PU ML WOMMINK's JAM STEEM Populair economisch c ommen taar K STRUCTUUR VAN HET LANtSCHAP Goed voor de huid het gehele jaar door vast tapijt 380 cm Geslaagde sportmiddag in Espelo - -- j Trainingsavonden v.v. „Holten" Vrijdag 8 september 1967 HOLTENS NIEUWSBLAD DE WONINGBALANS In 345 gemeenten van Nederland zul len de huurprijzen in oktober vrij komen. Er is een aantal waarborgen geschapen om te voorkomen dat huurders om on redelijke huurprijzen op straat worden gezet. Er kan dus een zekere voldoening zijn over deze belangrijke stap in hel huisvestingsbeleid, die er op wijst dat vraag en aanbod naar woonruimte het evenwichtspunt beginnen te naderen. Zij die nog een woning zoeken tegen een betaalbare prijs zullen het boven staande optimistische geluid niet bea men. Toch zullen zij moeten bedenken dat met de stapsgewijze opruiming van de huurstop de weg naar voldoende woonruimte voor ieder definitief is be treden. Er zijn andere tekenen die deze gunstige ontwikkeling bevestigen. In stad en land zien wij het aanbod van lege koophuizen snel toenemen. De prijzen dies daarvoor gevraagd worden zijn weliswaar nog hoog maar naar onze mening is er in de onderhandelingen met de verkopers al veel te bereiken. Dit be tekent dat deze prijzen een dalende ten dens vertonen. Wij kunnen ook een toenemend aan bod constateren van huurhuizen. De gevraagde huren van de nieuwbouwhui zen izijn nog zeer hoog maar vertonen ook reeds een neiging tot dalen. Belang rijk is dat er reeds huizen te huur zijn. Het is begrijpelijk dat dit verschijnsel begint in de hoogste prijsklassen. Of hadden wij dit soms anders verwacht? De uitbreiding van het aantal nieuw bouwhuizen dient met kracht te worden voortgezet. Wij zijn van mening dat naarmate de tijd verstrijkt het evenwicht op de woningmarkt te spoediger zal zijn bereikt naarmate men zelf de vraag naar woonruimte aanpast aan de financiële mogelijkheden die men zelf heeft. Wij kunnen eindelijk de ontwikkeling van de woningmarkt met meer vertrouwen tege moet zien. POLITIEK NIET INTERESSANT? Uit persberichten en televisie-uitzen dingen is gebleken dat er in een deel van de kleine middenstand armoede wordt geleden. Dit blijkt ook uit het aantal aanvragen om hulp in het kader van het ingestelde ontwikkelings- en sanerings fonds voor het midden- en kleinbedrijf. Het aantal ontvangen brieven bij het secretariaat overtrof in een half jaar tijd het getal twaalf duizend. Het is duidelijk dat het Centraal In stituut voor Midden- en Kleinbedrijf de tijd moet worden gegund om al die aan vragen te behandelen. Intussen is toch duidelijk gebleken dat er voor het kleine zakenleven zoveel mogelijk moet worden gedaan om het in stand te houden. De regering zou de ontwikkeling met meer energie ter hand moeten nemen dan thans geschiedt. Naast ontwikkeling moet men de klei ne zakenman voorlopig hulp bieden. De overheid zou dit kunnen doen door de inkomensgrens voor kinderbijslag aan kleine zelfstandigen te verhogen en ook de premiereducties voor in moeilijkheden verkerende middenstanders te verhogen. Al gebeurde dit maar bij wijze van over gangsmaatregel. De regering heeft laten weten dat er geen middelen in 's rijks kas zijn voor dergelijke extra-kosten. De regering doet dit, terwijl zij weet dat er nood is in de kleine middenstand. Wij kunnen ons zo ongeveer voorstellen hoe die in de klem zittende middenstanders zich moeten voelen temidden van al het gebral om meer hulp voor onontwikkelde gebieden. Zij zullen wel veel belangstelling hebben voor de prachtige leuzen van alle chris- telijke-radicale groeperingen, die zich verbonden welen met hun nog linkser staande groeperingen in hun strijd om „sociale rechtvaardigheid". Intussen la ten wij een groep nijvere en in ieder ge val goedwillende landgenoten in de dik- ONZE ZOMERSE VITAMINE C-BRON- NEN Wie zou niet van het zomerfruit genie ten: een lust voor het oog, een lust voor de tong. Bovendien geeft het ons een veilig ge voel wat de vitaminevoorziening betreft. Vruchten hebben over het algemeen de reputatie „gezond" te zijn. Door kascul- tuur en goede transportverbindingen en handelsbetrekkingen met het buitenland kunnen we er het hele jaar door ruim schoots van profiteren. Wat het aantal soorten betreft, wint de zomer het van de winter. Fruit vormt een van de belangrijkste vi tamine C-bronnen en staat daarbij naast aardappelen en groente. Het is zelfs zo, dat door d<? dikwijls grote verschillen, die er zijn in het vitamine C-gehalte van vruchten, groenten en aardappelen on derling, deze elkaar uitstekend kunnen aanvullen. Bovendien leveren deze drie soorten pro- dukten nog andere vitamines en voe- dingszouten. En ook in dat opzicht vul len zij elkaar aan. Maar zullen we ons in dit geval tot het vitamine C bepalen. De gemiddelde behoefte van volwassen mensen en kinderen tot 6 jaar is 50 mg vitamine C per dag. Boven de 6 jaar tot ongeveer 20 jaar stijgt de behoefte tot wijls stille armoede verkommeren. Of is het politiek niet interessant genoeg om daar iets aan te doen? LESSEN IN EXPORT De grenzen van de E.E.G. vallen steeds meer weg. Niet alleen het bedrijfsleven wordt dit steeds duidelijker, ook de va kantie-houdende consument treft over d.e grens in toenemende mate dezelfde artikelen aan als in het binnenland en tegen ongeveer dezelfde prijs. Voor het bedrijfsleven is er een moei lijke tijd op komst. Het staat deels voor de taak om de gefabriceerde artikelen over een grotere markt te spreiden en daardoor snel mee te groeien met de markt of onder te gaan in de structurele veranderingen, die zich voltrekken. De Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel heeft een goed initiatief ge nomen. Zij zal een drie-daagse export cursus organiseren om leiders van Ne derlandse bedrijven te leren hoe zij de Duitse markt moeten bewerken. In vele bedrijven heeft men van de export-ken nis nog weinig of geen kaas gegeten. Men weet niets over de bewerkingsmogelijk heden. wegen voor financiering en re clamekansen op de vreemde markt. Men ziet ook geen kans om daar aan vreemde jaarbeurzen mee te doen. Al deze pro blemen zullen nu in discussies aan de orde worden gestald. Wij vinden het initiatief een voorbeeld ter navolging. Met name in kringen van het middenbedrijf bestaat hier een groot gebrek aan kennis. Men zou deze kennis kunnen bijspijkeren in het verband van de Kamers van Koophandel of van de ondernemersorganisaties. Men beseft nog onvoldoende dat het hier gaat om een kwestie van leven of dood voor veel zaken. Moeten wij eerst overspoeld wor den door een keur van buitenlandse ar tikelen om wakker te worden? De lessen in export zijn noodzakelijk en moeten in de praktijk op hun waarde worden getoetst. Snelle vermeerdering van de uitvoer is een middel bij uitstek om de welvaart te vergroten en de werk loosheid te bestrijden. 75 mg per dag. Met een portie van 130200 g fruit krij gen we al een derde deel hiervan bin nen. Niet alle soorten fruit leveren even veel vitamine C. Dat er zelfs grote ver- schillen zijn toont ons 't volgende lijstje. 100 g fruit: mg vitamine C: zwarte bessen 140 aardbeien 60 sinaasappel 50 grapefruit 40 rode bessen 30 meloenen 13 appelen 10 bananen 10 bosbessen 10 perziken 7 pruimen 5 peren 4 druiven 3 U ziet dat de eerste vijf soorten een hoog tot vrij hoog vitamine C-gehalte hebben. De zwarte bessen zijn in ons land niet zo' belangrijx als vitaminebron. Zij komen plaatselijk voor en worden in rauwe toe stand lang niet algeipeen gewaardeerd. De aardbeien en rode bessen slaan ook een goed figuur. Te weinig wordt de aardbei naar waarde geschat. En toch verdient ze alle waardering niet alleen als vitamine C-bron, maar ook omdat ze in het voorjaar komt als de jonge groen te nog weinig variatie geeft en we reik halzend uitzien naar eens wat anders op fruitgebied. Wie geen aardbeien ver draagt, doet er overigens goed aan ze niet te gebruiken. De geurige perziken, de pruimen, peren en druiven zijn als vitamine C-leveran- ciers minder opvallend. Wanneer we er wat meer van gebruiken dan lOOg, dra gen zij zeker hun steentje bij. We moe ten daarbij niet vergeten, dat in de na zomer en de herfst de gekookte (pas ge oogste) aardappelen met 1220 mg vi tamine C per 100 g onze belangrijkste vitamine C-bronnen zijn. Een portie van 250 g zorgt reeds voor 3060 mg vitami ne C. Ook de zomergroenten brengen hun aandeel in, om enkele voorbeelden te noemen: rauw gegeten 100 g groenten mg vitamine C paprika 100 tomaten 25 komkommers 10 kropsla 10 gekookt gegeten 250 g groenten mg vitamine C bloemkool 150 spitskool 20 spinazie 20 rabarber 15 snijbonen 13 sperziebonen 13 postelein 10 andijvie 3 De koolsoorten springen er uit wat hun vitamine C-gehalte betreft, een belofte voor de komende winter! En mocht u de rode en groene paprika nog niet geprobeerd hebben, dan is het nu de tijd daarmee te beginnen. Het is goed volop te genieten van wat de zomer biedt aan aardappelen, groenten en fruit. Alle drie verdienen ze een plaats op de dagelijkse dis om hun vitamine C- gehalte, maar ook om hun andere voe- dinsstoffen. Zij kunnen elkaar daarom nooit vervangen! COMPLETE WONINGINRICHTING De C.J.V. Espelo organiseerde zater dagmiddag j.l. de jaarlijkse sportmiddag van de jeugd-ring Holten. Mede door het mooie weer werd het een sportief treffen tussen de meisjes en jongens van de afdelingen Beuseberg, Bathmen, Dijkerhoek, Okkenbroek en Espelo. De ruim 100 jongelui konden deelne men aan de Vijfkamp die bestond uit: 80 meter hardlopen, hoogspringen, ver springen, balwerpen en hardlopen met hindernissen. Verder werd er tussen de clubs gestre den om de titels van estafette lopen en touwtrekken. Aan het einde van de mid dag werd de lijn-bal en de voetbal-finale gespeeld. De voetbal-finale die ging tus sen Dijkerhoek en bekerhouder Bathmen was een ware sentatie. Na twee keer een half uur spelen was de stand 11. Ook na de verlenging was het nog 11 en pas na 14 penalty's scoorde Dijkerhoek de winnende goal. De middag werd besloten met het uit reiken van de prijzen door ring-voorzitter Teun Willemink. De prijswinnaars waren: MEISJES (VIJFKAMP) 10 en 11 jaar: le prijs: J. Toorneman, Espelo 2e prijs: R. Tuitert, Espelo 3e prijs: J. Volkerink, Espelo 12 en 13 jaar: le prijs: J. Rensen, Dijkerhoek 2e prijs: F. Klein Velderman, Okkenbr. 3e prijs: R. Bieleman, Espelo. 14 en 15 jaar: le prijs: D. Aanstoot, Okkenbroek 2e prijs: M. Westra, Bathmen 3e prijs: A. Paalman, Beuzeberg JONGENS (VIJFKAMP) 10 en 11 jaar: le prijs: E. Dokter, Bathmen. 2e prijs: G. Veldwachter, Bathmen 3e prijs: D. Aanstoot, Beuzeberg 12 en 13 jaar: le prijs: W. Boode, Espelo 2e prijs: Herman Nikkels, Espelo 3e prijs: J. Nikkels, Bathmen 14 en 15 jaar: le prijs: G. Boode, Bathmen 2e prijs: H. Rensen, Dijkerhoek 3e prijs: H. Boode, Espelo SPORTVROUW VAN HET JAAR D. Aanstoot, Okkenbroek SPORTMAN VAN HET JAAR G. Boode, Bathmen ESTAFETTE 1. Meisjesgroep, Espelo 2. Jongensgroep, Bathmen TOUWTREKKEN 1. Meisjesgroep, Espelo 2. Jongensgroep, Espelo KAMPIOEN LIJNBAL Damesgroep, Okkenbroek KAMPIOEN VOETBAL Herengroep, Dijkerhoek. ZWEMTRAINING GESTAAKT In verband met de lage temperatuur van het water (15 a 16 graden) heeft de zwemclub „Twenhaarsveld" woensdag j.l. voor het laatst getraind en gezwom men. Dikwijls is de fotografie een methode om meer te zien dan het ongewapende oog. Luchtfotografie door verschillende filters toont vaak aan waar oude ruïnes onder de bodem liggen. De oude rivier bedding verraadt zich door een donker der getinte vegetatie, dan het omringde land enz. De amateurfotograaf kan door een bepaald standpunt in te nemen en eveneens speciale filters te gebruiken, het landschap in al zijn typerende karakteris tiek laten zien. Bijgaand heuvellandschap vertoont door de afwisseling van weiden en heggen een bepaald patroon. Om bomen en struiken beter te doen uitkomen is een groenfilter (bij zwartwit- fotografie) vaak een uitstekend middel. Een juist gebruik van de technische hulpmiddelen geven de amateurfotograaf de kans om tot een kreatieve uitbeelding van het landschap te komen. De Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw was de spiegel van het dagelijkse leven in die tijd. Het was voor een groot deel aan haar te danken, dat we zo'n duidelijk en rijk geschakeerd beeld hebben van de maatschappij van onze voorouders uit de gouden eeuw en van die mensen zelf. We kennen hen als magistraten en kooplieden, doch ook als bedelaars en rondtrekkende muzikanten. Eveneens echter kennen wij de verschil lende millieus, waarin zij verkeerden: de voorname regentenkamers, de herber gen, de woonvertrekken en de kermis sen. Vrijwel alle schilders uit die periode hebben daartoe het hunne bijgedragen; de een in meer, de andere in mindere mate. Van hen, die met zijn oeuvre ons een brede, veelomvattende blik heeft ge gund in de spiegel van zijn tijd, is Jan Steen zonder enige twijfel de belang rijkste. GEEN ONTAARDE VADER Als er ooit een schilder is geweest die door de aard van zijn werk zichzelf in een verkeerd licht plaatste, dan was hij dat wel. Afgaande op zijn schilderijen heeft men lange tijd gedacht, dat hij een man is geweest, die alleen maar leefde voor de pret en weinig belangstelling voor ernstige zaken had. Er zijn hem zelfs lelijke dingen in de schoenen ge schoven, b.v. door het verhaal, dat hij op zekere dag een grote hoeveelheid pan haring had gekocht met de bedoeling daarop zijn zoons te tracteren. Hij zou namelijk hebben gehoord, dat deze vis de pest kon veroorzaken. En hij hoopte nu maar dat, als zijn jongens er flink van aten, „het kerkhof een grote rust, in huis zou brengen Om dit verhaal te kunnen geloven zou men de Schilderijen van Jan Steen niet moeten kennen. Want wie ooit het prachtige doek „Het gebed voor de maaltijd" zag, weet, dat de schilder hartstochtelijk van zijn kinderen moet hebben gehouden Met hoeveel liefde heeft hij het meisje en de jongen, die ter weerszijden van de moeder achter de tafel zijn gezeten, geschilderd! En hoe innig vergenoegd zit hij zelf, geheel rechts naar die kinderen te kijken! Nee Jan Steen is vast geen ont aarde vader geweest. Evenmin was hij een nietsnut, die alleen maar aan ple zier maken dacht. Niet lui, wel zorgeloos Het is waar, dat hij weinig zakelijk was en de financiën slecht kon beheren; men mag hem gerust zorgeloosheid ver wijten. Maar lui was hij bepaald niet. Integendeel, hij moet vaak hebben ge werkt als een paard. Want hij maakte ongeveer achthonderd schilderijen, dat is gemiddeld 24 per jaar of twee per maand. En als men ziet, hoe zorgvuldig verscheidene van zijn bekendste doeken tot in de kleinste details zijn uitgewerkt, dan vraagt men zich af: hoe is het mo gelijk? De geboortedatum van Jan Steen is niet bekend. Hij moet echter liggen in 1626 omdat hij opgaf 20 jaar te zijn, toen hij zich in november 1646 liet in schrijven als student in de letteren aan de universiteit te Leiden. Zijn ouders waren de brouwer Havick Jansz. Steen en Elisabeth Wybrantsd. Thadeus Capi- teyns. Al op jeugdige leeftijd openbaarde zich bij Jan Steen de lust tot tekenen en schilderen. Hij ging in de leer ver moedelijk bij Nicolaus Knüpfer te Utrecht van Adriaen van Ostade te Haarlem. Later was hij nog leerling van de landschapschilder Jan van Goyen in Den 'Haag, doch in 1646 was hij weer in Leiden, waar hij, zoals wij al vermelden, zich liet inschrijven in het Album Stu- diosorum. We mogen aannemen, dat dit gebeurde om vrijstelling te verkrijgen van schuttersdiensten en van wijn- en bieraccijns. Want studeren zal er niet veel bij zijn geweest; althans, in het be gin van 1648 trad hij toe tot het St. Lu- casgilde te Leiden, het gilde van de schilders, dat toen pas was opgericht. Hij bracht „leven in de brouwerij"' Lang bleef hij niet in de sleutelstad. Al spoedig vertrok hij naar Den Haag, waar hij een sterke trekpleister had in de persoon van de dochter van zijn ge wezen leermeester. Op 3 oktober 1649 trad hij met Margaretha van Goyen in het huwelijk. Er werden drie kinderen geboren: Thaddeus op 6 februari 1651, Eva op 12 december 1653 en Cornelis te omstreeks 1656. Beide eerstgenoemden kwamen in Den Haag ter wereld, de der de waarschijnlijk in Warmo.id. Ook is het niet onmogelijk, dat Cornelis werd geboren in Delft, waarheen de schilder in 1654 of 1655 was verhuisd en waar hij de brouwerij ,.De Slange" had gehuurd. De brouwerij werd geen succes. Jan drukte wat dit betreft 'niet de voetspo ren van zijn vader, die een welgesteld brouwer was. Hij had andere dingen aan het hoofd en bekommerde zich er weinig om, dat het magazijn vol met grondstof fen lag en de klanten om bier vroegen. Maar Grietje, zijn vrouw, moest zorgen dat er elke dag eten op tafel kwam en de leveranciers werden betaald. Zij zat met de zorgen en op een goede dag moet ze hem eens flink onder handen hebben genomen en op het hart hebben gedrukt, dat hij moest zorgen, dat er wat leven in de brouwerij kwam. Jan beloofde beter schap en liet althans, zo wil het ver haal de grote ketel vol water pompen, deed de mout er in en kocht vervolgens een koppel eenden, die hij in de ketel liet zwemmen. Toen de eenden, van streek geraakt door de vreemde vloeistof die hun element niet was, angstig rond fladderden, riep Jan zijn Grietje en in formeerde of er nu eindelijk leven ge noeg in de brouwerij was Schilderend herbergier Na zijn verblijf in Delft woonde de schilder in Warmond en Leiden en om streeks 1660 vestigde hij zich in Haar lem, waar in 1669 zijn vrouw overleed. In 1672 ging hij terug naar Leiden, waar hij de ouderlijke woning inrichtte als herberg en in het huwelijk trad met Maria van Egmont, weduwe van de boekhandelaar Nicolaas Herculens. Fi nancieel ging het hem niet al te best. Want toen hij in 1679 was overleden, bleef zijn vrouw in kommervolle omstan digheden achter en moest zij door het verhuren van kamérs aan studenten in haar onderhoud voorzien. De schilderijen, die Jan Steen ons heeft nagelaten en die over vele musea en particuliere verzamelingen in binnen- en buitenland zijn verspreid, zijn alle spiegels, waarin we, zoals we in de aan vang van dit artikel al hebben opge merkt, vele facetten van het leven in de gouden eeuw zien. We aanschouwen hui selijke tafereeltjes en natuurlijk herberg scènes, enz., en daarbij valt het op, dat de schilder vaak moraliserend optreedt. Zo hangt er op het schilderij van de dronken vrouw, in het Rijksmuseum te Amsterdam een prentje met een gebril de uil, dat als onderschrift heeft: „Wat baet er kaers noch bril, als den uyl niet sien en wil". En deze vraag heeft dan kennelijk betrekking op de naast de dronken vrouw zittende man, die ook verre van nuchter is. Spot en zelfspot Jan Steen heeft heus niet uitsluitend meesterwerken geschilderd. Er zijn in zijn omvangrijke oeuvre heel wat zwak ke schilderijen. Maar de toppen zijn zo danig, dat men er alles wat de schilders van de gouden eeuw hun roem heeft be zorgd, in verenigd vindt. Tenslotte was Jan Steen, zoals dr. A. B. de Vries, directeur van het Maurits- huis in Den Haag heeft geschreven in de catalogus ter gelegenheid van de grote Steententoonstelling die in zijn museum werd gehouden, een kunstenaar, die zichzelf niet anders zag dan zijn mede mensen. Daardoor bezat hij in hoge ma te die kostelijke eigenschap van spot en zelfspot. En omdat hij zo menselijk was als schilder en als schilder zo humaan, is hij in de volksverbeelding overgegaan en klinkt zijn stem vandaag nog even krachtig als tijdens zijn leven. De trainingsavond voor het le elftal met eventuele reserves is gesteld op de dinsdagavond. De trainingsavond voor het 2e elftal met reserves is gesteld op de woensdag avond. De spelers, die hiervoor in aanmerking komen worden hiervan per circulaire in kennis gesteld. Deze beide trainingsavonden worden verzorgd door de heer Halle. De donderdagavond, is voor alle leden, die interesse hebben om te trainen van het 3e, 4e en 5e elftal met hun reserves. De leiding hiervan berust bij de heer Kwintenberg. Voor wat betreft de trai ning van de junioren en pupillen wil het bestuur nog enkele dagen beraad hou den. O.a. zal naar geschikte tijden en medewerkers gezocht worden, om tot een goede oplossing in deze te komen. Ook het bestuur van de V.V. Holten gaat af op het gezegde „de Jeugd is onze toekomst". De jeugd is in de nieuwe competitie sterk vertegenwoordigd. Een dezer dagen ging het T.V.B.-bestuur ac- coord met deelname van een derde ju nioren elftal, zodat „Holten" thans met elf elftallen aan de competitie deelneemt. Te beginnen met het nieuwe seizoen heeft het bestuur besloten de donateurs- kaarten strikt, persoonlijk te stellen. Dus voortaan hebben de donateurs enkel toe gang op vertoning van de donateurskaar- ten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 5