime tijd hoofd van de o.l. Kolk- school o.a. in het voormalige gym nastieklokaal. De heer G. H. Egbers, Look 36, be haalde met zijn boxer Astrid van de Waardenborch op de onlangs in het gebouw „Help U Zei ven" te Deventer gehouden clubmatch van de kynolo- genclub Deventer e..o. een eerste prijs. Door de bedrijfsvereniging, waarin Bathmen, Diepenveen, Holten en We- sepe samenwerken, werd in 1967 in totaal 2754.5 uur hulp verleend, waar van 639.5 uur in Bathmen, 1206 uur in Diepenveen, 688,5 uur in Holten en 103.5 uur in Wesepe. Soms was het zo druk dat de eigen bedrijfsverzorger, de heer Nulink. het niet alléén af kon en hulp van andere bedrijfsverzor- gers moest worden ingeroepen. Het aantal donateurs bedraagt nu: (Buiten verantwoordelijkheid dei r- dactie Hoera! - U hebt het de vorige week ook in dit blad kunnen lezen: een deskundige zal gaan vertellen, hoe ons goede dorp Holten er in de toekomst zal (moeten?gaan uitzien. En??' Wal zullen wij te aanschou wen krijgen? We hopen zéér, dat de nieuwste dorpsuitbreiding niet het beeld zal gaan vertonen, dat men - helaas! - maar al te dikwijls aan treft: een rechtlijnig, in fantasieloze regelmaat aangelegd stratenplan met een minimum aan geboomte. Het is onvermijdelijk, dat in dit tijdperk der ,,auto"cratie plaats moet worden ingeruimd voor auto wegen, autoboxen en zo meer. Zou 't dorpsplan echter óók rekening kun nen houden met moeders met kinder wagens en kleuters, en met ouden van dagen, die allen blij zouden kun nen zijn met 'n rust- of ontmoetings punt tijdens een wandeling? Oók om deze reden worde ons dorp opgesierd met iets plantsoenerigs, met een boomgroep, een bloemperk en een paar banken! (Naam en adres ter redactie bekend) 250 in Bathmen, 178 in Diepenveen, 67 in Holten en 87 in Wesepe. Voor 1968 zijn de tarieven van de bedrijfsverzorging als volgt vastge steld. Voor donateurs: bij ziekte f 3.- per uur; op toerbeurt bedrijven f 3,- uur; bij vakantie f 4,- per uur. Voor niet-donateurs: tenminste f 5,- per uur (in Holten misschien nog ho ger). Voor een donatiegeld van ij 10.- per jaar kan geen boer, die zijn .verstand gebruikt, het idsico (óók als dit z klein is) meer lopen om, wanneer hij de bedrijfsverzorgipg nodig heeft, het dure tarief voor niet-donateurs te vallen. U kunt zich opgeven als donateur bij de heer G. J. Hulsman, Bessink- passtraat3, Holten of door overschrij ving van f 10.als donatiegeld over 1968 op rekening .Bedrijfsverzorging' bij de Raiffeisenbank te Holten (giro 875587) met vermelding: „nieuwe do nateur". Pas een maand nadat men zich heeft opgegeven komt men voor hulp van de bedrijfsverzorging' tegen donateurstarief in aanmerking; na l mei a.s. kan men voor 1968 geen do nateur meer worden. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat het raadsbesluit d.d. 8 mei 1967, nr. 2002, goedgekeurd door gedeputeer de staten der prpvincie Overijssel bij besluit van 24 januari 1968, 3e ai'deling, nr. 39833, tot onttrekking aan liet openbaar verkeer van het gedeelte van de Groteboersweg (weg. nr. 195 van de wegenlegger), lopende vanaf: de Beuseberg tot even ten noorden van het perceel Beuseberg '119, vanaf 12 februari 1968. gedurende veertien dagen ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage ligt- Holten, 9 februari 1968. Burgemeester en wethouders voornoemd, - W. H. Enklaar, burgemeester. G-. J. Langenbarg, secretaris. Na afloop van de raadsvergadering van hedenmiddag heeft in een infor mele bespreking, de planoloog der gemeente. ïr. R. Hajema te Assen, de raadsleden een toelichting gege ven op het ontwerp bestemmings plan ..De Haar". Voorts zullen be sproken zijn een structuurplan voor de gehele gemeente en het schets ontwerp voor een komplan. De raadsleden hebben daarmede de gelegenheid gekregen hun visie op deze planologische onwikkelingen, die voor de toekomst van onze gemeente van het grootste belang zijn, te ge ven. Wat ir. Hajema dc leden van onze vroedschap verteld heeft kunnen wij thans nog niet zeggen. Wel willen we aan de hand van bovenstaande foto van de maquette van het bestem mingsplan voor „De Haar" reeds en kele bijzonderheden nagaan betref fende de gebiedsuibreiding die de dorpskom na vaststelling van het plan zal ondergaan. Het is een gede gen werkstuk, dat, naar onze mening, van een ruime visie op het gebied van de dorpsontwikkeling en de leef baarheid getuigt. Daarop wijst reeds het feit, dat de gemiddelde bebou wingsdichtheid 20 woningen' per h.a. zal bedragen. Het wordt geen be krompen aanhangsel van het oude dorp, maar bijna een dorp apart. Enkele cijfers ter verduidelijking. De totale grootte van het complex bedraagt inclusief de sportvelden, die zoals bekend wegens de aan koop van „Meermanskamp" niet gerealiseerd zullen worden 61.44.14 ha.4 Na aftrek van deze sportvelden, in dustrieterreinen (op de foto ten noor den van de bebouwing), bijzondere bebouwing, spoorwegdoeleinden ad 31.67.92 h.a.. blijft er voor huizen bouw 29.76.22 h.a. over. Hierop zullen kunnen gebouwd wor den 533 eensgezinswoningen en 48 woningen in étagebouw, totaal 581 woningen. Deze 48 étagewoningen de eerste hoogbouw in Holten om vatten 4 meergezinswoningen in drie bouwlagen op een onderhuis. De eensgezinswoningen zijn ver deeld in 51 woningen (enkel of dub bel) en 448 woningen in rijenbouw. Voorts zijn gepi-ojecteerd in het plan 12 bejaarden woningen, 18 bun galows (vrijstaand) en 16 bungalows in blokjes van maximaal vier aaneen. Verder is gedacht aan 6 winkels, 1 garagebedrijf, 234 autoboxen, een be jaardencentrum, scholen en kleuter scholen, een kerk en een politiebu reau. De Larenseweg zal ontlast worden doordat midden door het plan een brede straat is geprojecteerd, die vanaf het V.V.V.-bureau aan het be gin van de Gaardenstraat even voor bij de Aaltinkssteeg weer uitmondt in de Larenseweg. In het gehele plan is vee! grond ge reserveerd voor groenstroken, sport- veldjes en speelterreinen. De raad heeft in een volgende vex-- gadering het laatste woord of hij ac- coord gaat met het hem voorgelegde ontwerp, nadat dit vanmiddag toege licht en besproken is. x'" De burgemeester van Holten maakt bekend, dat de heer J. Borst lap te Amsterdam, Joh. Worpstraat 9, vergunning heeft gevraagd voor het verbouwen van de boerderij, ka dastraal bekend gemeente Holten, sectie A, nr. 1618, plaatselijk ge merkt Neerdorp 102, tot burger woning. Aangezien het bouwplan zich niet verdraagt met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan kunnen rechthebbenden op aangrenzendé'en nabijgelegen gronden gedurende veertien dagen, ingaande 12 febr. a.s., schriftelijk bezwaren bij bur gemeester en wethouders indienen tegen het verlenen van vrijstelling van de bepalingen van hel desbe treffende bestemmingsplan ten be hoeve van het onderhavige bouw plan. De bouw- en situatietekeningen liggen gedurende voornoemde ter- De heer H. Schmidt, bediende van drogisterij De Vijzel slaagde te 's- Gravenhage voor het diploma parfu meur. Opbrengst collecte De collecte voor de Internationale Hulpverlening door het Werelddiako- naat heeft in de gereformeerde kerk f 2231,50 (v.j. f 1519.01) opgebracht. mijn op de gemeente-secretarie, al hier, voor een ieder ter inzage. Holten, 9 februari 1968- De burgemeester voornoemd, W. I-I. Enklaar. OFFICIëLE PUBLIKATIE Burgemeester en wethouders van Holtenmaken bekend, dat in een openbare vergadering van hun col lege op 6 februari 1968 zijn uitge loot de obligatienummers 35, 72, 84, 86, 100, 105 en 120 van de obligatie lening 1957, groot ƒ140.000, Het bedrag dezer obligaties is op 1 maart a.s. betaalbaar bij de ge meente-ontvanger tegen inwisseling van de uitgelote obligaties, De*rente van deze lening is op 3 maart a.s. betaalbaar tegen inwisse ling van rente-coupon nr. 11. Holten, 6 februari 1968. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H- Enklaar burgemeester, G- J. Langenbarg, secretaris. De maandelijkse bijeenkomst van de bejaardensociëteit wordt gehou den op dinsdag 13 febr. a.s. in het gebouw Irene. De soos begint om 14.30 uur. Er wacht de deelnemers en deelneemsters zeker weer een gezel lige middag. De werkloosheid binnen het rayon van het Gewestelijk Arbeids bureau Deventer was eind januari praktisch gelijk aan de situatie ultimo januari van het vorige jaar. Het aanbod van mannelijke ar beidskrachten bedroeg toen 835 tegen 843 nu. Op 31 december 1967 bedroeg het aanbod 698. Deze vermeerdering gedurende de maand januari is sterk seizoenmatig. Het zijn namelijk de seizoengevoe- lige bedrijfstakken waarin de stijging van de werkloosheid heeft plaats gevonden t.w. de bouwnijverheid (stijging 73), de landbouw (15), verkeerssector (12) en het losse personeel (11). Het ligt daar om dan ook in de verwachting, dat na het winterseizoen de werk loosheid snel zal dalen in dit rayon. Thans noteren met name de bouwnijverheid en de landbouw een hoger aanbod. Een lager cij fer dan in 1967 hebben o.a. de textielnijverheid, de voedings- en genotmiddelenindustrie en de categorie ongeschoold personeel. Zo als uit onderstaand overzicht blijkt is de werkloosheid in het ge west Deventer lager dan in bijna alle andere gewesten in Over ijssel en is zij eveneens lager dan het landelijk gemiddelde. Per gemeente zijn de werkloosheids percentages: Bathmen 2.5, Deventer 3.1, Diepenveen 2.5, Holten 3.4, Olst 2.6 en Raalte 8.8. In deze reeks is 't hoge niveau van de werkloosheid in de gemeente Raalte opvallend, waar vooral voor de bouwvakarbeiders vol doende werkgelegenheid ontbreekt. Voor het. gehele gewest bestaat de wex-kloosheid van mannen voor ruim 7 pet. uit jongeren beneden 19 jaar, terwijl ditzelfde percentage voor jon geren tot en met 20 jaar ruim 10 be draagt. De huidige vraag naar arbeids krachten wordt in hoofdzaak gevon den bij de metaalnijverheid, de voe dings- en genotmiddelenindustrie en bij het administratieve personeel. De vraag is gunstiger dan ultimo januari 1967; de daling ten opzichte van eind december 1967 is vrij nor maal voor de tijd van het jaar. De zich reeds geruime tijd voltrek kende ontspanning op de arbeidsdeel- markt van vrouwen heeft zich ook deze maand gehandhaafd, hoewel het verschil tussen vraag en aanbod zich hier nog duidelijk demonstreert in 'n nog sterk overwegende vraag naar vrouwelijk personeel. In de dienst verlenende en admistratieve beroe pen is een wezenlijk tekort aan ge schikte arbeidskrachten. Gespecificeerd naar de gemeenten waren de aanbodcijfers eind januari 1968 en (tussen haakjes) eind decem ber 1967 als volgt: Deventer 486 (435), Bathmen 10 (8), Diepenveen 40 (35), Holten 31 (22), Olst 46 (36) en Raalte 230 (162), totaal 843 (698). In procenten (per 100 loontrekkenden) resp. 3.1 (2.8), 2.5 (2.-), 2.5 (2.3), 3.4 (2.6). 2.6 (2.-) en 8.8. (6.5), van het gewest 3.6 (3.1), ;van de provincie 6.- (5.3), van het rijk 4.- (3.6). In de rayons van de arbeidsbureaus in Overijssel bedroegen deze cijfers (absoluut en in procenten)Almelo 2017 (7.8 pet), Nijverdal 677 (7.0 pet), Deventer 843 (3.6 pet), Emm.eloord 443 (6.0 pet), Steenwijk 646 (9.5 pet), Enschede 2794 (7.0 pet), Hardenberg 1344 (13.4 pet), Hengelo 862 (3.0 pet), Kampen 496 (4.4 pet), Oldenzaal 852 (6.8 pet), Zwolle 989 (4.2 pet). Geboren: Dirk, zv S. Hammer en J. A. Pleijsier, Noordenbergstraat 15. Overleden: J. W. Nijenhuis, 69 jr. Neerdorp 71. J. A. Rietberg, 80 jr. Beuseberg 45. J. Vogelzang wv Koordes, 83 jr. Neerdorp 57. J. H. Paalman, 51 jr. Neerdorp 53. BEVOLKING Ingekomen: J. G. A. F. Dirks van Hengelo O. naar Holterberg 42. W. C. Wijlhuizen en gez. van Noord oostpolder naar Dijkerhoek 100. J. M. Hogeslag en gez. van Olst naar Schuttersweg 7. J. G- J. Mebius en gez. van Enschede naar Holterberg 43. H. F. ten Bos van Nijmegen naar Holterberg 61. Vertrokken: J. R. Jonathans en gez. van Holterberg 26 naar Deven ter. J. A. Lubbers van Holterberg 41a naar Haarlem. Zaterdag 10. vanaf 12 uur tot maan dagochtend 8 uur dokter J. F. Sijtse- ma, tel. 1870 (alleen voor spoedgeval len) Zaterdag 10 febr. en zondag 11 fe bruari: J. Warrink, Noordenbergstr. 19, telef. 1803. Zaterdag 10 febr. 19.30 uur feestav. Icdc-n NVV georganiseerd. door NVV bestuurdersbond m.m.v. in Amecitia „De Notekrakers'' en conference Zondag 11 febr. 19.15 uur Open Deur Samenkomst in de Herv. Kerk. Spreker ds. A. Broek van Enschede (zie ber.) Zondag 11 febr. 19.30 uur dansen in zaal Boode te Bathmen (zie ber.) Maandag 12 lebr. 19.30 uur Ruilavond Holtense Postzegelclub ,.HPC" in café ,,De Waag" Maandag 12 febr. 20 uur Bestuursver gadering Holtense Oranjever. ten huize van mej. W. E. Wolters, Dorpsstraat 47 Maandag 12 febr. 13.30 uur: Voor lichting vanwege OLM of CBTB over algemeen en soc. econ. aspec ten der ruilverkaveling voor Dij- kerhoek en deel Okkenbroek in „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek Dinsdag 13 febr. 13.30 uur: Voor lichting soc. econ. aspecten ruilver kaveling voor Espelo en deel Nw. Heeten in „Het Trefpunt" te Es-' pelo. Dinsdag 13 febr. 19.45 uur: Voor lichting Ned. Heide Mij. oyer de ruilverkaveling voor Beuseberg en Look in hotel Holterman Dinsdag 13 febr. 14.30 uur Bejaarden sociëteit in Irene Dinsdag 13 febr. 19.30 uur Vergade ring gezamenlijke kruideniers in ho tel Holterman (zie adv..) Dinsdag 13 febr. 19.45 uur Jaarverga dering (met verloting) Herv. Vrou wengroep Dijkerhoek in gebouw „Bethanië" Woensdag 14 febr. 19.45 uur Bijeen komst Jonge Kerk ten huize van mej. M. ter Borch, Gaardenstraat (Wijkgeb.) Woensdag 14 febr. 20 «uur Vergade ring organisatiecommissie Moto cros in café M. Kalfterman Donderdag 15 febr. 19.45 uur Jaar vergadering der Veren, tot Stich ting en Intandhouding ener School m.d. Bijbel in hal van de school Donderdag 15 febr. 13.30 uur: Voor lichting RLVD over. ruilverkave ling voor Dijkerhoek en deel Ok kenbroek in „Het Bonte Paard" Zaterdag 17 febr 20.00 uur Toneel uitvoering van de Ontspannings club „COC" in het gebouw Reho- both (zie adv.) Maandag 19 febr. 19.45 uur Voorlich ting ruilverkaveling door Heide Mij voor de Borkeld in hojel Holter- Maandag 19 febr. 20.00 uur Gezamen lijke ledenvergadering PJGO-afde- lingen „Jong Holten" en Platte landsmeisjes" in hotel Holterman Dinsdag 20 febr. 14.00 uur Voorlichting ruilverkaveling door RLVD voor Beuseberg en Look in hotel Holter- Dinsdag 20 febr. 19.45 uur Voorlich ting ruilverkaveling door Heide. Mij voor Neerdorp en Holterbroek in hotel Holterman Woensdag 21 febr. 20.00 uur Bijeen komst Holtense Plattelandsvrouwen in' hotel Holterman. Iptreden me vrouw Pim Siegers, voordrachtkun stenares. Donderdag 22 febr. 's avonds 7.45 uur in de school aan de Schoolstr. jaar vergadering Chr. Kleuterschoolver. Maandag 26 febr. 14.00 uur Voorlich ting ruilverkaveling over Alg. soc. econ. aspecten door CBTB of OLM voor vrouwen Beuseberg en Look in hotel Holterman Dinsdag 27 febr.' 14.00 uur Voorlich ting ruilverkaveling door RLVD voor Neerdorp en Holterbroek in hotel Holterman Dinsdag 27 febr. 13.30 uur Voorlich ting alg. soc. en soc.-econ. aspecten ruilverkaveling voor de Borkeld in café ,,De Poppe" Woensdag 28 febr. 14.00 uur Voorlich- ting alg. soc. en soc.-econ. aspec ten ruilverkaveling voor Neerdorp en Holterbroek in hotel Holterman Woensdag 28 febr. 14.00 uur Voor lichting ruilverkaveling door RLVD voor de Borkeld in café „De Poppe'' Vrijdag 1 maart 20 u vrouwenwereld gebedsdag in gebouw Rehoboth Zaterdag 2 maart 20.00 uur Ontspan ningsavond PJGO-afdelingen in zaal Eonte Paard Zaterdag 9 maart. 20.00 uur Ontspan ningsavond PJGO-afdelingen in zaal Bonte Paard Woensdag 13 t.m. zaterdag 16 maart Bazaar Geref. Jeugdcentrale in ge bouw Rehoboth HOLTEN Ned.-herv. kerk 10 u, ds. Lamberts van Deventer, extra collecte: Prov. Kerkewerk; 19.15 «iur Open Deur-samenkomst. Spreker ds. A. Broek, geref. evangelisatie-predi kant in Enschede. Met medewerking van het Hervormd kerkkoor en de chr. gem. zangver. Soli D^eo Gloria. Geref. kerk 9 en 3 uur ds. R. A. Hoogkamp. Het ene offer is in beide diensten voor de kerk. R.-lc, kerkdienst 8.45 uur. I-I. Mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK Bethanië 10 uur Past. medew, dhr. A. Schellevis. Ex tra collecte: Prov. Kerkewerk. üe vorige week vrijdagavond om streeks acht uur is de heer II. ter Haar uit Rijssen op de Espelodijk, toen hij in de richting Dijkerhoek reed, met zijn personenauto op een loslopend paard gebotst van de land bouwer G. J. R„ dat uit de weide was gebroken. De heer Ter Haar kwam er zonder noemenswaardig letsel af, het paard had inwendige verwondingen maar behoefde niet te worden afgemaakt, maar de auto was ernstig beschadigd, zodat het kentekenbewijs moest worden inge nomen. Het plan „De Haar" wordt begrensd door in het noorden de spoorlijn Deventer-Almelo, in het zuiden de Larenseweg, in het westen de Aaltinkssteeg en in het oosten door de bestaan de dorpsbebouwing (van boven naar onder) het industrieter rein (gearceerd), rechts daarvan (zwart vierkant): het toe komstige politiebureau, groenstrook, complex woningwetwo ningen, rechts: nieuwe gereformeerde kerk, getrapte blokjes lagere school, in de driehoek links, bungalowbouwrechts daarvan het bejaardencomplex, daaronder eenvoudige vrij staande ééngezinswoningenhet niet getekende lichte complex bevat de gebouwen der scholengemeenschap. De nieuw aan te leggen verkeersader loopt dwars door het plan. Daaronder eigen-, premie- en huurwoningen, met naar de linker punt toe de drie flatjes van drie woonlagen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1