P.v.dJ.-afdefing sprak over partijvernieuwing AGENDA Burgarlmë m Canadese pelgrims bezochten residentie H.M.V. concerteerde Spreekuur burgemeester EEN BELANGRIJKE VERANDERING Prachtig succes voor Jan Miiller Duivenvluchten naderen het einde Vakantie administratie Geen belangstelling Dijkerhoekse plattelandsvrouwen bespraken winterprogramma Herbouwd Irene wordt officieel in gebruik genomen Ringsportdag C.J.V. Zaterdag 16 september 1967 No. 37 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875581 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 05^83 - 123J+ Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,Iedere mm. meer 0,12 Hartelijke ontvangst ten huize van ambassadeur Het Nederlands Oorlogsgraven Comité (N.O.C.) dat dankzij de opbrengsten van een jaarlijkse inzameling (Klaprooscol lecte) in staat is telkenjare een aantal Canadezen, nabestaanden van in de 2e wereldoorlog gevallenen, naar ons land te laten komen beperkt zijn taak niet tot 't uitsluitend bezoek aan de graven der gesneuvelde militairen in Holten, Groesbeek en Bergen op Zoom maar be ijvert zich ook zijn gasten tijdens het achtdaags bezoek ook zoveel mogelijk te laten zien van ons land. Zo hebben de Canadezen die momen teel in ons dorp vertoeven maandag een bezoek gebracht aan het koninklijk pa leis „Huis ten Bosch" en de Ridderzaal in Den Haag. Het interieur van „Huis ten Bosch" met de Oranjezaal, met haar prachtige wand- en plafondschilderingen heeft een diepe indruk op de bezoekers gemaakt. Grote interesse toonden de gas ten ook voor de Chinese en Japanse ka mers. In scheveningen werd in het restau rant op de Pier. de lunch gebruikt met de pelgrims die in Nijmegen en Groesbeek logeren. Een hoogtepunt van het bezoek aan Den Haag vormde de receptie van de Ca nadese ambassadeur zijne excellentie Mr. W. F. Bull ten zijne huize de villa „Groot Haezebroek" te Wassenaar. Ruim anderhalf uur waren de pelgrims de gasten van de heer en mevrouw Buil die zich op prettige en gezellige wijze on derhielden met hun landgenoten. Om plm. half zeven werd van de heer en mevrouw Bull met een handdruk af scheid genomen waarna de terugreis, die voor het diner in Motel Arnhem werd on derbroken, werd aanvaard. KERKDIENST Zondagmorgen werd in het gebouw „Irene" een oecumenische kerkdienst gehouden uitgaande van de twee pro testantse kerken speciaal voor de Cana dese pelgrims en hun gastheren en gast vrouwen. Ds R. A. Hoogkamp geref. predikant die de leiding had van deze dienst hield een korte predikatie naar aanleiding van het schriftgedeelte psalm 147 10 en 11. Het Hervormd Kerkkoor zong onder lei ding van de heer J. op den Dries te Nij verdal de bekende liederen Veilig in Je zus armen; Vaste rots van mijn behoud en Ik zie een poort wijd open staan. Gezamelijk werd met orgelbegeleiding- van Jenny Brouwer o.a. gezongen O, God, our help in ages (O, god die droeg ons voorgeslacht)What a Friend we have in Jesus (Welk een vriend is onze Jezus); The Church's one foundation (Een naam is onze hope) en „A mighty fortress is our God" (Een vaste burcht is onze God). TRIP NAAR VASSE Dinsdagmorgen werd een bezoek ge bracht aan de watermolen van Bels bij Vasse. Na het bezichtigen van deze fraaie mo len werd in het gezellige ouderwetse res taurant op de deel de lunch gebruikt. Aangezien de koffers nog gepakt moes ten worden voor de thuisreis op woens dag 13 september en in Holten nogmaals gelegenheid zou worden geboden om te winkelen werd na de lunch rechtstreeks naar Holten gereden. SOCIAL EVENING 's Avonds werd in het Parkgebouw te Rijssen daartoe weer gratis beschik baar gesteld door de Firma Ter Horst en Co. de social evening gehouden waar op aanwezig waren de Canadese gasten met hun gastheren en gastvrouwen. Aan deze avond die onder leiding stond van de lieer J. Kroon werd medewerking ver leend door het Lochem's Jongenskoor onder leiding van de heer Hofman te Als afsluiting van het WV-Vakanlie- programma 1967 heeft de Holtense Mu ziekvereniging „H.M.V." vrijdagavond in de onlangs geopende nieuwe muziekkoe pel in „Kalfstermansweide" een z.g. po pulair concert gegeven waarvoor een matige belangstelling bestond. Naast een viertal marsen en enkele koralen bracht het corps onder directie van Henny J. Fransen een tweetal gro tere werken ten gehore t.w. Harlem Sha dows, ouverture van Meindert Boekei (vrij nummer Vaandelafd. Fanfare) en American Petrol (met een keurige solo van Joop Heusinkveld op de kleine trom» van Meacham-Delhaye. Korps en drumband voerden gezame lijk uit de mars „Sans Peur" van Jules Watelle. Het H.M.V. jeugdensemble speelde o.l.v. dirigent Henk Bouwhuis achtereenvol gens de Westkapelle mars, de oude klok en „Puppet on a string" (poppetjes aan een draadje) waarmee het Engelse meis je Sandy Shaw de eerste prijs won op het laatste songfestival. Al met al een zeer geslaagd concert dat meer belangstelling had verdiend. Eefde. Prachtig vertolkten deze zuivere jon gensstemmen enige klassieke en popu laire liederen. De jongelui kregen hun optreden met welverdiend applaus be loond en oogstten een ware ovatie na de presentatie van Brahms Wiegelied en „Schlittenfart". Vervolgens kwam de boerenkapel „De Grösmeejers" uit Markelo een muzikale bijdrage leveren en tevens werden dooi de kapel enkele dansen van de Boeren- dansgroep „De Larense Schotsers" bege leid. Kapel en boerendansgroep waren „in" en voor beide was er gul applaus. Van de gelegenheid om op klompen de „Hoksebarge" mee te dansen maakten de gasten graag gebruik. Een Canadese bijdrage werd geleverd door £en viertal gasten, waarvan een paar danste op muzikale begeleiding van piano en accordeon. Mr. Tel Smit wist met zijn goochel kunst de aanwezigen zeer te boeien. Tussen de verschillende programma nummers door werd er gedanst op de muziek van de Blue Stars uit Borculo. Om plm. 11 uur sprak de heer Slater, leider van de groep pelgrims hartelijke woorden van dank tot het Ned. Oorlogs graven Comité (N.O.C.)de afd. Holten van het N.O.C. en de Holtense gastheren en gastvrouwen voor de hartverwarmen de gastvrijheid die men in alle gezinnen mocht ondervinden. Burgemeester Mr. Enklaar gaf in zijn wederwoord nog eens een korte uiteen zetting van de motieven die aan het oorlogsgravenwerk ten grondslag liggen. Vervolgens dankte hij de beide leiders de heren Kennedy en Kroon voor het vele werk dat zij voor het welslagen van deze zesde pelgrimage hebben verricht. Mr. Enklaar liet zijn woorden van dank en waardering vergezeld gaan van een klein geschenk. De bijzonder geslaag de avond werd besloten met het zingen van „Auld lang syne" het Canadese volkslied en het Wilhelmus. OFFICIËLE PUBLIKATIE De burgemeester van Holten maakt be kend, dat hij tot zijn spijt niet in de ge legenheid is op maandag, 18 september e.k. spreekuur te houden. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. iniinnnnininniiiiiiiiHiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii In verband met de overname van de Grafische Industrie te Nijverdal door Hilarius' Courantenbedrijf te Almelo, is dit het laatste nummer van ons blad, dat in Nijverdal van de pers is geko men. Vanaf de volgende week zal de krant in Almelo worden gedrukt. Dat betekent een belangrijke veran dering. Een prettige en voorbeeldige sa menwerking met de heren Krommen dijk, hun familieleden en het personeel in het bedrijf werkzaam, zal dan een einde nemen. Wij willen langs deze weg hen allen zeer hartelijk danken voor deze prettige samenwerking en voor de steun, die wij van allen mochten ont vangen bij het wekelijks verschijnen van ons blad. Wij hebben behoefte onze grote waardering uit te spreken voor het werk, dat zij ons nu bijna negen tien jaar op bijzonder coulante wijze geleverd hebben, in de vorm van Hol- tens Nieuwsblad. Wij hopen en vertrouwen, dat wij ook met Hilarius' Courantenbedrijf, met zijn directie en zijn personeel op dezelfde prettige en loyale wijze zullen kunnen samenwerken als dat in Nijverdal het geval is geweest. Voorlopig zal ons blad nog op het zelfde tijdstip verschijnen als tot nu toe n.l. in de dorpskom vrijdagmiddag en in de buurtschappen zaterdagmorgen. Men zal echter trachten om de verschijning een dag te vervroegen. Dat zal in het belang zijn van het P.T.T.-personeel met het oog op de zaterdagdienst, maar ook van onze adverteerders, omdat het publiek dan eerder kennis kan nemen van de aanbiedingen voor het weekend. Wanneer dit zou mogen lukken, zullen wij de lezers daarvan tijdig in kennis stellen, want dan zullen nieuws en ad vertenties ons ook een dag eerder moe ten bereiken. Het aanzien van de krant zal door formaat en opmaak een verandering ondergaan. Wij hopen, dat het aller in stemming zal {Rebben en dat U Holtens Nieuwsblad trouw zult blijven lezen. Namens de Stichting „Holtens Nieuwsblad" W. BEIJERS iiiiiiiiiiiniiuiiiiDiiiuiiuiiiiuiiiiiuiiiu In de dinsdagavond in hotel Holter- man gehouden ledenvergadering van de Partij van de Arbeid-afdeling, heeft het lid van de Tweede Kamer, de heer J. W. Masman, gesproken over „partijvernieu wing". Wanneer er vroeger een verschui ving van 5 in de stemmenverhouding tussen de partijen plaats vond, dan noemde men dat een „aardverschuiving" in de politiek. In de maand februari j.l. bedroeg dit percentage 25. Dat duidt, al dus de inleider, op een bijzondere sitiua- tie. Hij schreef deze grote verandering binnen het kiezerskorps voornamelijk toe aan een viertal oorzaken, t.w. déconfes- sionalisering (bijv. bij de K.V.P. de ont wikkeling binnen de R.K. Kerk), de af stand kiezer en gekozene wordt, ondanks dat de politiek meer in de huiskamer komt, steeds groter (de kiezer voelt zich niet meer bij de politiek betrokken), het generatieconflict (vroeger waren de jongeren veel volgzamer, tegenwoordig nemen zij alles niet meer) en omdat de politiek in een kwaad daglicht is komen te staan (kiezen is niet zinvol meer, men ziet geen richting meer). Als voorbeeld van dit laatste noemde de heer Masman de z.g. spijtstemmers bij de A.R., een nieuw verschijnsel, dat ten nauwste samenhangt met „tien over rood" bij de P.v.d.A. Men wil meer ont wikkelingshulp, herziening van het on dernemingsrecht en dergelijke program mapunten. De P.v.d.A. zal zich moeten bezinnen of haar optreden afstotend werkt en moeten blijven doen aan zelf bezinning. Na de situatie in eigen partij te hebben belicht verklaarde spreker van oordeel te bijn, dat een vrij diepgaande wijziging van de politieke structuur in Nederland te bereiken valt door een con centratie van rechts of links. De zig-zag- politiek moet worden doorbroken. Om tot een concentratie van de groeperingen te komen moet de partij in contact treden met die groeperingen, die tot zo'n con centratie zouden kunnen behoren. Samen met anderen moet men een macht ont wikkelen om deze concentratie te effec tueren. Twee ontwerp-resoluties, die op het in november te houden partijcongres in behandeling komen, liggen gereed en geven de weg aan op welke wijze men, naar het oordeel van de commissie Den Uyl, daartoe kan geraken. De vergadering waarin de heer Mas man sprak werd voorgezeten door de heer J. H. van der Harst. Zij besloot de heer H. Vermeulen, voorzitter van het gewest Overijssel candidaat te stellen als lid van het hoofdbestuur voor de gewes ten Gelderland en Overijssel. Met de candidatuur van Dr J. G. H. Tans, als partijvoorzitter, E. R. Wiel draaier, als algemeen-secretaris en Baan, als penningmeester kon de vergadering zich verenigen, evenals met het ontkop pelen van „Het Vrije Volk" als politiek orgaan van de partij. Tussen 2 en 6 ok tober zal een afdelingsvergadering wor den gehouden voor de aanwijziging van afgevaardigden naar het naar verwach ting belangrijk partijcongres in de maand november. Na de inleiding van de heer Masman had een uitvoerige en geanimeerde ge- dachtenwisseling plaats. Op het nationaal concours hippique te Delft gehouden ter gelegenheid van de 19e Agrarische Tentoonstelling „Wéster V Delft" heeft onze plaatsgenoot Jan Müller, lid van de landelijke rijvereni- ging „Bathmen" met „Joux Joux" het Parijsspringconcours gewonnen. Ruiter Müller won tevens de ereprijs (horloge) beschikbaar gesteld door ma nege Chardon te Delft. Aan dit grote hippische evenement na men 26 landelijke rij verenigingen deel uit Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noordbrabant, Utrecht en Gelderland. De wedvlucht vanaf Sittard, waaraan „De Bergvliegers" met 89 duiven deel nam was een wat trage vlucht. De duiven werden gelost om 11.45 uur. Aankomst eerste duif 14.05.25 uur, laatste prijs winnende duif 14.28.42 uur. De uitslag was: 1-13-17 L. Gazan, 2-18 J. W. Wil- lems, 3-6-10-11-12 H. J. Aaftink, 415-16 W. Aaftink, 7 D. Müller, 5-8 H. J. ten Vel de en 9 G. J. Schuiterd. Deze week wordt de laatste vlucht gehouden. De stand na vier vluchten is: 1. L. Gazan 259.1 p., 2. H. J. Aaftink 232.2 p., 3. G. J. Schuiterd 199.3 p., 4. J. W. Willems 193.1 p. en 5. W. Aaftink 187.3 p. De familie Kers zal wegens vakantie afwezig zijn van zaterdag, 16 septem ber tot en met 1 oktober. Advertenties kunnen worden opgegeven aan de adressen: Holterberg 13, telef. 1234 of Kolweg 14, telef. 1356. In verband met een te geringe belang stelling gaat de onlangs aangekondigde cursus voor opleiding voor het midden standsdiploma niet door. Bij een voldoend aantal cursisten had deze opleiding aan spraak kunnen maken op rijkssubsidie door middel van het I.M.O., hetgeen een vrij belangrijke vermindering van het les geld betekent. De afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen heeft woensdagavond in 't Bonte Paard onder leiding van haar presidente mevrouw J. Reilink-Reijlink veel aandacht besteed aan de opstelling van het winterprogram ma. Het resultaat was, dat besloten werd om onder meer een avond te houden met als onderwerp „Kinderverzorging", een cursus bloemschikken te organiseren en een voorlichtingsfilm te laten komen over de sociale verzekering. Voorts komt op het programma de kerstwijding en de ge bruikelijke nieuwjaarssamenkomst met de echtgenoten of verloofden. In verband met het reglementair af treden van mej. T. C. A. Muys van de Moer en mevr. J. Sluiter-Bolle, werden als nieuwe bestuursleden gekozen mevr. Jkvr. B. van Coeverden-Nekkers en me vrouw Wiertsma-Heister. De presidente bracht de scheidende da mes dank voor hun arbeid in het belang van de afdeling. Als aardige bijzonderheid voor de da mes deed zich de gelegenheid voor de in- zate mee te maken voor de publieke ver koop van het onroerend goed van mevr. Z. v. d. Lucht-Koopman door natoris Plui- mers van Markelo in een andere zaal van 't Bonte Paard. De verbouwing van het dienstgebouw Irene der Ned. Herv. Kerk aan de Bosch- kampsstraat 6, is thans gereed gekomen. Het college van Kerkvoogden en Notabe len is voornemens om het gebouw op dinsdag, 26 septemebr a.s. des namiddags half drie, officieel in gebruik te nemen. Het heeft daartoe uitnodigingen laten uit gaan. De ring Holten van de C.J.V. houdt za terdagmiddag in Dijkerhoek een sport middag. Zij heeft de Dijkerhoekse C.J.V. bereid gevonden deze middag te organi seren, die o.m. zal bestaan uit hoogsprin gen, verspringen, 100 m hardlopen, hoef- ijzerwerpen, balgooien en hardlopen met hindernissen. Er zijn mooie prijzen be schikbaar, waaronder een beker voor de sportman of sportvrouw van deze middag. Elke afdeling waartoe de C.J.V.'s in de aan Holten grenzende plaatsen behoren kan een team van drie heren en drie da mesleden afvaardigen. Het sportgebeuren begint om 1.30 uur op een terrein aan de weg naar de Dijkerhoekse molen vanaf de Rijksstraatweg. In deze prachtig inge klede molen wordt om 7.30 uur een gezel lige avond gehouden met o.a. dans, spel, prestatiemeting enz. Hier zullen ook de prijzen worden uitgereikt. Bij slecht weer vervalt de sportmiddag maar gaat wel het avondprogramma door. Bij twij- felachtig weer kan men telefonisch inlich tingen verprijgen op no. 05483-1884. Verloren: 1 groene portemonnaie inh. 7 school- consumptiebonnen en geld; 1 ruitenwis ser van personenauto; 1 verzekeringsbe wijs van bromfiets; 1 bruine sjaal (bui tenkant bruin-donker, binnenkant 1. bruin); 1 paar voetbalschoenen. Gevonden: 1 huissleutel in etui; 1 schooletui met inhoud; 1 colbertjasje; 1 paar voetbal sokken. Inlichtingen dagelijks (doch NIET tus sen 13.00 en 14.00 uur) aan het groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, Vrijdag, 15 september a.s.: fa. Joh. Aan stoot, Larenseweg, de gehele dag ge sloten. Vrijdag, 15 september: laatste dag op gave deelname voor bezoek varkens- fokdag op 22 september te Den Bosch. Vrijdag, 15 september, 20.00 uur: Aan vang Schietavonden Schietvereniging „De Eendracht" (zie adv.). Zaterdag, 16 sept.: Veekeuring te Espelo op de terreinen van W. F. Boode. Zaterdag, 16 september: Laatste dag dat Zwembad „Twenhaarsveld" geopend is en gelegenheid bestaat gevonden voor werpen af te halen (zie adv.). Maandag, 18 september t/m 23 septem ber: Centramarkt Gebr. Dikkers we gens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 septemberHorlogerie Bouwhuis Zn. wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag, 18 t/m zaterdag, 23 september a.s. Bromfiets- en rijwielafd. fa. Aan stoot wegens vakantie gesloten. Maandag, 18 t/m maandag, 25 septem ber: De Banketbakker, Oranjestraat, wegens vakantie gesloten. Donderdag, 21 september, 's avonds kwart voor acht in de Huishoudschool (kook- lokaal) Oranjestraat 54: Vergadering afd. Holten Bond van Chr. Plattelands vrouwen. Komt allen! Gasten hartelijk welkom. Zondag, 24 september t/m 3 oktober: Candidaatstelling Waterschap „De Schipbeek (zie adv.). Dinsdag, 26 september: Vergadering Herv. Vereniging Holten te Dijkerhoek vertrek 19.30 uur vanaf Irene. Dinsdag, 26 september, 7.45 uur: Samen komst Hervormde Vrouwengroepen Dijkerhoek en Holten in gebouw „Be- thanië". Spr. mej. van Ooyen. Onder werp: „Wat hebben wij aan een maat schappelijk werkster". Woensdag, 27 september, 20.00 uur: Eer ste bijeenkomst Holtense Plattelands vrouwen in hotel Holterman. Donderdag, 28 september, 9.30 uur: Fok- veedag in „Kalfstermansweide". Op gave tot 16 september a.s. Zaterdag, 30 september, 20.00 uur: Op voering revue C.J.V. „De Vrienden schaar" i.v.m. 4e lustrum in het ge bouw Irene (voor genodigden). Zondag 17 september 1967 Holten: Ned. Herv» Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds Sterringa van Zut- phen. Extra collecte Medische Zending. 10.15 uur Jongerendienst in Irene. Dijkerhoek Bethanië 9.30 uur ds Addink. Extra collecte Medische Zending. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor eigen Jeugdwerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigeü Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: Zondag: 8.45 uur H. Mis in het ge bouw Irene te Holten. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 16 en zondag 17 september: de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 18 03. Overleden: F. T. R. Haan, 79 jr., Meer- mansweg 6. J. Teeselink-Kolkman, 82 jr., Holterbroek 38 (overleden te Deven ter). Ondertrouwd: J. M. Vogelzang, 24 jr., Hoogblokland en G. M. Rietberg, 25 jr., Beuseberg, 80. H. Bouwhuis, 23 jr., Neerdorp 78 en G. J. Rietberg, 20 jr., Neerdorp 78. Gehuwd: H. J. Slijkhuis, 21 jr., Espelo 31 en G. W. J. Dikkers, 21 jr., Larenseweg 44. W. B. Bruggeman, 24 jr, Lochem en H. Bronsvoort, 22 jr., Beuseberg 116. G. Beldman, 23 jr., Kosterspad 4 en T. Aanstoot, 21 jr., Larenseweg 8. J. Kruk, 22 jr., Larenseweg 8 en H. Aanstoot, 21 jr., Larenseweg 8. H. Kevelham, 22 jr., Beuseberg 24 en J. Keizer, 24 jr., Holter berg 46. Ingekomen: H. L. Brandes en gezin van Delfzijl naar Oranjestraat 67. C. W. J. van Geel en gezin van Utrecht naar Vianenweg 7. J. H. van den Bos van Deventer naar Molenbelterweg 22. W. Lenzun van Indonesië naar Holter berg 26. Vertrokken: E. Maats van Dorpsstraat 38 naar Delft. H. Bruggeman-Brons- voort van Beuseberg 116 naar Lochem. F. J. Kamerling van Holterberg 72 naar Eindhoven. C. M. H. Brands van Boschkampsstraat 16 naar Deventer. D. Roossien van Look 8 naar Hoogezand- Sappemeer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1