I HEROPENING GEBOUW „IRENE" Uitbreiding met drie kleine zalen Excursie Ruilverkaveling Denekampse Veld Algemene Bank Nederland komt in Holten Medische dienst Holtense plattelandsvrouwen bespraken winterprogramma Toespraak ds. Addink „Vrijheid"-kaas met goud bekroond Geslaagd voor eerste stuurman Ri-Ha orgel in Irene Oriënteringsrit ,.De Holterber Aanrijding liep nog goed al' 12 paar voetbal schoenen voor de Papoea's Uitslag luchtbuks- wedstrijden Benoemd als w ij kverplee gster Geslaagd Rotterdamse bejaarden met vakantie Vergadering Clir. Plattelandsvrouwen Predikbeurten AGENDA HOLTENS NIEUWSBLAD No. 39 Jaargang 19 Zaterdag 30 september 1967 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten - Telefoon 05483 - 1234 Hoofdredacteur W. Beyers Advertentieprijs 1-15 mm. (a contant) f 3,Iedere mm. meer f 0,12 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2.50 per kwartaal. Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 In tegenwoordigheid van een groot aantal genodigden, afgevaar digden van diverse instanties en verenigingen heeft dinsdagmiddag de officiële heropening plaats gehad van het belangrijk uitgebreide en aan de eisen van de tijd aangepaste dienstgebouw der Ned. her vormde gemeente het gebouw „Irene" aan de Boschkampsstraat. De opening werd verricht door burgemeester mr, W. H. Enklaar die de sleutel werd aangeboden door de 7-jarige Ineke Wolters een dochtertje van de concierge de heer W. Wolters. Ds. C. C. Addink, die als praeses van de kerkeraad als eerste spreker het woord voerde, sprak een harte lijk woord van welkom inzonderheid tot de vertegenwoordigers der bur gerlijke overheid alsook tot de afge vaardigden der verschillende zuster kerken. Wij stellen aldus ds. Addink het zeer op prijs dat u, door uw aanwe zigheid er blijk van geeft te willen delen in onze vreugde en in onze dankbaarheid jegens God, die onze gemeente de offervaardigheid schonk om tot deze nieuwbouw en uitbreiding van „Irene" te kunnen komen en die de kerkvoogdij en no tabelen en inzonderheid de leden van de „Irene-commissie" onder hen. de wijsheid en de volharding schonk om deze verbouw tot een goed ein de te brengen. Moge de dank aan God vertolkt worden door het gebruik dat wij van „Irene" maken zodat het zijn bijbelse naam „Irene" eer aan doet en dienstbaar is aan de vrede in de bijbelse zin. Want vrede in bijbelse zin betekent niet afwezigheid van twist en oorlog, maar dat alle men sen en volken tot hun recht tot blij de vrije levensontplooiing en tot de bestemming komen die God met hen heeft n.l. dat zij in dienende liefde samenleven. „Irene" is in onze gemeente een begrip geworden, iedereen denkt bij dat woord aan het gebouw. Het zal echter goed zijn wanneer wij steeds beddnken wat deze naam betekent, aldus ds. Addink die in zijn toe spraak uitvoerig stil stond bij de bouw van „Irene" in het voorjaar van 1934 en de financiële problemen die toen opgelost moesten worden voordat de eerste steen werd geleed. 't Begon in 1930 Omstreeks 1930 begonnen de verlangens in de verschillende vere nigingen om tot stichting van een jeugdgebouw te komen levendig te worden. In die tijd besloot de jonge lingsvereniging „Dient den Hecre met blijdschap" om voortaan alle hulpaanvragen uit andere gemeen ten voor een gebouw te stichten af te wijzen en telkens wanneer zo'n aanvraag binnenkwam f. 2.50 te storten op een spaarbankboekje tot vorming van een spaarfondsje. Deze tijd van voorzichtig sparen duurde echter niet zo lang, want met ds. Jebbink, bijgestaan door leermeester Stokkers kwam de stu wende kracht in de gemeente, die tot de bouw van een jeugdgebouw zou leiden. Op 7 juli 1931 kwam de stich tingscommissie voor de eerste keer in vergadering bijeen en werd be sloten een collecte in het dorp te houden. Een week later men wist van wanten was deze col lecte gehouden en het bouwkapi- taaltje steeg dank zei deze inza meling van 700 tot 1.320 gulden. Nadat ook in de verschillende buurtschappen was gecollecteerd en de diaconie toestemming had gekregen om een lening van 5.000 gulden aan te gaan werd op 12 ja nuari 1934 besloten tot de bouw eil werden als leden van de Bouw commissie benoemd: ds. Jebbink, leermeester Stokkers. D. B. Nij- land, E. J. Koopman en H. Koop man. Deze commissie werkte zeer snel, Op de te Enschede gehouden cen trale keuring van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ is de in zending Goudse Kaas van de coöp. fabriek van melkpi'odukten De Vrij heid gewaardeerd met 95 punten en een gouden medaille. De kaaskeuring werd gehouden ter gelegenheid van de algemene verga dering van de Kon. Ned. Zuivelbond. Er waren UI zuivelfabrieken in liet hele land die kazen (broodkaas, Ooudse en Edammer) ter keuring in- senden. zodat op 8 mei 1934 onder architec tuur van de heer De Brake de aan besteding kon plaatshebben. Op 25 juni 1934 werd de eerste steen ge legd en op Hervormingsdag 1934 vond de officiële opening plaats van het gebouw dat de naam „Irene" kreeg. Ds. Jebbink sprak bij deze opening n.a.v. Haggai 2 vers 10: „In deze plaats zal ik vrede geven" en Efeze 2 vers 14: „Want Hij is onze vrede". Uitbreiding In 1950 werd het gebouw onder architectuur van de heer L. C. v.d. Bovenkamp uitgebreid, vernieuwd en hersteld terwijl in 1960 de ver langens wakker werden naar een groter en beter geoutilleerd gebouw. Omstreeks 1963 werd de 3e collec te in de kerkdiensten die voorheen voor de kerkrestauratie bestemd was, toegewezen aan het Bouwfonds „Irene". De kerkvoogden en notabelen, be noemden uit hun midden een „Ire ne-commissie" waarin zitting namen de h.h. H. Rietberg, H. W. Koop man, G. Wierbos en H. Beldman. Deze commissie pakte de zaak energiek aan en wist zich daarbij o.a. gesteund door de jeugd die al lerlei acties op touw zette (beren-fa- bricage, ballpointverkoop enz.) In het voorjaar van 1966 gaf de ge meente een duidelijk antwoord op de vraag: „Zal de uitbreiding en ver nieuwing van „Irene" doorgaan. Bij de gehouden inzameling kwam ze ven en twintig duizend gulden op ta fel en het plan kon doorgaan. Op 25 augustus 1966 vond de aanbesteding plaats en onder architectuur van de heer L. C. v.d. Bovenkamp en onder dagelijks toezicht van opzichter v.d. Wiel kon de bouw beginnen die er toe geleid'heeft dat. wij u thans voor de officiële opening 1 en ingebruikne ming van het verbouwde en ver nieuwde „Irene" mogen ontvangen. Ik mocht met u een blik in het ver leden werpen. Het is vanzelfspre kend dat wij op een dag als van daag ook in de toekomst willen zien en daarvoor geef ik graag het woord aan de predent-kerkvoogd de heer Alink, zo besloot ds. Addink. Dc president-kerkvoogd de heer H. D. Alink verklaarde bijzonder blij te zijn met de uitbreiding en ver nieuwing van het gebouw. De kerk voogdij is nu in staat om meer ser vice te verlenen aan de verschillen de verenigingen en dc jeugd dei- kerk. Een gemeente die leeft bouwt aan haar toekomst. Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Als men het waagt het woord jeugd in de mond te nemen wordt men meteen gecon fronteerd met de jeugdproblemen. Het jeugdprobleem dat nu zeer bij zonder heet, moet door ouderen wor den medeopgelost door tegenspel te leveren en is dus ook een ouderen- probleem. Wij moeten trouw zijn aan onze jeugd dat wil zeggen vertrou wen in elkaar over en weer. Het is vanuit dit vertrouwen in elkaar dat de Hervormde Gemeente met het ge moderniseerde gebouw „Irene" een bijdrage wil leveren tot versteviging van de band tussen de kerk en haar jeugd. De heer Alink sprak verder een hartelijk woord van dank tot allen die bij het realiseren van de bouw plannen betrokken waren waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot de Ned. Hervormde Gemeente die gaf. Een woord van dank sprak de pre sident-kerkvoogd ook tot mevr. Wol- ters-Rosman die tijdens de bouw be last werd met extra werk. Burgemeester mr. W. I-I. Enklaar sprekend namens het gemeentebe stuur wees op de samenwerking tus sen kerk en 'overheid en de goede ver standhouding tussen beide. De leden van de Hervormde Gemeen te hebben Hp laatste jaren offerbe reidheid getoond waardoor het moge lijk werd twee nieuwe pdstoriën te bouwen, de kerk te restaureren en het gebouw „Irene" belangrijk uil te breiden. Deze offervaardigheid i-s een gelukwens waard. Over het jeugdprobleem zei mr. En klaar dat de ouderen begrip moeten hebben maar men moet er niet ach ter aan hollen. De jeugd ziet soms de zaken wel wat al te „zwart-wit". Men schopt De nieuwe vleugel van het ge bouw Irene" werd officieel ge opend door burgemeester mr. W. H. Enklaar tegen de schenen van de ouderen, maar die „Sturm und Drang" perio de heeft iedereen gekend. De kerk voogdij en kerkeraad der Hervorm de gemeente hebben met de uitbrei ding van Irene' duidelijk getoond dat men 't met de jeugd goed voor heeft en open staat voor hun problemen. 's Avonds was er gelegenheid om het gebouw te bezichtigen doch van deze gelegenheid maakten maar een gering aantal personen gebruik. Ook in deze bijeenkomst hield de presi dent-kerkvoogd, de heer Alink, een toespraak en weiden door het Her vormd Kerkkoor enkele liederen ge zongen. Aarj de uitbreiding en modernise ring van „Irene" werd onder archi tectuur van de heer L. C. v. d. Bovenkamp gewerkt door de volgen de firma's: J. W. Nijland en Zn. tim mer- en metselwerk; Stukker en Zn., schilderwerk, Jan van Bruggen en Zn, verlichting; Klein Velderman en Stokkers, sanitair en loodgieters- werk; Krekel en Zn., grondwerk; Wonnink, meubilair en vloerbedek king; Dinant Schuiterd, stucadoors- werk; Punt n.v. Hengelo (O), cen trale verwarming en Marjo's Bloe- menhal, tuinaanleg en beplanting. Ds. R. A. Hoogkamp die namens de kerkeraad der Geref. kerk het woord voerde noemde de uitbouw van „Irene" voor de ontwikkeling van het jeugdwerk van groot belang. De jonge mensen die vaak hard moeten studeren moeten zich kun nen ontspannen en de kerk moet hiertoe een steentje bijdragen. De kerk heeft echter ook nog een ander doel een doel dat hoger ligt dan dit aardse leven- en steeds weer zal zij ook de jeugd moeten wijzen op Je zus die ook voor hen aan het kruis zijn leven gaf. i Verder werd nog het woord ge voerd door de eerwaarde heer Schie- vels, pastoor te Nieuw Iieeten die naast de woorden van gelukwens hartelijk dankte voor het beschik baar stellen van het gebouw „Irene" voor het houden van kerkdiensten voor de in Holten wonende'roomse gelovigen, door de heer Schorfhaar namens de diaconie, door de heer H. J. Wechstapel namens „Betha- nië" te Dijkerhoek, door ds. J. H. Israël namens de jeugd der kerk, door de architect de heer L. C. v.d. Bovenkamp namens de bouwers, door mevrouw Israël namens de Hervormde Vrouwengroep, door de heer P. B. Müller namens de „Open Deur-groep, door mevrouw Enklaar namens de Holtense Bejaarden So ciëteit, door de heer H. Koopman namens de Zondagsschool, door de heer B. H. Brouwer namens de Landbouwhuishoudschool, de scholen gemeenschap, de Dorpsschool en de Kolschool, door de heer G. W. Riet man namens de vereniging „De School met de bijbel" en tot slot door mevrouw Wolters Rosman die dankte voor de hulp die steeds werd verleend bij het waarnemen van haar taak als beheerster van het gebouw. De president-kerkvoogd de heer Alink heeft hierna met enkele woor den dank gezegd voor de felicitaties en goede wensen en de cadeaus die werden aaneboden. De heer H. L. Brandes, Oranjestr. 67 .slaagde te Utrecht voor het diplo ma le stuurman bij de grote handels vaart. HOLTEN Het ook in onze woon plaats bekende muziekhuis Volkers uit Nijverdal heeft in het deze week heropende gebouw Irene een Ri-Ha elektronisch orgel geplaatst met een 25-tonig pedaal. Op advies van de fa. Volkers is dit orgel uitgevoerd met een zgn. leslie unit welke in de Ri-Ha orgels kunnen worden ingebouwd. Mede door de ongekende registr^i- tiemogelijkheden is dit orgel een aan winst voor dit gebouw. P De MAC ,.De Holtërberg" organiseert zondagmiddag 'n oriënteringsrit voor auto's, motoren en bromfietsen langs de mooiste plekjes in onze omgeving. De tocht gaat over een afstand van plm. 50 km en start om 14.00 uur bij het clublokaal café Vruggink aan de Stationsstraat. Op zaterdag, 21 oktober, hoopt het bestuur van de motorclub een gezel- ligheidsrit te houden binnen een ge sloten circuit, rriet na afloop een fees telijke samenkomst. Donderdagmorgen omstreeks kwart voor elf werd mevr. H. G. Nijland, geb. Bekkernens (47), wonende Hol- terbroek 74, op het kruispunt Laren- seweg-Kerkstraat-Gaardenstraat bij 't oversteken van de straat aangereden door een busje van de „Senior" Melk machines N.V. te Deventer, bestuurd door G. uit Wesepe. Zij werd met een bloedende hoofdwonde binnengebracht bij mevr. de wed 3. W. Tuller in de Kerkstraat. Zij moest daar enige tijd rust houden en kon na voorlopige me dische behandeling per auto naar haar woning worden vervoerd. In ver band met het uitgaan van de Scholen gemeenschap was het op dat moment zeer druk op dit kruispunt. Na een auto uit de richting Laren te hebben afgewacht, lette zij niet op het uit de andere richting komende bestelbusje. De chauffeur van dit voertuig treft dan ook geen schuld. Haar rijwiel werd beschadigd. Het ongeluk is voor mevr. Nijland bijzonder goed afgelo pen. VEEMARKT RIJSSEN Aangevoerd: runderen 39; varkens 921; totaal 960 stuks. Prijzen: 18 melk- en kalfkoeien van f 900,tot f 1250.per stuk; 12 pin ken van f 600,tot f 850,per stuk; 9 graskalveren van f 450,tot f 600, per stuk; 14 drachtige zeugen van f 350,tot f 425,per stuk; 907 big gen van f 65,to- f 75,per stuk. Overzicht handel: rundvee: handel matig, prijzen staande; zeugen: han del vlot, prijzen staande; biggen: han del redelijk vlot, prijzen staande, on danks grote aanvoer. Het verzoek van Sem rvajoi, de Hol tense Papoea, die zich thans te Lae in Australisch Nieuw-Guinea bevindt voor zijn verdere studie aan het „Training College for teachers", waarin hij om voetbalschoenen voor zijn medestudenten vraagt, is na de publikatie in de pers, goed aangesla gen. De secretaris-penningmeester van de v.v. „Holten", de heer H. Tuller, heeft reeds twaalf paar schoenen, waaronder zelfs splinternieuwe, ont vangen o.a. van 'n Hengelose scheids rechter. Alleen de verzending baart nog wel enige zorgen, want per- luchtpost bedragen de kosten f 24,75 per kg. Men wil nu trachten twee paar doormiddel van een bevriende piloot vast naar Australië te zenden ter verdere doorzending naar Nieuw- Guinea en de overige schoenen per boot te verschepen. Sem heeft ge vraagd om in begin oktober, als de finale-wedstrijden beginnen, vast twee paar te mogen ontvangen. De heer Tuller hoopt, dat dit gelukken zal. De uitslag van de vrijdagavond in zaal Vosman gehouden luchtbuks- wedstrijden voor de onderlinge club competitie is als volgt: 1 H. J. Nek kers 139 p., 2 B. Brinkman 131 p., 3 J. H. H. ten Berge 127 p., 4 A. Schup- pert 120 p. en 5 D. J. Nijendijk 119 p. De afdeling Holten van de Ned, Bond van Plattelandsvrouwen hield woensdagavond in hotel Holterman onder leiding van haar presidente mej. M. ter Borg, haar eerste bij eenkomst in het seizoen 1967-1968, die zeer goed bezocht was. Als spreekster was uitgenodigd: mevrouw F. M. van de Schalie-van der Linden uit Nijverdal, secretares se van de handwerkcommissie der afdeling Overijssel. Nadat de laatste jaren minder aan handwerken ge daan werd, is er nu volgens de in- leidster, weer meer animo te be speuren. Zij hield een warm plei dooi ook in groepsverband te gaan werken en mee te doen aan de provinciale en landelijke wedstrij den, in welke laatste de provincie Overijssel nog altijd met het minst aantal inzendingen uitkomt. Door de vergadering werd goed gekeurd, dat de afdelingssecretares se, mevrouw L. Steenhuis-Wierrnga, een cursus gaat volgen als voor werkster, zodat ook de Holtense Tot wijkverpleegster te Varsseveld is met ingang van 1 januari a.s. be noemd onze plaatsgenote mej. D. Aaftink, Oranjestraat. Op initiatief van de voorlopige com missieleden ruilverkaveling, land- bouwvoorlichtingsdienst en de bestu ren der gezamenlijke landbouworga nisaties werd op 20 september en 27 september een excursie naar 't ruil- verkavelingsgebied Denekampse Veld gehouden, welke uitstekend geslaagd is. Het totaal aantal deelnemers be droeg ruim 200. De deelnemers werden in zaal Con cordia te Denekamp ontvangen. De 2e voorzitter der ruilverkavelings commissie Denekampse Veld, de heer Wiegers, heette allen hartelijk wel kom in Denekamp en sprak een in leidend woord over de ruilverkave ling. Vervolgens hield de heer Locht, medewerker van de Cultuur Techni sche Dienst een inleiding waarbij hij eerst behandelde de ruilverkaveling in het algemeen en daarna een uit eenzetting gaf van de verkaveling in Denekampse Veld. Tot slot ging de ceelsindeling zo gemaakt is dat zeer De Algemene Bank Nederland N.V. zal op 2 oktober a.s. een kantoor te Holten openen aan de Larenseweg 3. Dc heer Bleycnbcrg momenteel woonachtig te Bathnrcn. Molenstr. 1. is als beheerder aangesteld en zal met de heer G. Dasselaar uit Rijs- sen dit nieuwe kantoor bemannen. De heer Bleijenbcrg trad op een leeftijd van 20 jaar op 1 augustus 1947 in dienst bij De Twentsche Bank N.V.. Deventer, welke bankinstelling op 1 oktober 1964 is samengegaan met de Nederlandsehc Handel Mij. N.V. onder de nieuwe naam Alge mene Bank Nederland N.V. De nieuwe beheerder zei ons ver heugd te zijn over zijn benoeming te Holten, dat door het bezit van de Holterberg een toeristenplaats ge worden is, die alom in den lande van wege zijn natuurschoon en zijn gast vrije bevolking een uitstekende naam geniet. Het wonen in zo'n plaats is des te aantrekkelijker. De heer Bleijenberg is het dorpsleven gewend. Het verenigingsleven ligt hem na aan het hart. Zo is hij thans penning meester van het Nederlandsche Roo- de Kruis ter plaatse en maakt hij deel uit van het bestur van het De partement tot Nut van 't Algemeen. Zijn echtgenote mevr. W. A. Bleijen- berg-Blankena is een kleindochter van de heer G. H. Blankena, beter bekend als „de Strookappe". Deze was in zijn leven veeverloskundige, die deze prak tijk meer dan veertig jaar heeft uit geoefend en tot ver in de omtrek bekendheid verwierf. Voorjaar 1968 hopen de heer en me vrouw Bleyenberg - Blankema met hun twee kinderen - meisjes van twaalf en acht jaar - een nieuwe wo ning aan de Hoffestrat te Holten te betrekken. Zij willen ernaar stre ven een eigen plaats te verwerven in de Holtense gemeenschap. Het gebouw ,J.rene" is uitge breid met 'n zijvleugel met drie kleine zalen, waarvan twee op de bovenverdieping. In de nieu we vleugel bevinden zich een kantoor voor de kerkelijk admi nistrateur, een keukentje, een ruime garderobe en toiletten. In het oude gedeelte is de hoofdin gang aan de Boschkampsstraat gehandhaafd doch deze zal al leen worden gebruikt bij begra fenissen. TJit de grote zaal die een ware metamorphose heeft ondergaan door het leggen van vloerbedekking, nieuw meubi lair en schilderwerk in frisse kleuren zijn de schuifdeuren verwijderd en is thans plaats voor 400 personen. Aan de rijkskweekschool te Deven ter slaagden voor de akte volledig bevoegd onderwijzer mej. J. N. Brou wer en de heer J. Brouwer, alhier. goed machinaal gewerkt kan worden. Vele kleine walletjes waren opge ruimd en hier voor in de plaats wa ren hier en daar bredere plantstro- ken aangebracht. De indruk was dat er een mooi landschap was overge bleven. Aan het eind van de rit werd de heren van de ruilverkaveling en landbouwvoorlichting hartelijk dank gebracht voor de goede voorlichting, alsmede voor datgene wat ze hadden laten zien. De gezamenlijke landbouworgani saties van Holten mogen terug zien op zeer geslaagde dagen. Het was een goede voorbereiding op de ko mende stemming van de verkaveling Holten-Markelo. Deze dagen hebben veel duidelijk gemaakt en hier zal ze ker nog veel over nagepraat worden. Er wordt nog overwogen om nog een dag te organiseren voor de lief hebbers, maar dit zal nader bekerrd worden gemaakt, heer Kieft van de landbouwvoorlich- tingsdienst nader in op de structuur van de bedrijven in Denekampse Veld.' Aan het eind konden vragen ge steld worden, waarvan op de beide dagen een druk gebruik gemaakt werd. Hiermede werd de morgen af gesloten. Het geheel was zeer duidelijk en goed verzorgd. Er werden verschil lende misverstanden opgeruimd. Di rect na de middag werden vier be drijven bezocht, waarvan één ver plaatst bedrijf van ruim 20 ha, en drie gewone bedrijven waar alleen betere wegen, betere afwatering en de percelen grond beter bij huis wa ren gekomen. De bedrijfsgegevens waren netjes op stencil gezet en wer den uitgererkt. De indruk op deze be drijven was dat de produktieomvang de laatste jaren snel was uitgebreid, vooral het aantal melkkoeien en het aantal fokzeugen. De bezochte boe ren waren zeer tevreden over de be tere afwatering, betere perceel-inde ling en natuurlijk over de harde we gen. De kosten waren nog niet pre cies bekend maar deze boeren wa ren van mening dat ze er veel pro fijt van hadden. Tot slot werd nog een rondrit ge maakt door het gebied en kreeg men een goede indruk van de zeer vele harde wegen en de ontwate- ringswerken. Allen kregen de indruk dat de per- De tweede groep Rotterdamse be jaarden en minder-validen die hier een weekje in de bungalowbedrijven De Hespel en De Borkeld resp. van de families Oostendorp en Bos, een gratis vakantieverblijf zullen hebben zijn zaterdag per bus gearriveerd en hartelijk ontvangen. De eerste aanleg was dorpshotel Holterman waar namens de V.V.V. „Holtens Belang" ter begroeting aanwezig waren de heren Nekkers,, Weijl en Wiggers. De heer Wiggers sprak een harte lijk woord van welkom tot de Rotter dammers en wenste hun prettige da gen in het mooiste Heuvelland van Overijssel. Het initiatief voor deze gratis va kantietrips is indertijd uitgegaan van van de ledenvergadering van de V.V.V. HERZIENE REGELING VAN DE BEDRIJFSBEËINDIGING IN DE LANDBOUW OP KOMST Tijdelijke opschorting aanvragemogelijkheid Naar het bestuur van de Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw heeft medegedeeld wordt met ingang van 1 oktober 1967 de mogelijkheid tot het indienen van aanvragen om een vergoeding voor bedrijfsbeëindiging in de landbouw (saneringsregeling) tijdelijk opge schort. Wijziging van de tegenwoordige re geling voor de bedrijfsbeëindiging is n.l. in de laatste fase van voorberei ding. De opschorting zal dan ook per 1 januari 1968 eindigen of zoveel eer der als de gewijzigde bedrijfsbeëindi gingsregeling van kracht wordt. In dit verband is de reeds eerdere opschor ting van de bedrijfsbeëindigingsrege ling II, die in plaats van maandelijks uit te keren vergoedingen onder be paalde omstandigheden een uitkering ineens bij bedrijfsbeëindiging moge lijk maakte, verlengd eveneens tot uiterlijk 1 januari 1963. J plattelandsvrouwen onder deskundige leiding kunnen handwerken. In het thans aangebroken seizoen zullen weer tal van cursussen wor den gegeven o.a. de fijne keuken en naaien, terwijl er onder leiding van de Holtense kunstschilder Kees Stoop drie middagen zal worden ge sproken over schilderkunst. Evenals vorig jaar kunnen de plattelandsvrouwen ook nu weer een speciale abonnementserie verkrijgen voor de Deventer Schouwburg, waarvoor een uitgebreide folder aan de leden is toegezonden. De presidente besprak ten slotte nog een gedeelte van het winter programma. Zo zal er op 26 okto ber een boekbespreking zijn en op 23 november een voorlichtingsavond met film over het verzekeringswe- De leden van de afd. Holten van de Bond van Chr. Plattelandsvrou wen en meisjes kwamen donderdag 21 sept. voor de eerste keer in dit seizoen in de Huishoudschool „de Noordenbarg" in vergadering bijeen. De pres. mevr. J. Rietberg-van Lin- denberg liet bij de aanvang zingen Ps 84 6, waarna ze voorging in ge bed. Nadat ze een gedeelte uit de Bijbel had gelezen (Ps 100) sprak zij een kort openingswoord waarin zij vooral wees op de mooie zomer waar van we mochten genieten en dit moeten zien als een gave Gods. Geen droeve gebeurtenissen hebben bij een van onze leden plaatsgevonden maar misschien wel veel zorg. Laten we altijd open staan voor anderen, dit verrijkt ook ons eigen leven. Het le dental is gezakt. Presidente stelde voor elk lid zorgt voor één nieuw lid, dan zijn wij er weer bovenop. Verder bracht zij verslag uit van de verga dering die onlangs heeft plaats ge vonden van alle Besturen der CBTB, OLM, NBP, CPB, enz. over de ruil verkaveling. Voor belanghebbenden en belangstellenden wordt een excur sie georganiseerd op 27 sept. naar 't Denekampse Veld. Als de ruilverka veling er niet doorkomt wordt Holten versnipperd. Laten wij ook hierin sa men werken in 't belang van onze naaste. Hierop werd gezongen: „wat de toekomst brengen moge!". Een hartelijk welkom werd toegeroepen aan allen en in 't bijzonder tot de gas ten (hopenlijk nieuwe leden!) notulen en jaarverslag werden door de alg. adj. mevr. D. Reilink-Bronsvoort ge lezen waarna ook de penningmeeste- resse mevr. M. van Engbrink-Rama- ker haar verslag uitbracht. De inge komen stukken werden behandeld waarna er pauze was en lekkere kof fie werd gedronken. Na de pauze werden alle dames aan 't werk gezet door hun eigen slaatje te maken. De ingrediënten waren door het bestuur allemaal klaargemaakt en de orga nisatie lag in handen van mevr. Van Engbrink. Deze is dit wel toever trouwd daar ze momenteel nog werk zaam is als lerares aan de huishou- school der CBTB te Rijssen. Ze had het allemaal prima geregeld en zo was het daar in het kooklokaal een gezellige bedoening. Iedereen deed z'n best om het slaatje zo leuk mo gelijk op te maken. Tot slot werden nog vogelnestjes gemaakt wat ook erg in de smaak viel. Er werd heer lijk gesmuld en zo was de avond nog weer snel om. Gezongen werd nog: „de dag door Uwe gunst ontvangen is weer voorbij de nacht genaakt", waarna mevr. Hammer-Pleijsier de ze goede avond s4oot met dankgebed. Mevr. Van Engbrink werd tenslot te nog dank gebracht voor het vele werk wat ze gedaan had om deze avond te doen slagen en haar werd een kleine blijk van waardering aan geboden. HOLTEN. Ned.-herv. kerk 8.30 en 10.15 uur ds. Israël (Israël-zondag). Extra collecte Kerk en Israël: 10.15 u. Jongerendienst in het gebouw Irene. Geref. kerk 9.30 uur ds. Hoogkamp; 15.00 uur ds. De Boer van Hellendoom R.-k. kerkdienst 8.45 uur H. mis in het gebouw Irene. DIJKERHOEK Bethanië 9.30 uur ds. Addink. Extra collecte: Kerk en Is raël. Predikbeurten Ger. Kerk 9.30 uur ds. R. A. Hoogkamp, 3 uur ds De Boer van Hellendoorn (voorber HA). In beide dienstén is het ene offer voor het Fonds Algemeen Kerkelijke Arbeid (F.A.K.A.). Bij de uitgang collecte voor bouw nieuwe kerk. Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober dierenarts Th. A. Oostenbrug, Dressenplasstraat 2, tel. 1515. Zaterdag 30 septemoer, 13.30 uur: Opvoering revue C.J.V. „De Vrien denschaar" i.v.m. 4e lustrum in het gebouw Irene (voor genodigden). Zondag 1 oktober, 14.00 uur: Oriën teringsrit van de M.A.C. „De Hol terberg'' voor auto's, motoren en brommers vanaf café Vruggink. Maandag, 2 October: opening bijkan toor Algemene Bank Nederland. Larenseweg 3, (zie adv. en bericht) Dinsdag 3 October 's avonds acht uur vergadering Kring Holten van de CBTB in gebouw „Het Anker" te Wierden. Woensdag 4 oktober 's avonds van 7 tol 9 uur: demonstratie Hoover volautomatische wasmachines bij Mienengeurt (zie adv.) Vrijdag, oktober 13.30: Tuincentrum Haneveld (ingang naast Smederij Maats) de gehele middag geopend (zie adv.) Maandag 9 oktober 's avonds 8 uur in café „De Waag" Ruilavond Hol tense Postzegelclub Donderdag 12 oktober 's avonds 7.45 uur in gebouw „Rehoboth" herden king 20 jarig bestaan Geref. Vrou wenvereniging Donderdag 12 oktober: Provinciale dag Herv. Vrouwengroepen. Vertrek 8.00 uur v.m. vanaf gebouw Irene Donderdag 12 oktober, 20.00 uur: Ge- spreksavond met ds. Diekerhof vai» Eindhoven in het gebouw Irene.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1