Eerherstel voor architect en aannemer w.w.-woningen \m Verbeter woning of het bedrijf „C.O.C." BOEIDE Erehaag van worsten voor het bruidspaar Lodeweges Afvaardiging uit raad spreekt vertrouwen uit Sint Nicolaas Actie Na opmerkingen over huizen Kolplan-Oost Officiële publikatie: Het boer-zijn in discussie in O.L.M.-vergadering Toeslag van onroerende goederen Perscommuniqué uitgeven Burgerlijke stand Kerkelijke diensten Bestrijding van de werkloosheid AGENDA PREDIKBEURTEN Dankdagcollecte HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 18 november 1967 Nr. 46 Jaargang 19 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer 0.12 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 8/5oS De kritiek, die in de raadsvergadering van 23 oktober j.l. geuit is op de kwaliteit van de 49 wo ningwetwoningen in het Kolplan-Oost aan het adres van architect en aannemer blijkt alle grond te missen. Dat heeft een afgevaardigde uit de raad, waarin alle partijen waren vertegenwoordigd, na bespreking met het college van burgemeester en wethouders, alsmede met de architect, o.m. ver klaard in een perscommuniqué, dat dinsdagmiddag werd uitgegeven. Voorts is gebleken, dat de aan besteding dezer woningen op volkomen juiste en correcte wijze tot stand is gekomen. Hiermede wordt in het openbaar „amènde honorable" (eerherstel) geboden aan de aannemer, de heer B .J. van der Steeg H.zn. te Genemuiden en de architect, de heer W. R. M. van Werkhoven te Kampen. In de raadsvergadering van 23 oktober 1.1. is door verschillende raadsleden vry ernstige kritiek geuit op de uitvoering van de bouw van de 2e 49 woning wetwoningen, die thans bijna gereed gekomen zijn in het Kolplan-Oost. Dat was bij de behandeling van het voorstel van het dagelijks bestuur om in afwachting van de woningtoewijzing voor het jaar 1968 aan het aannemings bedrijf B. J. van der Steeg Il.zn. te Genemuiden in principe de bouw van nog 35 woningen in dit complex op te dragen. lijks bestuur onzer gemeente aanlei ding zijn geweest om zich, met een afvaardiging uit de raad, waarin alle partijen waren vertegenwoordigd, na bespreking met het college, alsmede met de architect, over deze kritiek nader te beraden. Een en ander blijkt Naar verluidt moet deze kritiek, die achteraf niet gerechtvaardigd blijkt te zijn, tot ernstige moeilijkhe den aanleiding hebben gegeven, om dat aannemer, de heer Van der Steeg zich daardoor in zijn eer en goede naam voelt aangetast. Zijn aanne mersbedrijf bouwt in tal van gemeen ten deze woningen door middel van systeembouw, welke tot het uiterste is onderzocht en die door tal van in stanties is goedgekeurd. Ook de ar chitect van deze woningen, de heer W. R. M. van Werkhoven te Kampen, zou zich door deze uitlatingen ernstig in zijn goede naam aangetast voelen. Een en ander moet voor het dage althans uit het perscommuniqué, dat dinsdagmiddag, na afloop dezer be spreking is uitgegeven en waarin ar chitect en aannemer openbaar eer herstel wordt verleend. De uitgespro ken kritiek blijkt alle grond te mis sen, terwijl de aanbesteding van de 49 woningwetwoningen op correcte wijze is lot stand gekomen. De inhoud van het persbericht luidt als volgt: „Naar aanleiding van opmerkin- Geboren: Hans Dinant zv G J Beid- man en J Ekkelkamp Dorpsstraat 50 Albert Willem zv J Aanstoot en D Voortman Bergmanstraat 15 Ka- rel Johannes zv J P Tant en J H M Strijkveen Look 93. Overleden: A van Gogh 77 jr Oude Diepenveenseweg 1. Ondertrouwd: A J C Smeenk 27 jr Vriezenveen en J H M Achterkamp 25 jr Kerkstraat 22 W Talens' 25 jr Deventer en G J W ten Wolthuis 26 jr Boschkampstraat 14. Gehuwd: W J Nilckels 25 jr Bath- men en G I-I Kers 24 jr Ilolterbroek 87 w B Lodeweges 22 jr Borkeld 51 en G A Denekamp 22 jr School straat 15 I-I P Claasen 27 jr Holter- berg 32 en B I-I Schuppert 23 jr Kos terspad 9. BEVOLKING: Ingekomen: T Wiers- ma van Boskoop naar Beuseberg 93 LP van Egmond en gez van Hel- lendoorn naar Holterenkstraat 26 W P Keun en gez van I-Iellendoorn naar Holterberg 35a. Vertrokken: G J Tromop van Dij- kerhoek 11 naar Ede Gld. HOLTEN Ned-herv Kerk 10 u dhr Schellevis, 19 uur ds Beerhuis van Bathmen. Ger Kerk 9.30 en 15 uur ds Ooster- hoff. RK Kerkdienst 8.45 uur H Mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK Bethanie 10 uur dr J. D. Pienter van Heino. Zondagsdienst Dierenartsen Zaterdag 18 nov. en zondag 19 now: De heer J. Warrink, Noordenberg- slraat 19, tel. 1803. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: 1 portemonnaie met veersluiting; 1 snoer kralen: 1 bank biljet: 1 hondje; 1 plastic want, ge voerd; 1 kinderhandschoen. Verloren: 1 dames rijwiel; 1 zwar te regenbroek; 1 br. Icd. kinderporte- monnaie met inhoud; 1 Ned. woor denboek; 1 sleutelring met 2 DAF sleutels; 1 grijze handschoen; maandkaart O AD Iiolten-Rijssen; 1 rechter bruine handschoen; 1 bl. ny lon windjack. Inlichtingen dagelijks aan het groepsbureau der rijkspolitie te 1 ten tussen 8 en 22 uur, DOCH NIET tussen 13 en 14 uur. gen. welke in de vergadering van de Raad van Holten, d.d. 23 oktober '67 zijn gemaakt, met betrekking tot de bouw van 49 woningen in Kolplan-O.. heeft een afvaardiging uit de Raad, waarin alle partijen waren vertegen woordigd, zich, na bespreking met 't college van burgemeester en wethou ders, alsmede met de architect, na der beraden. Deze commissie ad hoe stelt ei prijs op het navolgende te verklaren 1. De kritiek, geuit aan het adres van architect en aannemer blijkt alle grond te missen. 2. Het is de commissie gebleken, dat de aanbesteding dezer woningen op volkomen juiste en correcte wijze tot stand is gekomen. 1 De commissie concludeert derhal ve dat de onderhavige discussie in de Raad, de goede naam van archi tect en aannemer volkomen ten on rechte in het geding heeft gebracht. I De commissie spreekt haar volle vertrouwen uit in de kunde en be trouwbaarheid van architect en aan nemer." De uitvoerige discussie werd in gang gezet toen een van de raadsle den een pleidooi hield om de plaatse lijke aannemers voor dit werk in te schakelen. Verder werd toen de vraag gesteld of bij de aanbesteding van de 49 woningen de Holtense aannemer een ander bestek met tekeningen was voorgelegd, dan de Fa van der Steeg, aan wie de bouw gegund werd. Deze gedachte werd toen door de voorzit ter zeer nadrukkelijk en met veront waardiging van de hand gewezen. La ter is gebleken, dat toen de aanbe steding reeds had plaats gehad, het gemeentebestuur met de laagste in schrijver, de fa Van der Steeg, heeft moeten onderhandelen om tot een la ger bedrag de door de regering voor geschreven z.g. curveprijs te komen. Een normale en gebruikelijke gang van zaken in de bouw. Verder werd door een van de raadsleden opge merkt dat een neutraal iemand hem zou hebben gezegd, „dit worden de toekomstige krotten van Holten". Burgemeester en wethouders wij zen belanghebbenden er op, dat de minister van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ten behoeve van de verbetering van woningen en van agrarische bedrijfsgebouwen in het kader van de bestrijding van de werkloosheid een bedrag van 10 mil joen gulden beschikbaar heeft ge steld. Subsidie Voor de duur van deze maatregel kunnen dus ook verbeteringen aan agrarische bedrijfsruimten voor sub sidiëring in aanmerking komen, het geen tot op heden niet het geval De bedoelde f 10 miljoen zullen worden besteed met toepassing van de bestaande Premieregeling woning verbetering en -splitsing 1953. Deze regeling kende tot op heden slechts subsidie voor verbetering en splitsing van particuliere woningen, zowel huur- als eigenwoningen. Thans kan echter ook subsidie worden toe- Dc afdeling Holten van de O.L.M. heeft, om meer leden naar de verga dering te trekken, geprobeerd deze bijeenkomst in een andere vorm te gieten, aldus verklaarde de voorzit ter. de heer M. Stegeman, dinsdag avond in de in hotel Holterman ge houden ledenvergadering. De op komst was niet zo groot, maar dooi de aanwezigen in discussiegroepen te verdelen, kwamen er veel meer le den met hun gedachten naar voren, dan normaal het geval is. De heer A. J. Harkink, directeur van de lagere landbouwschool te Mar- kelo, hield een korte inleiding, be staande uit een aantal punten, over het onderwerp „Bier zijn, nu en in dc toekomst". Om dc discussie op gang te brengen, had hij een vyflal vragen geformuleerd, die ernstig be studeerd en daarna besproken wer den. Voordat de heer Harkink aan het woord kwam, richtte de voorzitter In zaal „Het Bonte Paard" te Dijker- hoek (tot de laatste plaats bezet) had donderdagmiddag ten overstaan van notaris B. H. Pluimers te Markelo de toeslag plaats van het boerenerve Espelo 69, thans bewoond door de heer Hs. Barvelink en eigendom van de familie Klein Lebbink te Okken- broek. De percelen van het boerenerve werden eerst perceelsgewijze, daarna in verschillende combinaties en ten slotte in massa geveild: Perceel 1: boerderij (gebouwd in 1953) met erf, tuin, bouwland en wei land groot ca 1.20.00 ha voor f 44.200,- door de heer G. J. Breukink te Hol ten (inzet f 44.200,-). Perceel 2: weiland groot ca. 2.56.80 ha voor f 20.300,- door de heer Aar- nink te Schalkhaar (inzet f 20.300,-). Perceel 3 weiland en hakhout groot ca 1.20.50 ha voor fl 1.000,- dooi de heer li. M. Grolleman te Nieuw- Ileeten (inzet f 10.600,-). Perceel 4: bouwland groot ca 2.04.00 hectare voor f 22.100,- door de heer H. Baltus, Espelo 68, Holten (inzet f 22.000,-). Perceel 5: weiland groot ca 1.39 ha voor f 13.000,- door de heer G. J. Boks te Holten (inzet 13.000,-). Perceel 6: weiland, bouwland en hakhout groot ca 1.31.00 ha voor I 9.000.- door de heer T. Boode, E31, Holten (inzet f 9.000.-). Perceel 7: weiland gelegen aan de Lange Grasweg groot ca 1.11.30 ha voor f 11.400,- door de heer H. J. Hol- terbroek, Okkenbroek (inzet f 10.000). Perceel 8: weiland gelegen aan de Lange Grasweg groot 1.54.35 ha dooi de heer G. A. Volkerink te Okken broek voor f 13.100.- (inzet f 13.100,-). Combinatieveiling: Perceel 1 en 2 r 64.500,- (gelijk aan perc.gewijze); perceel 1. 2 en 3 f 75.600,- (gelijk aan perc.gewijze); perceel 4. 5 en 6 f 46.400,- door de heer G. J. Boks te Holten (perc.gewijze geveild op 44.100 gulden)perc. 7 en 8 f 26.300,- dooi de heer Hm. Sluiter te Loo-Bathmen (perc.gewijze geveild op f 24.500,-); perc. 1 l m 6 door de heer G. J. Breukink te Holten voor f 130.000,- (perc.gewijze geveild op f 122.000,-). Veiling in massa perc. 1 t/m 8 voor f 159.500,- (perc.gewijze f 156.300,-) door de heer G. J. Breukink te Hol ten in opdracht, van de heer H. Lub- bersen, Roudaalterweg le Markelo. In het kader van de ontspannings avonden die georganiseerd worden door de Gereformeerde Jeugdccntralc bracht de Chr. Ontspanningsclub „C.O.C." zaterdagavond in gebouw „Rehoboth" over het voetlicht het blijspel in 3 bedryven van Dick van Maasland „Bloemen voor Barbara". Een vrolijk spel, waarbij heel veel gelachen werd en dat boeiend bleef tot het slot. Korte inhoud: Ivo Smit (Jan Stam) een zaken man staat op het punt benoemd te worden tot direkteur van een N.V. De zaken in dit bedrijf gingen de laatste jai-en niet al te best. Smit, die beslag heeft weten te leggen op een partij diamanten verkoopt deze par tij edelstenen aan een oude relatie en hoopt hiermee wat zijn benoeming betreft een stap in de goede richting te hebben gedaan. Ivo's dochter Maddy (I-Iennie Rei- nink) heeft een romance met Frits Bladhuis (Gerard Beldman) die door haar moeder is uitgenodigd voor het weekend. Zulks tot een groot genoe gen van vader Ivo die Frits dan ook zo snel mogelijk de deur uit wil wer ken. Maddy krijgt inmiddels hulp van de juist gearriveerde mevrouw Del- sing (Marry Reinink) de grootste aan deelhoudster van de NV waarvan de heer Smit direkteur hoopt te worden. Een outo-ongeluk dat zijn vrouw Gel- la (Gerdien Kolkman) overkomt door een tegenligger is oorzaak dat in een woning van de heer Smit een nog groter gezelschap zijn intrek neemt n.l. de bestuurder van de tegenlig ger. taxichauffeur Dries Visser (Die- derik Bosschers) de bij hem inzit tende dame Ellen Fontein (Annemie Landeweerd) en ten slotte de ge schepte bromfietser van Tuylenbroek (Klaas Veldhuis). Tussen dit gezel schap. waarvan sommigen heel las tig blijken te zijn, moet de dienstbode Bertha (Gerrie Beldman) trachten haar werk te doen, wat vaak aan leiding geeft tot minder prettige si tuaties en botsingen. Mevrouw Delsing ontdekt, dat de diamanten die in de brandkast wa opgeborgen, verdwenen zijn en dat in de kluis enkele stukjes waardeloos glas zijn gedeponeerd. Ze wil echter onder geen enkele voorwaarde dat de politie in deze zaak wordt ge mengd. zeer tol ongenoegen van di heer Smit. De geschepte bromfietser van Tuy lenbroek doet zich voor als een kolo nel en treedt als zodanig ook op in huize Smit. Er doen zich tal van hoogst merkwaardige zaken voor en hel ..wonderlijke" optreden van de kolonel doet. denken aan een shock. De grote vraag bij alle sensationele gebeurtenissen is echter „Wie kaap te de diamanten?" Niemand kan op deze vraag het antwoord geven en niemand kan er een touw aan vast knopen. De taxichauffeur verdenkt men. maar als hij zich voordoet als te zijn van de politie wordt de verdenking weer verschoven naar Frits en de heer Van Tuylenbroek. Aan het slot van het derde bedrijf komt echter de climax en ook de wer kelijkheid aan 't licht. De diamanten waren voor glas verwisseld door mevrouw Delsing omdat zij er achter was gekomen dat de oude relatie van de NV niet meer besloten en er een komplot aan het werk was. De po litie die ze in vertrouwen genomen had stuurde zonder dat zij het wist een inspecteur op onderzoek uit. Deze inspecteur was van Tuylenbroek en aanrijding had hem de kans gebo den om ongemerkt binnen te komen. A! met al een mooie avond die dooi de voorzitter van de Geref. Jeugd- centrale werd „afgerond" met eer woord van dank tot de C.O.C.-ers (die voordien door de pl.m. 200 bezoekers terecht waren beloond met een spon tane ovatie) tot regisseur Js. Beld man en tot kapper Drent die de grime zeer goed verzorgde. zich met een bijzonder woord van welkom tot het lid van het hoofdbe stuur de heer J. H. Veneklaas Slots, de afvaardiging van „Jong Holten" en tot de inleider. Na er op gewezen te hebben, dat men eventuele kritiek - en dat mag voortaan gerust harde kritiek zijn, als ze maar opbouwend is - het bes te in eigen organisatie kan uitbren gen, herinnerde de heer Stegeman er aan, dat men in het zuiden reeds tot een organisatie gekomen is. Zover is het hier nog niet, maar tal van za kelijke punten worden hier toch al wel door O.L.M. en C.B.T.B. geza menlijk besproken en uitgevoerd. In samenwerking met de leden zal door het bestuur een ledenwerfactie worden gehouden, waarbij de kandi daten persoonlijk bezocht zullen wor den nadat zij eerst het Overijssels Landbouwblad viermaal gratis heb ben ontvangen als mede een toelich tende circulaire. De voorzitter sprak met veel lol over besprekingen met het water schap „De Regge", waarbij de wa- terg raaf, ir. Biesheuvel, persoonlijk een aantal initiatieven ontplooide. De excursie naar de ruilverkaveling De- nekampse Veld, noemde de voorzitter bijzonder geslaagd. Misschien komt er nog een bezoek. Het bestuur werd verder gemachtigd een uitwisseling voor te bereiden, zoals met Anner- veen heeft plaats gehad. De heer Harkink sprak in zijn kor te inleiding o.m. over onderwijs en voorlichting, over ruimtelijke orde ning en daaruit voortvloeiende streek plannen en bestemmingsplannen, waarbij hij het Streekplan Twente als voorbeeld noemde. De voorlich ting en het optreden van de stands organisaties achtte hij daarbij van eminent belang. Voorts ging hij dieper in op de bedrijfsopvolging. Uit een publikatie van de O.L.M. blijkt, dat 7500 leerlingen voor bedrijfs- hoofd worden opgeleid, terwijl men er momenteel nog 7700 zou nodig hebben. gekend voor verbetering van agra rische bedrijfsruimten, zowel aan of bij boerderijen als op luinbouwbedry- ven. Voor de berekening van de premie wordt uitgegaan van een kostengrens van maximaal f 10.000,00. De premie bedraagt één derde deel van de ver- beteringskosten. Voorts wordt een verbeteringsplan voor een boerderij, waarbij zowel het woongedeelte als bedi-ijfsruimten zijn betrokken, als één subsidiabel object beschouwd. Hiervoor kan dus slechts éénmaal subsidie worden toegekend Verbeteringsplannen, die hogere kos- wel voor subsidie in aanmerking, maar in die gevallen wordt geen hoger kostenbedrag aangenomen dan f 10.000,00. De premie zal derhalve in alle ge vallen ten hoogste van f 10.000,00 is f 3.334,00 kunnen bedragen. Indien de kosten van de verbete ring of splitsing beneden 't maximum van f 10.000,00 blijven, zal de premie 1/3 deel van de werkelijke kosten be dragen. Aard van de verbeteringen Bij de toepassing van de bestaande premieregeling werd uitgegaan van het woongerief naar objectieve nor men. Het moest derhalve om verbe teringen van de eerste orde gaan, dat wil zeggen de toestand vóór de ver betering moest naar de huidige maat staven niet acceptabel worden ge acht. Bij de nieuwe regeling is het echter ook mogelijk subsidie te verkrijgen voor verbouwing van een woning uit sluitend met het doel haar meer ge schikt te maken voor het gezin var de bewoner. Bijvoorbeeld het uitbreiden van 'r overigens in alle opzichten voldoende woning met een of meer slaapkamers ten behoeve van de huisvesting van een groot gezin. Ook thans kunnen verbeterings plannen, die hoge kesten meebrengen, voor subsidie in aanmerking komen. Ook hier geldt, dat de te verlenen subsidie maximaal f 3.334,00 kan be dragen. Voor alle verbeteringsplannen geldt voorts, dat het om een sobere uit voering moet gaan. Plannen, die een luxueuze uitvoering beogen, komen niet voor subsidie in aanmerking. Achterstallig onderhoud Ook kan thans in bepaalde geval len van achterstallig onderhoud (b.v. vernieuwing van een kap) mede IrTde subsidie worden betrokken, wanneer hierdoor gelijktijdig een concrete verbetering wordt verkregen. Voorwaarden Werk dat wordt uitgevoerd „in vrije tijd" en „eigen arbeid" van de be- bewoner komt niet voor subsidie in aanmerking. Gemeentelijke garantie Voorts wijzen zij belangstellenden er nog eens op, dat de gemeente ook de rente en aflossing van leningen ten behoeve van voorzieningen aan bestaande woningen kan garanderen. De mogelijkheid van het verkrijgen van deze gemeentelijke garantie kan derhalve het opnemen van geldlenin gen voor woningverbetering verge makkelijken. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen omtrent deze extra gunstige voorwaarden kan men zich wenden tot de gemeente secretarie en de directeur van ge meentewerken. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester G. J. Langenbarg, secretaris. Vrijdag 17 november 19.45 uur: Jaarlijkse uitvoering Holtense Mu- ziekver. in Amicitia. Vrijdag 17 november 20 uur: Ouder avond Openbare Scholengemeen schap in de school Vrijdag 17 november 19.30 u. Drop ping MAC ,.De Holterberg" vanaf café Vruggink Zaterdag 18 november. 19.30 uur: Dropping PJGO-afdelingen van af de Coöperatie te Holten Zaterdag 18 november 14.00 uur Kin dermiddag (lagere school) NW- bestuurdersbond in zaal J. Haver slag Maandag 20 november 's avonds 7.30 uur in café „De Waag" (Jan Ha verslag). Ruilavond Holtense Post zegelclub „HPC. 20.00 uur Ledenvergadering afde ling Holten van Volksonderwijs in hotel Holterman. Dinsdag 21 november 19.30 uur: Ont wikkelingsavond vakbondsleden door NVV-bestuursleden in zaal Haverslag 19.30 uur Leden- en leveranciers- vergadering van de GOS in hotel Holterman Donderdag 23 november: 19.45 uur. Bijeenkomst afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holterman. 19.45 uur Herv. vrouwengroep in Irene, jaarvergadering en verlo ting. 19.45 uur, vergadering Chr. Plat telandsvrouwen en meisjes Bond in bovenzaal Coöperatie. Spreker de zew. heer Schievels. pastoor te Nw. Heeten over „De veranderingen in de RK Kerk". Vrijdag 24 november Dropping afd. EHBO Vrijdag 1 december 19.30 uur: Ver werping krentenbrood en speculaas in .Het Trefpunt" t.b.v. dit ge bouw- Zaterdag 9 december. 20 uur Sok- kenbal PJGO-afdelingen in zaal ,.'t Bonte Paard". Woensdag 20 december 20 uur Kerst oratoriumuitvoering van de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" in de Ned. Herv. Kerk met medewer king van solisten. Ger. Kerk 9.30 en 3 uur ds. Rooster- hof. In beide diensten is het ene offer voor het Fonds Algemeen Kerkelijke Arbeid (FAKA). De in de Ger. Kerk op zondag 5 no vember gehouden Dankdagcollecte heeft f 2160.57 opgebracht. orige week vrijdag werd 't huwelijk voltrokken ussen de heer W. B. Lodeweges (22) en mej. G. A. Denekamp (22). Na de huwelijksvoltrekking door de gemeentesecretaris, de heer G. J. Langen barg, verliet het bruidspaar het gemeentehuis door een haar van collega's en oud-collega's in keurige witte overalls gestoken en onder een haag van groen en worsten door. Het personeel van de vleeswarenfabriek Enkcoalhier, bewees het bruidspaar deze hulde. De bruidegom is daar werkzaam, terwijl de bruid er voor anderhalf jaar gedurende plm. drie jaar werkzaam is ge weest. Beiden kennen dus het klappen van de worst. Zoals men in dit nummer zal kunnen constateren is een hele pagina van ons blad gewijd aan de Sint Nicolaasactie, die de Holtense winkeliers, verenigd in de Holtense Handelsvereni ging, in de periode van 21 no vember tot en met 5 december gaan voeren. In stad en dorp is men bezig om de voornaamste straten of winkelcentra in dit donkere jaargetijde een feestelijke ver lichting te geven, omdat het feest van Sinterklaas een echt Nederlands feest is voor jong en oud. In Rijssen was men donder dag bezig met een serie heldere lampjes dc Grotestraat en mis schien wel meer straten een der gelijke illuminatie te geven me de tot glorie van de grijze kin dervriend, die ieder toch wel gaarne verwacht. De vraag rijst, wat zal er in Holten gebeuren. Zullen wij ook gezamenlijk de handen ineen slaan om met medewerking van de gemeentelijke overheid ons dorp gedurende deze feestelijke periode in een zee van licht te doen baden, of laten de bedrijfs- uitkomsten van het energiebe drijf, die toch alle reden tot te vredenheid geven, weer niet toe, dat er ook van gemeentewege op dit gebied eens iets goeds tot stand gebracht wordt. De Holtense zakenmensen zullen hun gevels over het alge meen wel verlichten, maar er zijn nog zoveel andere punten, die nog teveel in het duister blijven gedurende de komende twee weken. Ons dorp telt prachtige win kels. die uitstekend gesorteerd zijn in alle mogelijke goederen, meestal ook nog van zeer uitne mende kwaliteit, dat brengt de plattelandse degelijkheid nu eenmaal mee. Maar om de mensen te ver lokken in die winkels hun inko pen te doen. moet men ze ook weten te trekken naar die win kels. Een feestverlichting brengt gezelligheid en stimuleert de lust om te kijken en te kopen. En H.M.V. zorgt voor een mu zikale omlijsting. Wij hopen, dat de grijze Sint niet meewarig het hoofd zal moeten schudden, omdat men niet begrepen heeft, dat zijn verjaardagsfeest een feest van het licht is.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1