Klaproosdag 1967 SUPERCONSTELL ATION HOUDT VERKEER OP I I JPHk I VP IVH I JPt VII Bi IIII |Rk PI a IV Zaterdag 4 n°vember 1967 Zaterdag Koekdag Bezoek aan oorlogsgraf schenkt voldoening Bijeenkomst van de plattelandsmeisjes BEJAARDENHUIS Ouderavond Dijkerhoek „Eerste dag - enveloppen The Dutch remember, do you? RIJKSPOLITIE HOLTEN GESLAAGD Sportvers I aggeving „jong Hotten" en de kalverziekten 1NZATE ONROERENDE GOEDEREN Oliebollenactie van Bato Be j aar densocië tei t Troost voor Canadezen Uitslagen van schietwedstrijden AGENDA Predikbeurten Burgerlijke stand BEVOLKING DIERENARTSEN MOLl §15 N EUWSILAD Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (d contant) f 3,Iedere mm. meer 0,12 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Hollen, giro nr. 875587 In de week van 5 tot 11 november zal het Nederland se Oorlogsgraven Comité met zijn Klaprooscollecte weereen beroep doen op de milddadig heid van het Nederlandse volk- In die week zal aan het Nederlandse publiek - dus ook aan u - worden gevraagd de collectebussen te willen vullen of op andere wijze voor het Nederlands oorlogsgravenwerk een bijdrage te willen afzonde ren. Het gironummer van dc afdeling Holten van het Neder lands Oorlogsgraven Comité luidt: 867242 te Holten. Wij dachten, dat het bij het bepalen van uw bijdrage voor de Klaprooscollecte van belang zou kunnen zijn te horen, hoe dit oorlogsgravenwerk bij onze geallieerde vrienden wordt on dervonden. Uit de kranten van de laatste tijd hebt u al reeds ver nomen, dat de Royal Canadian Legion in september j.l. aan het Nederlandse volk een on derscheiding heeft uitgereikt, welke aan het Nederlands Oor logsgraven Comité ter hand is gesteld. Deze onderscheiding, waar mee wij elkaar derhalve mogen gelukwensen, wil een bewijs zijn, dat men aan Canadese zijde heeft verstaan, wat het Nederlandse volk met zijn oor logsgravenwerk tot uitdrukking heeft willen brengen, n.l. dank u" in menselijke en per soonlijke sfeer. De redactie van dit blad heeft ter gelegenheid van klap roosdag een artikel van Nor man Shannon, die enige Cana dese pelgrimages vergezelde willen opnemen. Ik dacht, dat de inhoud van dit artikel u vol doende duidelijk maakt, dat ons oorlogsgravenwerk ook 22 jaar na de oorlog, zin heeft, ja. dat wij verpilcht zijn ons werk en de opdracht, welke wij ons zelf hebben gesteld, af te maken. Het Nederlands Oorlogs graven Comité rekent er gaar ne op, dat u het daartoe op Klaproosdag in staat zult wil len blijven stellen, zoals u dat nu »-eeds zovele jaren gedaan heebt Koopt daarom op Klaproos dag een Klaproos of stort uw bijdrage op giro nr. 867242 van het Nederlands Oorlogsgraven Comité, afdeling Holten te Hol ten. I.aat de jongens en meis jes van de scholengemeenschap welke dezer dagen aan uw deur zullen kloppen, niet met lege handen weggaan, doch vul het zakje, dat zij voor u bij zich hebben, met milde hand. W. H. ENKLAAR Voorzitter Nederlands Oorlogsgraven Comité Afdeling Holten De supportersvereniging van de voetbalvereniging .Holten" gaat za terdagmorgen, 4 november, een gro te huis aan huis koekverkoopactie voeren ten bate van haar kas. Dc gelden zijn bestemd om onze voet balclub, die momenteel met elf elf tallen in de competitie uitkomt, fi nancieel bij te staan in het grote werk dat zij ten behoeve van de voetballende jeugd doet. liet schitterend debuut, dat Holten I maakt in de 4e klasse van de K.N.V.B., heeft niet alleen een en thousiaste morele maar ook een fi nanciële begeleiding nodig, waarbij o m. gedacht wordt aan de terrein verlichting ten behoeve van de trai ning der elftallen. Voorts zou de sup portersvereniging gaax-ne ook een trainer zien aangetrokken voor de lagere elftallen, omdat daarin de toekomst van de Holtense voetbal sport besloten ligt. Daarvoor is veel geld nodig, dat tot nu toe met grote bereidheid door alle sportliefhebbers werd opgebracht. Zaterdagmorgen zal huis aan huis een heerlijke ontbijtkoek worden aangeboden voor de prijs van slechts één gulden. Daarop is niet zoveel te verdienen, maar vele kleintjes ma ken één grote. De supporterskas kan weer wat verruimd worden, wan neer ieder ten minste één koek zou willen afnemen; Namens het bestuur van de supportersvereniging doen wij een beroep op alle ingezetenen om deze actie te steunen. U krijgt waar voor uw geld. GEVONDEN: 1 bloemenspuit, 1 blau we portemonnaie, 1 gebreide hand schoen, 1 wieldop, 1 verzekeringsken teken bromfiets, 1 rode kinderporte- monnaie met inhoud. VERLOREN: 1 speelgoed geweer met kijker, 1 damesrijwiel, 1 heren polshorloge met: zw. band, 1 zwarte regenbroek, 1 kentekenbewijs nr.?, 1 gouden schakelarmband met schor pioen en ouderwets slot. Inlichtingen dagelijks aan het groepsbureau der rijkspolitie, tussen 08.00 - 22.00 uur, DOCH NIET tussen 13.00 en 14.00 uur. Te Utrecht slaagden voor Cou peuse": Mientje Stegeman, Janny Podt, Minie Bronsvoort en Dini Lug- genhorst allen te Holten, Jenny Baan en Helma Visscher te Rijssen en Gerda Meijer te Bathmen; voor ,Tailleuse" Jenny Gerritsen te Rijs sen en Anny Dekker te Okkenbroek; voor „Costumière"Diny Stevens, Holten, Jo Oplaat, Diepenveen en Jansje Baan, Rijssen. Voor .Coupeuse leidster" slaagde mej. II. J. Rotman te Markelo. Allen werden opgeleid door Mode vakschool D. Wessels Nijland te Rijssen. De supporter van de voetbalver eniging ..Holten", die ons schreef over de voetbalversslaggeving wordt verzocht zijn naam en adres bekend te maken, dan kunnen wij hem een nadere uiteenzetting geven over .de huidige situatie. Op anonieme brie- kunnen wij niet ingaan. In dc goed bezochte ledenvergade ring van de P.J.G.O.-afdeling ,,Jong Holten", die vorige week donderdag avond in hotel Van de Brink gehou den werd, hield de heer J. W. Lub- bersen van de Itijkslandbouwvoor- lichtingsdienst uit Bathmen een in leiding over kalverziekten en wer den tal van punten van het winter- programma besproken. Behalve de spreker heette voorzitter J. A. Podt in het bijzonder welkom het advise rend lid, de heer M. Bouwhuis, di recteur van de Coöp. Aan- en Ver koopvereniging „Honen" en „xrio- De heer Podt deelde mee, dat de jaarlijkse ontspanningsavonden ge houden zullen worden op 2 en 9 maart in de zaal van café ,,Het Bonte Paard" te Dijkerhoek, waar men op 9 december een „sokken- bal" gaat houden. Op maandag 30 oktober gaat de volksdanscursus van start, waarvoor men nog enkele mannelijke cux'sisten kan gebruiken. Van 1 - 4 november worden te Apeldoorn .toneelstudiedagen gehou den, waarvan de kosten f 25,be dragen. Opgave voor deelname is nog mogelijk. Op zaterdagavond, 18 november houden de afdelingen van „Jong Holten" en „De Plattelands meisjes" een dropping. Hierna sprak de heer Lubbersen uitvoerig over kalverziekten en hun bestrijding, waarover hij ook enige dia's vertoonde. Verder vertoonde hij dia's over landbouwmachines, boerderijbouw, stalinrichting en on- kruidbestrijding. Tussen deze verto ning door werden door de leden veel vragen gesteld en werd er ge- discussiëei'd over de diverse onder delen. 1-Iet was een leerzame avond, waarvoor de voorzitter de heer Lub bersen, onder aanbieding van een geschenk, dan ook hartelijk dank bracht. In café Het Bonte Paard had don derdagmiddag ten overstaan van no taris B. H. Pluimers te Markelo de inzet plaats van de publieke verkoop van hel boerenerve gelegen te Espelo 69, thans bewoond door de heer H. Barvelink en eigendom van de fami lie Klein Lebbink te Okkenbroek. De acht percelen werden als volgt ingezet: Perceel 1: Boerderij (gebouwd in 1953) met erf, tuin, bouwland en wei land, groot ca. 1.20.00 hectare dooi de hr. G. J. Breukink te Holten voor f 44.200.—. Perceel 2: Weiland, gelegen ten westen van perceel 1, groot ca. 2.56.80 hectare door de heer H. A. Aarnink te Schalkhaar voor 1' 20.300. Perceel 3: Weiland en hakhout ge legen ten noorden van perceel 2, groot ca. 1.20.50 hectare door de heer G. A. Oosterwijk te Lettele voor f 10.600.—. Perceel 4: Bouwland gelegen ten noordwesten van perceel 1, groot ca. 2.04.00 hectare door de heer G. .T. Boks te Holten voor f 22.000.—, Perceel 5: Weiland gelegen ten wes ten van perceel 4, groot ca. 1.39.00 hectare door de heer G. J. Boks v.n. voor f 13.000.—. Perceel 6: Weiland, bouwland en hakhout, geleden ten noorden van perceel 5, groot ca. 1.31,00 hectare door de heer T. Boode, Espelo 31, voor f 9000.—. De percelen 1 t.e.m. 6 zijn aaneen- De vorige week donderdagavond werd in één van de lokalen van de Dijkerhoekse school een ouderavond gehouden, waarin allerlei schoolse zaken werden besproken. In zijn openingstoespraak tot de ouders bedankte de voorzitter van de oudercommissie de heer T. Pinkert de ouders, die steeds weer spontaan meeleven met allerlei activiteiten de school betreffende. De penningmeester de heer A. Tui- tert gaf een optimistisch verslag van de financiën. Het hoofd van de school de heer J. Kroon die hierna het woord kreeg, sprak over schoolverzkerin- gen. huiswerk, schoolbibliotheek, va kantieregeling, floralia, schoolzwem men en schoolraad. Een kleuterschool is volgens hem geen haalbare zaak, omdat men niet aan het vereiste aantal kleuters kan komen. Verduidelijkt met een tekening op het bord, ging hij vervolgens in op de verbouw van de school. De verbouw de school zal de vorm hebben van 'n (hoofdletter) T. Aan ieder uiteinde komt een lokaal, terwijl in het mid den een ruime hal en dokters-perso- neelskamér komen. Bij de bestuursverkiezingen werden twee aftredende leden, de heren T. Pinkert en J. H. Veneklaas Slots in de oudercommissie en de twee aftre dende leden, de heren G. Wagenvoort en G. J. Aaftink in de feestcommissie herkozen. In de pauze werden de ouders ge- tracteerd op koffie met koek. De kof fie was gezet door mevr. A. Kloos terboer en werd geserveerd door de dames van de oudercommissie. Mevr. Wissink was de gelukkige winnares van de hoofdprijs van de verloting, een heerlijke taart met de inscriptie: o.l.s. Dijkerhoek. De gezellige vergadering werd be sloten met een rondvraag en 'n slot woord van de voorzitter. Dinsdag, 7 november a.s., zuilen de eerste nieuwe kinderpostzegels te koop zijn. Voor de postzegelverzamelaar is dit een belangrijke dag. De zoge naamde eerstedagenveloppen zijn verkrijgbaar op het postkantoor. Bij de verkoop van kinderzegels heeft Holten in 1966 een bijzonder goed figuur geslagen. Verkocht werd voor f 7.105,- aan zegels op een be volking van 6.718 zielen. Dit is f 1.06 per inwoner. Het landelijk ge middelde was f 0,95 per inwoner. Over 1965 waren deze cijfers f 5.887,- inwoners 6.519, per inwoner f 0,90, landelijk gemiddelde f 0,83. Een mooi succes voor de school kinderen en de dames van het plaat selijk comité, die deze actie voerden. Op zaterdag, 11 november, zal een plaatselijke bakkerij weer een grote partij oliebollen bakken, die door de leden van de Sportvercni ging „Bato" huis aan huis voor f 1,- per zak zullen worden aangeboden. Het bestuur van „Bato" twijfelt er niet aan, dat elk gezin minstens één zak oliebollen zal kopen om van te smullen, maar om tevens de vereni ging, die voor onze gemeenschap zulk een belangrijke sportieve en op voedende taak vervult, te steunen. Op dinsdag. 7 november, zal de bejaardensociëteit weer gehouden worden in zaal I van het gebouw Irene. De bijeenkomst begint om 2.30 uur. Iedereen is welkom. Hel grote, witte kruis beheerst met een imponerende waardigheid het Canadese militaire kerkhof. De Canadese vlag met haar rode Maple Leaf, wappert fier in de frisse aprilwind, een teken voor de verza melde Canadezen en Nederlanders, dat deze gewijde plaats een deel van Canada is. Het mannenkoor zingt het eerste lied, de woorden, indrukwekkend en bezielend, worden weggedragen naar de bossen en de velden, waar vele van de aldaar begraven Canadezen in de strijd vielen. Een geestelijke, fors en rijzig in zijn wapperende toga, spreekt van de eeuwigdurende dankbaarheid van Nederland, over de 6.500 Canadese soldaten, die in Nederland begraven liggen, zijn toespraak wijst heen naar Pasen en wedergeboorte. Wanneer de kransen aan de voet van het kruis worden gelegd, schie ten tranen in Canadese en Neder landse ogen. Later zegt één van de Canadese pelgrims tegen mij: „Na 18 jaren hebben wij hem eindelijk vand begraven. Ik ben voldaan, dat alles wat gedaan kon worden, inderdaad ook gedaan is." Eén van de vaders, die te voren had overwogen zijn in Nederland begraven zoon naar Canada te laten overbrengen, realiseert zich, nadat hij enige dagen in de familiekring van een Nederlands gezin heeft ver toefde dat zijn zoon zijn thuis al ge vonden heeft. Vandaag hebben meer dan 1.200 Canadese nabestaanden de troosten de ervaring reeds opgedaan, dat de hunnen in het land, dat zij bevrijd den, niet worden vergeten. Ieder van hen gevoelde zich een beetje klein worden bij het onder vinden van de warmte, de eerbied en de oprechtheid, welke er van het Nederlandse volk uitgaan naar het Canadese volk. dat 22 jaren geleden zoveel offers bracht. Deze eerbied straalt wel in het bijzonder van die onbevangen, lieve gezichtjes, van de jonge schoolkin deren, die steeds weer de straat omzomen met hun vlaggen, waar mee zij de Canadese pelgxims op hun thuisreis een afscheid toewui ven. De rode Maple Leaf voorop de bus. lokt de groet van de mensen uit. ook in de verst verwijderde uithoeken. In de vissersdorpen aan de vroegere Zuiderzee kijken de mensen op van hun netten en zij lichten hun pet. Op de akkers houdt de oude boer. die alleen aan het ploegen is, even op met zijn werk en met zijn groet bewijst hij eer aan de Canadese ouders, die passeren. Overal in derland ervaart men de spontane eerbied en dankbaarheid jegens ons Canadezen. De pelgrimages worden door het Nederlands Oorlogsgraven Comité in samenwerking met de Royal De schietvereniging De Eendracht hield de vorige week vrijdag in zaal Vosman haar wekelijkse onderlinge schietwedstrijden om het clubkampi oenschap. De uitslag was: 1 B. Brink man 129 p., 2 A. Schuppert 129 p. J. H. Aanstoot 129 p. en 4 G. Jansen 128 pt. Op donderdag 26 oktober j.l. kwa men de Holtense plattelandsmeisjes bijeen in café Kalisterman. Als speciale gaste was aanwezig mevrouw Schutter, lerares aan de landbouwhuishoudscholen te Goor en te Holten. Zij werd hartelijk welkom geheten door mej. H. Eibersen en hierbij ook alle aanwezigen. Mej. Eibersen deelde mede, dat op 18 november een dropping zal wor den gehouden samen met „Jong Holten". gelegen te Espelo 69. Perceel 7: Weiland gelegen aan de Lange Grasweg, groot 1.11.30 hectare door de heer Boode v.n. voor f 10.000. Perceel 8: Weiland gelegen aan de Lange Grasweg, groot 1.54.35 hectare door de heer G. A. Volkerink te Ok kenbroek. Totaal der inzet f 142.200.—. De toeslag zal plaats vinden op donderdag 16 november a.s. des na middags half drie eveneens in café Het Bonte Paard te Dijkerhoek. Verder werd medegedeeld dat op 9 december in 't Bonte Paard een sokkenbal zal worden gehouden. De ontspanningsavonden zijn nu defini tief vastgesteld op 2 en 9 maart, welke eveneens zullen plaatsvinden in zaal 't Bonte Paard. Vóór de pauze werd verder door mej. G. Reijlink de voorbeelden ge toond voor de handwerkwedstrijd. Velen gaven zich op om aan deze wedstrijd deel te nemen. In de tweede helft van de avond sprak mevrouw Schutler over het on- dei'werp „Babyverzorging". Zij deed dit op bijzonder leuke en leerzame wijze. De babypop met wieg en toe behoren ontbraken deze avond niet. Na afloop dankte mej. H. Pasop de spreekster voor hetgeen verteld en besproken was en bood mevrouw Schutler een P.J.G.O.-lepeltje aan als aandenken. In de pauze was er gelegenheid zich op te geven voor de dropping en voor de bloembollenwedstrijd, die gehouden wordt in plaats van de ka- mevplantenwedstrijd. Het was een geslaagde avond met een goede opkomst. Canadian Legion georganiseerd. De gelden om dit oorlogsgravenwerk te verrichten, ontvangt het comité van zijn jaarlijkse Klaprooscollecte. Van het ogenblik af, waarop de pelgrim zijn voet op Nederlandse bodem zet, zijn alle kosten van zijn verblijf voor rekening van het Nederlandse Oorlogsgraven Comité, terwijl voor hen. die de overtochtkosten naar Nederland niet of niet geheel kun nen betalen, de mogelijkheid van een niet onbelangrijke tegemoetko ming hierin, aanwezig is. Hoezeer het werk van het Nedex-- lands Oorlogsgraven Comité aan zijn doel beantwoordt, blijkt uit hetgeen één van de pelgrims na thuiskomst schreef: ,Nu pas kan ik aanvaar den, dat mijn jongen sneuvelde, omdat ik gezien heb waarvoor en waarom hij viel." In Olst is een plaatselijk aannemersbedrijf woensdag begonnen aan de bouw van een bejaardentehuis, dat ruim 4 miljoen gulden zal kosten. Ds. J. R. Meijers, hervormd predikant, aldaar, zo lezen wij, heeft omtrent deze plannen voor het bejaardencentrum „Avers- bergen" het één en ander verteld. Bij het maken van de plannen is het stichtingsbestuur uitgegaan van de thema's zelfstandigheid en gemeenschap, intimiteit en openheid. Het centrum te bouwen op een 33.000 m2 groot terrein midden in het dorp Olst zal maxi maal plaats bieden aan 112 zelfstandigen en 50 verzorgingbehoeven- de bejaarden en bestemd zijn globaal gezegd voor allen die in Olst wonen of gewoond hebben. Bij de opening zal men niet letten op levensbeschouwelijke overtuiging van de kandidaten. Wij weten niet hoelang de tijd van voorbereiding geduurd heeft van dit prachtig plan, maar het deed ons denken aan de met veel enthousiasme aangekondigde plannen in onze eigen woonplaats, nu al weer een aantal jaren geleden. Die plannen niet zo royaal van opzet als in Olst, maar wel de gelijk behelzen de bouw van een bejaardencentrum met 85 ex ploitable bedden, met daar omheen gegroepeerd 12 bejaardenwo ningen voor één of twee personen, op een terrein van de familie Wegstapel aan de Larenseweg. De bouw zal geschieden, in de wo ningbouwsector, door de Hervormde Landelijke Bouwstichting. De exploitatie zal plaats vinden door, of althans in samenwerking met, een plaatselijke commissie, die inmiddels statuten en een huishou delijk reglement heeft opgesteld. Die commissie heeft vaak verga derd en zich met enthousiasme op dit werk geworpen. Maar toen kwa mde ontnuchtering. In verband met de voorbereiding van het bestemmingsplan „De Haar" kon de bouw op het uitgekozen ter rein niet doorgaan. In dit plan was het bejaardencentrum op een andere plaats geprojecteerd. De vaststelling van het bestemmingsplan „De Haar" laat echter nog maar steeds op zich wachten en daarmede is de commissie en de bouwstichting tot werkloosheid gedoemd, want zolang de grond niet in het bezit van deze laatste is, kunnen geen plannen worden uitgewerkt. Inmiddels zijn de stichtingskosten, die aanvankelijk op ll/2 miljoen gulden geraamd werden, zeer zeker tot over de 2 mil joen gulden gestegen. Als alles in dit tempo doorgaat zal het zeker nog drie jaar duren voordat men ook maar een schop in de grond kan steken. Er hebben zich reeds een aantal gegadigden aangemeld. Het aan tal bejaarden neemt toe. Ook onder de boerenbevolking gaat, door de verdergaande opheffing van landbouwbedrijven, steeds meer behoefte ontstaan aan een bejaardentehuis. Zolang de bouwgrond niet is toegewezen kan men echter niets beginnen. De commissie is zeer teleurgesteld over deze gang van zaken, zo ernamen wij. Zij zou bitter gaarne aan de slag gaan om Holten een plaats te geven in de rij van gemeenten waar deze centra in een behoefte voorzien. Zaterdag 4 t.m. 8 november: Dokter Sijtsema afwezig (zie adv.). Zaterdag 4 november: Koekverkoop actie van de supportersvereniging der V.V. „Holten" tijdens de mor genuren (zie adv.). Zaterdag 4 november. 19.30 uur": Dan sen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.). Zondag 5 november. 19.30 uur: Dan sen in zaal Jachtlust te Loo, Bath men (zie adv.). Dinsdag 7 november, nam. 2.30 uur: Bejaardensociëteit in het gebouw Irene. Dinsdag 7 november, 20.00 uur: Sa menkomst herv. groep in het geb. Bethanië te Dijkerhoek. Dinsdag 7 november: Eerste dag en veloppen kinderpostzegelactie ver krijgbaar ten postkantore. Woensdag 8 november. 20.00 uur: Jaarlijkse ledenvergadering van de afd. Holten der V.V.D. in Dorpsho tel Holterman. Vrijdag 10 november: Laatste dag afhalen loten Staatsloterij (zie ad vertentie). Vrijdag 10 november 20.00 uur ouder avond o.l. Kolschool in hotel Vos man. Zaterdag 11 november, 's avonds 20 uur in gebouw „Rehoboth": Opvoe ring van hel blijspel „Bloemen voor Barbara" door de Ontspan ningsclub „C.O.C." (zie adv.). Zaterdag 11 november Laatste dag opgave voor hotel - pension en bungalow-lijst en wandelkaart WV (zie adv.). Zaterdag 11 november: Oliebollenac tie Sportvereniging „Bato" (zie be richt). Donderdag 16 november,, 14.30 uur: Toeslag openbare verkoop Erve Hs Bx-avelink, Espelo 69. in café „Het Bonte Paard" (zie adv.). Zaterdag 17 november, 19.45 uur: Jaalijkse uitvoex-ïng Holtense Mu- ziekver. in Amicitia. Zaterdag 18 november, 19.30 uur: Dropping P.J.G.O.-afdelingen vanaf de Coöperatie te Holten. Zaterdag 18 november 14.00 uur Kin dermiddag (lagere school) NKV- bestuurdersbond in zaal J. Haver slag. Zaterdag 9 december, 20.00 uur Sok kenbal P.J.G.O.-afdelingen in zaal ,,'t Bonte Paard". HOLTEN: Geref. Kerk 9.30 en 3 uur ds. R. Oostei-hoff. In beide diensten zal de z.g. Dankdagcollecte worden gehouden. Bij de xxitgang collecte voor bouw nieuwe kerk. Ned. Herv. Kerk 10 uur de heer Schellevis. 19 uur ds. Addink. In beide diensten extra collecte voor het Prot. Interkerkelijk Thuis front. R.K. Kerkdienst 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK: Bethanië 10 uur ds. Addink. Exti-a collecte Prot. Inter kerkelijk Thuisfront. Geboxen: Henrica Jozepgina Maria dv A B Herder en A W Bosman Es pelo 16. Overleden: geen. Ondertrouwd: H P Claasen 27 j Holterberg 32 en B H Schuppert 23 j Kosterspad 9 G J Saalmink 25 j Wisch en H Stam 24 j Look 39 G j Koetsier 21 j Schoolstraat 11 en L Modderman 19 j Goor. Gehuwd: J van Avesaat 25 j Aal- polsweg 14 en B Modderman 22 j Goor. Ingekomen: G J Saalmink van Wisch naar Look 39 DJ Hogen- kamp van Ruurlo naar Neerdorp 33 M Oplaat en gezin van Hengelo (O) naar Larenseweg 33a WH Seunke van Nijmegen naar Smids straat 2 J H M Tant-Stxüjkveen van Olst naar Look 93 J Drogt en gez van Enschede naar Schoutenstraat 18 G J Vrugteveen en gezin van Rijssen naar Schoutenstraat J A Boersma en gezin van Hengelo (O) naar Schoutenstraat 14 A Mi- chiels en gezin van Suriname naar Holterberg 26 B A Maats-Lenselink van Bathmen naar Dorpsstraat 49 F J Kuchlein van Goor naar Berg manstraat 18 G W J Denekamp- Brinks van Rijssen naar Lageweg 31. Vertrokken: I A Veldhuis van Smidsstraat 5 naar Ede JA Riet berg van Neerdorp 73 naar Ede A de Vries en gezin van Gaardenstr. 2 naar Onstwedde H Aanstoot van Beuseberg 9 naar het Bildt. Zatex'dag 4 nov. e heer J. Warrink, 19, tel. 1803. x zondag 5 nov. de Noordenbergstraat LONDEN Olympisch kampioen verspringen Lynn Davies en 400 me ter loopster Lillian Board zijn in En geland uitgei-oepen tot atleet en at lete van het jaar. Voor Davies is het de derde maal in vier jaar tijds, dat hij de meeste stemmen kreeg. De 18- jax-ige Lillian Board won dit jaar acht internationale wedstrijden. Zacht landde deze superconstel- lation van een meter hoogte met behulp van twee kranen, nadat zij door de nachtelijke straten van Hamburg getrokken en op een ponton de Elbe overgesto ken was. Eindbestemming van deze tocht zonder vleugels, waardoor talrijke automobilis ten in de binnenstad enig opont houd kregen, was een gazon naast een zwembad aan de rand van de stad. Hier zal de afge dankte Lufthansa-machine na 26.000 vlieguren alleen nog de gastronomische genoegens van een luchtreis bieden. Toen de vleugels weer gemonteerd en de gangicay bevestigd was, doopte de vrouw van de waard het waarschijnlijk meest originele restaurant van Noord-Duitsland met de naam „Flugcafé Neu Wulmstorf'. Twee stewardessen zorgen met dezelfde innemende glimlach als op 3000 m hoogte voor het welzijn van de gasten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1