m BURGEMEESTER OPENDE DE BRADERIE Vakantie programma AGENDA KERKDIENSTEN Met een mooi landschap kan niet worden volstaan, er moet ook vermaak zijn Ongeluk door buitenspiegel llllllllllllllllllllllllli Zesjarig meisje aangereden in Dorpsstraat Excursie bedrijfsvoorlichtingsver. Burgerlijke Stand aterdag 29 juli 1967 No. .30 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting „Holten,s Nieuwsblad te Holten. Telefoon 051^83 L23Jf Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) f 3,Iedere mm. meer f 0J.B Annètje Klein Velderman biedt de burgemeester de schaar aan om het lint door te knippen De Burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, heeft dinsdagmiddag de Holtense brade rie, die tot ien met donderdag duurt, offi cieel geopend. Dat gebeurde aan de La- renseweg op de lioek bij Veldhuis, waarbij de vijfjarige Annètje Klein Velderman, kleindochter van de grote man achter de braderie-organisatie, de heer H. Klein Velderman, de burgemeester in een luxe klompje de schaar aanbood om het lintje door te knippen, dat de toegang versper de tot de dorpskern. „Een toeristengemeente als Holten, zei Mr. Enklaar in zijn toespraak, kan niet volstaan met een mooi landschap, zij moet haar gasten ook wat vermaak verschaf fen." De Burgemeester prees de vasthou dendheid, waarmede de braderie-commis sieleden de schouders onder dit werk heb ben gezet en bereid zijn gebleken daarbij ook een persoonlijk financieel risico te aanvaarden. Hij bracht hen daarvoor, me de namens de V-V.V. een woord van dank, en sprak de hoop uit, dat dit financieel ri sico tot een minimum beperkt zal worden, doordat zomergasten en ingezetenen voor de verschillende attracties een kleine bij drage willen betalen. Inhakend op de woorden van de braderievoorzitter, de heer Beijers, dat het karakter van de bra derie gaandeweg veranderd is, zei de bur gemeester, dat alles verandex-t en dat het oorspronkelijk verkoopfèest naar Zwit sers vooi-beeld, waar de winkeliers des tijds hun schouders hadden onder gezet, omgevormd is tot pen vermaakcentrum. De burgemeester aiTiveerde in gezel schap van mevr. Enklaar, van wethouder Rietbei'g en de loco-secretaris, de heer J. Vuuregge. Ook het bradex-iekoninginne- tje, Jannie Podt, was ere-gaste bij deze officiële opening waax'voor een'flinke be langstelling bestond. MEER FEESTVERLICHTING In zijn welkomstwooi'd bx-acht de heer Beijers het gemeentebestuur dank voor zijn medewerking aan deze braderie met name door de verdichting van de oude dorpstoren en deed hij de suggestie om van gemeentewege een fonds te vormen voor een feestelijke verlichting, die in ovex-eenstemming is met de status van 'n vakantiecentx-um. Hij bracht zijn mede commissieleden, en in het bijzonder de heren Klein Veldei'man en Wiggers, dank voor hun aandeel in de organisatie. Hij bood mevr. Enklaax-, namens de commis sie een handboeket aan. Het gezelschap maakte daax-na eerst een tocht met het braderietx-eintje waax-voor de kinderen al popelend van ongeduld stonden te wachten en bezocht daarna de verschillende stands en vermaak-inrich- tingen, waarbij de botsautootjes niet werden overgeslagen. Het werd een bij zonder genoegelijke middag in het bij zonder voor Jannie Podt, die van de standhouders aai'dige presentjes kreeg aangeboden. Na de opening trok de jeugd naar Kalf- stermansweide, waar de ponyclubs uit La ren en Markelo een non-stopprogramma uitvoerden. Hoewel er geen avondprogramma was vastgesteld, was het de eerste avond reeds gezellig op de bradei-ie en in de hotels en café's. De jeugdige A. S. uit Rijssen, die maan dagavond omstreeks 17.:30 uur op de fiets op weg was naar Holten, kreeg op de Rijssenseweg plotseling een klap in de nek van de buitenspiegel van een Volks wagenbusje bestuurd door de heer A. A. J. H. ter A. uit Wierden. De aanrijding kwam zeer ongelukkig aan, want S. werd met kracht op een betonnen bermpaal ge worpen en kx-eeg een diepe vleeswond in de rug, zodat hij per ziekenauto naar een ziekenhuis in Almelo moest worden ver- voerd. Wandeling over de braderie na de officiële opening. Links burgemeester^, Mr W. H. Enklaar geheel rechts mevrouw Enklaar en in het midden de braderie koningin De Braderie heeft een kleine wijziging gebracht in het vakantieprogramma van deze week. Nu de feestelijkheden weer bijna aan de kant zijn (deze zaterdag nog teenagersbal in de grote tent) wordt het oorspronkelijk programma nog enkele weken eventueel aangevuld voortgezet. Ook hen, die thans in Holten hun vakantie komen dooi*brengen willen wij nog hartelijk welkom heten. Hotel- en pensionhouders, beheerders der bungalowbedrijven en allen, die gasten op bezoek hebben, wordt verzocht, aan dit programma bekendheid te geven. Er wordt een groot aantal kranten extra verspreid en mén kan op het V.V.V.-bureau desverlangd een exemplaar komen afhalen. GROOT TEENAGERBAL Zaterdag, 29 juli, 19.30 uur. Groot Teenagersbal in de grote tent op Kalfster- mansweide aan de Stationsstraat. Muziek „The Sensation Rockets". BEZOEK KAASBOERDERIJ Dinsdag 1 augustus tussen 7 en 8 uur 's avonds. Bezoek aan de boerderij van de familie Cats in de Beusebex-g. Het is het enig zelfkazende bedrijf in de verre om geving en de bewoners zullen daai'over en over hun verdere bedrijfsvoering iets vertellen, dat velen zal interesseren. De leiding van deze excursie berust bij de administrateur van de V.V.V., de heer Kers, aan wiens bureau bij het spoorweg viaduct men zich vóór 's middags 12 uur voor deelname moet opgeven, telefoon 1533. De kosten bedragen 1,per persoon, ook voor kinderen. Men ontvangt een kleine attentie in de vorm van een zakje met verschillende kaassooi-ten, om te proeven. VVV-HOLTERBERGRIT Woensdag 2 aug., 14.00 uur, wordt bij voldoende deelname de bekende VVV-auto- bustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg, Nijverdalseberg en Hellen- doornseberg, met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf provinciën" op de Hellendoomse- berg. De tocht duurt van plm. 14-17 uur. De kosten bedragen 2,50. Men dient zich zo spoedig mogelijk op te geven op het V.V.V.-bureau, tel. 1533. De administrateur, de heer Kers, gaat mee voor explicatie. AVONDWANDELING Woensdag 2 augustus, 19 uur, avondwandeling over de Zuurberg ien omgeving. Duur plm. 2 uur, kosten f 1,vertrek vanaf het VVV-kantoor, waar opgave voor deelname moet geschieden voor woensdag 17.30 uur. WATERFEEST Woexxsdag, 2 augustus, vanaf 18.45 uur waterfeest in het natuurbad „Twenhaars- veld" georganiseerd door de zwemclub „Twenhaarsveld" voor vakantiegangers en ingezetenen. Er zijn divei-se wedstrijden en attracties waarmede leuke prijzen zijn te winnen. Verwezen wordt naar het pi-ogramma elders in dit nummer. OCHTENDWANDELING Donderdag 3 aug., v.m. 6 uur. Een ochtendwandeling in de vrije natuur onder leiding van de administrateur der V.V.V., de heer Kers, door de bossen in de om geving van Holten. Vertrek 6 uur van het V.V.V.-kantoor. Vorige jaren werd deze wandeling echter gemaakt onder de titel „Op zoek naar wild". De kans om wild te ontmoeten is echter niet zo groot meer, omdat dit steeds sporadischer wordt. Toch is de kans, dat men b.v. reewild en kleinwild te zien krijgt, niet uitgesloten. Opgave voor woensdagavond 6 uur bij het VW-bureau. Kosten voor volwassenen 1,Geen deelname voor kinderen beneden 10 jaar. De tocht gaat alleen door bij voldoende deelname en droog weei\ NATUUR HISTORISCH MUSEUM HOLTERBERG Vx-ijdag, 4 aug. en vervolgens elke vrijdagavond, telkens om 8 uur, wordt in het Natuur-Hïstoriseh Museum „Piet Bos" op de Holterberg een rondleiding gehouden door de eigenaar Kees Bos. De heer Bos is een gezellig en deskundig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterbex-g en omgeving. Het museum is van een bijzondex-e bekoring. TOURINGCARTOCHTEN De O.A.D. organiseert wekelijks verschillende dagtochten naar toeristencentra en andere plaatsen in ons land als Amsterdam-Schiphol, Hondsrug-Emmen-Staphorst- Giethoorn-N.O. Polder, de Twentetochten en Valkenburg, en naar Duitsland als Sauerland, Königswinter, Tecklenburg, Bad-Rothenfeld enz. Ook goedkope dag kaarten op de dienstlijnen. Inlichtingen hierover worden gaarne verstrekt door het bureau van de V.V.V. (telefoon 1533) of door het O.A.D.-kantoor (telefoon 1241). KOPJE KOFFIE NA DE KERKDIENST Evenals dit vorige jaren gedux-ende het vakantieseizoen gebnxikelijk was, zal de zomergasten, na de tweede kerkdienst in de Herv. Kerk, gelegenheid worden geboden in het gebouw Irene een kopje koffie te drinken en kennis te makexi met de dienstdoende predikant. De kerkeraad der Herv. Gemeente nodigt derhalve allen, die hier met vakantie vertoeven, gaarne uit na het bijwonen van de tweede kerk dienst, die om 10.15 uur begint, naar Irene te komen. Het gebouw Irene bevindt zich op korte afstand van het kerkgebouw. Van deze gelegenheid wordt elk seizoen een dx-uk gebruik gemaakt. De plaatselijke verenigingen, welke bereid zijn iets te ox-ganiseren in het kader van dit programma worden verzocht daax-van mededeling te doen aan onze redactie, telefoon 1234, of aan de heer Kers, telefoon 1533. Een exemplaar van dit blad is zolang de voorx*aad strekt verkrijgbaar bij het VW-bureau. Na het uitgaan van de kindervoorstel ling in de gx-ote tent op Kalfstei-manswei- de, met o.a. een voorstelling van Batman en Robin, is de 6-jarige Marjan Schutte, Beuseberg 72. donderdagmiddag bij het oversteken van de Doi-psstraat tegenover de Smidsbelt door een Duitse personen auto aangereden. Het meisje brak haar linker ondex-been en is op advies van dokter Nagelhout door de heer H. Belt man, met zijn auto naar het St. Geertrui den Ziekenhuis in Deventer overgebx-acht. Zij zal daar wel enkele dagen moeten blijven. De bestuurder van de personen auto treft geen schuld. Voor het getroffen meisje was het een onplezierig einde van de Holtense braderië, waar ze met veel vx'eUgde van genoten had. Door de grote drukte in de straat had de auto gelukkig maar een matige snelheid. De Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Holten en Dijkerhoek ging donderdag 20 juli j.l. op excursie, begunstigd door fraai, doch niet te warm zomerweer. Het doel van de reis was het eiland Goerec- Overflakkee. Tegen 11 uur 's morgens arriveerde men in 't dorpje Oude Tonge, waar men werd verwelkomd door een medewerker van de Landbouwvoorlich- tingsdienst, welke de gehele dag als gids fungeerde. Voor de middag werd nog een bezoek gebi-acht aan het gemengde bedrijf van de heer Pellemans, gx*oot 45 ha. Hier werd het gezelschap bijzonder gastvrij ontvangen en werden woon- en bedx-ijfs- gedeelte en de veestapel bezichtigd. Ook kreeg men een indruk van de ramp, die deze eilandbewoners in 1953 trof. Na de middag werd nog even een be zoek gebracht aan het massa-graf van Oude-Tonge, waar 312 mensen begraven Vrijdag, 28 juli, 's avonds 8 uur: in de grote tent in „Kalfstermansweide": Interkerkelijke Bezinningssamenkomst Zaterdag, 29 juli t.m. 7 augustus: Sme derij E. J. Westerik wegens vakantie gesloten. Zaterdag, 29 juli t/m vrijdag 4 augustus: G. J. Schuppert, Manufacturen, Oranjestraat, wegens vakantie geslo ten. Zondag, 30 juli, 's avonds 8 uur: in de grote tent in „Kalfstermansweide": Interkerkelijke Bezinningssamenkomst. Maandag 31 juli t/m zaterdag 5 augus tus: Schoenhandel Gebr. Steunenberg, Larenseweg, wegens vakantie gesloten. Maandag, 1426 aug.: Zomeractie voor Internationale hulpverlening (Holtens Studiefonds Papoea-jongeren en vor mingscentrum „Mindolo" in Zambia (Afr.). Zondag 30 juli 1967 Holten Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur ds Israël en 10.15 uur ds Israël (Bed. H. Doop). Extra collecte: Noodlijdende kerken en personen. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur ds Bot van Heenvliet. Geref. Kerk: 8.30, 10.00 en 15.00 uur ds R. Ooster- hoff. In alle diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: Zaterdagavond: 7.30 uur R.K. kerk dienst Nieuw-Heeten. Zondag: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene te Holten. Kampdienst: 10.45 uur uitgaande van de gez. pro testantse kerken in de recreatietent op de Borkeld. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 29 en zondag 30 juli: de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 18 03. Geboren: Wilbert Alxander, z.v. G. van Lemel en H. Vrugteveen, Hoffesstraat 29. Gehuwd: A. Wermink. 25 jr., Den Ham en J. H. Meijerink, 26 jr., Espelo 90. H. van Vliet, 22 jr., Delft en A. L. Schui- terd, 21 jr., Tuinstraat 13. Vertrokken: J. H. Wermink-Meijerink van Espelo 90 naar Den Ham. A. L. van Vliet-Schuiterd van Tuinstraat 13 naar Delft. G. van Tent en gezin van Hoffesstraat 31 naar Voorst. T. Brau- nius van Holterberg 65 naar Assen. Gevonden: 1 plaatsbewijs Lindberghs Reisbureau met verzekeringspapieren; 1 portemon- naie; 1 Batavus-bromfiets; .1 portefeuille met inhoud; 1 vervoersbewijs t.n. van Sier-Schilder; 1 ledenkaart t.n. van Sier; 1 plastic zak inh. gele bromfiets- kleding. Verloren: 1 leesbril; 2 bromfietskentekens; 1 portemonnaie met inhoud; 1 autosleutel merk NSU-Prince; 1 zwarte heren-para- pluie; 1 plastic regenjas; 1 fototoestel „Agfa"; 1 zwemabonnement; 1 zwart leren jack; 1 gouden armband; 1 porte monnaie met inhoud; 1 motorbril; 1 autokentekenplaat AP 91-53; 1 zonne bril; 1 bril in koker; 1 jongensjack; 1 bruine portemonnaie met inhoud. Inlichtingen dagelijks (doch NIET tus sen 13.00 en 14.00 uur) aan het groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, tel. 13 52. zijn, slachtoffers van de watersnood. Ver volgens werd een rit over het eiland ge maakt, waai'door een zeer goede indruk werd verkregen van het groote aantal diverse gewassen die op dit eiland wor den geteeld. Uien in verschillende soor ten kwamen in grote oppervlakten voor. Ook veel aardappelen en suikerbieten. Verder was de bloembollenteelt belang rijk, o.a. gladiolen, bloemzaden zoals vio len, oost-indische kers en ijsbloemen. De nieuw gebouwde sluizen in het Ha ringvliet alsmede de verhoging van de dijken gaven een machtige indruk van de Deltawei'ken. In Ouddorp werd nog even een bezoek gebracht aan de duinen en het strand. Tegen 5 uur was men weer in Ouöe- Tonge terug, waar afscheid genomen werd van de heer Heyboer van de Land- bouwvoorlichtingsdienst, nadat hem har telijk dank was gebracht voor alles wat hij had laten zien en verteld had. Juist door deze begeleiding kwam de excursie veel beter tot haar recht. Tegen 6 uur werd de terugtocht aan- vaaxxl en ruim half elf was het gezelschap in Holten terug. De verenigingen kunnen terugzien op een zeer geslaagde excursie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1