Versnelde uitvoering aanleg Eö onder Holten Verbetering zaak van van pensioenen hoge prioriteit Europa kolonie binnen 15 jaar van Amerika? Ijsbaan geopend Kabelmontage schaduwspel NIEUWJAARSVISITE D1JKERH0EKSE PLATTELANDSVROUWEN Inwonertal groeit gestadig Belanghebbenden worden voorgelicht TOENAME MET 150 Bevolking Schaakuitslagen Geen medelijden maar medeleven ONZE AGENDA Gevonden verloren en voorwerpen Opbrengst van kinderzegels Skiën bedrug Bejaardensociëteit Medische dienst Weekenddienst Burgerlijke stand Kerkdiensten Taxichauffeurs in Utrecht in staking Nieuwe rolstoel in Zweden fiOUENS NIEUWSBLAD Zaterdag 13 januari 1968 Nr. 2 Jaargang 20 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05433 1234 Hoofdredacteur W. Beyer» Advertentieprijs 1-15 mm. (h. contant) f 3,Iedere mm. meer f 0,12 Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 De aanleg van de E 8 zal worden versneld om de werkgelegen heid in Overijssel te verruimen. De Rijkswaterstaat heeft daarom het plan zo spoedig mogelijk een aanvang te maken met de werk- 7,aamheden voor deze autosnelweg tussen de Schipbeek en de rijksweg Holten-Markelo (bij „De Poppe"). zullen door vertegenwoordigers gedeelte in de gemeente Mar- kelo (by boerderij Struik en bij de Rijksweg Holten-Markelo). Voor het gedeelte Oude Schipbeek-Schipbeek in de ge meente Bathmen zal over en kele weken een voorlichtings dag worden gehouden. Ter bevordering hiervan wor den op dinsdag 16 en woensdag, 17 januari a.s. in Hotel Holter- man voorlichtingsdagen gehou den, waar iedereen, die bij de aanleg van deze autosnelweg is betrokken, inlichtingen kan krijgen over de plannen en de grondaankoop. Alle eigenaren, pachters en andere belangheb benden zijn welkom op genoem de dagen tussen tien uur 's och tends en half negen 's avonds. Zij Het aantal inwoners van de gemeente Holten is het afgelopen Jaar met 150 toegenomen t.w. 60 mannen en 90 vrouwen en bedroeg op 31 december 1967 6868, bestaan de uit 3507 mannelijke en 3361 vrouwelijke inwoners. Holten had een geboorte-overschot van 98 en een vestigingsoverschot van 52 zie len. De loop der bevolking was als volgt: geboren 76 jongens en 65 meisjes 141. Overleden 28 man nen en 15 vrouwen 43. Geves tigd 126 mannen en 176 vrouwen, vertrokken 114 mannen en 136 vrouwen, totale bevolkingsgroei 150 Fer aantal inwoners op 1 januari 1967 bedroeg 3447 mannen en 3271 vrouwen, totaal 6718 zielen, zodat door de bevolkingsgroei een in wonertal van 6868 bereikt werd. Er werden 62 huwelijken voltrok ken. terwijl 1 kind als levenloos werd aangegeven. Het: geboorte cijfer liep terug van 162 in 1966 tot: 141 in 1967. Het aantal overledenen bedroeg in 1966 52 en in 1967 43- Leden van de schaakclub (De Pio niers" speelden donderdagavond, tij dens de wekelijkse clubavond in ho tel Holterman een aanbal wedstrij den voor de ondei'linge competitie. De uitslagen waren als volgt: H J A af tink J Steenbergen 1—0; F Groenewoudt A J C Brands 1 0; G J Hoeve J Broere 1—0; H D Pinkert B van Beek 0—1; H D Giobben A Stukker afge'or. De vo rige week afgebroken partij J Broere H D Grobben werd deze avond ten gunste van de laatste beslist. De volgende week donderdag speelt Holten thuis een wedstrijd voor de competitie, klasse 3A, van de TSB tegen het le tiental van de Goorse schaakclub. van de Rijkswaterstaat, directie Wegen en deskundigen van de taxatiecommissie in een per soonlijk gesprek worden inge licht. Deze gronden liggen groten deels in de gemeenten Holten (Beuseberg) en voor een klein Het bovenstaande is het parool van de folder, die u de volgende week door de po.t zal worden thuisbezorgd Leest all»n die folder goed! U wordt er vijzer Van; want dan weet u. waafvo'r u geeft in het bijbeho rend offeizakje, dat tussen 21 jan. en 4 febr. bij u aan huis wordt op gehaald. ïovendieu vertelt deze fol der u wairaan het geld, dal: u vorig jaar gaf, nesteed is. U wilt toch ook weten, war het blijft. JEUGDDIENST Men scirijft ons: Op zordagmiddag 14 januari a.s. om vijf lur is er in de Nederland se Hervcmde kerk een jeugddienst Hierin hopt voor te gaan Ds. G. E. Zevenbegen. Jeugdpredikant te Zwol le. Onderterp van de prediking is „De roeper de weg". Het ongebruike lijke uui is een tegemoetkoming aan het veringen van diverse jongeren, die zegg-n dat ze de Zondagavonden z.g. „vrj" willen houden. Dè Jegddienst-commissie hoopt dat er nu -ele jongeren (ook ouderen zijn varharte welkom) aanwezig zijn- zodat w speciaal als jonge kerk van Holten, blijk geven van een levend geloof n Christus. Wij rekenen op jullie. Verwzen wordt naar de aankondl- "^ging ejers in dit blad. Ingekomen: J H Beijers-Elbers van Deventer naar Schepenenstraat 3 H A Jongman en gezin van Hooge- veen naar Schuttersweg 15 J D Schreurs-Dijkman van Ruurlo naar A J Goldsteinstraat 13 J II Tijink en gezin van Goor naar Schepenen straat 13 G H Vincent-Bloemen- daal van Vorden naar Beuseberg 21 H J Kruithof en gezin,van Hellen- doom naar Binnenstraat 6 A van Lies van Goor naar woonwagenkamp H J Haar van Hellendoorn naar Gaardenstraat 7. Vertrokken: E J Aaftink van Oranjestraat 43 naar Wisch F J Kuchlein van Bergmanstraat 18 naar Goor A A M de Vries van Kolweg 56a naar 's-Gravenhage. VERLOREN: vuisthandschoen, handschoen, 1 linker gr. nylon oranje rechter rode linker hand schoen, 1 bril met rood montuur, 1 damesring, 1 gr. gebr. das, 1 wollen gebr. kindermuts, 1 wollen sjaal, groen geblokt, 1 grote schop, 1 hor- loge m. schakelarmband, 1 geel por- temonnaitje met inhoud, 1 beige bril- étui met knipsluiting inh. f 100,-. GEVONDEN: 4 fietsenrekken. 1 weidehek, 1 grolsche want, 1 bruine herenhandschoen, 1 huissleutel, 1 p. grote wanten, 1 dameshorloge. Holten, 11 januari 1968. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 en 22 uur doch niet tussen 13 De opbrengst van de kinder zegels. bijeengebracht door het plaatselijk damescomité bedraagt f 1521.75. inclusief de kerst- en nieuwjaarskaarten (Vorig jaar f 1096,25). Onze foto toont montage-arbei ders op een hoogspanningsmast in de buurt van de bekende bad plaats Baden-Baden, bezig met het spannen van de kabels voor de wat de overbrengingscapaci teit betreft thans sterkste stroomleiding van Europa. On geveer drie jaar geleden werd met de bouw van de 250 km lan ge hoogspanningsleiding tussen Laufenburg aan de Boven-Rvjn en Karlsruhe begonnen, die deel uitmaakt van 'n groot Europees net en later naar het Noorden zal worden uitgebreid. Deze eer ste fase was eind 1967 bedrijfs klaar. Ongeveer 560.000 gulden bedragen de kosten voor een ki lometer leiding met vier stroom kringen (380.000 Volt). Sparen op lange termijn in vorm van verbetering van pensioenen is een zaak van hoge prioriteit. Spaar gelden die langs /leze weg beschik baar komen, vormen een onmisbaar element van stab, ti.teit in Het geheel van de besparing^». Afgezien hiervan is verbetering van het peil van vele M L. B. van Ommen van het Miwterie van Cultuur, Recreatie en Matschappelijk Werk, voorzitter van het Comité Vorming-buiten- scholverband, van de Raad van Euipa, sprak in de radiorubriek ,.Mns en Samenleving" op woensdag 3 jnuari 1968 over volksontwikkeling in eweging. .Uropa is binnen vijftien jaar een kepnie van Amerika, tenzij het zijn eün sociale, economische en cultu re structuur ingrijpend herziet. Op d'thema schreef Jean Jacques Ser- vj - Schreiber, hoofdredacteur van h Franse weekblad l'Express, een armerend boek. ,,Le Défi Ameri- cin" de Amerikaanse uitdaging De poest het lievelihgsdier van ve len. Siarrtë katten - onze foto loont een vechtftige kater van dit ras - be horen voens vakkundige liefhebbers tot de m(Ste. Beigekleurig is hun vel. gezicht pen en staart zijn bruin-zwart 'en In- "v stralend blauw - mits, de -*" 'inrp.n. - bereikte in twee maanden 250.000 kopers en staat nu al geruime tijd als no. 1 op de Franse bestseller lijst. U hebt de schrijver enkele weken geleden op Uw televisiescherm kun nen zien in het NTS-programma Ei- dofoor. Een internationaal jounalis- tén-panel vuurde vragen af op Ser- van-Schreiber, waarbij duidelijk het engagement, de strakke redeneer trant en de gloedvolle overtuiging van de auteur naar voren kwamen. Dit boek voorspelt dat de Verenigde Sta ten reeds in 1980, dank zij het steeds progressiever worden van de indus triële vooruitgang, een totaal andere structuur zullen vertonen. De voor naamste activiteiten zullen dienstver lening, onderwijs, wetenschap, infor matie en communicatie en cultuur zijn; op al deze terreinen zal Ameri ka het absolute monopolie bezitten. Europa zal vervallen tot een ontwik kelingsland en een cultureel reser vaat, een broedplaats van onmach* tig protest en folklore. De schrijver heeft inzage gehad in een nieuw werkstuk van die merk waardige en geniale Amerikaanse geleerde Herman Kahn, dat in de loop van 1968 zal verschijnen. Herman Kahn, die van zichzelf beweert dat zijn intelligentiequotiënt 50 punten ho ger ligt dan dat van een genie, leidt het Hudson Institute in de omgeving van New York en houdt zich als wis kundige, natuurkundige en strateeg bezig met de futurologie, de weten schappelijke bestudering van de toe komst. De studie van Kahn, die dus nog niet is gepubliceerd, vormt de grondslag van Serven-Schreiber's boek. Kahn stelt dat de Verenigde Sta ten, Japan, Zweden en Canada op het punt staan een stadium te bereiken, dat het tijdperk van de postindustria- lisatie genoemd wordt. Het is een to taal andere maatschappij, die vooral de volgende kernmerken vertoont: - het gemiddeld inkomen zal stijgen tot voor Europeanen onvoorstelba re waarden; - de economische structuur wijzigt zich essentieel; de privé-onderne- ming raakt op de achtergrond, de belangrijkste activiteiten vinden in de publieke sector plaats; - industrie en landbouw zullen vrij wel geheel zijn geautomatiseerd. Servan-Schreiber toont goed gedocu menteerd aan dat Europa door ge brek aan coördinatie op het terrein van economie, industrie en weten schap, waarschijnlijk geen weerstand zal kunnen bieden aan deze Ameri kaanse uitdaging. Europa zal dan ondergeschikt zijn aan de grote indus triële machten; men zal harder moe ten- gaan werken om te leven, maar zal tevens de kapitaalwipst naar an dere landen zien gaan. Ik wil volstaan met deze opmer king over het toekomstbeeld van Herman Kahn: voor verdere gege vens wil ik u gaarne verwijzen naar hel deze week verschenen, interes sante boekje van de AO-reeks van de Stichting IVIO te Amsterdam, ge teld „Het jaar 2000". Eén aspect. en naar mijn mening het belangrijkste van het boek van Servan-Schreiber wil ik echter nog onder uw aandacht brengen. Dr schrijver wijst er met grote nadruk op dat de Amerikanen in tegen stelling lot Europa begrepen heb ben dat onderwijs èn vorming eco nomische investering is. De enorme industriële vooruitgang van Amerika betekent in feite dat men het ver mogen heeft, om effectief leiding te geven aan de snelle en voortduren de veranderingen die zich in on ze maatschappij voordoen. De technologische ontwikkeling is het resultaat van een ontzaglijke uit breiding van ontwikkeling en vor ming. De vorming, de ontwikkeling, de exploitatie van de menselijke geest is de enige bron voor het beheer van de toekomstige maatschappij. Dit en niets anders, zo zegt de auteur van „Le Défi Americain". Hoe is nu onze stellingname in Eu ropees verband? Sedert kort heeft er een reorganisatie plaats gevonden in structuur en werkwijze van de 2 ad viserende ambtelijke comité's van de Raad van Europa zowel op het ter rein van onderwijs en wetenschappen als op dat van vorming-buiten-school verband. De algemene beleidslijn vormt thans de „éducation perma nente". Een filosofie, een begrip: niet gemakkelijk in één woord te vertalen. Het betekent dat in onze maatschap pij niet langer volstaan kan worden met een afgerond kennis-pakket, dat in de beginjaren van het leven wordt vergaard. Het betekent ook dat de mens van de toekomst moet fle ren leven" in een samenleving die op alle niveau's en in alle sectoren van het maatschappelijk leven in voortdurende ontwikkeling is. Prof. Stalpers heeft deze nieuwe visie op onderwijs en vorming zeer beeldend aldus omschreven. We werden vol- getankt in onze opvoedkundige instel lingen en werden verondersteld dat een levenlang te kunnen rijden. De tank moet wiliswaar met het oog op het ingewikkelde wegennet van onze samenleving steeds voller wor den, maar de regel bleef: eerst tan ken en dan rijden tot men als bejaar de uitgereden was. Wij moeten het beeld thans grondig wijzigen: de ver anderingen in de samenleving gaan zó snel, dat wij ook met het modern ste pompstation aan het begin van de weg, niet meer uitkomen en het veei meer moeten wagen oipi met een min der volle tank op weg te gaan. Wij zullen meer moeten durven vertrou wen op ons eigen oriënterings- en aan passingsvermogen en zo nu en dan eens stoppen bij de edukatieve tank stations en motels onderweg. De Raad van Europa is thans be gonnen om in Europees verband de vestiging van deze „edukatieve tankstations en motels" te stimule ren. De consequentie is o.m.: her vorming van het basisonderwijs, her vorming ook van de universiteit, or ganisatie van de bij-, her- en nascho ling, vernieuwing van de onderwijs methodiek, verandering van het exa mensysteem, en een grootse taak voor het volksontwikkelingswerk. Het vor mingswerk. het schriftelijk onder wijs, de activiteiten in de creatieve vrijetijds besteding, het uitgevers bedrijf en het bibliotheekwerk, krij gen tezamen met de moderne hulp middelen, zoals radio, televisie en film, de computer, het taallaborato- rium. de telefoon en de videofoon en de fantastische technische hulpmid delen die thans ontwikkeld worden, een indrukwekkende taak in de toe komst. Ik lean deze taak niet beter om schrijven dan met de woorden van een Chinees wijsgeer, die Jean-Jac- ques Servan-Schreiber als motto aan zijn boek meegaf: ..Als ge aan een mens een vis geeft, zal hij zich één keer kunnen voeden. Als ge hem leert vissen, zal hij zich kunnen voeden zijn gehe le leven". pensioenregelingen op het ogenblik een dwingende noodzaak. Hierbij heeft het levensverzekeringbedrijf een belangrijke taak, al'dus de voor zitter van de N.V.B.L., de heer W. A. H. C. Boellaard, in een beschouwing opgenomen in de „Verzekeringsbo de". Over de noodzaak om tot hogere besparingen te komen, bestaat meer eenstemmigheid dan over de vraag hoe dit bereikt moet worden. Wie zich een ogenblik tracht voor te stellen hoe onze wereld er over een kwart eeuw uit zal zien, moet wel tot de conclu sie komen dat er in de komende ja ren enorme bedragen voor investering nodig zijn. Verruiming van het be schikbare kapitaal zal er tevens toe kunnen bijdragen dat de rentestand op een redelijk peil blijft, waardoor de lasten zowel voor de samenleving in haar geheel als voor individuele geldnemers binnen redelijke grenzen blijven. Voor het levensverzekerings* bedrijf verdient een "zo stabiel moge lijk renteniveau de voorkeur, omdat de premies voor de gehele looptijd van de contracten gebaseerd moeten worden.op prognoses op lange ter mijn. Wat de geldontwaarding betreft, merkt de heer Boellaard op, dat het bevorderen van het sparen van het sparen een van de middelen is om deze tegen te gaan, terwijl ander zijds de geldontwaarding een rem is op het sparen. Wij kunnen slechts uit deze impasse komen wanneer alge meen het besef doordringt, dat niet alleen het, buitenland en onze over heid de „inflatiemakers" zijn en dat alleen zij ons van dit kwaad zouden kunnen verlossen, maQr dat iedereen in dit opzicht een eigen taak heeft. Een belangrijk deel van die eigen taak is een stuk van de betrekkelijke welvaart die wij nu beleven, te re serveren voor de toekomst, te spa ren dus. Over de ontwikkeling van het. le vensverzekeringsbedrijf zegt de voor zitter van- de N.V.B.L. dat blijkens voorlopige cijfers in 1967 in ons land nieuwe verzekeringen tot stand zijn gekomen tot een verzekerd bedrag van bijna 14 miljard gulden. Dit is 15 pet meer dan in 1966 en deze ont wikkeling kan bevredigend genoemd worden. Aangenomen mag worden dat het totale verzekerde bedrag bij de Nederlandse maatschappijen eind 1967 de 80 miljard gulden was ge passeerd. De premiereserve, die be schouwd kan worden als het spaar tegoed van de gezamenlijke polishou ders. is in 1967 naar schatting ge groeid van 14,2 tot 15,3 miljard gul den. Dit betekent dat de gezamenlij ke polishouders via hun levensverze- l^en dik wit kleed bedekt de groond, De weald is haagelwit, Niks is te zeen van alns wat non Oonder dee snee-dekng zit. Het lik non krék woer of aj kiekt Zoo woondermooi en fris. Het is non krék of d'heele we aid Heel blaank en zuuver is. In mooi en lellek is non jums Geheel gin oonderskaejd, Op kaale waejn, op 't oorlogsveeld Lig 'tsnee-dëk oet espraejd. Mear doojt tamee den snee wier weg Dan kuemp toch alns wier bloot. Dan zeent de waejn wier weus en kaal, Het slagveld is wier rood. Dan zee we alns wat vuur ne tied Zoo goed verbórgen zat, Wier zoo as 't en vaake blik Wat wit leek, o zoo zwat. T Rozendom Rijssen Dinsdag 16 januari zal er weei bejaardensociëteit gehouden wor den in zaal 1 van gebouw 'Irene'. Aanvang 2.30 uur. Mocht het weer van dien aard zijn, dat de wegen onbegaanbaar zijn, speciaal voor bejaarden, dan gaat de sociëteit niet door en wordt een week uit gesteld. Alle bejaarden zijn van harte welkom. keringen in het afgelopen jaar ruim een miljard gulden hebben bespaard. „Wil het levensverzekeringbedrijf zijn taak op het gebied van risicodek- ken en sparen goed kunnen vervullen, dan zal het alle aandacht moeten rich ten op een dienstverlening die in al le opzichten m ove:,:.'.-temming is met de eisen van deze tijd en dan zal het daartoe ook de nodige ruim te en armslag moeten hebben", merkt de voorzitter van de N.V.B.L. op. Hij vestigt er in dit verband de aandacht op dat de toenemende in ternationale economische integratie deze ruimte en armslag juist dreigt te beperken. Naar het zich laat aan zien zal deze integratie voor het le vensverzekeringbedrijf in Nederland leiden tot een meer gedetailleerd toezicht, wellicht zwaardere finan ciële eisen en fiscale wijzigingen; de ze zullen de taak van het bedrijf ver zwaren. Van de nationale overheid mag gevraagd worden dat zij bij het bepalen van haar eigen beleid met deze ontwikkelingen rekening zal nou- den. „Ik vertrouw er op, dat het Ne derlandse levensverzekeringbedrijf ook temidden van de levensverzeke raars uit andere landen de vooraan staande plaats zal blijven innemen, die het naar kwaliteit en omvang toekomt", aldus de voorzitter van de N.V.B.L. Vrijdag, 12 jan., 20.00 uur: Jaarver gadering L.R.V. „De Bcrgruiters" in café „De Waag". Dinsdag. 16 januari. 20.00 uur Bijeen komst Herv. Vrouwengroep Dijker- hoek in „Bethanië". Dinsdag, 16 jan., 14.30 uur: Bejaar densociëteit in zaal I van het geb. Irene (zie ber.). Woensdag, 17 januari, 19.45 uur Her vatting repetities Chr. Gem. Zang ver. „Soli Deo Gloria" in gebouw „Rehoboth". Donderdag, 18 januari, 20.00 uur: Le denvergadering van „Jong Holten" in café Kalfsterman, Donderdag, 18 jan.. 19.45 uur: Ver gadering Chr. Plattelandsvrouwen in bovenzaal der Coöperatie. On derwerp: Dïaconessenarbeid in Su riname" (met film). Donderdag, 18 jan. Grote opruiming bij fa. Wonnink, Kledinghuis Belt man, fa. .J. W. Dollekamp en Zn., H. J. Oolbekkink. G. J. Schuppert, H. Roelofs, fa. Van Vorden, Gebr. Schuppert N.V.. Gebr. Steunenberg en II. Steunenberg (zie adv.). Vrijdag, 19 januari, en zaterdag 20 januari, Uitvoering CJV „De Bou wers" te Espelo in „Het Trefpunt" (zie adv.). Zaterdag, 20 jan.. 20.00 uur: Kleu renfilm RIJJIJOFRIJIK in het ge bouw Rehoboth (zie adv.). Zondag, 21 jan. - 4 februari: Grote collecte Internationale Hulpverle ning (zie ber.). Dinsdag, 23 januari, 19.30 uur: Dis cussie-avond afd. Dijkerhoek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in 't Bonte Paard over vrije tijd, bezig heid of ledigheid o.l.v. mevr. J. Cieraad-Dijkstra uit Nijverdal. Woensdag 2\ jan., 20.00 uur: Jaar vergadering van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen in hotel Holterman. Donderdag. 25 januari. 14.00 uur Le denvergadering Onderl. Veefonds „Holten e.o." in café Vruggink. Vrijdag. 26 jan„ 19.30 uur: Feestelij ke jaarvergadering afd. Holten N.C.B. in het gebouw Irene. Woensdag, 7 febr.. 19.30 uur: Leden vergadering afd. Holten van de Partij van de Arbeid in hotel Hol terman. Zaterdag, 17 febr., 20.00 uur: Toneel uitvoering van de Ontspanningscl. „C.O.C." in het gebouw Rehoboth. Zaterdag, 13 januari vanaf 12 uur tot maandagochtend 8 uur dokter J. F. Sijtsema (alleen voor spoedgeval len), tel. 1870. Zaterdag, 13 januari en zondag, 14 januari de heer J. Warrink, Noorden bergstraat 19, tel. 1803. Geboren: Derk Hendrik zv H Klein Nulent en G J Kappert, Kozakkenstr. 28 Gerdina Johanna dv J W Huls man en J H I.andeweerd, Beuseberg 136 Aaltje dv G H Schooien en A Tuitert, Yianenweg 136. Ondertrouwd: G W Bosman 26 j, Gorssel en H B Brinks 24 j, Dijker- hoek 63 b. Gehuwd: geen. Overleden: geen. HOLTEN. Ned. Herv. Kerk 10 uur de heer Schellevis. Extra collecte voor de Inwendige Zending: nam. 5 uur ds. van Zevenbergen uit Zwolle (Jeugddienst). Gei-ef. Kerk 8.30 en 10 uur ds. R. Oosterhoff (bed. H. Av.)15 uur ds. R. A. Hoogkamp (bed. H. Av.). De collectes zijn bestemd voor de kerk. R.K. Kerkdienst 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK. Bethanië 10 uur ds Israël. Extra collecte Prov. Kerke- werk. De afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield dinsdagavond een bijeen komst, die de titel kreeg van 'Nieuwjaarsvisite'. Het was de eer ste keer, dat men zo vroeg in het jaar vergaderde en daarom een experiment, omdat men onder de boerenbevolking na de jaarwisse ling veel nieuwjaarsvisites houdt. Ondanks het feit, dat de weers omstandigheden - veel sneeuw en URTECHT. De Utrechtse taxi chauffeurs eisen van hun werkgevers binnen 'n week een plaatselijke CAO op basis van de eisen, die enkele dagen geleden tijdens een nachtver gadering in Haarlem zijn geformu leerd. De Utrechtse taxichauffeurs verga derden de afgelopen nacht met hun bondsbesturen. Zij verbonden aan hun ultimatum het dreigement, dat bij niet inwilliging van deze eisen passende maatregelen zullen worden genomen Een nieuw type gemotoriseerde rolstoel zowel voor gebruik, op de vlakke bodem als op hellingen en trappen is ontwikkeld door dr. Per Udden van het Medische Centrum in Timra, Zweden. De „Permobile", die als krachtbron gewone auto-ac cu's heeft, wordt door middel van druktoetsen bediend, waardoor hij ook kan worden gebruikt door inva liden met een uiterst beperkte kracht en bewegingsvermogen in de bovenste ledefnaten. De Permobi le" is gemaakt door Teknisk Hjalp at Handikappade (technische hulp voor gehandicapten), een Zweedse stichting, die geen winst maakt. Tot nu toe zijn nog slechts enkele proto typen gebouwd, maar tezijnertijd komt de ,Permobile" misschien be schikbaar via autoverhuurbedrijven. strenge koude - niet meewerkten, werd het een geslaagde en vooral gezellige bijeenkomst, waarbij nu eens geen zware kost op het pro gramma stond. Na een korte nieuwjaarswens van de presidente mevr. J, Reijlink- Reilink, waarin zij alle leden en Hun gezinnen een gelukkig jaar toewenste, werden spelletjes ge daan en oliebollen gegeten. En ver der was het een gezellig onderonsje waarvan iedereen genoten heeft. De IJsclub „De Noordpool" heeft haar banen woensdagmid dag- en avond opengesteld, 's Morgens was het ijs spiegel glad, maar door de invallende dooi werd het 's middags wat stroever. Er werd reeds druk gereden. Schaatsliefhebbers uit Nijverdal kwamen naar Holten, omdat er nog nergens een haan open was. Zij wilden 's avonds weerkomen, een bewijs, dat de conditie van de baan en het ijs hen wel beviel. Het Bestuur van „De Noord pool" houdt de weersontwikke ling nauwkeurig in het oog, om zo spoedig mogelijk wedstrijden uit te schnjven. Gisteravond had men echter nog geen pro gramma opgesteld. Door sneeuw en dooi verkeer de de baan donderdag in een deplorable toestand wat het ijs betreft, maar bestuur en baan commissarissen doen alle moei te haar zo spoedig mogelijk weer in goede conditie te krij gen. Daarom ging de ijspret voor de schooljeugd donderdag middag dan ook niet door.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1