Het van de ijstijden GEORGE GERSHWIN mysterie DE KAT HEEFT KARAKTER OPEN DEUR-WERK Jeugd genoot van schoolreis der ol Kolkschool A 7atprHa£ 26 augustus 1967 TTO.LTFNS NIEUWSBLAD TUSSEN JAZZ EN KLASSIEK DE SNORHAREN, DE STAART EN HET ZIEN IN HET DONKER Dertig jaar geleden, in juli 1937, over leed een der veelzijdigste componisten van deze eeuw. Hij schreef niet alleen ontelbare populaire, nog vaag gespeelde en gezongen melodieën, maar wist ook het verband te leggen tussen symfoni sche muziek en jazz. Het meest beken de voorbeeld daarvan is wel zijn eerste grote werk, de „Rhapsody in blue", dat nu nog bijna dagelijks op het repertoire van de symfonieorkesten voortkomt. HIJ BEGON MET MUSICALS George Gershwin werd op 26 septem ber 1898 in Broocklyn (het Nieuwneder- landse Breukelen bij Nieuw-Amsterdam) geboren. Als 13-jarige jongen kreeg hij pas zijn eerste pianolessen, maar hij blijkt zo snel van muzikaal begrip en zo muzikaal te zijn, dat hij drie jaar later al een muzikale boterham kan verdie nen bij de muziekuitgeverij van J. H. Remick Co. Daar begint hij al spoedig zelf „songs" te schrijven waarmee hij aardige succes ses boekt. In die tijd ontstaan „Good Morning", „You were so beautiful" en vooral „Swanee" welk liedje geweldige bekendheid heeft gekregen. Zijn succes brengt hem er toe musical comedies te gaan schrijven die toender- tijd al bijzonder gewild waren in Ameri ka. Zo ontstaan „Lady be good", „Tip Toes", „Oh Kay" en „Funny Face" in de periode tussen 1922 en 1927. Ook legt hij zich toe op het componeren van mu ziek voor geluidsfilms. Rhapsody in blue Natuurlijk vindt hij deze successen bijzonder prettig maar bevredigen doen ze hem niet. George wil het hogerop zoeken, bij de meer serieuze muziek. Op verzoek van Paul Whiteman, de bekende orkestleider, schrijft hij een werk dat zowel invloeden van jazz als van sym- foniemuziek, de zogenamde symfonische jazz. Het verwonderlijke is, dat Gershwin dit werk in 14 dagen tijd heeft moeten neerschrijven. Hij werd er toe gedwon gen door Whiteman, die dit nummer al in zijn programma opnam en er mee adverteerde, voor de componist wist wat er van hem verlangd werd. Hij las de advertentie in een ochtendblad, werd witheet van woede en belde de dirigent op om hem de waarheid te vertellen. Maar onder de druk van diens overre dingskracht zwichtte hij tenslotte en ging het proberen. „Kom George, je weet best dat jij het kunt", zei Whiteman. En hij heeft gelijk gekregen. Het experiment, slaagde. Op 12 februari 1924 wordt in de be kende Aeolian Hall in New-York de nu zo vermaarde Rhapsody in blue uitge voerd, waarbij de pianopartij door Gershwin zelf wordt gespeeld. Het zal een van zijn meest bekende werken op het wereldreprtoire worden. Overigens was de orkestratie niet van zijn hand maar van Ferde Grofé. In de haast heeft George Gershwin het niet zo erg nauw genomen met het lenen van motieven van andere componisten. Het eerste thema van het. eerste deel van de Rhap sody is geleend van de inzet van Beet- hovens 4de pianoconcert. Latere werken verraden invloeden van Tsjaikowski en Rachmaninow. Ondertussen is zijn reputatie wel ge- Eindelijk was het dan zover. Vrijdag 18 aug. stapten de leerlingen van de o.l. Kolschool in twee bussen van de O.A.D. om op reis te gaan. Deze late schoolreis had voor de vakantie plaats moeten vin den, maar werd' door omstandigheden uitgesteld. Het hele gezelschap onder leiding van het personeel en oudercommissieleden vertrok om half negen richting Harder wijk. In dit oude stadje aangekomen kon men direct overstappen op de rondvaart boot om tot „leringh ende vermaeck" de reis op het water voort te zetten. Voor de kust van Harderwijk wordt hard gewerkt aan de nieuwe dijk van de Flevo polder en dit waterwerk in uitvoering had de volle aandacht. Na deze boottocht was het tijd om te eten in het paviljoen van de speeltuin. Na de maaltijd trakteerden de „Flip pers" de kinderen op een toetje in de vorm van geweldige sprongen naar bal len cn visjes. Deze demonstratie van de dolfijnen viel zeer in de smaak bij de jeugd. Het was daarna tijd voor de speel- (Men verzocht om plaatsing van het volgende) De Open Deur-groep, die sedert enkele jaren in Holten, werkt, blijkt ook in de zomertijd niet stil te hebben gezeten. In de eerste plaats vernemen wij, dat het Open Deur-wérk voortaan niet meer een zaak is van de Hervormde gemeente alleen, omdat de Geref. kerkeraad beslo ten heeft hieraan officieel te gaan deel nemen. Deze plaatselijke interkerkelijke samenwerking is mede een gevolg van de landelijke Hervormd-Gereformeerde sa menwerking. Vanaf 1 januari j.l. werken aan het blad „DE OPEN DEUR" ook Ge reformeerde schrijvers mee. Omdat deze redactieleden eerst een eigen (Geref.) evangelisatieblad „ONDERWEG" uitga ven, is sedert de samenwerking met de redactie van ,DE OPEN DEUR", besloten dit blad op te nemen in „DE OPEN DEUR". Vandaar de nieuwe naam „DE OPEN DEUR/ONDERWEG". Als ouderling voor het Open Deur-werk is door de Geref. kerkeraad aangewezen de heer R. Reinink. Voor de Hervormde gemeente is dat, zo men weet ouderling B. J. Meijer. vestigd en wil hij voortaan ook de or kestratie van zijn werken zelf doen. Daartoe neemt hij les bij Rubin Gold- mark. Na een reis naar Parijs schrijft hij voor de New-York Symphonic Soc. het eveneens bekende werk „An Ameri can in Paris" in 1928, Er volgt nog een „Second Rhapsody" in 1931 en dan be gint hij aan zijn grootste en bekendste werk: de opera „Porgy and Bess". Porgy and Bess Deze opera, geschreven naar de ro man van Du Bose Heyward, heeft we reldvermaardheid gekregen. Liederen als „Bess, you are my womannow" en „Sum mertime" zijn door vele groten in de muziek op het repertoire genomen. Gershwin leest het boek over de in valide negerbedelaar en ziet in 1931 op Broadway het prachtige toneelstuk, dat de schrijver met zijn vrouw Dorothy naar zijn eigen roman had gemaakt. Het onderwerp en de uitbeelding snijden hem door zijn ziel. Plotseling beseft hij, dat hier een onschatbare hoeveelheid materiaal ligt opgetast voor een gewel dig muzikaal werk. Het heeft nog enkele jaren geduurd, voor hij zijn eerste ideeën verder had uitgewerkt en zijn plannen voldoende waren gerijpt, maar in de herfst van 1933 begint hij aan de schepping van deze eerste Amerikaanse opera van al lure. Hij heeft daarvoor vele godsdienst oefeningen en begrafenissen van de ne gers in Charlestond bijgewoond om de juiste impulsen voor de vele liederen en het levensritme van de zuidelijke negers aan te voelen. Zo krijgt hij de inspiratie voor de stormscène tijdens een meeting en ont dekt hij het vreemde ritme van de Gul- lah-negers op en wat afgelegen eiland. Met zijn broer Zijn broer Ira. die vrijwel onbekend is gebleven, heeft een groot aandeel in Iedereen heeft wel eens gehoord van de ijstijden. Geologen hebben de sporen er van gevonden. De „kei" in Amers foort, de „kei" in Hilversum, door de erf- gooier Flores Vos er met veel moeite en krachtsinspanning heengesjouwd, nadat hij 'm op de Gooise heide had opgedol ven, zijn er een paar bewijzen voor. Zij betekenen dat grote, gletsjers uit de poolstreken eenmaal ver naa: de gema tigde gebieden zijn afgezakt; en daar hun sporen hebben achtergelaten. Er zijn gedurende het laatste miljoen jaren van het bestaan van de aarde, vier van die koude perioden geweest, die ieder zo'n vijftigduizend jaar duurden. De laatste ijstijd eindigde een tienduizend jaar geleden. De vraag is: wanneer komt de vol gende en: kómt er een volgende? Niemand kan 't zeggen. EEN MERKWAARDIGE KACHEL Maar wat veroorzaakt eén ijstijd? Na- tuin en de Kolschool jeugd schommelde, wipte en draaide totdat er door de ge luidsinstallatie werd omgeroepen: „De leerlingen van de o.l. Kolschool moeten zich naar de bussen begeven." Na een korte rit werd het Piashuis in Nunspeet met een bezoek vereerd. Met een frisse dronk vooraf nam het gezel schap plaats in de roeiboten en na enige misslagen lukte het velen vooruit te ko men. Met de wind in de rug was het heerlijk roeien, maar de weg terug is voor enkelen een lijdensweg geworden. De dames van de oudercommissieleden kunnen er van navertellen. Op de terug weg werd in Epe nog even gestopt voor een ijsje. Om plm. 6 uur konden de ouders hun voldane, maar vermoeide spruiten weer mee naar huis nemen. In de loop van deze zomer is de Open Deur-groep met het blad „DE OPEN DEUR/ONDERWEG" aan het werk ge gaan iri de buitenwijken. Velen bleken bereid dit interessante evangelisatieblad, met een aparte Jeugdpagina, te willen le zen. Momenteel is men bezig op de Bor- keld. Daarna volgen nog Look, Lichten berg en nog wat adressen in de naaste omgeving van het dorp. Indien gezinnen (ook reeds bezochte gezinnen) het blad willen lezen, kunnen zij dit opgeven bij één der predikanten, de genoemde Open Deur-ouderlingen of één van de leden der Open Deur-groep. Men ontvangt het blad tegen een vrije bijdrage. Voor het komende winterseizoen heeft de Open Deur-groep weer een 5-tal sa menkomsten gepland, w.o. weer een Kerstnacht-samenkomst. De eerste van deze 5 bijeenkomsten zal a.s. zondagavond (27 aug.) worden gehou den in de Ned. Hei-vormde Kerk. Spreker is de Eerw. heer A. Schellevis, Past. Me dewerker van de Ned. Herv. gemeente al hier. Hij spreekt over het onderwerp: „WAAROM MOET DE KERK DE DOMI NEES HEBBEN?" Er is medewerking van het Chr. Dubbelmannenkwartet uit Beek bergen. Aangezien al vaker gebleken is, dat er behoefte bestaat om na afloop vragen te kunnen stellen, wil de Open Deur-groep, bij wijze van proef, daar zondagavond a.s. gelegenheid voor geven. Zodra de samen komst is afgelopen, wordt ieder, die dat de totstandkoming gehad. Vele liederen zoals „It ain't necessarily so", „There is a boat that's laevin", soon for New- York", maar ook „Bess, you is my wo man now", „I loves you, Porgy" en „Oh, I can't sit down" zijn vrijwel geheel van Ira's hand. Bij de eerste uitvoering zijn alle critici het er unaniem over eens. dat de beide broers geschiedenis hebben gemaakt in de toneelwereld. Zelfs de meest fervente joden- en negerhaters moeten erkennen, dat hier een meesterhand een overwel digend muziekdrama heeft geschapen. Tussen 1952 en 1956 viert een Ameri kaans operagezelschap met louter ne gerartiesten in heel Europa ongekende triomfen. De Italiaanse kranten verkla ren het tot een meesterwerk van het lyrische toneel en zelfs de Izwestia moet na de opvoering in Leningrad toegeven, dat „onze Amerikaanse gasten hebben laten zien, dat oorspronkelijke kunst voor de volkeren van alle landen be grijpelijk is." Tumor Gershwin krijgt, voor zijn opera in 1935 de „Bispham-medaille". Later wordt hij zelfs erelia van de Academie Sta. Cecilia te Rome. Zijn opera wordt be schouwd als zijn beste werk, daarna komt zijn pianoconcert in F uit 1925, dat ook melodisch wel verraadt dat er geleend is bij andere componisten, maar waarin vooral in het langzame deel zijn kwaliteiten als componist beslist naar voren komen. In zijn laatste levensjaren heeft hij zich vaak als een onbetamelijk en on verdraaglijk mens doen kennen. Eigen schappen die meer kunstenaars aan kleven indien zij successen boeken. Zijn hoge inkomen verleidde hem bovendien tot dwaze uitspattingen. Zijn werk raak te in het gedrang. Er mocht van de man die de symfo nische muziek en de jazz verbond, nog wel meer verwacht worden, maar een mislukte operatie aan een hersentumor maakt voortijdig een eind aan het leven van .George Gershwin, waardoor de mensheid ongetwijfeld nog veel goede muziek werd onthouden. tuurlijk een zodanige klimaatsverande ring kouder worden waarbij de noordpoolkap zich ver naar het zuiden gaat uitstrekken. Maar wat verwekt die klimaatsverandering; en wat maakt, dat het tenslotte weer warmer wordt? De voor de hand liggende verklaring zou zijn: de zonnewarmte laat ons in de steek. Er gebeurt iets op de zon, dat maakt dat wij een jaar of vijftigduizend in de kou moeten zitten. Maar die verklaring gaat niet op. As tronomen zijn het er over eens, dat zelfs een geringe verandering in de warmte- huishouding van de zon, ons geen ijs tijd zou bezorgen. Die zou ons regelrecht naar een ramp voeren, die ons bestaan bedreigde. De zon is een merkwaardig stabiel brandende kachel; en zij fe de schuldige niet. Zij bestaat al duizenden miljoenen jaren; en al die tijd heeft zij als een betrouwbare „oliestook" gewerkt. Het merkwaardige is, dat in al die dui zenden miljoenen jaren geen ijstijden op aarde zijn veroorzaakt, buiten juist dat laatste miljoen. Plotseling! Een andere merkwaardigheid is het plotseling ophouden van zo'n ijstijd. Plotseling is voor onze begrippen nu ook weer niet het juiste woord; maar wan neer een ijstijd zestigduizend jaar duurt en hij is dan in drieduizend jaar volle dig opgeruimd, mag men het verdwij nen er van toch wel snel noemen. Hoe is het mogelijk dat een koude-pe- riode zo gauw plaats maakt voor een warme? Vooral als de zon moet worden vrijgesproken. De geologen hebben zich het hoofd gebróken over een antwoord; en zij hebben vragend gekeken naar de astronomen. Niet alleen om van hun lippen een antwoord te lezen op de vraag van het snelle verdijnen van het ijs, doch ook om een verklaring te horen van het optre den van ijstijden, zonder meer. De nieuwste theorie daarover is de „broei- kas"-theorie. De aardse dampkring vervult de func tie van het glas van een kas. Het ver oorlooft het zonlicht om vrij naar binnen te komen en de planten in zo'n kas hebben er haar plezier aan; evenals wij mensen der aarde op onze bol. Het over schot aan verwerkbare warmte wordt echter teruggegeven in de vorm van in- fra-rode stralen, die niet door het glas (of door de dampkring) naar buiten kunnen ontsnappen. Dit is maar geluk kig, want zonder dit éénrichtingsver keer, zou de aarde in een onafgebroken ijstijd moeten leven. Het optreden van een ijstijd zou dus kunnen worden geweten aan een defect in de dampkring, waardoor er, om de een of andere reden „tegenliggers" op wenst, in „IRENE" verwacht om, onder het genot van een kopje koffie, nog even te kunnen napraten. De bijeenkomst vangt aan om 19.15 u. Ongeveer 10 minuten voor die tijd begint het gemeenschappelijk zingen. De Open Deur-groep hoopt, dat velen, die geen kerkdiensten bezoeken, haar bijeenkom sten zullen willen meemaken. Uiteraard is iedereen (dus ook trouwe kerkgangers) hartelijk welkom. Behalve de gereserveer de plaatsen voor de Open Deur-groep en het dubbelmannenkwartet, zijn alle plaat sen vrij. Aan de uitgang zal een collecte worden gehouden voor het Open Deur- werk. l Ons land telt nu twee miljoen katten. Dit respectabele cijfer wijst er op, dat twee derde van het aantal Nederlandse gezinnen tenminste één poes in huis heeft. En toch leven velen met dit huis dier samen onder één dak zonder het goed te begrijpen. Poes wil zelfstandig zijn In tegenstelling tot de hond, is de kat een buitengewoon zelfstandig wezen. Zij is wat men noemt een individualist, en zal steeds dat doen, waar zij zelf zin in "heeft. Het is daardoor buitengewoon moeilijk, de kat te benaderen. Over het algemeen krijgt men de indruk, dat de kat zich niets van de mens aantrekt, maar dit is toch niet juist. Het is alleen erg moeilijk, de kat voor zich te winnen en men moet daar meestal meer voor doen, dan men ogenschijnlijk zou ver wachten. Wenst de liefhebber een goede om gang met zijn kat, dan moet hij zich op het standpunt stellen, dat hier 2 ge lijkwaardige individuen tegenover el kaar staan. Geen meester en geen knecht. Dit is iets, dat voor de mens meestal niet meevalt en het gevolg is, dat er maar weinig mensen zijn, die werkelijk de weg voor éénrichtingsverkeer ver schijnen. Pijpestelen! Een ernstig defect, in de dampkring zou kunnen zijn: een tekort aan water damp. Regent het pijpestelen, dan is het duidelijk, dat de voorraad waterdamp in de atmosfeer vermindert. Maar de verdampende wateren van de oceanen vullen het tekort weldra weer aan; en het evenwicht is weer hersteld. Veel regen, zowel als een verminderde verdamping kunnen' dus de waterdamp balans in de atmosfeer verstoren. En de kou krijgt haar kans! Verminderde ver damping kunnen we gerust uitschakelen als oorzaak, want dan zou er iets mis moeten zijn met de zonnestraling; en we hebben gezien, dat de zon onschuldig moest worden verklaard. Dus: excessieve regenval! Wat ver oorzaakt overvloedige regen? Waterdamp in de hogere luchtlagen, waar zij zeer overvloedig is, condenseert niet gemakkelijk tot kleine druppeltjes. Daar is een hulpmiddel voor nodig. Een van die hulpmiddeltjes is het meteoor- stof, dat uit de wereldruimte op de aarde afstuift. Is het een korreltje ter grootte van een erwt, dan dringt het verder in onze amosfeer door en we zien een „val lende ster". Maar rond de kleine me teoorstofjes klit de waterdamp graag opeen en valt dan tenslotte als een wa terdruppel omlaag. Is er nu een overmaat van meteoor- stof in een bepaalde periode, dan wordt de waterstofbalans verstoord; en het „broeikas"-effect treedt op in die zin, dat cr niet genoeg warmte in de atmos feer (aardse kas) wordt vastgehouden omdat de „glazen van het dak" (de wa- terdamplaag) gebroken zijn. Het wordt dus steeds kouder en een ijstijd begint. Tussen 12 en 13 januari Een bekende Engelse meteoroloog heeft de regenval van de laatste 50 jaar geanaliseerd. Hij is tot de merkwaardige ontdekking gekomen, dat er op bepaalde dagen van het jaar een overvloedige neerslag wordt waargenomen. Met name tussen 12 en 13 januari. Hij schrijft dit toe aan buitengewone hoeveelheden me- teoorstof afkomstig van „ontplofte" ko meten. Dat stof ontmoet op die dagen de aarde in haar baan. Kometen zijn zwermen ijsstofjes. Zij vormen geen solied lichaam, doch ge lijken meer op een zwerm vogels. Als de aarde lange tijd door kometenstof reist, stijgt de kans op een ijstijd! De kometen zijn dus de boosdoeners. Eeuwen lang zijn de kometen beschouwd als de bren gers van onheil. Moderne tijden hebben deze opvatting teruggebracht tot bijge loof. Nu echter krijgen zij hun oude, slechte, naam weer terug. Het is een merkwaardig feit, dat de kometen in zulk een tempo „ontploffen", dat, wanneer zij even oud waren als de zon of de aarde, er al lang geen exem plaar meer van over zou zijn. Alles wijst er op, dat kometen niet ouder zijn dan een miljoen jaar. Hetgeen juist de tijd is waarin ijstijden optreden. Er is dus verband tussen het bestaan van kome ten en het optreden van die vreselijke lange winterperioden. Maar hoe ligt dat verband? Dat moet nog worden nage speurd. Niet alle resten van vroegere ijstijden kunnen op deze wijze worden verklaard. Het feit dat de noordpool vroeger een tropisch gebied is geweest, kan met de „broeikas'-theorie niet worden aanne melijk gemaakt. Maar daar zijn weer andere verklaringen voor. een kat voor zich weten te winnen. Het is daarom nuttig iets meer van de kat te weten en dit huisdier te leren kennen. Horen, zien en tasten De zintuigen bij een kat zijn buitenge woon sterk ontwikkeld. Zij hoort zeer goed en ook her zien en de reuk zijn voortreffelijk. Zij kan bijvoorbeeld ge luiden van elkaar onderscheiden, die voor de mens volkomen gelijk zijn. Wat het zien betreft, moeten wij eerst een fabeltje uit de wereld helpen. Men beweert wel eens, dat een kat in het donker kan zien, maar dit is een perti nente onwaarheid. In volslagen duister kan ook een kat niets waarnemen. In schemer, wanneer er slechts iets licht is, staan de zaken echter anders. Dan kan de kat prima zien, in tegenstelling tot de mens. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat de ogen van een kat gevoelig zijn voor ultra-violette s'ralen en door dat de pupil zich geweldig kan vergro ten, zodat al het beschikbare licht kan binnentreden. Proefnemingen hebben uitgewezen, dat de kat echter kleurenblind is. Wat zij ziet is in nuances van grijs-zwart. Een tweede hulpmiddel om de weg in het donker te vinden, is voor de kat haar snor. Ieder weet, dat de kat op de boven lip lange, harde, grote haren heeft. Deze snor doet dient als tastorgaan. Wanneer de kat in het donker voorzichtig voort gaat, parasiteert zij voor een groot deel op deze snor. De fijnste trillingen wor den er mee opgevangen en de kat weet dadelijk, wat dit betekent. Hoe gevoelig deze organen zijn, blijkt, wanneer wij bij een slapende kat voorzichtig even een puntje van een snorhaar aanraken, het dier zal dan dadelijk wakker worden, hetgeen bij een andere aanraking er gens op het lichaam, niet het geval zal zijn. De barometer De staart van de kat is een aardige barometer om te zien, hoe het met haar humeur gesteld is. Is zij in een goed hu meur, of heeft het dier bepaalde ver langens, dan zal de staart langzaam en soepel zwaaien. Verkeert het dier in op winding, dan zal slechts het puntje van de staart met korte rukjes heen en weer gaan, terwijl de rest van de staart in lust is. Is een kat kwaad, dan zwiept de staart heen en weer met korte krachtige sla gen. Wanneer bij kleine jonge katjes het staartje trillend rechtop staat, betekent dit, dat er nood is. In verband met het feit, dat de kat een individueel jager is, zal zij altijd rustig en bedachtzaam eten. Bij dieren, die in samenwerking jagen, is dit anders, die zullen schrokkerig eten, want wan neer de troep de buit verslindt, moet ieder zorgen zoveel mogelijk voedsel naar binnen te krijgen. Bij de kat is dit anders, die neemt er de tijd voor. Hoe komt ze op haar pootjes? De kat is een geweldige acrobaat. Zij kan klimmen, springer en op een uiterst smal randje lopen en buitenge woon snel reageren als geen ander. Toch kan het voorkomen, dat een kat valt en dan is het helemaal niet zeker, dat zij op haar pootjes terecht komt. Over het algemeen heeft de mening post gevat, dat een kat altijd op de pootjes terecht komt en zich dan nooit zou bezeren. Dit is natuurlijk 'n fabeltje. Ongetwijfeld heeft de kat in zijn staart een prachtig hulpmiddel om, als het enigszins mogelijk is, met de poten naar beneden op de grond te belanden, maar dit is toch niet altijd het geval. Wanneer de kat valt, zal zij dadelijk haar staart loodrecht in de lucht steken en alle ha ren opzetten. Hierdoor doet de staart dienst als balanceerstok en als een soort parachute, al heeft deze laatste weinig waarde. In zeer veel gevallen zal de kat dus wel op de poten terecht komen, maar of het dier zich zal bezeren, is een kwestie, die afhankelijk is van de hoogte, waarvan het valt en de bodem waarop het terecht komt. De poten van de kat zijn buitengewoon elastisch en zullen een groot deel van de schok opvangen. Is de val van een grote hoogte, dan zullen de poten het niet kunnen houden en het is daarom wel meer voorgekomen, dat de kat ernstige kneuzingen opliep door een val. Wanneer men zo het één en ander van de kat weet over haar lichamelijke eigenschappen, die ten nauwste samen hangen met haar karakter, dan kan men het dier aanmerkelijk beter begrijpen. Tracht daarom nooit een kat te haasten en helemaal niet haar uw wil op te leg gen. Bij het omgaan met katten wordt een grote dosis tact vereist. Liefde en vriendelijkheid zullen hierbij de beste hulpmiddelen zijn. Haar trouw geeft een kat niet zo snel als een hond, maar heeft men het dier eenmaal gewonnen, hetgeen heus wel mogelijk is, dan is een kat zeker zo aan hankelijk en trouw, al is dit niet zo be kend.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 5