l EEN PRINSJE IS GEBOREN AGENDA ALGEMENE OPROEI» PROCLAMATIEj let gelukkig ouderpaar Stille tocht voor dodenherdenking Gouden paar Programma van herdenking en feestelijkheden Krentenbloesemtocht te Dwingeloo (Dr.) Jaarvergadering Plattelandsmeisjes KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand aan de gang naar het Monument der gevallen Strijders i Bij de geboorte van de jongste Oranjetelg Bij de geboorte van bet Prinsje van Oranje Zaterdag 29 april 1967 No. 17 Jaargang 19 De Bond van Oud-Strijders, Indonesië- Strijders en de B.S. roepen alle oud-strij ders en alle ingezetenen op om deel te ne men aan de gang naar het Monument der gevallen strijders aan de Molenbelterweg op woensdag, 3 mei. Men wordt verzocht zich om 19.30 uur te verzamelen bij de Ned. Herv. Kerk of zich onderweg bij de stoet aan te sluiten. Bij het monument vindt een korte herdenking plaats onder leiding van pastoor J. Schievels van Nw. Heeten. Iedereen wordt verzocht aan de ze herdenking deel te nemen door deel name aan de stille tocht. Op vrijdag 5 mei, hoopt het echtpaar W. F. Reilink en H. H. Reilink-Krikkink zijn gouden huwelijksfeest te herdenken. De heer Reilink is 77 jaar en zijn echt genote 73 jaar. Beiden mogen zich nog in een zeer goede gezondheid verheugen en werken nog in het landbouwbedrijf, dat nu aan de Jeurlinksweg staat. Wegens de dorpsuitbreiding hebben zij namelijk hun boerderij aan de Reilinkssteeg aan de ge meente verkocht en een moderne boerde rij doen bouwen aan de Jeurlinksweg. Het echtpaar heeft twee kinderen en vier kleinkinderen. In verband met de verjaardag van Ko ningin Juliana, de dodenherdenking, de nationale bevrijdingsdag en Hemelvaarts dag kan het volgende programma worden bekend gemaakt: Zaterdag, 29 april, 14.00 uur: Streek-con- cours-hippique van de Landelijke Rij- vereniging „De Bergruiters" ou 't Erve „Twenhaar" aan de Rijssenseweg. Maandag, 1 mei, 14.00 uur: Grote lucht buks-schietwedstrijden van de Schiet vereniging „De Eendracht" in zaal Vos man. Vrije banen en £eluksbanen. Maandag, 1 mei, 14.00 uur: Kinderspelen en fietscross van de Speeltuinvereniging „De Kol" op het terrein van de speel tuin aan de Weversstraat. Maandag, 1 mei, 20.00 uur: Lampionop tocht georganiseerd door de Speeltuin vereniging „De Kol" vanaf de Speel tuin. Woensdag, 3 mei, 19.30 uur: Stille tocht naar het monument der gevallen Strij ders (verzamelen bij de Ned. Herv. Kerk). Donderdag, 4 mei, 13.30 uur: Nationale motocross op het crossterrein in de Beuseberg. Zaterdag 29 april zal de wandelsport vereniging „De Trekkers" deelnemen aan de Krentenbloesemtocht te Dwingeloo (Drente). Daar zullen de senioren én ju nioren aan de start verschijnen op de af standen van 20 en 15 km. De tocht wordt georganiseerd door de wandelsportvereni ging D.O.S. onder auspiciën van de K.N.W.B. De senioren en junioren ver trekken' om 12.15 uur per H.A. VI bus vanaf café Haverslag (De Waag). De ad- spiranten gaan deze middag naar Almelo en zullen aan de Jubileumwandeltocht van de Speeltuinvex-eniging De Riet deel nemen en starten op de 10 km en vertrek ken om 13.30 uur met auto's vanaf café „De Waag". De plattelandsmeisjes van Holten hiel den woensdag hun jaarvergadering in ca fé De Waag. Mej. Pasop sprak een kort welkomstwoord waarna de notulen wer den voorgelezen door de sekretaresse. De presidente deed enkele mededelingen, ondermeer dat de sport- en wedstrijden dag dit jaar zal worden gehouden op 1 juli in Goor. Voor de verschillende wed strijden kan men zich in de pauze la ten inschrijven. De opgave moet uiterlijk 10 mei a.s. ip het bezit van het bestuur zijn. Vervolgens werden de jaarverslagen van de sekretaresse en penningmeesteres- se gelezen. Er moest een bestuursverkie zing worden gehouden daar de dames Di- ky Veneklaas en Diny Luggenhorst het bestuur gingen verlaten. Na de pauze werd er een kap wedstrijd gehouden, die door Janna Podt werd gewonnen. Num mer 2 werd Hennie Veneklaas en 3 Alie Aaltink. Zij ontvingen hiervoor een prijs je. Aan het eind van de avond werd er gezellig huzarensla gegeten wat door de. bestuursleden bereid was. Hierna maak te de presidente de uitslag bekend van de bestuursverkiezing, namelijk Mientje Stegeman, Lichtenberg en Jannie Podt, Borkeld 88. De presidente dankte de scheidende bestuursleden voor al het werk dat zij voor de P.J.G.O. gedaan heb ben in de afgelopen jaren. Zij bood hen ieder een P.J.G.O.-lepeltje aan. Mejuffr. Pasop sloot de avond en wenste allen wel thuis. Zaterdag, 29 april, 's avonds 8.00 uur in gebouw „Rehoboth": gezellige avond Geref. Jeugdverband en jongens- en meisjesclubs (sluiting winterwerk). Zaterdag, 29 april, 14.00 uur: Concours- hippique van de L.R.V. „De Bergrui ters" op 't Erve Twenhaar (zie adv.). Zaterdag, 29 april: Lompenactie in Es- pelo ten bate van „Het Trefpunt". Maandag 1 mei 's avonds 7.30 uur in ge bouw. „Rehoboth": Filmvoorstelling ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin voor leden en huis genoten van de Chr. Oranjevereniging. Maandag, 1 mei (Koninginnedag): Alle zaken de gehele dag gesloten. Maandag, 1 mei tot woensdagmiddag, 3 mei: Gebr. Schuppert gesloten (zie adv.). Maandag, 1 mei, 14.00 uur: Grote lucht buks-schietwedstrijden in zaal Vos man van de schietvereniging „De Eendracht" (zie adv.). Dinsdag, 2 mei, 20.00 uur: Ledenverga dering supportersvereniging Voetbal ver. Holten in café Kalfsterman. Dinsdag, 2 mei, 20.00 uur: Algemene le denvergadering Holtense Handelsvere niging in hotel Vosman. Woensdag, 3 mei, 19.30 uur: Verzamelen bij Herv. Kerk voor dodenherdenking Tweede Wereldoorlog bij het monu ment aan de Molenbelterweg. Donderdag, 4 mei (Hemelvaartsdag), 13.30 uur: Motocross op het circuit in de Beuseberg (zie adv. en ber.). Vrijdag, 5 mei: Tuincentrum Haneveld vanaf 13.30 uur geopend en vervolgens elke vrijdagmiddag. Maandag, 8 mei, 20.00 uur: Ledenver gadering Zwemclub ,,Twenhaarsveldv in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Maandag, 8 mei, 19.30 uur: Raadsverga dering. Maandag, 8 mei, 20.00 uur: Vergadering over het probleem al of niet dienst- weigeren in hotel Holterman. Inleider de heer C. Lont, uit Deventer (zie ber.). Zaterdag, 20 mei, 's morgens vanaf half negen: inzameling van lompen t.b.v. de Holtense Muziekvereniging „HMV" in de buurtschappen en tevens na-in zameling in het dorp. Holten: Ned. Herv. Kerk: Zondag 30 april: 8.30 uur dhr. Schellevis en 10.15 uur ds Addink (Bed. H. Doop). In beide diensten voorbereiding H. Av. Extra collecte: Ereschuld en Dank baarheid. Donderdag 4 mei (Hemelvaartsdag) 8.30 uur dhr. Schellevis. Dijkerhoek: Bethanië Zondag 30 april: 10.00 uur ds Israël (Bed. H. Doop). Geref. Kerk: Zondag 30 april: 9.30 en 15.00 uur ds R. Oosterhoff. In beide diensten is het ene offer voor de kerk. Donderdag 4 mei (Hemelvaartsdag) 9.00 uur ds R. A. Hoogkamp. In deze dienst is het ene offer voor de evangeliesatie in de classis Deventer. Bij de uitgang collecte voor „Eigen Kerkbouw". R.K. Kerkdienst: Zondag 30 april: 8.45 uur: H. Mis in het gebouw Irene. Donderdag 4 mei (Hemelvaartsdag): 8.45 uur: H. Mis in het gebouw Irene. Zondagsdienst Dierenartsen: Zaerdag 29 april en zondag 30 april: de heer Th. A. Oostenbrug, Diessenplas- straat 2, tel. 15 15. Gevonden: 1 zeemlederen handschoen; 1 glacé herenhandschoen; 1 zilveren armband; l ballpoint (vierkleuren)1 broche; 1 fietstas. Verloren: 1 portemonnaie met inhoud; 1 maand abonnement O.A.D. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau te Holten van 8.0022.00 uur, doch niet tussen 13.0014.00 uur. Geboren: Iebeltje Tonia, d.v. T. Bij- ma en W. J. Horstman, Haarstraat 7. Gerben, z.v. H. J. Schuppert en G. J. van Leeuwen, Larenseweg 39. Overleden: T. Pot-Klein Baltink, 90 jr., Larenseweg 45. H. Brinkman-Hof- meijer, 73 jr.. Kolweg 23, (overleden te Deventer). BEVOLKING: Ingekomen: B. J. Stegink-Bode van Markelo naar Dijkerhoek 62e. K. P. Rolie en gezin van Velsen naar Kolweg 39. Alle oud-strijders en alle ingezetenen worden hierbij opgeroepen om deel te nemen aan de Molenbelterweg op woensdag 3 mei. Verzamelen om 19.30 uur bij de Herv. Kerk. De burgers worden verzocht zich onderweg bij de stoet aan te sluiten. Bij het monument vindt een korte herdenking plaats onder leiding van pastoor J. Schievels. Mogen wij allen verzoeken aan deze hei'denking deel te nemen De Bond van Oud-Strijders, Indonesïë-Strijders en de B.S. HOLTENS NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting ,floltens Nieuwsblad te Holten. Telefoon 0.$J/83 - 1231/ A^v.-prijs 1-15 mm. (a contant) 3,—. Iedere mm. meer f 0.12 „De Bergruiters" trokken om acht uur vanmorgen twee aan twee, getooicH met oranjelinten en voorzien van trompet, het dorp en de buurtschappen in4 en iazen met luider stemme de volgende i ^Aan de burgerij van Holten wordt met vreugde en dankbaarheid kond ge-^ kdaan, dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix op 27 april het leven<j lgeschonken heeft aan een Prins. A ^De Burgerij wordt opgeroepen ten teken van nationale blijdschap over deze^ 1. Koninklijke geboorte de vlag uit te steken. Gedaan te Holten, 28 april 1967. 4 f De Burgemeester van Holten, j Mr. W. H. ENKLAAR. Er is in ons volk een diepe vreugde en liefde is opnieuw opgelaaid en wij zijn dankbaarheid opgeweld, nu onze kroon- er ons diep van bewust geworden, dat het prinses aan een prins het leven heeft ge- koninklijk kind niet alleen een geschenk schonken. v00r de ouders, maar voor gans ons volk Zij zelf en haar echtgenoot hebben betekent, daardoor blijdschap en geluk Drakenstein Namens de burgerij wil ik gaarne op zien binnen treden. deze plaats uiting geven aan de gevoelens Deze blijdschap zal nog slechts ver- van blijdschap en dankbaarheid, omdat diept zijn, nu zo duidelijk blijkt, dat zij onze Oranjedynasüe op 27 april, weer deze blijdschap mag delen met het volk, hechter dan ooit xn ons volk werd veran- dat Haar volk eens zal zijn. kerd. In de dagen voor de geboorte hebben God zegene dit oranjekind met zxjn wij allen gedeeld in de spanning, die ook ouders en grootouders, Hij stelle hun tot de onze was. een zegexi! De blijde gebeurtenis gisteravond heeft W. H. ENKLAAR, bij ons allen wat losgemaakt, onze oranje- burgemeester van Holten. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 2,50 per kwartaal Betaling via de Goöp. Raiffeisenbank Holten, giro nr. 875587 Het. bekend worden van de gehooide van het prinsje, als zoon van Prinses Beatidx en Prins Claus is hier heel rustig ont vangen. Enkele jongelui getooid met vlag gen trokken op een wagen luid zingend het dorp door, daarmede uiting gevend aan hün vx'eugde over de geboorte van het prinsenkind. Ook ging iii het Kol- complex een groepje kinderen rond met muziekinstrumenten. Hedenmorgen brachten plm. 650 leer lingen van de drie dorpsscholen om streeks 9 uur getooid met. vlaggen en toeters de burgemeester een aubade voor het gemeentehuis en maakten zij een rondgang door het dorp, waai'bij gezon gen werd in de Industriestraat en in de Gaardëhstraat op het plein voor de Boe renleenbank. Het was een ontroerend gezicht al die kinderen feestelijk uitgedost en met gro te en kleine vlaggen in de hand al toe- térend naar het gemeentehuis te zien trekken. Hier had zich een enorine me nigte verzameld en zongen de kinderen onder leiding van de heer J. Kroon „Nu is eexi px'insje weer in ons laxxd" en het „Wilhelmus''. De burgemeester, die de aubade in ont vangst nam, dankte de kinderen en zei, dat ons Volkslied weer nieuwe inhoud heeft gekregen door de Prins van Oran je, die wij hebben ontvangen. Zijn woor den werden met een „hiep hiep hoera" en een enox'm getoeter besloten. Overal in het dox'p wordt gevlagd als teken van vreugde met de geboorte van het prinsje, waarvan wij U de namen helaas nog niet kunnen vertellen, omdat Prins Claus nog eerst aangifte moet doen van de gehooide vaxi zijn zoon. Maar ook die zullen spoedig bekend worden. De Bergruiters waren om 8 uur reeds rond gegaan met hel voorlezen van een oorkonde om den volke van de geboorte van het prinsenkind te doen.- Het verdere programma ziet er als volgt uit: AVONDPROGRAMMA 7.30 uur: Buitengewone vergadering van de gemeenteraad 7.45 uur: Interkerkelijke samenkomst in de Ned. Herv. Kerk 8.20 uur: Optocht van de muziekvereni ging „H.M.V." vanaf het parkeerterrein bij het politiebureau naar het vreugde vuur in het Kolplan 8.30 uur: Ontsteking van het vreugdevuur door de burgemeester, Mr. W. H. En klaar, populair concert van H.M.V.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1967 | | pagina 1