Bekroonde foto Duitse kinderpostzegels i GEWASONDERZOEK EN RANTSOENBEREKENING FRAUDE BIJ DE Q.A.D.? bussen met hetzelfde kenteken Twee Ontwikkeling werkloosheid in het gewest Deventer nog vrij gunstig Oliebollen bij „BATO" Succesvolle koekverkoop Ouderavond van de Scholengemeenschap Bestrijding astmatische ziekten Verbeteringen van bedrijfsgedeelten van boerderijen vallen nu ook onder premieregeling woningverbetering BENOEMD BURGERLIJKE STAND NV V-KINDER MIDDAG Wat op straal bleef liegen - ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN UITVOERING VAN H.M.V. HE I LIEP NOG GOED AF PREDIKBEURTEN HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 11 november 1967 Nr. 45 Jaargang 19 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) f 3,Iedere mm. meer f 0,12 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Er is nogal wat deining ontstaan over de berichten, dat bij de Overijsselse Autobusdiensten ,,O.A.D." n.v. belangrijke fraude zou zijn gepleegd door ont duiking van de motorrijtuigenbelasting. Vooral de sensationele mededeling, dat, behalve de geconstateerde doublure, zeer waarschijnlijk acht andere bus sen op de weg zijn geweest, zonder dat de verschuldigde belasting is voldaan en dat een dergelijke fraude, een jaar volgehouden, volgens de Deventer po litic althans, ten minste f 40.000.- aan winst zou hebben opgeleverd, heeft jour nalisten en persfotografen naar het O.A.D.-busstation in Holten gelokt, waar bij men getracht heeft directie-leden te fotograferen. Ook de Rijkspolitie werd voortdurend opgebeld om nadere inlichtingen. De werkelijkheid is, aldus ver klaarde ons een der drie directeu ren, de heer G. ter Haar te Borne, dal slechts in één geval geconsta teerd is, dat twee bussen hetzelfde kenteken droegen en dat van een dezer bussen waarschijnlijk de be lasting niet voldaan is. Voor een verder onderzoek zijn van de boek houding een aantal bescheiden in beslag genomen Overigens noemde de heer Ter Haar de berichten schromelijk overdreven. Er wordt inderdaad proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van de Motor rijtuigenbelastingwet en van het Wegenverkeersreglement. Het onderzoek zal moeten uit wijzen of er inderdaad meer fouten dan wel fraude aan het daglicht zullen komen. Volgens de Gemeentepolitie van Deventer is hier sprake van op zet en zou het een blasting- ontduikirig betreffen met meer bussen over een langere periode- Als dit inderdaad het geval is. zal de rechter t- z. Iwel uitspraak doen. Tot nu toe betreft het nog maar een eenvoudig geval en is nog niet bewezen, dat de O AD inderdaad ernstig heeft gefrau deerd. In de week van 13 tot en met 18 november komt de afdeling Holten van het Nederlands Ast ma Fonds aan Uw deur kloppen voor de bestrijding van de wat men de vijfde volksziekte noemt astma. Ademnood, die een gevoel van ver stikking geeft, is het voornaamste kenmerk van deze nare ziekte. Wie wel eens een patiënt gadegeslagen heeft, terwijl de ziekte zich in volle hevigheid openbaarde, zal zich zelf zeer beklemd gevoeld hebben. Niet alle ziekten en hun bestrijdingsme- thoden kunnen uit de overheidkas be taald worden. Daarom moeten wij als medemens ons offer willen bren gen door een gulle bijdrage te schenken voor onderzoek en bestrij ding van deze volksziekte, die in Ne derland zéker 800.000 landgenoten treft. Legt het zakje gevuld klaar, is het parool, dat de afdeling uitgeeft, dat vergemakkelijkt het ophalen door de medewerkers. Overigens kan men zich afvragen of liet huidige betalingssysteem, waarbij geen belastingkaarten wor den afgegeven, fraude niet in de hand werkt. Naar verluidt is het bij het Centraal Bureau Motor rijtuigenbelasting te Apeldoorn met de administatie nog niet al te best gesteld. Iemand die voor een aan hangwagen - waarvoor wel een belastingkaart wordt afgegeven - op 1 september j.l- de belasting had gestort, kreeg later de deurwaarder op dak wegens wanbetaling. Me! uitspraken van dat bureau zal men dus wel enige voorzichtigheid moe ten betrachten. Hoe de situatie bij de OAD is ontstaan, valt, volgens de heer Ter Haar, in een bedrijf met zoveel - vaak roulerende - bussen en tou ringcars, waarvan in de winter een aantal niet in bedrijf is en die ook niet voor de belasting worden aan gegeven, moeilijk te zeggen. Het bedrijf is financieel gezond- Er worden jaarlijks enkele tonnen aan vennootschapsbelasting betaald. Door te frauderen zou men de fiscus anderzijds weer bedragen toespelen, aldus deze zegsman. Het is ons bekend, dat de OAD reeds geruime tijd plannen had om tot uitbreiding van garages en werkplaatsen over te gaan. In de laatste aandeelhoudersvergadering is besloten het landbouwbedrijf van de heer W- Veltkamp, dat aan het terrein van de OAD grenst, aan te kopen, met inbegrip van liet woon huis en de bedrijfsopstallen- Het oorspronkelijke uitbreidingsplan komt hiermee te vervallen, waar voor aan de noordzijde reeds grond was aangekocht. Er komt nu een geheel nieuw plan. Bovendien zal het wagenpark weer met een aantal touringcars worden uitgebreid. Het is echter de vraag of dit bij de huidige kapitaalschaarste allemaal tegelijk zal kunnen geschieden. Met ingang van een nog nader te bepalen datum is door burgemeester en wethouders tot arbeider op de we gen, in de vacature G. J. Ulfman, be noemd, de heer A. Poliste, Beuseberg 59. Gebtm meen e Hendrika, dv G. H. Over- H. Paalman, Beuseberg Overleden: J .W. Boode, ev J. A. Grote Boer, 71 jr, Beuseberg 119 J. W. Temmink, 64 jr, Holterbroek 28. Ondertrouwd: H. dc Wind, 24 jr, Duitsland, en A, G. Koopman, 20 jr. Kerkhofsweg 8 E. II. A. Platvoet, 25 jr, Hengelo (O). J. M. Lubbers, 22 jr. Holterberg 41 a. Getrouwd: G. Blaauw. 25 jr, Dij- kerhoek 62c, en G. G. Megelink, 21 jr, Borkeld 57 II. D. Klein Hege man, 25 jr. Oosterwolde. en A. H. Bosschers, 23 jr. Dijkerhoek 77, Ingekomen: E. O. Huwaë, van In donesië naar Holterberg 26 K. Greep en gez van Rijswijk ZH naar Holter berg 34b G. J. Barneveld en gez. van Deventer naar Schoutenstraat 28 B. Avesaat-Modderman van Goor naar Lageweg 35 J. Dam van Hel- lendoorn naar Molenbelterw. H. Boemsma en gez. van Zoetermeer naar Schoutenstraat 26 W. G. Ma- nenschijn van Almelo naar Holter broek 19 H. Beldman van Zwijn- drecht naar Kohveg 69 A. G. Koop man van Hengelo (O) naar Kerk hofsweg 8. Vertrokken: C. Kooiman-Smits van Beuseberg 178a naar Oostenrijk C. H. Baan-Schöppers van Pastorie straat 7 naar Rijssen H. A. Gee- sing van Weversstraat 25 naar Nij megen H. M. Maas van Kozakken- straat 5 naar Zaltbommel A. Nij- land-Kolkman van Dijkerhoek 71 naar Bathmen. I)e stijging: van het aantal werk lozen in het gewest Deventer ge durende de maand oktober, is, blij kens de cijfers van liet gewestelijk arbeidsbureau, niet onrustbarend te noemen. Het beschikbaar aanbod bedroeg ultimo deze maand 552 tegen 479 op de laatste dag van september. De toeneming van liet aanbodeijfer moet worden toe geschreven aan seizoenwerkloosheid in diverse bedrijfsklassen en -groe pen, met name in de bouwnijver heid, de landbouw, bij het horeca- en transportpersoneel en bij de on geschoolde losse arbeiders. Deze stijging is vrij normaal, hoewel liet niveau van de totale werkloosheid hoger ligt. dan in 1966, tengevolge waarvan ten opzichte van oktober 1966 thans 164 werkzoekenden meer staan ingeschreven. Hel aantal jeugdige werklozen, beneden 19 jaar, is thans 49, dit was september j.l. 40 en eind oktober 1966 24. De vraagcijfers zijn in totaal vrij constant. Bij de grafische industrie, de bouwnijverheid en in de voedings- en genotmiddelen sector daalde de vraag, terwijl bij de chemische industrie en de metaal nijverheid een toeneming in vaca tures viel te constateren. Het aan tal geregistreerde, 'openstaande arbeidsplaatsen voor jeugdigen daal de de afgelopen maand van 138 tot 124. Momenteel is de monsternemer de heer D. Aanstoot in Holten bezig met het nemen van hooi- en kuilmonsters. Voor het samenstellen van een goed voederrantsoen voor de melkkoeien is het zeer belangrijk dat u weet hoe de voederwaarde van het ruw- voer is. Onderzoek van hooi en-of kuil is dan de aangewezen weg. Het voordeel van onderzoek is te vens dat u te weten komt of de ge volgde methode van hooien of inkui len goed is geweest of minder juist. Hiermee kunt u het volgend jaar re kening houden. Voor dit onderzoek hebben de vee voederleveranciers in Holten een bij drage van f 5 per monster toegezegd. Wanneer u graag monsters wilt la ten nemen, geef dit dan even bij uw veevoederleverancier op of bij de monsternemer de 'heer D. Aanstoot, tel. 1689. Nu het melkvee weer naai de stal is gegaan, vergt het samen stellen van een goed ruw voeder rant- De volgende week zaterdag orga niseert de N.V.V. Bestuurdersbond in zaal Haverslag een middag voor de kinderen der leden van de bij deze vakcentrale aangesloten vakbonden. Er wordt een aardig programma ge geven waarvan de samenstelling, tek sten en regie zijn van Johny Florijn uit Amsterdam. Het is voor kinderen die de lagere school bezoeken. Het programma bestaat o.m. uit een quiz voor twee groepen jongelui, zangwed- strijd voor de jeugd, film over Am sterdam, wedstrijd in ballonblazen, voetbalwedstrijd Holland-België, trek aan de bel, kienen, enz. De middag begint om 2 uur. O O Gevonden: 1 portemonnaie met Xwitsers wapen; 1 kinderportemon- iaie met inhoud; 1 kanarie. Verloren: 1 zilverkleurig kettinkje rït bedeltjes; 1 blauwe regenhoed; geel handschoentje. INLICHTINGEN dagelijks apn 't, groepsbureau der rijkspolitie te Hol ten tussen 8 en 22 uur, doch NIET tussen 13 en 14 uur. soen de nodige aandacht om zo goed en voordelig mogelijk te kunnen mel ken De veevoederkern. in persoon van de nieuwe voorlichter de heer v. Leusen, wil u hierbij gaarne van dienst zijn. De kosten van deelname bedragen 25 ct. per melkkoe. Wan neer u binnekort bezoek ontvangt omtrent de veevoeding wil dit dan even opgeven bij uw veevoederleve rancier of bij de heer v. Leusen. Dij kerhoek 68. De geregistreerde arbeidsreserve bij de vrouwen daalde iets; de daling bij de vraagcijfers zette zich ook gedurende de afgelopen maand voort. De ontspanning op deze arbeidsmarkt gaat door. hoewel in tempo zich een vertraging gaat af tekenen. De gedetailleerde aanbodcijfers in aantallen en percentages zijn als volgt (tussen haakjes de cijfers van de vorige maand): Deventer 416 of 2,6% per 1000 loontrekkenden <378 2.4%). Bathmen 6 1.5% <2 0,5%), Diepenveen 29 1,9% (21 1,4%-). Hol ten 11 1,3(10 1.2%), Olst 21 1.2% (19 1,1%) en Raalte 69 2,7% (49 1,9%). Gemiddeld in het gewest 2,4% (2,1%), van de provincie 3.6% (3,3%), van het rijk 2,4% (2,2%). In de rayons van de arbeids bureaus in Overijssel waren deze aantallen: Almelo 1093 4,3%, Nij- verdal 327 3.4%e, Deventer 552 2,4% Emmeloord 99 1,4%, Steen- wijk 281 4,3%, Enschede 2285 5,6%, Hardenberg 700 7,1%, Hengelo 538 1,9%, Kampen 216 2%, Oldenzaal De Sportvereniging „Bato" (gym nastiek, volleybal, judo enz gaat de komende zaterdag, zoals reeds eerder gemeld, ter versterking van haar financiën een oliebollenactie houden. Het was de bedoeling dit de afgelopen zaterdag te doen, maar in verband met de koekactie van de voetbalsupporters, stelde het bestuur van Bato zijn actie een week. uit. Een sportieve geste, die, naar men hoopt, het publiek wel zal weten te waarderen. Een plaat selijke bakkerij zal een grote partij oliebollen bakken, welke door de leden van Bato huis aan huis voor één gulden per zak zullen worden aangeboden. Het bestuur van Bato twijfelt er niet aan. dat elk gezin minstens één zak oliebollen zal ko pen. Niet alleen om er zelf van te smullen, maar tevens om de ver eniging, die in de Holtense gemeen schap zulk een belangrijke spor tieve en opvoedende taak vervult, financieel te steunen. 652 5,3% en Zwolle 537 2,3%. Vraag en aanbod bedroegen voor enige belangrijke bedrijfsgroepen in het gewest Deventer: bouwvak arbeiders 35-88, metaalbewerkers 148-56. textielarbeiders 5-20, levens- en genotmiddelenbereiders 62-5, kantoorpersoneel 22-31, personeel in algemene dienst, incl. losse ar beiders 19-62. Aanbod minder ge- schikten 190. Een Nederlandse amateurfotograaf won een prijs met deze foto. Op het eerste gezicht een foto zonder veel kunstzinnige betekenis. De foto ontleent zijn waarde echter in de eerste plaats aan het volkomen eerlijke beeld dat de amateur van het wezen van het kind gaf. Kinderen tonen zich zoals ze zijn zonder masker. Misschien aanleiding voor u lezer om het ook eens te proberen. Een groepsfoto zien we de laatste jaren maar zelden. Die kinderen van nu de volwassenen van straks. Dat jochie rechts met zijn lange haren, zou die eens in de Kamer zitten en zeggen „Geachte voorzitteren dat kleine meisje met haar bemodderde laarzen, wordt die een opvolg ster van Haya of Marga. of zo maar één van die duizenden huismoeders? Wie zal het weten. Maar één ding is zeker: „Foto's onthouden, wat mensen vergeten." In de maandelijkse bespreking met het Landbouwerschap heeft de minister van Landbouw meegedeeld, dat de Premieregeling woningver betering 1953 wordt uitgebreid. De re geling gold tot nu toe alleen de ver betering van woningen en van het woongedeelte van boerderijen. Thans zullen ook verbeteringen van het be- drijfsgedeelte van boerderijen door middel van deze regeling gesubsi- diëerd kunnen worden. De overheid heeft hiertoe besloten in het kader van de regionale bestrijding van de werkloosheid. De regeling zal name lijk niet gelden in Z. Holland, Noord- Holland en Utrecht. Het landbouw schap verwacht dat hiervan 'n ruim gebruik zal worden gemaakt en dat op deze wijze wordt bevorderd, dat noodzakelijke verbeteringen in min der doelmatige bedrijfsgebouwen tvorde naangebracht. De minister lichtte het Landbouw schap verder jn over de thans aan de gang zijnde besprekingen over het EEG-beleid. De voornaamste onder werpen die besproken worden, zijn de voorstellen voor de verhoging van de graan- en rundvleesprijzen en de marktordening voor siuker. Het Landbouwschap verzocht de minister om enige toelichting op de meerjarenplanning die blijkens de miljoenennota 1968 door de regering wordt voorbei-eid. Het is voor het Landbouwschap van belang te weten in welke sectoren sprake zal zijn van een beleid over meerdere jaren, zo dat daarover tijdig en intensief illtUIIIXHIIfl '--«iiM www De onlangs versche nen serie Duitse Kin derpostzegels. overleg kan worden gevoerd De mi nister verklaarde gaarne suggesties van het landbouwschap te zullen af wachten. Het Landbouwschap vroeg verder de aandacht van de minister voor een betere bescherming van vee, vooral van schapen, tegen loslopende hon den. Wellicht zou de minister een beroep op de gemeentebesturen kunnen on dersteunen om bestaande regelingen ter bescherming van het vee kracht bij te zetten en eventueel nieuwe re gelingen hiertoe in het leven roepen. Van de zijde van de minister werd gesteld, dat het wellicht ook doeltref fend zal zijn om te trachten via de verzekeringsmaatschappijen verbe tering in de situatie te brengen. De gevolgen, die een openbare ver koop krachtens rechterlijk bevel heeft voor het voorkeursrecht van de pachter, zijn eveneens onder de aan dacht van de minister gebracht. Deze wees er echter op, dat door de voor genomen intrekking van het wetsont- wei-p-Samkalden en de invloed die dat zal hebben op het voorontwerp voorkeursrecht gemeenten, voor de regeling van de kwestie minder mo gelijkheden ontstaan. Het Landbouwschap gewaagde voorts van dankbaarheid wegens de wijze waarop met de belangen van de landbouw rekening is gehouden in het ontwerp van de wet om de om zetbelasting volgens de toegevoegde waarde, hetgeen overigens niet wil zeggen, dat aan alle wensen van de georganiseerde landbouw is voldaan. Met voldoening heeft het Landbouw schap voorts kennis genomen van de afschaffing van 't registratierecht bij de overdracht van landbouwbe drijven tijdens het leven van de ou ders aan kinderen, waarop het Land bouwschap reeds jarenlang had aan gedrongen. De koekverkoopactie ten bate van de supportersvereniging van de v.v. Holten is zaterdag een succes geworden. De 700 koeken, die men had ingekocht gingen allemaal van de hand- Vice-voorzitter Groene woudi van de supportersvereniging had ver schillende wijken uitgezet, waarin supporters, die over een auto be schikken, met een groot aantal junioren, huis aan huis een Gelder se ontbijtkoek aanboden. Toen er bij de eerste ronde nog enkele koeken over waren ging men nog even een buurtschap in en toen was ook deze Dortie gauw aan de vrouw gebracht Evenals de kleine verloting zondag middag op het voetbalterrein heeft deze actie de kas van de supporters weer versterkt waardoor men een bijdrage zal kunnen leveren voor de begeleiding van de voetbalsport in onze gemeente. Zaterdag 11 november en zondag 12 november: de heer Th. A. Oosten- brug, Diessenplasstraat 2. telefoon 1515. Wat betreft de nieuwe pachtnor men stelde het Landbouwschap vast, dat de minister vrijwel niet is afge weken van het advies dat het Land bouwschap over de oorspronkelijke voorstellen tot verhoging heeft ge bracht. Alleen ten aanzien van de woonhuizen neemt de regering een ander standpunt in. De voorzitter van het Landbouw schap heeft van deze bijeenkomst ge bruik gemaakt om de minister na der op de hoogte te stellen van de veranderingen die in het Landbouw schap zullen plaatsvinden. De min. achtte de nieuwe opzet een versier- king van hel optreden van de georga niseerde landbouw en wenste 't Land bouwschap daarmee geluk. Advertentie; St. Nicolaa In verband met de St. Nicolaasactie die van 21 november tot en met 5 de cember gehouden zal worden, is het dringend gewenst, dat de advertenties ons zo vroegtijdig mogelijk bereiken, aangezien het onmogelijk is de krant enkele dagen van tevoren behoorlijk gereed te krijgen. De meest geschikte nummers om Uw aankondigingen te plaatsen zijn de nummers van 18 en 25 november. In deze bladen komt ook de pagina van de winkeliersver eniging. Redactie en Administratie HOLTENS NIEUWSBLAD □□□□□□□□□□□Sé AGENDA Vrdag 10 november 20 u. ouderavond o.l. Kolschool in hotel Vosman. Zaterdag 11 november, 's avonds 20 uur in gebouw „Rehoboth": Opvoe ring van het blijspel ..Bloemen voor Barbara'' door de Ontspan ningsclub ..C.O.C." (zie adv.) Zaterdag 11 november laatste dag opgave voor hotel - pension en bungalowlijst en wandeikaart VVV. Zaterdag 11 november: Oliebollen- actie Sportvereniging ,,Bato" (zie bericht) Zondag 12 november 19.30 uur: Dan sen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.) Maandag 13 november 20.00 uur Ver gadering cross-commissie in café M. Kalfsterman. Maandag 13 november 's avonds van 7.30 tot 9 uur in het kantoor van de Coöp Aan- en Verkoopvereniging ..Holten", Stationsstraat. Afhalen toegangsbewijzen uitvoering Hol tense Muziekvereniging ..H.M.V." (zie adv.) Maandag 13 november t.e.m. 18 nov. Collecte voor 't Ned. Astma Fonds (zie adv. en bericht). Dinsdag 14 november 20 uur: Leden vergadering afd O.L.M. in hotel Holterman. Woensdag 15 november 's avonds kwart voor acht in gebouw ..Irene" Praat- en vragenavond Chr. Boe ren- en Tuindersbond. Donderdag 16 november. 14.30 uur: Toeslag openbare verkoping Erve Hs .Bravelink, Espelo 69, in café ..Het Bonte Paard" (zie adv.) Vrijdag 17 november 19.45 uur: Jaarlijkse uitvoering Holtense Mu- ziekver. in Amicitia. Donderdag 16 novemb. 20 u. Gecom bineerde vergadering P.J.G.O.-af- delingen in. hotel Holterman. Vrijdag 17 november 20 uur: Ouder avond Openbare Scholengemeen schap in de school. Vrijdag 17 november 19.30 u. Drop ping MAC ..De Holterberg" vanaf café Vruggink... (zie adv.) Zaterdag 18 november, 19.30 uur: Dropping P.J.G.O.-afdelingen van af de Coöperatie te Holten. Zaterdag 18 november 14.00 uur Kin dermiddag (lagere school) NVV- bestuurdersbond in zaal J. Haver slag. Maandag 20 november 's avonds 7.30 uur in café ,,De Waag" (Jan Ha verslag) Ruilavond Holtense Post zegelclub ..H.P.C." Maandag 13 november gaat de ruilavond niet door. (zie adv.) Dinsdag 21 november 19.30 uur: Ont wikkelingsavond vakbondsleden door NVV-bestuurdersbond in zaal Haverslag. Vrijdag 24 november Dropping afd, EHBO. Vrijdag 1 december 19.30 uur: Ver werping krentenbrood en speculaas in ...Het Trefpunt" t.b.v. dit ge bouw. Zaterdag 9 december. 20 uur Sok- kenbal P.J.G.O.-afdelingen in zaal .,'t Bonte Paard". De Openbare Scholengemeenschap (hava-mavo-meao), houdt op vrijdag, 17 november 'n zakelijke ouderavond in het schoolgebouw. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Aan de orde ko men o.a. een verslag van de penning meester der oudercommissie en de verkiezing van oudercommissieleden. Aftredend zijn de heren L. C. van de Bovenkamp te Holten en Van Scho ten te Lettele. Beiden zijn herkies baar en wederom candidaat gesteld. De heer Lubbersen uit Espelo is niet herkiesbaar. In deze vacature zijn candidaat gesteld de heren Vlogtman en Wechstapel uit Dijkerhoek. Er kunnen tegencandidaten worden ge steld mits hiervan uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de vergadering De Holtense Muziekvereniging ..H.M.V. zal tijdens op <-rijdag 17 november in zaal „Amicitia" onder leiding van dirigent Henny Fransen te geven uitvoering de volgende num mers te gehore brengen: 1. The Stan dard of St. George, mars K. Alford; 2. a. New Castle Hymn. 'o. Steal iway; 3. Huldigingsmars. Edward Grieg; 4. La perla da Andalucia, vals. R. Coiteu:-:: 5. American Patrol. F. W. Meacham: 6. Spanish rythm's. Delbecq:: 7. Summertime. G. Ger- hwin: 3. Double Eagle on Parade, riars. Pi Scheffer. De muzikanten hebben n.l.v. diri- ent Fransen enkele maanden zeer ntensief geoefend om tijdens het jaarlijks concert muziek te maken, 'n vaandelkorps waardig en zij verdie nen onze belangstelling. Het is een g. populair programma dat van be gin tot einde zal boeien. Na de pauze zal de Tiroier'oanö van ..H.M.V." zorgen voor vrolijke wijs jes die door een conferencier zullen worden ..gekoppeld". Al met al een programma dat U niet mag missen. Te Almelo is voor het diploma Ma- chineschrijven geslaagd Janny Klein Nagelvoort. A. J. Goldsteinstraat. Zij werd opgeleid aan de Chr. ULO- school te Rijssen. schriftelijk mededeling wordt gedaan. Na de pauze zal de heer Alting, le raar handenarbeid en tekenen, een inleiding houden met als onderwerp „Mag ik een cijfer, meneer?" Dinsdagmorgen om plm. kwart voor negen is de 8-jarige Gerrie Aaltink uit de Beuseberg toen zij met vriendinnetjes op weg was naar school op de Beusegergerweg ter hoogte van de garages van de fa. A. Muller en Zn. tegen een vrachtauto van de gemeente ge botst. bestuurd door de heer H. T. Het meisje werd door de grote voorbumper als het ware geschept en opzij van de weg geworpen. Gerrie kwam er zonder kleerscheu ren af. maar haar fietsje kwam onder het voorwiel van de vracht- vagen en werd totaal vernield. Het ongeluk is waarschijnlijk veroor- aakt doordat het meisje op deze betrekkelijk smalle weg teveel naar 'ns is gaan fietsen. Om even voor twaalf uur werd oud-oozichter van de keurings- liensl van vee en vlees, de heer J- Aanstoot. toen hij op zijn brommer :il de Kerkstraat, zonder voorrang e verlenen, de Larenseweg opreed, 'oor een personenauto aangereden, bestuurd door de heer H. P M. X. iit Oldenzaal. De heer Aanstood- bekwam een lichte hersenschudding <'n verwondingen in het gelaat door het glas van rijn bril. Auto en brommer werden slechts licht be schadigd. HOLTEN Ned. Ilerv. Kerk 10 u ör. J. D. Pienter van Heino, 19 u de heer Schellevis (extra collecte voor de plaatselijke zondagsscholen) 10 uur Jongerendienst in het ge bouw Irene Ger. Kerk 9.30 en 15 u ds. Hoogkamp RK Kerkdienst 8.45 u H. Mis in het gebouw Irene DIJKERHOEK Bethanië 10 u de heer Schellevis (extra collecte voor do plaatselijke rondagsscholen)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1