P 1 Vakantie- programma AGENDA Qurwvlijke Z.C. Twenhaarsveld organiseerde geslaagd waterfestip De Recreatietent werd afgebroken Zomer-Actie Internationale Hulpverlening Laatste bezinningsbijeenkomst werd zeer druk bezocht Akte M.O. Frans A KERKDIENSTEN Voetbalfilm voor supportersvereniging Zateriiag 5 augustus 1967 No. 31 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raif feisenba nk Holtengiro nr. 875581 Uitgave van de Stichting floltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 051^83 123 J/ Adv.-prys 1-15 mm. (d contant) 3,Iedere mm. meer 0J.2 Een enorm aantal bezoekers Holte naren en zomergasten heeft woens dagavond genoten van het „waterfeest", dat de actieve zwemclub „Twenhaars veld" organiseerde in het natuurbad van die naam. In rijen van vier a vijf man stonden de mensen langs het bassin om te genieten van de verschillende leuke wedstrijden, die de zwemclub op haar programma had gezet. Het publiek rea geerde enthousiast en moedigde de tal rijke deelnemers luide aan. Er werd vaak hartelijk gelachen bij de koddige situaties, die zich voordeden bij het. zak- lopen, de worstelpartij op de balk bo ven het diepe bad en het duiken van de 1- en 3-meter plank. Bij het invallen van de duisternis werden de schijnwerpers ontstoken die de duiktoren in het volle licht zetten. Bij het laatste onderdeel „duiken van de 1 m en 3 m plank ontstond een spannende strijd, want hiervoor waren als hoofdprijzen beschikbaar gesteld een rollade en een prachtige taart. Nadat alle sprongen, die met spanning gevolgd werden, waren afgewerkt, kende de jury bestaande uit de heren R. Kaaks uit De venter, P. B. MüUer en E. Voordes uit Holten de prijzen toe. Van de 1-meter plank aan mej. Akke Meinsma (Holten), die een keurige anderhalve salto maak te en van de 3-meter plank aan Karin ter Hoeven (Holten), die na een sierlijke zweefduik in het water kwam. De 11-ja- rige Karin ter Hoeven, lid van de Z.C. „Twenhaarsveld", was wel de meest suc cesvolle deelneemster van deze avond, want zij behaalde eerste prijzen bij het duiken, bij het handdoek zwemmen en een derde prijs voor het langst onder water blijven. Na de namen te hebben genoemd van hen, die een prijs voor deze avond be schikbaar stelden en alie medewerken den te hebben bedankt sloot voorzitter Arendshorst, dit geslaagde waterfestijn. De uitslagen van de verschillende wed strijden waren: Jongens t/m 11 jaar, touwtrekken in diepe bad: 1. Freek de Boer (Bloemendaal) 2. Jan Konijnenberg (Dieren) 3. Ger Jan Knuwer (Den Helder) 4. Jan v. d. Berg Holten) Meisjes t/m 11 jaar, met handdoek bo ven 't hoofd zwemmen: 1. Karin ter Hoeven (Holten) 2. Adri Breukink (Capelle a.d. IJssel) 3. Dinie Kooiman (Zalt bommel) 4. Petra van Dreven (Amsterdam) 5. Willy Brinkman (Almem) 6. Lia Spapé (Deventer) Jongens 12 t/m 15 jaar: duiken naar metalen plaatjes: E. N ij hoi (Almelo) W. Schippers (Holten) E. A. Luggenhorst (Holten) F. Toet (Den Haag) F. Kat (Soesterberg) A. Nijland (Holten) duiken naar Meisjes 12 t/m 15 jaar: metalen plaatjes: 1. D. Boode (Holten) 2. B. Dijkstra (Holten) 3. L. Redegeld (Leiden) 4. G. Willems (Holten) 5. J. van Dongen (Den Haag) Jongens en meisjes t/m 15 jaar: af valrace: 1. F. Toet (Den Haag) 2. Gerard ter Harsel (Holten) 3. J. Kegel (Rotterdam) 4. P. Kortsmit (Deventer) 5. Dick Meuleman (Holten) Jongens en meisjes t/m 11 jaar: onder water blijven: 1. O. van Keengen (Den Haag) 2. Germa Toerné (Woerden) 3. Karin ter Hoeven (Holten) 4. Dickie Doctor (Berkel) 5. Jan Pieffers (Holten) Mannen 16 jaar en ouder: worstelen op paal boven diepe bad: 1. L. de Jong (Hardenberg) 2. J. J. Baars (Amsterdam) 3. Frans Toet (Den Haag) 4. R. Docter (Berkel) Meisjes 12 jaar en ouder: zaklopen ondiep bad: 1. M. Vruggink (Holten) 2. Ria Podt (Holten) 3. Marjan Knuwer (Den Helder) 4. Wilma Geerdink (Enschede) 5. Annet Thijhuis (Nijverdal) Ieder van 880 jaar: onder water zwemmen: 1. S. Brandsma (Zaandam) 2. Giny Oostink (Almelo) 3. Paul Wansink (Holten) 4. J. ten Wolthuis (Holten) 5. W. Schippers (Holten) Van 880 jaar: duiken van 1 meter plank 1. Akke Meinsma (Holten) 2. Gra Willems (Holten) 3. G. Oostink (Almelo) 4. S. Brandsma (Zaandam) 5. A. Uwland (Winterswijk) 6. Elry Nieuwenhuis (Holten) Van 880 jaar: duiken van 3 meter plank 1. Karin ter Hoeven, kampioene van Holten 2. I. de Jonge (Hardenberg) 3. B. Dijkstra (Holten) 4. J. A. Rietman (Holten) 5. G. Paalman (Holten) Men schrijft ons: Neen, dit is geen sensationeel nieuws. Geen vandalisme of een trieste noodzaak wegens gebrek aan belangstelling. Inte gendeel: met een zekere weemoed werd op zondag 30 juli na de kampdienst meegedeeld, dat nu het rekreatiewerk beëindigd moest worden. Wat waren er een dankbare geluiden te horen van diverse vakantiegangers! Wat hebben de beide teams hard en goed gewerkt onder leiding van de heer J. v. d. Spiegel. Het is dan ook een bijzonder fijne maand geworden die de Hervormde en Gereformeerde kerken samen hebben georganiseerd voor wat betreft het ser vice verlenen aan hen, die hier hun va kantie doorbrachten, 2500 mensen kwamen in de tent! De nadruk werd gelegd op het geven van goede en gezonde ontspanning aan kinderen en jeugd. Iedere vrijdagavond was er een bonte avond als afsluiting van de week. Wat was het dan in de tent aan de Borkeldsweg gezellig druk: ouders, kinderen, belangstellenden. Wat werkte het weer bijzonder mee! Veel medewerking werd ook ondervon den van diverse mensen. Kortom: met grote dankbaarheid kan de Rekreatie- kommissie van de Herv en Geref. kerk terugzien op het werk rondom en in de tent. Veel dank is men ook verschuldigd aan de redaktie van Hollens Nieuwsblad. Elke week kon men daarin lezen van en over het rekreatiewerk. Dat er reden is met nieuwe moed plan nen te gaan maken voor volgend jaar, spreekt vanzelf. In verband met de jaarlijkse zomer- aktie voor internationale hulpverlening in onze gemeente, die van 12 tot 26 aug. a.s. gehouden zal worden en die dit jaar niet alléén voor het Hollens Studiefonds voor Papoea-jongeren bestemd zal zijn, maar ook voor het vormingscentrum „Mindolo" te Zambia (Afrika) bestemd zal zijn, werden onder hen, die zich dit jaar nieuw of zelfstandig vestigden, reeds 49 nieuwe vaste jaarlijkse bijdragers ge worven, die samen een jaarlijkse bij drage van ongeveer f520,hebben toe gezegd. Verschillende nieuw-ingekomenen of zelfstandig gevestigden moeten nog worden bezocht. Onder het motto „Drie avonden van bezinning" werden ook dit jaar, uitgaan de van de kerkeraden der Hervormde en Geref. Kerk in het vakantieseizoen weer bezinningsavonden gehouden in de grote tent in „Kalfstermansweide" die daar in verband met de jaarlijkse Bra derie werd geplaatst. Vrijdagavond sprak in de tweede bij eenkomst die door plm. 300 personen werd bezocht ds Jac. de Vries te Sche- veningen (oud-voorganger der Ned. Herv. gemeente te Holten) over het onderwerp „Het tijdperk van vrouw Holle". Aan deze bijeenkomst werd medewer king verleend door de sopraan Riek Bo- link-Landeweerd. Zij zong aan het orgel begeleid door de heer D. J. Schuppert een viertal geestelijke liedren. In de slotbijenkomst van zondagavond, die door plm. 700 belangstellenden werd bijgewoond sprak de oud-Holtenaar ds H. Stukker, bapt. predikant te Arnhem over het onderwerp „Het leven lacht ons toe". De Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" zong onder directie van de heer J. Plomp te Nijverdal een drietal liederen. De leiding van de eerste en tweede avond berustte rsp. bij de heer G. W. Rietman en ds J. H. Israël. De heer A. J. Nijkamp die zondag avond de leiding had dankte namens de commissie uit de beide kerkeraden de heer D. J. Schuppert die alle drie avon den op het electronisch orgel de commu nity singing begeleidde en de fa. G. ter Harmsel en de heer Reterink voor de geluidsversterkingsinstallatie. De heer W. Daamen, leraar aan de openbare scholengemeenschap, slaagde dezer dggen voor de akte M.O. Frans A. Hij volgde zijn opleiding bij de Stich ting Gelderse Leergangen te Arnhem. De vakanties zijn nog in volle gang. Het was de laatste dagen b.v. bijzonder druk in de Holterberg en ook in het dorp is de vakantiesfeer nog volop te proeven. Gaarne heten wij de vreemdelingen, die onze gemeente als vakantieoord hebben uitgezocht, welkom en verwijzen hen naar het onderstaand V.V.V.-vakantieprogramma. Het zijn geen daverende evenementen, die wij onze zomergasten te bieden hebben, maar zij kunnen er iets streekseigens uit ervaren. Hotel- en pensionhouders, beheerders der bungalowbedrijven en allen, die gasten op bezoek hebben, wordt verzocht, aan dit programma bekendheid te geven. Er wordt een groot aantal kranten extra verspreid en men kan op het V.V.V.-bureau desverlangd een exemplaar komen afhalen. BEZOEK KAASBOERDERIJ Dinsdag 8 augustus tussen 7 en 8 uur 's avonds. Bezoek aan de boerderij van de familie Cats in de Beuseberg. Het is het enig zelfkazende bedrijf in de verre om geving en de bewoners zullen daarover en over hun verdere bedrijfsvoering iets vertellen, dat velen zal interesseren. De leiding van deze excursie berust bij de administrateur van de V.V.V., de heer Kers, aan wiens bureau bij het spoorwegviaduct men zich vóór 's middags 12 uur voor deelname moet opgeven, telefoon 1533. De kosten bedragen 1,per persoon, ook voor kinderen. Men ontvangt een kleine attentie in de vorm van een zakje met verschillende kaassoorten, om te proeven. VVV-HOLTERBERGRIT Woensdag 9 aug., 14.00 uur, wordt bij voldoende deelname de bekende VVV-auto- bustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg, Nijverdalseberg en Hellen- doornseberg, met prachtige vergezichten over Sal land en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf provinciën" op de Hellendoomse- berg. De tocht duurt van plm. 14-17 uur. De kosten bedragen 2,50. Men dient zich zo spoedig mogelijk op te geven op het V.V.V.-bureau, tel. 1533. De administrateur, de heer Kers, gaat mee voor explicatie. OCHTENDWANDELING Donderdag 10 aug., v.m. 6 uur. Een ochtendwandeling in de vrije natuur onder leiding van de administrateur der V.V.V., de heer Kers, door de bossen in de om geving van Holten. Vertrek 6 uur van het V.V.V.-kantoor. Vorige jaren werd deze wandeling echter gemaakt onder de titel „Op zoek naar wild". De kans om wild te ontmoeten is echter niet zo groot meer, omdat dit steeds sporadischer wordt. Toch is de kans, dat men b.v. reewild en kleinwild te zien krijgt, niet uitgesloten. Opgave voor woensdagavond 6 uur bij het VW-bureau. Kosten voor volwassenen 1,Geen deelname voor kinderen beneden 10 jaar. De tocht gaat alleen door bij voldoende deelname en droog weer. NATUUR-HISTORISCH MUSEUM HOLTERBERG Vrijdag 11 aug. en vervolgens elke vrijdagavond, telkens om 8 uur, wordt in het Natuur-Historisch Museum „Piet Bos" op de Holterberg een rondleiding gehouden door de eigenaar Kees Bos. De heer Bos is een gezellig en deskundig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het museum is van een bijzondere bekoring. TOURIN GC ARTOCHTEN De O.A.D. organiseert wekelijks verschillende dagtochten naar toeristencentra en andere plaateen in ons land als Amsterdam-Schiphol, Hondsrug-Emmen-Staphorst- Giethoom-N.O. Polder, de Twentetochten en Valkenburg, en naar Duitsland als Sauerland, Königswinter, Tecklenburg, Bad-Rothenfeld enz. Ook goedkope dag kaarten op de dienstlijnen. Inlichtingen hierover worden gaarne verstrekt door het bureau van de V.V.V. (telefoon 1533) of door het O.A.D.-kantoor (telefoon 1241). KOPJE KOFFIE NA DE KERKDIENST Evenals uit vorige jaren gedurende het vakantieseizoen gebruikelijk was, zal de zomergasten, na de tweede kerkdienst in de Herv. Kerk, gelegenheid worden geboden in het gebouw Irene een kopje koffie te drinken en kennis te maken met de dienstdoende predikant. De kerkeraad der Herv. Gemeente nodigt derhalve allen, die hier met vakantie vertoeven, gaarne uit na het bijwonen van de tweede kerk dienst, die om 10.15 uur begint, naar Irene te komen! Het gebouw Irene bevindt zich op korte afstand van het kerkgebouw. Van deze gelegenheid wordt elk seizoen een druk gebruik gemaakt. De plaatselijke verenigingen, welke bereid zijn iets te organiseren in het kader van dit progi-amma worden verzocht daaxrvan mededeling te doen aan onze redactie, telefoon 1234, of aan de heer Kers, telefoon 1533. Zondag 6 tot vrijdag 11 augustus: B. J. Slotman wegens vakantie afwezig (zie adv.). Maandag 7 t/m zaterdag 12 augustus: Gebr. Schuppert N.V. gesloten (zie adv.). Dinsdag, 8 augustus, 's avonds 9.00 uur: Jaarvergadering Z.V.V. Blauw Wit '66, in café „De Poppe". Zaterdag 12 augustus: Drumband H.M.V. naar Internationaal Concours te Wier den. Maandag, 14 t/m 18 augustus: Zitting afd. Holten Ned. Roode Kruis ten post kantore voor verkoop Roode Kruis- zegels (zie ber.). Maandag. 1426 aug.: Zomeractie voor Internationale hulpverlening (Holtens Studiefonds Papoea-jongeren en vor mingscentrum „Mindolo" in Zambia (Afr.). Vrijdag, 18 augustus, 19.45 uur: Film avond voor de leden der supporters vereniging in Amicitia (zie ber.). Zaterdag 26 augustus: Drumband H.M.V. naar Federatief Muziekconcours te Vroomshoop. Zondag 6 augustus 1967 Holten Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds Addink. Extra collecte: Zonnegloren. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur ds Israël. Extra collecte: Zonnegloren. Geref. Kerk: 8.30, 10.00 en 15.00 uur ds R. A. Hoog kamp. In alle diensten is het ene offer voor het Fonds Algemeen Kerkelijke Arbeid (F.A.K.A.). Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: Zaterdagavond: 7.30 uur R.K. kerk dienst Nieuw-Heeten. Zondag: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene te Holten. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 5 en zondag 6 aug.: de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 18 03. Een exemplaar van dit blad is zolang de voorraad strekt - het VV V-bUreau. - verkrijgbaar bij Geboren: Albertus Gerrit, z.v. E. J. Jansen Manenschijn en H. J. Paalman, Dijkerhoek 25. Ondertrouwd: A. A. J. K. Janssen, 41 jr., Burg. v. d. Borchstraat 24 en J. W. Winkeldermaat, 34 jr., Gorssel. H. Veldwijk, 22 jr., Voorst en G. W. Pekke- riet, 22 jr., Neerdorp 4. Ingekomen: G. Bakker van Bathmen naar Smidsstraat 10. H. de Jonge- Duizendkunst van De Wijk naar Oran jestraat 68. H. Krieger en gezin van Gorssel naar Beuseberg 13. Vertrokken: P. Dijkstra van Holter berg 35a naar Leeuwarden. D. Smit en gezin van Lichtenberg 6 naar Zui delijke IJsselmeerpolders. Gevonden: trapper van bromfiets; lederen etui met sleutels; sport-jack; glasplaat; wiel dop fiat; damesfiets; damesparapluie; flitsers fototoestel; hercnhorloge; regen jas; benzinedop auto; binnenband pers. auto. Verloren: wollen damesjasje; herenportemonnee inh. 90,herenportemonnee inh. 35,damesvest; verz. plaatje RFQ 862; bruine portemonnee; verrekijker merk Pallas, in tas; kindervest. Aankomen lopen: hond (soort tekkel); jonge herders hond (bruin-zwart) teef. Inlichtingen dagelijks (doch NIET tus sen 13.00 en 14.00 uur) aan het groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, tel. 13 52. In het kader van de feestelijkheden van de drie kampioenschappen van „Holten" en de overgang van haar eerste elftal naar de 4e klasse K.N.V.B., hebben de leden van de supportersvereniging nog een avond tegoed. Het bestuur van de supportersvereniging heeft beslag weten te leggen op de film „Wereldkampioen schappen voetbal 1966". Deze zal op vrij dag, 18 augustus, vertoond worden voor de supporters op 7 meter cinemascoop- scherm in het gebouw Amicitia.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1