Plannen liggen gereed... Gebouw van Scholengemeenschap ,vlachligmgcnt wordt belangrijk uitgebreid Huizenhoge vuurzee legt garage Muller in as agenda Sint Nicolaas is in aantocht I A SINT NICOLAAS-ACTIE GING VAN START JÈ èÜL IV mmm De lieer L. G. van de Bovenkamp kreeg opdracht van het Gemeentebestuur OFFICIËLE PL BEI KATIE JL v uurwapenwet Wordt de aula bibliotheek? Toename leerlingen Verkiezing Geen patat Aan alle jongeren in Holten f Tf iliSt Ui Expressie Windstilte behoud voor belendingen Feestelijke intocht van Sinterklaas 1919 NV V-kinderen genoten van mooie middag Zondagsdiensten KERKDIENSTEN HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 25 november 1967 Nr. 47 Jaargang 19 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers 'Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) j 3,Iedere mm. meer f 0,12 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Het schoolgebouw van de openbare scholenge meenschap aan de Haarstraat zal binnen afzien bare tijd belangrijk worden uitgebreid. Er zal zelfs meer bijkomen dan er nu staat. Dit zei de voorzitter van de ouder commissie, de heer L. C. van de Bovenkamp, in de vrijdagavond in de aula van de school gehouden vrij druk bezochte ouder avond. Die opdracht is hem zelf als architect en ontwerper van het bestaande schoolgebouw door het gemeentebestuur van Holten verleend. De voorbereidingen zijn reeds zover gevorderd, dat de plannen de volgende week zullen kunnen wor den ingediend. Dat wil echter niet zeggen, ver klaarde de heer Van de Bovenkamp, dat we ook al direct aan het bouwen zijn. Maar men is het gemeentebestuur wel erg dankbaar, dat het in deze zeer diligent is. De bestrijding van de werk loosheid zou b.v. een reden kunnen zijn deze uit breiding tot een object van werkverschaffing te maken. Op de ouderavond van 22 maart is reeds over deze plannen ge sproken, waarbij gezinspeeld is op lokalen voor vakonderwijs, op de aanleg van sportvelden en de inrichting van een afzon derlijke bibliotheek. Uit de me dedelingen van vrijdagavond kwam vast te staan dat men hoopt het overblijflokaal (de aula) als bibliotheek te kunnen inrichten en voor plm. 420 over blijvende leerlingen een veel ruimer overblijflokaal te kun nen stichten. Maar daaromtrent staat nog niets vast zo werd er wel uitdrukkelijk bijgezegd. In zijn openingswoord wees de voorzitter er nog op, dat sedert de vorige ouderavond het aantal leer lingen van 480 is gestegen tot 526 en liet aantal leerkrachten is toe genomen van 32 op 36- Die nieuwe leerkrachten, de heren Van Geel (geschiedenis). Van 't Klooster (te kenen), Rijkeboer (wiskunde) en mevr. drs. Takken-Hulshof (Frans), kregen een extra welkomstwoord. Deze leerlingentoename maakte het noodzakelijk, dat vier noodlokalen moesten worden bijgebouwd, waar door men tevens kleinere klassen kon vormen. Blijkens het verslag van de penningmeester van de ouderkas. de lieer J- W- van Schoten, bedroeg het batig saldo aan het begin van het verslagjaar f5266,07. Er waren deze keer geen inkomsten. De uit gaven bedroegen f 3337,95, waar onder een belangrijk bedrag voor een filmprojectie-apparaat. Het sal do ad f 1928.12 is inmiddels door een inzameling onder de ouders, die nog nici geheel beëindigd is. met ruim f 2500- aangevuld Bij de verkiezing van drie leden van de oudercommissie werden de heren L. C. van de Bovenkamp i Holten i en J. W. van Schooien (Lettele) bij enkele kandidaatstel ling herkozen In de plaats van de heer A. Lub- bersen, die geen kinderen meer op school heeft, waren kandidaat ge steld de heren W Vlogtman en H .1 Wechstapel. Eerstgenoemde be haalde de meeste stemmen en werd derhalve verkozen verklaard De voorzitter bracht hel aftredend oudercommissielid, de heer Luh- bersen, dank voor zijn arbeid in het belang van de school Bij de rondvraag vroeg een van de ouders, die sedert september een zoon op school heeft of er wel vol doende aandacht besteed werd aan het overblijven van de leerlingen in de middagpauze, want zijn zoon ging zijn boterham steeds opeten in een cafeetje. ,„Ic kunt toch je boter ham op school opeten", had papa gezegd. „Ja", had zoonlief gezegd, „maar op school was geen patat." De directeur, de heer Hiddink. wees er nog eens op. dat dit al een heel oud probleem is. Hij zag twee middelen om het tegen te gaan, het terrein rondom de school acht meter hoog afgazen of het cafetariabezoek interessante inleiding naar aanlei ding van de expressieve vakken, die mede leiden tot algemene vorming van de jeugd. Deze vakken schijnen bij de ouders van onvoldoende be lang te lijken voor het examen. Er worden hem dan ook maar zelden vragen gesteld. Maar als je school meester wilt worden mag je er geen onvoldoende voor hebben. De kin deren ontvangen geen zangles om ..zangers'' te worden en geen teken les om „Stoopjes" (Holtense kun stenaar) te worden. Toch moet het ieder vreugde schenken om zelf iets te maken. Daarbij is het niet nodig om het altijd mooi te vinden. De heer Alting vertoonde een scala van dia's over kunstvoorwer pen en voorbeelden wat mooi en niet mooi kan zijn. Hij kwam tot de uitspraak dat gebruiksvormen het mooist zijn als ze doelmatig zijn. Zijn causerie werd niet een hartelijk applaus en een dankwoord van de voorzitter beloond. Op zondagavond a.s. is er een jeugd dienst in de Ned. Herv. Kerk, aan vang 19.15 uur. Hierin hoopt voor te gaan ds. J. J. Poldervaart uit Nieuw Loosdrecht die bij velen in onze gemeente wel be kend zal zijn. Ds. Poldervaart heeft nl. ook in Nij- verdal gestaan. Wij nodigen in 't bijzonder alle cate- chesanten en overige jeugd uit, om deze dienst bij te wonen. Het onder werp is: ..Dieren bespieden door een bijbelse kijker". L „v irjü verbieden Beide middelen leken hem echter niet erg doelmatig. Voor bij d oudere jongens kan men dit euvel moelijk tegengaan. „Men kan de tijd niet terugdraaien", aldus de heer Hiddink. ,,en gaat b.v. ia Am sterdam ook niet de paardetram weer invoeren." De voorzitter zag hierin het gevolg van veel te veel zakgeld bij sommige kinderen. ijjftcfjt De leraar handenarbeid en teke nen. de heer Altink. hield hierna een Een korte maar felle brand heeft donderdagmorgen omstreeks tien uur 't garagebedrijf van de fa. A. Muller en Zn. aan de Larenseweg in de as gelegd. Het gebouw is geheel ver woest.Behalve de kostbare inven taris. als compressors, clectronische wielbalanscr. electrische cn auloge- nische lasapparaluur is ook de bock houding bijna geheel verloren gegaan. De brand is waarschijnlijk ontstaan toen de 17-jarige monteur W. Dijker man in de garage aan het lassen was in de nabijheid van de oliekachcl. Vermoedelijk is een vonk op een klein plasticgedeelte v. d. olieleiding gevallen, waardoor de uitstromende olie in brand is geraakt. Dykerman heelt nog getracht het vuur met zand, dat hij van buiten haalde, te blussen. Toen dit niet gelukte, heeft hij alarm geslagen. Een verwarmingsmonteur, 4e heer J. Bak uit Rijsscn (de' be kende duo-rijder van motorcrack Dick Muller uit Holten) heeft toen als de weerlicht een Mercedes personen auto en een kraanwagen, die nog op de brug stond, naar builen gereden, terwijl anderen nog een paar brom fietsen in veiligheid brachten. Juist op tijd. want enkele seconden later ontwikkelde zich een enorme me tershoge vuurzuil en stortte het dak reeds in. Onderwijl ontploften in deze vuurzee enkele zuurstof- en gasfles sen. In de opgeslagen benzine en olie vond het vuur gretig voedsel, zodat zich behalve het vuur. ook nog een enorme zwarte rookkolom boven de omgeving verhief. De Holtense brandweer was snel Ier plaatse en greep de brand aan met enkele stralen van de motorspuit en de nevelbluswagen, zodat de vuur gloed zienderogen verminderde. Men kon echter niet verhinderen, dat het geheel in een puinhoop herschapen werd. De belendende veeschuur van de heer J. A. Wegstapel werd nat gehouden. De bedrijfsvoerendel firmant, de heer Paul Müller, vertelde ons, dat hij in het dorp de alarmsirene hoor de en de rookpluim ziende, onmidde- lijk dacht, ,,dat is bij ons in de buurt". Zijn woning, die verbouwd wordt en geheel ontruimd is, geeft via de kan toorruimte toegang tot de garage. Hij kon nog juist de kantoordeur sluiten toen de vlammen al naar binnen sloegen en daarmee het in brand ge raken van de belendende woning voorkomen. In verband met deze ver bouwing was de boekhuoding tijde lijk op een paar chautleurskamers boven de garage gevestigd. De boek houder. de heer J. W. van Brussel en zijn assistente, mej. Dini Jansen, kon den zich nog juist in veiligheid ste<- len. Zij moesten echter de boeken en paperassen achterlaten. De heer Muller schatte de schade op onge veer een ton. Het bedrijf is tegen brandschade verzekerd. De brandweer is geruime tijd be zig geweestmet het: nablussen. Bu ren zorgden voor koffie voor de brandweerlieden en hun helpers. In middels had de PTT al een telefoon aansluiting in het nieuwe kantoor tot stand gebracht, want in zo'n trans portbedrijf moeten de zaken kunnen doorgaan. De brand trok heel wat nieuwsgierigen. De Sint Nicolaasactie van de Hol tense Handelsvereniging is dinsdag van start gegaan. Een officieel tintje zoals vroeger nog wel eens het ge val was ontbrak daaraan. Aan de winkels en de etalages is duidelijk te zien, dat de zakenmensen (lc komen de tien dagen een druk bezoek ver wachten. Ze zijn uitstekend gevuld cn keurig uitgestald. Er worden en kele (luizenden guldens beschikbaar gesteld voor de klanten, die in Hol ten hun cadeautjes kopen. Voor elke gulden ontvangt men een wisselbon en tien wisselbonnen geven recht op een deelnemerskaart, die waardebon nen van f 250.-, f 100.-, f 50.-. f 25.- cn andere bedragen in het vooruitzicht sieit. vroegtijdig Kopen DeteKent vaker in aanmerking komen voor zo'n waardebon. De aanwijzing van deze waardebon nen geschiedt op zaterdag 25 novem ber in zaal Vosman, op woensdag 29 november in café Jansen, op zater dag 2 december in café Kalfsterman en op woensdag 6 december in Ami- citia, telkens vanaf 19.30 uur. Elke avond tenminste duizend gulden aan waardebonnen. Als extra attractie mag men het gewicht schatten van zes leden van de winkeliersvereniging, die op een foto zijn afgebeeld. Ze zijn door mas kers onherkenbaar gemaakt, zodat niemand in een bevoorrechte positie kan verkeren. Ieder gezin mag één formulier inleveren. Aan deze attrac tie is o.m. een hoofdprijs van f 100.- verbonden. De uitslag hiervan wordt eveneens op 6 december bekend ge maakt. De Holtense muziekvereniging Sinterklaas zal zaterdagmiddag z'n feestelijke intocht in Holten houden. De Sint arriveert met zijn zwarte knechten aan 't Station N.S. om 14.55, opgewacht door een delegatie van het bestuur der Holtense Handelsvereni ging. Aan de honderden kinderen, die zeker te verwachten zijn. zullen vóór zijn aankomst mooie gekleurde bal lonnetjes worden uitgereikt. Daarmee zal men reeds om half drie beginnen. Na de officiële begroeting maakt de Goedheiligman op z'n witte schimmel een rondgang door het dorp. De route is als volgt bepaald: Stationsstraat - Dorpsstraat - Oranjestraat tot Slot man - terug tot hotel Vosman - Noor denbergstraat - Waardenborchstraat H. J. Wansinkstraat - Kolweg tot ca fé Jansen - Kerkstraat - Haarstraat - Gaardenstraat. - Dorpsstraat met als eindpunt het Smidsplein. "Woensdagavond 29 november brengt St.. Nicolaas een bezoek aan Espelo en Dijkerhoek. Men verwacht hem daar om plm. 19.00 uur en 19.30 uur. ..H.M.V." zorgt voor de muzikale omlijsting van de winkelweek. Zater dag 2 december, maakt het gehele korps met drumband een rondgang. Maandag 4 december gaat de Tiro- lerkapel rond. Holten is in de loop der jaren een uitstekend verzorgingscentrum ge worden. zodat men beslist niet naar elders behoeft te gaan om voor zijn inkopen te kunnen slagen. Met het oog op de afloop van de geldigheidsduur van de aan belang hebbenden verleende BIJZONDERE MACHTIGINGEN, ingevolge de Vuurwapen wet 1919, verzoek ik hen dringend deze machtigingen vóór vrijdag 1 december 1967 ter ge meentesecretarie in te leveren. Desgewenst kan de geldigheids duur, indien daar overigens geen bezwaren tegen bestaan, worden verlengd. De aandacht wordt er op geves tigd, dat bij niet-tijdige verlenging der machtiging een strafvervolging moet worden ingesteld, wegens het onbevoegd voorhanden hebben van de betroken vuurwapenen. Holten, 23 november 1967. Het Hoofd van de Plaatselijke Politie der gemeente Holtent W. H. Enklaar. Ongeveer honderdvijftig kinderen van de leden van de bij het N.V.V. aangesloten vakbonden hebben de vorige week zaterdag in zaal Ha verslag bijzonder genoten van de door de N.V.V.-Bestuurdersbond ge organiseerde kindermiddag. Johnny Florijn uit Amsterdam, spoorman. amateur conferencier en organisator van dergelijke kinder bijeenkomsten heeft ze uitstekend geamuseerd met zijn zeer geva- riëerde programma. Het feest stond in zoverre in het teken van Sinter klaas, dat de middag na een kort toespraakje van voorzitter Henk Koopman geopend werd met liederen gewijd aan de grijze bisschop. Voor een quiz van twee groepen jongelui reikte Johnny Florijn aar dige prijsjes uit. Er werd een zang wedstrijd gehouden en een wedstrijd in het ballonblazen, waarbij de win naars met een klein presentje wer den beloond. De kleurenfilm over Amsterdam en de haven was prachtig en leer zaam en met de z.g. voetbalwed strijd AjaxFeijenoord kwam de schare pas echt los. „Trek aan ,de bel", vroeg ee* snelle rekenaar van de kinderen. Wie het eerst zo'n som uitgerekend had. mocht aan de bel trekken. Er werd nog een film pje vertoond en nog een spelletje gedaan en daarmee kwam het einde aan drie uur amusement voor de jeugd. De bestuurdersbond zorgde voor een tractatie in de vorm van een flesje prikellimonade en een zak snoep. De jeugd was zeer voldaan. De collecte voor het Ned. Astma fonds heeft f 1310.66 opgebracht (v.j. f 369.45)Een zeer mooie bedrag waar voor gevers en collectanten door de afdeling Holten hartelijk dank wordt gebracht. Vrijdag 24 nov. Dropping aid. EHBO. Vrijdag 1 dec. 19.30 uur: Verwerping krentenbrood en speculaas in „Het Trefpunt" t.b.v. dit gebouw (zie adv.) Zaterdag 9 dec. 20 uur: Sokkenbal PJGO-afdelingen in zaal 't Bonte Paard". Woensdag 20 dec. 20 uur: Kerstora toriumuitvoering van de Chr. Gem. zangver. Soli Deo Gloria in de Ned.- herv. kerk met medewerking van solisten. Zaterdag 25 dec. 14.55 uur: Aankomst Sint Nicolaas aan station N.S. Zaterdag 25 nov. 19.30 uur: Aanwij zing waardebonnen winkelweek in zaal Vosman. Zondag 26 nov. 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 27 nov. 20 uur: Lezing van de heer Warrink, dierenarts, alhier over „Ziekten van het jongvee en hun bestrijding" in hotel Holterman gecomb. afdelingen OLM, CBTB er bedrijfsv. Holten en Dijkerhoek. Dinsdag 28 nov. 20 uur: Jaarvergade ring IJsclub ,De Noordpool' in café Jansen (zie adv.) Dinsdag 28 nov. 19 uur: Vertrek Z.C. Twenhaarsveld vanaf de o.l. Dorps- cshool. Woensdag 29 nov. 19.45 uur: 19e Bij eenkomst Holtense Kunstclub HKC in Amicitia. Woensdag 29 nov. 19.30 uur: Aanwij zing waardebonnen winkelweek in café Jansen. Woensdag 29 nov. 19 uur: Bezoek van Sint Nicolaas aan Espelo en Dijkerhoek. Woensdag 29 nov. en Donderdag 30 nov. 19-22 uur: Warmte show, gas- en waterf.bedrijf H. W. Dijkerman in zaal Vosman (zie adv.) Woensdag 29 nov. en verdere dagen. Zwarte Piet bij Mien en Geurt (zie adv.) Zaterdag 2 dec. 19.30 uur: Aanwij zing waardebonnen in café Kalfster man. Zaterdag 2 dec. 3-8 uur: Sint Nicolaas en Zwarte Piet bij Mien en Geurt (zie adv.) Zaterdag 2 dec.: Laatste dag om voor bestaand tarief donateur te worden van „De Noordpool" (zie ber. en adv.) Zaterdag 2 dec.: Rondgang van HMV met drumband. Maandag 4 dec.: Rondgang van de Tirolerkapel. Woensdag 6 dec. 19.30 uur: Aanwij zing waardebonnen winkelweek in Amicitia. O Zaterdag 25 nov. en zondag 26 no vember: De heer Th. A. Oostebrug, Diessenplasstraat 2, telefoon 1515. HOLTEN Ned. Herv. Kerk 10 u ds. Addink (Bed. HD), (voorbereiding Heilig Avondmaal), extra collecte voor het gebouw „Irene", 19.15 u ds. Poldervaart van Loosdrecht (jeugddienst), 10 u. Jongerendienst in het gebouw Irene. Ger. Kerk 9.30 en 3 u ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het offer voor evangelisatie in de nood- gebieden. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkgebouw''. RK Kerkdienst 8.45 u H. Mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK Bethanië 10 u de heer Schellevis (voorber. H.A., extra collecte ..Bethanië). Jonge Kerk. Door verschilende om standigheden is de bijeenkomst van de Jonge Kerk verplaatst naar 13 december ten huize van de familie Karmelk. Bergmanstr. 4. Aanvang der bijeenkomst 19.45 uur. Aan de Men schrijft ons: De grote kindervriend komt ons weer verblijden met zijn geschenken, zijn vriendelij ke glimlach en zijn grote hart. Wij zien met spanning naar hem uit. Zal het koek zijn? (Hope lijk). Zal 't de gard zijn? Voor ons stellig niet, hoewel: je weet nooit(We zullen ons deze weken maar van onze beste kant laten zien! Vooral de kinderen zien met spanning uit naar Sint Nicolaas. En hoeveel kinderen trejt men in deze periode niet onder de volwassenen aan?

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1