Kerstoratoriumuitvoering een avond van kunstgenot Holtense raad stelde de begroting voor 1968 vast Met Soli Deo Gloria BEZORGDHEID OVER WEGENNET (S^ wensen een prettige De Eendracht gaat schietwedstrijden organiseren Bundel uw post Kerstf eestvierin g Uitstekende solisten Ophalen huisvuil Café Visser in nieuwe gedaante BENOEMD ONZE AGENDA Kerkdiensten Beëindiging van praktijk Dokter Nagelbout neemt 29 december afscheid Receptie in Amicitia T entoons telling HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 23 december 1967 Nr. 51 Jaargang 19 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 De sohietver. „De Eendracht" gaat op dinsdag 26 dee., 2e kerstdag in zaai Vosman grote luchtbuks - schietwed strijden organiseren. Op de wedstrijd- banen is de hoofdprijs een dames- of herenrijwiel, naar keuze, de tweede prijs is een pendule en de derde prijs een polshorloge met waterdichte sta len kast. Voorts zijn er vrije banen waarop geschoten kan worden om braadhaantjes. Men zou haast kunnen denken „de gebraden haantjes vlie gen je hier in de mond". Maar dan moet er eerst nog om geschoten wor den. De wedstrijden beginnen om 1 uur. Van dc zijde van dc PTT heeft men ons gevraagd de le zers te verzoeken, indien zij nieuwjaarsgroeten ter post brengen, deze met een paar elastiekjes of een touwtje te bundelen, waardoor de postze gels allemaal op dezelfde plaats zitten. Dit geeft een enorme tijd besparing bij het sorteren en stempelen der kaarten en brie ven. De kerstfeestviering van dc zon dagsscholen te Holten en Dijkerhoek zal plaats vinden op de le kerstdag, maandag, 25 dec. In Holten geschiedt dat bij een prachtige kerstboom in de Ned. Herv. Kerk. waar om 14.00 uur de kinderen van le tot en met 4e klas bijeenkomen en om 17.00 uur de kin deren van 5e tot en met de 8e klas. In Dijkerhoek vindt het kerstfeest plaats in Bethanië voor de oudere leerlingen van de zondagsschool om 19.00 uur. Omdat Bethanië niet alle leerlingen kan bevatten nu de ban ken plaats gemaakt hebben voor stoe len zullen de kleintjes donderdag (vandaag) al kerstfeest hebben. De chr. gem. zangvereniging Soli Deo Gloria" haar dirigent de heer J. Plomp te Nijverdal en de solisten en medewerkenden aan deze avond hebben weer ve len aan zich verplicht door de bijzonder mooie en gave vertol king van het Kerstoratorium van Heinrich Fidelis Muller, welke woensdagavond voor plm. 300 belangstellenden werd ge geven in de Ned.-herv. kerk. Een periode van dikwijls moeizaam repeteren vond deze avond haar be kroning in een vocaal concert dat bij de toehoorders een diepe indruk heeft achtergelaten. Als solisten traden op Riek Bolink- Landeweerd, sopraan. Johan Kramer (NCRV-vocaal ensemble) tenor, Jo han Ponsteen. hobo. Henny Sletten- haar. piano, Henny Fransen, trompet en Anton Koopman, orgel. Het geheel onder de vertrouwde leiding van „Soli's" dirigent de heer Plomp. Het was de achttiende achtereen volgende keer dat het koor aan de vooravond van het Kerstfeest een oratoriumuitvoering gaf en het was thans voor de vijftiende keer dat het koorlid Riek Bolink-Landeweerd als sopraansoliste haar medewerking verleende. De vocale en instrumentale illustra tie van deze oratoria kan een wijzi ging ondergaan, de inhoud van het gegeven blijft onveranderlijk de ge boorte van het Christuskind in Beth- lehems stal en de toehoorders wor den steeds weer geboeid door de schoonheid van de liederen en de re citatieven die dit grote heilsfeit be zingen. Er zijn in zo'n uitvoering tal van hoogtepunten. Het begon ook nu weer met de Heilsverwachting als koor en tenor zingen „O kom, o kom, Imma- nuel, hier wacht uw arme Israël" en „Wat toeft Gij, Troost der ganse aard, op wien 't geloofsoog hopend staart". Ontroerend klinkt het als koor en sopraan met piano en hobo begelei ding ten gehore bi-engen het bekende kerstlied „Stille nacht, heil'ge nacht" en de wijze waarop Riek Bolink-Lan deweerd aan de piano begeleid door Henny Slettenhaar zong „Kom, kom zet uw harte" en het prachtige kerst lied van Bach ..O kindeke klein, o kindeke teer" moet alle toehoorders hebben getroffen. Ook tenor Johan Kramer zong de recitatieven zeer zuiver en boeide met het prachtige lied „Ik kniel aan Uwe kribbe neer". Bijzonder fraai klonk de pastorale „De herders" door de hoboïst Johan Ponsteen uit Nijverdal met pianobe- geleidng van zijn plaatsgenoot Henny Slettenhaar. De samenzang werd, zo als men dat van hem gewend is, op kundige wijze op het kerkorgel begeleid door Anton Koopman terwijl Henny Fran sen op sublieme wijze voor trompet begeleiding zorgde. De zeer geslaagde en op hoog peil staande uitvoering werd nadat de eerwaarde heer A. Schellevis een kort slotwoord had gesproken waarin hij koor, solisten, dirigent en alle me dewerkenden dankte voor het gebo- dene besloten met het zingen van het bekende lied „Dankt dankt nu allen God". De avond werd geopend door do minee R. A. Hoogkamp. Burgemeester en wethouders van Holten brengen ter kennis van belang hebbenden, dat in de week van 25- 30 december maar éénmaal huisvuil zal worden opgehaald en wel op don derdag en vrijdag 28 en 29 decem ber en in plaats van maandag 1 janua ri, zal 't huisvuil op dinsdag 2 janua ri worden opgehaald. In Dijkerhoek zal het huisvuil op donderdagmorgen 28 december worden opgehaald. Holten, 22 december 1967. Burgemeester en wethouders van Holten. W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. OKKENBROEK. Drie generaties Visser kwamen er maandagmiddag In Okkenbroek aan te pas bij de ope ning van het nieuwe café-bedrijf van de familie J. Visser, aan de Oerdijlc in Okkenbroek. De tweejarige Jan, zoon van mede firmant A. Visser overhandigde de sleutel waarmee zijn grootvader de heer J. Visser het nieuwe café-be drijf opende. Dertig jaar geleden begon de heer Visser in een van de herv. kerk ge huurd pand een café-bedrijf en krui denierswinkel, waar de inwoners van Okkenbroek tevens terecht konden voor textiel en galanterie. Het bedrijf groeide langzaam uit zijn jasje en daarom heeft de fir ma Visser aannemer C. Klein Leb bink verzocht een nieuw pand te bou wen, waarin thans het café is geves tigd. Behalve de moderne ingerichte café-ruimte (56 m2), beschikt men over een zaal van 85 m2 oppervlakte geschikt voor bruiloften, partijen, ver gaderingen en dansavond. De boven verdieping van het pand wordt ge bruikt als woonhuis. Het ligt in de be doeling er tezijnertijd nog een slij terij in te vestigen. Namens werkgevers en werkne mers bij de bouw betrokken bood hoofdaannemer C. Klein Lebbink uit Okkenbroek de familie Visser giste ren een koffiezetapparaat, elektrische klok en bloembak aan. Tol amanuensis aan de openbare scholengemeenschap te Hollen is benoemd de heer F. Flantua le Utrecht- Tot adjunct-commies ter secreta rie (afdeling sociale zaken! is be noemd de heer A. I-Iuiting, klerk ter secrearie van Vriezenveen. De heer J. Brands, Gaardenstraat 25, commies a ter gemeentesecreta rie te Deventer is benoemd als hoofd commies ter gemeentesecretarie te Enschede. DIERENARTSEN Zaterdag 23, zondag 24, lste Kerst dag en 2de Kerstdag: de heer J. Warrink, Noordenbèrgstraat 19, tel. IS 03. Kerkdiensten Overal ter wereld wordt het kerstfeest gevierd.- Overal de in tieme sfeer, die deze dagen bestempelen tot een mondiaal feest. Ook in Kiev (Rusland) viert men het. sering van het z.g. „Komplan" zou een commissie uit de particuliere sec tor inspraak moeten hebben. Er zijn vele zakenmensen die graag willen verbouwen doch zij kunnen niets doen zolang er het „Komplan" niet vast staat. De heer Ten Berge wees ten slotte op het grote belang van de bouw van een Bejaardencentrum (prioriteit verlenen) bouwrijp maken van de sportvelden „Meermanskamp", mo dernisering gladheidsbestrijding. uit breiding van het zwembad, verbete ring van wegen en verlenging van de Tuinstraat en verbreding van de Riet molenstraat. Er zijn nog vele wensen, bij u en bij ons. Wij gaan de tijd tegemoet van 't feest van het Licht. Laat het u een steun zijn te welen dat wij achter u staan om uit deze sombere begro ting toch nog enig licht te halen, zo besloot de Heer Ten Berge. (Een verslag van de beant- Avoording door de burgemees ter, mr. Enklaar en de arti- kelsgewijze behandeling der begroting zullen wij in ons nummer van volgende tveek afdrukken). Vrijdag, 22 dec. 20.00 uur: Kerst wijding Chr. Plattelandsvrouwen in gebouw Rehoboh- Gasten har telijk welkom. Vrijdag. 22 dec. 20.00 uur: Pot- en plankstoten Biljartvereniging V-O-P. in café Kalfsterman. Zondag 24 t.em. dinsdag 26 dec. a-s.: dokter Sijtsema afwezig fzie adv.). Zondag, 24 dec- en maandag, 25 dec Kerstavond en le Kerstdag geslo ten: Café M- Kalfsterman, cafe taria's ,.De Molenbelt" en ,.De Zadelkamp''. Kerstavond, le Kerstdag en Oude- jaarsaA'ondEethuisje Lodeweges gesloten (zie adv.). Kerstavond na 5 uur en le Kerst dag: café's De Poppe" en „De Waag" gesloten (zie adv.). le Kerstdag: Hotel P. v. d. Brink gesloten (zie adv.). le Kerstdag: Usbar .,De Oprit" de gehele dag en Nieuwjaarsdag na 6 uur gesloten (zie adv.) Dl"sdag, 26 dec- (2e Kerstdag), 13-00 uur: Luchtbuks-schietwed strijden van de Schietvereniging ,,De Eendraacht" in zaal Vosman, (zie adv.). Woensdag, 27 dec. 1900 uur: Raads- vergadering ten gemeentehuize. Vrydag 29 dec.: Coöp. Raiffeisen bank „Holten" na half één geslo ten (zie adv.). Vrijdag 29 dec. geen zitting in Dijkerhoek. Vrijdag, 29 dec. 13.45 uur: Afscheid dokter Nagelhout in do Ned- Herv. Kerk. 15.30 uur afscheids receptie in Amicitia (zie ber. en adv.). Woensdag 10 januari om 8 uur in gebouw „Rehoboth": jaarverga- d£rV?g Chr- Gem- Zangvereniging ,,boh Deo Gloria". Viijdag, 12 jan. 20.00 uur: Jaarver gadering L.R.V. „De Bergruiters" m café ,.De Waag". HOLTEN zondag 24 dec. Ned. Herv. Kerk 19 u ds. De Lange van Rijssen. 19 u jongerendienst in het gebouw Irene. 23 u Open Deurdienst. Spre ker ds. Oosterhoff m.m.v. HMV Ger. Kerk 10 en 15 u ds. R A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor het fonds Algemeen Kerkelijke Arbeid RK Kerkdienst 8.45 u H. Mis in het gebouw Irene, 12.00 uur Nachtmis in het gebouw Irene m.m.v. het dameskerkkoor uit Rijssen DIJKERHOEK 10 u ds Israël HOLTEN Eerste Kerstdag 25 dec. Ned. Herv, Kerk 9 u dhr. Schelle vis m.m.v. met kerkkoor, 10.30 u de heer Schellevis. Extra collecte voor kerk en wereld Ger. Kerk 10 u as. R. A. Hoog kamp. 15 u zangdienst m.m.v. HMV Tijdens de kerstdiensten is het ene offer voor de zending. DIJKERHOEK Bethanië 10 u ds Ad- dink. Extra collecte voor kerk en wereld HOLTEN, 2e kerstdag, 26 dec. Ned Herv. Kerk 10 u ds. Polhuis van Colmschate. Collecte voor kerk en wereld Ger. Kerk geen dienst RK Kerkdienst 8.45 u. H. Mis in het gebouw Irene DIJKERHOEK (zie Holten) De gemeenteraad heeft in zijn dinsdagmiddag en -avond gehou den vergadering de gemeentebegroting en de bedrijfsbegrotingen voor 1968 bijna onveranderd vastgesteld. Na aanpassing A^an de be groting door afvoering van enkele posten a f 11.573,komt aan rente en afschrijving ten laste van de post onvoorzien een bedrag van f 39.786,27 zodat voor onvoorziene uitgaA^e nog slechts het AA'el zeer aan de krappe kant zijnde bedrag van f 6.993.64 resteert. Surgerlijke stanti Geborengeen. Overleden: T Overveen ev Meijer, 68 j. Neerdorp 7, (overleden te De venter) Ondertrouwd: geen. Gehuwd: H Wolterink, 21 j, Hellen- doorn en G J H Bekkernens, 18 j, Espelo 70 E H A Platvoet. 25 j. Hengelo (O.) en J M Lubbers. 22 j^ Holterberg 41a J Jansen, 24 j, Beuseberg 124 en T Stevens, 23 j. Beuseberg 120 G J Paalman, 25 j, Neerdorp 54 en W G Manenschijn, 22 i, Holterbroek 19. BEVOLKING ingekomen: M Heijnen en gezin van Enschede naar Schoutenstraat 44. Vertrokken: J M Platvoet-Lubbers van Holterberg 41a naar Rotterdam. De patiënten van dokter Nagelhout, die op 1 januari 1968 zjjn praktijk be ëindigt, hebben gemeend, dat dit af scheid niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Uit de patiëntenkring heeft zich een comité gevormd, dat aan de dag van zjjn afscheid vrijdag 29 decem ber, een bijzonder accent wil geven. Er van uitgaande, dat er velen zijn, die op dc laatste dag, waarop dokter Nagelhout zijn praktijk uitoefent hem en zijn vrouw de hand willen drukken en tegenwoordig willen zijn bij de toespraken, welke dan gehouden zul len worden, heeft het comité het pro bleem van ruimtegebrek aldus opge lost. In de Ned. Hervormde kerk die daartoe door de Kerkvoogdij is ter beschikking gesteld, zullen dokter en mevrouw Nagelhout worden toe gesproken. Hem zal daarbij namens de patiënten een bewijs van dank baarheid worden aangeboden. Het spreekt vanzelf, dat van het kerkgebouw een waardig gebruik zal worden gemaakt. Een ieder, die bij deze plechtigheid tegenwoordig wil wil zijn aangenomen wordt dat hel er velen zijn wordt verzocht vóór 2 uur in de kerk aanwezig te zijn. De kerkdeuren gaan om half twee open. Precies om twee uur worden de dok ter en zijn vrouw door „Het comité afscheid dokter Nagelhout" binnen geleid. Er zal gelegenheid zijn voor hen. die daartoe behoefte hebben, te spreken. Na afloop zullen de heer en mevr. Nagelhout recipiëren. In verband met de te verwachten toeloop, zal een staande receptie worden gehouden. Voor hen, die de j afscheidsbijeenkomst in de kerk bij wonen zal deze receptie daarbij aan sluiten. Zij die niet in de gelegenheid zijn aan de afscheidsbijeenkomst in de kerk deel te nemen, worden eerst na half vier verwacht. Men hoopt, dat de receptie zodoende een vlot ver loop zal hebben. Alle gezinnen, waar dokter Nagel hout de medische vertrouwensman is De algemene beschouwingen van de fractieleiders waren dan ook min of meer mineur gestemd en de heer A. Jansen, die als eerste namens de loyale oppositie (PvdA) aan 't woord kwam constateerde met spijt dat de begroting evenals die van het vo rige jaar weinig financiële armslag biedt. De begroting is met veel moeite sluitend gemaakt ten kos te van een groot aantal reeële wen sen die zijn fractie in het komende jaar zo graag had vervuld gezien. Een van deze wensen is het ver beteren van de zandwegen waarvoor de mensen urt de diverse buurt schappen, doktoren, zakenmensen enz. zeer dankbaar zouden zijn. Een gron dige aanpak van hel onderhoud kan enige verbetering brengen doch is niet afdoende. De heer Jansen zou verder graag indien mogelijk nader worden geïnformeerd over de bouw van een bejaardentehuis, dé woningbouw en het aantal woningzoekenden en de voorbereiding van het z.g. Komplan. De heer E. van Schooten (BP) zou in de toekomst de begroting 'n „voor behandeling willen geven waarbij al lerlei vragen naar voren zullen komen die dan door het college van b. en w. beantwoord kunnen worden. Het zou voor hem dan makkelijker zijn om een voorbeschouwing op te zetten, j De aanbiedingsbrief die b. en w. zonden gaf hem geen enkel inzicht in hoe het reilt en zeilt in Holten en hij zou het zeer op prijs stellen als de begroting eerder werd gepresen teerd. De tijd tussen ontvangst en be handeling is veel tekort, hij zou het zeer op prijs stellen alss De heer Van Schooten constateerde tot zijn spijt dat het zandwegenpro bleem geen stap dichter bij een oplossing is gekomen. Het is onre delijk dat men de mensen die in de modder zitten wegenbelasting laat be talen. Laat men de mensen misschien expres in de modder zitten om straks met argumenteen de ruilverkaveling er door te krijgen? Met ruilverka veling zal speciaal (mogelijk al in 1968!) de agrarische bevolking te maken krijgen. Het standpunt van de Boeren Partij is t.o.v. de ruilverka veling ongewijzigd gebleven n.l. niet tegen maar op democratische gi-ond- Onder leiding van de heer M. A. Alting, leraar tekenen en handenar beid van de openbare scholengemeen schap. alhier, wordt op 26 dec., 2e kerstdag" en woensdag, 27 dec. evenals vorige jaar weer een overzichts tentoonstelling gehouden van werk stukken der leerlingen. Het betreft o.a. tekeningen en produkten van de handenarbeidfLessen. Deze expositie, die het vorige jaar enkele honderden bezoekers trok, wordt ghouden in de aula van de school. De openingstij den zijn van 10 tot 4 uur. geweest zullen zekr blij zijn dat zij de afscheidsbijeenkomst met. één of meer leden van het gezin de gele genheid hebben dokter Nagelhout te laten weten, dat zij hem en zijn vrouw een zeer dankbaar hart toe dragen. Daarom hartelijk welkom, 29 december a.s. kwart; voor twee in de Ned. Herv. Kerk. Het; afscheidscomité is als volgt samengesteld: W. ten Berge, G. Wis- sink, D. J. Wansink, Joh. Schuppert, J. W. Kevel am, G. J. Gervedink Nij- huis, E. Wegstapel Jzn., J. W. Nij- land, W. F. Boode, J. A. Jansen Ma nenschijn, T. Koopman, G. J. Jan sen, W. Stevens, C. Stoop. J. Slam, H. W. Veneklaas, J. Wiggers, M. Bouwhuis, H. Prins, Zr. M. ter Box-g, mevr. G. H. A. Weijl-Goldstein, G. J. Elbersen, G. M. Markvoort, G. Paal man, A. Veltkamp, H. Klein Teese- link, Mw. H. G. Robers-Sprokkereef. Mej. J. D. Cats, II. J. Santvoort en Mr. AV. H. Enklaar. slag zaken doen. Het deed spreker deugd dat de minister van Landbouw een nader onderzoek heeft toegezegd betreffende de stemming bij verka veling. Critiek had de heer Van Schooten op het GEB. Voornamelijk in de buurtschappen is de stroomvoorziening soms .schrik barend" slecht. Men praat maar steeds over de verzwaring van het net maar tot nog toe blijft het bij praten. Wanneer komt de werkelijke verbete ring? Betreffende de aankoop van gronden in het uitbreidingsplan „De Haar" had de heer Van Schooten een wens. Hij zou in een keer willen zeggen dat is de prijs en niet gaan onderhandelen. Ik wil zo besloot de heer Van Schooten in dit verband het college van b. en w. overigens prij zen zoals men de zaken aanpakt al thans probeert. De heer J. H. Bosscher (CH) spre kende namens de fracties van CHU JANSEN (PvdA) en ARP constateerde met vreugde het inlopen op de achterstand in het aanbieden van de jaarrekeningen. Er is nog wel achterstand maar het gaat de goede kant uit. CHU en AR betreuren het zeer dat een dynami sche gemeente als Holten over 1967 slechts 50 pet. van de aangevraagde kredieten kreeg toegewezen. Hierin zal verruiming moeten ko men van overheidswege of zal nood gedwongen beperkt moeten worden en wat dan te denken van de realise ring van het uitbreidingsplan „De Haar" dat mede in verband met de woningbouw eigenlijk geen dag uit stel kan leiden. Bij de uitbreidingsplannen aange land zijnde aldus de heer Bosschers vragen onze fracties zich af of de bestemming villaterrein „Look" niet gewijzigd moet worden in „zomer huisjes terrein". Als wij de jaarlijks toenemende rentelast bekijken komt onmiddellijk de vraag ,Wat gaat hier t.z.t. een bouwterrein kosten?" De radicale verbetering van de Borkeldweg zijn wij blij mee doch er blijven nog enkele verharde we gen die onder handen genomen moe ten worden t.w. het laatste gedeelte van de Boerendanssteeg en de Sta tionsweg in Dijkerhoek. Wat de zandwegen betreft zou op korte termijn aandacht geschonken (langs het gebouw „Trefpunt) aan enkele wegen voor in de Beuseberg, o.a. vanaf Holterman langs Broek huis naar Kolkman) en onder langs de Zuurberg. Aan de straatverlichting (nacht kaarsjes!) in Dijkei'hoek is nog steeds niets gedaan en we wachten ook nog steeds op lichtpunten aan de Beumer- steeg, bij 't erve Pinkert en bij het punt Boerendansweg-Maatmansweg. Het goed (financieel)draaien van de Energiebedrijven wordt door CH en AR met vreugde geconstateerd en hopelijk zullen deze goede resultaten verbetering van het net in de buurt schappen kunnen bespoedigen zodat aan de zeer gerechtvaardigde klach ten een einde komen. Indien moge lijk zo besloot de heer Bosschers zouden wij graag het nog jonge maar zo goed florerende gasbedrijf zien uit gebreid. De heer W. ten Berge die sprekend namens de fractie .Gemeentebelan gen" gaarne gebruik maakte van de gelegenheid tot. het houden van een algemene beschouwing, verklaarde dankbaar te zijn voor de door b. en \v. gezonden z.g. „aanbiedingsbrief" die een goed overzicht geeft over de begroting 1968. Hij wees op het vele wérk dat is verzet en dankte, evenals de vorige sprekers alle werken. AVat het grondbedrijf be treft is de Gem. Belangfractie van mening dat het bestemmingsplan ,Look" na afronding met de laatste aankoop toch bouwrijp gemaakt moet worden of men moet trachten het ge hele complex te verkopen. De ren te is te duur en wij kunnen het geid best gebruiken voor het bouwrijp maken van ..De Haar". Bij de reali- VOORZITTER ENKLAAR ambtenaren die aan de samenstel ling meewerkten. Voordat de heer Ten Berge de be groting zelf onder de loupe nam maakte hij een paar opmerkingen van meer algemene aard. Met bijzon der grote vreugde constateerde hij het goede samenwerken tussen b. en w. als team. Toch schuilt er in deze teamgeest en 't goed met elkaar kun nen vinden een gevaar dat het con tact tussen het dagelijks bestuur en de raad verslapt. Het zou naar on ze mening beslist noodzakelijk zijn tenminste één keer per maand te ver gaderen. Het uitbreidingsplan ,.De Haar", (dat pas eind vorige week werd ont vangen) reeds op woensdag 27 dec. te behandelen zonder voorafgaande technische uitleg door de stedebouw- kundige stuit bij Gemeentebelangen op bezwaren (Deze bezwaren werden door de andere fracties gedeeld en de voorzitter zal dan ook contact op nemen met de ontwerper van het plan de stedebouwkundige ir. Hajema voor Nadat de heer Ten Berge aandacht j het geven van een toelichting). Nadat de heer Ten Berge aandacht had geschonken aan enkele posten uit de primitieve begroting bracht hij hulde aan de ambtenaren die kans zien om de achterstand in de finan ciële administratie in 1968 weg te

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1