VERBETERINGSWERKEN WATERSCHAP „SALLAND" VORDEREN GOED Vakantie' programma AGENDA Mulo-diploma's Inas-diploma Geslaagd Wie maakt de tienduizend vol Let op Strenger toezicht van de politie Examen handmelken met 17 geslaagden Lichte verbetering werkgelegenheid Gewest Deventer Betreft dit U Burgerlijke Stand Zaterdag 17 juni 1967 No. 24 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Goöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 05If88 128If Adv.-prys 1-15 mm. (a, contant) 8,Iedere mm. meer 0J.2 95 Herclassificatie gronden De definitieve vaststelling van de her classificatie van de gronden in de ver beterde gebieden van het waterschap „Salland" zal o.m. dinsdag, 20 juni aan de orde komen in de vergadering van het Verenigd College, dat om acht uur vergadert in het walerschapshuis te Olst.. Er zijn maar elf bezwaarschriften ingekomen tegen deze herclassificatie waaruit het dagelijks bestuur de con clusie meent te mogen trekken, dat de grote meerderheid van de betrokken in gelanden met hem van mening is, dat deze herclassificatie goed en serieus is geschied. De betrokken commissie ad viseert dan ook op de elf bezwaarschrif ten afwijzend te beschikken. Tegen de voorlopige aanwijzing van enige nieuwe gebieden in Salland tot overgangsgebieden I en II zijn geen schriftelijke bezwaren ingebracht zodat voorgesteld wordt tot definitieve vast stelling over te gaan. Verbeteringswerken De uitvoering van tal van verbete ringswerken in het vvaterschap Salland vordert goed. Het grondwerk van de Hondemots- en Raalterwetering is voor de eerste maal opgeleverd op 26 mei j.l. Het grondwerk Vloedgraven zal eerst in de tweede helft van juni opgeleverd kunnen worden. Men is bezig met de afwerking van ta luds en schouwpaden, het inzaaien daarvan en met het plaatsen van af rasteringen. De kunstwerken in de Vloedgraven zijn op de afwerking na gereed. De betrokken aannemer heeft de materialen ten behoeve van de kunst werken in de bovenloop van de Raal terwetering aangevoerd. Eén duiker is reeds gelegd en de voorzieningen onder de spoorlijn ZwolleAlmelo zijn nage noeg gereed gekomen. Strenkliaar Omstreeks half juni zal de eerste op levering plaats vinden van het grond werk van de Evenbeltswaterleiding en in de Strenkhaar, het gebied waarover van de zijde der ingelanden nogal wat te doen is geweest. De aannemer is hier bezig met het afwerken van taluds en schouwpaden. Met het grondwerk aan de Rameler- heide en in het Ranerveld is eind mei een begin gemaakt. In de ruilverkave ling Luttenberg vorderen de kunstwer ken in de provinciale v/eg Raalte-Leme- lerveld naar wens. Na enig tijdverlies Van de openbare scholengemeenschap te Holten slaagden voor het ulo-diploma A: J. Braakhekke, Bathmen, mej. J. Mui lerman, Bathmen, mej. M. G. H. Bos, Hol ten; voor het diploma met middenstand: mej. W. F. Klein Velderman, Bathmen, mej. J. W. Schreurs, Markelo, mej. H. Wieringa, Nijverdal, A. J. Sncllink, Laren (G.) ,mej: W. J. Tuten, Heeten, mej. J. M. de Geest, Hëllendoorn, mej. M. Herm- se, Nijverdal, A. W. Kettelarij, De Wip- pert, mej. A. J. Nijland, H. van Doorn en E. J. J. Meijerman te Holten. Eén candi date werd afgewezen Van de openbare scholengemeenschap te Holten slaagden te Almelo voor het mulo-diploma A met Handel: mej. A. G. B. Keuper, mej. L. H. Klein Velderman en A. Hammers te Markelo, J. Hoeve te Holten, G. Koster en G. H. Nijmeijer te Rijssen. Te Deventer slaagden voor het mulo diploma B: H. J. Stoevenbelt, Laren, A. Schouten te Rijssen en voor het aanvul lend-diploma B: A. J. Steenbergen te Heeten. Voor het Mulo-diploma A (met wis kunde) slaagde te Almelo Hennie Lari- deweerd, Look 96. Het Mulo-diploma B werd behaald door Riki Bosschers. Beu- seberg 137 en Willy en Ina Klein Nagel voort, A. J. Goldsteinstraat 9. Alle vier meisjes zijn leerlingen van de Chr. Mu- loschool te Rijssen. Aan de Chr. Huishoudschool te Apel doorn zijn voor het INAS-diploma In richt ings assistenten) geslaagd mej. A. Schuppert, Diessenplasstraat en mej. R. Kolkman, Gaardenstraat. De heer J. Pasop, Vianenweg 1.78 te Holten, slaagde aan het Instituut voor Physiotherapie te Utrecht voor 't examen sportmasseur. De heer F. J. Sluiter te Dijkerhoek slaagde te Deventer voor liet: vakdiploma kruidenier. heeft de aannemer thans de eerste dui ker gelegd in het kader van het kunst werkenbestek tweede deei Hellendoorn- se broek. De bouw van een duiker met stuwgelegenheid en drie bruggen is zo ver gevorderd, dat de eerste oplevering binnenkort zal plaats vinden. Gemaal Deventer Het betonwerk aan het uitstroom- hoofd (IJsselzijde) is gereed gekomen. De stalen bouwkuip wordt verwijderd, terwijl gelijkertijd de bouwput weder wordt aangevuld. Op het bemalingsge bouw is thans ook de dakbedekking aangebracht. De fa. Stork gaat voort met het monteren van de schuiven en zij heeft diverse onderdelen van de pompinstallatie aangeveerd. De twee aiesselmotoren zijn inmiddels op de proefstand getest. Tijdens de bouwvak vakantie wordt doorgegaan met de mon tagewerkzaamheden. De geldinzameling voor Israël heeft op liet moment dat wij dit schrijven don derdagavond f 9782,70 opgebracht. Dat is een prachtig resultaat, dat tal van plaatsen, groter dan Holten, in de scha duw stelt. Deze offervaardigheid is o.i. een bewijs, dat Holten meeleeft met het volk van Israël, dat .een heldhaftige strijd gevoerd heeft voor zijn zelfbehoud, be laagd als het was door vele vijanden, die het in zee wilden drijven. Ook de Arabische landen zullen gehol pen moeten worden, wil er ooit van vrede in het Midden-Oosten sprake kunnen zijn, maar onze sympathie ging uit naar Israël Welk een situatie in de wereld: het grote en machtige Rusland, dat alsmaar over de vrede spreekt, dat de Arabische vol keren heeft bewapend en dat zich nu na hun nederlaag tegenover dat piep kleine Israël stelt. Ook in politiek op zicht zullen wij ons achter dat moedige volk moeten stellen, al maken de Israëli misschien ook hun fouten. Toen het comité „Holten helpt Israël" zaterdagavond in het gebouw van de Boe renleenbank de gelden telde van de huis aan huis-collecte, bleek de opbrengst f7658,24 te bedragen. Tijdens de bidstond werd f 1259,01 bijeengebracht en op de giro was de storting bekend van f300, dat was totaal f 9217,25. Nadien is er nog f540,45 bijgekomen, zodat de opbrengst, zoals vermeld, totaal is f9782,70. De vraag is nu: „Wie maakt de f 10.000,vol?" In verband met het veelvuldig negeien van de verkeersborden ter plaatse is de Rijkspolitie voornemens strenger toezicht uit te oefenen op de naleving van de vcr- keersvoorschriften ten aanzien van de uitritten van de Kolweg en de Kerkstraat in de richting van de Oranjestraat-Dorps straat. Op het bedrijf van de heer B. J. Reilink te Bathmen werden het afgelopen week end de examens in handmelken afgeno men, waaraan 18 cursisten deelnamen en waarvan er 17 het diploma behaalden. Van de volgende voormelkers waren cursisten aanwezig: de heren J. W. Jan sen te Holten, G. J. Lueks te Colmschate en H. J. Niemeijer te Olst. Als juryleden traden op de heren G. Klein Horsman te Goor, H. Reilink te Bathmen, G. J. Lueks te Colmschate en J. W. Jansen te Holten. Voor de bereidheid om de examens op het bedrijf te doen houden ontving mevr. Reilink uit handen van de directeur van de Zuivelfabriek „IJsseldal" te Wesepe, de heer Boverhof, een Edammer kaasje. Aan de volgende cursisten werd een diploma uitgereikt met het achter hun naam vermeld aantal punten: H. Klein Teeselink, 185% p.; H. W. M. Luggen- horst, Olst 182p.; J. G. Dommerholt, Colmschatè 181% p.; G. Tuitert, Epse 181 p.; W. M. Veneklaas Slots, Holten 181 p.; J. L. Kloosterboer, Loo-Bathmen 181 p.; J. J. M. Ruiter, Schalkhaar 181 p.; W. G. Wichink Kruit, Schalkhaar 178% p.; G. Horsman, Olst 177 p.; G. Middeldoi'p, We- zepe 175% p.; B. J. Reilink, Schoolt (Gorssel) 173%- p.; H. A. Aarnink, Colm schate-173 p.; J. H. F. van de Riet, Delden 171% p.; J. H. F1 ierman, Avex-lo 165 p.; W. Hekkert, Schalkhaar 165 p.; F. A. Klei- boei', Okkenbroek 165 p.; B. W. J. Bloe menkamp, Colmschate 165 p. Hoewel de grote vakantiedrukte nog niet is begonnen vertoeven er toch al heel wat zomergasten in onze gemeente. Wij heten hen gaarne van harte welkom en hopen, dat zij hier prettige dagen in onze mooie natuur mogen doorbrengen, be gunstigd door heerlijk zomerweer. Wij vestigen gaarne de aandacht op onderstaand V.V.V.-vakantieprogx-amma, dat deze week voor het eerst weer van start gaat, al is het aantal evenementen, dat Holten te bieden heeft, momenteel nog niet zo groot. Hotel- en pensionhouders, beheerders der bungalowbedrijven en allen, die gasten op bezoek hebben, wordt verzocht, aan dit programma bekendheid te geven. Er wordt een groot aantal kx-anten extra verspi*eid en men kan op het V.V.V.-bureau desvex-langd een exemplaar komen afhalen. WANDELSPEURTOCHT Zondag, 18 juni, 19.15-19.45 uur. Start voor een wandelspeurtocht georganiseerd onder auspiciën van de Hervormde Jeugdraad vanaf het gebouw Irene. Het is een evenement bestemd voor jong en oud. Vex'wezen wordt naar een bericht elders in dit nummer. BEZOEK KAASBOERDERIJ Dinsdag, 20 jirni txissen 7 en 8 uur 's avonds. Bezoek aan de boerderij van de familie Cats in de Beuseberg. Het is het enig zelfkazende bedrijf in de verre om geving en de bewoners zullen daarover en over him verdere bedrijfsvoering iets vertellen, dat velen zal interesseren. De leiding van deze excursie berust bij de administrateur van de V.V.V., de heer Kers, aan wiens bureau bij het snoox*wegviaduct men zich vóór 's middags 12 uur voor deelname moet opgeven, telefoon 1533. De kosten bedragen 1,per persoon, ook voor kinderen. Men ontvangt een kleine attentie in de vorm van een zakje met verschillende kaassoox-ten, om te proeven. VVV -HOLTERBERGRIT Woensdag, 21 juni, 14 uur, wordt bij voldoende deelname de bekende WV-auto- bustocht georganiseerd over de Holterberg, Haarlerberg, Nijverdalseberg en Hellen- doomseberg, met prachtige vergezichten over Salland en Twente. Er wordt gepauzeerd in de uitspanning „De elf provinciën" op de Hellendoomse- berg. De tocht duux-t van plm. 14-17 uur. De kosten bedragen 2,50. Men dient zich zo spoedig mogelijk op te géven op het V.V.V.-bureau, tel. 1533. De administrateur, de heer Kers, gaat mee voor explicatie. OCHTENDWANDELING Donderdag, 22 juni v.m. 6 uur. Een ochtendwandeling in de vrije natuur onder leiding van de administrateur der V.V.V., de heer Kers, door de bossen in de om geving van Holten. Vertrek 6 uur van het V.V.V.-kantoor. Vorige jaren werd deze wandeling echter gemaakt onder de titel „Op zoek naar wild". De kans om wild te ontmoeten is echter niet zo groot meer, omdat dit steeds sporadischer wordt. Toch is de kans, dat men b.v. reewild en kleinwild te zien krijgt, niet uitgesloten. Kosten voor volwassenen 1,Geen deelname voor kinderen beneden 10 jaar. Opgave vóór woensdagavond bij het VVV-bureau. De tocht gaat alleen door bij voldoende deelname en droog weer. BRIDGEAVOND Vrijdag, 23 juni, 20 uur, organiseert de Bridgeclub „Holten" in Hotel „Hoog Hol ten" een bridge-avond voor toeristen (parenwedstrijd). Aanmelding voor deelneming dient te geschieden uiterlijk donderdag, 22 juni, 12 uur, bij het V.V.V.-kantoor (tel. 1533). Tot 6 uur kan men informeren of de bx'idgedrive doox-gaat. TOURINGCARTOCHTEN De O.A.D. oi-ganiseert wekelijks verschillende dagtochten naar toeristencentra en andere plaatsen in ons land als Amsterdam-Schiphol, Hondsrug-Emmen-Staphorst- Giethoom-N.O. Polder, de Twente tochten ien Valkenburg, ien naar Duitsland als Sauerland, Königswinter, Tecklenburg, Bad-Rothenfeld enz. Ook goedkope dag kaarten op de dienstlijnen. Inlichtingen hierover worden gaarne verstx-ekt door het bureau van de V.V.V. (telefoon 1533) of door het O.A.D.-kantoor (telefoon 1241). KOPJE KOFFIE NA DE KERKDIENST Evenals dit vorige jaren gedux-ende het vakantieseizoen gebruikelijk was, zal de zomergasten,' na de tweede kerkdienst in de Herv. Kex-k, gelegenheid worden geboden in het gebouw Irene een kopje koffie te drinken en kennis te maken met de dienstdoende predikant. De kerkeraad der Herv. Gemeente nodigt dex-halve allen, die hier met vakantie vertoeven, gaax-ne uit na heLbijwonen van de tweede kerk dienst, die om 10.15 uur begint, naar Ix-ene te komen. Het gebouw Irene bevindt zich op korte afstand van het kex-kgebouw. Van deze gelegenheid wox-dt elk seizoen een druk gebruik gemaakt. In het Gewest Deventer mag, zoals de situatie zich in de afgelopen maand heeft ontwikkeld, va.n enige verbetering op de arbeidsmarkt en van de werkgelegenheid worden gesproken. In enkele bedrijfsklas- sen (metaalbewerkers, levens- ien genot- middelenfabx-icage, kantoorpersoneel) overtreft per ultimo mei de vraag het aanbod. In hoeverre dit echter niet alleen door seizoeninvloeden wordt veroorzaakt zal de eerstkomende maanden moeten blijken uit de verdere groei van de vraag- cijfers. Het aanbod is verdeeld over alle be- drijfsklasseri maai- wordt hoofdzakelijk gevonden in de bóuwnijvei'heid, de me taalnijverheid, de textielnijverheid, de handel en in de sector vei-keer, terwijl de gx-oep ongeschoolden het hoogst staat ge noteerd. De categorie geschikte arbeids krachten omvat ruim 40% van het totale aanbod (200). De vraag wordt hoofdzakelijk gevon den in de bouw- en de metaalnijverheid, de voedings- en genotmiddelenindustrie, bij het kantoor- en verplegend personeel. Bij het aanbod van vrouwen en de daarop betx-ekking hebbende vraag is de situatie zodanig, dat de daling van het aanbod iets geringer is dan de verminde ring van de vraag. De reeds eerder ge constateerde ontspanning op deze ax*- beidsdeelmax-kt gaat door. Het totaal beschikbaar aanbod aan mannen bedroeg per ultimo mei 501 tegen in april 640. Per gemeente: Deventer 390 (api'il 477, Bathmen 4 (8), Diepenveen 19 (31), Holten 12 (26), Olst 17 (21) en Raal- te 59 77). Procentueel per 1000 loontrekkenden: Deventer 2,5 pet. (april 3 pet.), Bathmen 1 pet. (2 pet.), Diepenveen 1,2 pet. (2 pet.), Holten 1,4 pet. (3,1 pet.), Olst 0,9 pet. (1,2 pet.) en Kaalte 2,3 pet. (3 pet.). Aanbod en vraag van enkele bedrijf s- klassen bedroegen: bouwvakarbeiders res pectievelijk 57-32, metaalbewerkers 50-83, textielarbeidei-s 24-3, levens- en genot- middelenbereiders 1425, kantoorpersoneel 15-20, personeel in algem. dienst (inclu sief losse arbeiders) 62-8, minder geschik- ten (aanbod) 200. Men meldt ons: Vox*ig jaar augustus is de boerderij, waax-in de heer G. J. Aaftink, penning meester der gemeentelijke diaconale com missie voor intex-nationale hulpverlening, woonde, afgebrand. Hierdoor zijn ook enkele gegevens ver brand betreffende de vaste bijdragers voor het Holtens Studiefonds voor Papoeajon geren. Deze week heeft de gemeentelijke dia conale commissie voor internationale hulpverlening een brief verstuurd aan alle vaste bijdx-agers aan het Holtens Stu diefonds voor Papoeajongei-en. Mocht U vaste bijdrager zijn èn geen brief ontvangen hebben, wilt U dat dan direct even berichten aan de heer G. W. Knapen, Larenseweg 3, telefoon 05483- 1224, opdat U de betreffende brief alsnog kunt ontvangen. j CARBOViT tegen maag- en "darmstoornissen. MU60LIN (reukloos) ter voorkoming van muggebeten. Zaterdag, 17 juni, 20.00 uur: Ontspan ningsavond P.J.G.O.-afdelingen Bath men en Holten in zaal Het Bonte Paard. Zaterdag, 17 juni, v.m. 10.00 uur: Trek king verloting „Bato" in de Kolschool (zie ber.). Zaterdag, 17 juni t/m zaterdag, 1 juli: pedicure C. B. J. Karmelk-van Gee- men, Bergmanstraat 4, wegens vakan tie afwezig (zie adv.). Zondag, 18 juni, 19.15 uur: Wandel speurtocht vanaf het gebouw Irene (zie adv.). Maandag, 19 t/m zaterdag, 24 juni: Vis handel Reinaardus wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag, 19 t/m zaterdag, 24 juni: Melkwinkel J. Aaftink wegens vakan tie gesloten (zie adv.). Woensdag, 21 t/m zaterdag, 24 juni: N.U.W.-avondvierdaagse (zie ber.). Vrijdag, 23 juni: Tuincentrum Haneveld vanaf 13.30 uur geopend en vervolgens elke vrijdag. Vrijdag, 23 juni: fa. B. J. Nijland, Es- pelo 60 de gehele dag gesloten (zie adv.). Zaterdag, 24 juni t/m 1 juli: H. Haan en Zn., Oranjestraat wegens vakantie ge sloten (zie adv.). Zaterdag, 24 juni t/m zaterdag, 1 juli: schoenhandel Oolbekkink, Oranje straat 80 wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag, 26 juni, 19.30 uur: Raadsver gadering ten gemeentehuize. Maandag, 26 juni: Café van de heer M. Kalfsterman de gehele dag wegens familie-omstandigheden gesloten. Dinsdag, 27 juni, 9.30—12.00 uur: Zitting O.L.M. (de heer van Dalen) in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Zaterdag, 1 juli: Drumband Hol tense Muziekvereniging „H.M.V." naar Na tionaal Federatiefconcours te Alphen a. d. Maas. Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds Israël (Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal). Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur ds Addink (Viering en Dankzegging Heilig Avonmaal). Geref. Kerk: 8.30 uur (Voorbereiding Heilig Avond maal) 10.00 en 19.15 uur (Bevestiging ambtsdragers) ds R. A. Hoogkamp. In alle diensten is het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 17 en zondag 18 juni: de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas straat 2, tel. 15 15. Geboren: Johan, z.v. A. Schuppert en I. Klein Velderman, Oranjestraat 30. Hendrika Wellemoet, d.v. H. Hartkamp en F. M. ten Velde, Raalterweg 16. Gerrit Jan, z.v. J. Kruimelaar en J. M. Tempelman, Look 97. Jenneken, d.v. A. Getkate en H. G. Blankvoort, Binnen straat 1. Enno Nudan Martus, z.v. W. M. van der Graaf en E. J. Verwaal, Bor- keld 3. Geertruida Covina Joans, d.v. J. R. Jonathans en W. M. Timporok, Holterberg 26, (geboren te Deventer). Overleden: J. Meerman, 43 jr., Bosch- kampsstraat 10. J. Schöppers-Hof- man,. 89 jr., Aalpolsweg 26. Ondertrouwd: J. Nikkels, 33 jr., Dij kerhoek 15 en J. A. Stegink, 30 jr., Neer dorp 75. A. H. Heidoorn, 27 jr., Har- denberg en G. H. Veneklaas, 26 jr., Look 62. J. H. G. Reuvekamp, 25 jr., Alme lo en J. H. M. Oolbekkink, 20 jr., Kol weg 24. Gehuwd: K. H. Vos, 37 jr., Deventer en M. H. de Vries, 47 jr., Holten. Vertrokken: H. Scholman en gezin van Beuseberg 173 naar Wierden. Gevonden: 1 portemonnaie; 1 leesbril; 1 kinder- vest; 1 schooletui; 1 cape; 1 verzeke ringskenteken voor bromfiets. Verloren: 4 truien; 1 wieldop; 1 fietspomp; 1 armband; weggelopen één hond (Duitse staander. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.00—14.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1