Lftj !Wi Th R (H Ï1 Surgerli/be 0.fflanD Vreugde en dankbaarheid bij de geboorte van de kleine Prins Willem-Alexander AGENDA Aubade schooljongens, buitengewone raadsvergadering, interkerkelijke samenkomst en vreugdevuur Jan Müller won Jachtspringconcours De geboorte-aankondigers van het eerste uur J Doopzitting Zaterdag 6 mei 1967 No. 18 Jaargang 19 NIEUWSBLAD de Stichting Jloltens Nieuwsblad~i-,r -f T^t^L nsms - ren* Adv.-pnjs 1-15 mm. (a contant) 3.—. /«Ja HOLTENS De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Coöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Uit Uitgave van Prins Claus met zijn zoon: prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand. Vreugde ien dankbaarheid overheersten vrijdag, 28 april ook in Holten bij de ge boorte van het Prinsenkind, dat dinsdag de namen heeft gekregen van Willem Alexander Claus George Ferdinand, maar die in het dagelijks leven Alexander zal heten. Het hoogtepunt van het vreugdebetoon werd 's avonds wel gevormd door het vreugdevuur in het Kolcomplex. J3et ge- meentepersoneel bereidde de ingezete nen, in samenwerking met de speeltuin vereniging „De Kol" onder aanvoering van de heer A. Boele, een lenorme verras sing toen na aankomst van de muziek plotseling de openbare verlichting doofde en een ooievaar met een baby in de sna vel zich langzaam in het licht van schijn werpers voortbewoog naar een met lampjes gekroonde wieg op een van de gebouwtjes van het gemeentelijk abat toir. Toen de baby het wiegje bereikt had sprak de burgemeester Mr. W. H. Enklaar vanaf het platform de duizend koppige menigte toe en zette toen met één druk op de knop het vreugdevuur in lichterlaaie. Vuurpijlen gingen om hoog, jonge mensen maakten ©en ronde dans len iH.M.V. blies vanaf ©en vracht wagen vrolijke wijsjes. RAADSVERGADERING De avond was begonnen met een bui tengewone vergadering van de gemeente raad, waarbij als. genodigden aanwezig waren mevr. Enklaar en de plaatselijke predikanten ds. C. C. Addink, ds. R. A. Hoogkamp, ds. J. H. Israël, ds. R. Oos- terhoff, de heer H. Schellevis en pastoor J. Schievels van Nieuw Heeten. De burgemeester hield na een kort welkomstwoord de volgende toespraak: Mijne Heren Leden van de Raad, Er is in het Huis van Oranje, ons Ko ninklijk Huis, als zoon van Prinses Bea trix en Prins Claus der Nederlanden, een prins geboren. Ik heb U hedenavond hier in het huis der gemeente bijeengeroepen, omdat ik er behoefte aan had een ogenblik met U stil te staan bij deze blijde gebeurtenis en uiting te geven aan de vreugde en dank baarheid, welke daarover in ons hart leeft. Uit het Nederlands Staatsbestel is de plaats van het Huis van Oranje niet weg te denken al menen kleine groepen in ons land dit wel te kunnen, Onzë Koningin met haar Huis heeft zich een plaats in ons hart veroverd, evenals zij, die vóór Haar de troon van Nederland bezetten, staat konden maken op de genegenheid, aanhankelijkheid en trouw van ons volk. Deze genegenheid en verknochtheid heeft steeds niet alleen onze Koningin, als Koningin maar evenzeer haar als per soon gegolden. Wanneer ik in Uw midden uiting geef aan onze vreugde over wat gisteren in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht plaats vond, dan betekent dat in mijn ogen de blijdschap over het menselijke oudergeluk, dat ons kroonprinselijke paar in hun kind ontvangen heeft, maar even zeer is dit een vreugde over datgene wat ons als volk van Nederland zelf aangaat. Met de geboorte van dit prinsenkind is èr immers weer een nieuw perspectief ontstaan voor de voortzetting onzer mo narchie, waarbij wij ons in Nederland de tijden door, zo wel hebben bevonden. Men vergeet soms wel eens wat ons volk aan het huis van Oranje te danken heeft gehad. Ons volksbestaan hebben wij te danken aan de vrijheidszin van die eerste Oran je, Prins. Willem van Oranje. Wanneer in later jaren onze vrijheid verloren was gegaan, schaarde ons volk zich onder de vaan van Oranje en sloot zich nauwer aanéén rond de troon van Oranje. In het jongste verleden, is het Konin gin Wilhelmina geweest, die ons volk is voorgegaan in de strijd tegen de duitse overheerser, die het bezielde tot volhou den en die het leidde naar de vrijheid, zonder welke ons volk niet kan gedijen. Vele stormen zijn er over ons land ge gaan, maar steeds was het Oranje, die in de burning van de tijd, ons volk naar ge lukkiger toekomst voerde. Oranje en Vrijheid zij zijn indentiek. Ik heb er behoefte aan op een avond als deze daarbij even de vinger te leggen, omdat het goed is ter dege tot ons te doen doordringen, waarom wij vandaag om dat kleine prinsenkind in de wieg blijde zijn. In de tijd, waarin wij thans leven wordt zo gemakkelijk en lichtvaardig getrapt tegen dingen, die ons heilig zijn, die de eeuwen door van grote waarde zijn ge bleken te zijn voor ons volksbestaan. Wij leven in de barensweeën van een nieuwe tijd, waarin veel zal moeten ver anderen, waarin andere normen zullen gaan gelden, waarin veel zal. moeten wij ken voor andere inzichten. Dit wil zeggen, dat wij een open oor een open oog moeten hebben voor datge ne, wat zich in onze sterk evoluerende tijd aandient. De plat getreden paden, door vorige ge neraties gebaand, behoeven de onze niet te zijn. Een volk, dat dat zou doen, zou zijn recht op een zelfstandig volksbestaan dreigen te verspelen. Wij moeten ons echter hoeden om ons over te geven aan de waan van de dag, wij hebben ons critisch op te stellen en dienen ons niet te laten overstemmen, door. een groepje onbezonnen lieden, die het alleen maar anders willen dan anders. Wij zullen ook moeten waken tegen de geesten, die ons volksbestaan, onze gees telijke weerbaarheid en de morele ge zondheid van ons volk bedreigen. Wij zullen met name. pal moeten staan, vóór datgene wat ons volk is geschon ken in onze parlementaire monarchie en ons dankbaar hebben te realiseren, dat deze monarchie zo zegenrijk voor ons volk functioneert, omdat het Huis van Oranje de eeuwen door in het midden van ons volk, ons land heeft willen die nen. Daarom is er hedenavond alle reden om te zamen nog eens weer uitdx-ukkelijk uiting te geven aan onze verknochtheid aan ons Koningshuis, nu een nieuwe ge neratie der Oranjes is aangetreden. Dit Koningskind zal misschien eens geroepen worden tot de troon der Ne derlanden. Moge het de tradities der Oranjes voortzetten en toegerust zijn met al die voortreffelijke eigenschappen van hoofd en hart, waarmede het Huis van Oranje ons volk en ons land ten zegen is ge weest. God geve, dat dit kleine Oranjekind, wanneer het eens de Kroon van Neder land te dragen zal krijgen, ons volk zal regeren, zoals dat een goed Koning be taamt. TELEGRAMMEN: Op zijn voorstel en onder applaus van de raadsleden werd besloten telegrammen van gelukwens en verbondenheid te zen den aan het Prinselijk Paar enaan de Koninklijke Familie, waarvan wij het eerste hieronder afdrukken: Aan Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Beatrix en Prins Claus der Nederlanden LAGE VUURSCHE De Raad der gemeente Holten, in ver gadering bijeen ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis in Uw Huis, zij het veroorloofd Uwe Koninklijke Hoogheden hiex-mede zijn welgemeende gelukwensen aan te bieden. Hij bevestigt zijn ver knochtheid aan het Huis van Oranje en spreekt de bede uit, dat Uw Koninklijke zoon Uwe Koninklijke Hoogheden en ons volk ten zege moge zijn. De Raad vooxmoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGDNBARG, secretaris. CHAMPAGNE Mx\ Enklaar deelde mede, dat b. en w. gemeend hadden aan deze vergadering 'n feestelijk cachet te geven door een glas champagne te server-en. De burgemeester bracht een heil&ronk uit op het welzijn van de kleine Prins en sprak de hoop uit, dat hij in dezelfde sfeer en tradities mag opgroeien als ons volk van de Oranjes gewend is. IN DE KERK In een samenkomst in de Ned. Herv. Kex-k, uitgaande van de gezamenlijke ker ken waarin ook de meeste leden van de x-aad en het college van b. en w. aan wezig waren heette ds. Israël de aan wezigen, namens de gezamenlijke kerken hartelijk welkom. De geboorte van het Prinsenkind betekent grote vreugde voor ons volk, maar ook voor ieder persoon lijk. Ook de kerkeraden willen daaraan in dit samenzijn uiting geven, aldus ds. Is raël. Na samenzang van gezang 302 1 en 2 volgde schriftlezing uit Psalm 100 en na het zingen van „U zij de glorie", uit Filip- penzen 2 1-11. Na het zingen van ge zang 136 de verzen 1 tot 3, hield ds. Hoog kamp een korte meditatie naar aanleiding van Psalm 119:90a „Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht". Bij een ge boorte, aldus ds. Hoogkamp, heerst er vreugde in gezin en familiekring. Bij de geboorte in het Koninklijk gezin voelen wij ons allen daar nauw bij betrokken. Bij miljoenen heerst thans vreugde uit hun hart. Spreker schetste aan de hand van enkele historische data de grote be tekenis, die het Oranjehuis in de strijd voor vrijheid en recht voor ons volk heeft gehad. Dat verklaart ook de warme lief de, die in veler harten leeft voor ons vor stenhuis. De reden, dat wij hedenavond ter kerke gaan is, opdat wij Gods tróuw mogen zien in de geslachten van het Oranjehuis. Zij hebben de eeuwen door in warme medemenselijkheid met ons volk meegeleefd in voor- en tegenspoed. Moge God de kleine Prins begeleiden en zijn ouders de vx-eugde doen smaken van hun ouderschap, aldus ds. Hoogkamp. Nadat Pastoor Schievels van Nieuw Heeten was voorgegaan in gebed, wex-d deze samenkomst, die wat beter bezocht had kunnen zijn, besloten met het zingen van twee coupletten van het Wilhelmus. IN DE KLEEDWAGENS Door een aax-dige attentie van de dienst van gemeentewerken reed de raad daarna in een tweetal, met roosjes versierde, kleedwagens naar het Kolcomplex waar een spreekgestoelte voor de burgemeester was opgericht en het in de aanhef ge noemde cex-emonieel zich afspeelde. Trompettist E. Voordes kondigde de komst van de ooievaar aan naar de wieg, op het dak van een der gebouwtjes van het slachthuis, met daaronder het door schijnwerpers verlichte opschx-ift „Eens gezind rondom het Pi'insenkind", dat de gemeente-schilders keurig verzorgd had den. Zo leverden velen een bijdrage aan de feestelijkheid bij het vreugdevuur, dat de wijde omtrek fel verlichtte. In zijn toespraak tot de vele honderden, die zich rondom dit stx-atencomplex had den verzameld, zei de burgemeester: Dames en Heren, De geboorte van de jónge Prins van Oranje Nassau heeft op ons volk van Ne derland een diepere indruk gemaakt, dan wij te voren misschien zelf wel hadden gedacht. De geboorte van dit Oranjekind, waar over wij als een grote familie met de ouders in spanning hebben geleefd, heeft ons er nog eens extra bij bepaald, hoezeer ons Koningshuis leeft in ons aller hart. In ons eigen dox-p hebben wij het er varen, hoe meer dan anders, de vlaggen werden uitgestoken. Deze jonge Prins, waar naar ons aller gedachten uitgaan, heeft in al zijn on schuld en onwetenheid ons volk ontroerd en het weer doen realiseren hoe groot de plaats is, welke onze koninklijke familie in ons aller hart heeft. Er is daarom reden om God te danken, zoals wij zo juist deden in de kerk, om onze blijdschap te uiten zoals wij deden en thans doen, omdat wij delen in de vreugde in onze koninklijke familie, om dat wij blij zijn, dat wij ons zelf als volk weer gevonden hebben, een volk, dat zonder Oranje niet gelukkig kan zijn. Evenals in de kerk werd het samenzijn rondom het vreugedevuur met begelei ding van H.M.V. besloten met onze na tionale hymne het Wilhelmus. Op het maandag te Doetinchem door de ruitersportvereniging „Aredeo" gehouden nationaal concours hippique, waaraan op uitnodiging 55 topruiters uit Gelderland en Overijssel deelnamen, heeft Jan Mül- ler, lid van de L.R. „Bathmen" mooie suc cessen behaald. Hij won met „Johny" het jachtspringconcours en eindigde in dit concoux-s mét „Jou-Jou" op de derde plaats. Bij het puissance springen plaat ste hij zich met „Johny" als vijfde. Nog geen tien minuten nadat de ge boorte van de jonge prins van Oranje be kend was geworden trok een groep jon geren en (niet zoals ten onrechte in Hol- tens Nieuwsblad van vox'ige week ver meld werd een groepje kinderen op de Kol) vanuit de Haarstraat het dox-p doox\ Met vlaggen voorop en een beatbandje in de achterhoede trok men luidzingend en xnusicex'end door het dorp. Johan Schuppert met de trompet en Bert Smid met de guitaar bliezen en sloegen zich de lippen en vingers stuk. Op Smidsbelt en in de Gaax-den wei-den x-ondedansjes gemaakt. Al met al een leuke spontane ouvertu- re van het geboortefeest. Zondag, 7 mei, 19.30 uur: Dansen in zaal Jachtlust te Loo-Bathmen (zie adv.). Maandag, 8 t/m donderdag 11 mei: Fa. van de Maat, Smidsplein, gesloten (zie adv.). Maandag, 8 mei, 20.00 uur: Ledenver gadering Zwemclub „Twenhaarsveld" in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Maandag, 8 mei, 19.30 uur: Raadsverga dering. Maandag, 8 mei, 20.00 uur: Vergadering over het probleem al of niet dienst- weigeren in hotel Holterman. Inleider de heer C. Lont, uit Deventer. Maandag 8 en dinsdag 9 mei: fa. H. J. Aaftink en Zn., wegens verhuizing gesloten (zie adv.). Maandag 8 mei 's avonds half acht in café ,,De Waag": ruilavond Holtense Postzegelclub. Dinsdag, 9 mei,. 20.00 uur: Vergadering van de besturen der N.V.V.-bestuur- dersbond in café Kalfsterman. Woensdag, 10 mei, 's avonds 8.00 uur: Hervatting repetities Chr. Gem. Zang vereniging „Soli Deo Gloria". Donderdag, 11 mei, 7.45 uur: Hervormde vrouwengroep in Irene. Vrijdag, 12 mei, 's morgens half negen: Heropening winkel fa. van de Maat, Smidsplein (zie adv.). Vrijdag, 12 mei: Tuincentrum Haneveld vanaf 13.30 uur geopend en vervolgens elke vrijdagmiddag. Zaterdag, 13 mei vanaf 3.00 uur, Pink stermaandag en dinsdag, 16 mei t/m maandag, 22 mei: Kapsalon Drent wegens vakantie gesloten (zie adv.). Zaterdag, 20 mei, 's morgens vanaf half negen: inzameling van lompen t.b.v. de Holtense Muziekvereniging „HMV" in de buurtschappen en tevens na-in zameling in het dorp. Zondag 6 mei 1967 Holten: Ned. Herv. Kerk: 8.30 en 10.15 uur ds Israël (Viering en dankz. H. Av.). 10.15 uur Jongerendienst in het ge bouw Irene. Dijkerhoek: Bethanië 9.30 uur ds A. M. van der Neut van Nijverdal (Viering en dankz. H. Av.). Geref. Kerk: 9.30 en 15.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is het ene offer voor de diaconie. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: 8.45 uur: H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaterdag 6 en zondag 7 mei: de heer J. Warrink, Noordenbergstraat 19, tel. 18 03. De Doopzitting der Herv. Gemeente is cp donderdag, 11 mei a.s. om 19.00 uur (en niet om 20.00 uur). Belanghebben den worden verzocht hiermede wel re kening te houden. Geboren: Geert, z.v. H. W. Meijerink en G. J. H. Stam, Waardenborchstraat 8. Maria, d.v. M. Nijland en B. J. Brinkman, Neerdorp 97. Gehuwd: W. Wissink, 24 jr., Dijker- hoek 49 en T. H. Haverslag, 21 jr., Die penveen. H. J. Zwiers, 24 jr., Lichten berg 16 en J. H. Berkel, 23 jr., Wierden. Overleden: J. H.Wissink-Meijer, 65 jr., Oranjestraat 7. Gevonden: 1 herensjaal; 1 linker dameshand schoen; 1 dameshorloge met zwart bandje. Vex-loren: 1 topografische kaart van Twente en Salland op linnen geplakt; 1 boodschap pentas; 1 lichtblauwe fiets (dames) handremmen; 1 grijs/groen leren tasje inh. bromfietsgereedschap. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.00—22.00 uur, doch niet tussen 13.00—14,00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1