li m tensi en w I jjMpgïSI/p Openluchtexpositie van Holtense schilderes Vergadering School- en Volksfeestcommissie Vakantie* programma AGENDA 1 Ai P „Love-in" in de regen Driejarig knaapje liep onder auto Repetities Kinderkoor 4- ai Zaterdag 12 augustus 1967 No. 32 Jaargang 1-° HOLTENS NIEUWSILA1 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad" te Hólten. Telefoon 051/88 1284 A d o.-prijs 1-15 mm. (d contant) 8,Iedere mm. meer OJJl Aleid Lesmeister staat hier temidden van haar schilderijen. De jonge Holtense schilderes Aleid Les meister houdt momenteel een openlucht expositie van haar schilderijen en werk jes op het tegelterras van het bloemen magazijn Vincent in de Dorpsstraat. Deze „mini-expositie" zou geopend worden door de componist Frits Grim uit Apel doorn Voor het afgesproken uur ontlastte zich uit een onweer bover. Holten een enorme regenbui, die voor de heer Grim waarschijnlijk oorzaak was, dat hij niet aan zijn afsprark krn voldoen. Zijn 'aak werd echter overgenomen door een groot aantal jonge kennissen van de familie Hamming de schilderes is n.l. gehuwd met de heer H. I. Hamming uit Holten die er toen de bui wat was afgetrokken een „love-in" van maakten, waarbij bloe men werden rondgedeeld en een zestal postduiven werden losgelaten. Het was een echte gezellige bedoening, ondanks de regen waarbij ook de verschillende schil derstukjes van een bloemetje werden voorzien. De internationale Flower Po- wer-beweging, met als centrum de bloe menstad San Francisco, deed hiermede ook in Holten van zich spreken. Het werk van de uit Amsterdam afkom stige schilderes ongeveer een veertig schilderstukjes en een aantal beschilder de tegeltjes kenmerkt zich door een bijzonder fris gebruik van kleur en ma teriaal. Opvallend, wat de keuze van haar onderwerpen betreft, is haar voorliefde voor dieren en bloemen. Verder heeft zij zich vooral toegelegd op het illustreren van folkloristische vertellingen. Veelvul dig zijn de sprookjesachtige voorstellin gen, die zij uit haar palet weet te toveren. Aleid Lesmeister, studeerde aan de Kunstnijverheidsschool te Amsterdam grafische techniek. Van oorsprong aqua- relliste, is zij in Andalusië (Spanje) waar zij geruime tijd verbleef, voor het eerst in olieverf gaan schilderen. Zij portret teerde daar vooral kinderen en z.g.n. gul- tana's. Helaas is dit deel van haar rijk geschakeerde oeuvre niet op de Holtense mini-expositie te zien. Maar het treffend originele portret, dat zij van haar doch tertje maakte (wél op de expositie aan wezig) getuigt van veel talent. Het is geen foto-grafisch gelijkende afbeelding, maar het haast tastbaar maken van een reali teit, een ontroering of een glimlach. Haar melancholieke humor spreekt vooral uit de map met dierentekeningen en aquarellen, die binnen ter inzage ligt. Werk van Aleid Lesmeister bevindt zich in het Casino d'Espana in Aymonte (bij Sevilla) en in particuliere collecties in West-Duitsland. Deze buiten-tentoonstelling bij het bloe menmagazijn bij de viaduct is tot 26 aug. te bezichtigen. Daarna verhuist zij naar de hal van de Openbare Leeszaal te De venter. Feestavond en School- en Volksfeest In café „Het Bonte Paard" kwamen vrijdagavond de Schoolfeestcommissie en de Volksfeestcommissie in vergadering bijeen onder leiding van de waarn. voor zitter de heer G. J. Klaasses ter bespreking van het jaarlijks School- en Volksfeest op woensdag 23 augustus en de Feest avond op dinsdagavond. In deze gecombineerde vergadering werd gesproken en vlot overeenstemming bereikt over het plaatsen van de draaimo len en indeling van de dag, de taakverde ling bij de verschillende spelen voor de kinderen en de volkspelen enz. Bij de gehouden bestuursverkiezing werd inplaats van de voorzitter de heer P. J. Paalman die zich niet herkiesbaar had gesteld, als lid van het bestuur geko zen de heer H. Bieleman terwijl als voor zitter werd gekozen de heer H. Sluiter, die de scheidende voorzitter de heer Paalman hartelijk dankte voor het vele werk dat door hem werd verricht. PROGRAMMA: Evenals voorgaande jaren worden de feestelijkheden reeds de avond te voren ingezet met een gezellige feestavond in de grote zaal van café „Het Bonte Paard". Deze feestavond zal worden verzorgd door de Dijkerhoekse Amateur Toneelclub „D.A.T." De club die in de korte jaren van haar bestaan o.a. met de presentatie van ver schillende revue's naam heeft gemaakt zal op deze feestavond voor het voetlicht brengen het blijspel „Het nestje van de antiquair". Woensdagmorgen zal het feest zijn voor de schooljeugd die om half negen bij de school present moet zijn. De jeugd zal onder de tonen van de Holtense Muziekvereniging „H.M.V." in optocht gaan vanaf het schoolplein naai de feestweide waar verschillende spelle tjes gehouden worden, waarvoor weer mooie prijsjes beschikbaar zijn gesteld. Na het „buitengebeuren" zal er met de jongelui feest worden gevierd in de grote zaal en zal o.a. een goochelaar zorgen voor spanning, sensatie en amusement. Traditiegetrouw (handhaven Dijkerhoe kers!) zullen 's middags om 1 uur de volksspelen worden gehouden als stoelen dans, ringsteken te paard, ringsteken voor dames (per fiets), ringsteken viersierde karretjes, tonnenrace (voortbewegen op grote Ion) zaklopen, bromfietsrace met hindernissen, schieten (personele en vrije baan) en bij voldoende animo touwtrek ken en kuipsteken. Aan animo heeft het wat de deelname aan de volksspelen in Dijkerhoek betreft de laatste jaren nooit ontbroken en we zijn er van overtuigd dat ook dit jaar weer een groot aantal jongeren en oude ren zich voor deelname zullen melden. Opgave voor deelname zaterdagavond 19 augustus in café „Het Bonte Paard" waar tevens door hen die op de lijst hebben getekend kaarten kunnen worden afge haald voor de toneelavond. Het bijna driejarig zoontje van de fam. J. Lammertink uit de Hoffesstraat is de vorige week vrijdagmorgen omstreeks kwart over elf in de Weversstraat, toen hij plotseling de straat overstak om naai de speeltuin te gaan, aangereden door een personenauto, bestuurd door de heer G. Z. uit Twello, die met een matige snel heid uit de richting van de Pannenbak kersstraat kwam aangereden. Het jongetje werd door de botsing ern stig gewond en is op advies van dokter Sijtsema terstond per ziekenauto naar het St. Geertruiden ziekenhuis in Deventer overgebracht, waar men o.m. een zware hersenschudding en een beenbreuk con stateerde. In de toestand van 't knaapje valt nog weinig verbetering te constate ren. De ene dag is het wat beter dan de andere. "De bestuurder van de auto treft geen schuld, wan het kind kwam plotseling de straat oplopen tussen een bakkerswagen tje en een geparkeerde auto door. Hij heeft het slachtoffertje al tal van malen in het ziekenhuis opgezocht. Van de speeltuin „De Kol" in de We versstraat wordt een druk gebruik ge maakt. Het gebeurt wel vaker, dat kin deren plotseling de weg oversteken. Zij komen meestal dan uit de speeltuin ge rend, zodat de bewoners van de huizen tegenover de speeltuin hun hart vasthou den, dat er geen ongelukken gebeuren. Tot voor dit ongeval is het altijd nog goed gegaan. Het slachtoffertje liep naai de speeltuin toe. Vermelden we nog, dat het houtwerk en de jute-overspanning werden geleverd door de fa. A. Koopman en Zoon te Hol ten en Ter Horst en Co. N.V. te Rijssen, dat de bloemen werden geleverd, door de fa. van Egmond te Rijnsburg en dat de duiven beschikbaar werden gesteld, door de heer G. Steunenberg, alhier. Geboren: Marc Anton, z.v. A. H. Jong man en H. J. Boes, Bergmanstraat 27. Willem Atilla, z.v. W. Bouwhuis en A. H. Boode. Molenbelterweg 16. Ingekomen: D. C. Admiraal en gezin van Voorst naar Hoffesstraat 31. W. C. Addink van Harderwijk naar Raal- terweg 12. Vertrokken: H. J. Karst en gezin van Holterbroek 23 naar Deventer. G. J. Kolkman en gezin van Holterbroek 19 naar Rijssen. F. S. Winowattan van Holterberg 26 naar Renkum. R. Bier- lee en gezin van Holterberg 26 naar Kampen. H. Inggamer van Larense- weg 3 naar Wageningen. De repetities van het Kinderkoor van H.G.K. zijn donderdagavond 10 augustus hervat. Jongelui die graag zingen kunnen elke donderdagavond terecht in het oude gymnastieklokaal. Van 66.45 uur kin deren van 7 tot en met 10 jaar en van 6.45—7.30 uur jongelui van 11 jaar en ouder. Nieuwe leden zijn hartelijk wel kom. Het prachtige zomerweer waarvan wij nu al geruime tijd genieten, houdt nog velen in de ban van de vakantie. Gaarne heten wij de vreemdelingen, die onze ge meente als vakantieoord hebben uitgezocht, welkom en verwijzen hen naar het onderstaand V.V.V.-vakantieprogramma. Het zijn geen daverende evenementen, die wij onze zomergasten te bieden hebben, maar zij kunnen er iets streekseigens uit ervaren. Hotel- en pensionhouders, beheerders der bungalowbedrijven en allen, die gasten op bezoek hebben, wordt verzocht, aan dit programma bekendheid te geven. Er wordt een groot aantal kranten extra verspreid en men kan op het V.V, V-bureau desverlangd een exemplaar komen afhalen. OPENLUCHT-EXPOSITIE Van vrijdag, 11 aug. tot en met zaterdag, 26 aug. exposeert de jonge Holtense schilderes Aleid Lesmeister op het tegelterras van Bloemenmagazijn Vincent bij de Grote Viaduct een aantal van haar werken. Het is een openlucht verkoop-expositie, die vrij te bezichtigen is. Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar een verslag in dit nummer. VVV -HOLTERBERGRIT Woensdag 16 aug., 14.00 uur, wordt bij voldoende deelname de bekende VVV- autobustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg, Nijverdalseberg en Hellendoomseberg, met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf provinciën" op de Hellendoomse berg. De tocht duurt van plm. 14-17 uur. De kosten bedragen 2,50. Men dient zich zo spoedig mogelijk op te geven op het V.V.V.-bureau, tel. 1533. De administrateur, de heer Kers, gaat mee voor explicatie. OCHTENDWANDELING Donderdag 17 aug., v.m. 6 uur. Een ochtendwandeling in de vrije natuur onder leiding van de administrateur der V.V.V., de heer Kers, door de bossen in de om geving van Holten. Vertrek 6 uur van het V.V.V.-kantoor. Vorige jaren werd deze wandeling echter gemaakt onder de titel „Op zoek naar wild". De kans om wild te ontmoeten is echter niet zo groot meer, omdat dit steeds sporadischer wordt. Toch is de kans, dat men b.v. reewild en kleinwild te zien krijgt, niet uitgesloten. Opgave voor woensdagavond 6 uur bij het VVV-bureau. Kosten voor volwassenen 1,Geen deelname voor kinderen beneden 10 jaar. De tocht gaat alleen door bij voldoende deelname en droog weer. BEZOEK KAASBOERDERIJ Donderdag 17 augustus tussen 7 en 8 uur 's avonds. Bezoek aan de boerderij van de familie Cats in de Beuseberg. Het is het enig zelfkazende bedrijf in de verre omgeving en de bewoners zullen daarover ien over him verdere bedrijfsvoering iets vertellen, dat velen zal interesseren. De leiding van deze excursie berust bij de administrateur van de V.V.V., de heer Kers, aan wiens bureau bij het spoorwegviaduct men zich vóór 's middags 12 uur voor deelname moet opgeven, telefoon 1533. De kosten bedragen 1,per persoon, ook voor kinderen. Men ontvangt een kleine attentie in de vorm van een zakje met verschillende kaassoorten, om te proeven. NATUUR-HISTORISCH MUSEUM HOLTERBERG Vrijdag 18 aug. ien vervolgens elke vrijdagavond, telkens om 8 uur, wordt in het Natuur-Historisch Museum „Piet Bos" op de Holterberg een rondleiding gehouden door de eigenaar Kees Bos. De heer Bos is een gezellig en deskundig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het museum is van een bijzondere bekoring. TOURINGCARTOCHTEN De O.AJD. organiseert wekelijks verschillende dagtochten naar toeristencentra en andere plaatsen in ons land als Amsterdam-Schiphol, Hondsrug-Emmen-Staphorst- Giethoom-N.O. Polder, de Twentetochten en Valkenburg, en naar Duitsland als Sauerland, Königswinter, Tecklenburg, Bad-Rothenfeld enz. Ook goedkope dag kaarten op de dienstlijncn. Inlichtingen hierover worden gaax-ne vei'strekt door het bureau van de V.V.V. (telefoon 1533) of door het O.A.D.-kantoor (telefoon 1241). KOPJE KOFFIE NA DE KERKDIENST Evenals dit vorige jaren gedui-ende het vakantieseizoen gebruikelijk was, zal de zomergasten, na de tweede kei-kdienst in de Herv. Kerk, gelegenheid worden geboden in het gebouw Irene een kopje koffie te drinken en kennis te maken met de dienstdoende predikant. De kei'keraad der Herv. Gemeente nodigt derhalve allen, die hier met vakantie vertoeven, gaax-ne uit na het bijwonen van de tweede kerk dienst, die om 10.15 uur begint, naar Irene te komen. Het gebouw Irene bevindt zich op korte afstand van het kerkgebouw. Van deze gelegenheid wordt elk seizoen een druk gebruik gemaakt. De plaatselijke verenigingen, welke bereid zijn iets te oi-ganiseren in het kader van dit programma woi'den vei'zocht daarvan mededeling te doen aan onze redactie, telefoon 1234, of aan de heer Kers, telefoon 1533. Een exemplaar van dit blad is zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij het VVV-bureau. Zaterdag 12 augustus: Drumband H.M.V. naar Internationaal Concours te Wier den. Zondag, 13 augustus, 19.30 uur: Dansen in zaal „Boode" te Bathmen (zie adv.). Maandag 14 en dinsdag 15 augustus: fa. Dollekamp en Zn., Oranjestraat, ge sloten (zie adv.). Maandag, 14 t/m 18 augustus: Zitting afd. Holten Ned. Roode Kruis ten post kantore voor verkoop Roode Kruis- zegels. Maandag, 14 t/m 19 augustus: Levens- middelenbedrijf J. G. P. Müller we gens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag, 14—26 aug.: Zomeractie voor Internationale hulpverlening (Holtens Studiefonds Papoea-jongeren en vor mingscentrum „Mindolo" in Zambia (Afr.) (zie ber.). Woensdag, 16 augustus: Trainingsadvie zen en instructiefilm „Twenhaarsveld" (zie ber.). Woensdag, 16 augustus, 's morgens 10.00 uur: heropening nieuwe zaak Gebr. Schuppert N.V. (zie adv.). Woensdag, 16 augustus, voormiddags 10.00 uur: officiële heropening manu facturenzaak fa. J. W. Dollekamp en Zn., Oranjestraat door burgemeester Mr. W. H. Enklaar (zie adv.). Vrijdag, 18 augustus, 19.45 uur: Film avond voor de leden der supporters vereniging in Amicitia (zie adv.). Ze terdag 19 augustus, 's avonds na half acht in café „Het Bonte Paard": Af halen van kaarten (alleen voor lijst- tekenaars) voor de toneelavond op dinsdag 22 augustus; tevens opgave voor deelname aan volksspelen. Dinsdag, 22 augustus, 's avonds 8 uur: Feestavond Schoolkring Dijkerhoek in zaal „Het Bonte Paard". Dinsdag, 22 t/m 24 augustus: Horlogerie H. J. Aaftink Zn. wegens overhui- zing gesloten (zie adv.). Woensdag, 23 augustus: Jeugd-clubkam- pioenschappen Z.C. „Twenhaarsveld" in het natuurbad van die naam (zie ber.). Woensdag, 23 augustus: School- en volksfeest te Dijkerhoek. Zaterdag, 26 augustus: 11.00 en 14.00 uur: Heidewandeltocht van de W.S.V. „De Trekkers", vanaf het gebouw Irene. Zaterdag 26 augustus: Drumband H.M.V. naar Federatief Muziekconcours te Vroomshoop. Zondag, 27 augustus: Nationaal con cours hippique te Bathmen. Zondag 13 augustus 1967 Holten Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds Addink Extra collecte: Inwendige Zending. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur dh. Schellevis. Geref. Kerk: 8.30 uur ds R. Oosterhoff; 10.00 en 19.15 uur ds H. Brinkman van Rijssen. In alle diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: Zaterdagavond: 7.30 uur R.K. kerk dienst Nieu w-He eten. Zondag: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene te Holten. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 12 en zondag 13 augustus: de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, tel. 15 15. Gevonden: 1 beige portemonnaie inh. klein geld en treinkaartje; 1 grijs damesvest; 1 rood plastic etuitje; 1 rond (goud) dameshorloge met kunststoffen arm bandje; 1 sleutelbos; 1 ring met ijzeren pennen; 1 zakje kaarten en postzegels. Verloren: 1 damesportemonnaie met geld: 1 lees bril met blauwe glazen en doublé mon tuur; 1 kentekenbewijs; 1 bruine heren portemonnaie inh. geld en zwemabon nement; 1 doublé dameshorloge met ge vlochten bandje; 1 enkele fietstas inh. wit damesvest, zonnebril, klein f iets tasje; 1 bruine herenportemonnaie met ritssluiting inhoud geld; 1 licht bruine portemonnaie inhoud geld en sparze- gels; 1 gouden dameshorloge met stoffen bandje; 1 zwarte herenportemonnaie met rits inhoud 2 bankbiljetten en wat kleingeld; 1 verzekeringsbewijs brom fiets. Inlichtingen dagelijks (doch NIET tus sen 13.00 en 14.00 uur) aan het groeps- bureau der Rijkspolitie Dorpsstraat 22, lel. 13 52.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1