BESTUURSBONDEN WILLEN HERNIEUWDE POGING DOEN I VUUR I DIENSTWEIGEREN, JA OF NEEN? AGENDA fiurgerlyke Adviescommissie Algemene Bijstandswet Ds. C. v. d. Vlies uit Arnhem in Pinksterappèl te Markelo Culturele manifestatie Personeel Ter Horst krijgt 3 procent winst Nieuwe instrumenten voor „H.M.V." Postzegels voor bijbels Ruitersuccessen Actie „Eten voor India" Zwembad gaat zaterdag open Op gespreksavond Ophalen huisvuil Toeristenkaarten Nieuwe visseizoen eerder open Oranjeprijs Armbanden Motocross Zaterdag 13 mei 1967 No. 19 Jaargang 19 HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holtengiro nr. 875587 XJitgave van de Stichting ,JJoltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 051/88 - 1281/ Adv.-prijs 1-1.5 mm. (a contant) 8,—. Iedere mm. meer 0,12 In de besturenvergadering van de N.V.V. Bestuurdersbond, die dinsdag avond onder voorzitterschap van de heer H. Koopman in het Stationskoffie huis van de heer M. Kalfsterman gehou den werd, heeft het bestuur verslag uitgebracht en verantwoording afgelegd over het afgelopen boekjaar. Tevens werd reeds het winterprogramma 1967- 1968 besproken. In zijn openingswoord wees de heer Koopman er op, dat een jaar gepasseerd is met veel spanning en daarop gevolgde ontslagen en bedrijfssluitingen. Hij me moreerde de verslagen in de kranten over de uitspraken van de oud-voorzit ter van het C.N.V., de heer Ruppert, ge daan in de vergadering van de Chr. Tex- tielbedrijfsbond „Unitas" over het af dwingen van gelijkberechtigheid van arbeid en kapitaal eventueel doormiddel van stakingen, maar sprak daarbij dé hoop uit, dat het in Holten niet zover zal komen. Hij wees er op dat Ter Horst en Co. N.V. aan haar werknemers in Rijssen en Holten ^weer 3 van de winst uitbe taalt, hetgeen spreker een geruststellen de factor noemde. Uit het verslag van de secretaris de heer J. Calkhoven bleek, dat het leden tal van de bij het N.V.V. aangesloten vakbonden in Holten met 53 gestegen is en op 31 december j.l. 343 bedroeg. Er werd een afdeling van de A.B.C. opge richt met 12 leden. In zijn verslag gaf de secretaris een overzicht van de di verse activiteiten van de Bestuurders- bond. Over het afgewezen verzoek van de vakcentralen door het gemeentebestuur inzake de instelling van een commissie van advies ingevolge de Algemene Bij- standwet, zal een vergadering plaats hebben met vertegenwoordigers van de C.N.V.-besturenbond van de diaconiën en van de Stichting voor Maatschappelijk Werk, om alsnog tot een resultaat te ko men. De penningmeester, de heer H. Haar man, bracht het financieel verslag uit waaraan wij ontlenen, dat de inkomsten ƒ697,88 en de uitgaven ƒ535,43 hebben bedragen zodat er een batig saldo is van 162,45. Naar aanleiding van een opmerking van de heer J. Aanstoot van de A.B.V.G. om pas een bijdrage van de afdelingen te vragen voor de jaarlijkse feestavond nadat daarvan de rekening is opge maakt, deed het dagelijks bestuur de toezegging daarmede in het vervolg re kening te houden. Aan de penningmees ters der afdelingen zal alsnog een afre kening worden toegezonden. Bij de bestuursverkiezing werd de Gelijk voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer met Pinksteren een Appél gehouden. Dit appél zal ook weer een bijzonder accent krijgen. Ds C. v. d. Vlies uit Arnhem gaat in deze dienst voor. Ds v. d. Vlies die reeds enkele ke ren eerder in Markelo preekte geniet hier een goede bekendheid. Het onder werp van zijn preek is: „Nieuwe-Spirit". Aan deze dienst zal verder worden mee gewerkt door de zang- en muziekgroep A.M.J.O. uit Winterswijk. Zij brengen zowel moderne geestelijke liederen, gospelsongs als negro spirituals. De dienst die eerste Pinksterdag is en 's avonds half acht begint is een appél welke boven alle andere jeugddiensten uitsteekt. Gezien dit alles verwacht de Jeugddienstcommissie dan ook dat velen naar de kerk zullen komen. Onder auspiciën van de Culturele Raad der Deventer Culturele Gemeenschap zal op donderdag, 18 mei om 21.00 uur onder het motto Jazzstokfish een culturele ma nifestatie plaats vinden waarbij „The Er- win Somergroup"uit Zwolle musiceert, gedichten worden gelezen door Henriëtte M. C. Put, Wam de Moor, Deventer, Fred Pfeifer, Zwolle en Jan F. de Zanger, uit Barchem. De toegang is vrij. In de vergadering van de onder nemingsraad, die vrijdag gehouden werd, heeft de directie van Ter Horst Co. N.V. medegedeeld, dat in de algemene vergadering van aandeelhouders van woensdag 3 mei besloten werd liet per soneel een aandeel in de winst te ver strekken in verband met de gunstige be drijfsresultaten. De uitkering zal, evenals het vorige jaar, voor het gehele perso neel 3 procent bedragen. Het is de zesde achtereenvolgende keer, dat het perso neel deze uitkering ontvangt. heer H. Koopman, die periodiek aftre dend was, met grote meerderheid van stemmen als voorzitter herkozen. Voor het winterprogramma zullen weer enkele ontwikkelingsavonden wor den gepland, er zal een kindermiddag worden gehouden achter in november, terwijl als streefdata voor de jaarlijkse feestavond werden vastgesteld 10 en 17 februari 1968. Getracht zal worden de kindermiddag het volgend jaar te ver vangen door een kinderuitstapje, zoals ieder jaar door de afdeling van de Bond van Vervoerspersoneel (N.B.V.) wordt georganiseerd. Ten slotte werd een commissie inge- .steld om de mogelijkheid te onderzoeken van een middaguitstapje voor de ge pensioneerde leden. Deze zal bestaan uit de heren J. Aanstoot, H. M. Kappert, H. Blankena en G. J. Veneman. Lompen inzamelen in de verschillende buurtschappen De Holtense Muziekvereniging „H.M.V." houdt zaterdag 20 mei vanaf 's morgens 8.00 uur in de verschillende buurtschap pen de jaarlijkse voorjaarsinzameling van lompen. Verschillende zakenmensen hebben voor deze inzameling weer een vracht auto beschikbaar gesteld zodat de actie vlot kan verlopen. Een van de beschik baar gestélde wagens zal door het dorp rijden voor het houden van een na-inza- meling. De mannen van de inzamelingsploe- gen zullen het zeer op prijs stellen als de lompen even in een zak werden gestopt. De opbrengst is bestemd voor aankoop van een nieuw instrumentarium van zo genaamde lage stemming waarmee een bedrag is gemoeid van zes en twintig dui zend gulden. (Men verzocht ons plaatsing van het volgende) Zoals U wellicht zult weten is in onze gemeente een aktie gestart voor het inza melen van gebruikte postzegels voor de zending. Deze aktie gaat uit van de Her vormde en Gereformeerde Zendingscom missies. Van de opbrengst van de inge zamelde zegels worden bijbels gekocht die verspreid worden op de zendingsterreinen. Als elke Hervormde en Gereformeerde Nederlander één zegel per dag zou sparen zou dit resulteren in een opbrengst van honderdduizend gulden voor dit prachtige werk. Eén gestempelde zegel maakt een brief Gezamenlijk sparen maakt een bijbel Namens de gez. Zendingscommissies, Js. Schuppert, Haarstraat 3 W. Drent, Oranjestraat 18 In ons vorige nummer hebben wij de successen, die onze plaatsgenoot Jan Müller (lid van de L.R.V. te Bathmen) behaalde, per abuis niet volledig ver meld. Bij de dressuurproeven behaalde hij in ring 3 een 4e prijs, bij het springen MZ de 2e prijs met „Jou Jou" en de 3e prijs met „Johny". In het nummer „Speel uw spel" werd de heer Müller le met „Johny" en 5e met „Jou Jou". rn Hoe verschillend kan de betekenis van het woord vuur zijn! Kort geleden waren we b.v. getuige van een groot vuur vanwege de geboorte van Prins Willem-Alexander. Toen was het een manier om uitdrukking te geven aan onze blijdschap. Het'kan echter ook zo heel anders zijn: brand is b.v. een woord, dat velen met schrik vervult. Foto's van wit geblakerde muren, van zwart verbrande balken maken ons bewust van de ellende, die het vuur veroorzaakt heeft. De enorme vuurzee, die in Frankrijk vorig jaar gewoed heeft, en die nu elders in de wereld zo'n enorme schade te weeg brengt, maakt duidelijk welk een verwoestende uitwerking vuur kan hebben. Voor mens en dier; voor boom en plant. Maar er is nog iets, dat vreselijke gevolgen heeft. Wanneer het commando: Vuur klinkt, betekent dat dood en verderf. En helaas weerklinken de salvo's bij herhaling, ook in onze dagen. Over enkele dagen is het weer Pinksteren. Ook in het Pinksterverhaal is sprake van vuur. Maar toen de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem plaats vond, bracht dit vuur geen rouw en verdriet. Integendeel, de uitwer king was zeer positief-opbouwend! Een handjevol mensen weet zich geroepen om het Evangelie van Jezus Christus aan de mede-mensen door te geven. Die „tongen als van vuur" ontketenen een laaiend enthousiasme, dat zich uit in het spreken van woorden, waardoor weer duizenden getroffen worden. Niet dodelijk getroffen, neen vele mensen ontdekken, dat de hoogste waarde van het leven gelegen is in het geloof; in de overgave aan Jezus Christus. En deze overgave maakt hen intens blij. Wanneer God Zijn Heilige Geest aan de mensen geeft, gaat er een vuur branden, dat louterend werkt. In plaats van haat, komt er liefde; i.p.v. onrust ontstaat er vrede; de droefheid en uitzichtloosheid maken plaats voor blijd schap en uitzicht. Daarom vieren we feest met Pinksteren! Want God wil alle dingen nieuw maken! En dat doet Hij in en door Zijn Zoon Jezus Christus, Die gestorven en' begraven is; maar Die ook de dood overwon en de hel heeft verslagen! Vuur loutert. Dat er ook in onze wereld liefde wordt gevonden; dat er een kerk is, die de boodschap van Gods ontfermende liefde doorgeeft, is het be wijs! God laat deze wereld niet los, maar Hij wil helpen en redden. Natuurlijk kan men nu de opmerking maken, dat er ook zoveel liefdeloos heid heerst; dat de kerk van tijd tot tijd in gebreke blijft. Dat is waar - he laas. Indien echter ook u die dit leest, luistert naar Gods boodschap, biddend om de leiding van de Heilige Geest, dan gaat het feest worden. Dan begint er een vuur te branden, dat niet verzengt, maar blijdschap geeft. Dan zijn we dankbaar tegenover God en bereid om te dienen. Dan aanvaarden we onze verantwoordelijkheid'tegenover God én onze medemens! Tot heil van heel de samenleving. I. Zaterdagmorgen zal voor de tweede maal via radio en televisie een groot scheepse actie worden gevoerd voor de hongerende bevolking van de provincie Bilhar in India onder het motto „Eten voor India". De actie zal bestaan uit een geldinzameling. Bijdragen kunnen tussen 11.00 en 13.00 uur gebracht worden op het gemeentehuis, in het gebouw Irene, in de consistorie van de Geref. Kerk, in het gebouw Bethanië te Dijkerhoek en in „Het Trefpunt" te Espelo. Voor wie daar de voorkeur aan geeft kan bovendien zijn of haar bijdrage stor ten op postrekening no. 875587 van de Coöp. Boerenleenbank of de bank telefo nisch opdracht geven een bedrag le stor ten op de rekening „Werelddiakonaat" onder vermelding „Eten voor India". Laat ook nu Uw hart spreken, want er heerst in vele streken van dit grote land een ontstellende nood. Het natuurbad „Twenhaarsveld" opent zaterdag zijn poorten. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 8 uur tot een half uur vóór zons ondergang. Gedurende de maanden juli en augustus vanaf 's morgens 7 uur. Op zondag is het bad geopend van 's middags 12 uur tot een half uur vóór zonsondergang. Seizoenabonnementen en leskaarten zijn vanaf 13 mei aan de kassa verkrijg baar. Een volledig overzicht is in ons blad van 6 mei afgedrukt. i In de kleine zaal van hotel Holterman werd maandagavond een gespreksavond gehouden over het onderwerp „Dienst- weigeren, ja of neen?" De bijeenkomst, die niet druk bezocht was, werd geopend door de initiatiefnemer, de heer J. S. Molewijk, die er aan herinnerde, dat deze avond eigenlijk opgezet was om de (jonge) mensen op de mogelijkheid tot dienstwcigeren te wijzen. Aangezien men in ons land tamelijk weinig bekend is met de dienstweigeringswet, leek een gesprek over dit onderwerp misschien wel nuttig. De heer C. Lont uit Deventer, die als spreker was uitgenodigd, behandelde allereerst de formele gang van saken, die plaats vindt,.wanneer een jongeman dienst weigert. Via een request aan de Minister van defensie, komt de betrok kene voor een hoorcommissie in Den Haag. Na erkenning van zijn motieven kan de dienstplichtige jongeman ge plaatst worden in één of andere rijks-; dienst (b.v. de Rijkspsychiatrische In richting in Eindhoven), De dienstweige raar moet uiteraard enkele maanden langer „dienen" omdat hij geen herha lingsoefeningen kent. Hierna sprak de heer Lont over zijn motief tot dienstweigeren. Dit motief kwam uit het religieuze en Christelijke besef, dat de mens nooit een medemens mag doden. Hij kon dan ook niet geloven, dat wapenge weld meewerkt tot het brengen van de vrede. De geschiedenis heeft ge leerd, aldus de heer Lont, dat een oorlog nooit de vrede gebracht heeft. Na deze uiteenzetting, volgde een goe de discussie. De hoofdgedachte was wei; dat de mensen een bewuste keuze moe ten maken, dat men eikaars mening en overtuiging dient te respecteren. Kiest men voor het militaire apparaat? Goed, maar dan bewust. Kiest men voor dienstweigeren? Ook dan moet dat in de volle overtuiging geschieden. Het is vaak zo, dat volwassenen en jonge mensen een „zwevende houding" aannemen. Men doet teveel omdat „anderen dat ook zo doen!" Iedereen draagt de volle verant woordelijkheid voor zijn eigen beslis sing". De heer Lont bedankend voor zijn principiële uiteenzetting, sprak de heer Molewijk de hoop uit, dat deze avond zijn -positieve kant zou hebben. OFFICIËLE PUBLIKATIES Burgemeester en wethouders van Hol ten brengen ter kennis van belangheb benden, dat het huisvuil in verband met het Pinksterfeest niet op maandag, 15 mei maar op dinsdag 16 mei zal worden opgehaald. Holten, 12 mei 1967. Burgemeester en wethouders van Holten, W. H. Enklaar, burgemeester. G. J. Langenbarg, secretaris. De burgemeester van Holten vestigt de aandacht van belanghebbenden er op, dat door hem geen toeristenkaarten A, geldig voor 2 maanden, in het jaar 1967 verstrekt kunnen worden. Een ieder, die voornemens is buiten Nederland te verblijven en niet in het bezit van een reispapier is, wordt aan geraden tijdig* van te voren 3 we ken) een buitenlands paspoort aan te vragen. Nadere inlichtingen worden ter ge-; meentesecretarie verstrekt. De burgemeester voornoemd, W. H. Enklaar. Maar op oude visakten en bewijzen! Zaterdag 27 mei a.s. wordt het vissei zoen 1967/68 geopend en dus niet op donderdag 1 juni 1967. De Minister van Landbouw en Visse rij wil hiermee de zeer vele hengelaars en andere beoefenaren van de visserij tegemoetkomen door ook dit jaar de opening te verschuiven naar de voor afgaande vrije zaterdag. Hengelaars en vissers hebben voor deze vijf dagen eerder vissen uiteraard de visakten of bijdragebewijzen (voor het vissen met één gewone hengel) van het tot 1 juni 1967 lopende seizoen 1966/ 67 nodig. Zij dienen akte of bewijs des gevraagd tijdens het vissen te kunnen tonen. De aandacht wordt erop gevestigd, dat het visseizoen voor de speciale hen gel als gebruikelijk pas per 1 juli wordt geopend. Dit betekent, dat een snoek die aan een gewone hengel vóór 1 juli zou worden 'gevangen, onmiddellijk en in hetzelfde viswater moet worden te ruggezet. De heer J. van den Berg, Industrie straat 12, behaalde zondag met zijn En gelse bulldog, de twee en halfjarige reu „Porki Casa Canis" op de 18e tentoon stelling van de U.Z.G. te Utrecht de hoogste onderscheiding n.L. de Oranje- prijs. Porki was reeds kampioen van Ne derland in zijn soort en werd door hem zelf gefokt. Mevr. L. Dijkgraaf-Zijl, Holterenk- straat 30, ontving met haar teckels „Barbie en Birthe van de Noorder Teckelaar" het predikaat Z.G. Zaterdag, 13 mei vanaf 3.00 uur, Pink stermaandag en dinsdag, 16 mei t/m maandag, 22 mei: Kapsalon Drent wegens vakantie gesloten (zie adv.). Vrijdag, 19 mei: Tuincentrum Haneveld vanaf 13.30 uur geopend en vervolgens elke vrijdagmiddag. Zaterdag, 20 mei, 's morgens vanaf half negen: inzameling van lompen t.b.v. de Holtense Muziekvereniging „HMV" in de buurtschappen cn tevens na-in zameling in het dorp. Zaterdag, 20 mei, 's avonds vanaf 7 uur: Dansorkest met zang van duo „Hélen en Fred" in zaal „De Poppe" (zie adv.). Zaterdag, 3 juni van 14.00—18.00 uur: inlevering vakantiebonnen bouwvak ken bij de heer J. H. Dangremond, Raalterweg 6. Holten: Ned. Herv. Kerk: Zondag 14 mei (le Pinksterdag): 8.30 uur dhr. Schellevis (zangdienst m.m.v. het Kerkkoor) en 10.15 uur ds Addink. In beide diensten collecte voor bouw fonds „Irene". 10.15 uur Jongerendienst in Irene. Maandag 15 mei (2e Pinksterdag) 10.00 uur ds Ozinga van Okkenbroek, Collecte bouwfonds „Irene". Dijkerhoek: Bethanië Zondag 14 mei (le Pinksterdag): 9.30 uur ds Israël, Collecte bouwfonds „Irene". Geref. Kerk: Zondag 14 mei (le Pinksterdag): 8.30, 10.00 en 15.00 uur ds R. Ooster- hoff. Maandag 15 mei (2e Pinksterdag) 9.00 uur Zangdienst met medewerking van de Holtense Muziekvereniging. Tijdens de Pinksterdagen is in alle diensten het ene offer voor de Zen ding. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: Zondag 14 mei (le Pinksterdag): 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Maandag 15 mei (2e Pinksterdag) 8.45 uur H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 13, zondag 14 en maandag 15 mei: de heer J. Warrink, Noorden bergstraat 19, tel. 18 03. Geboren: Ingrid Elisabeth, d.v. G. J. Nikkels en A. Koning, Weversstraat 35. Jantina, d.v. J. H. Aanstoot en J. W. .Verveda, Kozakkenstraat 32. Gerrit, z.v. H. G. Aanstoot en D. Tuintjer, H. J. Wansinkstraat 14. Overleden: A. Pagrach, 86 jr., Oran jestraat 33. G. Aaftirik-Rothman, 72 jr., Tuinstraat 32. A. Bulsink, 72 jr., Gaardenstraat 47, (overleden te Deven ter). Ingekomen: H. Vruggink van Wierden naar Rörikstraat 12. G. Vruggink- Hutman van Hellendoorn naar Rörik straat 12. R. Rustebiei van Almelo naar Holterberg 32. M. W. Palts van. Almelo naar Holterberg 46. J. R. Jo nathans en gezin van Indonesië naar Holterberg 26. J. Zwiers-Berkel van Wierden naar Lichtenberg 14. Vertrokken: W. M. Hendriks en gezin van Holterberg 26 naar Deventer. Gevonden 1 broche met zwarte steentjes; 1 gou den ring met inscriptie; 1 badtas met inhoud; 1 militaire broodzak met in houd; 1 double dameshorloge; 1 school - etui met inhoud. V erloren 1 weekendtas,'groen geblokt inh. kin- derkleertjes, thermosfles etc.; 1 bank biljet van ƒ5,1 koffer kinderkleer- tjes, jurken etc. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur. De Motocross-commissie verzoekt ons bekend te maken, dat 15 rode armbanden door de betrokken controleurs niet zijn ingeleverd. Zij verzoekt hen dit alsnog te doen ten huize van de secretaris, dc heer Henk Brinks, Ou.de Deventerweg 3.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1