Vakantie- programma Smeekschrift der jongeren aan gemeentebestuur „Sint Steffenruiters" geven hippische show Feestweek in Holten met de 13e bradérie HET REKREATIEWERK VAR DE KERKEN De zaak adverteert ligt altijd stukken vuur Jeugdsoos-groep wil eigen ruimte Jonge duiven vlogen De tent aan de Borkeldsweg Op prov. kampioenschappen Bergruiteracht vierde Holten in de Oostelijke 4e klasse Jeugdtournooi Zenderen Vooruit ilie O.L.M.-leden brachten tegenbezoek aan Annerveen Zaterdag 22 juli 1967 HOLTENS NIEUWSBLAD Voor het V.V.V.-Vakantieprogramma, bestond ook deze week grote belangstelling. Er waren een groot aantal deelnemers voor het bezoek aan de kaasboerderij, de Holterbergrit en de ochtendwandeling. De nieuw aangekomen zomergasten heten wij weer van harte welkom en wijzen hen gaarne op onderstaande, de hoop uitspre kend, dat zij in Holten een prettige vakantie mogen hebben. Hotel- en pensionhouders, beheerders der bungalowbedrijven en allen, die gasten op bezoek hebben, wordt verzocht, aan dit programma bekendheid te geven. Er wordt een groot aantal kranten extra verspreid en men kan op het V.V.V.-bureau desverlangd een exemplaar komen afhalen. V V V-HOLTERBERGRIT Woensdag 26 juli, 14 uur, wordt bij voldoende deelname de bekende VW-auto- bustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg, Nijverdalseberg en Hellen- doomseberg, met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf provinciën" op de Hellendoornse- berg. De tocht duurt van plm. 14-17 uur. De kosten bedragen ƒ2,50. Men dient zich zo spoedig mogelijk op te geven op het V.V.V.-bureau, tel. 1533. De administrateur, de heer Kers, gaat mee voor explicatie. OCHTENDWANDELING Donderdag 27 juli, v.m. 6 uur. Een ochtendwandeling in de vrije natuur onder leiding van de administrateur der V.V.V., de heer Kers, door de bossen in de om geving van Holten. Vertrek 6 uur van het V.V.V.-kantoor. Vorige jaren werd deze wandeling echter gemaakt onder de titel „Op zoek naar wild". De kans om wild te ontmoeten is echter niet zo groot meer, omdat dit steeds sporadischer wordt. Toch is de kans, dat men b.v. reewild en kleinwild te zien krijgt, niet uitgesloten. Opgave voor woensdagavond 6 uur bij het VVV-bureau. Kosten voor volwassenen 1,Geen deelname voor kinderen beneden 10 jaar. De tocht gaat alleen door bij voldoende deelname en droog weer. NATUUR-HISTORISCH MUSEUM HOLTERBERG Vrijdag, 28 juli en vervolgens elke vrijdagavond, telkens om 8 uur, wordt in het Natuur-Historisch Museum „Piet Bos" op de Holterberg een rondleiding gehouden door de eigenaar Kees Bos. De heer Bos is een gezellig en deskundig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het museum is van een bijzondere bekoring. GROOT TEENAGERBAL Zaterdag, 29 juli, 19.30 uur. Groot Teenagerbal in de grote tent op Kalfster- mansweide aan de Stationsstraat. Muziek „The Sensation Rockets". Het vormt de inleiding tot de braderie, waarvan men het programma elders in dit blad vindt afgedrukt. INTERKERKELIJK RECREATIE-WERK Vanaf maandag, 3 juli tot >en met vrijdag, 28 juli a.s. zal vanwege de kerke raden der Ned. Herv. en Geref. Kerk in een tent op de hoek van de Borkeldsweg en de Landuwerweg (in de nabijheid van het zomerhuisjesterrein en het bungalow kamp „Twenhaarsveld") gezonde ontspanning worden geboden voor oud en jong. Elke week wordt op vrijdagavond besloten met een z.g. bonte avond. Een team van vier mensen zal hier gedurende 4 weken veel doen voor de oudere en jongere gasten in onze gemeente. Elke zondagmorgen in juli is er om 10.45 uur een kampdienst uitgaande van gezamenlijke protestantse kerken en elke avond een dagsluiting. Het geheel staat onder leiding van de interkerkelijke recreatiecom missie. TOURINGCARTOCHTEN De O.A.D. organiseert wekelijks verschillende dagtochten naar toeristencentra en andere plaatsen in ons land als Amsterdam-Schiphol, Hondsrug-Emmen-Staphorst- Giethoom-N.O. Polder, de Twentetochten en Valkenburg, en naar Duitsland als Sauerland, Königswinter, Tecklenburg, Bad-Rothenfeld enz. Ook goedkope dag kaarten op de dienstlijnen. Inlichtingen hierover worden gaarne verstrekt door het bureau van de V.V.V. (telefoon 1533) of door het O.A.D.-kantoor (telefoon 1241). KOPJE KOFFIE NA DE KERKDIENST Evenals dit vorige jaren gedurende het vakantieseizoen gebruikelijk was, zal de zomergasten, na de tweede kerkdienst in de Herv. Kerk, gelegenheid worden geboden in het gebouw Irene een kopje koffie te drinken en kennis te maken met de dienstdoende predikant. De kerkeraad der Herv. Gemeente nodigt derhalve allen, die hier met vakantie vertoeven, gaarne uit na het bijwonen van de tweede kerk dienst, die om 10.15 uur begint, naar Irene te komen. Het gebouw Irene bevindt zich op korte afstand van het kerkgebouw. Van deze gelegenheid wordt elk seizoen een druk gebruik gemaakt. De plaatselijke verenigingen, welke bereid zijn iets te organiseren in het kader van dit programma worden verzocht daarvan mededeling te doen aan onze redactie, telefoon 1234, of aan de heer Kers, telefoon 1533. Een exemplaar van dit blad is zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij het VV V-bureau. Een dertigtal Holtense jongeren heeft zich deze week met een schrijven tot het gemeentebestuur gericht. De tekst van hun brief luidt als volgt: Holten, 18 juli '67 Aan het college van Burgemeester en Wethouders, het gemeentebestuur van Holten. Zeer geachte College, Wij, Holtense jongeren, zoeken al enige tijd naar een ruimte, die geschikt is om in te richten als jeugdsociëteit. Wij doelen hiermee op een ruimte, die wij naar onze eigen ideeën kunnen aan kleden en bemeubelen, waar wij onder eigen verantwoordelijkheid avonden kunnen organiseren van min of meer culturele aard, waar niet alleen lezingen gehouden kunnen worden, maar waar wij ook zonder meer over allerlei actuele zaken van gedachten kunnen wisselen, kortom een ruimte waar wij elkaar kun nen ontmoeten. Nu zijn wij in het vinden van zulk een onderkomen tot op heden niet geslaagd. Daarom leggen wij U bij deze onze smeekbede voor van gemeentewege een of andere ruimte ter beschikking te stellen. Natuurlijk zijn wij, zo mogelijk, bereid aan eventuele door Uw college in dezen te stellen voorwaarden te voldoen. Wij zouden het erg op prijs stellen van U te vernemen of U op ons verzoek kunt ingaan. Wij allen zijn er van overtuigd dat wij met ons „smeekschrift" bij U aan het goede adres zijn. Met veel hoogachting verblijvend, na mens op bijgaande lijst vermelde Hol tense jongeren. (w.g.) H. D. Pinkert, Zuurberg B 42, Holten Op de lijst van mede- ondertekenaars staan de volgende namen vermeld: Teunis Scheperman, Johan Broek- maat, Hanny Krikkink. Jan Pinkert, Marietje Koopman, Minie Scheperman, Hettie Paalman, Johanna Goorman, Hans Heida, Johanna Schuppert, Abby Klein Velderman, Janny Smale, Dick Braspenning, Jan Bosschers, Mien Goor man, Ina Veldhuis, Joke Veldhuis, Tiny Brands, Alies Tiekink, Mariet Hartsui ker, Anneke Hartsuiker, Nellie Tiekink, Truus Veenstra, J. Meuleman, M. Jan sen, J. Boering, Gerrie v. d. Brink, J. A. Arfman, M. H. Stukker, F. Visser, Gerry Lubbersen, Miny v. d. Wat, A. Koopman, B. Groot Abbink, H. J. Vosman. (Allen mede-ondertekenaars van verzoek om ruimte voor jeugdsociëteit). De groep heeft inmiddels Marietje Koopman aangewezen als financieel be heerster. Op haar naam zal een giro rekening worden geopend ten behoeve van de jeugdsoos. Men is reeds bezig een programma voor mogelijke avonden in het komende seizoen vast te stellen. Er zullen diverse sprekers, zangers en dichters worden uitgenodigd. Ook wordt al gewerkt aan het samenstellen van een discotheek voor algemeen gebruik. Met 191 jonge duiven namen ,.De Berg- vliegers" zaterdag deel aan een wed vlucht vanaf Tilburg, afstand 122 km., lossing om 7.00 uur. Het werd een regel matige vlucht. Aankomst eerste duif van de heer L. Gazan om 8.29.23. Aankomst laatste prijswinnende duif 8.57.24 uur. De uitslag was: 1-2-7-18-20- 22 L. Gazan, 3-8-12 W. Aaftink, 4 L. Munnink, 5-6-10-14-25 D. Müller, 9-26 Joh. Paalman, 11-16 H. van Beek. 17-32 J. W. Willems, 19-34-36-37 F. Meester, 13-15-23-24-33 Joh. Paalman, 21-38 G. Bekkernens, 27 H. J. Aaftink, 28-29-31 G. Veldhuis en 35 H. J. ten Velde. Vier en twintig ponyruiters en ama- zonetjes van de Sint Steffenruiters" uit Laren logeerden, zoals wij reeds gemeld hebben de vorige week op het Erve „Janzes" van de familie H. J. Bosschers in de Beuseberg. Zij zullen dinsdagmid dag om 3.00 uur op Kalfstermansweide tijdens de braderie een hippische show geven met hun vriendjes uit Markelo. Er is een non-stop programma vastge steld dat er als volgt uitziet 1. Openingsparade der beide verenigin gen 2. Clownnummer (door Laren) 3. Achttal met dressuurnummer (Mar kelo) 4. Met fietsen en brommer over een pony (Laren) 5. Voltigenummer (Markelo) 6. Springconcours om de grote prijs van Holten (Categorie B - stokmaat 117-127) 7. Zaklopen (ook met kinderen uit het publiek) (Kleine maat pony) 8. Afscheidsparade Op de foto een aantal van de deel nemende ruiters. Voor de dertiende achtereenvolgende keer wordt de volgende week de Holtense Braderie gehouden, die jaarlijks het hoogtepunt vormt van de gezelligheid in het vakantieseizoen. Holtens dorpskern, met in het midden de oude kerktoren 's avonds badend in een zee van licht is dan gedurende een drietal dagen her schapen in een groot amusements- en kramenpark, dat duizenden op de been brengt. Mede dank zij het prachtige weer was het werk in de tent, of liever gezegd bui ten de tent, bijzonder plezierig en boven dien goed bezocht. Vrijdagavond de bonte avond was er songfestival voor jong en oud. Inderdaad werd er onder meer aan deelgenomen door een meisje van drie jaar, maar ook door een heer van naar schatting 75 jaar. Het publiek kon door middel van het applaus zelf de voorkeur kenbaar maken. Het kampvuur daarna, in de weide bij Harwich, trok 250 mensen, die zich ge zellig zingend bij 't grote vuur ophielden. Zondagsmorgens in de kampdienst was ook weer een groot aantal vakantiegas ten bij elkaar gekomen. Onder leiding van Ds. Israël werd deze dienst een echte vacantiedienst. (En de koffie na zal er ook wel toe hebben bijgedragen. )- Maandag werd er naast de kindermor gen een speurtocht in de avonduren ge organiseerd. Het bleek, dat er veel spor tieve mensen in Holten kampeerden, want er waren zo'n 80, die 's avonds 12 kilometer wilden gaan wandelen. (En als ze verkeerd liepen, werd het kilometer aantal nog heel wat groter.) Dinsdagavond was er gelegenheid voor volleybal en tafeltennis, woensdagmid dag volksspelen voor jong en oud. Nou ja, oud zat aan de kant en jong werkte zich in het zweet, maar dat kan ook niet anders bij zo'n hitte! Al met al was de afgelopen week voor het team een goede om op terug te zien en het team hoopt, dat de vakantiegasten er net zo over denken. Programma voor de week 23 tot 29 juli Zondagmorgen: Kampdienst met koffie na. Eventueel gelijktijdig kinderdienst. Maandagmorgen: Kindermorgen. Voor leeftijden van 4 tot 12 jaar. Met aller lei aktiviteiten worden de kinderen door een bekwaam team van 10 tot 12 uur bezig gehouden. Toegang f 0,25. Maandagmiddag: Balspelen voor jong en oud. Toegang vrij. Dinsdagmorgen: Kindermorgen. Het achttal van de Land. Rijv. „Berg- ruiters" heeft op de "Provinciale kam pioenschappen te Emmeloord in de dres suur klasse M met 27 punten beslag ge legd op de vierde plaats Bij het Springen Z werd Hettie Kre kel met „Kartouche" vijfde terwijl G. Beldman met „Amigo II" een eerste prijs behaalde in de Individuele dressuur M2. Op het nationaal concours dat woens dag te Hellendoorn werd georganiseerd door de plaatselijke landelijke rij vereni ging „De Hertruiters" eindigde het Berg- ruiter-achttal op de 2e plaats (119y,. p) achter de L.R. „Bathmen (120'/, p.). Individueel werden in Hellendoorn door Bergruiters de volgende resultaten behaald: Dressuur klasse L 1 ring 4, 5. W. Aal- tink met „Zonnetje". Dressuur klasse L 1 ring 8, 3. Riki Bronsvoort met „Goudhaantje". Dressuur klasse L 1 ring 9, 3. T. Beld man met „Shamrock". Springen klasse L (89 deelnemers), 1. T. Beldman met „Shamrock". De W. van Dijke-memorialcup werd uitgereikt aan het achttal van de Berg- ruiters. Dinsdagavond: Vossejacht. Aanvang 7 uur. Toegang f 0,25. Woensdagmorgen: Kindermorgen. Woensdagmiddag en -avond: Zie pro gramma Braderie Holten. Donderdagmorgen: Kindermorgen. Donderdagmiddag en -avond: Zie pro gramma Braderie Holten. Vrijdagmorgen: Kindermorgen. Vrijdagavond half acht: Bonte avond. Af sluiting van het programma van deze en vorige weken. Kampvuur. Nacht-, spel tot zéér laat! Zondagmorgen 30 juli 10.45 uur: Laatste kampdienst als afsluiting van het re- kreatiewerk. Koffie na. Aan het verzoek van het bestuur van de v.v. Holten is geen gevolg gegeven om het le elftal dat naar de 4e klasse K.N. V.B. promoveerde in de „Deventer" afd. in te delen. Holten zal met Enter, Luctor et Emergo, M.V.V. '29, Nijverdal, La Pre mière, Reutum, Stevo, De Tukkers, T.V.C. ,28 en De Zweef in de 4e klasse B uit komen. De V.V. „Holten" neemt zaterdag 22 juli met een geselecteerde jeugdploeg (18 t/m 21 jaar) deel aan het jeugdtour nooi van „Zenderen Vooruit" in poule I. Vertrek om 11.00 uur met auto's van af de Smidsbelt. Het elftal is als volgt samengesteld Doel: D. Pasop. Achter: G. W. Schooien, G. F. v. d. Bos en A. B. Jansen. Midden: S. Markvoort en G. M. Mark voort. Voor: J. G. Veneklaas, Joh. Broekmaat, J. A. v. d. Bos, W. Veneklaas en H. Bies- ters. Reserves: J. W. Veneklaas, G. D. Klein Hegeman, Joh. Meijer en G. J. Schuitert. Het programma ziet er als volgt uit: Holten - Saasveldia 12.00 uur Holten - Berghuizen 14.00 uur Holten - D.S.V.D. (Deurr.ingen) 16.00 uur De winnaar van deze poule I speelt om 18.15 uur de beslissende wedstrijd tegen de winnaar van poule II. Het oorspronkelijke karakter als bra derie moge dan wat verloren zijn gegaan, omdat men niet meer op de originele wijze voor elk huis de kraampjes aan treft, zoals dat de eerste jaren 't geval was, er zijn toch nog voldoende stand houders, die het publiek wat hebben aan te bieden. Wat er aan kramen ontbreekt is in de loop van de laatste jaren door de braderiecommissie aangevuld met wat kleine en wat grotere amusementsgele genheden. In het programma van de braderie zijn enkele dingen onveranderd gehandhaafd, n.l. de verkiezing van een braderiekonin gin met de traditionele bezoeken aan de tijdens de braderie geboren Holter wereldburgers, het Koningsschieten, ver schillende kinderattracties en de Jenne- kesmarkt op de laatste avond rondom de toren. De vaste medewerking is daarbij ver zekerd van Holten's fanfare en haar drumband en van de boerendansgroep „De Larense Schotsers", die al die jaren nog nooit hebben ontbroken. En ook het braderietreintje, dat zijn rondjes rijdt tot vermaak van jong en oud, heeft men nog nooit gemist. Het zijn gezellige dagen, die aanstaan de zijn, welke gezelligheid zich ook open baart in de verschillende café's en dans lokaliteiten met o.a. de enorm grote tent op Kalfstermansweide. Er zijn talloze zomergasten, die hun vakanties regelen naar de Holtense Bra derie, omdat zij het hier zo gezellig vin den. De braderie begint zaterdag zij het niet officieel met een groot teenager bal in de grote tent op Kalfstermans weide, waarin honderden jongelui des avonds gezellig samen komen om te dan sen op de muziek van Holtens beat- en dansband „The Sensation Rockets". Het programma van de braderie vindt men elders in dit nummer. Men schrijft ons: Donderdag 13 juli zijn een groep leden van de afdeling Holten van de O.L.M. met hun echtgenoten voor een tegenbe zoek naar de afdeling Annerveen ge weest. De bus vertrok om half acht uit Holten richting Annerveen, waar we om 9.45 uur hartelijk werden verwelkomd door de voorzitter in zaal Nevels en waar we bij een heerlijk kopje koffie met Gro ninger koek kennis konden maken met de gastheer en gastvrouw. Voor enkelen waren het oude kennissen van verleden jaar, doch ook enkele nieuwe kennisma kingen kwamen hier tot stand. Na de koffie gingen we met hen mee om in hun gezin het diner te gebruiken en verder het bedrijf te bekijken, hetgeen bij ieder zeer in de smaak viel. Tegen 2 uur kwamen we allen bij elkaar om eerst het proefbedrijf „Geert Veenhuis-hoeve" te Borger-Compagnie te bezichtigen. Daar stond een trekker met twee wagens met banken er op klaar om ons langs de proefvelden te rijden, zodat we heel dui delijk de vele proefveldjes konden be kijken. Ook liet de gids ons zien de proef die al liep sinds 1918 en waar al die tijd een bepaalde meststof is weg gelaten, zo dat heel duidelijk het verschil naar voren kwam. Op weg naar het Zuidlaarder meer, waar in hotel „De Leine" thee werd ge dronken, werd eerst langs een gasboor- station en scheepswerven gereden. Ook heel interessant was het bezichtigen van het (water)-poldergemaal. De weg over de Hondsrug was ook keurig uitgezocht, zodat we als laatste punt het restaurant ,,Het Drouwenerzand" bereikten, waar ons een goed verzorgde broodmaaltijd wachtte. Hier werd, nadat woorden van dank waren gesproken tot de afd. Annerveen voor de vriendelijke en goed verzorgde dag en in het bijzonder tot de gastvrouvven die voor een goede en smakelijke maal tijd gezorgd hadden, afscheid genomen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 4