INDRUKWEKKENDE PLECHTIGHEID OP HET C1NIDESE KERKHOF Geslaagde bloemententoonstelling Dijkerhekse schooljeugd Ruilverkaveling werpt haar schaduwen vooruit AGENDA KERKDIENSTEN $\uvnerlijkê Concert H.M.V. Jeugddienst Sluiting gemeentediensten en -bedrijven Rotterdamse bejaarden weer op vakantie in Holten Ernstig ongeluk Fokveedag Zwemwedstrijden Huishoudschool Zaterdag O septemper 1967 No. 36 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 123b Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) 3,—. Iedere mm. meer 0J2 Plechtige herdenking van de gevallen Canadezen op de Holterberg o.a. in tegenwoordigheid van de Canadase Ambassadeur Z.E. de heer W. F. Buil De plechtige herdenking die donder dagmiddag op de begraafplaats op de Holterberg p.aats vond is ongetwijfeld een der hoogtepunten geworden voor de zestig Canadese gasten tijdens hun achtdaags bezoek aan Holten. Voor deze herdenking was als ver tegenwoordiger van de Canadese rege ring naar Holten gekomen de Cana dese ambassadeur in ons land de heer W. F. Bull die zich om half een had gevoegd bij de pelgrims in hotel „Hol terman" waar de lunch werd gebruikt. Zijne excellentie was in gezelschap van mr. Chat terpon, super intendant v. d. commonwealth commission, de gar nizoenscommandant van Deventer, ovex-ste Vreugdenhill en diens adju dant de luitenant Kragt. HERDENKING Na het spelen van het Canadese Volkslied „O. Canada" en gebed en het gezamenlijk zingen van „O, God. Our Help In Ages Past" hield ds. A. C. J. v. d. Poel, hoofd luchtmachtpredikant een korte toespraak waarna de Holten- se Muziekvereniging speelde „Wenn ich einmal soil scheiden" uit de Ma- ttheus Passion van Bach. Onder de tonen van koraalmuziek werden vervolgens kransen gelegd door de Canadese ambas sadeur de heer W. F. Buil, door burge meester mr. W. H. Enklaar namens het gemeentebestuur, door de heer J. Kroon namens het Ned. Oorlogsgraven Comité en door mr. Ed. Slater namens de Cana dese pelgrims. In een toespraak tot. de jongens en meisjes, leerlingen van de vei'schillende scholen in het dorp, die bloemen legden op de graven der gevallenen herinnei'de mr. Enklaar aan de bange en donkere tijd waai'in wij niet mochten leven en niet konden leven zoals wij dat thans mogen doen. Het is goed om nog eens terug te den ken en stil te staan. Wij mogen nooit ver geten welke offers voor onze vi'ijheid zijn gebracht. Onze vrijheid is duur betaald en wij zullen ons samen moeten inspan nen om deze vrijheid nooit meer te vei-- liezen door er voor te zorgen dat er nooit ineer ooxdog gevoerd behoeft te worden. No het leggen van de bloemen blies Eg- bert Voox'des onder doodse stilte de „Last Post" en wex'd een minuut stilte in acht genomen. De herdenking wex-d besloten met het zingen van het bekende avondlied „Abide with me" en het spelen van het Canadése en het Engelse volkslied en het Wilhel mus. Het was een plechtige en stijlvolle herdenking die bij de aanwezigen een diepe indruk heeft achtergelaten in 't bij zonder bij de Canadese pelgrims. Zijne excellentie ambassadeur W. F. Buil dankte de dirigent van „H.M.V.", de heer H. J. Fx-ansen voor de wijze waarop het corps deze plechtigheid muzikaal had omlijst en hij dankte eveeneens met een handdruk solist Egbert Voordes voor zijn sublieme presentatie van de „Last Post". ONTVANGST DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Tijdens de ontvangst van de Canadese gx-afbezoekers door het gemeentebestuur in de rijk met bloemen versierde hal van de o.l. Doi-psschool heeft burgemeester, mr. W. H. Enklaar de dank uitgespx-oken voor wat hun landgenoten hebben ge daan voor de bevrijding van Nederland. Wij Nederlanders aldus de bux-gemeester hebben onze hax-ten geopend voor U, om dat wij het gevoel hebben, dat wij U nog heel veel verschuldigd zijn. Wij zijn blij dat U de kans heeft om U iets te laten merken van ons warm gevoel jegens hen die gx'Ote lasten hebben te dragen. Wij zijn blij dat wij op deze manier onze dank baarheid kunnen tonen en ik wil met U excellentie Buil gx-aag het glas heffen op het welzijn van Canada en bestendiging van onze hechte vx-iendschapsbanden. De Holtense Muziekvereniging „H.M.V." zal vrijdagavond 8 september (heden) om kwart over 8 een populair concert ge ven in de muziekkoepel in „Kalfster- mansweide". Ook zullen enkele nummer tjes worden gespeeld door het Jeugd orkest van „H.M.V.". Voor het concert dat plm. een uur zal duren rekenen de musici graag op de belangstelling van velen. Men meldt ons: Aanstaande zondag is er 's avonds om 7.15 uur weer een Jeugddienst in de Ned. Hervormde Kerk. Voorganger is ds H. A. Visser uit Am sterdam. Het onderwerp voor de preek is „Wat is toch eigenlijk „Vrede Gods". Iedereen, maar vooral de Jeugd is in grote getale hartelijk welkom. De bloemententoonstelling, die zater dagmiddag en -avond door de leei'lïngen van de o.l. school te Dijkerhoek in het schoolgebouw gehouden werd mocht zich in een goede belangstelling verheugen, zodat zij op een zeer geslaagde dag kun nen terugzien. De kinderen uit de 4e, 5e en 6e klas en oud-leerlingen hadden in het voorjaar een stekje mee naar huis gekregen, dat ze de afgelopen zomer hebben verzorgd. De opgekweekte plantjes werden tentoon gesteld met de veld- en tuinboeketten op vazen en schalen van de kinderen der laagste klassen. Met de beoordeling van de mooie bloemen en planten, die bijeengebracht, werden hebben de juryleden, de dames Kroon uit Voorts en Pasman uit Deven ter, heel wat moeite gehad. Behalve de bloemenshow was er ook nog een tentoonstelling van leermidde len en waren er nog enkele attracties om de kosten te dekken. Met veel animo werd geraden naar de naam van een pop. „Leentje" was haar naam en mevr. Pinkert werd de geluk kige winnares. Het gewicht van het krentenbrood acht pond en één ons werd juist geschat door de heren Broekhuis en Wechstapel, die de prijs eerlijk deelden. Mevr. Huzen kwam in het bezit van een flinke metworst, door dat zij het juiste aantal erwten had be paald, waarmede een speelgoedpop was gevuld. Bij de snelverloting werden aar dige prijzen gewonnen. Ook de grabbel ton erx de theeschenkerij hadden niet over belangstelling te klagen. Het was voor de schoolkring Dijkerhoek een ge- noegelijke dag. De uitslagen waren: Klas 1, boeket: le prijs: Henk van Coeverden, Gerrit Hoek man, Dinant Honcoop, Anton Koopman, Bernard Wissink. 2e prijs: Yvonne Fed- dema, Ansje Rechterschot, Herman Sma- le, Anthonie Spijker, Willie Stevens, Jan Wagenvoort. 3e prijs: Jan Beunk, Jan- nie Jansen Manerxschijn, Ria Klein Tee- selink, Hanneke Manenschijn, Annet Nij- land, Henk Prins. Klas 2: boeket: le prijs: Ineke Haver slag, Martin Nijkamp, Martin Spijker, Jannie Meuleman, Hennie Baltus, Wim Stevens., 2e prijs: Marietje Aaftink, Ria Veneklaas, Lianna Feddema, Dinie Nij- land, Dirk Luggenhorst., 3e prijs: Gerrie Haverslag, Marinus Haverslag, Henk Janssen, Henk Klein Teeselink, Hans Steunenberg, Willie Bleumink, Ansje Sluiter. Klas 3, Boeket, le prijs: Appie Poliste. Willie Wagenvoort, Bettie Hoekman, Aalderik Paalman., 2e prijs: Dirk van Huigenbosch, Harry Sluiter, Gerrie Brinkman, Herman Sluiter., 3e prijs: Gerda Honcoop, Bertus Stevens, Wim Kettelarij. Klas 4: Fuchsia, le prijs: Rikie Meu leman, Herjan Spijker, Ali Nijland, Ger rit Stevens, Jennie Koopman.„2e prijs: Johan Veneklaas Slots, Jopie van der Worp, Herman Nikkels, Herman Ebrecht, Gevonden: 2 Bankbiljetten; ketting van bedel armband je. Inlichtingen dagelijks (cxoch NIET tus sen 13.00 en 14.00 uur) aan het groeps- bureau der ..Rijkspolitie. Dorpsstraat 22. tel. 13 52. Jan Honcoop, Gerrit Tuitert, 3e prijs: Wim Wegstapel, Bertha Podt, Johan Huzen, Gea Prins, Henk Brinkman. Klas 5, Vlijtig Liesje, le prijs: Dirkje van Huigenbosch, Jennie Nikkels, Rikkie Rensen, 2e prijs: Geertje Pinkert, Jan Sluiter, Ariën Vlogtman, 3e prijs: Nannie Bosschers, Henk van de Brink, Janneke Harbers, Wim Paalman, Herman Steu nenberg, Dikkie van der Worp, Gerrit Klein Teeselink. Klas 6: Albution, 1 prijs: Bert Aaftink, Sinie Klein Teeselink, 2e prijs: Gerrie Huzexi, Ali Wagenvoort, 3e prijs: Willie Baltus, Johan Markvoort, Ria Ulfman. Oud-zesdeklassers, Begonia, le prijs: Allard Markvoort, Alie Meuleman, Henk Markvoort, 2e prijs: Hennie Klein Teese link, Dinie Hoekman, Jannie Tuitert, 3e prijs: Evert Jan Pinkert, Hennie Ebrecht, Gerrit Nijland. OFFICIËLE PUBLIKATIE Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat alle gemeente diensten en -bedrijven op donderdag, 14 september a.s. voorzover de dienst zulks toelaat de gehele dag gesloten zullen zijn. Van 10.00 tot 11.00 uur 's morgens zal de secretarie geopend zijn, uitsluitend voor het doen van aangiften, betrekking hebbende op de burgerlijke stand. Holten, 8 september 1967. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. Voor de vijfde maal zullen dit nazomer bejaarden uit de stad Rotterdam hun va kantie in Holten komen doorbrengen. In totaal komen er zes en twintig echtparen, ieder een week in een bungalow van de families Bos en Oostendorp doorbrengen. Deze bungalows worden hen gratis ter beschikking gesteld, zoals zulks de vier voorgaande jaren ook het geval was. De eerste echtparen zullen zaterdag, 16 september hier om 12.00 uur aanko men en worden verwelkomd in hotel Hol terman. Deze vakantie wordt hen mogelijk gemaakt door een goede sa menwerking tussen de Sociale Raad van Rotterdam, De V.V.V. „Holtens Belang" en de reeds genoemde eigenaren van de vakantieoorden „De Borkeld" en „De Haspel". Er staat voor de bejaarden iedere week 'een bustocht op het programma en een dia- of filmavond. Hopelijk werkt ook het weer mee om deze mensen, die nooit met vakantie gaan. een prettige week te bezorgen. De heer H. Spijker, voorheen blok- vvachter op blokpost 7 te Dijkerhoek en thans rangeerder, is in de nacht van don derdag op vrijdag een zeer ernstig onge luk overkomen. Tijdens het x-angeren op het emplace ment te Deventer is een ti'ekhaak van een wagon afgeknapt, en tegen zijn onderbuik tei'echt gekomen. Hij is met inwendig letsel in zeer ernstige toestand naar een ziekenhuis in Deventer overge bracht. Voor zijn leven wordt gevreesd. Er wordt druk gewerkt aan de voor bereidingen der ruilverkaveling Holten- Markelo in verband niet de aanleg van de E 8 en de geprojecteerde nieuwe pro vinciale weg vanaf de Raalterweg in de richting Laren (G.). Waarschijnlijk zal reeds in de zomer van 1968 over dit niil- verkavelingsblok gestemd worden. Deze mededelingen werden o.m. gedaan in de dinsdagavond in hotel Holterman gehouden vergadering van de besturen der landbouworganisaties O.L.M. en C.B.T.B. met de besturen van de platte landsvrouwenafdelingen van de P.J.G.O. De voorzitter, de heer H. Landeweerd, heette in deze bijeenkomst in het bijzon der welkom de heren J. Rietberg en J. H. Veneklaas Slots als leden van de Voor bereidingscommissie voor de ruilverkave ling Holten-M|arkelo, alsmede de heer Huiskes van de Rijkslandbouwvoorlich- tingsdienst te Hengelo. In verband met de op gang zijnde voor bereidingen werd in deze vergadering ge sproken over het organiseren van een excursie op zo groot mogelijke schaal, naar een vergelijkbaar ruilverkavelings- objest. De twee commissieleden en vele be stuursleden waren van oordeel, dat het zeer belangrijk is elders een ruilverkave ling te gaan zien, welke veel overeen komst heeft met de situatie in Holten en welke bijna klaar is. De heer Huiskes vertelde het een en ander over de verkaveling Denekampse Veld. Over deze ruilverkaveling is in 1960 gestemd en nadert thans haar vol tooiing. Het betreft hier een blok van pl.m. 3000 ha., waai'in o.a. zeven boerde rijen zijn verplaatst. De heer Huiskes was van mening, dat de in voorbereiding zijn de verkaveling te Holten veel overeen komst zou vertonen met die van Dene kampse Veld. Er werden in deze vergadering tal van vragen gesteld omtrent ruilverkaveling in het algemeen, welke door de heer Huiskes en de heren Rietberg en Vene klaas Slots werden beantwoord. Besloten werd voorlopig twee dagen te plannen voor een excursie naar Dene kampse Veld en wel op woensdag 20 en 27 september. Hiervoor zal een oproep worden geplaatst. Wanneer er voldoende belangstelling is, zullen er meer dagen worden vastgesteld. Eigenlijk zou ieder een, die straks met de ruilverkaveling te maken krijgt, deze excursie moeten mee maken, was het oordeel der vergadering. Voorzitter Landeweerd dankte aan het slot allen voor de goede bespreking. De jaarlijkse fokveedag zal worden gehouden op donderdag 28 september a.s. Hoewel de animo om in te zenden de laatste jaren minder is geworden heeft de Commissie bestaande uit de be sturen van de beide fokverenigingen en de plattelands jongeren organisaties toch gemeend om ook dit jaar weer een fok veedag te organiseren. Hoe de exterieurvererving van de ver schillende stieren is kan men bij de jon gere dieren het best beoordelen, als men die nakomelingen bij elkaar ziet. Elke veehouder kan daar zijn voordeel mee doen bij de stierenkeuze. Als afsluiting van het sehoolzwemsei- zoen werden 31 augustus j.l. door de leerlingen van de huishoudschool te Hol ten onderlinge wedstrijden in het zwem bad „Twenhaarsveld" gehouden. De uit slagen waren als volgt: Schoolslag 12-13 jaar: 1. D. Boode, Holten 21,8 sec. 2. D. Aanstoot, Holten 22 sec. 3. J. Meyerman, Dijkerhoek 23,8 sec. Schoolslag 14-15 jaar: 1. T. Slot, Bathmen 22,3 sec. 2. J. Harbers, Dijkerhoek 23 sec. 3. R. Podt, Markelo 23,2 sec- 3. R. Podt, Markelo 23,2 sec. Rugslag 12-13 jaar: 1. H. Meyerman, Holten 23 sec. 2. G. Klein Zandvoort, Markelo 23,4 sec. 3. E. Trekop, Holten 25 sec. Rugslag 14-15 jaar: 1. J. Harbers, Dijkerhoek 21,7 sec. 2. R. Podt, Markelo 22.4 sec. 3. T. Slot, Bathmen 25,8 sec. Borstcrawl 12-13 jaar: 1. D. Boode, Holten 19,3 sec. 2. E. Trekop, Holten 20,7 sec. 3. J. Meyerman, Dijkerhoek 21 sec. Borstcrawl 14-15 jaar: 1. R. Podt, Bathmen 20,4 sec. 2. J. Harbers, Dijkerhoek 21,4 sec. 3. D. Vincent, Holten 22,5 sec. Luchtbedrace voor niet geoefend zwem mers 12-13 jaar: 1. G. Meyer, Holten 11,1 sec. 2. W. Nijmeyer, Markelo 13,6 sec. 3. R. Lensink, Bathmen 13,8 sec. Luchtbedrace voor niet geoefend zwem mer 14-15 jaar: 1. A. Kloosterboer, Heeten 11,4 sec. D. Stegeman, Markelo 15,8 sec. 3. G. in 't Hof, Okkenbroek 21 sec. Vrijdag, 8 september, 18.00 uur: Raads vergadering ten gemeentehuize. Vrijdag, 8 september om 20.15 uur, Mu ziekkoepel „Kalfstermansweide": Po pulair concert „H.M.V." en Jeugd orkest. Maandag, 11 t/m 16 september: Krui- deniersbedrijf Wed. Baltes wegens va kantie gesloten. Maandag, 11 september, VAN DE MAAT de gehele dag gesloten. Maandag, II t/m zaterdag, 16 september: Slotman's Levensmiddelenbedrijf, Oranjestraat 73, wegens vakantie ge sloten. Maandag, 11 t/m 18 september: Kapsa lon „Elegant" wegens vakantie geslo ten. Maandag, 11 t/m maandag 18 septem ber huis aan huis collecte ten bate voor Chr. Blindenhulp. Dinsdag, 12 september, 's avonds 8 uur (precies) in gebouw „Bethanië": eerste bijeenkomst in dit seizoen Hervormde Vrouwengroep Dijkerhoek. Dinsdag, 12 september, 20.00 uur: Leden vergadering afdeling Holten van de Partij van de Arbeid in Hotel Holter man. Dinsdag, 12 september, 's avonds 8 uur (precies) in gebouw „Bethanië" eerste bijeenkomst in dit seizoen Hervormde Vrouwengroep. Donderdag, 14 september, 19.30 uur: Le denvergadering Coöp. Aan- en ver koopvereniging „Holten" in café „De Waag". Donderdag, 14 september: Laatste dag voor opgave excursie ruilverkaveling Denekampse Veld op 20 en 27 septem ber a.s. (zie adv.). Vrijdag, 15 september a.s.: fa. Joh. Aan stoot, Larenseweg, de gehele dag ge sloten (zie adv.). Vrijdag, 15 september: laatste dag op gave deelname voor bezoek varkens- fokdag op 22 september te Den Bosch. Zaterdag, 16 sept.: Veekeuring te Espelo op de terreinen van W. F. Boode. Zaterdag, 16 september: Laatste dag dat Zwembad „Twenhaarsveld" geopend is en gelegenheid bestaat gevonden voor werpen af te halen (zie adv.). Zondag, 24 september t/m 3 oktober: Candidaatstelling Waterschap „De Schipbeek (zie adv.). Woensdag, 27 september, 20.00 uur: Eer ste bijeenkomst Holtense Plattelands vrouwen in hotel Holterman. Donderdag, 28 september, 9.30 uur: Fok veedag in „Kalfstermansweide". Op gave tot 16 september a.s. Zondag 10 september 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds Addink (Viering en dankz. H.A.) en 19.15 uur ds H. A. Visser van Amsterdam. Collecte voor de Jeugddiensten. Dijkerhoek Bethanië 9.30 uur ds Doornheim van Markelo (viering en dankz. H.A.). Geref. Kerk: 8.30 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. Bij de uitgang collecte voor „EigeD Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: Zondag: 8.45 uur H. Mis in het ge bouw Irene te Holten. Gebouw Irene: 10.30 uur Interkerkelijke dienst in het Engels met de Canadese gasten. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 9 en zondag 10 september: de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 18 03. Geboren: Roelof, z.v. A. Jurjens en G. Teeselink, Neerdorp 94. Geert Johan nes, z.v. J. Postma en C. D. W. van de Weerd, Holterberg 37. Jan, z.v. D. J. Tuitert en J. Strokap, H. J. Wansink- straat 12. Ondertrouwd: S. Ekkelkamp, 24 jr., Beuseberg 6 en H. Beldman, 21 jr., Am sterdam. Gehuwd: J. P. W. Holterman, 31 jr., Dorpsstraat 4 en T. M. Hoek, 32 jr., Dorpsstraat 4. J. Rietberg, 57 jr., Beu seberg 89 en A. Tiessink, 50 jr., Diessen- plasstraat la. H. J. Schreurs, 23 jr., Markelo en A. A. Drent, 21 jr., Oranje straat 18. H. J. Aaftink, 30 jr., Tuin straat 32 en G. H. Schöppers, 29 jr., Pas toriestraat 7. Vertrokken: J. P. W. Holterman en ge zin van Dorpsstraat 4 naar Utrecht. H. Kolkman van Gaardenstraat 13 naar Amersfoort A. Schuppert van Dies- senplasstraat 4 naar Zutphen. A. A. Schruers-Drent van Oranjestraat 18 naar Markelo. G. L. W. Beijers en gezin van Noordenbergstraat 11 naar Breda. A. E. Dennekamp-Rietberg van Beuse berg 80 naar Rijssen. P. G. van de Bo- venkamp van Molenbelterweg 17 naar Dordrecht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1