CJ.V. „De Vriendenschaar herdacht haar 4e lustrum Cesarea Zichroun Haïfa, Karmel Jangakauf en Medische dienst Nieuwe motorspuit en trekker voor de brandweer Nieuw smeermiddel voor schijfremmen Uit volle borst: Hava Nagila van koning David Schaakclub „De zoekt nieuwe Pioniers leden 2000 LITER PER MINUUT Nu drie voertuigen met mobilofoon Plattelandsmeisjes van Holten vergaderden Geslipt en in tie sloot Geslaagd en benoemd Predikbeurten Gezinsweek- samenkomst Bestuur sum la ties bij Bato" Verkoop drogisterij -artikelen Bej aardeusociëteit Beusebergse jeugd vierde feest Bont programma voor jonge mensen door jonge mensen Verhoging toegangs prijs en parkeergelegenheid De kruisvaarders In kader van vredesweek Ds. Diekerhof naar Holten AGENDA Burgerlijke stand Rijkspolitie te Holten Schaakclub geslart Voetbaiprogramma HOLTENS NIEUWSBLAD Zaterdag 7 oktober 1967 No. 40 Jaargang 19 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) 3Iedere mm. meer 0,12 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal. Betaling via de Coöp. Raijjeisenbank Holten, giro nr. 875587 Het brandweermaterieel der gemeente Holten heeft een belang rijke vernieuwing ondergaan. In plaats van de Austin-bellewagen met motor-brandspuit een garnituur, dat in Engeland is ont staan in de tweede wereldoorlog in verband met z.g. Blitzkrieg van de Duitsers en dat na de bevrijding over verschillende ge meenten in Nederland is gedistribueerd, die hun brandweermate riaal door de oorlogshandelingen verloren zagen gaan is thans een combinatie aangeschaft, waarvan de constructie voor een be langrijk deel door de Nederlandse industrie is geschied. De trekker is een Landrover met vierwielaandrijving, een z.g. longstationcar een voor dit doel verbouwd standaard type. De motorspuit is een Ajax-Ziegler met een capaciteit van 1600 liter per minuut en bij 80 meter opvoerhoogte pl.m. 2000 liter per minuut. De pomp wordt aangedreven door een luchtgekoelde Volkswagenmotor. Het geheel vormt een uiterst bewegelijke, snelle en wendbare combinatie, die ook in elk terrein gebruikt kan worden. De trekker kan zes brand weerlieden vervoeren, alsmede slangen en ander materiaal. Deze combinatie werd dinsdagmid dag door de heer S. G. van Kamper- dijk, inspecteur van de n.v. De Boer's Brandweermateriaalfabriek te Am sterdam, nadat trekker en motor spuit van alle kanten beproefd waren, overgedragen- aan de commandant van de Holtense brandweer, de heer T. Prak en de onder-commandant de heer Pekkeriet. De overdracht droeg geen officieel karakter, omdat het college van b. en w. met de gemeen tezaken druk bezet was. Van de zijde van het filiaalbedrijf van de fabriek te Enschede waren nog tegenwoordig de heren G. Boonakker en G. Boen ders, terwijl de verschillende proeven De Holtense plattelandsmeisjes hielden donderdag 28 september hun eerste vergadering in het nieuwe sei zoen. Deze vond plaats in het zaaltje van café Kalfsterman. De vergadering stond onder leiding van de tweede presidente mejuffrouw Hendrikje Elbersen. Na de notulen van de secretaresse deed de presidente nog een actuele mededeling: n.l. dat er bij voldoende deelname een vervolg van de vor mingscursus zal komen; dat de ont spanningsavonden dit jaar eind febr. gehouden zullen worden. De landdag 3968, genaamd .Explosie" zal ver zorgd worden door Kring Twente en in Enschede plaats vinden en tenslot te, da tmej. Diny Rietberg wegens huwelijk bedankt heeft als lid. Verder werden de aanwezige leden gepeild in hun belangstelling voor het kweken van bloembollen of stukjes Van kamerplanten. Besloten wordt dit jaar een stukje te nemen van een plant. Er moet nog overlegd worden welke hiervoor het meest geschikt is. Ook gaven zich nog enkele leden op voor de uitwisseling met Duits land. Tijdens het weekend van 14 op 15 okt. zal er een tegenbezoek worden ge bracht aan de Kreis Springe. Mej. Elbersen deelde verder nog mee hoe het bestuur er momenteel uit ziet: pres. mej. Hanny Pasop, se cretaresse mej. Gerrie Reijlink, pen- ningmeesteresse mej. Jannie Podt, 2e presidente mej. Hendrikje Elbersen en lid mej. Mientje Stegeman. Verder werd de avond gevuld met gezellig knutselen met boetseerklei en glasmozaïek. De heer J. Markvoort kon zater dagmorgen de repetities voor de re vue van de CJV ,De Vriendenschaar' niet bijwonen. Op de Roudaalterweg (onder Markelo) moest hij om kwart voor negen met zijn auto twee honden ontwijken. De wagen slipte daarbij in het natte gras van de berm. Om niet in een diepe bermsloot terecht te ko men trok de heer M. zijn stuur bij, waardoor hij met zijn auto aan de an dere kant van de weg in een droge sloot terecht kwam en kantelde. De schok was goed aangekomen. Met een paar gekneusde ribben moest hij zijn woning weer opzoeken. De ~evol- gen waren zo pijnlijk, dat hij van het meespelen in de revue moest afzien. De honden waren de dans ontspron gen. Mej. I. A. Veldhuis, Smidsstraat 5, die een dezer dagen slaagde voor de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer is met ingang van maandag 9 oktober benoemd als onderwijzeres aan de Chr. Nat. Julia na school te Lunteren. Bevi Vertrokken: G. M. Vogelzang-Riet berg van Beuseberg 80 naar Jloog- blokland C. S. S. Wilmink v. Haar- straat 13 naar Haarlem S. Ekkel- kamp van Beuseberg 6 naar Amster dam B. J. Oolbekkink van Look 76 naar Diepenheim J. A. Moenaff- von Ende en gez. van Holterberg 26 naar Apeldoorn. HOLTEN Ned.-herv. kerk 8.30 u. en 10.15 uur past. medew. Sclielle- vis. Medewerking van hel Hei- Kerkkoor van Markelo. Extra col lecte: Silo-werk. Geref. kerk 8.30 en 10 uur ds. R. Oos- terhoff en 2.30 uur ds. R. A. Hoog kamp (Bediening Heilig Avond maal). In alle diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkbouw. R.K. kerk dienst 8.45 u. II. Mis in het gebouw Irene. Rl.IKERHOEK Béthanië 9.30 uur ds. Israël. Extra collecte-* Silo- mrk. mede werden verricht door de mon teur van de brandweer, de heer J. J. W. Bluemink. De oude bellewagen zai worden afgedankt. De Holtense brandweer beschikt thans over drie voertuigen met mo bilofoon, hetgeen vooral van belang is by bos- en heidebranden in ver band met het inzetten van een ver kenningsvliegtuig en het inroepen van assistentie van brandweren uit de omliggende gemeenten. Op dinsdag 17 oktober zal in het gebouw Irene een gezinsweeksamen- komst worden gehouden, waaraan verbonden zal zijn een tentoonstel ling van Bijbelse tekeningen van de kinderen der eerste twee klassen van alle lagere scholen. Spreekster is mevr. H. Pelelaer-Parfumeur, leid- ster-spychologe van het TIVO, bureau voor school- en beroepskeuze. Het on derwerp zal zijn „De emotionele ont wikkeling van het jonge kind, mede in verband met de veranderende maatschappij. De bijeenkomst be gint om 10 uur. Voor het bezoek van de tentoonstelling is de zaal open om 19.15 uur. In de jongste bestuursvergadering van de sportvereniging „Bato", die in het dorpsleven een belangrijke plaats inneemt, hebben enkele leden van functie verwisseld. Het bestuur is na deze wijziging thans als volgt samengesteld: voorzitter de heer G. Schutte, secretaresse mevr. M. G. Eggink-ten Velde, penningmeesteres- se mevr. M. Meinsma-Kooy en leden mevr. A. Leppink-Olydam en de he ien H. Wilpshaar, J. Wissink en H. Stokkers. Het kruideniersbedrijf J. A. Slot man, Oranjestraat, alhier, heeft van de Staatssecretaris van Economische Zaken, in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Volks gezondheid, een ontheffing ontvan- gen van het verbod tot verkoop van drogisterij-artikelen (B-l erkenning Pharmacon), zodat het vanaf 5 okto ber verpakte drogisterijiartikelen (ge. nees en verbandmiddelen) mag ver kopen. In het vernieuwde gebouw „Irene" zal a.s. dinsdag 10 oktober om 2.30 u. de bejaardensociëteit weer beginnen. Mocht u nog niet eerder de sociëteit bezocht hebben, dan is dit de gele genheid het eens te proberen. U zult van harte welkom zijn! U wordt al len verwacht in zaal I. HOLTEN De C.J.V. „De Vriendenschaar"' uit de buurtschap Beuseberg heeft zaterdagavond haar twintigjarig bestaan met donateurs en leden op feestelijke wijze gevierd. Het toneel in Irene was met bloemen en dennen groen, en de grote zaal met guirlandes, in feesttooi gestoken, veel donateurs hadden aan de uitnodiging gevolg gegeven en de Beusebergse jeugd was vol tallig aanwezig op het schellinkje boven in de zaal. Er heerste deze avond een gezellige sfeer, die haar hoogtepunt bereikte na de pauze door de bijzon der leuke schetsjes van de revue, die door de oudere leden onder de titel .Twintig jaar Vriendenschaar" werd opgevoerd en die eindigde met een fina le waarbij alle medespelenden i Voorzitter E. Rietberg sprak van moeilijkheden wegens huiselijke om standigheden en een verkeersongeval van een der spelers en riep daarvoor de clementie in van het publiek, maar 't viel allemaal bijzonder mee. Van haperingen was niet veel te mer ken, al ontpopte hij zich zelf, bij het verzorgen van de verbindende tekst tussen de taferelen, nu niet bepaald als een Max Tailleur. Daarop was echter ook niet gerekend. Na het gezamenlijk zingen van het bondslied, las de heer Rietberg de verzen 11 t/m 19 uit hoofdstuk 10 van het evangelie van Johannes en sprak hij een bijzonder woord van welkom tot de aanwezige ere-voorzitter en ere-voorzitter en ereleden, die de vereniging in haar groei sterk gesti muleerd hebben en bracht hij de do- na.teurs dank, voor hun financiële bijdragen, zonder welke het werk der vereniging niet mogelijk zou zijn ge weest. Twee dames in lange witte gewa den en drie heren in jacquet met in vergulde cijfers 47-67 vormden als „De loop der tijden" het eerste tafe reel van de revue, die daarna van start ging. Elk declameerden zij op rijm van papieren rollen een stukje historie der vereniging, waaruit bleek, dat men met 12 jongemannen begonnen was en dat op 29 jan. 1960 het verstandig besluit genomen was ook de meisjes in de vereniging op te nemen. Inmiddels waren ook een jongensclub en een meisjesclub op gericht. „Voor jonge mensen door jonge mensen samen tot Christus", was hun slotwoord. Dit openingsnum mer werd door de dames Dini en Bertha Stevens en door de heren Joh Jansen, T. Deijk en J. Pasop keurig voor het voetlicht gebracht. Na dit historisch overzicht maakte de oud-voorzitter, de heer J. Jansen van de gelegenheid gebruik om de jubilerende Vriendenschaar" na mens de ere-leden en oud-leden geluk te wensen. Hij sprak de hoop uit, dat zij nog vele jaren voor de jeugd van Holten, maar in hel bijzonder van de r het voetlicht kwamen. Het bestuur van de v.v. „Holten" heeft besloten de toegangsprijs voor dé wedstrijden te verhogen en te brengen van 75 ct. op f 1.—. Voor schoolgaande kinderen blijft de en tree bepaald op 25 cent. In verband met het groot aantal auto's, dat in de nabijheid van het Sportdal geparkeerd moet worden, waarvoor dikwijls geen ruimte aan wezig is, heeft de fa. J. Krekel en Zn., zich bereid verklaard haar open terrein aan de Oude Deventerweg voor het parkeren van bussen en auto's beschikbaar te stellen. Dit ter rein is op slechts korte afstand ver wijderd van het Sportdal, waar het sportveld gelegen is. Men heeft ons verzocht er nog maals op te wijzen, dat de donateurs slechts vrij kunnen worden toegela ten op vertoon van hun donateurs- kaart. Kan men deze niet tonen, dan zal de normale entreeprijs betaald moeten worden. Deze maatregel is nodig, omdat de mensen aan de con trole, bij het steeds toenemend aan tal donateurs, niet precies weten wie als zodanig staat ingeschreven. Beuseberg, werkzaam mag zijn en bood 'n geschenk onder couvert aan. „De veelzijdige huisknecht" (W. Brinks en Joh. Bekkernens') ,De ope ratie" (J. Schooien en Jo Markvoort) „De clown" (H. Schooien), „De ba bysitter" (G. Jansen en W. Brinks), „Het boertje en de mooie juffrouw" (H. Schooien en Dini Stevens) en het optreden van de heer Joh. Jansen als goochelaar, waren de nummers, die het eerste deel van de revu,e vorm den. Zij gaven vaak aanleiding tot grote vrolijkheid en werden door het publiek met een hartelijk applaus be loond. Na de pauze volgden nog „Ruimtevaart", „De leugenontdek ker", enkele zaalspelen door drie he ren en later door drie dames, die 'n uitbundige vrolijkheid aan de zaal ontlokten evenals „De gehorige flat woning", een scène, die aan het slot de zaal deed daveren van het lachen. Voor en na de pauze zongen de „Idi- nis", de gezusters Ini en Dini Wille- mink uit Bathmen, met guitaarbege- leiding van Teun Jansen, aardige liedjes, na de pauze in een Tiroler sfeer (kleding en decor) met o.a. een jodellied van Dini Willemink. Ook zij oogstten een hartelijk applaus. Na 'n spontane finale deelde vooi-- zitter Rietberg kleine geschenken uit o.a. aan mevr. en de heer Wolters, waarvan men als concierge van het gebouw zeer veel medewerking heeft ondervonden, aan de heer E. J. Kers, die licht en geluid verzorgde en aan de heren Wander Drent Sr en Jr, die de grimermg der spelers uitstekend verzorgden. Evenals mevr. Wolters werden de zingende zusjes en hun begeleider bloemen aangeboden. Alle bezoekers werden in de pauze getrak teerd op koffie met zandgebak. Met het zingen van het Avondlied werd deze geslaagde feestavond besloten. Een Haagse onderneming, die de Duitse fabriek van molyb- deen-produkten Liqui Moly ver tegenwoordigt in Nederland, heeft bekend gemaakt dat zij als aanvulling op haar uitgebreide programma van molybdeen-pro- dukten een nieuw smeermiddel voor o.a. schijfremmen op de markt gaat brengen. Dit smeermiddel is een pasta op molybdeendisulfide basis, die bijzon der goed bestand is tegen hoge ther mische invloeden. Daarmede is deze LM Pasta 36, zoals het heet, speciaal geschikt voor toepassing bij schijf remmen, waarbij, zoals bekend, hoge temperaturen optreden. De pasta dient dan te worden aangebracht tussen drukcilinder en remvoering. LM Pasta 36, zo claimt de importeur, is eveneens geschikt om liet piepen van schijfremmen tegen te gaan, dat bij sommige automodellen optreedt. Inlichtingen over de toepassing in dergelijke gevallen, zal de importeur gaarne verstrekken. Deze Liqui Moly pasta is overigens ook geschikt voor toepassing bij mon- Nathan, de onvermoeibare chauffeur van de bus, die ons door het Heilige Land voert, zet het bekende HAVA NAGILA in en dan het overbekende lied van Koning David en stomverbaasd ben ik, als allen en ook de Hollandse christenen van deze groep uit volle borst het waarlijk niet gemakkelijke Hebreeuws meezingen! De stemming is opperbest, allen zijn bijzonder leergierig en de (ook) Hollands sprekende gids heeft er duidelijk zichtbaar, ple zier in. Vandaag 25 september, rijden wij vanaf Netanya naar Cesarea, ge sticht ongeveer bij het begin van on ze jaartelling en thans voor een groot deel gerestaureerd. Cesareït ligt aan de Middellandse Zee, was een ves ting, met grote wallen omgeven. On neembaar geacht door alle strijden de partijen van die tijd. Ook de kruis vaarders zijn er diverse keren ge weest en hebben de stad in bezit ge had. Zo bijv. Godfried van Bouillon, Peter van Amiens, Richard Leeuwen hart en anderen. Lange tijd waren de Romeinen er oppermachtig, maar zij, zegt de gids, verloren ook hier terrein, omdat ze te veel aandacht besteedden aan de watertoevoer. En die hadden ze in orde in de vorm van een reusachtig stenen aquaduct, hetwelk het water aanbracht van de Karmel. De Romeinen besteedden dus te veel aandacht aan de watertoevoer en te weinig aan de defensieve kracht, engingen uiteindelijk ook hier te gronde. Napoleon Toen Napoleon in het land kwam en hij gaarne Akko wilde nemen, was zijn eerste werk, de gehele watertoe voer te vernielen, hierdoor kregen Akko en Cesarea geen water, r gids laat ons de door Napoleon aanbrach- te vernielingen zien. Het heeft de gro te keizer niet veel geholpen. Zoals de lezer weet, moest hij zich tenslot te, teleurgesteld, weer inschepen en naar Frankrijk terug keren. Ilct was de apostel Paulus, die ook naar T area gevoerd werd en daar opgesloten. Hier werd hij voor de Ro meinse Procurator Felix gevoerd, die met hem geen raad wist. Paulus ver bleef hier 2 jaar en werd toen door Een pelgrimage naar de in het hart van Israël gelegen Israël- burcht Massada. de Romeinen naar Rome gevoerd en daar (aldus de gids) onthoofd. Vervolgens gaan wij naar de Ba- hai-tempel in Haifa, de tempel met de gouden koepel. De Bahai is een joen aanhangers. Ze lijkt op de Is- wereldgodsdienst met ongeveer 3 mil- lam, waarvan het een navolging is, doch zonder respect voor de machti gen die de wereld van deze Islam, hetwelk de Bahai verwerpt. Ze is nu 140 jaar oud, haar stichters, beide Perzen, werden terechtgesteld. Dan naar de kerk Stella Maris, waarin omstreeks 1800 bij de veld tocht van Napoleon meer dan 2000 zieke Franse soldaten vertoefden. De kerk werd bestormd door de Arabie ren en alle soldaten vonden er hun ellendig einde! Israël-druiven Vervolgens nog even naar het wijn district Zichroun Jangakauf, waar de meest edele wijnen uit de Israël-drui ven worden gemaakt en uitgevoerd door de gehele wereld. De eigenaar leidt ons de kelders door en wij zien de miljoenen liters, die hier opgesla gen zijn en op aftapping in flessen wachten. Weer boven gekomen wor den wij op deze heerlijke wijnen ge- tracteerd, en men was echt niet ka rig (omdat wij Hollanders waren!) Er., naderhand was de stemming be paald vrolijk te noemen. En, nu staat nog een bezoek aan Nazareth en Capernaum etc. op het programmal (Jerusalem) Sept. '67. S. P. tage van machine- en motoronderde- den blootgesteld. Tevens kan LM Pas ta 36 worden gebruikt voor de behan deling van natuurlüke en synthetische rubber, alsmede van kunststoffen. Donderdagavond komt ds. A. Diekerhof uit Eindhoven naar Holten om in gebouw Irene, in liet kader van de interkerkelij ke Vredesweek, een lezing te houden. Na de pauze bestaat gelegenheid over liet door de spreker naar voren gebrachte te discussiëren. De jongeren die deze avond organiseren hebben getracht dit te doen in samenwerking met de Open-Deur-groep. Tot hun teleurstelling wilde deze niet op hun voorstel in gaan. Ds. Diekerhof, voorheen veld prediker bij de landmacht, schreef ruim een jaar geleden zijn geruchtmakende boek „Een vuile Verrader". Hierin schrijft hij uitgebreid over zijn ervarin. gen als veldpredikant. Regelmatig is hij op het tv- scherm te zien. In kerkelijke kringen wordt ds. Diekerhof beschouwd als een der voor naamste representanten van de zo geheten „nieuw-christelijke" visie op onze samenleving. De al genoemde Vedesweek begint zondag. Van alle kerken in Nederland zullen kansel- boodschappen voorgelezen wor den. Dat de avond in Irene niet op zichzelf staat, blijkt uit 't feit, dat ook in Almelo en Nij- verdal om twee nabij gelegen plaatsen te noemen, volgende week gespreksavonden over het vredesvraagstuk worden ge houden. De avond in Irene begint om 8 uur. De toegang is vrij. Zaterdag 7 oktober aanvang half 7 op Kampeerboerderij „Vossebeld" gezellige avond Geref. jeugdver, bond (G.J.V.). Zondag 8 oktober, 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie ad vertentie). Maandag 9 oktober 's avonds 8 uur in café „De Waag": Ruilavond Holtense Postzegelclub. Maandag 9 oktober 's avonds 8. in café „De Waag" Ruilavond Hol tense Postzegelclub. Dinsdag 10 oktober, 14.30 uur: Be jaardensociëteit in het gebouw Ire ne (zie ber).. Dinsdag 10 oktober, 19.30 uur: Bij eenkomst Dijkerhoekse Plattelands vrouwen in 't Bonte Paard. Dinsdag 10 oktober. 20.00 uur: Pro- paganda-avond E.H.B.O. in zaal Vosman (zie ber.). Dinsdag 10 oktober 's avonds 8 uur in gebouw „Bethanië": Samen komst Hervormde Vrouwengroep Dijkerhoek. Woensdag 11 oktober, 15.30-16.30 uur: Bezichtiging werkstukjes Cadeau tjescursus Dijkerhoekse Platte landsvrouwen in zaal 't Bonte Paard. Donderdag 12 oktober 's avonds 7-9 uur: Demonstratie volautomati sche Hoover-wasmachines bij Mien en Geurt (zie adv.). Donderdag 12 oktober, kwart voor 3: Feestavond tevens herdenking 20- jarig bestaan geref. vrouwenver. „Priscilla" in gebouw „Rehoboth". Donderdag 12 oktober: Provinciale dag Herv. Vrouwengroepen. Vertr. 8.00 uur v.m. vanaf gebouw Irene. Donderdag 12 oktober, 20.00 uur: Ge- spreksavond met ds. Diekerhof van Eindhoven in het gebouw Irene. Vrijdag 13 oktober, 7.45 uur in geb. „Rehoboth": Vergadering A.R.- Kiesvereniging „Nederland en Oranje". Maandag 16 oktober en 23 oktober: Bloedafname-avonden Ned. Rode Kruis in het Parkgebouw te Rijs- sen (zie ber.). Dinsdag 17 oktober: Gezinsweeksa- menkomst in Irene, met tentoon stelling Bijbelse tekeningen ge maakt door schoolkinderen. Spreek ster mevr. H. Perelaer-Parfumeur, leidster psychologe T.I.V.O. (zaai open 19.15 uur, aanvang samen komst 20.00 uur (zie ber.). Dinsdag 17 oktober, 20.00 uur: Aan vang E.H.B.O.-lessen in het Wijk- gebouw van het Groene Kruis (zie ber.). Geboren: Hendrik zv L. H. Brons voort en G. B. Stevens, Beuseberg 116 Gehuwd: S. Ekkelkamp 24 jr., Beu seberg 6 en H. Beldman 21 j, Am sterdam. Ondertrouwd: H. A. Rensen 26 j, Neerdorp 90 en G. Klein Teeselink 22 j, Beuseberg 174 G. H. Vincent 22 j, Beuseberg 21 en G. H. Bloemen- daal 20 j, Warnsveld H. Maats 23 j, Dorpsstraat 49 en B. A. Lenselink 22 j, Bathmen. ZONDAGSDIENST Dierenartsen: zaterdag 7 oktober en zondag 3 oktober, de heer J. Warrink, Noorderbergstraat 19, tele foon 1803. VERLOREN: Deel I van kenteken bewijs dr. XB-57-56, 1 tumpakje, 1 haspel, no. 24-71948, middellijn 1 m, bevattende 175 m grijze kabel; 1 dub bele rijwieltas; 1 rode en 1 rose wol len deken en 1 molton onderlegger; 1 heren sportfiets Gazelle; 1 donker bruine portemonnaie. GEVONDEN: 2 jachtpatronen; 1 plastic overtrek voor kinderwagen, 1 ijzeren korfje; 1 zwemkaart; 1 ken tekenplaat in groene map; 1 tempe ratuurmeter; 1 wieldop van auto; 1 paar dames-handschoenen. Inlichtingen dagelijks aan 't groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tus sen 8 en 22 uur, doch niet tussen 13 en 14 uur. De Schaakvereniging „De Pioniers" hield donderdagavond in hotel Hol- terman haar jaarvergadering onder voorzitterschap van de heer F. J. Hol. De jaarstukken werden behan deld, terwijl het programma voor 't thans ingegane seizoen werd bespro ken. Voorzitter Hol kon twee nieuwe leden welkom heten, waartegen over het verlies van een lid stond. De 2e secretaris, de heer F. Groe- newoudt, kon heel kort zijn in zyn jaarverslag. Hy memoreerde, dat de club kampioen werd van de 3e klasse A der TSB, maar dat men de beslis singswedstrijd tegen ESF te Ensche de voor een plaats in de 2e klasse verloor. De vereniging telt thans 18 leden zo werd medegedeeld, maar men hoopt door het voeren van pro paganda dit aantal wat op te voe ren, om eventueel een tweede tiental te kunnen Blijkens het verslag van de pen ningmeester, de heer J. Steenbergen, bedroegen de inkomsten f 358 75 en de uitgaven f 279.89, zodat men het boekjaar kon afsluiten met een batig saldo van f 78.86. Tot leden van de kascommissie 1966-1967 werden aangewezen mevr. 1-1. J. Hol-Groothoff en de heer A. Stukker, terwijl voor 1967-'68 laatst genoemde vervangen zal worden door de heer F. Groenewoudt, die als 2e secretaris aftreedt. Voor de verkiezing van een secre taris-wedstrijdleider werd door het bestuur kandidaat gesteld de heer H. Grobben. Tegenkandidaten waren niet gesteld, zodat met de verkiezing van de heer Grobben het wedstrijd en administratieve gedeelte in één hand komt. De le secretaris, de heer J. Broere, deed daarna mededelingen over de wintercompetitie 1967-'68. De Pio niers zullen weer uitkomen in de 3e klasse A van de Twentse Schaak- Bond. De volgende competitiewed strijden zijn voor de Holtenaren vast gesteld: 19 okt.: Holten-Hardenberg 2, 13 nov.: ENO (Nijverdal)-Holten, 14 dec.: Holten-Den Ham, 18 jan.: Holten-Goor, 13 febr. Rijssen-Holten, 21 maart: Holten-Vroomshoop en 8 april:-Vriezenveen 2-Holten. Getracht zal worden weer een si- multaanwedstrijd te organiseren en wel tegen de Ned. vrouwelijke kam pioene mevr. Corry Vreeken uit Vlaardingen, die al eens wegens ziekte verstek moest laten gaan, maar in wier plaats toen haar man inviel. De schaakclub „De Pioniers" is donderdagavond in hotel Holterman van start gegaan met de onderlinge schaakcompetitie voor het seizoen 19671968. Er was een goede be- langstelling en er werden tal van par tijen gespeeld. De uitslagen voor de clubcompetitie waren: F. J. Hol J. Broere 10, H. Stukker C. van G^erestein 01. A. Stukker A. J. C. Brands 1—0, G. J. Hoeve F. Groenewoudt 1—0. H. Smidt H. H. J. Stukker 10 en H D. Pinkert H. D. Grobben 01. Zaterdag: Haarl. Boys al—Holten al, 2.30 uur; Excelsior c2Holten c2 I.55 uur; Holten cGFC cl, 2.30 uur; Holten dlNijverdal dl, 10 uur. Zondag: Holten 1—De Zweef 1, 2.30 uur; Haarl. Boys 2Holten 2, 12 u. (Molenweg); Haarl. Boys 3—Holten 3, 12 uur (Stationsweg); MVV 3— Holten 4, 10.30 uur; SOS 3—Holten 5, 12 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1