GOEDE HARMONIE IN VOETBALGELEDEREN TERUGGEKEERD Holtense „zondagsschilders" exposeren op tegelterras bloemenmagazijn Vincent AGENDA Twee nieuwe bestuursleden benoemd Treffende kleurenfilm van Canadees grafbezoek Ambtenaren van de Burgerlijke Stand Canadese onderscheiding voor Nederlands oorlogsgraven comité Bromfietser brak sleutelbeen Burgerlijke stand Zaterdag 2 september 1967 No. 35 Jaargang 19 HGLÏENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,Jloltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05^83 - 123k Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) f 3,Iedere mm. meer 0J.2 De goede harmonie in de voetbalver eniging „Holten", die in de onlangs ge houden jaarvergadering wat verstoord dreigde te zijn door voorstellen van een aantal leden om een z.g. sterke man in de elftalcommissie te benoemen voor het eerste elftal en het bestuur te verjongen door het met twee leden uit te breiden, bleek in de vrijdagavond, 25 aug. in café Jansen, gehouden buitengewone leden vergadering volledig bezworen te zijn. Voorzitter Klein Velderman deelde me de, dat het bestuur een onderhoud heeft gehad, met de groep van negen leden, onder wier aanvoering toen het besluit om deze statutair vereiste buitengewone vergadering te beleggen, genomen is. Dat gesprek is bijzonder nuttig geweest. Hij De meeste gastheren en gastvrouwen, die van 5 tot 13 september hun woning open zullen stellen voor de Canadese grafbezoekers en zij die dit een voorgaand jaar al deden, hebben woensdagavond in hotel Holterman de kleurenfilm gezien die een Canadese televisieploeg het vo rige jaar gemaakt heeft van de pelgri mage naar Holten en Groesbeek. Deze ge luidsfilm bestaat uit fragmenten van het bezoek en de Herdenkingsplechtigheden, die o.a. op de beide Canadese begraaf plaatsen zijn opgenomen, in prachtige kleuren. De beelden zijn in Canada door de televisie uitgezonden o.a. met gesprek ken, welke gehouden werden met diverse vertegenwoordigers van het Nedrlandse volk. De uitzending moet een diepe in druk gemaakt hebben in Canada, in de zaal van Holterman deed zij dat althans wel. Zij gaf een duidelijk beeld van het werk van het Ned. Oorlogsgraven Co mité. De voorzitter van het plaatselijk oor- logsgravencomité, burgemeester Mr. W. H. Enklaar, sprak er zijn vreugde over uit, dat de oproep voor deze zesde pelgri mage naar Holten bij de ingezetenen zo'n goede weerklank heeft* gevonden. De 'be langstelling in Canada voor dit grafbe zoek is nog stijgende door de verbeterde communicatie o.a. door de televisie. Er wordt in alle eenvoud iets gebouwd voor het welzijn van de beide volkeren. Er werden tal van inlichtingen ver strekt om de organisatie zo goed moge lijk te doen verlopen. De secretaris varr het comité, de heer J. Kroon, heeft daar een belangrijk aandeel in. Tot hem kan men zich wenden wanneer er vragen rij zen of probleempjes moeten worden op gelost. Op 7 september komen de Canadese Ambassadeur en Mevr. Buil de herden kingsplechtigheid op het Canadese Kerk hof bijwonen. Zij zullen tevoren met de pelgrims de lunch gebruiken en daarna op de ï'eceptie, die het gemeentebestuur de Canadese gasten aanbiedt aanwezig zijn. Mr. Enklaar nodigde dc gastheren ien gastvrouwen uit de plechtigheid op de Holterberg, die om precies 15.00 uur be gint en die voor ieder toegankelijk is, bij te wonen. Schoolkinderen zullen bloemen leggen op de graven der gesneuvelden. Voordat de film van de Canadese tele visie werd vertoond, werd nog een filmp je gedraaid die de Nijverdalse fotograaf in 1965 maakte. deed voorlezing' van een brief van deze leden waarin zij verklaren, dat beide partijen eikaars standpunt hebben kun nen begrijpen, waarbij zij het bestuur van cle club hebben kunnen overtuigen dat het nooit hun bedoeling is geweest om aan het goede en vele werk van be stuur en elftalcommissie afbreuk te doen. „Onze mening, zoals die op de laatste ledenvergadering naar voren werd ge bracht, is echter geenszins veranderd" aldus oppositionele leden. Zij vinden het beslist noodzakelijk, dat de elftalcom missie moet worden uitgebreid met een sterke man voor het eerste elftal, die met de trainer hiervoor de volledige ver antwoordelijkheid moet dragen en voorts, dat het tegenwoordige „oude bestuur" moet worden verjongd. De briefschrijvers verklaren, wat het eerste betreft de ko mende tijd hun gedachten te zullen la ten gaan over een betere structuur van de elftalcommissie en deze bij een vol gende vergadering aan de leden kenbaar te maken. Wat de verjonging van het bestuur be treft hebben deze leden in samenwer king met het bestuur de beschikking kunnen krijgen over twee goede candi- daten, welke voor andere verenigingen reeds veel werk hebben verzet. De brief schrijvers spreken de hoop uit, dat met dit epistel de misverstanden uit de weg zijn geruimd. De voorzitter deelde mede, dat het be stuur zich met deze opvattingen kon ver enigen en verklaarde, dat, aangezien geen tegencandidaten waren gesteld, de heren F. ter Hoeven en J. Warrink bij enkele candidaatstelling als bestuurslid waren gekozen, welke verklaring met een hartelijk applaus werd onderstreept. De druk bezochte vergadering was het daarna spoedig eens met het an dere voorstel van het bestuur om een contactcommissie in het leven te roe pen, met spelers uit de senioren-elf tallen, die bij tijd en wijle het con tact zal onderhouden over allerlei aangelegenheden met het bestuur om de gevoelens van de leden te kunnen vertolken. Besloten werd het voorlo pig een jaar met zo'n commissie te proberen. De door het bestuur voorgedragen le den, de heren G. Jongman, Joh. Vene klaas, J. A. Jansen, Jan ten Velde, S. Markvoort en A. Klein Velderman wer den daarna bij enkele candidaatstelling aangewezen. De heer Klein Velderman, deelde nog mede, dat het terrein zijn voltooiing na dert nu met aller hulp ook de verlichting van het oefenterrein wordt afgewerkt. Hij bracht dank aan de leden, de dames supporters de leiding en arbeiders van gemeentewerken en allen die aan dit werk hebben bijgedragen. Hij toonde een exemplaar van de nieuwe shirts, die het eerste elftal met een keeperscostuum door de supporters vereniging zijn aangeboden. Een tweede trainingsavond vond hij wel nuttig, maar zij betekent een extra belasting voor de jongens die moeten studeren en voor de huiselijkheid in de gezinnen. Op zijn advies zullen de leden zich zelf onder elkaar nog eens beraden over deze kwestie. De met enige spanning tegemoet ge ziene vergadering had een rustig ver loop, de nieuwe bestuursleden namen direct hun plaatsen achter de bestuurs tafel in. Bestuurlijk kan „Holten" het nieuwe seizoen met vertrouwen tegemoet zien. Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om tot 5e ambtenaar van de burgerlijke stand te benoemen de heer J. A. Boersma, adjunct-commies ter secre tarie dezer gemeente, zulks in verband met de vacature, welke indertijd is ont staan door het ontslag van dhr. Beijers. Zij achten het tevens gewenst het aantal ambtenaren van de burgerlijke stand uit te breiden door de benoeming van dhr. J. Rietberg, wethouder der gemeente, tot onbezoldigd ambtenaar van de burger lijke stand. V.l.n.r. Herman Gazan, Kees Stoop en Aleid Lesmeister, die een belangrijk aan deel hadden in de expositie van de Hol tense „zondags- of vrije ijd-schilders". Onze plaatsgenoot Kees Stoop, kunst schilder en grafisch kunstenaar, opende woensdagavond, de expositie van de Hol tense vrije tijd-schilders, die gehouden wordt op het tegelterras van Bloemenma gazijn Vincent bij de viaduct. Het is een bijzonder aardig initiatief, dat uitgegaan is van de S.O.S.-werkgroep voor de kunst, die in een kort tijdsbestek tien z.g. „zon dagsschilders bereid heeft gevonden en kele van hun stukken af te staan om deze in de openlucht tentoon te stellen. Him inzendingen zijn geselecteerd door de schilderes Aleid Lesmeister, Kees Stoop en de heer M. A. Alting, tekenleraar aan de scholengemeenschap. Zij hebben dat met zorg gedaan. De expositie geeft een beeld van geheel verschillende stijlen, die samen te vatten zijn onder „vrije expres sie". Een zeer gedifferentieerd beeld van hetgee namateurs met palet entekenstift cp werkelijk kunstzinnige wijze tot stand hebben weten te brengen. Van alle tien inzenders hangen er drie werkstukken - of stukjes. Zelfs van de vijfjarige Leila van Hoevelaak, die in haar een goed voorbeeld van een „ama teur-schilder" heeft gevonden als men het werk van een „zondagsschilder" zo noe men mag. De werkjes van Leila zijn klei ne olieverfstukjes. Van een bijzondere be koring is de inzending van Kees Bos, „drie ganzen 'aanvliegend in de avond schemering", „twee reeën in de hoge ruigte" en een fors Noors landschap met op de voorgrond een eland. Van een ge heel ander genre zijn de drie figuratieve werkstukjes van Gerard Witteveen, met zeer kleurrijke vlakken, scherp aftekend tegen de doeken in olieverf van Kees Bos en van A. J. van Hoevelaak, een Spaanse danseres en o.a. een groot stilleven met bloemenvaas. Constructifistisch zou men de impressie kunnen noemen van Henk Landeweerd. Van weer heel andere aard zijn de drie werkjes van Henny Kruit, die als versierkunst kunnen worden aange duid. J. Overbeek is in Mondriaanse stijl vertegenwoordigd met een inkijk in een woning, met een aquarel van een Seine- brug in Parijs en met een groot stilleven „Emmer met schoenen" in olieverf. Voorts hangen er een vrouwelijk naakt van Herman Gazan, drie groene flessen en een somber huizenblok. Bijzonder kleurrijk zijn het cafeetje en buitenland se (Italiaanse?) landschap van E. Beumer en tenslotte hangen er twee niet onver dienstelijke tekeningen en een olieverf stukje van de vroegere Sikkenstraat van J. Schintz. Als voorzitter van de werkgroep bracht Onze burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, zal op 18 september a.s. op de Wereld tentoonstelling in Montreal (Canada) een onderscheiding de International Award of Merit in ontvangst gaan nemen door de Royal Canadian Legion, het Canadese legioen van oud-strijders, toegekend aan het Nederlands Oorlogsgraven Comité en bedoeld voor het gehele Nederlandse volk voor de wijze waarop het zijn dank baarheid tot uitdrukking heeft gebracht voor de herkregen vrijheid. De plechtige uitreiking zal geschieden in het Neder lands paviljoen op de Expo. Mevrouw Enklaar zal haar echtgenoot op zijn reis naar Canada, per vliegtuig van de K.L.M., vergezellen. De kosten van deze reis komen niet ten laste van het z.g. klaproosfonds, waaruit de uitgaven voor de Canadese pelgrimages worden bestreden. De Canadezen zijn zeer onder de indruk gekomen van het grote boek, verlucht met tal van foto's „Thank You Canada", dat in het gebouw van de Nederlanse inzen ding op de Expo te zien is en automatisch omslaat. De bezoekers zijn in het alge meen zeer getroffen door de boodschap, welke daarin wordt gebracht. Bovendien zijn op de Expo in het Nederlandse pa viljoen twee pockets verkrijgbaar „Thank You Canada" en „Merci Canada", met een voorwoord van H.M. de Koningin Julia na, waarvan de netto opbrengst ten goe de komt aan het werk van het Neder lands Oorlogsgraven Comité. Daarom werd de gedachte geboren, dat het de Canadian Legion zou passen om zijn dankbaarheid tot uitdrukking te brengen voor datgene wat het Neder landse volk en het Nederlands Oorlogs graven Comité hebben gedaan in het ka der van het organiseren van de pelgri- mages. Er is trouwens, door dit grafbezoek, al een voortreffelijke en hartelijke samen werking gegroeid tussen de Royal Cana dian Legion en het Nederlands Oorlogs graven Comité. Herman Gazan de selectiecommissie .en alle medewerkenden dank voor him bij drage. Hij overhandigde Kees Stoop een „gaostok", die verklaarde niet van plan te zijn hem te gebruiken als „leunstok" zoals de schilders die vroeger bij hun werk gebruikten. De heer Stoop verklaarde zeer veel waardering te hebben voor het werk dat bijeengebracht is en bewondering vöor het feit, dat dit tot stand komt, nadat men meestal eerst een dagtaak heeft vervuld. Hij bracht deze waardering en bewonde ring tot uitdrukking door het declameren van het gedicht van Pierre Kemp „Zin gende daad" en verklaarde de expositie voor geopend. De opening droeg verder een exceptio neel karakter, omdat geen sherry of der gelijke dranken werden rondgediend, maar de genodigden een glas melk of karnemelk werd aangeboden en een stuk kaas uit het vuistje. Het ontbreekt de werkgroep nog aan de middelen om een dure receptie te houden. De expositie is te bezichtigen tot en met zaterdag 9 september. Zij vormt de voorbode van een grotere tentoonstelling, die de komende herst in een zaal gehou den zal worden. Even voor de autobotsing reed D. J. S. uit Rijssen op bijna dezelfde plaats met zijn bromfiets tegen een bermpaal, waar door hij in de sloot terecht kwam. Hij had een sleutelbeen gebroken en klaagde over pijn in de heup. S. verklaarde door het claxoneren van een hem achterop rijdende personenauto geschrokken te zijn en daardoor de macht over het stuur verloren te hebben. Hij is per auto naar het ziekenhuis in Almelo overgebracht. De brommer was flink beschadigd. Gevonden: Bruine windjack met ritssluiting; 1 kinder jasje met capuchon; l kinderre- genjas; 1 zeis; 1 bankbiljet; 1 verzeke ringsplaatje bromfiets. Verloren: 2 VW sleutels -f contactsleutel; 1 tientje; 1 blauwe badhanddoek met een wit scheepje erop; 1 rood geblokte bad tas inh. herenpolshorloge en zwemkaart; 1 rode zijden sjaal; 1 badhanddoek, groen, geel, blauw en rood. Inlichtingen dagelijks (doch NIET tus sen 13.00 en 14.00 uur) aan het groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, tel. 13 52. Zaterdag, 2 september, 9.00 uur: Paar- denfokdag „Holbatheo" op de terreinen bij 't Bonte Paard te Dijkerhoek. Zaterdag, 2 september van 14.0016.00 en van 19.0020.30 uur: Bloementen toonstelling leerlingen schoolkring Dijkerhoek in het schoolgebouw al daar. Maandag, 4 t/m 9 september Koopman „De Spar" wegens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag, 5 september, 13.30 uur: Ont vangst Canadese grafbezoekers in Ami- citia. Dinsdag, 5 september 's avonds 7.30 uur in Hotel „Vosman": aanvang dans lessen Dansschool „Reiners". Donderdag, 7 september, 15.00 uur: Plechtige herdenking op de Canadese begraafplaats o.a. in tegenwoordigheid van de Ambassadeur van Canada Z.E. W. F. BuU. Donderdag, 7 september, 's avonds 7.30 uur: aanvang danslessen Dansschool „Reiners" in café „Het Bonte Paard". Vrijdag, 8 september, 19.30 uur: Raads vergadering ten gemeentehuize. Vrijdag, 8 september om 20.15 uur, Mu ziekkoepel „Kalfstermansweide": Po pulair concert „H.M.V." en Jeugd orkest. Maandag, 11 t/m 16 september: Krui- deniersbedrijf Wed. Baltes wegens va kantie gesloten (zie adv.). Maandag, 11 t/m 18 september: Kapsa lon „Elegant" wegens vakantie geslo ten (zie adv.). Maandag, 11 t/m zaterdag, 16 september: Slotman's Levensmiddelenbedrijf, Oranjestraat 73, wegens vakantie ge sloten (zie adv.). Dinsdag, 12 september, 's avonds 8 uur (precies) in gebouw „Bethanië" eerste bijeenkomst in dit seizoen Hervormde Vrouwengroep. Zaterdag, 16 sept.: Veekeuring te Espelo op de terreinen van W. F. Boode. Aan gifte voor deelname vóór woensdag 6 sept. a.s. Zondag 3 september 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur ds Addink (Voorber. H.A.) met medewerking van het Hervormd Kerk koor -en 10.15 uur ds Addink (Voorber. H.A.). Extra collecte Raad voor kerk en ker ken. 10.15 uur Jongerendienst in Irene. Dijkerhoek Bethanië 9.30 uur ds Israël. Extra collecte Raad voor kerk en ker ken. Geref. Kerk: 9.30 uur ds R. Oosterhoff en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor het Fonds Algemeen Kerkelijke Arbeid (F.A.K.A.). Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: Zondag: 8.45 uur H. Mis in het ge bouw Irene te Holten. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 1 en zondag 2 september: de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, tel. 15 15. Geboren: Maria Jolanda, d.v. G. H. Kromdijk en G. J. Hoogeboom, Kolweg 67. Dianne, d.v. J. Foks en J. Raad, Hoffesstraat 20. Jeannette, d.v. J. Foks en J. Raad, Hoffesstraat 20. Be- rendina, d.v. L. G. ter Beest en A. Klein Twenhaar, Beuseberg 44. Jenneken, d.v. H. J. Nijenhuis en A. Meerman, Noordenbergstraat 13. Aaltje, d.v. G. J. Tempelman en H. G. Bosman, Look 11. Ondertrouwd: H. J. Aaftink, 30 jr., Tuinstraat 32 en G. H. Schöppers, 29 jr., Fastoriestraat 7. W. B. Bruggeman, 24 jr., Lochem en H. Bronsvoort, 22 jr., Beu seberg 116. H. Kevelham, 22 jr., Beu seberg 24 en J. Keizer, 24 jr., Holterberg 46. G. Beldman, 23 jr., Kosterspad 4 en T. Aanstoot, 21 jr., Larenseweg 8. J. Kruk, 22 jr., Larenseweg 8 en H. Aan stoot, 21 jr., Larenseweg 8. Gehuwd: A. A. J. K. Janssen, 41 jr., Burg. v. d. Borchstraat 24 en J. W. Win- keldermaat, 34 jr, Almelo. Ingekomen: W. J. van Brenk-Tempel- man van Amersfoort naar Holterberg 66. J. Rijkeboer en gezin van Amster dam naar Postweg 1. A. J. Veldhuis- Bos van Heerenveen naar Burg. v. d. Borchstraat 28. Vertrokken: A. W. Patiwael en gezin van Holterberg 26 naar Raalte. G. H. Landeweerd van Look 96 naar Almelo. W. Janssen van Neerdorp 77 naar Alme lo. R. Hosmar van H. J. Wansink- straat 16 naar Almelo. D. Wolters van Tuinstraat 3 naar Ede (Gld.).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1