m all Eerste prijs Succesvol optreden Kinderkoor H.G.IL Lichtenberg krijgt betere stroomvoorziening Plan van vijf aangesloten VVV's K HEUVELRUG IITME1KN MET ROG ELF GEMEENTEN Om het midget- golfkampioenschap UITVOERING MUZIEKSCHOOL LEERLINGEN Dijkerhoekse Plattelandsvrouwen op reis Begin bosbrand door kampeerders zelf bedwongen 9 5 SUIKER-OOM Zaterdag 3 juni 1967 HOLTENS NIEUWSBLAD Het kinderkoor van H.G.K. behaalde zaterdag onder leiding van zijn dirigente mevr. E. H. Spaan uit Almelo op het groot nationaal zang- en muziekconcours geor ganiseerd door het Gemengd Koor „Mar griet'' te Nieuw-Amsterdam eien eerste prijs met 342 punten. Het was het op een na hoogst aantal punten, dat behaald werd in rubriek B, waain de 37 Holtense jon gens en meisjes uitkwamen. Er heerste onder hen en bij het bestuur en leden van H.G.K. grote vreugde over dit verrassende resultaat. Vooral toen bij thuiskomst de muziekvereniging „H.M.V." bij Slotman aan de Rijssenseweg klaar stond om de eerste prijswinnaars op te halen. Het werd een triomfale intocht, want overal stonden de mensen en zelfs kinderen in pyama langs de straat en achter de ramen om de muzikale rond gang gade te slaan. In Amicitia werd het kinderkoor toe gesproken door de voorzitter van H.G.K., de heer D. J. Aaftink en werden mevr. Spaan bloemen aangeboden. Ook de voor zitter van H.M.V., de heer A. Westerik, wenste de dirigente en de jongens en meisjes geluk met dit fraaie resultaat. Ze De overeenkomst tussen de gemeenten Holten en Rijssen inzake de levering van electrïsche stroom aan inwoners van Rijs sen op de Lichtenberg, door de gemeente Holten, zal worden herzien. Deze stroom voorziening is altijd een wat moeilijke kwestie geweest, omdat in verband met de grote afstanden der boerderijen en het daardoor ontstane spanningsverlies de verbruiker maar over 200 watt dat is 2 lampen van 100 watt aan vermogen mocht beschikken. Aangezien de gemeente Wierden die hier aan de gemeente Rijssen en Holten grenst, voor enkele percelen ccn overeen komst met de N.V. IJsselcentrale heeft aangegaan, zodat aldaar een transfoima- torstation moest worden geplaatst, heeft de gemeente Rijssen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de stroomvoorzie ning voor haar ingezetenen aldaar door de IJsselcentrale te doen verzorgen. Daar door zal de forse bijdrage, die Rijssen jaarlijks aan Holten moest betalen, komen te vervallen. De gemeente Holten ontvangt van de gemeente Rijssen zodra de raad aldaar het betrokken voorstel heeft aanvaard f 500,voor kostenvergoeding wegens netsplitsing en electrische meters. De be woners van de Lichtenberg (gebied II) zullen zodra de te treffen voorzieningen klaar zijn over een grotèr electrisch ver mogen kunnen beschikken. Ook voor de Holtense bewoners van de buurtschap Lichtenberg zal dit waarschijnlijk een verbetering betekenen. De IJsselcentrale zal deze f 500,weer aan de gemeente Rijssen vergoeden. Holten zal nu nog maar een paar per celen onder Rijssen tussen spoorlijn en rijksstraatweg gebied III van stroom voorzien. kregen van H.M.V. een ree.p en van hun vereniging limonade. Het koor bracht twee vrije nummers ten gehore t.w. „Toen den Hertog Jan" en „De Wim Wam reus". Voor het eerste nummer kreeg het van alle drie juryle den 56 punten en voor het tweede num mer 58 punten. De gemiddelde beoorde ling was: zuiverheid 8-8 p.. samenzang Het kinderkoor van H.G.K. behaalde in Nieuw-Amsterdam een zeer eervolle eerste prijs. 8-8 p., klankgehalte 8-9 p., uitspraak 8-8, rhythmiek 8-8 p.. nuancering 8-8 p. en opvatting 8-9 p. Het koor werd begeleid met piano en trompet door de heer H. J. S. Bouwhuis van „H.M.V.". De gewonnen prijs was een fraaie beker. Mevr. Spaan heeft als dirigente het hoogste aantal punten behaald in afd. B, maar daaraan zou geen prijs verbonden zijn. Het was voor oud en jong H.G.K. een prachtige en succesvolle dag. In hotel De Kroon te Hellendoorn hebben afgevaardigden van tien plaat selijke VVV-besturen gepraat over de mogelijkheden die een vergroot VW- Heuvelrug zou hebben. Vooral de finan ciële kant van de zaak woog zwaar in de discussie. De vijf VVV's, waaruit De Heuvelrug op het ogenblik bestaat, had den een begroting opgesteld, die naai de vijf niet aangesloten verenigingen meenden, vooral wat uitgaven betreft, te optimistisch was opgesteld. Het resul taat van de vergadering van maandag avond is dat de VVV-verenigingen De Heuvelrug zullen laten weten of zij meedoen met De Heuvelrug of dat ze er van af zien. In dat geval zal de Heuvel rug door blijven roeien met de riemen die beschikbaar zijn. PROFITEREN VAN DRENTE Op de vergadering. .waren, aanwezig, de reeds aangesloten verenigingen Dalfsen, Ommen, Den Ham, Hellen- doorn-Nijverdal en Holten en de niet aangesloten verenigingen Heino, Raalte, Bathmen, Deventer en Hardenberg. Door de Heuvelrug-partners werd een voorstel gedaan aan de niet aangeslo ten verenigingen. Het kwam hier op neer, dat, nu Midden-Overijssel is aan gewezen als recreatiegebied en Drente veel steun krijgt om binnenkorte tijd een goed recreatiegebied té scheppen, Salland, daarvan moet profiteren, en waar nodig, Drente voor moet zijn. De verbindingsweg van het zuiden naar Drente loopt door Salland. Door een goede VVV-organisatie kan Overijssel een deel van deze toeristen hier hou den. Een andere belangrijke factor bij dit alles was natuurlijk de financiële basis van de Heuvelrug, die momenteel niet erg sterk is. Met de uitbreiding van het gebied hoopt men deze weer solide te maken. Daarvoor is het nodig dat van iedere VVV in een gemeente een bedrag per inwoner beschikbaar wordt gesteld. Daar staat tegenover dat de inkomende verenigingen kunnen profiteren van de gezamenlijke reclame, een folder die de W Heuvelrug jaarlijks uitgeeft. De ei gen folder kan een goedkope uitvoering- worden. AFWACHTEND HEINO Over het algemeen was het enthou siasme van de verenigingen niet direct groot. Omdat óp de-financiële kant van de zaak zwaar het accent werd gelegd, kregen de niet aangesloten verenigin gen het idee, dat men hen alleen wilde gebruiken als sluitpost van de begro ting, waarvoor men niet veel voelde. Bovendien vond mén de begroting te optimistisch, de uitgaven waren veel te laag gehouden. Het bestuur van De Heuvelrug verdedigde zich door te stel len dat het slechts een streefbegroting was, een ontwerp waarover men kon praten en geen boek met vaststaand feitenmateriaal. Na uitvoerige discussies bleek wel dat principieel geen nee werd gezegd door de afgevaardigden tegen de voorstellen van De Heuvelrug. Alleen de Heinose vertegenwoordigers hielden zich afzij dig. Zij wilden alles eerst goed bekijken in het bestuur. Besloten werd De Heu velrug vóór 1 juli te laten weten of men de plannen aanvaardt of niet. Dan kan men op het resultaat gaan voortbouwen. (Overijssels Dagblad) Door de Nederlandse Midget-Golf Unie waarin alle erkende Nederlandse Midget- Golfspelers verenigd zijn, worden plaat selijke, provinciale en nationale kampi oenschappen georganiseerd. Op de erkende wedstrijdbaan „Holter- berg" bij hotel ,,'t Lösse Hoes" worden op 3 juni a.s. de baankampioenschappen dames en heren gehouden, waaraan de persoonlijke titel Kampioen (e) 1967 ver bonden is. Iedereen mag zich voor deze baankampioenschappen opgeven, waar aan diploma's en prijzen verbonden zijn. De 10 beste spelers van deze baan worden afgevaardigd naar de Provinciale Kam pioenschappen op 10 juni a.s. terwijl de 10 best geplaatste spelers van elke pro vincie uitkomen op de Nationale Kampi oenschappen Midgèt-Golf te Enschede op 17'jüni a.s. Op deze dag wordt tevens de samen stelling bekend gemaakt van de 8 heren en 6 dames, welke Nederland op de Europese Midget-Kampioenschappen te Wenen (1 en 2 juli) zal vertegenwoor digen. Midget-golf is niet alleen een sportieve ontspanning, die door steeds meer lief hebbers beoefend wordt, maar ook een aantrekkelijke sport. In het gebouw „Jeruël" te Rijssen zal zaterdagavond 3 juni om 7.30 uur de jaarlijkse leerlingen uitvoering worden gehouden van de Muziekschool „Rijssen/ Holten en Omstreken". Het programma luidt als volgt: 1. Groep blokfluit, gitaar, accordeon Koningsdans en Boe rendans 2. Blokfluiten Daar was een sneeuw wit vogeltje en De dan sende moor 3. Hetty Wissink, piano Rondino Anke ter Doest, piano Menuet 4. Blokfluiten Menuet en Tarantella 5. Bert v.d. Laan, orgel Trallerliedchen Hans Schuppert, orgel Menuet in F van G. F. Handel 6. Heidy v. d. Duin, orgei Andante Arend ten Brinke, orgel Etude 7. Gerard Veneman, accordeon Herinnering Jan Roosink, gitaar Walzer 8. Gonda van Weerd, gitaar La petite valse Diny van Dijk, gitaar Kleine Parade Hans Agteres, ukelele My old Kentucky home 9. Niek Borghuis, piano Rondo Endry en Wike Nijhuis, piano 4-handig „Konstanz liegt am Bodensee" 10. Magdalena Gerritsen, piano Allegro Janny Gerritsen, piano Rondo 11. Dita Wierda, gitaar Gertjie Jan en Jeanne Bronsvoort „Ganz im Weisz (zang met gitaarbegeleiding) 12. Derk Jan Tromop, orgel Thema (W. A. Mozart) Wim Mol, accordeon Full Speed 13. Annemieke van Schooten, piano Allegro Leidy en Tinieke Kaspersma, piano Mars/Foxtrot/Prelude 14. Groep C blokfluiten, gitaren Holten 15. Joke Capelle, piano Tanz auf der Tnne Adri Kousemaker, piano lste deel sonatine 16. Ans Stoker, viool Menuet en trio Allegretto Josien de Vrieze, viool 17. Wim Markvoort, orgel Poco Allegro (C. Franck) Jan Pleiter, orgel Andamio 18. Cees Otte, piano Le Ballet 19. Henk Jansen, piano Ietje van Nijen, accordeon Extasls 20. Gerrit ter Horst en Harry Rozemul- ler 14-handig piano) Wal zer 21. Janny Winkeldermaat, piano lste deel sonatine in G Joke Winkeldermaat, piano 2e deel sonatine in G 22. Rebecca de Ridder, orgel Prière er Allegro 23. Herma Rouwendal. piano lste deel Sonatine in F Wilma Rouwendal. piano 2e deel Sonatine in F 24. Henk ter Stegge, orgel Fughetta in bes (Pachelbel) De Dijkerhoekse Plattelandsvrouwen maakten woensdag' me* 32 deelneem sters hun jaarlijks uitstapje. Men bracht eerst een bezoek aan een oud-lid, mevr. Wevers, die voor kort in Dijkerhoek lid was en nu in Haaksbergen woont. Zij kreeg de hele club op de koffie en maakte de gehele tocht verder mee. In Lievelde onder de gemeente Lichten voorde, werd de Exportslachterij Vos N.V. bezocht, waar zon duizend var kens per dag geslacht worden. Men kon het volle bedrijf in ogenschouw nemen van levend varken tot de bewerking van de carbonade toe. In de cantine werd de dames koffie aangeboden. Het volgende bezoek gold het open luchtmuseum „Erve Kots'waar bijzon der veel oudheden te zien waren en waar in het restaurant in ouderwetse stijl onder harmonica muziek de maal tijd gebruikt werd. Verder werd een bezoek gebracht aan de textielfabriek Ter Weeme Zn te Neede, waar de dames werden rondge leid en op een flanelbord een uiteenzet ting werd gegeven, van de fabricage. El ke bezoekster ontving vier washandjes in een aardige plastic verpakking van het bekende merk ..Josoline". Op de terugweg werd in Haaksgber- gen gewinkeld en bood men - - bij de thee mevr. Wevers voor de gastvrije ontvangst bloemen aan. Voldaan keer de men in het Bonte Paard terug waar nog een uurtje gezellig werd doorge bracht. Zondagmorgen omstreeks half elf werd de Holtense brandweer gealarmeerd voor een brandje op het kampeercentrum „De Haspel" van de heer Oostendorp aan de Markeloseweg. Van de gasfles van een van de kampeerders was de slang losge schoten en toen men de fles wilde dóven ging ook de tweede slang er af. Er ont stond een steekvlam, die enkele dennen boompjes in vlam zette. Men wist echter met vereende krachten de gasfles in een bermsloot te werken en van het begin van bosbrand het vuur te doven, zodat de brandweer, die met nevelspuit en motor spuit was uitgerukt, niet behoefde op te treden. ONMISBAAR bij zomerse genoegens 2 LU LU LU 1X1 S LU 2 b~ LU CO O Orga-800 en Orga-Ripel zijn onschadelijk voor mens en VRAAG DE DROGIST! dier. Feuilleton door Tom Lodewijk 10) Maar ze wisten ook niet veel van el kaar. Saskia zocht haar vrienden'in een andere kring, een beetje artistieker dan in het burgerlijke thuis. En toen Karei eenmaal studeerde, en lid was van het Corps, merkte vader Weezenaar wel dat het heel wat kostte, maar dat woog toch niet op tegen de glorie van een zoon als student. Inmiddels had al dat streven om bij te blijven weliswaar tot resultaat gehad, dat Herman een aardig huis bewoonde en een eigen auto had, maar als bank man was hij er zich maar al te zeer van bewust, dat hij dat deed van z'n inko men en nog geen kans had gezien een, al was het klein, vermogen te vormen. Ook Thea voelde dat als een gemis. Dat zou nog wel komen als de kinderen voor goed de deur uit waren, dacht ze. maar wat dan? Misschien, als ze eindelijk een kapitaaltje hadden, dat ze te oud waren om er nog van te genieten En toen was daar opeens aan de hori zon de gestalte opgedoemd van een on bekende suikeroom. Oom Simon. Meteen had ze gedacht aan Herman, haar man, de bankman. Bij uitstek de vertrouwens man. Soms, in ogenblikken van alleen zijn, spon ze aan een stoutmoedige droom. Oom Simon, die voor al z'n za ken overlegde met Herman. Oom Si mon. die merkte hoe in haar huis alles op rolletjes liep en hoe verdienstelijk ze zich maakte voor gezin en maatschap pij. Waarbij ze dan een enkele keer eens zou kunnen zuchten, hardop, dat dit alles van haar man en haar con stant offers vroeg, dat, als de tijd van werken voorbij was, ze eigenlijk maar zo weinig voor zichzelf hadden Ze was geschrokken van het incident met Saskia. Wat voor indruk moest oom Simon krijgen van z'n nichtje? Ze zou Sas wel eens onderhanden nemen, haar duidelijk maken dat oom Simon een heel apart type was, maar dat het de moeite loonde een goede indruk bij hem te maken. En als Karei misschien binnenkort thuiskwam, maar niet te veel heldendaden van het Corps, maar degelijke praat over studie. En dan kon hij wat laten doorschemeren dat hij al tijd op zwart zaad zat, dat was nor maal voor een student. ..U blijft natuurlijk eten", had ze ge zegd. Voor het eten schonk Herman uit een goede fles een glas sherry. Dat u het hier maar naar uw zin moogt hebben", toostte hij, en hij meen de het ook nog, want Herman was in zijn hart een goede vent, zolang hij niet werd opgejaagd door eigen eerzucht en die van zijn vrouw. Ook hij voelde vaag, dat de overkomst van oom Simon mogelijkheden bood, maar hij was te reëel om daarop vooruit te lopen. Dat kwam vanzelf. Het eerste wat nodig was was een „goed klimaat". Saskia, die inmiddels was teruggeko men, werd door moeder Thea opgevan gen en kreeg de pen op de neus. Ze was intelligent genoeg om te begrijpen dat haar beste bijdrage tot de conversatie zou zijn een geanimeerde belangstelling voor de ervaringen van oom Simon in den vreemde. Ze wist, door haar werk, iets van Brazilië af, en ze zag kans zo hier en daar een zinnetje te plaatsen dat de indruk wekte dat ze er nog veel meer van wist. Thea luisterde met ge noegen en trots. Het was een geslaagde maaltijd, al vond oom Simon al dat gedoe met vin gerdoekjes en zo al net zo vermoeiend als bij Ben, en dacht hij met. enige weemoed aan de huiselijke maaltijd bij zijn nichtje Anneke. En hij beloofde, dat hij volgende week voor een lang weekend bij zijn nicht Thea zou komen logeren. HOOFDSTUK IV Waarin de suiker-oom een karper vangt en een compagnon vindt. „Zo," zei Karei Kroonstuiver, „is die ouwe sok er eindelijk es vandoor ge gaan?" „Wie bedoel je?" vroeg zijn moeder scherp. „Laat me niet lachen," verzocht Karei moe, „je hoeft voor mij niet de grande dame te spelen. Ik bedoel die ouwe sok uit Brazilië." „Je Oom Simon logeert een paar da gen bij oom Herman en tante Thea," zei Jeanne stijfjes. „O, dus hij komt weer terug? Hebben jullie hem voor vast?" „Ik zie niet in, wat jou dat aangaat," zei z'n moeder scherp, „zelfs al was het zo". „Dus het is niet zo." „Wat kan het je schelen?" „Ik hou niet van klaplopers." Jeanne kreeg rode plekken in haar hals, altijd als ze zich opwond. En dat- ze zich opwond, kwam omdat deze zoon een aartje naar zijn moeder had, en in vele opzichten dacht als zij. Karei kon soms zo ongemakkelijk dicht komen bij een waarheid, die Jeanne Krol zich zelf niet wilde bekennen omdat het niet fatsoenlijk was zoiets te zeggen, zélfs al dacht je het. Jannetje Krol's vader was mesthan delaar geweest, iets waarover ze zich niet behoefde te schamen, al deed ze het. De oude Krol maakte het woord van keizer Vespasianus tot het zijne: ..geld stinkt niet." Hij had buitenge woon genoten toen iemand hem eens verteld had, dat de keizer dit zei om dat hij met mest werd gegooid, nadat hij een belasting op mest had geheven. Douwe Krol had al zijn bruine tanden bloot gelachen en zijn hond Vespasia nus genoemd. (wordt vervolgd)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 2