Sinterklaas regelde het verkeer tijdens het bezoek aan de scholen Deventer ziekenfondsen gaan fuseren EXCURSIE VOOR RUILVERKAVELING Annonces kerstaanbiedingen Drukke dag voor grijze bisschop Per 1 januari 1968 Bezoek aan de Kolschool In Espelo Filmavond in „Irene" Voetbalprogramma In Dijkerhoek Een middagje „koekvergulden' voor twmligtaï kinderen Nieuwe regeling Ontwikkelings- en Saneringsfonds GEVONDEN EN VERLOREN. Ook nog een gouden armband Collectanten gevraagd FILMNIEUWS Met algemene stemmen aanvaard AGENDA Burgerlijke stand WEEKENDDIENST DIERENARTSEN Kerkdiensten KERSTSOOS VOOR BEJAARDEN HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 9 december 1967 Nr. 49 Jaargang 19 Uitgave van dé Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 De grijze kindervriend uit Spanje heeft een drukke dag gehad op 5 december. Hij bezocht met één van zijn zwarte knechten alle scholen in onze gemeente. Waarvan wij hier enkele verslagen laten volgen, in willekeurige volgorde: Geweldig vitaal voor een man op lioge leeftijd, stapte Sint Nicolaas uit een voor deze dag geleende auto. Het paard moest op deze erg drukke morgen in de stal blijven in verband met 'alle bezoeken die de bejaarde heilige nog moest afleggen een auto heeft nog meer paardekracht dan een paard en is dus nog sneller dan zijn schimmel. Groot was het enthousiasme van de kinderen - groot of klein - toen voor het raam zijn knecht Piet te zien was. Statig schreed Sint, bijgestaan door mijnheer Wilpshaar, door de hoge deur naar zijn lieve kinderen. De Sint was zichtbaar ontroerd toen hij ze naar een jaar weer terugzag. De kinderen verrasten Sint Nicolaas en Piet - die heel gek deed - met leuke liedjes, cadeautjes (Piet kreeg zeep en een washandje!) en leuk voorge dragen gedichtjes. In de klassen hield de Sint daarna „spreekuur". Daarvan. werd gretig gebruik ge maakt; veel kinderen hadden veel wensen! Cowboypakken. auto's, re volvers, racebaantjes, alles stond op het verlanglijstje. Tot groot plezier wilde hij zelf zijn kinderen de drukke E-8 overzetten. Reken maar dat iedereen stopte! In zaal Vosman wachtten nog meer kinderen. Klas 2 zag vol verwach ting uit naar de komst van Shit Ni colaas. Maar er waren nog veel meer kleutertjes die het misschien nog niet helemaal begrepen maar de Sint erg lief vonden nadat ze van hem een cadeautje hadden gekregen. De jarige gaf ze allemaal nog zijn grote hand en bemoedigende woorden tot dc bangerds. Klas 2 speelde, volgens Sint Nico laas zelf heel mooi poppenkast. Piets mond viel ervan open, zo mooi vond hij het! Nog voor twaalf uur gingen Sint en Piet weer weg want hij moest nog langs veel scholen. Allen hopen de Sint en Piet, het vol gend jaar in de nieuwe school weer gezond terug te zien. In Espelo troffen Sinterklaas en zijn zwarte knecht alle leerlingen van de school, aldaar, in het gebouw „Het Trefpunt", waar ook tal van Men schrijft ons: In het kader van de zondagavond besteding voor de jongeren van Hol ten zal er op zondagavond 10 decem ber a.s. in gebouw „Irene" een film avond worden georganiseerd. Aanv. 19.30 uur. Als hoofdfilm wordt er gedraaid „De mooitse tijd van je leven". Een vrolijke, echt-Engelse komedie met o.a. Margaret Rutherford en Alastair Sim in de hoofdrollen. Mogen wij rekenen op een gevulde zaal? (Zie ook adv.). Voor zondag zijn voor afdeling 4B van de KNVB slechts twee wedstrij den vastgesteld n.l. De Zweef versus MVV '29 en Enter tegen Nijverdal. Holten 1 heeft dus een vrije dag door dit inhaalprogramma. Het overige programma ziet er als volgt uit: Zaterdag: RV bl-Holten bl, 2.30 u.; Holten cl-GFC cl, 2.30 u. Zondag: Holten ,2-La Première 3, 2.30 u.; Holten 4-De Zweef 3, 12.00 u.; Holten 3-Almelo 5, 10.00 u.; De Zweef 4-Holten 5, 2.30 u. moeders met kleuters naar toe geko men waren. De leden van de ouder commissie hadden de zaal prachtig versierd, zodat de Sint wel opkeek, dat er zoveel werk van zijn komst ge maakt was. Zwarte Piet toonde zich ook hier een echte Moorse grapjas en sprong in dc zaal heen en weer. Enkele kleintjes moesten Sinter klaas een handje geven en dat ge schiedde vaak zeer ongedwongen. Al le kinderen werden getracteerd op snoep en chocolademelk, terwijl zij aan het slot van de bijeenkomst nog een cadeautje kregen. De kinderen werden verder heel prettig vermaakt door de poppenkast voorstelling van de heer Feyth uit Zwolle, die soms geweldige reacties opriep. Woensdag gingen de hoogste klassen naar de Deventer Schouwburg naar de operette „Kapsonus in Taconus", die zeer in de smaak viel. De Espe- lose jeugd heeft weer echt genoten van 't Sintei'klaasfeest dat goed voor bereid werd door leerkrachten en ou dercommissie. Met het zingen van „Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht" ver welkomde een meer dan eivol Betha- nië de schitterend in het nieuw gesto ken Sint en zijn knecht. In zijn toespraak tot de kinderen prees de oudste Spaanse gastarbei der dc vlijt van de Dijkerhoekse jeugd, die zich steeds weer in en om de school manifesteert. Tussen de vele liedjes door moch ten verschillende kinderen bij de Sint komen een versje zingen of een gedichtje, opzeggen: o.a. Ansje Rech terschot. die al zo mooi kan lezen, Appie Poliste die trouw helpt kran ten bezorgen en Wim Stevens, die thuis sommen maakt in een echte schoolbank. Als beloning kregen ze van Zwarte Piet een handvol peper noten. Veel applaus kreeg Piet toen hij een handstandje maakte en een prachtig verhaal vertelde, waarbij de zaal moest meedoen. Als intermezzo trad een zangkoortje o.l.v. meester Groothengel op, dat diverse vrolijke liedjes, w.o. enkele Franse en Duitse, ten gehore brachi Nadat de kinderen en de vele kleu ters, Sint en Piet uitgeleide hadden gedaan met „Dag Sinterklaasje" kre gen ze ieder een mooi (prenten)boek en een flinke zak lekkers. School met de Bijbel In de hal van de School met de Bijbel waren om 9 uur de laagste drie klassen bijeen, om Sint Nicolaas met hun opgewekte liedjes te begroe ten. Een aantal toekomstige leerlin gen met hun moeders maakten ook deze bisschoppelijke visite mee. Ge lukkig had de Sint niet al te veel vermaningen uit te delen, maar te gen enkele jongens en meisjes moest Sinterklaas toch waax-schuwend wijsvinger opheffen. Sinterklaas v zocht toen het hoofd der school enige leuke films te vertonen. Daar werd bi-aaf om gelachen. Na de ochtend pauze waren de hogere klassen aan de beurt. Gerax-d Veneman speelde op de accordeon. Zwarte Piet ver toonde acx-obatische toeren waarme de hij de jeugd zeer vermaakte. Toen namen de Spaanse gasten afscheid om zieke leerlingen thuis te bezoe ken; de kinderen amuseerden zich met een vrolijk filmprogramma. Bij het naar huis gaan werd de tractatie uitgereikt. Bij de kleuters Ook de verschillende kleuterscho len heeft Sinterklaas niet vergeten. Daar heeft zijn komst misschien nog wel de meeste indruk gemaakt. Kor te verslagen van dit bezoek hebben wij niet ontvangen, maar het staat wel vast, dat na het zingen voor de Sint de kinderen allemaal getrac teerd zijn. Vastgesteld kan worden, dat het dit jaar een fijn Sinterklaasfeest is geweest voor de jeugd,, dank zij het Al enige tijd liep het bestuur van de Holtense plattelandsvrou wen met het plan rond, om eens iets voor de kinderen van de leden te organiseren. En zoals het met veel dingen van vroeger gaat die op gegeven moment terugkomen zo is het ook met het koek vergulden. Omdat het de ervaring van enkele dames was, dat hun kinderen het ge- weldig leuk vonden viel de keus hierop. olgend Zaterdagmiddag was het dan zover en kwamen 20 kinderen gewapend met penseel, kopje, oude kranten en lappen naar het zaaltje van de Coöp Aan- en Verkoopvex\ om, zoals de schijver Hildebrand vei-telt in „Ca mera Obscura", te gaan koekvergul den. Voor ingrediënten was gezorgd en zo duurde het maar even of ze wa ren bezig hun poppen te beschilderen met allerlei kleuren glazuur. Om het geheel nog meer te versieren werd gebruik gemaakt van „zilveren" pil letjes, Engels dxop, tum-tum, enz. Ieder kind werkte op een andere manier en zo hoorde je over en weer „heb jij nog zilveren pillen dan krijg je van mij rode, of snippers turn turn". Deze wei-den geruild tegen streepjes engels drop. Bij vex-schillen- de kindex-en kwam het puntje van de tong om de hoek kijken of het wel goed gebeurde. Voor degenen die ex tra vlug konden „vex-gulden", bracht een zak kleutertaai uitkomst. Toen aan het eind van de middag de oogst werd uitgestald, bleek dat er van de 20 grote poppen niet «en gelijk was. Op de vraag, als we het jaar weer gaan doen komen jullie dan terug, klonk eensgezind; „O vast." Dc leiding berustte bij mej. 3 Borg bijgestaan door mevr. L. Steeix- huis-Wicrenga en haar dochter, die gezien dc reactie's van moeders en spruiten, terug kunnen zien op een geslaagde middag. Het bestuur van de Stichting Ont wikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw heeft in zijn dezer da gen gehouden vergadering een we regeling voor de bedx-ijfsbeëindi- ging vastgesteld en aan de Minitser van Landbouw en Visserij ter goed keuring aangeboden. Het bestuur vertrouwt ex-op, dat de Minister zijn goedkeux-ing kan vex-lenen en dat de regeling per 1 januari 1068 «al kun nen ingaan. Verloi-en: 1 lichte portemonnaie m. inhoud; 1 grijze portemonnaie met inhoud; 1 bruine terlenka centuur van regenjas. Gevonden: 1 lichtgrijze herenhand schoen; witte voetbal. Inlichtingen dagelijks aan 't groeps- bureau der rijkspolitie te Holten, tus sen 8 en 22 uur, DOCH NIET tussen 13 en 14 uur. In ons verslag van het afscheid van zuster Groeneveld hebben wij geschreven, dat de schei dende zuster namens de leden symbolisch een haardstoel was aangeboden, maar dat bericht was onvolledig. Van het be drag, dat werd bijeengebracht heeft men voor zuster Groene veld ook nog een gouden hor loge-armband gekocht, die paste bij het gouden horloge, dat zij als familiestuk reeds bezat. Zo bezit zij dan 'n paar prachtige herinneringen aan haar arbeid onder de bevol king van Holten. De actie „Geeft, geef ze de ruimte" ten bate van de bouw van een nieuw provinciaal reva lidatiecentrum te Enschede kan in ons dorp nog niet goed van de grond komen. Dat is bijzon der jammer, want het betreft hier een zeer belangrijke instel ling, die zeer nodig vernieuwing behoeft. De bestellers van de PTT hebben de buurtschappen voor hun rekening genomen en daarbij bijna f 800,— opgehaald, maar voor het dorp zijn er nog geen collectanten en dat kan de PTT niet doen. Dat mogen wij als goedgeefse Holtenaren toch niet op ons laten zitten. De di recteur van het PTT-kantoor, de heer Dekker, is bereid de rege ling op zich te nemen, als zich collectanten melden. Wij doen daarom een dringend beroep op ouderen en jongeren zich spoedig mogelijk bij hem te mel den, opdat deze inzameling nog voor Kerstmis rond is. Mogen wij op u rekenen? feit, dat er voor dil doel toch wel wat meer geld beschikbaar is dan vx-oeger het geval was. Dorpsschool Heel vroeg kwam Sint Nicolaas dinsdagmorgen al jn de Dorpsschool. De zesde klassen stonden keurig uit gedost op het podium met trommels, tamboerijnen, triangels, enz. om het ritme dat de heer Brouwer aangaf voor de samenzang te accentueren. De scholieren zongen welkomsliede ren. Ondertijd kwam zwarte Ei et op een bromfiets de hal binnenrijden tot verbazing van de aanwezigen. Sin terklaas hield een toespraak tot de moeders met kleuters. Sommige kleintjes mochten bij de Sint komen en een liedje zingen voor de micro foon. Daarna deelden enige ouder- en feestcommissieleden geschenken uit. Met volle handjes gingen de kleintjes weg, terwijl Sint en Piet een bezoek aan de klassen brachten. Alle leerlin gen kregen snoep. De kinderen van de klassen 1, 2 en 3 ontvingen boven dien een grote speculaaspop en nog een schoolpakket, een boek, een puz zel of iets dergelijks. De leex-lingen der overige klassen mochten donder dag naar de Deventer Schouwburg op kosten van de Sint. Sinterklaas gaf niet alleen géschenken, maar hij vermaande, berispte of prees tevens Na zijn bezoek aajn de school ging hij nog naar een paar zieke kinderen, doch door de doorweekte zandwegen moest zijn chauffeur tweemaal on- ven-ichterzake terugkeren, 's Nachts kon hij er met dé schimmel gelukkig wel iets door de ischoox-steen kwijt. In september jl zijn een tweetal excursies gehouden naar 't Ruilver- kavelingsgebied Denekampse Veld, welke uitstekend geslaagd zijn. Het is toen voorgekomen dat deelnemers op het laatste moment om verschil lende redenen moesten afzeggen. An deren waren die dagen juist verhin derd. Tevens ontstond de indruk dat de jongeren wat te weinig vertegen woordigd waren. Dit waarschijnlijk doordat er bij de ouderen veel be langstelling was, zodat de jongeren te weinig kans kregen om mee te gaan. Nu er evenwel ruilvei'kaveling in Holten komt is dat ook voor de jongeren van nu van de grootste be tekenis. Door de PJGO wordt er nu ook extra aandacht aan besteed om de jongeren mee te krijgen voor de volgende excursie. Het is nl. de be doeling nogmaals een excuxrsie organiseren naar Denekampse Veld om bovengenoemde redenen en voor iedereen. Deze excursie zal plaats vinden op dinsdag 19 december a.s. Zij is, evenals in september bedoeld voor zowel dam. als heren. De initia tiefnemers hopen en vertrouwen nog maals op een goede deelname. Ver trek 's morgens 9 uur vanaf- plein O AD, plm. 10 uur aankomst in De nekamp, waar eerst de voorzitter der Ruilverkaveling en een mede werker van de Cultuur Technische dienst tekst en uitleg omtrent de ver kaveling zullen geven. Daarna zullen een viertal bedrijven bezocht worden, waax-van één nieuw vei-plaatst bedrijf. Verwezen wordt naar de advertentie in dit blad. Zaterdagavond 9 december zal om 8 uur in gebouw „Rehoboth" aan de Stationsstraat worden vertoond de spannende film „Bestemming Alex- andi-ië" met John Mills. Het Middellandse Zee-gebied in 1942: Langs de dorre vlakte van de Noord-Afrikaanse kust geven roken de ruïnes aan waar eens steden wa ren toen de felle strijd over en weer woedde. Maar dat is slechts de achtergx'ond. Ons verhaal gaat over mensen en het. is een waar vex-haal. In de snel ten onder gaande stad Tobi'uk, raakt de aan het eind van zijn krachten gekomen Kapt. Anson, bevelhebber van een ziekenwagenkon vooi, hoe langer hoe meer aan de di-ank verslaafd. Zijn sergeant-ma joor Tom Pugh, ziet met lede ogen aan hoe de krachten van zijn meer- dex-e afnemen. Als Anson het bevel krijgt twee angstige jonge verpleegs ters, Diana Mux-doch en Denise Noi-- ton, die achtei'gebleven zijn, te eva cueren, is hij bijzonder gebelgd. In een oude ambulance, Katy ge- neemd, komen zij bij de enige brug, die nog niet in Duitse handen is geval len, net op het moment dat deze door de vex-dediging wordt opgeblazen. An son komt tot de conclusie dat hun eni ge kans enkele uitgestrekte mijnen velden is en zij naderen ,dit gebied, wanneer de stevige, door "de woestijn getaande gedaante van een Zuidafri- kaanse soldaat. Van der Poel op doemt. Eerst weigert Anson hem een lift te geven, maar hij stemt uitein delijk toe. Nadat ze veilig door het mijnenveld zijn gekomen, stuiten ze op een rond zwervende gewapende Duitse pa trouille en Anson, wiens geest door de drarik vertroebeld is, tracht de Duitsers te omzeilen, waarbij Deni se gedood wordt. Van der Poel praat hen in vloeiend Duits uit de moei lijkheden en de oude ambulance mag haar weg vervolgen. Maar wanneer Van der Poel hen voor de tweede langs een Duitse patx-ouille loodst, be gint er een onheilspellende achter docht bij zijn kameraden te rijzen. Een wederzijdse genegenheid ont staat tussen Anson en Diana. De groep is gedwongeen een lange en hoogst gevaai'lijke x-eis over de woestijn naar Alexandrië te onderne men, waarop noch Katy noch haar passagiers berekend zijn. Van der Poel's fantastische dooi'zettingsvermo- gen en grote moed redden de groep en op zijn beui't wordt Van der Poel door Anson en Pugh gered van een afschuwelijke dood in dx-ijfzand, alhoe wel zij, door hem te redden, bewij zen dat hij inderdaad een Duitse spion is. Uiteindelijk, wanneer ze bijna hun doel in zicht hebben, dx-eigt Katy het te begeven, maar door vastberaden- heid en vereende krachten weten zij te vorderen. En zo, met gebroken ve ren, een dampende i-adiator, draagt Katy hen zegeviei-end Alexandx-ië bin nen. Maar hun rest nog één groot probleem, Van der Poel. In de oox-- log is een vijand een vijand en een spion een spion. Maar een moedige kameraad is meer waax'd en soldaten als ze zijn, sluiten ze bij een ijskoud lagerbier een compromis dat zowel aan plicht als eer voldoet en ze gaan ieder hunsweegs. Keuring: 14 jaar. In Deventer is een belangrijke fusie tot stand gekomen op ziekenfondsge- bied. Het z.g. doklersfonds „A.Z.D." en het ondei'ling beheerde ziekenfonds „D.O.Z." hebben thans samen één groot fonds gevormd. Aangezien het Hol tense ziekenfonds destijds gefuseerd is met „D.O.Z." laten wij het door beide fondsen uitgegeven perscommuniqué hieronder in extenso volgen: „De besturen van de beide Deventer Ziekenfondsen het A.Z.D. en het D.O.Z. van 1860 delen hierbij mede. dat zij in een aantal vergaderingen de mogelijk heden van een samengaan der beide fondsen hebben overwogen en tenslotte besloten hebben PER 1 JANUARI 1968 een einde te maken aan het afzon derlijk naast elkaar voortbestaan der beide fondsen. Aan de Algemene Vergadering, respectievelijk de Ledenraad van elk der fondsen zijn de overwegingen, die tot dit besluit leidden, alsmede de fusie- voorwaarden van beide kanten ter beoordeling voorgelegd, waarbjj het be- stuursvoorstel tot het oprichten van HET VERENIGD DEVENTER ZIEKEN FONDS V.D.Z.) met algemene stemmen is aanvaard. aan de wei-kgevers eveneens een zekex-e inspx-aak is toegekend. In de Algemene Vergadering heb ben 40 verzekerden zitting, terwijl aan de medewerkende artsen, apo thekers en tandartsen een gelijk aantal stemmen is toegekend. Van de 40 vex-zekerden kunnen door de vakbonden N.V.V., N..KV. en C.N.V. 3 vex-zekex-den worden aangewezen, waarmee aan alle maatschappelijke rangen en gx-oepe- ringen een plaats is ingeruimd, ter wijl de pax-itaire samenstelling aan vex-zekerden en medewerkers een gelijkwaardige inbreng garandeex-t. Gedurende minstens 5 jaar zal het V.D.Z. lid zijn van beide top- organisaties, waarvan beide zieken fondsen momenteel deel uit maken, n.l van de Federatie V.M.Z. en de C.B.O.Z. De directe leiding van het fonds is opgedragen aan de heer Th. A. Alsemgeest, die sedert september 1963 als directeur van D.O.Z. werk zaam is. De heer E. Priester, directeur van A.Z.D. heeft inmiddels de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt en zal met ingang van 1 januari 1968 zijn functie neerleggen. De Ziekenfondsraad heeft met in stemming het initiatief in Deventer begroet, hetgeen in het licht van de ontwikkeling van de sociale wetge ving in de lijn der verwachting lag. De kosten van het ziekenfonds en de Algemene Wet bijzondere Ziekte kosten (A.W.Z.) zullen in toenemen de mate een zorgvuldige controle en kostenbewaking nodig maken, waartoe een grotere eenheid (één ziekenfonds per gemeente of medisch centrum) een eerste ver eiste is. Een ander belangrijk gevolg, dat direct de verzekex'den raakt, is het feit dat vanaf 1 januari 1968 aan alle verzekerden het recht wordt gegeven in vrije keuze te bepalen welke van de aangesloten artsen, apothekei-s, tandartsen en heilgym- nasten-masseurs men wenst. Als voorwaarde hierbij blijft gel den dat de betreffende medewerkers zijn aangesloten bij het ziekenfonds en daar als zodanig zijn ingeschre ven. De D.O.Z.-verzekeiden kunnen dus vooi'taan xxa hun keuze aan het zie kenfonds bekend tc hebben gemaakt een andere apotheek kiezen dan de Singel-apotheek, de A.Z.D.-verzeker- den kunnen echter voorlopig nog niet de Singel-apotheek kiezen. De besturen willen hier gaax-ne hun dank uitspreken aan allen, die ex-toe hebben bijgedragen op deze wijze de eenheid van het zieken fondswezen in Deventer tot stand te brengen. In het bijzonder moet dank ge bracht worden aan de heren B. van der Eyken arts, voorzitter A.Z.D. en mr. W. F. J. Fischer, voorzitter D.O.Z., die ieder met ovex-tuiging en visie de belangen van fonds en verzekerden hebben nagestreefd en terecht en met ere als de grond leggers van het Verenigd Deventer Ziekenfonds in de geschiedenis van het ziekenfondswezen in onze stad zullen worden vermeld. Ter gelegenheid van deze fusie stelt het D.O.Z. aan de Kruisvereni gingen van Deventer en Holten en het Nederlandsche Roode Kruis afd. Deventer een totaalbedx-ag van f 30.000,beschikbaar, terwijl het A.Z.D. aan de Kruisvei-enigingen in zijn werkgebied buiten Deventer eveneens een schenking zal doen. Deze schenkingen zijn bedoeld als bewijs van ex-kentelijkheid en hulde voor het px-achtige werk, dat deze verenigingen ten behoeve van de Volksgezondheid verrichten. Wat de gevolgen zijn van deze fusie? Vanaf 1 januari 1968 zal een nieuw bestuur de beleidslijnen van het fonds in handen nemen. Daarbij is voor een goede conti nuïteit van het gevoerde beleid ge- zox-gd door uit elk der oude bestu ren een aantal leden voor het nieu we bestuur te kiezen, waarbij mr. W. F. J. Fischer zich om pex-soon- lijke xedenen als kandidaat heeft tex-uggetrokken. Ais voorzitter van het V.D.Z. is gekozen: de heer B. van der Eyken arts, als secretax-is de heer W. Ek- kelenkamp, verzekerde. Het algemeen bestuur wordt ge- vormd door: 8 verzekex-den, 8 mede- wer-kers. Een College van Adviseux-s, be staande uit 4 pei-sonen buiten de sfeer van het ziekenfonds zal het bestuur begeleiden, waax-mee o.a. Deze eenzijdige vrije keuze houdt verband met een overeenkomst, wel ke eerder werd afgesloten met de Koninklijke Nederlandse Maatschap pij ter bevordering van de Pharma- cie, (de apothekers-organisatie) waarbij o.a. is bepaald, dat de re ceptenbusjes en de bezorgdienst van de Singel-apotheek blijven bestaan, zolang geen voldoende spreiding van apotheken over de stad Deventer is vei'kregen. Met de opening van de apotheek in de Keizerslanden is een eerste stap in de bovenbedoelde ontwikke ling tot stand gekomen en de ver wachting is dat in 1970 alle Deven ter apotheken voor onze verzeker den ter keuze beschikbaar zullen zijn. Alle verzekerden (dus ook die van A.Z.D.) kunnen op dezelfde wijze hun keuze bepalen op één der aan gesloten tandartsen, waaronder te rekenen de tandartsen van het Tand heelkundig Centmam aan de Brink. In ovei-leg en op verzoek van de tandax-tsen uit de vrije praktijk zal deze vrije keuze van tandartsen eerst ingaan op 1 juli 1968. En zo zullen dus per 1 januari a.s. beide Deventer Ziekenfondsen hun apart bestaan opgeven om in groter verband de belangen van de volksgezondheid te blijven dienen. 1-Iet is hier zeker op zijn plaats nog eens te memoreren, dat het D.O.Z. in 1860 werd opgericht door het Departement Deventer der Mij. tot Nut van het Algemeen, terwijl in 1915 de Nederlandse Mij t.b.v. de Geneeskunst, gelijk met andere zie kenfondsen in den lande, het A.Z.D. instelde. Al diegenen, die in de loop der jaren in beide ziekenfondsen hun beste krachten hebben gewijd aan het algemeen belang, dienen met dankbaax-heid te worden herdacht. Hopenlijk zullen de toekomstige bestuurders van het Verenigd De venter Ziekenfonds in goede harmo nie en even toegewijd als zij, de belangen blijven behax-tigen voor al len. die bij het ziekenfondswerk be trokken zijn. Zterdag 9 dec. 20 uur: Sokkenbal PJGO-afdelingen in zaal 't Bonte Paard". (Zie adv.). Zaterdag 9 dec. 19.45 uur: Dropping toneelclub Espelo en aid. Platte landsvrouwen vanaf „Het Tref punt". Opgave voor 8e dec. Zaterdag 9 dec. 20 uur: Filmavond in gebouw Rehoboth. (Zie adv.). Dinsdag 12 dec. 20 uur: Hervormde Vrouwengroep Dijkerhoek in Be- thanië. Donderdag 14 dec. 20 uur: Ledenver- gadei'ing „Jong Holten" in café Haverslag. Discussie bedrijfsopvol ging in de landbouw. Vrijdag 15 dec. 19.30 uur: Groto ver werping krentenbrood en speculaas in „Het Trefpunt" te Espelo ten ba te van het gebouw. Woensdag 20 dec. 20 uur: Kerstora- toriumuitvoex-ing van de Chr. Gem. zangver. Soli Deo Gloria in de Ned, herv. kerk met medewei'king van solisten. Zondag 10 dec.: Filmvoorstelling in het gebouw Irene (Zie adv.). Maandag 11 dec. 19.30 uur: Ruilavond postzegelclub in café „De Waag". Woensdag 13 dec. 19.30 uur: Leden vergadering Holtense Handelsver eniging in café Maats (Zie adv.). Dinsdag 12 dec. 14.00 uur: Kerstbij eenkomst Bejaarden Sociëteit in het gebouw Irene (Zie adv.). Vrijdag 15 dec. 19.45 uur: Vergade ring A. R. Kiesvereniging in geb. Rehoboth. Zaterdag 16 dec.: Laatste dag opga ve excursie ruilverkaveling Dene kampse Veld. Dinsdag 19 dec. 14.00 uur: Raadsver gadering ten gemeentehuize. Dinsdag 19 dec. 9.00 uur v.m.: Ex cursie naar ruilverkaveling Dene kampse Veld vanaf O.A.D. (Zie adv.). Kees Gerhard zv G A I J de Groot, Bergman- Geboren: Jong en 1 straat 29. Ondertrouwd: H J Nekkers 24 j, Beu- seberg 90 en G Tiekink 20 j. Hoffe- straat 33 G J Paalman 25 j, Neer dorp 54 en W G Manenschijn 22 j, Holterbroek 19 A J Bolink 23 j. Look 66 en A Koops 20 j. Coevorden HM Brinks 23 j. Rijssen en W J Schöppers 18 j, Industriestraat 6. Gehuwd: A J C Smeenk 27 j, Vrie- zenveen en J H M Achterkamp 25 j. Kerkstraat 22. Overleden: geen. BEVOLKING Ingekomen: W J Nikkels van Bath- men naar Holterbroek 87 D H B Kruimelaa--Kistemaker van Lochem naar Lageweg 29 H J W Scheper- boer en gezin van Diepenveen naar Beuseberg 118 K Wijnjeterp en ge zin van Zwolle naar Schoutenstraat 32 A A M de Vries van Wijhe naar Kolweg 56a G J W Reilink en ge zin van Markelo naar Kozakkenstr. 17 L Koetsier-Modderman van Goor naar Schoolstraat 13. Vertrokken: J H M Smeenk-Ach- terkamp van Kerkstraat 22 naar Neede D T Boonstra en gezin van Bessinkpasslraat 14 naar Brammen L Oostendorp en gezin van Beu seberg 178 naar Ommen. Zaterdag 9- en zondag 10 december de heer Th. A. Oostenbrug, Diessen- plasstraat 2, tel. 1515. HOLTEN j Ned. Herv. Kerk: 10 uur dhr. Schel- levis; 19 uur ds. Labrie van Den Ham. In beide diensten extra collecte voor de Inwendige Zending. 10 uur Jongerendienst in het geb. Irene. Geref. Kerk: 10 en 3 uur ds. Brink man van Rijssen. In beide diensten is het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkgebouw" R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK Bethanië: 10 uur ds. Israël. Extra collecte Inwendige Zending. Op dinsdag. 12 december zal er weer bejaardensociëteit gehouden worden. Het wordt een Kcrstsocië- teit, zodat iedereen vriendelijk ver zocht wordt een kandelaar met kaars mede te brengen. Dc samenkomst is in het gebouw Irene en begint om 2 uur namiddag. DE JONGE KERK Men schrijft ons: De Jonge eKrk hoopt woensdag 13 dec. a.s. te 19.45 uur samen te komen ten huize van de familie Karmel, Bex-gmanstraat 4. Het onderwerp, dat in discussie ge geven wordt, luidt: „Is het geloof een wrok tegen het leven Het zal vooral gaan om de positieve kant, nl. wat het geloof juist in onze tijd vraagt We zullen hierover, in een gezellig en geeft. bijeenzijn, serieus discussieëren. We hopen, datt iedereen present is en dat we ook „nieuwe gezichten" zien. De Kerstdagen vallen dit jaar op maandag, 25 december en dinsdag, 26 december a.s. Dat wordt een vrije zaterdag en drie zondagen achter elkaar. De beste nummers van Holtens Nieuwsblad om uw Kerstaanbiedingen te annon ceren lijken ons de nummers van 16 december en 23 de cember a.s. Gaarne zien wij de tekst van uw advertenties vroegtijdig aan de bekende adressen tegemoet. Ook even tuele berichten worden gaarne zo vroegtijdig mogelijk tegemoet gezién. Redactie en Administratie Holtens Nieuwsblad

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1