Voor t eerst hectaren in half miljoen uitvoering Plattelandsvrouwen kozen twee nieuwe bestuursleden Klucht „Tropenkolder iel goed in de smaak Taak van stuurgroep jeugdvragen is thans officieel vastgelegd Cultuurtechnische activiteiten Wip-Wap-groep houdt gezellige avond in het gebouw „Irene" Jaarfeest „De Bouwers V ïa§e «IEBE'SSEEEESSSSBHSleISBSSSSBB j. A. Boode tier aavrde besteld GEVONDEN EN VERLOREN VAN PUBLIEK MEDISCHE DIENST Uitbreiding PTT service Slippartijen op gladde wegen Voor U mevrouw? Meneer PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND ONZE AGENDA Veel waardering bij afscheid Voorlichting over uidbonw in Almelo Motorwedstrijden op zondag 9 juni Scliaakuitslagen HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 27 januari 1908 Nr. 4 Jaargang 20 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten Telefoon 05483 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer f 0,12 Abonnementsprijs 5,per half jaar, 10,— per jaar. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 Met jaar 1967 is voor de plat telandsvernieuwing bijzonder belangrijk geweest. Speciaal geldt dit de oppervlakte van de in uitvoering zijnde projecten, aldus de heer ir. E. Denig van de Cultuurtechnische Dienst, onlangs voor de microfoon. Door het stemmen en aanne men van 14 ruilverkavelingen met 'n gezamenlijke oppervlak te van 57.640 ha werd de in uit voering zijnde oppervlakte ver groot tot 502.560 ha. De totaal gereedgekomen oppervlakte is met 21.110 ha. gestegen tot een totaal van 268.910 ha. Onder de 7 gereedgekomen blokken beho ren de ruilverkaveling Vriezen- veen (4.370 ha.) en Texel (8.280 ha.). Van de totaal 1,3 miljoen ha. grote oppervlakte cultuur grond, die thans nog op ruilver kaveling wacht, was op 31 de cember 1967 rond één-derde deel (444.000 ha.) in voorberei ding. In de tweede plaats is in 1967 weer duidelijk naar voren gekomen, hoe zeer de ruilverkaveling verweven is niet het economisch en maatschappe lijk leven van ons land. Economisch vanwege de belangrij ke bijdx-age aan het noodzakelijke aanpassings- en moderniseringspro ces in het landbouwbedrijf. Daarnaast is de uitvoering van ruilverkavelin gen ook van direct belang voor het gehele openbare werkenpi'ogramma van de centrale overheid. Voor de werkgelegenheid is het daarom gun stig, dat zoveel projecten buiten de Randstad in uitvoering zijn. Van de in 1967 gestemde ruilverkavelingen ook langenbehartiging plaats heeft, op het terrein van landschap en re creatie. Mede in dit verband is ver- meldenswaax-d dat in 1967 ook een be gin is gemaakt met een interdeparte mentale studie over de aanpak van z.g. bufferzones, de groengebieden rond de grote streden. Concrete voorbeelden van de rela tie tussen ruilverkaveling en ruimte lijke ordening zijn te vinden projecten zelf, zoals de toewijzing van kavels voor rijkswegen, kanalen, uit breidingsplannen, recreatievoorzienin gen enz. Dit is mogelijk via artikel 13 •van de .Ruilverkavelingsoppervlakte voor doeleinden van openbaar nut is vastgesteld. De Zeeuwse ruilverkave ling ,,De Poel-Ileinkenszand" (6.940 ha) is daarvan een sprekend voor beeld. Naast, voorzieningen ten behoeve van landbouw en recreatie zal name lijk rijksweg 58, de Oost-Westverbin ding vanaf Brabant over Zuid-Beve land naar Walcheren, over een lengte van 13 km een geheel nieuw tracé verkrijgen. De hiervoor benodigde gronden worden aan Rijkswatei'staat ter beschikking gesteld, hetgeen een versnelde verbetering van deze weg mogelijk maakt. Men schrijft ons: Zondagavond 28 januari a.s. wordt er weer een gezellige avond georga niseerd door de WIP-WAP-gi'oep. Er zal o.a. een dansje gemaakt worden onder leiding van een deskundige. Jongeren komt op tijd. De aanvang is om half acht. De entree bedraagt f. 1,-. We hopen dat velen van de partij zijn (Zie ook adv.). 55 De CJV „De Bouwers" te Espelo bracht vrijdag- en zaterdag avond op haar jaarfeest in „Het Trefpunt" het toneelspel „Tropen kolder" voor het voetlicht, geschreven door M. van Os-Loeffen. Het is meer een klucht, die zich afspeelt tijdens een snikhete week in een paviljoen, bij een.badhotel aan zee, waarbij een aantal jonge mensen werkzaam in het horecabedrijf allerlei grappige situaties, meemaken. Het werd goed op de planken gezet en het publiek heeft zich dan ook zeer .vermaakt, gehoord de klaterende lach, die telkens uit de zaal opsteeg. Een opname van prinses Beatrix die 31 januari haar 30ste verjaardag viert lag zelfs de helft in het Noorden des innrnTATn Lands. Tekenend is ook, dat de cul- V K Sb I j\ Ai\JL/£j X\.l Ia vjr tuurtechnische werken in de drie z.g. extra-werkgelegenheidspi'ogramma's van de regering (van f 100 miljoen elk) een aandeel van 14% hadden. Van grote betekenis" is daarbij ge weest. dat de betrokken projecten snel in uitvoering konden worden ge nomen. De maatschappelijke aspecten van de ruilverkaveling stonden in 1967 vooral in relatie met de ruimtelijke ordening. Dit bleek o.a. bij'de behan- .delingvan de. landbouwbegroting 1968 in de Vaste Commissie voor Land bouw. Bij deze gelegenheid is uitvoerig gediscussieerd over de- problematiek van de herinrichting van plattelands gebieden, waai'bij duidelijk is gewor den, dat thans een verantwoorde be- GEVONDEN: 1 linker want, rech ter want, 1 aansteker, 1 paar wanten. VERLOREN: 1 gymnastiekpakje, taalboek -en schrift, 2 sleutels portier en contactsleutel van VW, 1 donker blauwe pet, 1 muts, kleur terra, 1 pa- rapluie zwart met rode bloemen, 1 rechter bruine glacé, 1 rechter gym schoen (basket). Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 ep, 22 uur, doch niet tuusen 13 én 14 uur. Obei'kelner Johan Storm werd ge speeld door Wim Rensen GJ.zn., Jan Markvoort was de werkstudent, Erik Raoul, Sjaan Tobias en haar dochter Julia werden resp. vertolkt door Dika Krikkink en Henny Haver slag. Béi'tha Schipper was de recep tioniste Eefje Blans en de rol van Tony Tobias, de caféhouder, die om zijn levenswandel aanvankelijk in onmin leefde met zijn vrouw, werd gespéeld door Henk Kolkman. Toen aan he't einde alles weer op zijn poot jes terecht kwam tussen Sjaan en Tony Tobias en de jongelui zich als paartjes gevonden hadden, kwam Bertus de tuinman (W-im Rensen G.zn.) tot de conclusie, dat het alle maal tropenkolder was. De spelers oogstten met hun stuk na elk bedrijf een spontaan applaus. De avond werd, na het zingen van „Een naam is onze Hope", met ge bed en bijbellezing geopend door de voorzitter, de jieer J- ten Dam, die aan de hand van het schx'iftwoord Math. 25 de versen 3146, wees op de noodzaak^ van eenheid onder de Christenen,' die deze week beleden werd. Van nog groter belang achtte hij de eenheid van de wereld. I-Iet jaarvei'slag van secretaris J. Markvoort werd wegens het meespe len in het st.uk, uitgebracht door de heer J. Baltus. Daai'in werd onder meer herinnerd aan het reisje naar Terschelling, het goede contact met de rooms-katholieke jongeren te I-Iee- ten, die een kerkdienst bijwoonden in de Herv. kerk. Door Arie Jansen en Dika Balles werd het schetsje „Schele Toon" voor het voetlicht gebracht, dat een hartelijk applaus oogstte. Voor de opvoering van het toneel stuk vertoonde ds. C. C! Addink, her vormd pi-edikant, in het kader van de ontwikkelingshulp, dia's over Si cilië (niet over het deel dat ernstig door aardbevingen is getroffen). Hij herinnerde met verwijzing naar het tekstwoord, dat ook voorzitter Ten Dam (Mattheus 25 vers 31-46, redac tie) had gebezigd, aan de grote col lecte voor Internationale Hulpverle ning, uitgaande van het Werelddia- konaat van Kerken. De beide avonden werden goed be zocht. De verloting bracht een flink bedrag op ter bestrijding van de on kosten, onder andere in verband met de traktatie, die alle bezoekers ont vingen. Vrijdagavond werd de bijeenkomst met een kort woord en dankgebed besloten door ds Addink, nadat men gezamenlijk gezongen had het lied uit de nieuwe bundel „Een jeugd die strijdt". Zaterdag 27 jan. vanaf 12 uur lot maandagachtend 8 uur dokter C H Rietdijk, tel. 1280 (alleen voor spoed gevallen) Weekenddienst dierenartsen: Zaterdag 27 jan. enn zondag 28 jan. de heer" J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 1803. Iedere maandag 22 januari kunnen op alle postkantoren gedurende de ge hele openstelling alle geldhandelingen worden verricht. Tot voor kort kon men behalve spoedzaken en zegelver-: koop na 15.00 uur alleen maar spaar bankzaken doen en cheques incasse-, ren. Vanaf maandag kan men echter ook giro's en postwissels storten en postwissels en AOW-gelden incasse ren, kortom alle geldzaken afwikkelen zolang het kantoor open is. HOLTEN Onder grote belangstel ling is vrijdagmiddag het stoffelijk overschot ter aarde besteld van de 11-jarige Jan Albert Boode, die maan dagmiddag op de Rijssenseweg bij een verkeersongeluk om het leven is gekomen. Vooraf wei-d in het gebouw Irene, het dienstgebouw van de Ned. Herv. Kerk, onder leiding van ds. J. H. Israel een indrukwekkende rouw-, dienst gehouden. Het gebouw was ge heel gevuld met familie, buren en anderen. Daarna 'had de begrafenis plaats aan de Oude Deventerweg, waar de zesde sen van de o.l. Dorpsschool aan weerszijden van de weg stonden opgesteld en zich vei-- Woensdagmorgen in de vroegte raakten op de Rijssenseweg door de gladheid van het wegdek een zeven tal auto's aan het slippen, waardoor een langdurig oponthoud en matei'-iële schade ontstond. Om pl.m. 7.00 uur gleed een Volkswagenbusje met drie personen uit Rijssen ter hoogte van de boerderij van de fam. Landeweerd van de weg. Nierhand raakte ge wond. Een pei'sonenautotje met aan- hangwagentje, die achter een vracht auto reed eii af moest remmen voor een tegenligger, kwam dwars over de weg te staan op het hoogste punt van de rijksweg op den Ötler. De be stuurder van een trekker met opleg ger van het expeditiebedrijf uit Hol len, die deze auto ontwijken wilde, kwam in de zachte berm terecht. Het met 23 ton geladen voex'tuig kantel de half tegen de bermwal. Tezelf dertijd raakten nog vier andere au to's op ongeveer dezelfde plaats van de weg af, waai'bij een van perso- nenauto's van de heer B. uit Rijssen een schade opliep van pl.m. f. 1500,-. Het verkeer werd door de Rijkspoli tie opgehouden tot de strooiwagen kwam, waardoor de bus van de O.A.- D. van de dienst op Almelo van half acht pas om acht uur verder kon. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor. Plaatselijke gladheid en de helling van de weg ter plaatse waren voor namelijk de oorzaak van deze slippar tijen. volgens, met anderen aansloten bij de uitvaartstoet. Aan de groeve werd de familie Boode toegesproken door de leider van de Zondagsschool, de heer H. J. Koopman en door het hoofd van de Dorpsschool, de heer B. H. Brou wer, die hun diepe medeleven met het noodlottig verlies van het jeudig slachtoffer betuigden. Velen drukten hierna de familie de hand in de aula op de begraafplóats. Anderen gingen mee terug naar het gebouw Irene, waar zij na de broodmaalijd afscheid namen. De v'ag hij de dorpsschool uitge stoken ter gelegenheid van de ver jaardag van prinses Margriet, werd na overleg met de plaatselijke over heid, als teken van rouw na de mor genschooltijd gestreken en na de be grafenis van Jan Albert weer gehe sen. De leerlingen van de school zullen deze dag niet licht vergeten. Zij wer den geconfontreex'd met de dood van een klassegenootje. Het voetbalcompetitie-rad was 't draaien eventjes maar zat, en zondags om een uur of twee werd er gezucht van ach en wee! In niks heeft hij opeens nog zin, er zit totaal geen fut meer in! En bij gebrek aan sportwedstrijden laat hij zich in twee stoelen glijden Werd hij op 't sportveld nimmer moe-, nu doet hij graag een oogje toe en ziet in zondagmiddagdromen het bruine monster reeds weer komen! Regeert dan Koning Voetbal weer, geen suf heid overvalt hem meer; hij is zo vlijtig als een mier, die hele tijd van twee tot vier. Hu. HOLTEN Ned. Herv. Kerk 10.00 u ds Addink (Bed. H. Doop) 19.00 u ds Rosbergen van Deventer Extra collecte Bouwfonds Irene Geref. Kerk 10.00 u en 15.00 uur ds R. Oosterhoff In beide diensten is hét ene offer voor het Fonds Algemeen Kerke lijke Arbeid. R. K. Kerkdiensten 8.45 u H. Mis in het gebouw Irene DIJKERHOEK Bethanië 10.00 u ds Israël. Extra collecte voor het gebouw „Bethanië". GEBOREN: Albeit Jan, zv D J Nij land en H Roeterdink, Espelo 43 Albertus Hendxtkus, zv T Stegink en B J Bode, Dijkei-hoek 62e Marinus Marijn, zv M Heijnen en I-I M Ben- nink, Schoutenstraat 44, (geboren te Deventer). OVERLEDEN: ,J Haan, wv Bouw meester, 82 jr, Rijssen; G Brinkman, wv Vukkink, 74 jr, Neerdorp 26; G W Meijei'ink, ev Kempér, 64 jr, Espelo 9, (overleden te Deventer). ONDERTROUWD: Geen. GEHUWD: G W Bosman, 26 jr, Gorssel en H B Brinks, 24 jr, Dijker- hoek 63b. BEVOLKING: Ingekomen: Meerman van Am sterdam naar Kerkstraat 5 E Me- kenkamp en gezin van Rijssen naar Schepenenstraat 7 F J Kamerling van Eindhoven naar Holterberg 72 D W Geerling en gezin van Rijssen naar Lageweg 21. Vertrokken: M J G Rientjes van Oranjestraat 38 naar Raalte J R Smid van Bessinkpasstraat 8 naar De venter; J W. M. Frederiksen van De venterweg 61 naar Raalte. Vrijdag 26 jan. Lm. zondag 11 febr.:' Tandarts Stenenberg afwezig (zie adv.). Vrijdag, 26 jan. '20.00 uur: Ontspan ningsavond voetbalvereniging Hol ten in Amicitia (zie ber.). Vrijdag, 26 jan. 19.30 uur: Feestelijk® jaarvergadering afd. Holten N.C.B. in het gebouw Irene. Zondag, 28 jan. 19.30 uur Gezellige avond in Irene (zie adv.). Maandag. 29 Lm. woensdag, 31 jan. Fa. Gebr. Schuppert gesloten (zie adv.). Maandag, 29 jan, 19.45 uur Jaarver gadering afd. Holten C.B.T.B. in gebouw Rehoboth. Dinsdag, 30 jan. 20 uur Vergadering Herv. Vrouwengroep Dijkerhoek in Bethanië. Spreker adjudant Kruit over „Veilig Verkeer". Dinsdag. 30 jan. 19.45 uur Voorlich ting Ned. Heide Mij over de ruil- vei'kaveling voor Espelo en deel Nieuw Heeten in „Het Trefpunt" te Espelo (zie ber.). Dinsdag, 30 jan. 10-12 uur Zitdag O.L.M. in café Kalfsterman (zie adv.). Maandag. 5 febr.: Vergctdeiing Com missie Alg. Bijstandswet i.o. in ho tel Holterman. Dinsdag, 6 febr.: ZaC. „Twenhaars- veld" zwemmen in Deventer. Dinsdag. 6 febr. 13.30 uur: Voorlich ting Rijkslandb.voorl.dienst voor de buurtschap Espelo en deel Nieuw Heeten over ruilverkaveling in „Het Trefpunt" te Espelo (zie ber.). Dinsdag, 0 febr.: Z.G. „Twènhaars- tirig Ned. Heide Mij over de rail- verkaveling voor Dijkerhoek en deel Okkenbroek in „Het Bonte Paard" (zie ber.). Woensdag. 7 febr. 19.30 uur: Leden vergadering afd. Holten van de Partij van de Arbeid in hotel Hol terman. Donderdag, 8 febr. 19.45 uur: Verga dering A.R. Kiesvereniging /„Ne derland en Oranje" in gebouw Re hoboth. Zaterdag, 10 febr. 19.30 uur Feestav. leden N.V.V. georganiseerd door N.V.V. bestuurdersbond m.m.v. „De Notenkrakers" en conferen ce in Amicitia. Maandag, 12 febr. 19.30 uur: Ruil- avond in café „De Waag". Maandag, 12 febr. 13.30 uur: Voor lichting vanwege OLM of CBTB over algemeen en söc. econ. aspec ten der ruilverkaveling voor Dij kerbroek en deel Okkenbroek in „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek (zie ber.). Dinsdag, 13 febr., 13.30 uur: Voor lichting soc. econ. aspecten ruilver kaveling voor Espelo en deel Nw. Heeten in „Het Trefpunt" te Espe lo (zie ber.). Dinsdag, 13 febr. 19.45 uur: Voor lichting Ned. Heide Mij over de ruilverkaveling voor Beuseberg en Look in hotel Holterman (zie ber.). Donderdag. 15 febr.. 19.45 uur; Jaar vergadering der Veren, lot Stich ting en Instandhouding ener School m. d. Bijbel in hal van de school. Donderdag, 15 febr. 13.30 uur: Voor lichting R.L.V.D. over ruilverkave ling voor Dijkerhoek en deel Ok kenbroek in „Het Bonte Paard" (zie ber.). Zaterdag, 17 febr. 20.00 uur: Toneel uitvoering van de Ontspanningsclub „C.O.C." in het gebouw Rehoboth. De afdeling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen stond woensdagavond voor de opgave tussen twee nieuwe bestuurs leden te kiezen wegens het aftreden van de secretaresse en de pen- ningnieesteresse. Mevr. L. Steenhuis-Wieringa, moest als secreta resse reglementair aftreden, omdat zjj zes jaar deze functie heeft vervuld. Mevr. M. Aaftink-Somer, de penningmeesteresse, stelde zich na drie jaar niet herkiesbaar. De verkiezing van nieuwe be stuursleden leverde echter geen moeilijkheden op. De druk bezoch te vergadering, die in hotel Holterman gehouden werd, koos reeds bij de eerste stemming in hun plaats mevr. C. H. ter Hoeven-Mei link en mevr. D. Vincent-Bronsvoort. De functies zullen opnieuw worden verdeeld. Donderdagmorgen werd ten gemeentehuize te Holten het huwe lijk voltrokken tussen Wim Bosman en Rikie BrinksDe bruide gom is oud-voorzitter en de bruid oud-bestuurslid van de Dijker - hoekse Amateur toneelvereniging „D.A.T." Beiden hadden een belangrijk aandeel in de opkomst van hel Dijkerhoekse toneel. De bruid was tot voor kort werkzaam bij de administratie van de open bare scholengemeenschap te Hollen. Burgemeester, mr. W. H. Enldaar, die het huwelijk voltrok, herinnerde aan het slot van zijn toespraak nog even aan de minitieuse wijze waarop de bruid haar taak aldaar vervulde. Vijf vrienden van de bruidegom, reden in de bruidsstoet mee met een stationcar waarop een pop, hengelende met een zuigfles verledenen eén kinderwagen (de toekomst voor de bruidegom). Zij noemden hem de nationale figuur van Dijker hoek. De kerkelijke huwelijksinzegening had plaats in de Ned.-herv. kerk door ds. C. C. Addink. Het jonge paar gaat zich vestigen in Gorssel. De Interdepartementale Stuurgroep Jeugdvragen, die op 12 sept. 1967 werd geïnstalleerd, ter bevordering van ee» goede samenwerking op landelijk n' veau tussen de verschillende depart» inenten met betrekking tot de jong generatic kan bij de. uitvoering va zijn taak enerzijds overleg plegen m< o.a. het georganiseerd particulier ir tiatief en de raad voor de jeugdvo ming en anderzijds contacten lege met de jongeren zelf door middel vv hearings, die door of vanwege de stuurgroep kunnen worden georgar secvd. Deze mogelijkheden worden aang geven in een beschikking van dr. I A. M. Klompé, minister van Cultui Recreatie en Maatschappelijk werk, mede handelend namens' haar amb' genoten van Justitie, Binnenland Zaken, Onderwijs en Wetenschapp» Financiën, Defensie, Volkshuisvesti en Ruimtelijke Ordening, Landbou en Visserij en Sociale Zaken f Volksgezondheid. De departementc zijn alle vertegenwoordigd in c Stuurgroep, die onder voorzitters'ch? staat van dr. G, Hendriks, directeu generaal v. d. Maatschappelijke Oi wikkeling van het Ministerie van CRM. In de beschikking wordt de taal» van de Stuurgroep in vier punten als volgt omschreven. 1 Zich beraden over de wijze waar op meer samenhang kan worden ge- braeht in maatregelen of voorzienin gen die door de velschillende depar tementen met betrekking tot de jon ge generatie zijn of worden getrof fen en aangeven van de wijze waar op in eventuele leemten zou moeten .vorden voorzien. 2 Nagaan op welke wijze de jonge generatie méér betrokken kan wor den bij het dragen van verantwoorde lijkheid in de samenleving, 3 Vei'vaax'digen van een algemene inventarisatie van de vragen met be trekking tot de jonge generatie en van de beschikbare informatie die ten aanzien van deze vragen be staat. Bovendien onderzoeken welke ont moetingspunten kunnen worden ge schapen c.q. verbeterd, tussen jonge- geren en volwassenen, opdat over en weer informatie kan worden gege ven en wensen en verlangens kunnen worden geuit. 4 Desgevraagd of uit eigen bewe- ■ing rapporteren of adviseren aan de betrokken ministers omtrent het in vorenstaande punten gesteldé. De Stuurgroep zal zich over bepaal de onderwerpen kunnen laten voor lichten door personen, die op deze terreinen specifieke deskundigheid bezitten. De presidente, mej. M. ter Borg, liet in haar openingswoord de be langrijkste gebeurtenissen van het af gelopen jaar de revue passeren en bood de leden haar beste wensen voor het nieuwe jaar aan. Uit het jaarverslag van mevr. Steenhuis bleek, dat het ledental iets is teruggelopen n.l. van 143 tot 140. De gemiddelde opkomst der vergade- ringen was zeer hoog, n.l. 61, terwijl 9 leden alle vergaderingen bezochten. Mevr. Aaftïnk bracht het financieel verslag uit, dat met een klein batig saldo eindigde. Haar werd décharge verleend, nadat de dames G. den Héijer-Schuurman en mevr. Van de Ridder een gunstig rapport hadden uitgebracht. Aangezien de kascom- missie reglementair uit drie perso nen moet bestaan werden naast me vrouw Den Heijer als leden aangewe zen mevr. H. Dikkers-Rensen en me- De gezamenlijke verenigingen voor bedrijfsvoorlichting en de commissie voor landbouwvoorlichting in Oost- Overijssel organiseren in samenwer king met het Rijkslandboüwconsu- lentschap te Hengelo (O) op dondei'- dag. 1 febr. in de schouwburg „Het Groenendal'' te Almelo- een centrale voorlichtingsdag. Deze bijeenkomst begint om 10.00 uur na de ope ning door de heer B. Korenberg, voorzitter van de ver. voor bedrijfs voorlichting 'te Wierden met een inleidend woord van de rijksland- bouwccnsulent vooi' Oost - Overijssel Ir. G. K. Veldman. Daarna volgt een inleiding van prof. ir. S. Iwema, hoogleraar in de veevoeding te Wa- geningen over „Aspecten van de A- merikaanse veehouderij". Na de middagpauze, waarin lunch pakketten verkrijgbaar zijn, zal de heer If. J. Zandbergen, provinciaal recreatieconsulent in Overijssel, spre ken over „Landbouw en recreatie". Na beide inleidingen volgt eventu eel een nabespreking. Het belooft 'n zeer interessante dag te worden. vrouw J. Slotman-Siebelink. Het programma voor de komende maanden werd uitvoeiig besproken. Op 3 april wordt in Zwolle de provin ciale voorjaai'svergadering gehouden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk, kunnen alle afdelingen meedoen aan een wedstrijd, die bestaat uit het bak ken van zoute koekjes, het maken van een lappenpop of van een verza- melmap voor het bondsblad „De Plat telandsvrouw". Het reisje gaat dit, jaar naar Rotterdam waar in de Ahoy-hal van 6 t;ot 10 mei een platte- landsvrouwenbeurs wordt gehouden, welke tot doel heeft alle actiyiteiten van de bond kenbaar te maken aan leden en introducees. De presidente sprak haar gi'ote dankbaarheid uit tot de scheidende bestuursleden voor het vele werk, dat zij voor de afdeling gedaan hebben. Tot mevr. Steenhuis, die als secreta resse toch wel de ziel der vereniging genoemd mag worden, zei mej. Ter Borg, geen woorden te kunnen vin den, die de vele verdiensten tot uit drukking kunnen brengen. Zij bood haar bloemen en van het bestuur een cadeau aan. Van mevr. Aaftink, die deze avond niet aanwezig was zal in een volgende vergadering afscheid worden genomen. Mevr. Steenhuis dankte voor de zeer prettige samen werking. Zij verklaarde zelf'heel veel geleerd te hebben van haar wei'k als zodanig. Mevr. Steenhuis blijft werk zaam voor de kledingcommissie en is aangewezen voor de voorbereiding van veling „Holten-Markelö De verloting ten bate van hét wind hoossteunfonds te Tricht bracht ruim f 95,op, terwijl van het Revalida tiecentrum te Enschede twee z.g. grondaandelen werden gekocht van f 25,—. Medegedeeld werd; dat de Wereld vrouwengebedsdag zal gehouden wor den op 1 maart a.s. In de bijeenkomst van 21 februari zal mevr. Pim Sie gers. voordrachtkunstenaresse, voor de afdeling optreden. Op 23 februari is er een gastenmiddag op de Volks hogeschool te Markelo, waarvoor men zich kan opgeven. Ten slotte werden door dg presiden te nog enkele dia's vertoond. De Centrale Sportcommissie van cle KNMV heeft de data en plaatsen vastgesteld waar de wedstrijden zullen worden ver reden, welke meetellen voor het motocrosskampioenschap van Nederland in 1968. De Holtense motocross-organisatiecommissie heeft toegewezen gekregen zon dag 9 juni a.s. voor 't kampioen schap van de 250 cc senioren. Op die dag zullen op het prachtig circuit in de Beuseberg voorts worden verreden de 500 cc ju nioren en de 50 cc senioren. De landelijke kalender voor de kampioenschappen ziet er als volgt uit: Tot en met 250 cc senioren: 24 maart, Harfsen, 15 april Roden, 9 ju ni Holten, 18 augustus Eenrum, 22 september Veni'ay. 350 cc senioren en hoger: 31 maart Hengelo (G.L 21 april Emmen, 26 mei Apeldoorn, 2 juni Dwingelo en 23 juni Lochem. De KNM^V heeft, de Holtense mo- tocrosscpmmissie gevraagd haar cir cuit op 25 februari beschikbaar te •oorlichtting bij de raïlverka- stellen voor de tx-aining van de top- ï'ijders. Het verzamelpunt zal zijn ca fé „De Poppe" halfweg Holten-Mar- kelo. Op 8 septmeber hoopt men in Hol ten een wedstrijd te organisëren voor zware 4-takt-motoren. Deze datum is echter niet beschikbaar voor 'n cross van zijspannen. Wellicht, dat deze nog op een latere datum kan worden gepland. Vei'der wordt op zaterdag 9 maart, de traditionele Overijssehit gehou den, tevens vooi-jaarsrit van d® KNMV. De ox-ganisatie berust weer bij de motorclubs van Holten, Raalte, Markelo en Rijssen onder auspiciën van de Sportcommissie Oost. De leden van de schaakclub „De Pioniers" speelden donderdagavond in hun clublokaal, hotel Holtex-man, wedstrijden voor de onderlinge com petitie. De uitslagen waren als volgt; F. J. HolHoeve 10, J. van Brug gen jrB. van Beek C—1. C. van GeeresteinF. Groenewoudt 1H. D. Gi'obbenH. Aaftink 10, A. J. C. Brands-t-A. Stukker 0—1.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1