AGENDA m Goede plannen voor hengelsportseizoen „De Rietvoorn" gaat forellen uitzetten Nieuwsbladen verloren door T.V.-reclame 12% van hun landelijke advertenties Opbrengst Emmabloemcollecte Federatie-instructeur f: 109 geslaagden bijExamen Veilig Verkeer Gemeentearbeiders benoemd Snelle vlucht van Neuvilles Bestemmingsplan De Haar" Spreekuur directeur gemeentewerken Reisje voor de bejaarden Lompen voor „H.M.V." Jeugddienst in de Hervormde Kerk Zaterdag geen teach-in Metalen bouwdoos gewonnen Zaterdag 27 mei 1967 No. 21 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 2,50 per kwartaal Betaling via de Goöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te HoltenTelefoon 05^83 - 1231/. Adv.-prijs 1-15 mm. (d contant) 3,—. Iedere mm. meer 0J.2 De Hengelsportvereniging „De Riet voorn" heeft voor het nieuwe seizoen grote plannen. Men wil in samenwerking met de Rijssense sportvissers forel poten in de Schipbeek. De beek heeft gezond en stromend water en men verwacht, dat dit experiment, dat elders vrij goed gelukt is ook in de Schipbeek zal slagen. Er is een bedrag van f 200,uitgetrokken waarvoor men 160 forellen kan uitzetten. Dinsdag jl. zijn samen met Rijssen 500 snoekjes gepoot variërende van 5-10 cm. Ook zal nog witvis worden uitgezet. Een en ander werd goedgekeurd door de goed bezochte ledenvergadering, die donder dagavond onder voorzitterschap van de heer H. Hilverink in hotel Holterman ge houden werd. Verder staan op het programma een reisje op zaterdag, 17 juni a.s. naar Taco- zijl, een viswedstrijd op 13 juni bij de Wippert en schoolwedstrijden, waarbij van elke school een gelijk aantal verte genwoordigers zal worden aangewezen, die zullen vissen om een wisselbeker. De organisatie is opgedragen aan de wed- strijdcommissarissen de heren G. Jansen en G. W. Wolters. De heer Hilverink wees er in zijn ope ningswoord op, dat het zaterdag weer zo ver is, dat ook veel leden van „De Riet voorn" de fascinerende hengelsport weer een heel seizoen zullen kunnen gaan be oefenen. Ondanks de toenemende water verontreiniging o.a. van het IJsselmeer, zijn er ook lichtpunten, want de regering wordt steeds meer geattendeerd op dit verschijnsel. Het is verheugend, dat zij de hengelsport steeds meer gaat zien als recreatiemogelijkheid .en daarvoor subsi dies verleent. De heer Hilverink wees er nog op, dat evenals in Friesland, ook in dit gewest er een vereniging tot beheer van viswater in het leven is geroepen ge naamd „Oost-Nederland". Ook het eigen viswater „De Schipbeek" is aanmerkelijk verbeterd. De secretaris, de heer H, Oolbekkink Op dinsdag, 23 mei j.l. is in Hotel Noord-Brabant te Utrecht de algemene ledenvergadering van de vereniging „De Nederlandse Nieuwsbladpers" gehouden. De voorzitter, de heer Banda, hield een jaarrede, waarin hij gewaagde van de verschillende persconcentraties waarbij nieuwsbladen en dagbladen waren be trokken, met name in de provincie Gel derland. De aangekondigde tariefsverhoging- van de P.T.T. en de verminderde service van dat bedrijf noemde spreker fnuikend voor het nieuwsbladwezen. De heer Banda deelde mede, dat uit een onderzoek bij een aantal grote en middelgrote nieuwsbladen, verspreid lig gend over het gehele land, alle met een goede bezetting aan landelijke adver tenties, gebleken is, dat de groei van plaatselijke en regionale advertenties over de eerste vier maanden van 1967 achter is gebleven bij die in de overeen komstige periode van 1966 en dat. er een sterke teruggang was in personeelsad vertenties, beide ongetwijfeld als gevolg van de sterk gewijzigde conjunctuur, en dat de absolute achteruitgang van lan delijke advertenties in december 1966 zich reeds aangekondigd als gevolg van de op 2 januari gestarte televisie reclame over deze eerste vier maanden van 1967 12 bedraagt. Omtrent de praktische uitwerking van een compen satieregeling gaat de N.N.P. er van uit, dat dagbladen, nieuwsbladen en opinie bladen prioriteit moeten genieten en dat integrale vergoeding voorop staat, dus dat alle schade zal worden vergoed, maar dat, als daartoe geen mogelijkheid bestaat, de absolute schade van elke claim zal worden vergoed en pas daarna de relatieve schade op basis van even redigheid. De Emmabloemcollecte ten bate van de tuberculosebestrijding o.a. door de Vereniging „Het Groene Kruis" heeft 1.655,38 opgebracht. Behalve de gevers komen de heren H. Bosman, Joh. Koop man, G. J. Nekkers, Joh. Nekkers, E. J. Koopman, H. J. Pinkert en H. Traan- man een woord van lof toe, dat zij door het ophalen der bijdragen zo'n mooi bedrag bijeen gebracht hebben. De heer G. Beldman te Holten slaagde te Amersfoort voor het. diploma federa tie-instructeur afgegeven door de Kon. Ned. Federatie van Landelijke Rijvereni- gingen. H.zn., bracht verslag uit over het seizoen 1966-1967, waaruit bleek, dat de vangsten niet zo best waren geweest. Hij memo reerde de verschillende wedstrijden. De vereniging telt 147 leden, waarvan plm. 30 onder Markelo. U-it het financieel verslag van de pen ningmeester, de heer H. J. G. Brinks, bleek, dat de boeken konden worden afge sloten met een klein batig saldo. De heer G. Jansen ibracht als wedstrijd commissaris verslag uit over de gehouden wedstrijden. Bij de -bestuursverkiezing stelden de heren H. J. Oolbekkink en H. J. G. Brinks zich niet herkiesbaar. In hun plaats wer den gekozen de heren M. Aanstoot, Beu- seberg 8 en H. Hendriksen, Rijssenseweg 12 te Markelo. De voorzitter bracht de scheidende be stuursleden dank voor hun werk voor de vereniging. De heer Oolbekkink was meer dan 20 jaar bestuurslid en aanvankelijk secretaiis-penningmeester. Vissers hebben nu weer, De gelegenheid. Dat kan heel wat worden. In de zomertijd. Hun Latijn kan ieder, Niet zo goed verstaan. Maar het is bij vissers, Altijd goed gegaan. Zulke grote snoeken. Baarzen idem zo. Maar je krijgt die kanjers, Heus maar niet cadeau. Met veel kunst en vliegwerk, Haalt men ze op 't land. Elke visser immers Is erg bij de hand. Volgens hun verhalen, Is 't soms meer dan erg. Zulke resultaten! 't Kost soms wel een berg. Want soms haalt men snoeken, In de winkel hoor. Dat heeft men tenslotte, Ook wel weer eens door. Op dinsdag 23 mei werd het praktisch gedeelte van het verkeersexamen voor de lagere scholen afgenomen. De kinderen hadden in maart reeds het schriftelijk gedeelte gemaakt. Het bestuur van de plaatselijke commissie voor Veilig Ver keer had in overleg met de politie ien de schoolhoofden een en ander geregeld. Een aantal controleurs zag toe op de jeugd, die aan de proef deelnam. De con trolelijsten werden verwerkt door de da mes Bal «n Petter. De kinderen hadden nog steun aan de pijlen, die hier en daar waren aange bracht om de juiste route te volgen. Deze was als volgt. Start bij het Iburgemees- fonteintje, Molenbelterweg, Burgemees ter van der Borchstraat, viaduct, Gaar- denstraat, Bessinkpasstraat, Haarstraat, Gaardenstraat, Kosterspad, Larenseweg, Stationsstraat, Kerkhofsweg, Industrie straat, Kolweg, Kerkstraat, Boschkamps- straat, Schoolstraat, eindpunt bij de School met de Bijbel. 's Middags kwamen de heren T. Prak en R. Petter in de scholen om de diploma's uit te reiken. Wie foutloos had gereden kreeg bovendien een speldje als draag- insigne van het Verbond voor Veilig Ver keer. Wie het schriftelijk examen boven dien ook nog foutloos had gemaakt en zodoende het examen onberispelijk had afgelegd ki-eeg nog een boekenbon als extra beloning. Er namen 111 leerlingen uit de zesde klassen aan het examen deel. Hiervoor slaagden er 109. Onder de ge slaagden bevonden er zich 30 met nul fouten voor beide onderdelen, 22 met 1, 19 met 2, 14 met 3, 6 met 4, 8 met 5, 1 met 6 en 9 met 7 fouten. Alle deelnemers kregen een reep chocolade. Genoemde 30 leerlingen kregen een „diploma met lof'. De afgevaardigden van de commissies noemden de resultaten goed. Nu komt het er op aan om het geleerde ook in praktijk te ibrengen en de regels toe te passen, ten OFFICIËLE PUBLIKATIES behoeve van zichzelf en van medewegge bruikers. Het huidige verkeer is vaak 'n samenspel van ingewikkelde en onover zichtelijke situaties. Ieder jaar sterven er meer mensen in ons land als gevolg van verkeersongelukken dan tijdens de wa tersnoodramp in 1953! Het diyploma is alleen waardevol als de geleerde regels worden toegepast: op de weg. De dood loert langs de weg. Niet uitkijken kan tragische gevolgen hebben voor ons of voor anderen. Jullie diplomabezitters, al dus de woordvoerders, behoren een voorbeeld voor anderen te zijn. Een en ander liet niet na indruk te maken op de jeugd. Tot arbeider op de wegen zijn door burgemeester en wethouders benoemd de heren W. Bosschers, Burg. v. d. Borchstraat 28, G, Jansen, Beuseberg 25, G. H. Schooien, Vianenweg 134 en G. J. Ulfman, Weversstraat 15, alhier. De Bergvliegers namen met' '155 duiven deel aan de wedvlucht vanaf Neuvilles. Afstand 256 km. De duiven werden gelost om, 8.30 uur met Z.W. wind. Aankomst eerste duif 11.11.57 uur en laatste prijs winnende duif om 11.28.09 uur. De vlucht had een zeer snel verloop. De uitslag was 1 Lodeweges, 2-15-17-17-21-24 L. Gazan 3-6-10-11 J. H. Aaftink, 4 L. Munnink, 5 12 D. Muller, 7 J. Bekkernens, 8-26 W. v d. Pluym, 9 J. W. Willems, 13-23 F. Mees ter, 14-19-20 H. Wansink, 16-29 W. Aaf tink, 22-30 J. Paalman, 27 G. Tuitert, 28 31 G. Steunenberg. Burgemeester en wethouders van Hol ten maken bekend, dat het gemeentelijk zwembad „Twenhaarsveld" met ingang van 31 mei 1967 iedere woensdag na 18.30 uur voor het publiek gesloten zal zijn. Holten, 26 mei 1967. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. 99 De burgemeester 'der gemeente Holten maakt bekend, dat met ingang van 31 mei 1967 gedurende één maand ter ge meentesecretarie voor een ieder ter in zage wordt gelegd het ontwerp bestem mingsplan „de Haar", met toelichting en bijbehorende voorschriften. Het ontwerp-plan omvat een gebied ten zuid-westen van het dorp Holten, globaal begrensd door de spoorlijn De- venter-Holten, de Aaltinksteeg, de La renseweg, de Diessenplasstraat, de Bes sinkpasstraat, de Gaardenstraat en de Dorpsstraat. Gedurende bovengenoemde termijn van een maand kan een ieder schrif telijk bezwaren tegen het ontwerp bij de gemeenteraad indienen. Holten, 26 mei i967. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. De Directeur van Gemeentewerken maakt bekend, dat hij op maandag 29 mei a.s. geen spreekuur zal kunnen hou den. Holten, 25 mei 1967. De Directeur voornoemd, T. Prak. Voor het reisje van de bejaardenso- ciëtëit op donderdag, 1 juni a.s. hebben zich inmiddels 33 gegadigden aange meld. Er bestaat tot maandag nog ge legenheid zich als deelnemer voor dit uitstapje op te geven bij. de heer.G. H. Kers, administrateur der V.V.V. Zoals bekend bedragen de reiskosten 17,— per persoon. De Holtense huismoeders hebben even als voorgaande jaren weer hun volledige medewerking verleend bij de voorjaar- lompeninzamelingsactie ten bate van de Holtense Muziekvereniging H.M.V. Een heel jaar lang werden de lompen ge spaard voor ,/t meziek" en toen zater dagmorgen de muzikanten met door de zakenmensen beschikbaar gestelde vrachtwagens uitrukten stonden in de verschillende buurtschappen overal de zakken met lompen klaar om opgeladen te worden. Zakken met 5, 10, 15, 25 en soms nog meer kilo's. Vele kleintjes maakten een grote, een hele grote zelfs. De opbrengst bedroeg dit voorjaar totaal f 2691,42 (dorp met naaste omgeving d.d. 22 april f 1521,42), geld dat H.M.V. hard nodig heeft, want met het aanschaffen van nieuwe' instrumenten (lage stemming) is een bedrag gemoeid van plm. 3000 gul den. Door een kleine fout in de organisatie zijn in een gedeelte van de Look en op de Borkeld de lompen nog niet afgehaald. Het ligt in de bedoeling dit zo spoedig mogelijk te doen. Men schrijft ons: Wat een meningen hoor je tegenwoor dig over de kerk. Als je hoort en leest wat daar zoal over wordt geschreven en gezegd en veel kritiek komt van de jongeren dan vraag je je tóch af wie het nou bij het verkeerde eind heeft. Doét die kerk nou alles te ouderwets en bemoéit ze zich inderdaad met te weinig (of te véél) dingen, óf verwach ten wij allerlei dingen van de kerk, die helemaal niet tot haar eigenlijke op dracht behoren? „WAT VERWACHT JE VAN DE KERK", dat is het waar het bij. deze dingen omdraait, en dit is ook het on derwerp waarover ds L. Schellevis uit Goude a.s. zondagavond om 7.15 uur in de jeugddienst zal spreken. Kom er je licht nog eens over opste ken, voor jonge mensen. In deze dienst kun je bovendien de Y.M.C.A.-singers uit Deventer weer eens horen, oude bekenden, die geen verdere aanbeveling nodig hebben. Zaterdag, 27 mei, 14.00—18.00 uur: Ver vroegde inlevering vakantiebonnen bouwvakkèn bij de heer J. H. Dangre- mond (zie adv.). Woensdag, 31 mei, 20.00 uur:: Leden vergadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in schuur Familie Kevelam, Stationsstraat. Vrijdag, 2 juni: Tuincentrum Haneveld vanaf 13.30 uur geopend en vervolgens elke vrijdag. Zaterdag, 3 juni, 15.00—17.00 uur: Recep tie Voetbalvereniging „Holten" in ho tel Holterman. Zaterdag, 3 juni: Feestavond voor de le den van de Voetbalvereniging „Hol ten" in Amicitia. Zaterdag, 3 juni: Kinderuitstapje Ned. Bond van Vervoerspersoneel (N.B.V.). Vertrek om 8.00 uur vanaf de Smids belt. Zaterdag, 3 juni: Dansen in café 't Bon te Paard te Dijkerhoek. Zaterdag, 3 juni van 13.0018.00 uur: Inlevering vakantiebonnen Bouwbe drijf bij de heer P. F. van Doorn, Riet molenstraat 4. Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 uur ds Israël en 10.15 uur ds Israël (Bed. H. Doop). Collecte kinderbescherming. 10.15 uur Jongerendienst in Irene. 19.15 uur Jeugddienst ds Schellevis van Gouda m.m.v. „The Y.M.C.A.-Sin- gers" uit Deventer. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur ds Addink. Collecte voor „Bethanië". Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds Oosterhoff. In beide diensten in het ene offer voor het Fonds Algemeen Kerkelijke Arbeid (F.A.K.A.). Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K, Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 27 en zondag 28 mei: de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 18 03. Geboren: Milo, z.v. B. Groot Obbink en J. Huisman, Kozakkenstraat 2. Anna Hermina, d.v. A. Schipper en H. Schuppert, Kolweg 72. Gezina Jo hanna, d.v. G. J. Stam en J. G. Bos schers, Look 75. Johanna Jansje, d.v. F. de Vries en E. H. Schreurs, Hoffes- straat 6. Vertrokken: P. M. J. Fontein van Bes sinkpasstraat 33 naar Hengelo (O.). Gevonden: 1 Rode kinderportemonnaie met in houd; 1 double dameshorloge; 1 ringe tje met steentje; 1 rode damesportemon- naie met inhoud. Verloren: 1 Bruine herenportemonnaie met rits sluiting en inhoud; 1 zilveren armband (schakelingen) 1 bruine kunstlederen portemonnaie met inhoud. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bure.au te Holten van 8.0022.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur. De door een aantal ingezetenen te or ganiseren teach-in over „Wat doe ik voor de vrede?", waarvan door sommigen ge dacht werd, dat deze op zaterdag, 27 mei, gehouden zou worden, zal voorlopig niet doorgaan, wegens verhindering van een paar sprekers. Deze teach-in zal vermoe delijk niet eerder plaats vinden dan na de grote vakanties. De 12-jarige W. Toorneman, Espelo 89, heeft met het oplossen van een puzzle, landelijk georganiseerd door „Bank- praet", het met tussenpozen verschij nend orgaan, uitgegeven door de Cen trale Coöp. Raiffeisenbank te Utrecht, een der hoofdprijzen gewonnen. Deze bestaat uit een metalen bouwdoos merk „Maerklin". CARBOVtT tegen maag- en "darmstoornissen. MUGOL1N (reukloos) ter voorkoming van muggebeten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1