ACENDA Nederlandsche Rcode Kruis honderd jaar Kok vernielde sigarettenautomaat Verkeersexamen schooljeugd „Eten voor India" Fa. Jalink (Goor) bouwt in Holten Schoolreisje Dijkerhoek H.M.V. maakte opnamen voor de R.O.N.O. Lompeninzameling H.M.V. Uitstapje voor O.L.M.-leden Geslaagd in de modevakken Jan Müller weer eerste De U.T.S. Ir. G. Hofstedeschot?! Hengelo H.G.K. Kinderkoor naar concours Schoolvoetbal O.L. School Dijkerhoek Pinksterdrukte Oriënteringsrit Op schoolreis Burgerlijke Stand Zaterdag 20 mei 1967 No. 20 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telefoon 05^83 1234 Adv.-prijs 1-15 mm. (a contant) f3,Iedere mm. meer 0J.2 Dit jaar is het precies honderd jaar ge leden dat het Nederlandsche Roode Kruis werd opgericht. Een eeuw lang zette het Rode Kruis zich in voor de mens in nood. Tientallen taken verricht het, met als primaire taak „hulpverlening in oorlogstijd". Na de Tweede Wereldoorlog heeft het Rode Kruis zijn vredestaken enorm uitgebreid. Een van ae oeian.gnjkste taken is de bloedtransfusiedienst, welke dienst reeds vanaf het begin door het Rode Kruis on der zijn beheer werd genomen en in en kele tientallen jaren tot bloei werd ge bracht. Dit jaar is het precies drie eeuwen ge leden, dat de Franse arts Jean Baptiste Denys het bloed van een lam inbracht bij een mens, zonder dat laatstgenoemde onder die transfusie bezweek zoals dat bij eerdere experimenten placht te gebeu ren. De triomf duurde echter maar kort. Door latere ervaring geleerd moest de Franse onderzoeker erkenen dat het suc ces van incidentele aard was geweest. Evenals dierlijk bloed alleen maar ge schikt is voor andere dieren van dezelfde soort, zo verdragen mensen uitsluitend transfusies met menselijk bloed, maar het duurde nog lange jaren, voordat de medische wetenschap dit inzicht had ver worven. En zelfs hadden van de 350 trans fusies tot het jaar 1900. waarvan wij een beschrijving bezitten, op elke tien behan delingen er maar zeven volledig succes, al werd uitsluitend van menselijk bloed gebruik gemaakt. De oorzaak van de mis lukkingen was onbekendheid met het be staan van verschillende bloedgroepen, een verschijnsel dat de Oostenrijker Karl Landsteiner in 1901 aan het licht bracht. Daarna pas kon zich de transfusiebehan deling ten volle ontplooien. REDMIDDEL Het Rode Kruis heeft direct begrepen dat transfusies een elementair redmiddel vormen voor mensen die door bloedver lies dreigen om te komen. Van het slag veld breidde deze hulpverlening zich ge leidelijk uit tot de burgermaatschappij, ook in perioden van vrede, en door de grote ervaring die in de loop van tien tallen jaren met transfusies en bloedbe- handeling is opgedaan, heeft ook in Ne derland het Rode Kruis een centrale post ingenomen bij de inzameling en distribu tie van menselijk bloed en zijn vele deri vaten. Veel ziekenhuizen profiteren dage lijks van de inspanningen van de plaatse lijke bloedtransfusiediensten (die werken volgens de richtlijnen en aanwijzingen van de Centrale Medische Bloedtrans fusie Commissie van het Nederlandsche Roode Kruis) die zich dagelijks getroos ten om donors, en daarmee bloed, be schikbaar te stellen. Ons land telt 112 afdelingen van het Rode Kruis, waar donors geregistreerd staan die van tijd tot tijd worden ge- ZUIVERE HUID PUROL en PUROL-poeder Het optreden van de 20-jarige kok A. D. Sch. uit Deventer in de nacht van maandag op dinsdag vormde een onaan gename dissonant na de zonder verkeers ongevallen of andere incidenten verlopen mooie pinksterdagen. Hij sloeg met zijn elleboog het raampje stuk van een siga rettenautomaat aan de winkelpui van de Fa. Gebr. Wansink aan de Dorpsstraat. Tot het zich toe eigenen van sigaretten kwam hij echter niet, want de 21-jarige zoon des huizes, J. M. Wansink, had zijn doen en laten in de verduisterde winkel gadegeslagen en wist hem, na een flinke ren, bij het gemeentehuis in de kraag te pakken. Sch. verzette zich niet en werd een ogenblik later door de inmiddels ge alarmeerde rijkspolitie overgenomen. De jeugdige kok probeerde n.l. omstreeks middernacht een lift te krijgen naar De venter. Toen dat niet gelukte molesteerde hij de sigarettenautomaat. vraagd voor een kleine bloedafname (maximaal 450 cc en ten hoogste twee maal per jaar). De donors offeren een deel van hun bloed uit zuiver ideële mo tieven en niet, zoals sinds Hippocrates eeuwenlang als theorie is aangehangen, om er zelf gezonder van te worden. Ader latingen golden in vroegere jaren als een soort panacee voor alle mogelijke aan doeningen, maar bij te veelvuldige toe passing werd het middel erger dan de kwaal. Het tweemaal afstaan per jaar van een kleine hoeveelheid bloed doet echter bijna niemand kwaad en sommige mensen voelen zich er zelfs beter door. Het beenmerg produceert in korte tijd nieuw bloed. TIENDUIZENDEN In Nederland, waar de donordienst van het Rode Kruis zo goed georganiseerd is, dat buitenlandse deskundigen hier graag hun licht komen opsteken, verklaren jaarlijks een kleine tweehonderdduizend vrijwilligers zich bereid om van tijd tot bloed af te staan. Vorig jaar kon dank zij deze met een sfeer van wederzijdse ano nimiteit omhulde edelmoedigheid 270.000 maal bloed worden toegediend aan men sen, die zonder zo'n transfusie niet ge nezen of mogelijk zelfs het leven zouden hebben verloren. Tienduizenden worden gered door de belangeloze medewerking van onbekenden. Van maandag 22 mei tot en met zater dag 3 juni zal een aantal actieve plaats genoten bij U aanbellen om uw bijdrage voor dit belangrijk jubileum te vragen, die U kunt meegeven in het door de af deling Holten toegezonden geldzakje. Bij een belangrijk jubileum behoort een groot cadeau. Laten wij het naar draag kracht met elkaar bijeen brengen. De actie „Eten voor India" heeft hier f 2.200,opgebracht. Naar de inleverings plaatsen van de bijdragen gespecificeerd: Gemeentehui® f 580,25,. gebouw Irene (in plaats van de Herv. Kerk) f 536,Geref. Kerk f 663,gebouw Bethanië, Dijker- hoek f 330,75 en „Het Trefpunt", Espelo f 90—. Door de fa. A. H. Jalink en Zn. n.v., bouwmaterialenhandel te Goor werd on der Holtense aannemers verloot het bou wen van een filiaal (oppervlakte plm. 500 m-) op het Industrieterrein te Holten. Vrouw Fortuna stond hierbij aan de zijde van de fa. J. W. Nijland en Zn. te Espelo. Architect is de heer L. C. v. d. Boven ka mp te Holten. Honderd achttien leerlingen van de o.l. Dorpsschool, School met de Bijbel en de o.l. scholen te Dijkerhoek en Espelo zul len dinsdagmorgen hef praktisch ver keersexamen afleggen. Dat gebeurt, onder leiding van de afdeling Holten van de Bond voor Veilig Verkeer, de rijkspolitie en het onderwijzend personeel, in de dorpskom waar verschillende verkeers borden en andere aanwijzigingen zijn op gesteld. Het examen begint om 8.45 uur en houdt aan tot plm. 11.00 uur. Begunstigd door goed weer maakten de laagste klassen van de o.l. school Dijker hoek op 12 mei hun jaarlijks schoolreisje o.l.v. het personeel en het oudercommis sielid de heer J. W. Stevens. Na een bezoek aan het museum Piet Bos, waar de kinderen opgetogen waren over de prachtige diorama's, werd ge speeld op de dagcamping op de Holter- berg, waar tevens een picknick werd ge houden. De tocht werd voortgezet naar de speel tuin „De Elf Provinciën" in Hellendoorn. Hier maakten de kinderen een tochtje met lorries, trachtten de weg te vinden in de dwaaltuin, bewonderden de sprookjes en vermaakten zich in de speeltuin. Na enkele Verfrissingen gebruikt te hebben, werd de terugtocht aanvaard. Moe, maar voldaan kwamen de kinderen in de late namiddag in Dijkerhoek terug. De Holtense Muziekvereniging „H.M.V," heeft vrijdagavond in de Ned. Herv. Kerk gemusiceerd onder het critisch oor van R.O.N.O.'s muziekmedewerker Fr. Smienk die zeer hoge eisen stelde. Ook H.M.V.'s dirigent Henny Fransen deed dit en zo kon het gebeuren dat vele malen moest worden afgetikt voordat de vier nummers die op woensdagavond 19 juli door de Regionale Omroep Noord-Oost zullen worden uitgezonden definitief bandopna me waren. De Holtense Muziekvereniging „H.M.V." houdt zaterdag 20 mei (heden) vanaf des morgens 8.00 uur in de verschillende buurtschappen de jaarlijkse voorjaarsin zameling van lompen. Men wil de actie graag uiterlijk om 2 uur rond hebben en men rukt daarom uit met tien kleine vrachtwagens die door de Vertschillende firma's beschikbaar zijn gesteld. Een van de wagens zal in het dorp een na-inzameling houden. De mannen (de vorige inzameling waren zelfs twee meis jes-muzikanten van de partij!!!) van de inzamelingsploeg zouden het zeer op prijs stellen als de lompen >even aan het hek of aan de voordeur werden neergezet. De afdeling van de O.L.M. organiseert voor haar leden bij voldoende deelname op dinsdag 6 juni een uitstapje door Noord-Brabant met o.a. een bezoek aan Den Bosch en de Biesbos. De Biesbos is bekend als onderduikerscentrum tijdens de laatste wereldoorlog. Er is gelegen heid om een boottocht te maken, zodat men kennis kan maken met de nog onge repte natuur, zoals die daar nog wordt aangetroffen. Aanmelding kan tot en met 22 mei plaats vinden bij de bestuursleden. Verder heeft het afdelingsbestuur een tegenbezoek aan Annerveen in de maand juli op het programma staan. Leden van de afdeling Annerveen brachten het vo rige jaar een bezoek aan Holten, dat bij zonder in de smaak gevallen is. Ook voor dit bezoek geldt de meergenoemde aan meldingsdatum. Het bestuur raadt de leden aan van deze gelegenheid gebruik te maken om eens een kijkje te nemen op andere bedrijven in een geheel andere streek van ons land. Te Utrecht slaagde voor adsp. lerares mej. M. E. van Stappershoef. Geslaagd voor coupeuse: Dini Haarman te Okkenbroek, Hendrika Achteresch en Engelien Schuitemaker te Enter, Willy Nijenhuis te Nijverdal. Voor tailleuse: Gerda Stegeman te Holten. Voor costu- mière: Alie Reilink en Joke ter Maat te Holten, Gerry van Schooten te Okken broek, Janny van der Kolk en Gerry Scholman te Enter en Rikie Brouwer te Wierden. Zij werden opgeleid door de modevak school D. Wessels-Nijland te Rijssen. Ruiter Jan Müller, lid van L.R.V. „Bath- men" heeft Pinkstermaandag op het Na tionaal Cóncourshippique georganiseerd door de L.R.V. „De Veluwezoom" te Eer beek prachtige successen geboekt. Hij werd bij het springen klasse Z, 2e en 4e resp. met „Johny" en „Jou-Jou" en won met „Johny" het Parijsspringen MZ. In het jaarverslag van deze U.T.S., waarvan de dagschool wordt bezocht door vijf leerlingen en de avondschool door één leerling uit Holten, lezen we o.m.: Hoewel in het jaarverslag over 1965 de stellige verwachting werd uitgesproken, dat in 1966 onze 3-jarige u.t.s. veranderd zou worden in een 4-jarige m.t.s., kon deze verandering niet gerealiseerd wor den. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen achtte de invoering van de 4-jarige cursus mede door het uit blijven van de overgangswet onge wenst, zodat in het gehele land de 4- jarige m.t.s. nog achterwege bleef. Inmid dels zijn de vooruitzichten voor het cur susjaar 1967/68 er niet beter op gewor den met het gevolg dat ook in 1967 aan onze school de 4'jarige m.t.s. niet zal worden ingevoerd. De teleurstelling over dit. bericht werd gelukkig geheel weggenomen door de verheugende berichten die wij uit Den Haag mochten ontvangen. Ingevolge het Koninklijk Besluit van 29 juli 1966 kon met ingang van 1 augustus 1966 aan de dagschool de afdeling Weg- en Water bouwkunde verbonden worden; met het Koninklijk Besluit dd. 6 september 1966 werden de applicatiecursussen Bouwkun dig Opzichter en Bouwkundig Tekenaar op 1 januari 1966 onder subsidieverband gebracht. In 1966 waren 303 leerlingen bij de overgang naar een hogere klas betrok ken. 241 leerlingen konden worden bevor derd. Aan het eindexamen namen 153 kandidaten deel. 119 leerlingen slaagden. Het eindgetuigschrift kon aan 112 leer lingen, nadat zij het praktisch jaar naar genoegen hadden volbracht, worden uit gereikt. Voor 3 leerlingen echter moest het praktisch jaar -met enige maanden worden verlengd. Bovendien werd het eindgetuigschrift uitgereikt aan 12 leer lingen, die het praktisch jaar volbrachten onder toezicht van de directeur van een H.T.S. Na aan onze scholo geslaagd te zijn voor het theoretisch eindexamen gingen 10 leerlingen over naar een H.T.S.ter wijl 6. leerlingen opgeroepen werden in militaire dienst. Aanmelding en toelating Voor het cursusjaar 1966/67 meldden zich in totaal 440 (in 1965: 431) kandida ten. Het toelatingsexamen werd in ver band met de vroegere datum van de zomervakantie reeds afgenomen op 26 mei voor de schakelklas en op 27 mei voor de eerste klas. Het Kinderkoor van Holtens Gemengd Koor (H.G.K.) gaat zaterdag 27 mei a.s. naar Nieuw-Amsterdam (Dr.) om daar deel te nemen aan een groot 2-daags na tionaal zangconcours. Gaarne wensen wij de jongelui liet succes waarop wordt gehoopt. Afgelopen dinsdag nam het elftal van de o.l. school Dijkerhoek deel aan het schoolvoetbaltoernooi in Goor, De spelers werden vervoerd in auto's van de oudercommissie. Alle deelnemers werden in twee poules ingedeeld. In de afdeling van vijf clubs, waarin Dijkerhoek speelde, werd de twee de plaats ibehaald met 5 punten achter de latere toernooiwinnaar o.l. school ,,'t Qijmsink" uit Goor. In de op woensdagmiddag gehouden fi nale moest Dijkerhoek tegen de o.l. school Wiene, tweede in de andere poule, spelen om de derde of vierde plaats. Evertjan Pinkert maakte de eerste goal voor onze school. Dit gaf het elftal zoveel inspiratie, dat ze sterker bleven. Ze had den echter pech met hun schoten, die net over de lat, of rakelings langs gingen. Na rust kwam de gelijkmaker tot stand door een hard afstandsschot van de linksbuiten van Wiene, die te ver opdringen van de achterhoede afstrafte. Ondanks verwoed aanvallen van beide partijen bleef de stand 1-1. Verlenging bracht geen uit komst, want er werd niet gedoelpunt. Tenslotte verloor Dijkerhoek met het nemen van strafschoppen. Tevreden konden de spelers met hun vierde prijs hun vader en moeder weer opzoeken, vooral wanneer men bedenkt, dat aan dit sterk bezette toernooi veel zesmansscholen meededen. Tijdens de Pinksterdagen heeft Holten haar taak als recreatie-oord weer op waardige wijze vervuld. Reeds vóór het weekend moesten enkele kampeerplaatsen de aanvragers telteurstellen, die daar kamperen wilden. Men kon niet meer tenten en caravans plaatsen. De hotels en beroepspensions waren niet allemaal vol ledig bezet, maar de meesten hadden toch wel een groot aantal gasten. Zaterdag middag heerste er in het dorp grote be drijvigheid. De winkeliers deden goede zaken en in verschillende winkels waren de dagelijkse levensbehoeften geheel of bijna geheel uitverkocht. Ook de dagjes mensen kwamen in groten getale naar Holten. De toeristenweg over de Holter berg toonde weer de aanblik van hoogtij dagen; een zeer druk verkeer en bij de afrit naar het dorp weer een aanzienlijke filevorming, ^1 was het niet zo erg als op Hemelvaartsdag. De vroege pinkster is waarschijnlijk de oorzaak geweest van enige terughoudendheid in het bezoek naar buiten. De heer Kers van de V.V.V. verklaarde niettemin „Het was lekker druk". De IVI.A.C. „De Holterberg" organiseert zondag haar eerste oriënteringsrit in dit seizoen. Het is een tocht van ruim 47 km., die gereden moet worden met een gemiddelde snelheid van 36 km. per uur door auto's en 24 km. door brommers. Juist nu de natuur zich presenteert in 't allermooiste groene loverkleed, is zo'n rit langs rustige buitenwegen een aange name verpozing. De start heeft om twee uur plaats bij het clublokaal café Vruggink in de Sta tionsstraat. De hoofdprijs is een buiten landse reis voor twee personen. Het was vrijdagmorgen j.l. om kwart voor acht een drukte van belang bij de School met de Bijbel: de kinderen van de klassen 1, 2 en 3 gingen het jaar lijkse schoolreisje maken. Voorzien van de nodige proviant, keu rig in koffertje of tas gepakt, en regen kleding waren allen op tijd aanwezig en er ging een gejuich op toen de drie O.A.D. bussen voorreden. Het personeel gaf ieder kind een plaatsje en toen kon de reis aanvangen. Nagewuifd door de familie en achterblijvende schooljeugd werd via Zutphen naar Arnhem gere den. Bij het park Sonsbeek stapten allen uit en maakten een wandeling naar de waterval. Aan de a'ndere zijde van het park stonde# de bussen al weer te wach ten om de „reizigers" naar de boot te brengen. Met meerdere scholieren uit Twente werd naar de Westerbouwing gevaren, waar de limonade wachtte en de speeltuin de nodige ontspanning bood. Het prachtige, zonnige weer maak te het verblijf extra plezierig. Om half twee werd het vertreksein ge blazen en naar Burger's dierenpark ge reden. De wandeling door de dierentuin was voor de kinderen een bijzondere be levenis; ze kwamen haast ogen (en soms ook oren) te kort om alles goed op te nemen. Na de rondgang werd in de speeltuin nog eens naar hartelust gegle den, gedraaid en geschommeld. Te snel verstreek de tijd. Toen ging het via Loenen - Deventer huiswaarts. Het Kla- renbeekse ijs smaakte best. Op de. vastgestelde tijd arriveerden de bussen weer bij de school, waar de wach tende familieleden gereed stonden om het reisverslag van hun spruit(en) aan te horen, dankbaar dat allen weer heel huids thuis waren. Slechts 1 strookje (4 cm) hansaplast van de voorraad was gebruikt om een „geschronselde" knie te bedekken. OFFICIëLE PUBLICATIE: Bekendmaking aan het wegverkeer De Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie Overijssel te Zwolle maakt bekend, dat de spoor wegovergang „De Snippeling" bij Deven ter, in de weg Deventer-Holten, geduren de de weekeinden van 2022 mei en van 2729 mei 1967 telkens van zaterdag 16 uur tot maandag 5 uur voor alle verkeer zal zijn gesloten ten behoeve van herstel werkzaamheden. De te volgen route zal met borden worden aangegeven. Zwolle, 18 mei 1967. De Hoofdingenieur-Directeur voornoemd, Ir W. C. ENGELEN. Zaterdag, 20 mei, 's morgens vanaf half negen: inzameling s van lompen t.b.v. de Holtense Muziekvereniging „HMV" in de buurtschappen en tevens na-in zameling in het dorp. Zaterdag, 20 mei, 's avonds vanaf 7 uur: Dansorkest met zang van duo „Hélen en Fred" in zaal „De Poppe" (zie adv.). Zaterdag, 3 juni van 14.0018.00 uur: inlevering vakantiebonnen bouwvak ken bij de heer J. H. Dangremond, Raalterweg 6 (zie adv.). Zondag, 21 mei, 14.00 uur: Oriënterings rit M.A.C. „De Holterberg" vanaf café Stationszicht (zie adv.). Vrijdag, 2%6 mei: Coöp. Aan- en Verkoop Vereniging Holten en Dijkerhoek de gehele dag gesloten (zie adv.). Vrijdag, 26 mei, 19.45 uur: Bijeenkomst Jonge Kerk ten huize van de familie Groen, Kozakkenstraat 15. Vrijdag, 26 mei: Tuincentrum Haneveld vanaf 13.30 uur geopend en vervolgens elke vrijdag (zie adv.-). Zaterdag, 3 juni, 15.0017.00 uur: Recep tie Voetbalvereniging ..Holten" in ho tel Holterman. Zaterdag, 3 juni: Feestavond voor de le den van de Voetbalvereniging „Hol ten" in Amicitia. Zaterdag, 3 juni: Kinder uitstap je Ned. Bond van Vervoerspersoneel (N.B.V.). Vertrek om 8.00 uur vanaf de Smids belt. Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds Addink. Collecte: Reg. Cie Noord Holland bo ven 't IJ. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur dhr. Schellevis. Collecte: Reg. Cie Noord Holland bo ven 't IJ. Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 20 en zondag 21 mei: de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplasstraat 2, tel. 15 15. Geboren: Maria Albertien, d.v. F. J. Kramer en J. H. Stam, Dorpsstraat 54. Milo, z.v. B. Groot Obbink en J. Huis man, Kozakkenstraat 2. Overleden: G. Haverslag-Luggenhorst, 54 jr., Dijkerhoek 21. BEVOLKING Ingekomen: T. H. Wissink-Haverslag van Diepenveen naar Dijkerhoek 62 j. Vertrokken: B. H. Verweg en gezin van Holterbroek 57 naar Deventer. A. J. Beumer van Neerdorp 84 naar Bergh Gld. V erloren 1 Rechter' suede dameshandschoen; 1 wit astralon damesvest; 1 bromfiets kentekenplaatje PLQ723; 1 kunstlede ren beige tas, inh. portemonnaie, enkele medicijnenflesjes etc.; 1 double ketting met Hugenoten kruisje; 1 sleutelring met 3 sleutels en beursje met inhoud. Gevonden: 1 Gymnastiekschoen; 1 klein sleutel tje; 1 herenrijwiel; 1 hondje; 2 sleutel tjes aan een ring. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.0022.00 uur, doch niet tussen 13,0014.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1