koninklijk onderscheiden wsmm Vakantie- programma AGENDA KERKDIENSTEN Be heer J. Verveda Filmavond Canadese gastgezinnen Buitengewone ledenvergadering Expositie Aleid Lesmeister verlengd Vrij vlotte na-vlucht oude en jonge duiven Gevonden voorwerpen Openstelling ontvangkantoren Rijksbelastingen Herhaalde-oproep controleur belastingen en markmeester Bestrijd het leed dat kanker heet Knobbelrit M.A.C. De Holterberg Sport Burgerlijke stand Zaterdag 26 augustus 1967 No. 34 Jaargang 19 WENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 051^88 - 1231f Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) 3,Iedere mm. meer f 0J.2 Tijdens een feestavond,je, dat de fam. Schuppert donderdagavond in hotel Hol- terman organiseerde na de drukte van de verbouwing en de opening van het prachtige winkelpand op de hoek van de Dorpsstraat en de Stationsstraat van de N.V. Gebr. Schuppert, kwam er 'n grote verrassing voor het oudste personeelslid, de heer J. Verveda. Burgemeester Mr. W. H. Enklaar deel de in een toespraakje mede, dat de heer Verveda was begiftigd met de medaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Onder een hartelijk applaus speldde hij de gedecoreerde de versierselen dezer koninklijke onderscheiding op de revers. Samen zong men staande het Wilhelmus. De burgemeester wees er op, dat de heer Verveda, die nu 62 jaar is, meer dan vijf tig jaar in dienst van de Gebr. Schup pert is werkzaam geweest en bijna een deel van de familie is geworden. Hij prees de broederlijke verhouding, die in het bedrijf heerst. De heer Verveda is geen man, die aan de weg timmert. Een schouderklopje heeft hij voor zijn grote plichtsbetrach ting alleszins verdiend. Hij wenste ook de firma geluk met haar gedecoreerde be diende. Nadat mevr. Verveda-Schuppert bloe men waren aangeboden, feliciteerde de directe chef van de heer Verveda, de De plaatselijke afdeling van het Ned. Oorlogsgraven Comité organiseert woens dagavond in hotel Hol terman een bijeen komst van de gastheren en gastvrouwen, die .de afgelopen twee jaar Canadese graf bezoekers gastvrij onderdak hebben ver schaft, en voor hen, die dit op 5 septem ber en volgende dagen zullen doen. Tij dens die bijeenkomst zal de geluidsfilm in ;kleur, die vorig jaar door de Canadese televisie werd opgenomen, worden ver toond en de kleurenfilm, die de Nijver- dalse fotograaf, de her Geenen, in 1965 vervaardigde van de Canadese pilgri mage naar Holten. Men wil deze samen komst tevens benutten om nog de nodige inlichtingen te geven over het bezoek van de zestig Canadezen, die naar Holten ko men. Iedere gastheer en gastvrouw, het zij voor de komende, hetzij van vorige pilgrimages, hoopt men te mogen begroe ten. Het aanvangsuur is gesteld op 20.00 uur. Vrijdagavond (hedenavond) wordt in café Jansen de op de onlangs gehouden jaarvergadering statutair aangevraagde buitengewone ledenvergadering van de voetbalvereniging „Holten" gehouden. Het ging toen om de verjonging van het be stuur. Het Bestuur komt nu zelf met twee voorstellen, n.l. de uitbreiding van het bestuur met twee leden, hiervoor worden vooi'gedragen de heren F. ter Hoeven en J. Warrink en de instelling" van een con tactcommissie. Voor deze commissie wor den voorgedragen de heren G. Jongman, Joh. Veneklaas, J.A. Jansen, J. ten Vel de, S. Markvoort en A. Klein Velderman. In verband met de nog steeds blijkende belangstelling voor de schildex-ijenexpo- sitie van de Holtense schilderes Aleid Lesmeister op het legeltexTas van Bloe menmagazijn Vincent, die nog met ver schillende aquarellen en andere, kleinere, werkjes is aangevuld, is deze openlucht tentoonstelling een paar dagen verlengd en wel tot woensdag 30 augustus a.s. De expositie van 'haar werk in de hal van de Openbare Leeszaal in Deventer zal duren van 9 september tot 8 oktober heer 1-Ienk Schuppert. De familie Verve da is al sedert 1884 aan het bedrijf van de Gebr. Schuppert verbonden, want vader Verveda was reeds als 10-jarige, eerst als koeienjongen en later als kleermaker, in het bedrijf werkzaam. Ook hij had een koninklijke onderscheiding. Het gouden jubileum viel eigenlijk in april, maar wegens het overlijden van twee collega-kleermakers (Sniejs Jan en Bernard Bosschers) was de herdenking uitgesteld. De heer Schuppert dankte de heer Ver veda voor zijn vijftigjarige arbeid in de familiezaak en bood hem de zilveren draagmedaille aan. Er werden vele handen gedrukt en har telijke gelukwensen gesproken. Het echtpaar Verveda heeft drie kin deren, die elk ook weer di'ie kinderen hebben. Zij waren tijdens de toespraak van de burgemeester de feestzaal stille tjes binnen geloodst. De koninklijke onderscheiding was voor de heer en mevrouw Verveda een grote verrassing. De heer Verveda heeft ten slotte allen dank gebracht voor deze hulde. Dit is al weer het laatste vakantieprogramma in dit seizoen, dat wij publiceren. Vele honderden hebben genoten van de verschillende evenementen, die met name de administrateur der V.V.V., de heer Kers en zijn echtgenote, voor de vakantie gangers hebben georganiseerd. Een woox-d van dank namens hen allen is hier wel op zijn plaats, want velen hebben er Holten en haar omgeving en ook haar inwoners beter door leren kennen en waarderen. De gasten, die nu nog in Holten verblijven en dat zijn over het algemeen de wat oudere mensen, verwijzen wij nog gaarne naar het onderstaand pi-ogramma. HEIDE-WANDELTOCHT Zatex-dag, 26 aug. organiseert de Wandelsport vereniging „De Trekkers" haar jaarlijkse Heidewandeltocht door d.e mooiste contreien van Holten. Start bij het gebouw Irene, 11.00 uur voor de 40 km cn om 14.00 uur voor dc 25, 15, 10 en 5 km tocht. Opgave deelname bij het secretax-iaat: Ox-anjestx-aat 18 of voor de aanvang bij het startbureau. BEZOEK KAASBOERDERIJ Dinsdag 29 augustus tussen 7 en 8 uur 's avonds. Bezoek aan de boerderij van de familie Cats in de Beuseberg. Het is het lenig zelfkazende bedrijf in de verre omgeving len de bewoners zullen daarover en over him verdere bedrijfsvoering iets vertellen, dat velen zal interesseren. De leiding van deze excursie berust bij de administrateur van de V.V.V., de heer Kers, aan wiens bureau bij het spooxwegviaduct men zich vóór 's middags 12 uur voor deelname moet opgeven, telefoon 1533. De kosten bedragen 1,— per persoon, ook voor kinderen. Men ontvangt een kleine attentie in de vorm van een zakje met verschillende kaassoorten, om te px'oeven. VVV-HOLTERBERGRIT Woensdag 30 aug., 14.00 uur, wordt bij voldoende deelname de bekende VVV- autobustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg, Nijverdalseberg en Hellendoomseberg, met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf provinciën" op de Hellendoomse berg. De tocht duurt van plm. 14-17 uur. De kosten bedragen 2,50. Men dient zich zo spoedig mogelijk op te geven op het V.V.V.-bureau, tel. 1533. De administrateur, de heer Kers, gaat mee voor explicatie. OPENLUCHT-EXPOSITIE Tot en met zaterdag, 30 aug., exposeert de jonge Holtense schilderes Aleid Les meister op het tegelterras van Bloemenmagazijn Vincent bij de Grote Viaduct een aantal van haar werken. De expositie is vier dagen verlengd. Het is een openlucht verkoop-expositie, die vrij te bezichtigen is. Zondag, 20 aug. om 15.00 uur en woensdagavond 23 aug. om 19.30 uur zal een rondleiding plaats hebben met deskundige toelichting. KOPJE KOFFIE NA DE KERKDIENST Evenals dit vorige jaren gedux-ende het vakantieseizoen gebruikelijk was, zal de zomergasten, na de tweede kerkdienst in de Herv. Kerk, gelegenheid worden geboden in het gebouw Irene een kopje koffie te drinken en kennis te makeii met de dienstdoende predikant. De kerkeraad der Herv. Gemeente nodigt derhalve allen, die hier met vakantie vertoeven, gaarne uit na het bijwonen van de tweede kerk dienst, die om 10.15 uur begint, naar Irene te komen. Het gebouw Irene bevindt zich op korte afstand van het kerkgebouw. Van deze gelegenheid wordt elk seizoen een druk gebruik gemaakt. Een exemplaar van dit blad is zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij het VVV-bureau. Aan de zgn. na-vlucht met oude en jonge duiven vanaf Den Bosch afstand 101 km namen de Berg vliegers zater dag deel met 195 duiven. De lossing ge schiedde om 8.00 uur met zuiden wind. De eerste duif wei'd geklokt om 9.13.42 uur en de laatste prijswinnende duif om 9.29.36 uur. De uitslag was. 1-3-4-14-31 J. W. Willems, 2-10-19-22-36 D. Muller, 5-7- 11-27-32 L. Gazan, 6-16-34 H. van Beek, 8- 12-21 W. Aaftink, 9-38 Joh. Paalman, 13- 23-24-28 G. J. Schuitercl, 15-30 H. Wan- sink, 17-18 H. J. Aaftink, 0-29 C. W. Ree ves, 26-26 J. Paalman, 33 H. J. ten~Velde, 37 M. Lodeweges en 39 G. Steunenberg. Gevonden: 2 autosleuteltjes VW; 1 poncho. Verloren: 1 groen xiylontasje; 1 zwempak (licht blauw); 1 windjack (blauw) witte stre pen op voering; 1 gouden dameshorloge met gouden armband; 1 pop in broekpak (babypop); 1 fototoestel Agfa-Optima-Ra- pid, zwart lederen tas; 1 kleine zwarte damesportemonnaie met inhoud; 1 zwarte passerdoos; 1 zwarte regenbx-oek; 1 zwarte portemonnaie met zwemkaart, waarde bonnen etc. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tussen 8 en 22 uur DOCH NIET tussen 13 en 14 uur. OFFICIËLE PUBLIKATIES De uren van openstelling van het ont vangkantoor der rijksbelastingen te De venter luiden vanaf 1 september 1967 als volgt: Inlichtingen: maandag tot en met vrijdag van 8.00- 12.30 uur en 13.45-15.00 uur. Kasuren: a. Directe belastingen, loonbelasting, om zetbelasting, sociale verzekeringspre mies en schoolgeld dinsdag tot en met vrijdag van 8.00- 12.00 uur. b. Invoerrechten, accijnzen, motorrijtui genbelasting en leges maandag tot en met vrijdag van 8.00- 12.00 uur en van 13.45-15.00 uur. Burgemeester en wethouders van Hol ten roepen gegadigden op voor de functie van controleur der gemeentebelastingen tevens markmeester, op arbeidscontract en op een beloning van f 1.037,03 p. j. (in clusief 7,1% comp. AOW). De werkzaamheden omvatten voorna melijk de controle op de vermakelijkhe den- en de hondenbelasting. Sollicitaties voor 9 september a.s. te richten aan de burgemeester. Geen bezoek dan na oproeping. Holten, 24 augustus 1967. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. Onder dit motto zal dn de periode van 30 augustus t.m. 11 september a.s. weer een beroep op alle ingezetenen worden gedaan door de Ned. Vereniging tot steun aan het Wilhelminafonds, ten behoeve van de kankerbestrijding. Enorme som men worden door de overheid voor dit doel ter beschikking gesteld om deze ern stige volksvijand te bestrijden. Maar re search (onderzoek) en bestrijding vragen zulke enorme sommen, dat de hulp van het gehele Nederlandse volk en dus ook van alle Holtenaren dripgend noodzake lijk is om deze strijd tot een goed einde te bx-engen. Maar zover is het nog lang niet en daarom doet de plaatselijke afde ling van bovengenoemde vereniging een zeer dringend beroep op U haar de volle steun te verlenen. Dezer dagen zullen de collectezakjes per post huis aan huis ver spreid worden en daarna door een aantal vrijwilligers - gevuld met Uw bijdrage - weer wox-den opgehaald. Zij hoopt niet te vergeefs een beroep op U te doen. Nu het steeds moeilijker wordt om vergunning te verkrijgen voor het hou den van oriënteringsritten voor motor rijtuigen, heeft het bestuur van de MAC „De Holterberg" er iets op bedacht om haar leden toch een gezellig evenement te bezorgen. Het organiseert op zaterdag 26 augustus een z.g. knobbelrit. Dat is een tocht zonder wedstrijdelement, zodat iedereen er aan kan meedoen. Stai't en finish zijn bij café Vruggink, waar de rit om 19.30 uur begint. Er zijn een aantal punten uitgezet, welke men na het gooien met een dob belsteen moet zien te bereiken, vandaar natuurlijk de naam „knobbelrit". Ook de bijrijder kan punten verdienen door op diverse plaatsen opdrachten te vervullen, waarbij ook de geluksfactor een rol speelt. De deelnemers moeten uiterlijk 22.30 uur weer „binnen" zijn. Wie later komt, wordt voor de prijzen uitgesloten. Het inschrijfgeld voor leden bedraagt 3 gulden en voor niet-leden 4 gulden. Op zondag 1 oktober hoopt de motor club weer een originele oriënteringsrit te kunnen houden, waarvoor inmiddels ver= gunning is aangevraagd. Blauw Wit 1 speelt zaterdagmiddag om 3 uur thuis een vriendschappelijke wed strijd tegen het eerste van Sportclub Eversberg te Nijverdal. Deze plm. een jaar geleden opgerichte vereniging, die verschillende oud-spelexs van het Nijverdalse D.E.S. in haar gelede- x-en telt komt uit in de 3e klasse T.V.B. Aangezien het terrein bij „de Poppe" in totale revisie is wordt de wedstrijd ge speeld op het terrein bij camping „De Wildhof", aan de Witterietswég, dat in middels door de K.N.V.B. is goedgekeurd. Vrijdag, 25 augustus, 20.00 uur: Bridge drive in Hotel „Hoog Holten". Zaterdag, 26 augustus, 20.00 uur: Uit voering Dijkerhoeks Amateur Toneel in zaal 't Bonte Paard te Dijkerhoek. Zaterdag, 26 augustus, 11.00—12.00 uur: Voorlopige aangifte voor Muziekschool „Holten" in gebouw Rehoboth. Zaterdag, 26 augustus: 11.00 en 14.00 uur: Heidewandeltocht van de W.S.V. „De Trekkers", vanaf het gebouw Irene. Zaterdag 26 augustus: Drumband H.M.V. naar Federatief Muziekconcours te vroomshoop. Zaterdag, 26 augustus, 19.30 uur: Knob belrit van de M.A.C. „De Holterberg" vanaf clublokaal café Vruggink (zie adv.). Zondag, 27 augustus, 13.30 uur: Groot Nationaal Concours-hippique, terrein Looweg, te Bathmen. Maandag, 28 augustus t/m zaterdag, 24 september: Winkel Veldhuis, Larense- weg, wegens vakantie gesloten. Maandag, 28 augustus: Gecombineerde vergadering bestuurders der Bestuurs- bonden N.V.V. en C.N.V. in hotel Hol- teiman. Maandag, 28 aug.-9 sept.: Cafetaria „De Molenbelt" wegens vakantie gesloten. Zondag, 10 sept. weer geopend (zie adv.). Maandag, 28 aug., repetitie Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Woensdagavondrepetitie vervalt deze week. Dinsdag, 29 augustus, 's avonds van 7.00- 8.00 uur in hotel „Vosman": Opgave voor deelname aan de danslessen Dansschool „Reiners". Woensdag, 30 aug., 17.30 uur: Opening Schilderij ententoonstelling Holtense „zondagsschilders" op tegelterras Bloe menmagazijn Vincent (zie ber.). Woensdag, 30 aug. t.m. 11 sept.: Collecte voor de kankerbestrijding (zie ber.). Donderdag, 31 augustus, 's avonds van 7.008.00 uur in cafe „Het Bonte Paard": opgave voor deelname aan Dansschool „Reiners". Zaterdag, 2 september, 9.00 uur: Paar- denfokdag „Holbatheo" op de terreinen bij 't Bonte Paard te Dijkerhoek (zie adv.). Dinsdag, 5 september 's avonds 7.30 uur in Hotel „Vosman": aanvang dans lessen Dansschool „Reiners". Donderdag, 7 september, 's avonds 7.30 uur: aanvang danslessen Dansschool „Reiners" in café „Het Bonte Paard". Zaterdag, 16 sept.: Veekeuring te Espelo op de terreinen van W. F. Boode. Aan gifte voor deelname vóór woensdag 6 sept. a.s. (zie adv.). Zondag 27 augustus 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur: ds Israël en 10.15 uur: ds Is raël (Bed. H. Doop). Extra collecte plaatselijke gezinszorg. 19.15 uur: Opendeurdienst. Spreker: de heer Schellevis m.m.v. Dubbelmannen- kwartet Beekbergen. Dijkerhoek Bethanië 9.30 uur: ds Addink. Extra collecte plaatselijke gezinszorg. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur: ds R. Oosterhoff. In beide diensten het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor Eigen Kerkbouw. R.K. Kerkdienst: Zaterdagavond: 7.30 uur R.K. kerk dienst Nieuw-Heeten. Zondag: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene te Holten. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 26 en zondag 27 augustus: de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, telefoon 1803. Geboren: Rolandus Wilhelmus Jacobus Jozef, z.v. H. G. W. Welting en J. M. E. T. Meijer, Bergmanstraat 20. Roelofje, d.v. G. Nijenhuis 'en H. Brink, Gaarden- straat 26. Gerrit Johan, z.v. G. H. Blankena en H. Nekkers, Espelo 29. Arend, z.v. J. ten Velde en J. H. Dolman, Dorpsstraat 44. Boudewijn Frans, z.v. J. J. van den Broek en Jkvr. N. H. Laman Trip, Mr. G. Vixseboxsestraat 19 (geboren te Deventer). Overleden: J. W. Koordes, 74 jaar, Hol- terbroek 7. Ondertrouwd: H. J. Slijkhuis, 21 jr., Es pelo 31 en G. W. J. Dikkers, 21 jr., La- renseweg 44. H. J. Schreurs, 23 jaar, Markelo en A. A. Drent, 21 jaar, Oranje straat 18. J. P. W. Holterman, 31 jaar, Dorpsstraat 4 en T. M. Hoek, 32 jaar, Dorpsstraat 4. Gehuwd: geen. BEVOLKING Ingekomen: A. Kuiken en gezxn van 's-Gravenhage naar Bessinkpasstraat 29. S. Ekkelkamp van Amstelveen naar Beuseberg 6. W. J. Kemper-In 't Veld van Raalte naar Waardenborchstraat 34. Vertrokken: T. M. J. Nijland van Dij kerhoek 99 naar Denekamp. J. W. Wit- mer en gezin van Dijkerhoek 68 naar De venter. T. A. van Bussel van Beuse berg 20 naar Groningen. H. F. ten Bos van Holterweg 61 naar Nijmegen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1