Eerste voorlichtingsbij eenkomst ruilverkaveling Holten-Markelo Ontspanniiigsav ond bijzonder geslaagd Fabrieksblauw-grijse asbestcementgolfplaten nu toegestaan? Ernstig ongeluk Aansluiting bij het borgstellingsfonds 5Overijssel RAADSVOORSTEL Verkaveling is een zakelijke aangelegenheid Raadsagenda Voorstel benoeming Scliaakuitslagen OPENBARE KENNISGEVING Kafberbruik in Zweden loopt terug I ONZE AGENDA MEDISCHE DIENST GEVONDEN EN VERLOREN Harde matrassen niet zo goed als U denkt KERKDIENSTEN Weekenddienst dierenartsen Consul KNVB Burgerlijke stand HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 3 februari 1968 Nr. 5 Jaargang 20 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers '&&vertenüeprijs 1-15mm. (a contant) f 3,Iedere mm. meer 0,12 Abonnementsprijs f 5,per half jaar, f 10,per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Het Deventer Dagblad' schrijft: „Een ruilverkaveling is een zui ver zakelijke vertoning. Het gaat alleen om het geld. Een ruilver kaveling verbetert de externe bedrijfsomstandigheden. Daarom moet u alleen voorop stellen: wat word ik er beter van. Als.u denkt dat u er slechter van wordt moet u.er hardgrondig j,neen" tegen zeggen. „Dit zei de heer B. Douwes, hoofd algemene dienst Overijssel-West van de Kon. Ned. Heide Mij. dinsdagavond in 't Trefpunt in Epselo waar belang hebbenden bij de op handen zijnde ruilverkaveling „Hölten-Markelo" Werden voorgelicht over de procedure van voorbereiding, stemming en uitvoering. De bijeenkomst in Epselo dinsdagavond was de eerste van een serie voorlich tingsbijeenkomsten in alle buurtschappen binnen het ruilverkavelingsblok. De bijeenkomsten worden ge houden in overleg met een hier voor door de landbouworganisaties ingestelde „contactgroep Holten''. „Ze zijn bedoeld om met elkaar tot een gesprek te komen", aldus de heer Douwes- „En daarbij gaat het er niet. om dat u straks zegt: de ker'l et mooi sprok'n of ie et lelijk sprok'n. We moeten - en dat is in uw belang - komen tot een zo goed mogelijke benadering van het be grip ruilverkaveling." De heer Douwes vertelde dat een ruilverkaveling bepaald geen zaak van vandaag" of gisteren is. De oud ste ruilverkavelingswet dateert van 1924, gewijzigd in 1938 en in 1954 weer geheel vernieuwd. „Deze wet uit 1954 is de basis waavc elke verkaveling wordt uitg oeid." Hij definieerde een ruilverkave ling als „een complex van cultuur technische en civieltechnische wer ken met de inbreng van eigendom en zakelijke overeenkomsten, be doeld om de externe bedrijfsom standigheden te verbeteren. Daarbij speelt ook de bodem- verbetering" mee, de duurste van alle maatregelen, al zet de wet gever daar wel een vraagteken bij, aldus de heer Douwes, „want men zit behoorlijk op de spiekers". ,De overheid betaalt 60 tot 70 procent van het geheel de rest moet u zelf. betalen. Maar daar hebt: u ook voordeel van door de waardevermeerdering." De heer Douwes stelde dat een ruilverkave ling (nu nog) een zuiver agra rische aangelegenhed is, een her structurering van het platteland. „Een verandering bedoeld om er voordeel bij te hebben Dit laatste kunt u alleen zelf uitmaken" Spreker somde de instanties op die bij het project betrokken Leden van de schaakclub „De Pio niers" speelden donderdagavond in hun cluklokaal, hotel Holterman een aantal partijen voor de onderlinge clubcompetitie. De uitslagen waren els volgt: 1-1. H. J. StukkerH. J. Aaftink l-Ö; A. StukkerF. J. Hol 0-1; H. H. J. Stukker— A. J. C. Brands Vs-'/a; B. van BeekH. J. Aaftink 1-0 en H. StukkerF. Groe- newoudt 0-1. Burgemeester en wethouders van Holten maken ter uitvoering van ar tikel 24 van de voorschriften beho rende bij het bestemmingsplan Hol ten (Kolplan) bekend, dat door J. Warrink alhier, een verzoek is inge diend om vergunning voor de bouw van een woning op het perceel, kada straal bekend gemeente Holten, sectie F. nr. 2301 ged., gelegen aan de Rijs- senseweg (op het terrein van de voormalige boerderij „het erve Voors- boer"), welk verzoek slechts kan worden ingewilligd met toestemming tot afwijking van het geldende be stemmingsplan Holten. Dit verzoek ligt met ingang van 4 februari a.s. gedurende veertien da gen voor een ieder ter inzage op de gemeente-secretarie. Burgemeester en wethouders zijn voornemens afwijking 1 van het be stemmingsplan toe te staan. Schriftelijke bezwaren tegen het bouwplan kunnen dopr een ieder ge durende bovengenoemde termijn wor den ingediend bij burgemeester en wethouders. Holten, 25 januari 1968, Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester, G, J. Langenbarg, secretaris. Er is reeds veel geschreven over het tekort aan kalk op de lichte gi"on- den in Nederland. De totale opbreng sten zouden er niet onbelangrijk door kunnen worden verhoogd als de kalk- toestand op een juist peil zou worden gebracht en gehouden. Volgens het blad „Vaxt-narings-Nytt" kampt ook Zweden met dit px-obleem. Ongeveer 40 procent van het bouwland heeft onmiddellijk een flinke kalkbemesting nodig, terwijl niet minder dan 80 pro cent van het bouwland regelmatig aanvullende kalkbemestingen nodig heeft. Voor het verkrijgen en behou den van een optimale kalktoestand zal in Zweden in 1975 ongeveer 440.000 ton zuivere kalk moeten wor den gestrooid. Op grond van de ver wachte belangstelling van de Zweed se boeren zal volgens schattigng niet meer dan 140.000 ton zuivere kalk worden gestrooid in 1975, dus nau welijks één derde van hetgeen eigen lijk nodig is. Een land met, een rela tief hoge levensstandaard laat zijn bodem dus geleidelijk verzuren. In Marketing-kringen houdt men de ontwikkelingen in Zweden als één der landen met een zeer hoog welvaarts niveau in West-Europa altijd scherp in het oog en het moet ons van het hart dat deze ontwikkeling in land bouwkundig opzicht niet prettig i». zijn. Hij stelde nadrukkelijk dat de voorlopige plaatselijke eommis- sie „werkt zonder kracht van de wet". Deze commissie heeft echter wel een belangrijke plaats toebe- deeld gekregen bij het overleg om tot. een plan te komen. „Vroeger was die commissie er niet, maar de overheid kreeg toch ergens het gevoel veel over u te beslisssen en veel zonder u. Deze commissie is een poging om hier een eind aan te maken." - De heer Douwes wees er op, dat men deze commissie nooit om be slissing of belofte mag vragen, want de leden zullen deze nooit waar kunnen maken. De leden van de voorlopige commissie hoeven hele maal niet dezelfde te zijn als die van de straks te vormen plaatse lijke commissie. „En die kan er wel heel anders over denken." De aanwezigen kregen een aantal voorbeelden van problemen voor geschoteld, die zich bij de ruil verkaveling kunnen voordoen. Wie tegen de ruilverkaveling is doet er goed aan daar al in een vroeg sta dium daarvan doordrongen te zijn. Bij de stemming zullen alleen de „kadastrale" eigenaren meestem men, Staat men bij het kadaster niet als eigenaar te boek, dan moet men dit tijdig in orde laten maken. De wegblijvers bij de stemming worden als „voorstemmers" mee geteld. Heeft men b.v. een blok van 1000 ha met 100 eigenaars dan kan de ruilverkaveling worden aange nomen met 51 voorstemmers, on geacht hun grondbezit (al is dit maar 100 ha, dus een tiende deel van het geheel). Zijn er bij de stemming zoals in het voorbeeld aangehaald 40 voorstemmers met samen 500 hectare land, dan is hij oók aangenomen. De kans dat een verkaveling aangenomen wordt is door deze wijze van stemmen gro ter dan dat hij wordt afgestemd. Wie 12 ha grond inbrengt behoeft ook niet perse 12 ha terug te krij gen: men brengt geen grond maar een getaxeerde waarde in. Na de pauze konden de belang hebbenden vragen stellen. Daarbij kon men de teneur waarnemen dat er bij de landbouwers in het ge bied Espelo en een deel van Nieuw- Heeten weinig verzet tegen de ver kavelingsplannen is- De ontspanningsavond van de voet balvereniging „Holten'* voor de se niorleden en de leden van 18 jaar en ouder van de Supportersvereniging, die het afgelopen weekend in Amici- tia werd georganiseerd door.de Ont spanningsclub van de Almelose scheidsrechtersvereniging was ook deze keer weer bijzonder geslaagd. Voorzitter Klein Velderman van „Hol ten" kon in zijn openingswoord naast vele Holtenaren een. aantal promi nente figuren uit de Twentse voet balwereld welkom heten,, waaronder het hoofdbestuurslid van de K.N.V.B., 1 de heer I-I. J. van Dalen, de heer H. ter Riet, voorzitter van de afde ling Twente, de heer K. I-Iofmeijer, voorzitter van de strafcommissie der T.V.B. en tal van bestuursleden en leden van de ontspanningsclub der scheidsrechters. Bij de aanvang der bijeenkomst werd besloten het lid van de ontspanningsclub, de heer W. ter Horst uit Almelo, die momenteel in het ziekenhuis vertoeft, een fruit mand te zenden, waartoe met een enthousiast applaus besloten werd. Het werd verder een zeer gezellige avond met kienen, doelschieten op een plank met een gat, een gratis verloting met mooie prijzen, het ra den van clubnamen waarvan de let ters door elkaar gezet stonden en ten slotte een grote verloting met als hoofdprijs een half varken, dat ge wonnen werd door de speler van het vijfdeelftal Klein Hegeman uit Dij- kerhoek. De heer Van Dalen en de heer Ter Riet hielden een korte toespraak met een propagandistisch woord, waar bij laatstgenoemde de bewondering tot uitdrukking bracht voor de uitste kende prestaties van Hplten *in de 4de klas K.N.V.B. Beide heren wens ten Holten veel succes in de vierde klase. De voorzitter van de suportersver- eniging, de heer Beijers, deelde me de, dat de vereniging dit jaar 80% van de kosten der training van de jeugdelftallen voor zijn rekening zal nemen en f. 460,- zal bijdragen in de kosten van de verlichting van het oefenterrein, waarmede voor dit sei zoen duizend gulden gemoeid zal zijn uit de supporterskas. Men houdt nog een flink bedrag in reserve voor even tuele benodigdheden bij de inrichting van de voetbalaccommodatie op de binnen enkele jaren te verwachten gemeentelijke sportterreinen. In ver-band met. de ziekte van de heer Ter Horst berustte de leiding van het ontspanningsgedeelte bij de voorzitter van dej ontspaningsclub de heer G. J. Kamerling uit Almelo. 155 55 Burgemeester en Wethouders stel len de raad voor om toe te treden tot het Borgstellingsfonds „Overijs sel". Het college heeft zich in princi pe met de fusieplannen van de regio nale borgstellingsfondsen kunnen ver enigen en vraagt thans aan d e raad goedkeuring te verlenen. Op 4 februari 1942 is de gemeente Holten toegetreden tot de Stichting Borgstellingsfonds voor Salland en Omstreken. In de loop van de jaren, is gebleken, dat, door de verschillen tussen taak en structuur van de klei ne borgstellingsfondsen, het doel van deze stichtingen het bevorderen van de belangen van ondernemers op het terrein van ambacht, detailhan- del en dienstverlening niet meer zo functioneert dan wel wenselijk zou zijn. Uit onderzoekingen, besprekingen en studies is men tot de slotsom ge komen dat dit doel beter kan worden gerealiseerd, wanneer voor deze pro vincies één centraal borgstellings fonds tot stand zou komen. Men kan dan tot een betere taakverdeling ko men, hetgeen, de ondernemers in het kleinbedrijf ten goede zal komen. Het Borgstellingsfonds is per 1 januari 1968 gestart, waartoe het fonds „Salland" zich heeft terugge trokken. De door de gemeente Hol ten gestorte kapitaalsbijdrage zal naar het nieuwe fonds worden over geboekt. B. en w. zijn tot hun voorstel geko men, omdat zij dit mede ten behoeve van de plaatselijke middenstanders gewenst achten. Zij stellen de raad tevens voor de aanwijzing van een vertegenwoordiger der gemeente in het algemeen bestuur door en uit hun college te doen geschieden. Deze foto van de 16-jarige Anita Jöst uit Höchst in de Duitse Bonds republiek werd met de eerste prijs van de 13- tot 16-jarigen in de Duitse bijdrage aan de „3e Europa' Jeugdprijs voor Foto en Film onderscheiden. Onder het patronaat van de EEG werd deze wed strijd'in de zes EEG-landen, in Griekenland en Turkije uitgeschre ven en stond onder het motto „Met de ogen der jeugd wij Euro peanen". In de Bondsrepubliek namen meer dan 600 jonge ama teurs met 4485 foto's en films aan deze wedstrijd deel. 200 Werk stukken van de drie leeftijdsgroepen werden door 'n jury in Frank furt aan de Main uitgekozen en qls Duitse bijdrage naai* Brussel gezonden. Hier worden de foto's en films op 20 april 1968 in Euro pees verband beoordeeld, waarna de prijsuitreiking aan de win naars plaatsvindt De gemeenteraad zal bijeenkomen op vrijdag. 9 februari a.s. om 14.00 uur. 'Aan de orde komen o-m. voor stellen tot verkoop van een bouw terrein aan do heer W. Veltkamp, verhuur van een weggedeelte op de Holterberg aan de heer G. G. Bal, tot aanwijzing van een plaatsver vangend hoofd van de o.l. dorps school tot wijziging van de bouw verordening en tot onbewoonbaar verklaring van het perceel Beuse- berg 17- Voorts komen aan de orde een voorstel tot aansluiting bij het Borgstellingsfonds „Overijssel", tot voorlopige vaststelling van de kos ten van het openbaar kleuteronder wijs, met het oog op de bijdrage voor het bijzonder onderwijs en tot het verlenen van credièten voor aankoop van mijnsteen ten behoeve van wegverharding, inrichting leer- lingenpraktikum biologie en ver vaardiging folders voor de open bare scholengemeenschap. Ten slot te zal de raad een besluit moeten nemen tot voorlopige vaststelling van de gemeente- en bedrijfsreke- ningen over de jaren 1963 en 1964. Na afloop van deze vergadering zal Ir. R. Hajema, de gemeentelijke planoloog in een informele bespre king voor de raadsleden en de pers een toelichting geven op het ont werp bestemmingsplan „De Haar", de schets van een structuurplan en het schetsontwerp voor een kom- plan. Zaterdag, 3 februari vanaf 12 uur tot maandagochtend 8 uur dokter J. F- Sijtsema, tel. 18 70 (alleen ■voor spoedgevallen). Hoe gecompliceerder de apparaten, des te nietiger de afzonderlijke onderdelen, waaruit ze samengesteld worden. Vooral de ruimte vaart eist bouwelementen met zeer kleine afmetingenzowel voor de elektrotechnische industrie als voor de electronica. Om deze nietigheid te demonstreren, legde de fotograaf een lucifer en een vrouwehaar naast oxydekeramische bouw- en isolatiedelen van zeer zuiver, gesinterd aluminiumoxyde, het in de Duitse Bondsrepubliek geproduceerde Degussit R Al 23. Deze isolatiedelen werden reeds meermalen bij de bouw van ruimtesonden gebruikt. Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat met. het voorstel van burge meester en wethouders om het 8e lid van het artikel 63 der bouwver ordening overeenkomstig hun ziens wijze te wijzigen zullen in de toe komst de fabrieks-blauw-grijze gesa tineerde asbestcementgolfplaten in dé gemeente overal mogen worden gebruikt voor dakbedekking mits het landschapsschoon en het dorpsschoon hierdoor niet wordt ontsierd. Daarmede zou dan een kwestie, die in het verleden nogal eens ver schil van mening en stof tot discus sie heeft opgeleverd, uit de weg zijn geruimd. Lid 8 bepaalt nl. dat ten aanzien van gebouwen op hel industrieter rein en ten aanzien van bedrijfsge- dccllen van boerderijen, een andere dan de conventionele dakbedekking kan worden toegestaan, mits 't 1 and- schapsschoon en het dorpsschoon hierdoor niet wordt ontsierd, met dien verstande, dat het gebruik van asbestcement en|of ijzeren golfpla ten niet is toegestaan, tenzij sprake is van fabrieksblauw - grijze gesati neerde platen voornoemd. Deze bepaling is destijds opgeno men, omdat het gebruik van andere dan bedoelde blauw-grijze platen het landschap in ernstige mate schade doet. Nu echter de praktijk heeft aange toond, dat de kwaliteit zowel als het uiterlijk van blauw-grijze asbestce mentgolfplaten de laatste jaren be duidend beter is geworden kan naar het oordeel van het college moeilijk langer worden volgehouden dat in 't buitengebied alleen in de agrarische Burgemeester en wethouders stel len de gemeenteraad voor in verband met 't vertrek van de heer H. Wilps- haar - geruime tijd geleden benoemd tot hoofd van de o.l. Kolschool - tot waarnemend hoofd van de o.l. Dorps school te benoemen de heer J. S. Molewijk, onderwijzer aan deze school. Het voorstel wordt gedaan naar aanleiding van een brief van 't hoofd der school de heer B. H. Brou wer en heeft de instemming van de Inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Deventer. Gevonden: 1 parapluie hoes en 1 kentekenplaat VF-24-51. Verloren: 1 paar Grolsche wanten INLICHTINGEN dagelijks aan hel groepsbureau der rijkspolitie te Hol ten tussen 8 en 22 uur, DOCH NIET tussen 33 en 14 uur. Slapen op een zeer harde onder grond is niet zo gezond als gedacht wordt. Het Europese Instituut ter be vordering van gezond slapen te Düs- seldorf deelde dit onlangs mee. Vol gens het instituut heeft het lichaam tijdens de nachtrust een ondergrond nodig die een zekere kuilvorming toe staat. De matras zou aan' leeftijd en lichaamsgewicht moeten zijn aange past.. Een goede raad: Blijf niet zes tig jaar op dezelfde matras liggen, Maandag 5 febr. Vergadering Com missie Afg. Bijstandswet i.o. in ho tel Holterman Dinsdag 6 febr.: ZaC „Twe.nhaars- veld" zwemmen in. Deventer Dinsdag 6 febr. 13.30 uur: Voorlich ting Rijkslandb.voorl.dienst voor de buurtschap Espelo en deel Nieuw Heeten over ruilverkaveling in „Het Trefpunt" te Espelo (zie ber.) Dinsdag 6 febr. Z.C., „Twenhaars- veld" voorlichting Nederlandse Heide Maatschappij over de ruil verkaveling voor Dijkerhoek en deel Okkenbroek in „Het Bonte Paard (zie ber.) Dinsdag 6 febr. 's avonds 8 uur in de Ned.-herv. kerk repetitie Her vormd Kerkkoor en Chr. Gem. Zang vereniging „Soli Deo Gloria". Woensdag 7 febr. 19.30 uur: Leden vergadering af'd. Holten van de Partij van de Arbeid in hotel Hol terman Woensdag 7 febr. 's avonds 7.45 uur in gebouw „Rehoboth" hervatting re petities Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Donderdag 8 febr. 19.45 uur Herv. Vrouwengroep in het gebouw Irene Donderdag 8 febr. 19.45 uur: Verga dering AR Kiesvereniging Ne derland en Oranje" in gebouw Re hoboth Zaterdag 10 febr. 19.30 uur Feestav. leden NVV georganiseerd door NW bestuurdersbond m.m.v. „De Notenkrakers" en conference in Amicitia. Maandag 12 febr.19.30 uur: Ruil- avond in café „De Waag" Maandag 12 febr. 13.30 uur: Voor lichting vanwege OLM of CBTB over .algemeen en soc. econ. aspec ten dei" ruilverkaveling voor Dij kerbroek en deel Okkenbroek in „Het Bonte Paard'' te Dijkerhoek (zie ber.) Dinsdag 13 febr. i3.30 uur: Voor lichting soc. econ. aspecten ruilver kaveling voor Espelo en deel Nw. Heeten in „Het Trefpunt" te Espe lo (zie ber.)- Dinsdag 13 febr. 19.45 uur: Voor lichting Ned. Heide Mij over de ruilverkaveling voor Beuseberg n Look in hotel Holterman (zie bei-.) Dondéi'dag 15 febr. 19.45 uur Jaar vergadering der Veren, tot Stich ting en Instandhouding ener School m. d. .Bijbel in hal van de school Donderdag 15 febr. 13,30 uur: Voor lichting RLVD over ruilverkave ling voor Dijkerhoek en deel Ok kenbroek in „Het Bonte Paard" (zie ber.) Zaterdag 17 febr. 20.00 uur: Toneel uitvoering van de Ontspaannings- Clufa „COC" in het gebouw Reho both Donderdag 22 febr. 's avonds 7.45 u. in de school aan de Schoolstraat jaar vergadering Chr. Kleuterschoolver. Vrijdag 1 maart 20 u vrouwenwereld gebedsdag in gebouw Rehoboth Holten: Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur past. medew. dhr. Schellevis en 19.00 uur ds Appel van Enschede. Extra collecte: Internationale Hulpverlening. 10.00 uur Jongerendienst in het gebouw Irene- Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. Oosterhoff. R.K. Kerkdienst 8 45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Dijkerhoek: Bethanië: 10.00 uur ds Doornheim van Markelo. Extra collecte: Internationale Hulpverlening. sector van deze platen gbruik mag worden gemaakt. Hiermede willen wij, aldus b. en w. in hun voorstel, niet tot uitdruk king brengen, dat voor alle gebouwen deze blauw-grijze platen nu maar overal toegepast mogen worden. Et- zullen zeer zeker eisen aan het ge bruik daarvan worden gesteld. Ook de modelbouwverordening, af gestemd op de nieuwe woningwet, welke de raad binnenkort ter vast stelling zal worden aangeboden, stelt, niet een dergelijke stringente eis als de thans nog geldende voorschriftn. B, en w. verklaren zich bij het af geven van bouwvergunningen te wil len richten naar de nieuwe inzichten mei beti-ekking tot de niet-agrarische gebouwen. Wegens het bedanken van de heer H. Tiekink in verband met zijn leef tijd is door de K.N.V.B. als consul voor de sportvelden aangewezen, de heer H. Tulier, Deventerweg. De heer Tiekink heeft vele jaren het consulaatschap waargenomen en ont ving een paar jaar geleden de zilve ren T.V.B.-speld. Zaterdag 3 februari en zondag 4 fe bruari: Th. A. Oostenburg, Dies- senplasstraat 2, tel. 15 15. Geboren: Hendrik, zv A. Mulder en H. J. Wissink, Oranjestraat 56. Bert Jan, zv E. D. Vincent en A. M van der Tuin, Mr. G. Vixseboxse- straat 14. Robert, zv A. Timmer en L. J. van Amstel, Kosterspad 10. BEVOLKING Ingekomen: B. W. Bomhof van Rheden Gld naar Waardenborch- straat 30. Vertrokken: H, B. Bosnian-Brinks van Dijkerhoek 63b naar Gorssel. C. G. J. R. Bosma van Bessinkpas- straat 29 naar Almelo. Mevrouw H. S. - M. v. d. B., uit Nijverdal, die met haar personenauto onderweg was naar huis is omstreeks kwart voor drie op de Toeristenweg op de Holterberg op de grens van Holten, en Hellen- doorn tegen een boom gereden en vrij ernstig gewond. De heer Van der Neut uit Nijverdal, die op weg naar huis, de plaats van het ongeval passeerde, zag de stomende, en van voren zwaar vernielde auto en heeft de gewonde bestuurster met zijn wa gen naar dokter Schouivink in Nij verdal gebracht, die onmiddellijk op name in het St. Elisabeth Ziekenhuis te Almelo noodzakelijk achtte. Het ongeluk gebeurde," doordat mevrouw S. haar driejarig klein zoontje Marcel Temmink uit Holten, die in slaap was gevallen, op de achterbank wilde leggen. Vrijdagavond bleek, dat de botsing met de boom voor de bestuurster nog vrij goed was afgelopen. Er was geen onmiddellijk levensgevaar. Het kind had een van de armpjes gebroken en andere lichte kwetsuren. De auto was total loss.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1