afscheid dokter Nagelhout Na de Jaarwisseling Y.\ .V. ai actief voor t seizoen STROOM VAN BEZOEKERS OP RECEPTIE La Traviata komt in Deventer Schouwburg ONZE AGENDA Mooie opbrengst Gevonden en verloren voorwerpen Schaakuitslagen Kerkdiensten Veemarkt Rijssen Zalen te klein voor receptie '5 MEDISCHE DIENST HOLTENS NIEUWSBLAD BB 1111111 WÊ RHH Ks* 1 1 Hf ^Sff; p 1 Hl BB §il®i3 ^RS*^ W ^SggBr «sBöP^ WÊmm mm mm Hoofdredacteur W. Beyers Aévwl&nt&eprijs 1-1-5 mm. fa contant) 3,Iedere mm. meer f 0,12 Betaling via de Coöp. Raiffeisenbanl, Holtengiro nr. 875587 Het scheid Nagelhout drukking gebracht, dat wij de hoge opvatting, welke' U van Uw plicht had, hebben onderkend. Wij willen vandaag in grote dank baarheid de mens Nagelhout eren. Wij willen daarbij niet vergeten, de stille werkster achter de schermen, de vrouw, die vdfel opving, die naast U stond en mede. leefde met het wel en wee van Uw patiënten, Uw vrouw. Wij willen vandaag slechts zeggen „Uw vriendschap en gedienstigheden staan eeuwig m ons hart geschre ven". Aldus de burgermester. Cadeaus bij dokter Bessinkpas en de eerste met wie de jonge dokter in aanraking kwam zoals hij in zijn dankwoord vertelde toen hij naar Holten was gekomen om te spreken over de over name van de praktijk van dokter Bessinkpas. Zij had in de kerk dan ook met de comitéleden een ere plaats naast het echtpaar Nagelhout. Na de plechtigheid in de kerk volg de zoals gemeld de druk bezoch te receptie in zaal Amicitia, waar bij de bezoekers koffie en andere ver versingen werden aangeboden. Zij die dat nog niet in de kerk hadden ge daan konden hier hun handtekening plaatsen in het receptieboek. Aubade De thans afgesloten actie Geeft en geeft ze de ruimte" ten behoeve van het Steunfonds van het Revalidatie centrum ..Overijssel" te Enschede heeft in contanten f. 1396.62 opge bracht, terwijl aan girotoezeggingen nog is binnengekomen f. 75,-. Zoals bekend was van eerstgenoemd be drag ruim f. 800,- door de bestellers van de P.T.T. uit de buurtschappen bijeengebracht. Een damescomité, onder leiding van de heer Dekker, verzorgde de collecte in het dorp. Aan de gevers, organisator en col lectanten wordt hartelijk dank ge bracht voor dit mooie resultaat. Maandag. 8 jannuari 19.30 uur: Ruil- avond Holtense Postzegelclub in café ,,De Waag" Dinsdag 9 januari. 19.00—20.00 uur Verzilvering waardebonnen door de winkeliers bij Coöp. Raiffeisenbank (zie adv.) Dinsdag, 9 januari, 19.00 uur ZC „Twenhaarsveld" vertrekt voor zwemtraining vanaf o.l. Dorpsschool Dinsdag, 9 januari, 19.30 uur: Nieuw jaarsvisite afd. Dijkerhoek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in 't Bonte Paard Woensdag 10 januari om 8 uur in gebouw ,,Rehoboth" jaarverga dering Chr. Gem. Zangvereniging ..Soli Deo Gloria" Donderdag, 11 januari: 19.45 uur Her vormde Vrouwengroep in het ge bouw Irene Vrijdag, 12 jan. 20.00 uur: Jaarver gadering LRV „De Bergruiters" in café .,Dc Waag" Dinsdag, 10' januari 20.00 uur Bijeen komst Herv. Vrouwengroep Dijker- hoek in „Bethanië" Woensdag, 17 januari. 19.45 uur Her vatting repetities Chr. Gem. Zang ver. „Soli Deo Gloria" in gebouw „Rehoboth" Vrijdag, 19 januari, en zaterdag 20 januari, Uitvoering CJV „De Bou wers" te Espelo in „Het Trefpunt" Dinsdag, 23 januari. 19.30 uur: Dis cussie-avond afd, Dijkerhoek Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in 't Bonte Paard over vrije tijd, bezig heid of ledigheid o.l.v. mevr. J. Cieraad - Dijkstra uit Nijverdal Woensdag 24 januari, 20.00 uur. Jaarvergadering van de afd. Hol ten van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen in hotel Holterman Donderdag, 25 januari, 14.00 uur Le- denvergadreing Onderl. Veefond6 „Holten e.o," in café Vruggink. idyllische omgeving, even buiten Pa rijs, zal zij samen met Alfred een nieuw leven beginnen. Maar Alfred beseft niet, dat hij op kosten van Vio- letta leeft. Zij moet haar bezittingen en kostbaarheden verkopen of ver panden om het onbezorgde leven bui ten te kunnen voortzetten. Als Alfred dit eindelijk merkt gaat hij naar Pa rijs om te trachten aan geld te ko men. Inmiddels is Alfreds vader op de hoogte gebracht van het gedrag van z'n zoon. Hij spoedt zich naar Pa rijs en smeekt zijn zoon in de schoot der familie terug te keren. De oude Gerrridnt gaat ook naai Vloletta, h.j dringt er op aan dat zij met Alfred zal breken en ten slotte dreigt hij haar. Zij geeft toe. Als Alfred naar het buitenhuisje te rugkeert is Violetta ver-trokken. Al les wat hij vindt is een afscheids brief. Hij wil zich wreken en snelt terug naar Parijs. De „onenigheid" tussen de gelieven is al spoedig in de Parijse salons doorgedrongen. Het is hét onderwerp van gesprek, ook op het grote tuin feest, dat Violetta's vriedin. Flora Bervoix, te haren huizen geeft. Men vindt het vreemd, dat Alfred toch op het feest komt. Even later verschijnt ook Violetta, aan de arm van baron Douphal. Alfred gaat aan de speelta fel zitten: hij speelt en wint. De for tuin blijft hem gunstig. De goudstuk ken en bankbiljetten stapelen zich op. De spanning stijgt. Baron Dou phal daagt Alfred uit tegen hem te spelen. Alfred neemt aan: weer wint hij. De baron is geprikkeld. Om de spanning te breken nodigt Flora haar gasten uit in de aangrenzende salon te gaan dansen. Alfred en Violetta blijven achter. Hij verwijt haar haar ontrouw en als Violetta zegt dat zij alleen baron Dou phal bemint smijt Alfred haar het zo juist van de baron afgewonnen geld voor de voeten in het bijzijn van de toegesnelde gasten. Violetta kan niets zeggen, zij is gebonden door de belofte aan Alfreds vader. In een duel weet Alfred de baron te verwonden. Hij vlucht naar het bui tenland. De eenzaam achtergebleven Violetta is er slecht aan toe. Zij is ernstig ziek, zij lijdt aan t.b.c. en zal niet lang meer te leven hebben. Alfreds vader overlaat zich met zelf verwijt. Eigenlijk is hij de schuldige nu hij overtuigd is van de oprechte liefde van zijn zoon en Violetta. Hij vertelt Alfred de ware toedracht, die naar Parijs terug keert, naar Violet ta. Even schijnt het of Violetta, door het herwonnen geluk, nieuwe levens kracht heeft gekregen. Zij smaakt nog de voldoening dat Alfreds vader haar omhelst maar even later sterft zij in de armen van haar geliefde. Gevonden: 1 nieuwe spatlap van Fiat; 1 rijzweep; 1 kaipportemon- naie met inhoud; 1 bruine portemon- naie met inhoud. Verloren: I rode nylon kinderhand schoen; 1 blauwe glacedameshand- schoen; 1 paar grolsche wanten; 1 zwarte poedel; 1 zw. damesknippor- temonnaie met inhoud; 1 portefeuille in. rijbewijs, kentekenbewijs, pas poort etc.; t halsketting, metalen staafjes met donkerbr. stenen; 1 ge bloemde portemonnaie met inhoud; 1 double dameshorloge met zwart bandje: i paar blauwe wollen hand schoenen. Inlichtingen dagelijks aan het groepsbureau der rijkspolitie te Hol ten tussen 8 en 22 uur, DOCH NIET tussen 13 en 14 uur. De leden van de schaakclub ,,De Pioniers" speelden donderdagavond in het élublokaal, hotel Holterman, de eerste wedstrijden in het nieuwe jaar voor de onderlinge clubcompe titie De uitslagen waren als volgt: H. H. J. Stukker-F. Groenewoud 0-1, B. van Beek-A. J. C. Brands 0-1, J. Steenbergen-C. van Geersetein 0-1, J. van Bruggen jr.-A. Stukker 1-0, J, Broere-H. D. Grobben afgebr., A. J. C. Brands-C. n Geerestein 1-0. De muziekvereniging ,,H.M.V." bracht met haar dr-umband dokter Na gelhout aan het slot van de recep tie een aubade, waarbij het dokters- paar onder ,,een lang zullen ze leven" spontaan de lucht in werd geheven. In een kort toespraakje verklaar de de voorzitter van ,,H.M.V.", de heer A. Westerik, dat de muziek op deze afscheidsdag niet kon ontbreken omdat dokter Nagelhout H.M.V. al tijd een warm hart heeft toegedragen. Deze muzikale hulde vormde het slot van het in het openbaar genomen af scheid, dat tot een ware huldiging werd. de volle kerk werden begroet. Hij sprak tenslotte nog enkèle welkomst woorden tot dokter Sijtsema, de op volger van de heer Nagelhout. Dokter Rietdijk sprak meer een persoonlijk woord en schetste de gro te collegialiteit van de heer Nagel hout en de prettige wederzijdse om gang. Ook hij noemde de belangstel ling op ander gebied en meende, dat velen, van de al teveel gecom mercialiseerde artsengeneratie, de scheidende arts zouden kunnen be nijden om de manier waarop hij de ze gaven aan het dokteren wist te paren. Dokter Sijtsema richtte zich even eens met een meer persoonlijk woord tot de heer Nagelhout en zijn echt genote en verklaarde al veel geleerd te hebben in de 22 maanden van zijn vestiging in Holten, waarbij de men selijkheid en wijheid van zijn voor ganger* een grote indruk op hem ge maakt hebben. De heer C. Broersma, directeur van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrij heid" sprak namens de Rotary-club Rijssen en roemde de spontane en open vriendelijkheid van zijn mede broeder. In zijn dankwoord vertelde dok ter Nagelhout hoe hij, vanaf 1 juni 1930 als praktiserend arts gevestigd in al die jaren heel veel lief en leed met de mensen heeft gedeeld. Toen beschikte een dokter nog niet over een halve hand met medicijnen, zijn opvolger heeft als jonge arts al een hele hand vol en in het ziekenhuis beschikt men over nog meer midde len. In eenvoudige en van warm men selijkheid getuigende woorden schet ste hij zo de talrijke hoogtepunten uit zijn doktersloopbaan, zijn ver knochtheid aan de streek en zijn dank baarheid jegens het comité. Hij dankte voor de prachtige geschenken en de kerkvoogdij voor het beschik baar stellen van het kerkgebouw. Het begin Voordat de huldiging in de kerk plaats vond werden dokter en me vrouw Nagelhout met hun familiele den door het dagelijks bestuur van het afscheidscomité per auto van hun woning in de Pastoriestraat afge haald. Door de heer G. J. Groteboer, Borkeld 6, de eerste baby, die de dokter op 21 juni 1930 ter wereld hielp brengen werd aan mevr. Na gelhout een handboeket aangeboden, terwijl Jansje Schuppert (mevr. J. Verveda-Schuppert) dokter Nagelhout een corsage opspeldde. Jansje Schuppert was dienstbode HOLTEN Ned. Herv. Kerk 10.00 u Ds C. C. Addink en 19.00 u Ds Vos van Rijs- sen. In beide diensten extra collec te voor Kerk en Ziekenzorg Gerei. Kerk 9.30 en 15.00 u Ds R. A. Hoogkamp (Voorbereiding I-I.A.) R. K. Kerkdienst 8.45 u H Mis in het gebouw Irene DIJKERHOEK BeÜaanië (zie Holten) Aangevoerd: Varkens 491. Prijzen: 488 biggen van f62,- tot f 75,- per stuk. 3 zeugen van f 275,- tot f 325,- per stuk. Overzicht handel: Biggen: Handel traag, prijzen staande. Zeugen: Han del vlot, prijzen lager. In verband met verzette markt la gere aanvoer. Hel is nu al een jarenlange traditie, dat onze burgemeester ■mr. W. H. Enklaar, kort voor de jaarwisseling, in de laatste raads vergadering van het jaar, zijn „oudejaarstoespraak" houdt, waarin hij alles wat in het afgelopen jaar op het gemeentelijk erf geschied de en op het terrein van het maatschappelijk leven in onze ge meente tot stand kwam, in grote trekken de revue laat passeren. Dit overzicht is een belangrijk document voor wie belang stelt in de publieke zaak, dat wij dan ook gaarne in ons blad in extenso afdrukkenopdat iedere burger er kennis van kan nemen. De laatste jaren draagt deze vergadering van de vroedschap een bijzonder karakter, doordat zij wordt bijgewoond door de hoofden van de gemeentelijke diensten, hoofden van scholende adjudant der rijkspolitie en het overige gemeentepersoneel. Men heeft dat in ons vorige nummer kunnen lezen. Na af Zoop verenigt men zich dan in hotel Holterman. Daarna volgt dan de jaarwisseling, die behoudens het afsteken van vuurwerk in onze gemeente zonder veel lawaai verloopt en dan valt er plotseling een grote stilte. Het is net of het nieuwe jaar nog niet goed op gang kan komen. Wij hebben ons afgevraagd of het niet van goede burgerzin zou getuigen, wanneer onze burgemeester, wanneer het gemeente bestuur, zoals dat reeds in vele plaatsen geschiedt, een nieuwjaars receptie zou houden. De oudej aarsbij eenkomst is maar toegankelijk, en ook bedoeld voor een beperkte kring van mensen. Wij kunnen ons echter voor stellen, dat er ook andere burgers zouden kunnen zijn, die wel eens hun opwachting zouden willen maken bij de hoogste burgerlijke gezagsdragers in de gemeente. En het zou daarbij niet ondenkbaar zijn, dat de burgemeester, in een korte toespraak, zijn visionaire blik zou willen werpen op de verdere ontwikkeling van onze mooie gemeente. Ook in ander opzicht zou het nieuwe jaar op prettige wijze kun nen worden ingeluid. Woensdagavond gaf het Overijssels Philhar- monisch Orkest, onder leiding van de bekende dirigent, Benedict Süberman, in de Deventer Schouwburg een populair Nieuwjaars concert. Het werd een mooie avond met, ook voor niet muzikaal ontwikkelden, begrijpelijke muziek. Zou een dergelijk concert op haar niveau ook niet iets zijn voor onze muziekvereniging HMVDirigent Fransen is zeker in staal een voor velen aantrekkelijk programma samen te stellen. Het zijn zo maar enkele gedachten, die wij gaarne ter nadere overweging aanbevelen. ■Namens de patiënten bood de heer W. ten Béfge met een leuk speechje dokter, tón mevr. Nagelhout enkele geschenken aan. Hij wierp een blik terug en vertélde hoe dokter Bes sinkpas, wiens praktijk de heer Na gelhout als jonge dokter overnam, van hem gezegd zou hebben. „Hij past wel in het'landschap". Die uit spraak van het in de Holtense ge meenschap passen, is wel overduide lijk gebleken. Dé heer Ten Berge sprak over de zeer menselijke eigen schappen van de dokter en over het werk van mevr. Nagelhout op ver schillende terreinen van het maat schappelijk leven. Ook de verschil lende hobby's van de dokter in de loop der jaren liet hij nog even de revue passeren. Het vroegere dieren park, astrologie, zangstudie's en niet te vergeten de Schildersuitwisseling, die in latere jarën veel van zijn tijd in beslag nam. Mevrouw Nagelhout kreeg een pick-u)b met grammofoon platen voor haar studie van de Spaan se taal. Dokter Nagelhout kreeg een prachtig kleurentelevisietoestel met bijbehorende tafel. Prachtige geschen ken, die met een' warm applaus van Het Opera Gezelschap Forum uit Enschedé zal op dinsdag, 16 januari een voorstelling geven van de Opera „La Traviata" van Guiseppe Verdi, in de Schouwburg te Deventer. Medewerkenden zijn: Violetta Valery - Mia Kroes; Flora Bervoix - Henriette Klautz; Annina, dienstmeisje, Joke Knaap; Alfred Germond - Chris van Woerkom; Georg Germond, zijn va der - Antoon Huijsman; Gaston - Pe ter van Zon; Baron Douphal - Anton Eldering; Marquis van Obigny - Max van Weegberg; Dokter Grenvil - Frans Boek; Decor en costuums - Gé Madern; Kap- en gvimewerk Fa. R. P. v. a. Meer, Ntrecht; Koor o.l.v. - Hans van den Homberg; Re gie - Jean-Paul Franssens; Choreo grafie - Johanne Zuiver; Dirigent - Gustav Fülleborn. Wat betreft de inhoud het volgende: In „La Traviata" - zij die van de rechte weg is afgedwaald, de ver doolde dus - is sprake van Violetta Valéry (in de roman Marguérite Gau- thier). Zij is wat wij 'n „courtisane" zouden noemen en met royale hand verspilt zij de vermogens die rijke beschermers, naar de trant van die 'tijd meestal graven en baronnen, haar in de schoot werpen. Een jongeman, pas afgestudeerd en uit de provincie, Alfred Germont, is hevig verliefd geworden op Valéry. Zijn vermogen is bescheiden en hij kan haar - en daarvan getuigt hij in een toast die hij tijdens een feest op haar uitbrengt - alleen zijn hart aan- biedèn. Violetta wijst hem aanvankelijk af, maar als zij bespeurt dat Alfred zeer bezorgd is over haar zwakke gezond heid, voelt zij dat de jongeman be zield is van oprechte gevoelens. Zij wil echter niet toegeven en tracht met geweld ook de bij haar ontluiken de liefde te verdringen. Tevergeefs. De twee gelieven vinden elkaar en Violetta besluit haar licht zinnig leven vaarwel te zeggen. In 'n neerleggen van de huisartsenpraktijk en daarmede het af nemen van zijn patiënten, na ruim 37 jaar in Holten deze te hebben uitgeoefend, is voor dokter J. P. Nagelhout en zijn echtgenote uitgegroeid tot een spontane huldiging. Niet alleen door de leden uit de gezinnen waar hij bij ziekte of geboorte over de vloer kwam, maar door bijna de gehele Holtense gemeenschap en velen nog daarbuiten. Want ook buiten Holten geniet dokter Nagelhout grote bekendheid, met name door zijn culturele arbeid ten behoeve van de schilders en de schilderskunst. was, bijzondere banden van genegen heid gegroeid zijn. Zij staan u vandaag het naaste, om het slaken van deze hechte ban den is er zeker ontroering in uw hart. Deze patiënten zullen straks zelf spreken, door de mond van één hun- realiteitszin getuigend besluit het de commissie Nagelhout mogelijk heeft gemaakt, deze afscheidsbijeenkomst hier-te bel eggen. Het ;s eer. besluit geweest zonder precedenten, het dient er ook een te zijn zonder consequentie's. Ik dacht, dat dit van de normale gang van zaken afwijkende besluit op zich zelf reeds een bewijs is voor u en uw vrouw, hoezeer u beiden in de loop der jaren een grote plaats hebt verworven in de gemeenschap, welke Holten vormt. Met afscheid van uw praktijk en van uw patiënten heeft reeds lang zijn schaduwen vooruit geworpen. Het laatste jaar bent u reeds doen de geweest u op het ogenblik van dit afscheid voor te bereiden. Het zal vandaag eei'st recht tot u doordringen, hoe waar het gezegde is. Geen boom en scheidt van synen tack Als met een ach en met een krack. Zeven en dertig jaren zijt u'prac- tiserend arts geweest, zeven en twin tig jaren zijt u daarvan gemeente arts geweest. In verband daarmede behoor ik ook qualitate qua tot de oudste pa tiënten, die vandaag hier bijeenko men om u de hand ten afscheid te drukken, daarom ook ziet u mijn naam onder de comitéleden, die van daag gestalte willen geven aan de warme gevoelens die naar u uit gaan. Ik mag dan vanmiddag hier uit dien hoofde onder uw patiënten ge rekend worden, al ben ik er mij van bewust, dat uw gevoelens van daag niet in de eerste plaats naar de gemeentelijke patiënten uitgaan, al zult u zeker ook vandaag terug denken aan uw armenpraktijk, wel ke u met dezelfde toewijding en met dezelfde inzet van uw persoon, hebt gedaan, al zullen u vandaag zeker ook al die kleine kinderarmpjes voor de geest komen, welke u prikte. Uw hart is vandaag in de eerste plaats bij de patiënten van uw nor male praktijk, waar u de jaren door de vertrouwensman en de hulp en toeverlaat zijt geweest, met wie, doordat u daar kwam, wanneer er angst was om het leven van een ge zinslid, wanneer er de vreugde was om een kind, dat u ter wereld hielp brengen, wanneer er dankbaarheid was over de beterschap, die bereikt ner, door het cadeau, waarin zij hun warme genegenheid voor u beiden hebben willen leggen. Trouw dienen is 't niete all' gehoorzaamheid eh spoed en zijn maar halven dienst, indien daar niet van binnen op 't buytenwerck en past een vrolickheid van sinnen -die doet al wat hij kan en geerne die voldoet, zo dichtte Huygens eens, hij kon het voor u geschreven hebben, U hebt immers niet alleen trouw de lijdende mensheid gediend, U hebt niet alleen in gehoorzaamheid aan uw plicht met spoed gereageerd op telefoon of huisbel, maar u hebt dat gedaan met een opgeruimd ge moed en gedaan al wat u kon, wan neer uw hulp werd gevraagd. Niet vragen of het nu wel zo nodig was, wanneer men u uit uw bed bel de, maar gaan, was uw parool. U hebt klaar gestaan 24 uren van dë dag voor een ander gedurende de volle 37 jaren; gedurende welke u in Holten de artsen-praktijk uit oefende. U hebt *het dienen, waartoe u ge roepen waart uitgelegd als een ge hecht zijn aan uw patiënten en een beschikbaar zijn voor hen. Onze bijeenkomst hier te Uwer ere wil een bewijs zijn niet alleen van de dankbaarheid van Uw patiënten, maar hiermede wordt ook tot uit- Omdat geen zaal te vinden zou zijn om alle bezoekers te kun nen bevatten, had het afscheid plaats in de N$d. Herv. Kerk. Een stroom van bezoekers, die meer dan een uur aanhield, kwam daarna dokter en mevr. Nagelhout de hand drukken. Het werd in Amicitia een bijna „wandelende" receptie om toch maar iedereen de gelegenheid te bieden afscheid te nemen. Duidelijk kwam deze middag tot uitdrukking hoe „geliefd" dokter Nagelhout in Holten is. Dat ik wam trouwens, ook dui delijk naar voren in de toespra ken, welke in de kerk gehou den werden, waarbij de burge meester, Mr. W. H. Enklaar, als voorzitter van het afscheids comité de eerste spreker was. „I-Iet s mij een voorrecht u allen vanmiddag op deze bijzondere plaats en bij deze bijzondere gelegenheid welkom :te heten. Het is een bijzon dere gefegenheid, omdat het een af scheid \an U, dokter Nagelhout, be treft, di< gedurende 37 jaren zo velen met zoveel toewijding en warme menselijkheid hebt gediend. Uw mtdische. kennis en uw warme hart heb; u al die jaren gegeven aan uw patióiten. U hebt daarmede een Uit de hotel- en pensionlijst blijkt, dat Holten ten behoeve van het vreemdelingenverkeer o.m. de be schikking heeft over 1989 bedden t.w. 8 hotels met 244 bedden, 15 pensions met 210 bedden, 8 bungalowbedrijven met 1050 bedden, 6'0 part, zomerver blijven met 360 bedden en 12 adres sen met gemeubileerde kamers met 125 bedden. Voorts telt het 6 kam peerboerderijen en 8 kampeerterrei nen. Deze lijst geeft een .overzicht van de aanwezige logeeraccommoda- tie en in vele gevallen van de prijzen. Zaterdag, 6 januari vanaf 12 uur tot maandag, 8 jan. 's ochtends 8 uur dokter C. H. Rietdijk (al leen voor spoedgevallen F WEEKEN D DIENST DIERENARTSEN Zaterdag 6 en zondag 7 januari; de heer Th. A. Oostenbrug, Diessen- plasstraat 2, tel. 1515- Het is oa een bijzondere plaats, waar wij bijen zijn. Dit kerkgebouw, bestemd vor de eredienst van de Nederlands Hervormde Gemeente, is hedenmièag door de Kerkvoog dij ter jSSSaikking gesteld aan het Comité Afscheid dokter Nagelhout, opdat het dl comité mogelijk zou worden, u 'dokter Nagelhout een. waardig afscheid te bereiden. "4-.h; Bijzondere omstandigheden vra gen soms oii bijzondere maatrege len. De Kerjvoogdij heeft redenen aanwezig gevinden om van de nor male gang vai zaken af te wijken, omdat een arflere oplossing, orn.ury' afscheid, dokfer Nagelhout, to.t.. zijn recht te doen komen, niet aaiijiyézig. is. Ik ben de Kerkvoogdij bijzonder' •rkentelijk, dit zij door haar van Hoewel het toeristeuseizoen nog niet direct voor de deur staat, ontplooit df VVV „Holtens Belang" al weer een grote activiteit. Zo juist zijn van de pers pekomen ecen folder met toe ristische gegevens van Holten, een wandcHachtbcschrjjving in de omge ving van de Zuurbcrg en dc zeer uit gebreide hotel- en pensionlijst 1968. Regelmatig komt reeds post binnen met aanvragen voor zomerhuisjes en ^b'óngalows, terwijl er ook^al voort durend telefonisch inlichtingen ■wor den gevraagd. jDégenoemde folders zijn eenvou dige maar grafisch goed verzorgde <|rulc\yèrkjes, verlucht met enkele èan#ëkelijke foto's, die talloze gege- tns bevatten,, welke voor de vakan- gangers van belang zijn. De toe- v-üsché gegevens bestaan o.m. uit f/t^.ehjepe inlichtingen, sportbeoefe- 'h^gsgelégenheden, punten uit het zo- (ife'ipa'amma, wandelingen, diver- 8$ jgjJii'Mn- en buitenlandse dagtoch- V;'- vjëfkrij gbare uitgaven en een -zipsómming van de fraaiste $t/.H?hipunten vanaf Holterberg en -r-'uVberg." De wandeltoch over de z/öurbevg (lengte 6 of 8 km) is in de folder nauwkeurig omschreven. monument|van dankbaarheid opge- richt in deharten van hen. Wij zijn (vanmiddag hier bijeen om daarvante getuigen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1968 | | pagina 1