Het bestemmingsplan „De Haar", de nieuwe stedebouwkundige ontwikkeling van het dorp Holten VADERDAG AGENDA KERKDIENSTEN Geslaagd Holten krijgt weer Canadese gasten Competitie „T.V.B." wordt grotendeels stilgelegd Uitstapje Hervormde Vrouwengroepen Holten-Dijkerhoek Uitstapje Espelose Plattelandsvrouwen J Kerkelijke verkiezing geref. kerk Ds Roldanus naar Cameroen vertrokken Gevonden voorwerpen Joh. Paalman kampioen „Vitesse" Opbrengst collecte Zater3a"g 3 juni 1967 No. 22 Jaargang 19 HOLTEWS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f2,50 per kwartaal Uitgave van de Stichting Jloltens Nieuwsbladn Betaling via de Coöy. Raiffeisenbmk Holten, giro nr. 875587te Holten. Telefoon 05W - lmA./a-pnjs 1-15 mm. (a contant) ff.-, tedere mm. meer f 012 De stedebouwkundige uitbreiding van het Dorp is in een nieuw stadium getre den. Er is al veel en vaak gesproken over het plan „De Haar" zonder dat het publiek tot nu toe kennis heeft kunnen nemen van de ontwikkeling, die het ge meentebestuur zich daar voorstelt. Van af woensdag is gedurende één maand op de gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage gelegd het bestemmingsplan „De Haar", zoals, dat na een voorberei ding van ongeveer drie jaar tot stand gekomen is. Reeds in 1964 werden door Ir Rentjes uit Hengelo de eerste .oor- bereidingen getroffen. Toen het contact met deze planoloog door de gemeente verbroken werd, werd in september 1965 aan de stedebouw kundige Ir R. Hajema ie Assen opge dragen verdere plannen hiervoor op ie stellen. In verband met de geacciden teerde terreingesteldheid was voordien de Kon. Ned. Heide Mij opgedragen het gebied, dat ruim 60 hectare omvat te karteren. Deze dorpsuitbreiding zal in de toe komst worden doorsneden door een hoofdverkeersader top de foto lopende van zuid naar noord), waarover het ver keer uit de richting Laren wordt bin nengevoerd. De huidige Larenseweg. (op de foto de onderste begrenzing) die op tal van punten onoverzichtelijke krui singen heeft en een niet-bevredigende aansluiting met de Dorpsstraat bezit, verkrijgt daardoor het karakter van een plaatselijke ontsluitingsroute en wordt in de toekomst gevrijwaard van doorgaand verkeer. Tal van straten zullen er op uitkomen. Woningbouw Het is een bijzonder doeltreffend plan, waarin ca. 581 stuks woningen kunnen worden gebouwd, gesplitst in 533 wo ningen in ééngezinshuizen en 48 wo ningen in étagebouw. waarmede, bij rea lisatie van het plan, in Holten de eerste étagewoningen zullen verschijnen met drie woonlagen. De geprojekteerde ééngezinshuizen kunnen verder worden verdeeld in 51 woningen enkel of dubbel, 448 woningen in rijenbouw, inclusief 12 bejaardenwo ningen (op de foto rechts duidelijk zicht baar met de twee verzorgingsgebouwen), 18 vrijstaande bungalows en 16 bun galows in blokjes van maximaal vier aanéén. In het plan is een terreinopper vlakte van ca. 3.79.45 ha. bestemd voor openbare en bijzondere bebou wing over een zevental terreinen. De differentiatie van de terreinopper vlakten maakt deze geschikt voor gebouwen van verschillende omvang en bestemming. Buiten de normale behoefte aan kleuterscholen, scholen voor gewoon lager onderwijs etc. is in dit plan ruimte gereserveerd voor de bouw van een bejaardencom plex, een kerk en een politiepost, waarvoor reeds concrete plannen be staan. Bovendien is rekening gehou den met de verdere uitbreiding van het bestaande gebouwencomplex van de openbare scholengemeenschap (Havo-Mavo-Meao) en met een sport- en speelveld. Winkels Gezien de omvang van het plan (ca. 2000 inwoners) is ook gedacht aan een centraal gelegen klein buurt winkelcom plex met uitsluitend goederen voor da gelijks gebruik. Gelet op de geringe af stand tot de dorpskern en de aard van de aldaar gevestigde winkelvoorzienin gen, wil men de uitgifte van de betrok ken terreinen selectief doen geschieden. Industrieterrein Teneinde in een behoefte te kunnen voorzien voor toekomstige aanvragen is binnen de begrenzing van het plan „De Haar" een industrieterrein ter grootte van ca. 15 ha. opgenomen. Het zal door een brede groenstrook variërende van 10 tot 15 meter van het woongebied wor den afgescheiden. Binnen de begrenzing van het bestem mingsplan is opgenomen het sportcom plex (geheel links en licht gekleurd op de foto), ter grootte van plm. 6 ha., aan de nadere uitwerking waarvan reeds wordt gewerkt. Daarbij is nog gerekend op en uitbreidingsmogelijkheid van plm. 2 ha. •Rekening houdende met de nog steeds toenemende autodichtheid, is gepland een stallingscapaciteit van 1 personen auto per ca. 2 woningen met een uit breidingsmogelijkheid tot 1 auto per 1 y, woning. Er is gerekend op 270 stallings gelegenheden en op de bouw van een garagebedrijf. Aan de Rijkskweekschool te Deventer zijn voor de akte „Bevoegd onderwijzer" geslaagd de heren H. Koopman, Dorps straat 32 en J. H. Littink, Kolweg 12. Na de bebouwing van de Boschkamp, de Gaarden, het Kolplan (A en B) en het Kolplan Oost, zal „De Haar" de nieuwe ontwikkeling van de dorpsbe bouwing vormen. De realisatie van het plan is op tien jaar gesteld. De vorige complexen werden alle binnen de ge stelde termijn volgebouwd. Op 5 september zullen weer 75 Cana dese pelgrims naar ons dorp komen om de graven van de in ons land begraven nabestaanden te bezoeken. Ons dorp heeft het steeds als een eer beschouwd deze bezoekers als gasten in huis te verwelkomen. Het Nederlands Oorlogsgravencomité vertrouwt dat ook ditmaal onze ingezetenen hun huizen en harten voor de Canadese gasten zul len openstellen. Op 13 september keert het charter vliegtuig weer met de pelgrims naar Canada terug. Mede op verzoek van verschillende ver enigingen heeft het bestuur van de afde ling Twente van de K.N.V.B. het grootste deel van de nog te spelen competitiewed strijden afgevoerd, aldus het Dagblad „Tubantia". Het verzoek van de clubs is .gekomen, omdat vele gemeenten hierop aandrongen in verband met herstelwerkzaamheden aan de sportparken. Er zullen alleen nog wedstrijden wor den gespeeld, die voor vitale posities op de ranglijst van belang zijn in verband met de promotie- en degradatieregeling. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat zondag in de eerste klasse B de wedstrijd Zende ren Vooruit-Rijssen Vooruit, die indertijd werd gestaakt, is ingelast. Wint de Zen- derse ploeg dan zij een beslissingswed strijd tegen SOS Hellendoorn moeten spelen. De in de „Officiële Mededelingen" voor zondag vermelde wedstrijd RKSV 1-SOS 1 is daarin abusievelijk opgenomen, aan gezien beide clubs zijn uitgespeeld. In de juniorencompetitie heeft de Af deling Twente alleen die wedstrijden ge handhaafd waarbij clubs betrokken zijn, die nog naar de hoofdklasse kunnen pro moveren*. Globale kosten. Men zal zich afvragen welke enorme bedragen v.oor de realisatie van dit plan nodig zullen zijn. Daarvan zijn wel en kele zij het natuurlijk zeer globale bedragen te noemen. Industrieterreinverwervingskosten terrein 600.000,kosten openbare werken, (riolering, bestrating, verlich ting, grondwerk enz.) 450.000, Woongebied: verwervingskosten 1.250.000,kosten openbare werken 2.000.000,vergroting zuiveringsin stallatie plm. 125.000, Holtens vroede vaderen zullen zich nog wel even achter de oren krabben als het plan binnenkort in openbare behan deling komt. Op donderdag 25 mei maakten de bo vengenoemde vrouwengroepen hun jaar lijkse uitstapje. Besloten was om dit jaar een bezoek aan Groningen te brengen. Met een 50-tal dames vertrokken we des morgens om half 8 om in een fikse ruk via Raalte, Ommen, Coevorden, richting Emmen, Wildervank naar Zuidbroek te rijden waar koffie gedronken werd. Van daar wex*d de tocht voortgezet naar Nieuw Scheemda waar de boerderij van de heer Mellema, lid van de Tweede Kamer, werd bezichtigd. Op dit bedrijf (70 ha groot) vertelde mevr. Mellema dat de grote op slagruimten dateerden uit de jaren 1840- 1850. Na ook het woongedeelte te hebben bekeken, werd doorgereden naar Gar- merwolde waar de lunch werd gebruikt. In de stad Groningen werden we rondge leid in de Stichting Peper Gasthuis opge richt in 1405 wat nu een bejaardencen trum is. Ook brachten we hier een bezoek aan het bijbehorende kerkje. Daarna kre gen we de gelegenheid om te winkelen. Om half 4 reden we naar Leek waar het Nationaal Rijtuigenmuseum Nienoord en de schelpengrot werden bezichtigd het geen bijzonder interessant was, hier stond ook de Bruidskoets van H.K.H. Prinses Margriet In het restaurant werd de thee gebruikt. Op de terugreis stond ons in Hotel „Leunge" te Balkbrug een heerlijk diner te wachten. Een gezellig besluit van de dag! De presidente mevrouw Israël- Hofmeijer richtte zich hier met enkele hartelijke woorden tot de chauffeur, waarna zij deze mooie dag besloot met dankgebed, en we voldaan huiswaarts keerden. De Plattelandsvrouwen van Espelo deden het een dag daarvoor niet minder dan hun Dijkerhoekse zusters. Zij be zochten eerst in Emmen het Noorder Dierenpark en reden toen naar Schoon oord waar een bezoek gebracht werd aan het openluchtmuseum. Hier konden zij een indruk krijgen van de oude toe standen in de Drentse venen toen de mensen er nog in plaggenhutten leefden. In Drouwen, het in opkomst zijnde Drentse recreatieoord, werd in „De Oude Zondag, 18 juni is het Vaderdag. Als U iets te bieden heeft om Vader op die dag te verrassen, dan ad viseren wij U om Uw annonce te plaatsen in onze krant van zater dag, 10 juni a.s. Gaarne zien wij Uw opdracht dan vroegtijdig voor dat nummer tegemoet. HOLTENS NIEUWSBLAD Waag" de warme maaltijd gebruikt. Daarna reed men naar Dwingelo waar een bezoek werd gebracht aan de expositie van het kunstenaarsechtpaar Henk en Gré Rietman in een oude boer derij, aldaar. Fijne handbeschilderde stoffen en prachtige emaille sieraden trokken hier vooral de aandacht. Na onderweg nog een keer te hebben aangelegd arriveerde men om half elf vermoeid maar zeer voldaan in Espelo. Dit uuitstapje telde 35 deelneemsters. De dames hadden bijzonder veel lof voor O.A.D.-chauffeur Stegeman, die de route uitstekend kende en onderweg bij zonder prettig uitleg gaf van hetgeen er allemaal te zien was. Ter voorziening in de vacatures ont staan door het aftreden van de ouderlin gen D. Beldman Gerhz.n. en E. H. Huls man zijn door de kerkeraad der gerefor meerde kerk candidaat gesteld de heren G. H. Aanstoot, Diessenplasstraat 3; Js. Beldman, Rorikstraat 10; Hm. Lande- weerd, Look 96 en Gerh. Stam, Bergman straat. Voor de verkiezing van een diaken zijn in de vacature J. W. Aanstoot HJzn. can didaat gesteld de heren H. Schuppert DJzn., Dorpsstraat 2 en J. Verveda, Pas toriestraat 35. De stemming zal plaats hebben zondag 4 juni na de morgendienst. Ds Roldanus, voorheen predikant te Okkenbroek, die op le Pinksterdag in een kerkdienst in de Herv. Kerk te Hol ten namens de Classis Deventer der Herv. Kerk werd bevestigd en uitgezon den in dienst der Zending is dinsdag morgen met zijn gezin naar Ndoungué in Cameroen vertrokken. Het modera- men van de Classis Deventer t.w. de predikanten Harmsen uit Raalte, van der Neut uit Nijverdal en Addink uit Holten, alsook door de voorzitter van de Classicale Zendingscommissie, ds Rijks uit Deventer, deden hen uitgeleide op Schiphol. Dinsdagavond om 7 uur zou ds Roldanus met zijn gezin reeds in Ndoungué arriveren. Gaarne wensen wij hem veel zegen op zijn arbeid. Zaterdag, 3 juni, 15.00—17.00 uur; Recep tie Voetbalvereniging ..Holten" in ho tel Holterman. Zaterdag, 3 juni: Feestavond voor de le den van de Voetbalvereniging „Hol ten" in Amicitia. Zaterdag, 3 juni: Kinderuitstapje Ned. Bond van Vervoerspersoneel (N.B.V.). Vertrek om 8.00 uur vanaf de Smids belt. Zaterdag, 3 juni: Dansen in café 't Bon te Paard te Dijkerhoek (zie adv.). Zaterdag, 3 juni van 13.00—18.00 uur: Inlevering vakantiebonnen Bouwbe drijf bij de heer P. F. van Doorn, Riet molenstraat 4. ZSlerdag, 3 juni vanaf 's morgens 10.00 uur: Baankampioenschappen midget golf op de wedstrijdbaan „Holterberg" bij hotel ,,'t Losse Hoes'' (zie bericht). Maandag 5 t/m maandag 12 juni: fa. H. Stokkers, Oranjestraat 8, wegens va kantie gesloten (zie adv.). Vrijdag, 9 juni: Tuincentrum Haneveld vanaf 13.30 uur geopend en vervolgens elke vrijdag. Vrijdag, 9 juni. 20.00 uur: Ledenverga dering varkensfokvereniging „Holten en omstreken" in café Kalfsterman. Zaterdag, 17 juni, 20.00 uur: Ontspan ningsavond P.J.G.O.-afdelingen Bath- men en Holten in zaal Het Bonte Paard. Ho: ten: Ned. Herv. licxk: 8.30 en 10.15 uur dhr. Schellevis. Collecte: Raad Varende Gemeente. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur ds Israël. Collecte: Raad Varende Gemeente. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de diaconie. Lij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 3 en zondag 4 juni: de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 15 15. BURGERLIJKE STAND Geboren: Johanna Marjan, d.v. G. H. Aanstoot en J. Beldman, Diessenplas straat 5. Jan, z.v. B. Nijmeijer en J. B. Hazelhorst, Kozakkenstraat 14. Gerrit Willem, z.v. W. Hulsman en H. Veldhuis, Bergmanstraat 17. Jeanet- te, d.v. G. D. w. Brinks en A. Jansen, Beuseberg 149. Gerwin Henk, z.v. H. Leppink en B. J. H. W Olijdam, Dies senplasstraat 13 (geboren te Hengelo (O.). Overleden: J. A. Overmeen-Luggen- horst, 51 jr., Beuseberg 78, (overleden te Deventer). Ondertrouwd: R. Lubbinge, 26 jr., Ge leen en A. M. W. Wiersma, 21 jr., Dij kerhoek 41. Vertrokken: D. J. Hogenkamp van Neerdorp naar Ruurlo. Gevonden 1 Bruine boxer, teef; 1 zwembroek handdoek; 1 bril met dikke glazen; 1 lap stof; 1 plank met 2 haken; 1 gou den ring met inscriptie; 1 kinderbril; 1 geruite kinderportemonnaie met inh. Verloren: 1 Gouden ring met drie paarse steen tjes; 1 herenhorloge met rekband; 1 badhanddoek met 1 zwembroek; 1 kin- derkruiwagentje, rood met witte steel tjes; 1 onderdeel van melkmachine plastic kam)1 bruine portemonnaie met inhoud; 1 60 dagen kaart; 1 blauw windjack. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.0022.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur. De laatste Vitesse-vlucht vanaf Quivrain afstand 282 km had een vlot ver loop. „De Bergvliegers" namen er aan deel met 163 duiven. Zij werden gelost om 10.45 uur. Aankomst eerste duif 14.47.26. Laatste prijswinnende duif 15.13.44 üur. De uitslag was: 1, 13, 16, 18 en 28 D. Mül- ler; 2} 3, 14, 19, 21 en 25 Joh. Paalman; 4, 6 en 22 H. van Beek; 5 Bekkernens; 7, 8. 9, 10. 20 en 24 H. J. Aaftink; 11, 29 en 31 G. Steunenberg: 12 en 17 M. Lodewe- ges; 15 F. Meester; 23 en 32 W. Aaftink; 25 Joh. Veldhuis; 26 L. Munnink; 30 en 33 G. Veldhuis. De uitslag in de afdeling Vitesse is daarmede geworden: le kampi oen Joh. Paalman, 2e kampioen H. J. Aaftink en 3e kampioen D. Müller. Za terdag vindt de eerste Midfondvlucht plaats vanaf Creil (Fr.) over 436 km. De collecte voor het Rode Kruis bracht in onze gemeente het bedrag op van 2.237,04, Het Plan „De Haar" wordt begrensd door in het noorden de spoorlijn Deventer-Almelo, in het zuiden de Laren seweg en in het westen de Aaltinkssteeg. (Van boven naar onder: het industrieterrein (gearceerd), rechts daarvan zwart vierkant: het politiebureau, groenstrook, complex woningwetwoningen, rechts: nieüwe gereformeerde kerk, getrapte blokjes: lagere school, in de driehoek links: bungalowbouw, rechts daarvan: het bejaardencomplex, daar onder: eenvoudige vrijstaande ééngezinswoningen, het niet getekende lichte complex daarboven bevat de gebou wen der scholengemeenschap, onder de witte, nog aan te leggen verkeersader, die bij het V.V.V. in de Dorpsstraat uitkomteigen-, premie- en huurwoningen, met ten noorden daarvan de drie flatjes van drie woonlagen, geheel links: de al zeer omstreden, maar nog aan te leggen, sportvelden).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1