P .Stano GROTE BELANGSfiLLING VOOR RECREATIEWERK DER KERKEN Vakantie- programma AGENDA KERKDIENSTEN QurjjQrlijke Drie avonden van bezinning Juffrouw Muys 25 jaar onderwijzeres in Dijkerhoek Afscheidsbrief van Sem Kajoi Nachtmysterierit van de Tros Jeugd van Holten Toegelaten tot R.M.L.S. Zaterdag 15 juli 1.967 No. 28 Jaargang 19 i NIEUWSBLAD Uitqave van de Stichtinq „Holtens Nieuwsblad" T .j m fe Holten. Telefoon 051,83 - 1231, Adv.-pnja 1-15 mm. (d contant) 3,-. Iedere H0LTEN9 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de CoÖp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 Ook deze week stond Holten volledig in het teken van de „vakantie". Hotels, pen sions, zomerhuisjes, campings, kampeerboerderijen, zijn volledig hezet. Het inwo nertal is meer dan verdubbeld, hetgeen een enorme bedrijvigheid meebrengt in straten en winkels. De toch normaal al eivolle rijkstraverse E 8 kan het ver keer op de spitsuren nauwelijks verwerken. Het invoegen uit de zijstraten kost vaak ettelijke minuten. Verkeersmaatregelen zullen dan ook niet kunnen uitblijven. Wie met dit verkeer niet bekend is wordt aangeraden voorzichtig te zijn. Voor het V.V.V.-Vakantieprogramma, bestond ook deze week grote belangstelling. Er waren een groot aantal deelnemers voor het bezoek aan de kaasboerderij, de Holterbergrit en de ochtendwandeling. De nieuw aangekomen zomergasten heten wij weer van harte welkom en wijzen hen gaarne op onderstaande, de hoop uitspre kend, dat zij in Holten een prettige vakantie mogen hebben. Hotel- en pensionhouders, beheerders der bungalowbedrijven en allen, die gasten op bezoek hebben, wordt verzocht, aan dit programma bekendheid te geven. Er wordt een groot aantal kranten extra verspreid en men kan op het V.V.V.-bureau des verlangd een exemplaar komen afhalen. BEZOEK KAASBOERDERIJ Dinsdag 18 juli tussen 7 en 8 uur 's avonds. Bezoek aan de boerderij van de familie Cats in de Beuseberg. Het is het enig zelfkazende bedrijf in de verre om geving ,en de bewoners zullen daarover en over hun verdere bedrijfsvoering iets vertellen, dat velen zal interesseren. De leiding van deze excursie berust bij de administrateur van de V.V.V., de heer Kers, aan wiens bureau bij het spoorwegviaduct men zich vóór 's middags 12 uur voor deelname moet opgeven, telefoon 1533. De kosten bedragen 1,per persoon, ook voor kinderen. Men ontvangt een kleine attentie in de vorm van een zakje met verschillende kaassoorten, om te proeven. VVV-HOLTERBERGRIT Woensdag 19 juli, 14 uur, wordt bij voldoende deelname de bekende VVV-auto- bustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg, Nijverdalseberg en Hellen- doornseberg, met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf provinciën" op de Hellendoornse- berg. De tocht duurt van plm. 14-17 uur. De kosten bedragen 2,50. Men dient zich zo spoedig mogelijk op te geven op het V.V.V.-bureau, tel. 1533. De administrateur, de heer Kers, gaat mee voor explicatie. AVONDWANDELING Woensdag 19 juli, 19 uur, avondwandeling over de Zuurberg en omgeving. Duur plm. 2 uur, kosten f 1,vertrek vanaf het VVV-kantoor, waar opgave voor deelname moet geschieden voor woensdag 17.30 uur. OCHTENDWANDELING Donderdag 20 juli, v.m. 6 uur. Een ochtendwandeling in de vrije natuur onder leiding van de administrateur der V.V.V., de heer Kers, door de bossen in de om geving van Holten. Vertrek 6 uur van het V.V.V.-kantoor. Vorige jaren werd deze wandeling echter gemaakt onder de titel „Op zoek naar wild". De kans om wild te ontmoeten is echter niet zo groot meer, omdat dit steeds sporadischer wordt. Toch is de kans, dat men b.v. reewild en kleinwild te zien krijgt, niet uitgesloten. Opgave voor woensdagavond 6 uur bij het VW-bureau. Kosten voor volwassenen 1,Geen deelname voor kinderen beneden 10 jaar. De tocht gaat alleen door bij voldoende deelname en droog weer. NATUUR-HISTORISCH MUSEUM HOLTERBERG Vrijdag, 21 juli ien vervolgens elke vrijdagavond, telkens om 8 uur, wordt in het' Natuur-Historisch Museum „Piet Bos" op de Holterberg een rondleiding gehouden door de eigenaar Kees Bos. De heer Bos is een gezellig en deskundig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer interessante dingen over de fauna van de Holterberg en omgeving. Het museum is van een bijzondere bekoring. GROOT TEENAGERSBAL Zaterdag, 22 juli, 19.30 uur. Groot Teenagersbal in de grote tent op Kalfster- mansweide aan de Stationsstraat. Muziek „The Sensation Rockets". Het vormt de inleiding tot de braderie, waarvan men het programma elders in dit blad vindt afgedrukt. INTERKELIJK RECREATIE-WERK Vanaf maandag, 3 juli tot en met vrijdag, 28 juli a.s. zal vanwege de kerke raden der Ned. Herv. len Geref. Kerk in een tent op de hoek van de Borkeldsweg en de Landuwerweg (in de nabijheid van het zomerhuisjesterrein en het bungalow kamp „Twenhaarsveld") gezonde ontspanning worden geboden voor oud en jong. Elke week wordt op vrijdagavond besloten met een z.g. bonte avond. Een team van vier mensen zal hier gedurende 4 weken veel doen voor de oudere en jongere gasten in onze gemeente. Elke zondagmorgen in juli is er om 10.45 uur een kampdienst uitgaande van gezamenlijke protestantse kerken en elke avond een dagsluiting. Het geheel staat onder leiding van de interkerkelijke recreatiecom missie, TOURINGCARTOCHTEN De O.A.D. organiseert wekelijks verschillende dagtochten naar toeristencentra en andere plaatsen in ons land als Amsterdam-Schiphol, Hondsrug-Emmen-Staphorst- Giethoom-N.O. Polder, de Twentetochten en Valkenburg, en naar Duitsland als Sauerland, Königswinter, Tecklenburg, Bad-Rothenfeld enz. Ook goedkope dag kaarten op de dienstlijnen. Inlichtingen hierover worden gaarne verstrekt door het bureau van de V.V.V. (telefoon 1533) of door het O.A.D.-kantoor (telefoon 1241). KOPJE KOFFIE NA DE KERKDIENST Evenals dit vorige jaren gedurende het vakantieseizoen gebruikelijk was, zal de zomergasten, na de tweede kerkdienst in de Herv. Kerk, gelegenheid 'worden geboden in het gebouw Irene een kopje koffie te drinken en kennis te maken met de dienstdoende predikant. De kerkeraad der Herv. Gemeente nodigt derhalve allen, die hier met vakantie vertoeven, gaarne uit na het bijwonen van de tweede kerk dienst, die om 10.15 uur begint, naar Irene te komen. Het gebouw Irene bevindt zich op korte afstand van het kerkgebouw. Van deze gelegenheid wordt elk seizoen een druk gebruik gemaakt. De plaatselijke verenigingen, welke bereid zijn iets te organiseren in het kader van dit programma worden verzocht daarvan mededeling te doen aan onze redactie, telefoon 1234, of aan de heer Kers, telefoon 1533. Een exemplaar van dit blad is - het VVV-bureau. zolang de voorraad strekt verkrijgbaar bij De afgelopen week had het team in de Rekreatietent aan de Borkeldsweg weer niet te klagen over gebrek aan belang stelling. Zondagmorgen waren er ongeveer honderd mensen jong en oud in de kampdienst aanwezig. Vóór ging de heer Schellevis, pastoraal medewerker in Holten De volgende dag: Naast de kinder morgen een avondwandeling en een nacht-spoken-spel op de Zuurberg. Zeer veel jongelui maakten gebruik van deze gelegenheid om de omgeving (en el kaar) beter te leren kennen. De jonge ren kregen dinsdagavond de kans hun krachten en uithoudingsvermogen te beproeven op volksdansen. De kinderspelen trekken zelfs bij het prachtige weer dat we deze maand heb ben, iedere morgen veertig tot zestig kinderen! Blijkbaar voorziet deze dienst verlening van de kerken in een grote be hoefte bij de vakantiegangers. De interkerkelijke kommissie die be last is met de voorbereiding en organi satie van dit werk én het team dat het werk uitvoert, zijn verheugd over de wijze waarop tot nu toe alle aktiviteiten ontvangen zijn. PROGRAMMA Het programma voor de week van 16 tot en met 21 juli ziet er als volgt uit: Zondagmorgen: Kampdienst in de tent. Aanvang kwart voor elf. Tegelij kertijd kan er, bij goed weer, een kin- derdienst buiten gehouden worden. Maandagmorgen: Kindermorgen. Leeftijden van 4 tot en met 12 jaar. Met allerlei aktiviteiten worden de kinderen van 10 tot 12 uur door een bekwaam team bezig gehouden. Toegangsprijs 0,25. MaandagavondOpdrachten voor groot en klein. De wandeling duurt on geveer 2 uur en voert, door de mooiste plekjes van Holten en de Holterberg. Inschrijfgeld ƒ0,50. Aanvang zeven uur. DinsdagmorgenKindermorgen. Sport en spel instuif. Gelegenheid om volleybal, tafeltennis, gezelschapsspelen enz. te beoefenen. Aanvang half acht. Woensdagmorgen: Kindermorgen. Woensdagmiddag: Volksspelen voor jong en oud. Zaklopen, ringsteken en andere oud-hollandse spelen. Aanvang 2 uur. Onder het motto „Drie avonden van bezinning" worden ook dit jaar weer door de kerkeraad van de Hervormde Ge meente en van de Gereformeerde Kerk in de grote tent in Kalfstermansweide interkerkelijke samenkomsten gehouden. De commissie uit de beide kerkeraden kan op de zondagavonden 23 en 30 juli en op vrijdagavond 28 juli beschikken over de aan duizend personen plaats bie dende tent, die door de Braderiecommis sie wordt geplaatst in verband met het VW-Vacantieprogramma en de 13e Bra derie. Zondagavond 23 juli zal de Eerw. Heer A. Schellevis te Holten een toespraak houden, terwijl op de volgende avonden als sprekers zullen optreden ds. Jac. de Vries te Scheveningen (oud-voorganger der Herv. Gemeente te Holten) en ds. H. Stukker, Bapt. predikant te Arnhem. Aan deze avonden zal resp. medewer king worden verleend door Holtens Ge mengd Koor, het Hervormd Kerkkoor en de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". Zaterdag 1 juli was het 25 jaar geleden dat juffrouw T. C. A. Muys van de Moer benoemd werd tot onderwijzeres aan de lagere school te Dijkerhoek. In Bethanië werd haar in tegenwoor digheid van de leerlingen, waaronder de nieuwe eerste klassertjes, de oudercom missie en het onderwijzend personeel, een feestelijke morgen aangeboden. Voor de pauze voerden kinderen uit verschil lende klassen een programma op, dat be stond uit zang, opzegversjes, gedichten en toneel. Nadat de gehele zaal de juffrouw had toegezongen met een vers. door enkele meisjes uit de zesde klas gemaakt, kreeg het hoofd van de school, de heer J. W. Kroon, het woord om de kwaliteiten van de jubilerende juffrouw te belichten. Ria Veneklaas, Jantje Beunk en Appie Polis- te boden daarna namens de leerlingen bloemen, een grote koffer en een cheque aan. In een gloedvolle toespraak bracht de voorzitter van de oudercommissie, de heer T. Pinkert, de verdiensten van de juffrouw naar voren. Onder luid applaus bood hij haar een prachtig reiswekkertje aan namens oudercommissie en perso neel. Na de pauze, waarin de kinderen op ijs getracteerd werden, werd de speelfilm „Heidi en, Peter" vertoond. Aan het eind van de morgen bedankte juffrouw Muys voor de cadeaus en de welgemeende woorden tot haar gericht. Donderdagmorgen en -middag: (Ver moedelijk) Trektocht voor kinderen. Picnic. Vervoer met paard en wagen! Van 11 tot ongeveer 2 uur. Inschrijfgeld 0,50. Vrijdagmorgen: Kindermorgen. Vrijdagavond: Slotavond, waarop de kinderen een programmaatje ten beste zullen geven. Gevolgd door een lam pionoptocht en daarna voor de ouderen een verrassing Aanvang half acht. Entree voor het laatste programma-on derdeel 0,50. Iedereen is van harte welkom. Voor sommige evenementen wordt een klein entreegeld geheven om de kosten van dit werk zoveel mogelijk te drukken. Wijziging van het programma blijft voorbehouden. Aan boord van de „Flavia", de boot, waarmee Sem Kajoi, die hier voor reke ning van het Holtens Studiefonds voor Papoea-jongeren studeerde, naar Austra lisch Nieuw Guinea vertrok, schreef hij de volgende brief aan alle Holtenaren. „Beste sympathieke en lieve mede dorpsbewoners, Op het ogenblik sta ik, of beter gezegd, hang ik over de reling, gebroken, en ik weet helemaal geen raad hoe ik mijn ge voelens tot uitdrukking moet brengen. Ik sta hier tussen oom en tante Achter kamp. Ik heb al afscheid van jullie ge nomen, maar het is nog niet geno'eg; ik wil het bij deze nog een keer doen. Be- dtinkit, mensen, voor alles, alles, alles. Het verhaal is veel te lang om te schrij ven. Ik dacht, dat het afscheid van Hol ten en Nederland mee zou vallen, maar nee hoor! Het valt hardstikke tegen. Daar ik meer mensen een afscheidsbe zoek had willen brengen dan ik kon doen, heb ik er over gedacht de reis een week uit te stellen, maar dat zou een nog pijn lijker week geworden zijn; daarom deed ik het maar niet. Ik stop nu, want ik moet oom en tante Achterkamp de boot nog laten zien. Zij zullen U wel alles ver tellen. Kom ze maar eens opzoeken. Nogmaals mijn onbeschrijfelijke dank en misschien nog een „Tot ziens". Uw mede-Holtenaar, SEM KAJOI. (a.b. Tss „Flavia", Colgeta Line, cabine no. T 8. Wie schrijft me eens?)" Zondagavond, tijdens de radio-uitzen ding, die om 10.55 begon, hield de om roepvereniging „TROS" een z.g. nacht mysterierit, die in Holten bleek te zijn. Door de verschillende gegevens, welke werden uitgezonden kwam al spoedig vast te staan, dat men zich in het dorp Holten en omgeving bevond en begon nen al spoedig vooral jonge mensen te speuren of zij Mr X niet konden vin den. Op verschillende plaatsen waren verplaatsbare zenders in personenauto's in werking. Zo troffen wij Hans v. Zijl in zijn Volkswagentje op de hoek tegen over het nieuwe pand van Gebr. Schup pert en mochten wij een foutieve opgave over het anatal overnachtingen (geen 80.000, maar meer dan 200.000) via de radio corrigeren. Een aantal jongelui had inmiddels Mr X, die Gert Timmermans bleek te zijn, bij het oude waaggebouw gevonden. Zij wonnen daarmede de drie beschikbaar gestelde prijzen, bestaande uit platenbons en verjaardagspakket. Het waren Holtens toekomstige doelman Barend Breukink, Poll Poll Jonker en\ Hans Schöppers, die het eerst Mr X ont dekten. De aankondiging was overigens niet geheel foutloos, want men sprak van een provincie, die niet aan de zee of een bin nenwater grenst. Maar Overijssel grenst door de Noord Oost Polder aan het IJsselmeer. Uitspraak van de heer Free Schuppert: „De mooiste gemeente in Oaveriessel, wat kan dat: noe anders dan Hoolten wén". Veel mensen waren er niet op de been. De uitzending begon net wat te laat voor de vele zomergasten. Men meldt ons: Op zondagmorgen 16 juli a.s. zal er om 8.30 uur in de Ned. Herv. Kerk een Jeugddienst worden gehouden, waarin hoopt voor te gaan ds W. de Goede uit Nijverdal (zie advertentie). Voor het toelatingsexamen van de Rijks Middelbare Landbouwschool R.M. L.S.) te Hengelo slaagden G. J. Huls man, H. J. Hulsman, E. J. J. Meijerman, G. J. Rensen en W. M. Veneklaas Slots te Holten. Gevonden: nylonjack; rubber onder deel van melkmachine; verzekerings plaatje van bromfiets; capuchon en re genkapje; halsdoek met diadeem; regen broek (leer); big; actetas met inhoud; dameszwempak en damesjurk; heren polshorloge; twee kinderfietsen. Verloren: portemonnee, bruin leder; twee bad-minton rackets; bromfietsver- Vrijdag, 14 juli tot en met september: Tuincentrum Haneveld gesloten. Vrijdag, 14 juli t/m 30 juli: Baby-oppas- centrale gesloten (zie adv.). Zaterdag, 15 juli, 19.30 uur: Zomer- avondfeest met muziek en dorpsloop te Bathmen. Zaterdag, 15 juli: Muziek en gezellig zitje na dorpsloop in hotel Boode te Bath men (zie adv.). Zondag, 16 juli, 19.30 uur: Dansen in zaal Boode te Bathmen (zie adv.). Maandag, 17 t/m zaterdag 22 juli: fa. Jan van Bruggen en Zn., wegens va kantie gesloten (zie adv.). Maandag, 17 juli t/m 22 juli: Afd. Maal derij en filiaal Dijkerhoek (helemaal) Gebr. Dikkers N.V. wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag, 17 t/m donderdag, 27 juli: Rij wiel- en bromfietshandel Kolkman wegens vakantie gesloten (zie adv.). Donderdag, 20 juli, 13.00 uur: Voorlich tingsmiddag Varkens K.I. Zuid West Overijssel (zie bericht). Vrijdag, 21 juli, 20.00 uur: Ledenverga dering Voetbalveren. „Holten" in de bijzaal van hotel Vosman. Zaterdag, 22 juli: Laatste dag ophalen loten 580ste staatsloterij (zie adv.). Zondag, 23 juli, 's avonds 8 uur: in de grote tent in „Kalfstermansweide": Interkerkelij ke Bezinningssamenkomst Maandag, 24 juli: Smederij Nijland, Es- pelo 60, de gehele dag gesloten. Maandag, 24 t/m zaterdag, 29 juli: Coöp. Bedrijf te Holten van de Aan- en ver koopvereniging wegens vakantie ge sloten (zie adv.). Woensdag, 26 juli, 's avonds 8 uur: Her vatting repetities Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria". Vrijdag, 28 juli, 's avonds 8 uur: in de grote tent in „Kalfstermansweide": Interkerkelij ke Bezinningssamenkomst Zondag, 30 juli, 's avonds 8 uur: in de grote tent in „Kalfstermansweide": Interkerkelijke Bezinningssamenkomst. Maandag, 1426 aug.: Zomeractie voor Internationale hulpverlening (Holtens Studiefonds Papoea-jongeren en vor mingscentrum „Mindolo" in Zambia (Afr.). Zondag 16 juli 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur ds De Goede van Nijverdal (Jeugddienst) en 10.15 uur ds Bosma van Nijverdal. Extra collecte voor het Prov. Kerke- werk. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur ds Israël. Extra collecte voor het Prov. Kerke- werk. Geref. Kerk: 8.30, 10.00 en 19.15 uur ds Joh. C. Baumfalk van Groningen. In alle diensten is het ene offer voor de Zending. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: Zaterdagavond: 7.30 uur R.K. kerk dienst Nieuw-Heeten. Zondag: 8.30 en 9.45 uur H. Mis in het gebouw Irene te Holten. Kampdienst: 10.45 uur uitgaande van de gez. pro testantse kerken in de recreatietent op de Borkeld. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 15 en zondag 16 juli: de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 18 03. Geboren: Micha, zv. J. G. Boering en M. M. Dijksterhuis, Kozakkenstraat 9 Hendrik Albert, zv. H. Koetsier en J. A. ten Dam, Espelo 42 Klaas Hendrik Johan, zv. T. G. Lukkien en G. Hoekman, Kozakkenstraat 7 (geb. te Deventer). Overleden: M. A. Marsman ev. Aan stoot, 73 jr., Beuseberg 128 J. Schöp pers, 50 jr., H. J. Wansinkstraat 15. BEVOLKING Ingekomen: E. D. Ballast en gezin van Hengelo (O), naar Bergmanstraat 2 E. Maats van Voorburg naar Dorpsstr. 38. Vertrokken: J. Hofsteenge en gezin van Waardenborchstraat 34 naar Rolde J. Schuppert van Stationsstraat 5 naar Duitsland G. H. Helöoorn-Veneklaas van Look 62- naar Zwolle W. Poesse en gezin van Beuseberg 13 naar Bath men. zekeringsbewijs; rood geruite stoffen portemonnee; gouden ketting m. bijbel sluiting; Lips sleuteltje; Ronson aanste ker H.H.; zwart lederen damesportemon nee met knipsluiting; Ierse setter, bruin; badtas met zwembroek, handtas etc.; Agfa Clack fototoestel in grijze draagtas; zwembroek. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie te Holten tussen 8 en 22 uur, doch niet tussen 13 en 14 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1