i HOLTENSE BRADERIE SPOEDBESTELLING DER P.T.T. BEZOEKT DE DERTIENDE PROGRAMMA Ook U bent hartelijk welkom in feestvierend Holten Oud-postdirecteur J. H. Assink plotseling overleden AGENDA KERKDIENSTEN iééééé Ernstige autobotsing op recreatieweg Benoemd als onderwijzeres Waarderende woorden aan de groeve Drie avonden van bezinning VVV -V akantiepr ogramma en in Recreatietent gewijzigd Geslaagd Burgerlijke Stand Gevonden voorwerpen Zaterdag 22 juli 1967 No. 29 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 05483 1234 Adv.-prijx 1-15 mm. (d contant) f 3,Iedere mm. meer 0JL2 De Holtense P.T.T. had de vorige week vrijdagmorgen een exclusieve spoedbe stelling te verzorgen. Collega-besteller, Gerrit Bakker (29) trad in het huwelijk met de 20-jarige Janny van Zon en dit was een gerede aanleiding om het eens mooi te versieren. Toen het huwelijk door de gemeente secretaris, de heer G. J. Langenbarg. voltrokken was en het bruidspaar op het -bordes van het gemeentehuis verscheen, werden bruid en bruidegom met grote zijden linten omhangen, waarop in de bij de post gebruikelijke kleuren geschil derd stond „Spoedbestelling „Exprés". Daarna werd het jonge paar, onder grote hilariteit van het talrijke publiek, dat zich voor het gemeentehuis verzameld had, op de driewieler geplaatst, waar mede normaliter de pakketpost wordt vervoerd. Collega Jannes Mossink de spöleman Jenske van de Kuper van de „Larense Schotters" en collega Frits Oosterkamp, drummer van „The Sen sation Rockets" plaatsten zich voor het voertuig en zo werd het bruidspaar, onder luid gejuich en gezang, door de gezamenlijke P.T.T.-ers naar Hotel Hol- terman vervoerd. De bakfiets was voor deze gelegenheid, in de stijl van het P.T.T.-bedrijf, geheel beplakt met grote enveloppen van de (Wijziging voorbehouden). op maandag 24 juli, dinsdag 25 juli, woensdag 26 juli en donderdag 27 juli 1967. ZATERDAG 22 JULI: 19.30 uur: Groot Teenagerbal in de grote tent in „Kalfstermansweide". Muziek: „The Sensation Rockets' MAANDAG 24 JULI: 19.15 uur: Populair concert „H.M V." in de muziekkoepel in „Kalfstermansweide". 20.00 uur: Verkiezing Braderiekoningin 1967 in „Kalfstermansweide". 20.30 uur: Rondgang Braderiekoningin door het dorp m.m.v. „H.M.V." en Drum band. 20.30 uur: Groot Koninginnebal in de tent m.m.v. „The Sensation Rockets". DINSDAG 25 JULI: 14.00 uur: Officiële opening van de Braderie door mr. W. H. ENKLAAR, bur gemeester van Holten. 14.30 uur: Rondgang BraderiekonLngin met haar gevolg over het Braderieterrein. 15.00 uur: Hippische Show in „Kalfstermansweide" door de ponyclub uit Laren (G) en Markelo. WOENSDAG 26 JULI: 14.00 uur: Aanvang Koningsschieten (terrein begin Rijssenseweg). 14.30 uur: Ballonwedstrijd voor kinderen in ..Kalfstermansweide" (14.00 uur aan vang verkoop ballonnen a 25 cent per stuk). 19.00 uur: Rondgang Schutterskoning 1967 vanaf hotel „Vosman" m.m.v. „H.M.V." en Drumband. 20.00 uur: Vrolijke Boerenavond in de grote tent m.m.v. Boerenkapel „De Hooi- plukkers" (Lochem), Boerendansgroep „De Larense Schotsers" en „Hen- drikus uut Voassen". DONDERDAG 27 JULI: 15.00 uur: Grote Kindervoorstelling in de tent o.a. optreden van BATHMAN en ROBIN. Toegangsbewijzen uitsluitend in voorverkoop verkrijgbaar bij Gebr. Wansink, Kledinghuis Beltman, Horlogerie Bouwhuis, Smederij Maats en Kruidenier Slotman. 21.00 uur: Jennekesmarkt rond de Dorpstoren m.m.v. Tirolerkapel „De Huten- tuters". ZATERDAG 29 JULI: 19.30 uur: Groot Teenagerbal in de tent o.l.v. „The Sensation Rockets". Het alom bekende Braderie-treintje rijdt alle dagen weer de normale route. GROOT AMUSEMENT- EN KRAMENPARK IN DE DORPSKERN FEESTELIJKE VERLICHTING. BEWAAR DEZE KRANT. gemeente en de grote bedrijven in de gemeente, die voor deze gelegenheid wa ren opgezameld. De talrijke zomergas ten, die het schouwspel gade sloegen hebben niet verzuimd filmcamera en fototoestel te hanteren. Of er inderdaad „spoed" nodig was bij deze bestelling vermeldt de geschiedenis niet. Veel bekijks trokken ook de kinder wagen met grote pop en een waslijn met babykleertjes op het dak van de woning Smidsstraat 10. waar het jdnge paar komt te wonen. Voor de vreemdelingen was dit wel iets heel bijzonders. Pop en kinderwagen waren 's avonds door een schijnwerper verlicht. De twintigjarige automonteur W. J. D. van garage E. H. A. G. kwam zater dagmorgen omstreeks kwart over elf op de recreatieweg over de Holterberg, met een personenauto frontaal in botsing met de auto van de heer J. van der Vos uit Rotterdam, die kalm kwam aanrij den, om ter hoogte van de midget golf baan de Motieweg op te draaien. De ge volgen waren zeer ernstig. De echtgenote van de bestuurder van deze auto mevr. M. A. van der Vos-van Luin brak een been en kreeg verschillende hoofdwon den. Zij is met de Holtense ziekenauto naar het St. Jozef Ziekenhuis in Deven ter vervoerd. De beide voertuigen wer den zwaar beschadigd en moesten per kraanwagen worden weggevoerd. Het ongeluk gebeurde, doordat D., met de auto van de heer W. ten Berge, even een proefrit maakte, met veel te grote snelheid een andere wagen inhaalde en niet meer op de rechter weghelft kon komen. Hij kwam uit de richting Nijver- dal. De maximum snelheid op de recrea tieweg bedraagt 50 km. De monteur en de overige inzittenden van de aangere den auto kwamen, behoudens zere le dematen en enkele ontvellingen, met de schrik vrij. De familie van der Vos was juist vrij dag met vakantie in hotel „In den Swar- ten Ruyter" gearriveerd en zou met een bevriend echtpaar deze morgen een ritje gaan maken. Beide wagens waren all risk verzekerd. Aan de Chr. Nationale School te Nun- speet is als onderwijzeres benoemd mej. G. H. Landeweerd, Look 96. Onder grote j belangstelling werd woensdagmiddag op de nieuwe begraaf plaats het stoffelijk overschot ter aarde besteld van wijlen de heer J. H. Assink, oud-directeur van het postkantoor al hier, die zondag jJ. op drie en zeventig jarige leeftijd plotseling is overleden. De heer Assink was hier als zodanig werk zaam van 1924 tot 1960. Voordien was hij employé op het P.T.T.-kantoor te Rijs- sen, in welke stad hij ook geboren was. Onder het motto „Drie avonden van bezinning" worden ook dit jaar weer door de kerkeraden van de Hervormde en Geref. Kerk interkerkelijke bijeen komsten gehouden in de aan meer dan duizend personen plaats biedende tent in „Kalfstermansweide" aan de Stations straat. De commissie uit de beide kerkeraden kan op de zondagavonden 23 en 30 juli en op vrijdagavond 28 juli beschikken over de tent. die door de Braderiecom missie werd geplaatst in verband met het VW-Vakantieprogramma en de 13e Braderie. Zondagavond 23 juli zal spreken over het onderwerp „Wat moet je van de bijbel geloven" de eerw. heer A. Schelle- vis te Holten. Medewerking zal deze avond worden verleend door Holtens Gemengd Koor. Ds Jac. de Vries te Scheveningen (oud-voorganger der Ned. Herv. gemeen te te Holten) spreekt vrijdagavond over het onderwerp „Het tijdperk van vrouw Holle". Door de sopraan Riek Bolink-Lande- weerd zullen in deze samenkomst enkele bekende geestelijke liederen worden ge zongen. Andere jaren werd ook medewerking verleend door het Hervormd Kerkkoor doch wegens vakantie van een groot aantal leden moet het Kerkkoor deze keer verstek laten gaan. In de slotbijeenkomst van zondag avond 30 juli (waaraan medewerking zal worden verleend door de Ghr. Gem. Zangvereniging ,Soli Deo Gloria") zal ds H. Stukker, baptisten predikant te Arnhem spreken over het onderwerp „Het leven lacht ons toe". Voorgaande jaren hebben deze tent samenkomsten steeds een zeer groot aantal bezoekers getrokken en de com missie nodigt gaarne bij deze ook hen, die met vakantie hier verblijven har telijk uit tot het bijwonen van deze avonden. Wij willen deze uitnodiging gaarne van harte onderstrepen want zelfs onder prettige omstandigheden als vakantie is het zich bezinnen op de geestelijke kant van het leven zeker geen overbodige weelde. De toegang tot deze samenkomsten, die om 8 uur beginnen is vrij. Wel zal tot dekking van de hoge kosten een collekte worden gehouden. Na de rouwdienst in de Geref. kerk, die geleid werd door ds R. A. Hoogkamp, met als tekstwoord Ps. 84, werd aan de geopende groeve het woord gevoerd door de heer M. J. Dekker, directeur van het P.T.T.-kantoor te Deventer, die uit naam van de bedrijfsleiding en mede namens de directeur van het Postdis- trict Zwolle, de overledene dank bracht voor zijn opvallende plichtsbetrachting. Hij schetste hem als een gewetensvol mens, wiens plichtsvervulling kennelijk voortkwam uit zijn levensbeschouwelijke opvatting. De heer Dekker sprak de hoop uit, dat de grote dank en erkentelijk heid, die men de overledene wilde be tuigen, een troost mocht zijn voor zijn echtgenote en kinderen. Ds Hoogkamp sprak aan de groeve een persoonlijk woord als vriend van de overledene. Een schoonzoon dankte voor de laatste eer aan de overledene bewe zen. Het P.T.T.-personeel, dat onder de heer Assink gediend heeft, bracht hem in uniform een laatste groet. Tal van kransen dekten de baar. De heer Assink was van begin 1949 tot eind 1965 lid van de huisvestings commissie en o.m. penningmeester van het plaatselijke comité voor de uitzen ding van zwakke kinderen naar vakan tiekolonies. Hij was drager van de ere medaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Hij was een bereid willig mens, die velen heeft voortgehol pen. In verband met de braderie zijn in het V.V.V.-vakantieprogramma het bezoek aan de kaasboerderij op dinsdagavond en de avondwandeling over de Zuurberg op woensdagavond vervallen. De Hol- terbergrit op woensdagmiddag en de ochtendwandeling „Op zoek naar wild" donderdagmorgen, alsmede de rondlei ding in het nat. hist, museum „Piet Bos" vrijdagavond gaan gewoon door. Het recreatewerk der beide prot. ker ken in de tent aan de Borkeldsweg gaat zijn laatste week in. Daar heeft men met de vaststelling van het programma ook rekening gehouden met het braderie programma, zodat er op maandagavond, dinsdag, woensdag en donderdag 's mid dags en 's avonds geen evenementen zijn vastgesteld. Men zie het programma elders in dit nummer. Onze oud-plaatsgenoot de heer H. Mekenkamp te Giessenburg (Z.H.) is te Utrecht geslaagd voor het diploma B, technisch assistent Zuivelfabriek (B.K.), Vrijdag, 21 juli, 20.00 uur: Ledenverga dering Voetbalveren. „Holten" in de bijzaal van hotel Vosman. Vrijdag, 21 juli tot en met september: Tuincentrum Haneveld gesloten. Zaterdag, 22 juli: Laatste dag ophalen loten 580ste staatsloterij. Zondag, 23 juli, 's avonds 8 uur: in de grote tent in „Kalfstermansweide": Interkerkelijke Bezinningssamenkomst Maandag, 24 juli: Smederij Nijland, Es- pelo 60, de gehele dag gesloten. Maandag, 24 t/m zaterdag, 29 juli: Coöp. Bedrijf te Holten van de Aan- en ver koopvereniging wegens vakantie ge sloten. Maandag, 24 juli t/m 30 juli: Veevoeder, kunstmest en brandstoffenafdeling Gebr. Wansink wegens vakantie ge sloten (zie adv.). Dinsdag, 25 juli t/m donderdag, 27 juli: Dansen in Amicitia tijdens de brade rie (zie adv.). Dinsdag, 25 juli, 19.30 uur: muziek in hotel „Vosman". Woensdag, 26 juli, 19.30 uur: Mielke en Beertje in hotel „Vosman". Woensdag, 26 juli, 's avonds 8 uur: Her vatting repetities Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria". Donderdag, 27 juli, 19.30 uur: muziek in hotel „Vosman". Vrijdag, 28 juli, 's avonds 8 uur: in de grote tent in „Kalfstermansweide": Interkerkelijke Bezinningssamenkomst Zaterdag. 29 juli t.m. 7 augustus: Sme derij E. J. Westerik wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zondag, 30 juli, 's avonds 8 uur: in de grote tent in „Kalfstermansweide": Interkerkelijke Bezinningssamenkomst. Maandag, 1426 aug.: Zomeractie voor Internationale hulpverlening (Holtens Studiefonds Papoea-jongeren en vor mingscentrum „Mindolo" in Zambia (Afr.). Zondag 23 juli 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds Van der Neut van Nijver dal. Extra collecte regionale commissie voor het Zuiden. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur ds Israël. Extra collecte regionale commissie voor het Zuiden. Geref. Kerk: 8.30, 10.00 en 15.00 uur ds Joh. C. Baumfalk van Groningen. In alle diensten is het ene offer voor art. 17 K.O. (Em. pred., predikants- weduwèn en wezen). Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: Zaterdagavond: 7.30 uur R.K. kerk dienst Nieuw-Heeten. Zondag: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene te Holten. Kampdienst: 10.45 uur uitgaande van de gez. pro testantse kerken in de recreatietent op de Borkeld. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 22 en zondag 23 juli: de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 18 03. Geboren: Geertruida Johanna, d.v. J. Lubbersen en D. Brinkman, Neerdorp '93. Marjanna Carola, d.v. J. Stam en J. Hasewinkel, Bergmanstraat 22. Ger- ritjen, d.v. W. G. Markvoort en B. J. M. Markvoort. Holterbroek 95. Ondertrouwd: H. H. Bouwhuis, 28 jr., Raalte en J. W. Nijland, 29 jr., Espelo 71. Gehmvd: G. Bakker. 29 jr., Bathmen en J. van Zon, 20 jr., Neerdorp 103. R. Lubbinge, 26 jr., Geleen en A. M. W. Wiersma, 22 jr., Dijkerhoek 41. Overleden: J. H. Assink, 73 jr., Dorps straat 37. Ingekomen: D. K. N. Pangemanan- Yap en gezin van Indonesië naar Hol terberg 26. Vertrokken: H. Blankena en gezin van Dijkerhoek 100 naar Deventer. A. M. W. Wiersma e.v. Lubbinge van Dijker hoek 41 naar Geleen. W. de Vries van Gaardenstraat 2 naar Amsterdam. Verloren: 1 regenbroek, zwart, kunststof; 1 gou den trouwring; 1 gouden horloge, bruin gevlochten armband; 1 portemonnaie, rijbewijs en kaart van zwembad en geld; 1 kort model regenjas (wit) 1 herenzak horloge met verchroomd ketting; 1 etui met 6 a 8 sleutels. Gevonden: 1 duo-zadel van bromfiets; 1 kam; 1 klein fietspompje; 1 plastic pop; 1 ball point; 1 aan komen lopen Ierse Setter; 1 sprookjesboek duizend en één nacht; 1 fietspomp slang 1 bankbiljet; 2 zwembroeken en 1 badhanddoek. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.00 en 14,00 uur

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1