Sint Nicolaas feestelijk ingehaald Hartelijk afscheid van Zuster Groeneveld SINT MC0LAAS-AKTIE 1967 Oudermiddagen van Lagere Landbouwschool Bathmen MET GEJUICH VEEL BELANGSTELLING Toekomstige autoweg dwars over ijsbaan ONZE AGENDA WEEKENDDIENST DIERENARTSEN KERKDIENSTEN Burgerlijke stand TREKKING LOTERIJ „BATO" Verschillende toespraken VERLORION In verband met ruilverkaveling LTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 2 december 1967 Nr. 48 Jaargang 19 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers 'Atdirertemieprijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 Betaling via de Co'óp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Vrijdag 1 december. 19.30 uur: Ver werping krentenbrood en speculaas In „Het Trefpunt" ten behoeve van dit gebouw. Vrijdag 1 december: en maandag 4 december 18-20 uur: Zwarte Piet bij Mien en Geurt. (Zie adv.). Zaterdag 2 dcc. 15-20 uur: Sinterklaas bij Mien en Geurt. (Zie adv.). Zaterdag 2 dec. 15.30 uur: Trekking loterij van „Bato" in de Kolschool Zaterdag 2 dec. 19.30 uur: Aan wij zing waardebinnen in café Kalfster- Zaterdag 2 dec.: Laatste dag om voor bestaand tarief donateur te worden' van „De Noordpool". Zaterdag 2 dec.: Rondgang van HMV met drumband. Zaterdag 2 dec. vanaf 10 uur. Ban- ketstavenaktie van de WSV „De Trekkers". Maandag 4 dec.: Rondgang van de Tirolerkapel. Dinsdag 5 dec. 10 uur: Sinterklaas feest voor kleuters en klassen 1 t.m. 3 o.l. school Dijkerhoek in Be- thanië. Dinsdag 5 dec,: geen zitting Bank voor Protestants Nederland. Woensdag 6 dec. 19.30 uur: Aanwij zing waardebonnen winkelweek in Amicitia. Donderdag 7-dec. 8.45 uur: klassen 4 t.m. 6 o.l. school Dijkerhoek. Per bus vanaf de school naar de operet te ..Kapsonus met Taconus" in De venter. Donderdag 7 dec. 19.45 uur: Herv. Vrouwengroep in Irene Handenar beid. Zaterdag 9 dec. 20 uur: Sokkenbal PJGO-afdelingen in zaal 't Bonte Paard". Zaterdag 9 dec. 19.45 uur: Dropping toneelclub Espelo en afd. Platte landsvrouwen vanaf ..Het Tref punt". Opgave voor 8 dec. (Zie adv.). Zaterdag 9 dec.. 20 uur: Filmavond in gebouw Rehoboth. (Zie adv.). Dinsdag 12 dec. 20 uur: Hervormde Vrouwengroep Dijkerhoek in Be- thanië. Donderdag 14 dec. 20 uur: Ledenver gadering „Jong Holten" in café Haverslag. Discussie bedrijfsopvol ging in de landbouw. Vrijdag 15 dec. 19.30 uur: Grote ver werping krentenbrood en speculaas in „Het Trefpunt" te Espelo ten bate van het gebouw. Woensdag 20 dec. 20 uur: Kerstora toriumuitvoering van de Chr. Gem. zangver. .Soli Deo Gloria in de Ned. herv. kerk met medewerking van solisten* Deze week werden in de Lagere Landbouwschool te Bathmen de ge bruikelijke oudermiddagen gehou den. die goed waren bezocht. De bij eenkomsten werden respectievelijk geopend door de voorzitter van het plaatselijk schoolbestuur de heer B. J. J. Groot Bronsvoort en door het bestuurslid A. Voorink, De directeur van de school de heer Wisselink bleek tevreden over de gang van za ken in de school en de leerprestaties van de jongens. Hij benadrukte voor al de grote betekenis die goede om gangsvormen en manieren in de maatschappij hebben. Gezin en school hebben hier een gezamenlijke taak, opdat onze jongens zich later vlotter kunnen bewegen in de omgang met anderen. Daarna vroeg de heer Th. De Boer om medewerking van de ouders in verband met de kalveropfokclub, ge volgd door de heer J. Vis, die een proef wilde nemen met klassiekale blokfluitoefeningen in het tweede leerjaar. Na de pauze sprak Maj. W. v.d. Veer uit Brummen over „Jeugd en Gezagscrisis". Hij was van oordeel dat de problemen bij de jeugd eerder worden veroorzaakt door de ouderen en de huidige maat schappijstructuur dan door de jeugd zelf. Wij moeten de jongeren helpen inhoud te geven aan hun eigen per soonlijkheid. Zaterdag 2 dec. en zondag 3 dec. de heer J. -Warrink, Noordenbergstr. 19, telefoon 1803. HOLTEN Ned-herv Kerk 10 uur ds Israël (Viering en Dankz HA), 19 uur ds Addink (Viering en dankz HA). Ger Kerk 10 en 3 uur ds R. Ooster- hoff. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkgebouw". RK Kerkdienst 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK Bethanië 10 uur ds Addink (Viering en Dankz HA). Op de oudermiddag voor het 3e en 4e leerjaar sprak de heer G. van Dijk over de betekenis van de prak tijkschool voor de veehouderij te Oen- kerk. De heer R. T. Henkemans, tandarts te Bathmen. vertoonde dia's over gebitverwaarlozing en de gevolgen hiervan voor de gezondheid Gelukkig gaf hij ook de wegen aan om het gebit zo goed mogelijk in stand te kunnen houden. De meeste gebitten worden echter bedorven op de leeftijd van 12 tot 17 jaar en men ondervindt er dan zijn hele verdere leven de narigheid van. In de pauzes was er gelegenheid om de leerlingen bezig te zien met handvaardigheid, werktuigkunde en machinaal melken in de oefenlo kalen. Tevens konden de ouders met de leerkrachten van gedachten wisse len over de vorderingen van hun zoons waarvan dan ook een goed ge bruik werd gemaakt. Geboren: Hendrik Frans. z. v. P. A. C. Bosboom en J. G. Velt- kamp, Postweg 50; Arjan Hen drik, v. H. Krijgsman en Z. J. Wierenga. Kerkhofsweg 10: Ger- rit Hendrik, z, v. J. A. Luggenhorst en J. G. Rensen, Holterbroek 60; Joan Henriëtte, d. v. G. J. Slag en N. Arfman, Dorpsstraat 56. Overleden: A. Paalman, 91 jaar, H. J. Wansinkstraat 8. Ondertrouwd: W. Paalman, 23 jr., Pastoriestraat 14 en G. Zwiers, 21 jr., Rijssen; J. Jansen, 24 jr., Beuseberg 124 en T. Stevens, 23 jr., Beuseberg 120; H. Wolterink. 21 jr., Hellendoorn en G. J. H. Bek- kernens, 18 jr., Espelo 70. Getrouwd: G. J. Sluiter, 24 jr., Oranjestraat 49 en A. H. Brinkhuis, 20 jr., Goor; H. de Wind, 24 jr., Duitsland en A. G. Koopman. 20 jr., Kerkhofsweg 8; G. J. Koetsier, 21 jr., Schoolstraat 11 en L. Mod derman. 19 jr.. Goor; W. Talens, 25 jr.. Deventer en G. J. W. ten Wolthuis, 26 jr., Boschkampsstr. 14. Vertrokken: O. M. Talaperu en gezin, van Holterberg 26 naar De venter; A. G. de Wind-Koopman, van Kerkhofsweg 8 naar Duitsland; I. G. M. Overbeek, van Haarstr. 15 naar Eist; G. J. W. Talens-ten Wolthuis van Boschkampsstraat 14 naar Deventer. De waardebonnen aangewezen op de onderstaande nummers kunnen wor den afgehaald bij de Boerenleenbank, alhier. Zij moeten vóór 1 januari 1963 verzilverd worden bij de deelnemende winkeliers. AANWIJZING OP 25 EN 29 NOVEMBER f 250,— 12413 - 28900 f100,— 26756 - 31480 f 50,— 8110 - 30412 - 31468 - 32796 f 25,— 12 - 12222 - 16965 - 17426 - 17803 - 21026 - 21081 - 21091 - 21582 22321 - 26298 - 27580 - 28310 - 28698 - 31256 - 31368 - 32349 - 3?992 34751 - 34965 f 10,— 1463 - 8151 - 8175 - 8207 - 8264 - 9370 - 9377 - 9931 - 12833 - 12943 16227 - 16368 - 17368 - 17726 - 20044 - 20161 - 20164 - 20171 - 20177 21068 - 21097 - 21530 - 21700 - 21977 - 23610 - 26105 - 26150 - 26214 26242 - 26969 - 27112 - 27349 - 27540 - 27606 - 27709 - 27859 - 23182 28409 - 28631 - 28834 - 29621 - 29710 - 30147 '- 30276 - 30497 - 30543 31189 - 31301 - 31426 - 31556 - 31603 - 31776 - 31301 - 32713 - 32777 32832 - 33138 - 33191 - 33623 - 34638 De volgende aanwijzingen hebben plaats op zaterdag 2 december in café Kalfsterman en op woensdag 6 december in Amicitia, om 19.30 uur. Inleveringen bonnen met het gewicht der 6 personen uiterlijk dinsdag 5 december bij uw winkelier. Bestuur Holtense Handelsvereniging Sinterklaas heeft zaterdagmiddag zijn feestelijke intocht gehouden. Hij arriveerde met twee zwarte Pieten mjet de trein van 14.55 uur aan het Station NS opgewacht door een geest driftige schare kinderen en veel oude ren die een luid gejuich aanmeven toen de Sint voor het stationsgebouw verscheen en voor de microfoon plaats nam. De drukte op het Stationsplein en in de Stationsstraat was nog nooit zo groot als dit jaar. Het bestuur van ae ttoitense Handelsvereniging nan duizend geKieurdc oauonnetjes De- steiü, maar men Kwam er nog neei wat te kort om alle kinderen aan zo'n ballonnetje te helpen. Na een welkomstwoord van de voor zitter der Holtense Handeisverem- ging de heer W. ten Berge en nadat St. Nicolaas verklaard had gaarne in de Holtense winkels zijn inkomen Ie willen doen, zongen de kinderen met begeleiding van HMV spontaan een aantal Sinterklaasliederen. De kleine Gea Lodeweges (4 jaar) moest de Sint nog even een handje geven, maar het zingen van een versje zat er niet in. daar was ze nog te klein voor. Op zijn trouwe schimmel, die voor het station klaar stond, maakle de Sint een tocht door het dorp voor afgegaan door HMV en haar drum band. Het werd een feetselijk weer zien waarbij overal ouders met kin deren langs de straat stonden opge steld en een hele schare wat oudere jongens en meisjes in de optocht mee liep. Op het dorpsplein, de Smidsbelt. werd de stoet ontbonden en namen tal van moeders de gelegenheid waar om hun kleine nog even bij Sinter- aan te dragen, totdat de Sint met de bestuursleden van de Holtense Han- delsvereniging, \oor zijn vertrek, nog even een glaasje Spaanse wijn ging drinken in hotel Holtermam. Voor de jeugd was het een prachtige middag, want door de Pieten werd onderweg ook nog gestrooid. Espelo en Dijkerhoek Sinterklaas heeft .op zijn tocht door Nederland Espelo en Dijkerhoek niet vergeten. In de smidse van de heer B. J. Nijland, die voor deze feeste lijkheid een extra beurt gekregen had, was woensdagavond de Espelose jeugd samengestroomd voorzien van de gekleurde ballonnetjes, die de Holtense winkeliersvereniging ook in I Holten bij zijn aankomst had uitge- j geven. De muziekvereniging HVV vergezelde hem op zijn tocht en bracht buiten enkele toepasselijke nummers ten gehore, terwijl de kin deren meezongen. Zoals elk jaar ge bruikelijk bood de heer Nijland de muziekvereniging een enveloppe met inhoud aan. De Sint verklaarde zeer verheugd te zijn over de bevolkings toename, waardoor, naar hij meende, het voortbestaan van de Espelose School nu wel veilig gesteld zal zijn. In Dijkerhoek wachtte Hem in de buurtschapskern een hele schare kin deren op eveneens voorzien van bal lonnetjes. Bij het filiaal van Gebr. Dikkers en bij de Coöperatie speelde de muziek en vervolgens trok men langs de donkere weg naar de zaal van 't Bonte Paard. Hier zong het kleine meisje Haverslag een liedje voor de Sint, terwijl ook nog gauw een kinderkoortje werd gevormd. Sin terklaas vond het wel erg donker in Dijkerhoek. Hij had niet goed kun nen constateren of er wel lantaarns de plannen voor een eventuele ijs- periode. Uit het verslag van de se cretaris, de heer G. J. Aaftink, die deze avond zijn functie juist twintig jaar vervulde, bleek, dat de baan in het vorige seizoen slechts één dag open is geweest en wel op 10 januari 1967. De vereniging telt 160 leden en 230 donateurs. Men heeft, ter ver sterking van de kas, de ijstent als zomerverblijf verhuurd, waarvoor met een van de leden een driejarig contract is aangegaan. Bij de behan deling van het jaarverslag werd nog medegedeeld, dat de baan momenteel mooi onder water staat. De voorzitter bracht secretaris Aaf tink een bijzonder woord van dank, voor de wijze waarop hij de belan gen van de ijsclub steeds behartigt. De kwakkelwinter had tot gevolg, dat er lang niet zoveel toegangsgel den konden worden geheven als bij een strenge vorstperiode. Blijkens het financieel verslag van de penning meester. de heer J. Wiggers, bedroe gen de inkomsten f. 2408,88 en de uit gaven f. 2171,54. zodat er toch nog een batig saldo was van f. 237,34. Het geldelijk bezit van de vereni ging bedraagt f. 412,70.. maar daar tegenover staat 'n belangrijke schuld in verband met de jongste vergro ting van de baan en de uitbreiding en de verlichting. Nadat de kascommissie bestaande uit de heren G. J. Breukink en W. Beijers hadden verklaard, dat de boekhouding keurig in orde was be vonden, werd de penningm., met een dankwoord van de voorzitter, décharge verleend. De nieuwe kas commissie zal bestaan uit de heren F. J. Breukink en A. ter Harmsel. De aftredende bestuursleden, de heren C. Broersma en G. J. Aaftink en de baancommissaris, de heer J. A. Jansen werden bij acclamatie her kozen. De vergadering hield zich daarna uitvoerig bezig niet de opstelling van een programma voor de eventuele komende ijsperiode. Ijs en weder dienende zal het kampioenschap van Holten voor dames en heren worden verreden, de baan zal beschikbaar worden gesteld voor schoolwedstrij- den, met o.a. de schoolkampioen- schappen. Verder zal de ijsclub zelf diverse wedstrijden als afval races en dergelijke organiseren en wanneer de winter lang genoeg aanhoudt ook een gecostumeerd ijs- feest houden. Aan de winnaars van de wisselbekers, zal in het vervolg ook een blijvende herinnering worden aangeboden, wanneer deze het vol gend jaar niet in hun bezit blijft, in de vorm van een medaille of der gelijke. Het Bestuur zal zich nader beraden over de verlichting van de baan, aangezien deze volgens som mige leden niet voldoende zou zijn. De trekking van de door de Sport vereniging „Bato" opgezette verlo ting ter bevordering van de sport onze gemeente zal gehouden worde; op zaterdag. 2 december a.s. om 13.30 uur in de Kolkschool (Dorps straat) en is openbaar. Op bijzonder hartelijke wijze hebben het bestuur van het Groene Kruis, het dagelijks bestuur der gemeente en zeer veel leden van de plaatselijke kruisvereniging woensdagmiddag afscheid genomen van de wijkverpleegster, zuster T. C. J. Groeneveld, die vrijdag de dienst gaat verlaten, na ruim 13 jaar in Holten werkzaam te zijn geweest. Het was beslist geen droevig afscheid. Zuster Groeneveld hoopt binnenkort in het huwelijk te treden met de heer T. Brum- melman te Harfsen. In de hal van het wijkgebouw, die eigenlijk voor zo'n spontane opkomst niet berekend was, werden woorden van afscheid en waardering gesproken en moest de scheidende wijkzuster vele han den drukken vooral van oudere en jongere dames met wie zij in de loop der jaren uit hoofde van de verpleging, maar ook door de vele cursussen, die zij hielp organiseren nauw in aanraking kwam en in wier hart zij een plaats heeft verworven. Ifct is mij niet alleen namens net bestuur, doch ook als arts. die met genoegen met u heeft samengewerkt, waarlijk een behoefte, nu de dag van uw afscheid nadert een woord van grot waardering tot u te richten. Dok ter Rietdijk herinnerde er aan. dat elders in den lande, vooral in de gro tere gemeenten vaak wórdt gekl agd dat do wijkverpleegsters en de art sen onvoldoende contact met elkan-1 der hebben. Gelukkig is dat hier nooit I liet geval geweest, verklaarde hij. ..De laatste tijd gaan er wel eens stemmen op en dan niet van mij zoals u misschien verwachten zoudt. doch o.a. van prof. Muntendam, die zich af vragen of de consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters in de huidi ge vorm nog we] hun nut hebben. Wanneer ik de hier aanwezigen, on er wie jonge moeders aanschouw, noet ik toch wel tot de slotsom ko nen, dat er werkelijk behoefte be- laat en de vraag bevestigend beant woorden. De heer Rietdijk wees er ■p, dat de werkzaamheden der wijk- erpleegsters in de loop der tijden eranderd zijn en hoe langer hoe meer uil het curatieve vlak (de opzet der wijkverpleging) ia het preven tieve gedrongen zijn, waarbij ook de maatschappelijke begeleiding een belangrijker rol gaat spelen." Tot dit preventieve terrein voelde zuster Groeneveld zich aangetrokken, ech ter ook op het gebied van de cura tieve geneeskunde blinkt u uit door uw zorgvuldige manier van werken, aldus spreker. Dokter Rietdijk bracht zuster Groe neveld veel dank voor de wijze waar op zij zich van haar taak gekweten heeft en bood haar van het Groene Kruis een medicijnkastje aan. de hoop uitsprekend, dat haar nog veel geluk beschoren mag worden. Uit de leden tv aniens üc leaen oracmcn de aa- nies H. J. Paalman - Kromdijk en Jo Aanstoot - üeidman m Gicntvorm hulde voor alles wat zij in de gezin nen voor de verpleging, voor de ba- by's en de kleuters heeft gedaan. Het was een aardige teiKens op eiKaar ingrijpende declamatie, waarin veei van het werk van zuster Groeneveld de revue passeerde. De dames boden naar symbolisch een naardstoei aan. imdat de eigenlijke stoel nog niet ge reed is. luster Groeneveld zei zeer gerror- t'en te zjjn door de wijze waarop af-1 •cheid van haar werd genomen en I dankte voor de cadeaus. Voor de kinderen Mevrouw G. Schofaerts - Prop, kin- derarts te Delden. die regelmatig als zodanig zitting houdt in het wijkge bouw dankte zuser Groeneveld voo de zeer hechte samenwerking, die c 121/2 jaar tussen nen beiden is ge wecst. Zij had haa-r nipt alleen lercr Kennen ais een uiterst DeKwame kracht, maar ook als iemand met een grote liefde voor de kinderen, de zui gelingen en de kleuters, die zij on der haar hoede had. Mevrouw Scho- faerts wenste haar niet alleen een ge lukkige toekomst, maar dankte naar tevens voor alles wat zij gedaan heeft voor de kinderen van Holten. Wethouder Rietberg, sprekende na. mens burgemeester mr. W. H. Enk laar. die op dat moment wegens een bespreking verhinderd was. sprak van de band. die in de afgelopen 13 iaar gegroeid is bij het verlenen van hulp en bijstand in de gemeente. De "ransen zeggen ..Scheiden is een beet je sterven" Deze scheiding is ech. 'er een felicitatie waard, nu zuster Groeneveld de taak van huisvrouw op :ich gaat nemen. De wethouder bracht iaar dank namens de gemeente en ■iprak de hoop uit. dat zij onder Gods egen een gelukkige toekomst tege- inet zou gaan. Behalve mr. Enkelaar kwamen o. n. zuster Subelack. zr. in algemene lienst van de Prov. Ov. Ver. „Het Groene Kruis" de zusters Loeff en Bakker, het hoofd van het kraam- centrum in Deventer, zuster De Jager en haar collega uit Markelo, de zus ters Carmiggelt en Keilstra. de schei- 'ende wijkzuster de hand ten afscheid reiken. Tijdens dit afscheid werd vanwege het Groene Kruis koffie met gebak geserveerd. VERLOREN: 1 zwart-witte nylon kunstlederen handschoen, 1 bruine nylon handschoen, 1 bruine porte^ feuille met inhoud, 1 witte muts, 1 rode damesporterhonnaie met inhoud 1 witte verpleegsters schort 2 mutsjes. GEVONDEN: 1 bruine voorschoot, 1 vuisthandschoen (rood), 1 hand schoen, I paar vuisthandschoenen, 1 bril, 1 kunstlederen vuisthandschoen. Inlichtingen dagelijks aan 't groeps- bureau der rijkspeiitie te Holten, tus sen 8 en 22 uur, ,dpch niet tussen 13 en 14 uur. Naar het zich laat aanzien zal de Holtense ijsbaan binnen afzienbare tijd zijn functie voor de ijssportlief- hebbers niet meer kunnen vervullen. Dit houdt verband met de komende ruilverkaveling en de aanleg van nieuwe wegen, verklaarde voorzitter van de IJsclub „De Noordpool", de heer C. Broersma, in de dinsdag avond in café Jansen gehouden le denvergadering. Volgens de informa ties van de heer Broersma zal de ontworpen nieuwe provinciale auto weg Raalte-Gelderse grens dwars door de ijsbaan gaan. Waarschijn lijk zal het eerst aangelegd worden het tracé vanaf de Wippert (E8) tot de scherpe bocht In de Larenseweg even voor de baan van „de Noord pool" en zal men later pas het tra ject naar de bocht bij Volkerink in de Raalterweg gaan aanleggen. Dat kan nog wel vijf jaar duren, maar zekerheid daaromtrent bestaat niet omdat factoren als de werkge legenheid en de conjunctuur daar bij een belangrijke rol kunnen gaan spelen. In deze ontwikkeling ziet de heer Broersma in elk geval een mo gelijkheid om de ijsbaan aan te pas sen aan een betere situatie, welke mogelijkheid thans in elk geval niet aanwezig is, verklaarde hij. De vergadering, die slechts matig bezocht was, hield zich overigens met deze problemen niet zolang be zig, maar gaf haar volle aandacht aan de normale huishoudelijke zaken en stonden ol dat ze allemaal uit waren. Het kindertal is nu wel zo toegeno men, dat er gauw een nieuwe school moet komen, dacht de Sint. Zijn komst bracht een gezellige sfeer in de beide buurtschappen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1